Іпотечний кредит в Україні

Економічна сутність іпотеки та іпотечного кредиту. Види іпотечного кредитування, особливості його функціонування. Розвиток іпотечного кредитування в Україні. Регулювання ринку іпотечних послуг в умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.04.2016
Размер файла 686,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту

Курсова робота

з дисципліни: «Ринок фінансових послуг»

на тему: «Іпотечний кредит в Україні»

Одеса 2015

Вступ

1. Теоретичні основи іпотечного кредитування, його проблеми та перспективи розвитку

1.1 Економічна сутність іпотеки та іпотечного кредиту

1.2 Види іпотечного кредитування та особливості його функціонування

1.3 Моделі ринку іпотечного кредитування

2. Аналіз розвитку іпотечного кредитування в Україні

2.1 Аналіз банківського іпотечного кредитування

2.2 Аналіз діяльності Державної іпотечної установи

3. Перспективи іпотечного кредитування в Україні

3.1 Регулювання ринку іпотечних послуг в умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи

3.2 Основні проблеми та шляхи покращення іпотечного кредитування в Україні

Висновки

Список літератури

Вступ

Дослідження даної теми є доволі актуальним і доцільним на сучасному етапі розвитку банківської системи України, тому що порівняно з минулим, економіка України, радикально змінилася завдяки здобуттю незалежності в політичному та економічному аспекті, а також переходом до ринкової економіки. Становлення іпотечного ринку в Україні є однією з найбільш важливих проблем, що потребують невідкладного розв'язання. Україна відстає від країн Східної і Центральної Європи в сфері іпотечного кредитування, що негативно позначається на темпах її розвитку, розв'язанні соціально-економічних проблем. Відродження інституту іпотеки, створення іпотечного ринку житла в країні є об'єктивною необхідністю, що пов'язано з потребами запровадження механізмів кредитування будівництва житла замість його бюджетного фінансування. Іпотечний ринок житла має створити мультиплікативний ефект прискореного розвитку багатьох галузей економіки, внутрішнього ринку, підвищення платоспроможного попиту населення і сталого зростання ВВП країни. Іпотечний ринок житла виник у зарубіжних країнах останніми десятиріччями і є розвиненою формою організації відносин іпотеки. Наявність іпотечного ринку в сучасній економіці - закономірне явище. У той же час за радянських часів інститут іпотеки не визнавався.

Нині провідними інвестиційно-будівельними компаніями та банками України нагромаджено позитивний досвід упровадження іпотечних механізмів фінансування житлового будівництва. Це позитивно вплинуло на економічний розвиток багатьох регіонів, темпи розв'язання житлової проблеми, фінансовий стан суб'єктів господарювання

У цьому зв`язку дослідження питань щодо іпотечного кредитування в Україні набуває особливого значення, що зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку цього питання.

Об`єктом дослідження є стан іпотечного кредитування в Україні.

Предмет дослідження - сукупність відносин, що пов'язані з процесами формування розподілу і використання іпотечних ресурсів.

Методи дослідження - системний підхід, метод економічного аналізу.

Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні основ організації, розкритті діючої практики з іпотечного кредитування в Україні, а також пошуку напрямків удосконалення цієї роботи на основі систематизації існуючих пропозицій щодо цього питання.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:

- досліджено роль історичного виникнення іпотечного кредиту, його сутність та характерні ознаки.

- обґрунтовано види іпотечного кредитування та особливості його функціонування.

- розглянуто процес здійснення іпотечного кредитування

- викладено показники іпотечного кредитування банками України.

- наведено сучасний стан іпотечного кредитування під житло в Україні.

- проведено аналіз діючої практики впровадження нових банківських механізмів у сфері іпотечного кредитування.

- запропоновано шляхи вдосконалення процесу здійснення іпотечного кредитування.

Вказаному питанню приділяється значна увага Національного банку України, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, що знайшло своє відображення у законах «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банки», «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про іпотечні облігації», «Про заставу». На вирішення цієї проблеми спрямовані дослідження Євтуха О.Т., Гринько О.Л., Андрєєва Г.І.

Впровадженні нами пропозиції щодо вдосконалення іпотечного кредитування в Україні дозволить розвинути ринок надання послуг з іпотечного кредитування, зробити саме цей сектор ринку кредитування - іпотечного - привабливим для іноземних інвестицій і вкладів. Це надасть можливість організувати діяльність банківських установ у відповідності з цілісною системою управління іпотечним кредитуванням.

1. Теоретичні основи іпотечного кредитування, його проблеми та перспективи розвитку

1.1 Економічна сутність іпотеки та іпотечного кредиту

Договір, коли нерухомість переходила не в розпорядження, а у володіння , як гарантія кредитного зобов`язання. В цьому випадку Іпотека протягом досить короткого проміжку часу еволюціонувала від:

- фідуція - це, коли об`єкт залога переходив у розпорядження кредитора, причому останній мав право безперешкодно розпоряджатися майном на свій розсуд.

- пігнус - це кредитор не мав права залишати заставу в себе.

- іпотека - майно залишалось у власності боржника, а кредитор мав право на компенсацію залишку боргу з коштів від продажу з торгів заставленого майна.

Іпотека в сучасному визначенні - це спосіб забезпечення виконання зобов`язань, за яким нерухоме майно, що є предметом застави, залишається у заставодавця або в третьої особи.

В силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленного майна переважно перед іншими кредиторами. (4)

Іпотека - наявність застави. Іпотечний кредит може бути виданий як під заставу наявного у власності позичальника майна, так і під заставу майна, що набуває (коли іпотека оформляється одночасно з придбанням майна).

Позичальниками можуть бути юридичні та фізичні особи, у власності яких є об'єкти нерухомості або які мають поручителів, що надають під заставу об'єкти нерухомості на користь позичальника. Предметом іпотеки при наданні кредиту можуть бути: жилі будинки, квартири, виробничі споруди, магазини, земельні ділянки тощо, що є власністю позичальника і не є об'єктом застави за іншою угодою. Характерною ознакою іпотечного кредиту є залишення заставного майна у боржника. Боржник може експлуатувати об'єкти, що передані у заставу. Іпотека дає право кредитору переважного задоволення своїх вимог до боржника в межах суми зареєстрованої застави. Також у процесі дії кредитної угоди кредитор має право і повинен перевіряти наявність, розмір, умови експлуатації об'єкта застави і т. д.

На жаль, також, існують безліч проблем щодо іпотечного кредитування. Найбільшою проблемою є наше не досконале законодавство, яке не гарантує кредитору першочергове право на задоволення своїх вимог при реалізації заставленого майна, і, крім того, дорога і складна процедура реалізації застави. Також, сьогодні в Україні відсутні стандарти іпотечного кредитування, тобто немає єдиних правил гри, які зараз розробляються за участю Української національної іпотечної асоціації,. До цього ж, в наших умовах поки складно управляти ризиками (кредитний ризик, ризик ліквідності, ризик зміни відсоткової ставки тощо).

Предметом іпотеки можуть бути ділянки землі та майно, що на ній розташоване, - будівлі, споруди, квартири, підприємства, як цілісні майнові комплекси, інше майно, віднесене законодавством до нерухомого.

Іпотечний кредит, насамперед, це кредит на житло. Він має великі перспективи до розвитку, бо на даний момент розвитку нашої країни дуже актуальною є проблема забезпеченності житлом громадян. Звичайному українцю купити квартиру дуже важко через те, що рівень доходів наших громадян просто не дозволяє таких придбань на власні кошти і в короткий термін. З огляду на це, прийняття рішення до взяття кредиту на житло є дуже вигідною справою.

На розвиток іпотечного кредитування впливають такі фактори, як відсоткова ставка за кредитом, величина спреду, терміни кредитування та наявність належної та працездатної законодавчої бази. При зменшенні спреду (нормальним вважається спред до 2%, у нас зараз 10-15%) і збільшенні терміну кредитування до 30-40 років (зараз це 20 років), а також при поліпшенні законодавчих актів іпотечний ринок буде розвиватися динамічно. Щоб ще ширше розкрити це питання, треба навести у цій роботі теоретичні праці декількох науковців, які досліджують проблему іпотечного кредитування в умовах перехідної економіки України. За словами науковця Євтуха О.Т., іпотека може стати одним з важливих інструментів під час створення національної системи заощаджень. При широкому впровадженні іпотечного кредитування в країні, збільшаться бюджетні надходження, більш ефективно будуть вирішуватися житлові питання, зросте відтворення робочої сили та її мобільність. За рахунок управління розгалуженими фінансовими потоками, держава має можливість впливати на соціально-економічні процеси в країні. Особливо велика роль іпотеки проявляється в пожвавленні та стабілізації економіки в умовах формування внутрішнього ринку.(10.ст.15)

Одним з показників розвитку ринкових відносин є рівень капіталізації ресурсів та використання різноманітних інструментів розвитку виробничого капіталу. Нерухомість, як правило, складає значну частку активів суб'єктів ринку, а іпотека - одна із найважливіших фінансових технологій її використання.(10.ст. 17) У розвинутих країнах світу для розширення капіталу з допомогою іпотечного механізму широко використовується різна нерухомість: комерційна, житлова, сільськогосподарська та інша. При цьому розмір іпотечного капіталу постійно зростає.(10. ст. 27)

Однак, аналіз показує, що ресурси за допомогою іпотеки можуть ефективно використовуватися лише тоді, коли її застосування науково обґрунтоване, і роботу іпотечного механізму побудовано на певних принципах. Євтух О.Т. у своїх дослідженнях визначив особливості ринку нерухомості, які впливають на роботу іпотечного механізму. Для запобігання виникнення тіньового ринку нерухомості і, перш за все, землі в умовах переходу економіки до ринкової системи господарювання, недостатньо створити інформаційне забезпечення обігу різних видів нерухомості. Необхідно також збільшити попит на них, що досягається широким впровадженням іпотечного кредитування в країні. Також його дослідження засвідчують, що ринок нерухомості з допомогою іпотечного механізму взаємодіє з фінансовим ринком, а разом вони створюють ринок іпотеки. Злиття двох ринків має велике значення для економіки: по-перше, сприяє підвищенню капіталізації ресурсів і, насамперед, забезпечує ефективне використання вільних грошових засобів; по-друге, розширює іпотеку від схеми “позичальник - кредитор” до схеми “позичальник - кінцевий інвестор”; по-третє, дає змогу згладити негативні характеристики ринків, небажані для суб'єктів іпотечного механізму, і розширити вплив позитивних характеристик. Питання оцінки ефективності функціонування іпотечної системи, в тому числі й роботи іпотечного механізму з раціонального використання і розвитку нерухомості, Євтух О.Т. запропонував розглядати на двох рівнях:

1. Оцінка має загальний характер. Тут у цілому визначаються переваги використання іпотеки для всього господарства країни і конкретних суб'єктів господарювання, а також розглядається питання, наскільки робота іпотечного механізму відповідає цілям держави, кредитора, заставодавця й інвестора.

2. Передбачає більш глибокий аналіз іпотечної системи з використанням спеціальних інструментів визначення параметрів, які цікавлять певних суб'єктів іпотечного ринку.

На його думку перший рівень, як правило, має перевагу в період становлення іпотечного механізму інвестування, а другий - повинен здійснюватися в період широкого застосування іпотечного кредитування в країні. Також Євтух О.Т. відмітив, що іпотека порівняно з іншими фінансовими інструментами інвестування нерухомості (опціоном, орендою, гібридною заставою) є найефективнішим інструментом.

Підсумковуючи сказане в цьому підрозділі, треба сказати про те, що іпотека зародилася ще в часи давньої Греції, де і здобула своє перше призначення - бути зобов`язанням позичальника перед кредитором. З часів виникнення іпотека пройшла три стадії еволюції, перш ніж здобути таку форму, яку вона має сьогодні. Для розуміння суті іпотеки не треба вдаватися у подробиці, а знати лише те, що особливістю іпотеки є застава. «Є застава - є іпотека, немає застави - немає іпотеки».

1.2 Види іпотечного кредитування та особливості його функціонування

З часу виникнення, іпотечний кредит набував різних різновидів в залежності від того, яка особа або економічний суб`єкт брали нерухомість або інше майно під заставу. Поряд з іпотекою, що базувалася на підставі домовленностей сторін, виникали різноманітні легальні іпотеки, які регулювалися окремими законами. Виникли іпотеки, субординовані за часом виникнення або за ступенем їх важливості ( в силу закону). Розвивалася наступна застава однієї і тієї ж нерухомості декільком особам. (11.ст.7)

Як було вже зазначено у першому підрозділі, предметом іпотеки може бути все, що розташоване на земельній ділянці. Залежно від предмета іпотеки виділяють:

- іпотека житла (житлова іпотека) - надання кредиту банком на купівлю квартири під заставу цієї ж самої квартири

- іпотека земельних ділянок (іпотека землі) - надання кредиту банком на купівлю певної земельної ділянки під її ж заставу

- іпотека комерційної нерухомості (комерційна іпотека) - надання кредиту банком на купівлю устаткування, складів, цехів тощо, які мають застосовуватись в виробничих цілях і приносити прибуток.

За часовим критерієм або черговістю виникнення іпотеки бувають:

- старша (перша) - застава нерухомості, яка раніше не заставлялася або вона чиста від попередніх зобов`язань нерухомості. Перша іпотека дає заставодержателю переважне заставне право, тобто право першочергового задоволення вимог. (11.ст.8)

- наступна (друга) - це передача в заставу нерухомого майна, яке вже є предметом іпотеки за попереднім договором іпотеки. (11.ст.8)

Залежно від кількості предметів застави та заставодавців:

- об`єднана - коли забезпечення зобов`язання здійснюється шляхом одночасної передачі в іпотеку двох або кількох об`єктів нерухомого майна, що належить одному заставодавцеві.

- спільна - коли зобов`язання забезпечується шляхом передачі в іпотеку двох або кількох одиниць нерухомого майна, що належать різним особам.

- на користь третьої особи - забезпечення виконання зобов`язання шляхом передачі в іпотеку нерухомого майна, що належить третій особі. (11.ст.9)

За правовою основою:

- англо-саксонська - сутність іпотеки ближча до давньоримського правового інституту фідуції, коли предмет застави знаходиться у власності заставодержателя.

- романо-германська - базується на давньоримському понятті іпотеки і передбачає, що предмет застави залишається у власності заставодавця.

У статті 2-й Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» зазначено, що іпотечний кредит реалізується під час виконання договору про іпотечний кредит за умови дотримання встановлених цим Законом вимог. Кредитодавець до укладення договору про іпотечний кредит має розкрити основні економічні та правові вимоги щодо надання кредиту. Ця інформація має бути оприлюднена кредитодавцем у письмовій формі і містити:

- опис усіх грошових зборів і витрат, пов'язаних з установленням іпотеки;

- принципи визначення плати за договором про іпотечний кредит;

- положення про інфляційне застереження;

- порядок дострокового виконання основного зобов'язання у разі неплатоспроможності боржника або невиконання боржником своїх зобов'язань за договором про іпотечний кредит та юридичні наслідки цього невиконання;

- право боржника попереджати кредитодавця про можливе невиконання основного зобов'язання;

- інші умови за рішенням кредитодавця.

У цьому ж законі в 3-й статті говориться про те, що «у разі визначення в договорі про іпотечний кредит вартості основного зобов'язання, таке зобов'язання має включати ціну зобов'язання та дохід кредитодавця. Ціною зобов'язання у цьому разі є сума коштів, надана кредитодавцем боржнику, а її розмір не може перевищувати 70 відсотків від оціночної вартості предмета іпотеки. Основне зобов'язання за таким договором про іпотечний кредит підлягає амортизації шляхом поступового зменшення його вартості внаслідок внесення платежів за договором про іпотечний кредит. Ціна основного зобов'язання зменшується на суму таких платежів, яку кредитодавець зарахував на погашення заборгованості боржника за ціною зобов'язання». (2)

У статті 5-й також зазначено про встановлення іпотеки. «Кредитодавець може самостійно виконувати функції іпотекодержателя або доручити виконання цих функцій іншій особі. Іпотечний договір має бути укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений. Нотаріальне посвідчення іпотечного договору проводиться за місцезнаходженням нерухомості, яка є предметом іпотеки, або за місцезнаходженням іпотекодержателя чи іпотекодавця. Іпотечний договір, предметом іпотеки за яким є нерухомість, що належить третім особам та стане власністю іпотекодавця після укладення такого договору, посвідчується нотаріусом до моменту оформлення права власності іпотекодавця на нерухомість». (2.)

Після оформлення встановленого законодавством документа про право власності іпотекодавця на нерухомість, що є предметом іпотеки, іпотекодержатель реєструє у встановленому законом порядку обтяження прав власника на нерухомість. Тоді, коли предмет, що реалізується, був проданий, складається протокол, який підписують дві особи: суб`єкт підприємницької діяльності, який був організатором реалізації предмета іпотеки та покупець предмета іпотеки.

У протоколі зазначаються:

- опис придбаного покупцем предмета іпотеки;

- ціна реалізації предмета іпотеки;

- інформація про покупця предмета іпотеки;

- дата, до якої покупець повинен повністю сплатити суму коштів за придбаний предмет іпотеки;

- банківський рахунок суб'єкта підприємницької діяльності, який організував реалізацію предмета іпотеки, для внесення покупцем суми коштів за придбаний предмет іпотеки.

Копія протоколу надсилається іпотекодавцю, іпотекодержателю та органу державної виконавчої служби, який здійснює відчуження предмета іпотеки протягом п'яти днів з дати його реалізації.

За Законом «суб'єкт підприємницької діяльності, який організував реалізацію предмета іпотеки, протягом п'яти днів після отримання коштів від покупця предмета іпотеки надсилає органу державної виконавчої служби повідомлення про здійснення такої оплати». (6)

Протягом п'яти днів з моменту отримання повідомлення про оплату придбаного предмета іпотеки орган державної виконавчої служби складає акт про реалізацію предмета іпотеки.

В акті про реалізацію предмета іпотеки зазначаються:

- положення про те, що реалізація предмета іпотеки відбулась із дотриманням вимог цього Закону;

- ким, коли і де проводилася реалізація предмета іпотеки;

- характеристика реалізованого предмета іпотеки за даними служби, яка реєструє права власності на нерухомість;

- прізвище, ім'я та по батькові (найменування юридичної особи), адреса покупця;

- сума коштів, внесена за придбаний предмет іпотеки;

- відомості про документ, на підставі якого право власності на предмет іпотеки належало іпотекодавцю.

На підставі акта про реалізацію предмета іпотеки нотаріус видає покупцеві свідоцтво про придбання нерухомого майна.

«Свідоцтво про придбання нерухомого майна є правовою підставою для реєстрації у встановленому законом порядку права власності покупця на придбану нерухомість. У разі реалізації предмета іпотеки, який включає майнові права щодо нерухомості, зокрема права оренди (користування) нерухомості, таке свідоцтво є підставою для переведення на нового власника прав і зобов'язань іпотекодавця за договором, який визначає умови надання і здійснення таких прав». (2)

У статті 9-й цього ж Закону вказано про розподіл виручки від продажу предмета іпотеки.

Іпотекодержатель, який реалізував предмет іпотеки протягом п'яти днів після одержання коштів від покупця предмета іпотеки або суб'єкт підприємницької діяльності, який реалізував предмет іпотеки, протягом п'яти днів з моменту одержання копії акта про реалізацію предмета іпотеки розподіляє кошти, отримані від покупця предмета іпотеки, у такій черговості:

- витрати на організацію реалізації предмета іпотеки;

- комісійна винагорода суб'єкту підприємницької діяльності, що організував реалізацію предмета іпотеки у разі його примусового відчуження, яка не може перевищувати трьох відсотків від ціни реалізації предмета іпотеки; задоволення вимог іпотекодержателя;

- задоволення вимог інших осіб, які мають зареєстровані у встановленому законом порядку обтяження прав на нерухомість та/або майнові права на нерухомість, що є предметом іпотеки, відповідно до їх пріоритету на реалізований предмет іпотеки та розміру грошових вимог

- решта повертається іпотекодавцю.

Отже, зробимо висновки і зазначимо, що з часу свого виникнення, пройшовши декілька стадій еволюції, іпотечний кредит набував різних видів в залежності від того, який економічний суб`єкт брав будь-яке майно під заставу.

1.3 Моделі ринку іпотечного кредитування

іпотечний кредит ринок фінансовий

Як вже було сказано раніше, іпотечний ринок розвивається у світі на базі двох основних правових та економічних систем: європейської континентальної, або класичної, що бере свої витоки від римського права, та англо-американської. Європейська континентальна система іпотечного ринку походить від інституту пігнусу (“рignus”), згідно з яким предмет застави, що забезпечував зобов'язання, передавався у володіння кредитора, але право власності на них зберігалося у позичальника. Англо-американська система пов'язана з інститутом “fiducia”, що передбачає передачу кредитору права власності (титулу) на предмет, який є забезпеченням боргових зобов'язань. У розвинутих країнах світу іпотечні ринки базуються як на однорівневій, так і на дворівневій системі іпотечного кредитування.

Однорівнева система іпотечного кредитування включає первинних іпотечних кредиторів, позичальників та інвесторів.

Однорівнева модель іпотечного кредитування з врахуванням особливостей реалізації традиційно використовується в Данії, Швеції, Канаді, Німеччині, Австрії, Нідерландах, Фінляндії, Франції, Іспанії. Однорівнева модель вторинного іпотечного ринку в Україні реалізується в межах ХК „Київміськбуд” та АКБ „Аркада”, якими органічно поєднуються практично усі основні механізми формування ресурсів для фінансування іпотечних кредитів, а саме: механізми акумуляції коштів на спеціальних ощадно-будівельних рахунках; механізми акумуляції коштів у фондах банківського управління та управління цими коштами; механізми емісії іпотечних цінних паперів з подальшим їх продажем інвестору та спрямуванням виручених таким чином коштів на фінансування житлового будівництва; іпотечне кредитування. Це підтверджує висновок про можливість і доцільність співіснування в національних економіках паралельно різних моделей іпотечних систем.

Дворівнева система спирається на вторинний ринок заставних, на якому банк продає кредит, забезпечений заставою житла, що купується, одному з агентств іпотечного кредитування. Агентство негайно відшкодовує банку виплачені позичальнику кошти і натомість просить переказувати одержувані від нього щомісячні виплати, за винятком прибутку (маржі) банку, в агентство.

Дворівнева модель, яка відрізняється насамперед необхідністю залучення довгострокових ресурсів, найбільшого розвитку набула в США. Перспективні параметри сучасної іпотечної системи України проглядаються у поступовому переході до дворівневої іпотечної моделі, хоча для її повноцінного функціонування сформована лише основоположна правова база, яка визначає концептуальні напрями створення і параметри функціонування іпотечного ринку. Основні учасники вторинного дворівневого іпотечного ринку, його інфраструктура, в Україні знаходяться на етапі формування або ж на стадії організаційного оформлення. Питання переваги тієї чи іншої моделі функціонування іпотечного ринку є досить риторичним. Як свідчить досвід США, намагання залучити для виконання поточних платежів додаткові грошові ресурси створює небезпеку краху фінансової піраміди, загрозу інфляції і ризиків неплатежів.

Багатоступенева структура іпотечного ринку, яка обумовлюється функціонуючими типами моделей економічних систем, дозволяє диверсифікувати механізми застосування заставних. Останні виступають основним інструментом, завдяки якому забезпечується постійний малий (на первинному ринку) та великий (на вторинному ринку) кругообіг іпотечного капіталу. Такі механізми забезпечують можливість оптимізації взаємовідносин між позичальником та кредитором по взаємних платежах, мінімізації можливих ризиків процентної ставки. В основу класифікації заставних доцільно покласти два головних критерії - рівень ризику та рівень дохідності від кожної конкретної операції. Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні пов'язані з формуванням дворівневого вторинного іпотечного ринку, підтвердженням чому є прийняте урядове рішення про створення Державної іпотечної установи.

Специфіка перехідного періоду, в якому перебуває Україна, зумовлює необхідність присутності держави на іпотечному ринку, принаймні на початковому етапі. Цілком очевидно, що така присутність не може поширюватись на усю систему іпотечного кредитування, проте її межі досить чітко вимальовуються у плані реалізації однієї з важливих функцій держави на іпотечному ринку - соціальної.

Варто зазначити, що відповідно до українського законодавства єдиними установами, які мають право кредитувати на операції з нерухомості, є комерційні банки. Відповідно до цього вплив процесу глобалізації на банківський сектор пропорційно впливає на розвиток іпотечної системи в країні.

Процес глобалізації - це комплексна інтеграція держави в світове суспільство, яка духовне, соціальне, економічне та політичне життя держави.

Сутність глобалізації полягає в різкому розширенні та ускладненні взаємовідносин як людей, так і держав, що виражається в процесах формування світового ринку капіталів, збільшенні потоку портфельних та прямих іноземних інвестицій, збільшенні впливу транснаціональних корпорацій, концентрації та централізації капіталу на основі процесу злиття та поглинання компаній та банків, збільшення ролі міжнародних економічних та фінансових організацій.

Прихід іноземних банків до національних систем шляхом встановлення контролю над державними або націоналізованими банками інтенсивно проходив в країнах з перехідною економікою.

В країнах EC іноземні банки мають рівні права з національними кредитними установами. В цих країнах діє принцип взаємності: дозвіл на відкриття філії або представництва надається у випадку надання взаємного дозволу країни-представника банку на дозвіл відкриття банків з країн ЕС. В США на рівні федерального законодавства іноземні банки знаходяться в більш вигіднішому положенні, ніж їх американські колеги.

За даними НБУ, в останні роки відзначається значне скорочення частки іноземного капіталу в українській банківській системі. Тут є кілька причин. По-перше, світова фінансово-економічна криза, і по-друге - з причини відсутності стабільної політичної ситуації в Україні.

До позитивних рис присутності іноземних банків в національній банківській системі відносяться :

По-перше, ресурсна база іноземних банків, передусім зі стовідсотковим іноземним капіталом, значно перевищує за цим показником вітчизняні банківські структури. Це дозволяє їм претендувати на досить значний сегмент ринку іпотечного кредитування через достатньо високий обсяг пропозиції іпотечних кредитів.

По-друге, з приходом на українській ринок іноземних банків, як вже зазначалося, очікується збільшення пропозиції саме «довгих» кредитних ресурсів, що надзвичай важливо, передусім, для формування ринку іпотечних цінних паперів.

По-третє, іноземні банки мають реальну можливість збільшення пропозиції на українському іпотечному ринку відносно дешевих кредитів. Це можливо, насамперед, за рахунок їх потужної ресурсної бази, а також завдяки можливостям зазначених суб'єктів залучати ресурси для подальшого кредитування на світових фінансових ринках. Таке джерело, як правило, виявляється дешевшим порівняно з депозитною базою на внутрішньому ринку. Здешевлення кредитів дозволяє суттєво розширити коло їх користувачів, особливо з числа тих, які дійсно потребують поліпшення житлових умов, а не займаються пошуком ефективних шляхів збереження своїх заощаджень, що власне, сьогодні відбувається на ринку іпотечного житлового кредитування. Крім того, дешеві кредити мають сприяти територіальній диверсифікації ринку іпотечного житлового кредитування, який на сьогодні обмежується фактично одним регіонам - столицею [3, 440]. По-четверте, іноземні банки мають значні можливості для здешевлення іпотечних кредитів за рахунок скорочення витрат на утримання філійної мережі. Такі суб'єкти можуть просувати власний продукт на ринок через існуючу мережу філій українських банків, витрати на що виявляються значно меншими, ніж на створення власної мережі. Запас міцності в іноземних банків у даному випадку формується також за рахунок формування дешевого кредитного ресурсу шляхом зовнішніх запозичень. Така практика, зокрема, має місце в українській дійсності - взяти хоча б Міжнародний іпотечний банк, який в 2009 році став ВАТ «Платинум Банк».

По-п'яте, прихід на український ринок банків з високим кредитними рейтингами суттєво зміцнить їх позиції на внутрішньому депозитному ринку, цим самим забезпечить їм доступ до вітчизняного інвестиційного ресурсу.

По-шосте, потужні іноземні банки слід розглядати в контексті виходу на українській іпотечний ринок не лише потенційного кредитора, а й потенційного інвестора, який формуватиме реальний попит на іпотечні цінні папери, емітовані як банками, так й спеціалізованими іпотечними установами, в тому числі Державною іпотечною установою, тим самим забезпечуючи функціонування механізму рефінансування іпотечних кредитів. Недостатній розвиток фінансової інфраструктури в державі є аргументом на користь заінтересованості іноземних банків у присутності на іпотечному ринку.

Сьогоднішня фінансова криза виявила, що українська банківська система є не достатньо керованою та підвладна зовнішнім явищам, що відбуваються в світовій банківській системі.

Процес становлення іпотечної системи характеризується утворенням стійких структурних елементів із нещільністю і неміцністю зв'язків між ними, відсутністю стійких обмінних процесів, чіткістю в окресленні механізму руху іпотечного капіталу. У процесі становлення структура іпотечного ринку підвладна деформаціям: незначні зміни у властивостях елементів іпотечної системи можуть вплинути на функціонування системи в цілому. У зв'язку з цим під час становлення іпотечного ринку визначальну роль повинна відігравати держава, роль якої зростає до вектора, спрямованого на формування стійкої іпотечної системи.

З посиленням відкритості національної економіки, українські банки, очевидно, зазнають конкуренції з боку іноземних банків. Це, у свою чергу, має стати поштовхом для нарощування капіталу банків, а також перегляду власних продуктових стратегій, підходів до ціноутворення на банківські продукти, зрештою, рентабельності власної діяльності та позиціонування себе в сегменті загальних соціально-економічних відносин.

Для порівняння, іпотечні кредити у США становлять близько 26-30% ресурсів комерційних банків, у тому числі іпотечні житлові кредити населенню - 18-20%. Іпотечні кредити формують 45% сукупного кредитного портфеля, з них іпотечні кредити населенню становлять 67%. У США кредити видаються переважно на придбання житла, в Україні, навпаки, для промисловості та комерційної діяльності.

Українські комерційні банки пропонують високі відсоткові ставки за іпотечними кредитами і, як наслідок, Ї значні суми переплат за ними. Це пояснюється тим, що вітчизняні банки формують власні ресурси здебільшого за рахунок депозитів, вартість яких складає у середньому 15% річних, і вони не спроможні пропонувати довгострокові кредити за нижчими ставками.

Відсоткова ставка для кожного, хто захоче отримати іпотечний кредит залежатиме від суми доходу особи чи її сім'ї, терміну кредитування та внесеної початкової суми. У цьому випадку можна буде добитися зниження відсоткової ставки до 17%. Проте, врахувавши усі додаткові комісії та інші платежі, загальна сплачена сума відповідатиме ставці у 20-22%.

Більш того, короткостроковий характер депозитів створює для банків, які надають кредити більш ніж на 10 років, додатковий ризик втрати своєї ліквідності. Все це гальмує розвиток вітчизняного іпотечного кредитування. Протягом двох останніх десятиріч відсоткові ставки за кредитами в багатьох країнах знизилися. Наприклад, в Європі та США нині середні іпотечні ставки не перевищують 8% річних, в Італії, Франції, Норвегії, Швеції, Данії та Нідерландах кредити видаються під 5% річних, у Великобританії, США, Німеччині - під 6%, в Іспанії, Швейцарії та Фінляндії - 3,5% .

Найширшу систему іпотечних банків має Німеччина, де контрольний пакет акцій належить державі; у Фінляндії іпотечний кредит надають приватні іпотечні банки, а у Швеції іпотечні банки перебувають під державним контролем.

2. Аналіз розвитку іпотечного кредитування в умовах української економіки

2.1 Аналіз іпотечного кредитування як основної форми розширення кредитів

Одним з найефективніших способів забезпечення зобов'язань є іпотека - застава нерухомості. Іпотечний кредит - це кредитування під заставу нерухомості. Така форма кредиту зменшує ступінь ризику для обох сторін. Закон України "Про заставу" містить таке визначення: "Іпотекою визначається застава землі, нерухомого майна, при якій земля та (або) майно, що становить предмет застави, залишається у заставодавця або третьої особи".

При цьому слід зазначити, що у законі "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" подано таке визначення терміну "нерухоме майно": "Нерухомим майном визнається житловий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована будівля, а також інший об'єкт, що підпадає під визначення першої групи основних фондів згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

У законодавстві європейських країн іпотека визначається як застава нерухомого майна, за рахунок якого заставодержатель (кредитор) має право - переважне щодо інших кредиторів заставодавця (позичальника) - у разі невиконання забезпеченого іпотекою основного зобов'язання задовольнити свої вимоги. Іпотека є похідною від основного зобов'язання (окремо воно існувати не може) і припиняється з його виконанням.

Іпотека поширюється як на основну вимогу, так і на додаткові - проценти, нараховані за основним зобов'язанням, витрати, понесені кредитором на утримання і збереження майна в разі недбалого ставлення заставодавця до своїх обов'язків, витрати заставодержателя на страхування заставленого майна, витрати на звернення стягнення на предмет іпотеки при невиконанні позичальником основного зобов'язання тощо.

Слово "іпотека" з'явилося дуже давно. Ще Плутарх в своїх працях описує дуже багато конфліктів і угод, пов'язаних з іпотечним фінансуванням.

За статистикою, понад 80% зобов'язань, що обертаються на ринку капіталів, це зобов'язання, забезпечені іпотекою, більше половини всіх кредитів, що видаються країнами Європейського союзу - це іпотечні кредити. Обсяг портфелів іпотечних кредитів в країнах Європейського союзу складає біля 400 млрд. євро, що дорівнює 40% ВВП Об'єднаної Європи. Статистика дає можливість стверджувати, що в основі сучасного фінансового ринку мають зобов'язання, забезпечені іпотекою. Специфіка забезпечення нерухомістю, яка дає кредиту впевненість у тому, що його зобов'язання будуть погашені. Нерухомість є віссю, на якій будуються відносини кредитора і боржника. Позитивна сторона іпотечної фінансової системи - дешеві довгострокові кредити, зростаючі обсяги житлового будівництва, задоволення попиту на житло. Але, у той час, коли в більшості розвинених країн обсяг іпотечного кредитування становить 40-75 % ВВП, у країнах, що розвиваються, - близько 20 % ВВП, то в Україні цей відсоток сягає майже 12 %.

Таблиця. 2.1.1. Динаміка іпотечного кредитування в Україні.

Рік

Заборгованість за іпотечними кредитами на кінець року, млн. грн.

В тому числі на купівлю житла

Темпи приросту, % до попереднього року

ВВП, млн.грн.

Питома вага іпотечних кредитів у ВВП, %

Питома вага іпотечних кредитів, на придбання житла

2010

3221

2071

40,8

441452

0,73

0,47

2011

10612

8706

229,5

544153

1,95

1,6

2012

57248

24044

439,5

720731

7,94

3,3

2013

108998

47959

90,4

948056

11,50

5,1

2014

104739

55512

-3,9

914720

11,45

6,1

Це свідчить про те, що всі кошти, що надходять на банківські депозити, направляються на корпоративне кредитування, на ринок, де існують зовсім інші правила гри, інші ризики.

Сьогодні в Україні склалися такі умови, як відкритість економіки, залежність від зовнішніх ринків, дуже високий ступінь заполітизованості - вони дуже сильно загострюють ризики банків.

Кредитування з найдавніших часів є ризиковим видом діяльності. Кредитний ризик, що породжується даною діяльністю, та методи його мінімізації цікавлять як практиків, так і теоретиків. Про це свідчить велика кількість наукових публікацій, що з'явилась останнім часом. Не дивлячись на той факт, що проблема кредитного ризику надзвичайно актуальна серед науковців, дослідження причин виникнення, особливо в конкретних галузях, та методи мінімізації кредитного ризику не можна вважати повністю вивченими та дослідженими.

Під кредитним ризиком традиційно розуміють ймовірність несплати позичальником основного боргу та відсотків, які належать до сплати за користування кредитом у терміни, визначені в кредитній угоді. У взаємовідносинах кредитора та позичальника предметом спільного інтересу є кредит. Оперуючи поняттям кредитного ризику комерційного банку, потрібно розрізняти такі поняття:

- кредитний ризик щодо кредитної угоди - ймовірність того, що позичальник не зможе повернути борг згідно з умовою договору, і при цьому банку не вдасться своєчасно та в повному обсязі скористатися забезпеченням позики для покриття можливих втрат;

- портфельний кредитний ризик - середньозважена величина ризиків щодо всіх угод кредитного портфеля, де вагомими є частки суми угод у загальній сумі кредитного портфеля.

Ризик у широкому розумінні слід розглядати як невизначеність відносно настання тієї чи іншої події у майбутньому, причому ризик в економічному контексті є як негативним, так і позитивним явищем.

Актуальним залишається питання визначення загальних причин виникнення ризику в банківській діяльності, до яких можна віднести:

- невизначеність цілей;

- наявність неповної інформації;

- елемент випадковості;

- брак часу для раціональної оцінки ситуації.

Виявлення джерел кредитного ризику - передумова ефективного управління ризиками, тому й структуру кредитного ризику потрібно подати з точки зору причин його виникнення, тобто основою цієї структури є відповідь на запитання, чому кредит не може бути поверненим.

Управління кредитним ризиком - сукупність заходів, спрямованих на запобігання втрат банку від його кредитної діяльності.

У цілому управління кредитним ризиком можна вважати процесом, який складається з аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища банку, з урахуванням вимог центрального банку, ідентифікації і визначення рівня ризику, вибору стратегії і методі управління ризиком із метою збалансування цілей прибутковості, ризику і ліквідності.

Є лише дві ситуації в управлінні ризиками: або банк бере на себе ризик, або ж ухиляється від нього.

Сучасна банківська практика сформувала різні системи запобіжних заходів щодо зменшення впливу кредитного ризику.

Однією з таких запобіжних систем є страхування (формування та використання резерву на можливі втрати за кредитними операціями) та методом прямого страхування, що відбувається за участю страхових компаній.

Отже, навіть за найвмілішого управління банком і найдосконаліших рецептів ведення банківської справи, в яких враховано майже всі ймовірні несприятливі умови і події, цілковито уникнути ризику неможливо. Тому за теперішніх умов просто потрібно старатися мінімізувати дію негативних наслідків ризиків і "йти" вперед.

Аналіз загального стану кредитного ринку був здійснений в розрізі діяльності банків України за офіційними даними НБУ .

Аналіз кредитного портфелю банків України свідчить, що у 2012 р. порівняно з 2011 р. спостерігалось скорочення обсягів кредитування на 119483 млн. грн. або на 14,68% (табл. 2.1.1). Хоча протягом 2010-2011 рр. спостерігалось зростання обсягів наданих кредитів, зокрема на 3,34% у 2010 р. порівняно з 2009 р. і на 8,44% у 2011 р. порівняно з 2010 р.

Таблиця 2.1.2 - Динаміка активів і кредитного портфелю банків України у 2008-2012 рр., млн. грн.

Показники

Дата

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

Сукупні активи банків, млн. грн.

926086

873450

942084

1054272

1127179

Темп приросту активів, %

-

94,32

107,86

111,91

106,92

Кредитний портфель, млн. грн.

741816

726296

750536

813864

694381

Абсолютний приріст кредитного портфелю, млн. грн.

-

-15520

24241

63327

-119483

Темп приросту кредитного портфелю, %

-

97,91

103,34

108,44

85,32

Аналіз частки кредитного портфелю в сукупних активах банківської системи України показав, що у 2012 р. відбулось її зниження на 15,59 п. п. (станом на 01.01.2013 р. становила 61,60%) порівняно з 2011 р. (рис. 2.1.1). Протягом аналізованого періоду спостерігалась тенденція щодо зменшення частки наданих кредитів в загальних активах банків, що свідчить про згортання кредитної діяльності та про підвищення диверсифікації активних операцій банків.

Рисунок 2.1.1 - Динаміка активів, кредитного портфелю та частки кредитного портфелю в активах банків України у 2008-2012 рр.

Аналіз обсягів наданих кредитів банками України в розрізі строків показав, що станом на 01.01.2013 р. найбільшу частку становили кредити, надані на термін до 1 року (42,23%), при цьому протягом аналізованого періоду спостерігається тенденція щодо їх зростання (рис. 2.1.2). Але протягом 2008-2011 рр. в кредитному портфелі банків переважали середньострокові кредити. Аналіз довгострокових кредитів свідчить про зменшення їх обсягів протягом аналізованого періоду, зокрема станом на 01.01.2013 р. вони становили 176394 млн. грн., що на 57014 млн. грн. менше порівняно з аналогічною датою 2009 р.

Рисунок 2.1.2 - Динаміка кредитного портфелю банківської системи України у розрізі строків погашення в 2008-2012 рр., млн. грн.

2.2 Аналіз діяльності Державної іпотечної установи

Державна іпотечна установа (ДІУ) -- установа, заснована державою в особі Кабінету міністрів України 2004 року з метою рефінансування іпотечних кредитів банків за рахунок коштів, залучених від розміщення облігацій. Реально діяти установа почала лише в другій половині 2006 року. Постановою уряду № 681 від 17 червня 2009 р. Кабінет міністрів повернув собі функції по управлінню Державною іпотечною установою, тоді як раніше їх виконувало Міністерство фінансів.

На момент створення ДІУ попит на доступні іпотечні кредити набагато перевищував можливості банків його задовольнити. Із створенням ДІУ, Уряд намагався надати ринку більше фінансового ресурсу. Таким чином, поступово вирішувати проблему забезпечення житлом громадян. З початку статутний капітал Установи становив 50 млн. Грн., що на той період, звісно, не задовольняло потреби, але було першим кроком на шляху до присутності ДІУ на ринку. В 2006 році Статутний капітал ДІУ збільшено до 100 млн. грн. Вперше Установі надано державну гарантію за зобов'язаннями ДІУ в розмірі 1млрд.грн. Ставка рефінансування з 2005 року зросла з 7,5% до 9,9% річних. Розмір ставки рефінансування ДІУ залежить від вартості залучених коштів на ринку цінних паперів.

Перший випуск облігацій ДІУ, забезпечених державною гарантією згідно з Законом про Державний бюджет 2006, було успішно розміщено на внутрішньому ринку, номінальна сума розміщення 1млрд. грн. Надано державну гарантію за зобов'язаннями ДІУ в розмірі 1млрд.грн. За рахунок залучених коштів було рефінансовано 1109 іпотечних кредитів на суму 165,3 млн. грн.

Поступово, кредитний портфель ДІУ зростав. Так на кінець 2007-початок 2008 року він складав близько 1 млрд. грн. Основним джерелом здійснення операцій по рефінансуванню іпотечних кредиторів-банків були власні кошти (кошти статутного капіталу, додаткового капіталу ДІУ та залучені кошти, отримані від розміщення цінних паперів ДІУ). Із змінами на ринку, вдосконалювалися Стандарти ДІУ. Такі зміни, як збільшення розміру іпотечного кредиту на одного позичальника залежно від місцезнаходження житла, зменшення розміру первинного внеску для отримання іпотечного кредиту з 30% до 25 % і деякі інші, дозволили істотно збільшити обсяги видачі іпотечних кредитів банками-партнерами і збільшити обсяги рефінансування.

Випуск облігацій ДІУ, забезпечених державною гарантією згідно з Законом про Державний бюджет 2007 було успішно розміщено на внутрішньому ринку, номінальна сума розміщення 1 млрд. грн. Надано державну гарантію за зобов'язаннями ДІУ в розмірі 1 млрд. грн.

Статутний капітал ДІУ збільшено до 200 млн. грн. Зареєстровано перший випуск звичайних іпотечних облігацій ДІУ, загальна сума випуску 200 млн. грн., розміщено 50 млн. грн. Враховуючи ставки доходності розміщених облігацій ДІУ, ставка рефінансування склала - 13,5% річних.

На кінець року портфель рефінансованих ДІУ кредитів складав вже 5351 кредит обсягом 947,7 млн. грн.

Випуск облігацій ДІУ, забезпечених державною гарантією згідно з Законом про Державний бюджет 2008, успішно розміщено, номінальна сума розміщення 1 млрд. грн.

На жаль у 2009-2010 роках світова фінансова криза не дала змоги за об'єктивних обставин повноцінно працювати на ринку. ДІУ не функціонувала поза ринком іпотечного кредитування. Якщо в цілому портфель житлових позик у банкiвськiй системі мав негативну тенденцію, то i портфель рефінансованих ДІУ кредитів був віддзеркаленням цього. Але у міру того, як Україна виходила з фінансової кризи, ДІУ активізувала рефінансування іпотечних позик у межах наявних ресурсів.

У цей кризовий рік Установою рефінансовано 211 кредитів, наданих громадянам на придбання житла. Сума склала 65,1 млн. грн.

Також, у рамках експерименту Урядом прийнято рішення додати до функцій ДІУ можливість спрямовувати кошти на придбання готового житла з подальшою його передачею громадянам. Була прийнята Постанова Кабінету Міністрів України №832 від 05.08.2009 р.

«Державна іпотечна установа має право спрямовувати кошти, отримані від запозичень, здійснених шляхом випуску облігацій під державні гарантії відповідно до Порядку надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи на фінансування заходів щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку, зокрема на придбання квартир за переліками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України», - йшлося у Постанові.

На виконання Постанови Уряду Державна іпотечна установа придбала 5300 квартир, які були безоплатно передані місцевим органам самоврядування.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2010 року №912 статутний капітал ДІУ було збільшено до 2,2 млрд. грн. В умовах світової фінансової кризи рішенням Правління від 15.10.2010 року №431/3 Стандарти ДІУ були доповнені новою складовою їх частиною - «Порядок рефінансування первинних кредиторів для кредитування будівництва об'єктів житлового призначення та придбання житла в цих об'єктах». Проведені зміни Стандартів мають за мету розширити можливості первинних кредиторів щодо направлення коштів рефінансування, отриманих від Державної іпотечної установи для кредитування забудовників з метою будівництва (завершення будівництва) об'єктів житлового призначення та кредитування фізичних осіб з метою придбання житла в цих об'єктах.

Здійснені заходи Державної іпотечної установи також дозволили додатково до заходів, передбачених Законом України від 25.12.2008 р. № 800-VI (із змінами та доповненнями) збільшити обсяги здачі житла в експлуатацію, провести фінансове стимулювання будівельної галузі та створити умови поновлення попиту на новозбудоване житло та житло, що будується із застосуванням іпотечного житлового кредитування за підтримки Державної іпотечної установи.

Також рішенням Наглядової ради від 16.11.2010 знижено ставку рефінансування іпотечних кредитів з 13,5 до 11 відсотків річних. Кошти спрямовані у т.ч. на рефінансування первинних кредиторів для кредитування ними забудовників для добудови незавершеного житла, а також для кредитування фізичних осіб з метою придбання житла в цих об'єктах.

Розміщення облігацій дозволило ДІУ знизити ставку за рефінансованими кредитами до 11% річних.

Одним із пріоритетних завдань, встановлених перед ДІУ у посткризовий 2011 рік стало стимулювання будівельної галузі, яка опинилася у складному становище. Довіру інвесторів до фінансування в будівництво було втрачено, внаслідок чого з'явилося безліч недобудованих житлових об'єктів.

Державна іпотечна установа акцентувала увагу на стимулюванні будівельного сектору економіки України. Була розроблена програма ДІУ по фінансуванню завершення будівництва об'єктів житлового призначення дозволила протягом 2011 року профінансувати добудову 23 житлових об'єктів на суму 560 млн. грн. загальною площею понад 370 тис. кв. м., що складало понад 4 тис. квартир. Географія профінансованих об'єктів розповсюджувалась всією територією України. Це Київська, Львівська, Харківська, Донецька, Івано-Франківська області, міста Київ та Севастополь.

Станом на 30.12.2011 р. введено в експлуатацію 9 будинків, профінансованих ДІУ в обсязі 123 млн. грн., загальною площею близько 100 тис. кв. метрів, що склало 1600 квартир у містах Києві, Борисполі, Харкові, Львові, Севастополі, Донецьку, смт. Чабани Київської області. Реалізація «будівельної» програми ДІУ дозволила забезпечити роботою тисячі працівників, зайнятих на будівництві.

Другим напрямом діяльності Установи стало рефінансування іпотечних кредитів та сприяння подальшому розвитку ринку іпотечного кредитування. Починаючи з 1 липня 2011 р. ДІУ відновила активні операції по рефінансуванню іпотечних кредитів. Кількість банків-партнерів за рік збільшилась з 96 до 106. В умовах негативної динаміки на ринку іпотечного кредитування, кредити на придбання житла за Стандартами ДІУ користувалися попитом завдяки найкращим умовам на фінансовому ринку. При ставці рефінансування банків 11% річних, ДІУ рекомендує банкам кредитувати населення для придбання житла за фіксованою ставкою кредитування, яка не перевищує 15% річних у гривні, строком до 30 років, при середній ставці на фінансовому ринку у кінці року - 20% річних.


Подобные документы

 • Кредитна житлова політика в європейських розвинених країнах. Основні чинники, що впливають на розвиток іпотечного ринку, передумови для його розвитку. Стан іпотечного кредитування в України в умовах світової фінансової кризи. Перспективи розвитку іпотеки.

  реферат [22,3 K], добавлен 24.03.2010

 • Види іпотечного кредитування та особливості його функціонування, нормативно-правова база. Дослідження показників іпотечного кредитування банками України та темпів його розвитку. Іпотечне кредитування під житло. Шляхи оптимізації іпотечного кредитування.

  курсовая работа [58,3 K], добавлен 22.11.2010

 • Теоретичні основи іпотеки та іпотечного кредитування. Аналіз стану іпотечного ринку та його ролі в розвитку народного господарства України. Характеристика діяльності Державної іпотечної установи. Основні проблеми іпотеки в Україні та шляхи їх подолання.

  дипломная работа [92,9 K], добавлен 25.04.2012

 • Теоретичні основи іпотечного кредитування, його особливості в зарубіжних країнах. Оцінка стану, механізм, проблеми і перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні. Іпотечні інструменти як засіб підтримки ліквідності банків та мінімізації ризиків.

  дипломная работа [292,7 K], добавлен 06.03.2010

 • Кредитування населення на споживчі потреби. Проблеми в організації споживчого та іпотечного кредитування і перспективи їх розвитку. Зростання добробуту населення та стабілізація банківської системи. Особливості сучасного стану кредитування в Україні.

  статья [395,9 K], добавлен 31.08.2017

 • Оцінка рентабельності іпотечного кредитування для комерційних банків та факторів, що мають суттєвий вплив на рівень рентабельності. Розвиток іпотечного кредитування банками на прикладі комерційних банків "Райффайзенбанк Україна" та АКБ "Приватбанк".

  отчет по практике [4,3 M], добавлен 10.07.2010

 • Загальна характеристика комерційного банку та його органів управління. Фінансово-економічна діяльність та організація банківського іпотечного кредитування. Впровадження банківських послуг, які надають клієнтам нові можливості управління своїми фінансами.

  курсовая работа [365,6 K], добавлен 11.10.2010

 • Іпотека або застава нерухомого майна як елемент фінансово-господарського механізму країн із розвинутою ринковою економікою. Питання формування та розвитку іпотечного кредитування. Специфіка ризиків іпотечних кредитів. Історія розвитку іпотеки в Україні.

  реферат [35,9 K], добавлен 10.03.2009

 • Іпотечні цінні папери як механізм залучення грошових коштів. Розвиток іпотечного кредитування в Україні. Ефективність впровадження нових систем іпотечного кредитування ЗАТ "Янцівський гранітний кар’єр" для виконання інвестиційних проектів розвитку.

  дипломная работа [3,4 M], добавлен 07.07.2010

 • Поняття та суть іпотеки. Правове регулювання організації та діяльності іпотечних банків. Стан кредитування в Україні. Проблема залучення кредитних ресурсів для довготермінового кредитування. Автоматичне пристосування до коливань процентних ставок.

  реферат [25,0 K], добавлен 28.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.