Склад та продукція фітопланктону р. Случ Житомирської області

Історія вивчення автотрофної компоненти річки Случ. Видове та внутрішньовидове різноманіття водоростевих угруповань. Еколого-географічна характеристика фітопланктону та оцінка якості води. Оцінка інформаційного різноманіття екологічного стану річки.

Рубрика Биология и естествознание
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 22.01.2015
Размер файла 2,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

Розділ 1. Історія вивчення автотрофної компоненти річки Случ

Розділ 2. Матеріали та методи досліджень

2.1 Об'єкт досліджень

2.2 Методи досліджень

2.3 Основні аспекти охорони праці при виконанні дипломної роботи

Розділ 3. Результати досліджень

3.1 Видове та внутрішньовидове різноманіття водоростевих угруповань річки Случ

3.2 Домінуючий комплекс

3.3 Частота трапляння

3.4 Еколого-географічна характеристика фітопланктону та оцінка якості води

3.5 Просторово-часова динаміка кількісних показників розвитку фітопланктону

3.6 Особливості первинної продукції фітопланктону р. Случ

3.7 Оцінка інформаційного різноманіття екологічного стану р. Случ

Розділ 4. Використання результатів бакалаврської роботи в закладах освіти I-II рівня акредитації

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

автотрофний річка водоростевий фітопланктон

Вступ

Актуальність теми:

Одним із найактуальніших завдань сучасної гідробіології є вивчення особливостей формування біологічної продуктивності водних екосистем. Відомо, що провідна роль у функціонуванні прісноводних екосистем належить фітопланктону, адже він за рахунок фотосинтезу формує потоки енергії і фонд автохтонної органічної речовини у водоймах. Від розвитку фітопланктону залежить продуктивність усієї водойми в цілому. За показниками видового багатства та первинної продукції фітопланктону можна оцінити якість води та рівень її евтрофікації.

Фітопланктон один з перших ланцюгів біоти реагує на зміни екологічних умов, а переважна більшість його видів є індикаторами підвищеного вмісту нетоксичних органічних сполук. Тому дані про флористичне та ценотичне різноманіття угрупувань планктонних водоростей мають велике значення при встановленні закономірностей функціонування водних екосистем і їх трансформації в умовах антропогенного пресу [25].

Мета та завдання дослідження:

Мета дослідження: Встановлення особливостей формування та функціонування автотрофної компоненти р. Случ.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:

1) дослідити таксономічний склад планктонних водоростей р. Случ, дати еколого-географічну характеристику фітопланктону за індикаторними видами;

2) оцінити продукційно-деструкційні процеси в річці;

3) визначити особливості сезонної динаміки розвитку планктонних угруповань;

4) встановити динаміку чисельності та біомаси водоростевих угруповань річки, дослідити домінантний комплекс фітопланктону;

5) представити флористичне зведення планктонних водоростей р. Случ;

Об'єкт дослідження: фітопланктон річки Случ.

Предмет дослідження: Таксономічний склад, динаміка сезонного розвитку фітопланктону річки та інтенсивність продукційно-деструкційних процесів у ній.

Методи дослідження: використано методи відбору і опрацювання альгологічних проб, визначення таксономічного складу водоростей, дослідження первинної продукції та деструкції органічної речовини, стандартні гідрохімічні методи. Таксономічний склад водоростей наведено з урахуванням останніх флористичних зведень (Algae of Ukraine, 2006) [17].

Практичне значення одержаних результатів:

Матеріали дипломної роботи можуть бути використані при викладанні предметів природничого циклу.

Створена база даних у Microsoft Exel, яка може бути використана як суттєве доповнення до флори водоростей України.

Отримані дані щодо таксономічного складу водоростей, їх екологічної та біогеографічної характеристики, частоти трапляння, чисельності, біомаси, а також просторової динаміки та часового розподілу цих показників можуть слугувати науковою основою планування водогосподарських та природоохоронних заходів, рекомендацій щодо розвитку рибництва та рекреації.

Результати досліджень структурно-функціональної організації фітопланктону річки можуть бути використані для моніторингу водних екосистем, розробки практичних рекомендацій щодо оцінки якості води.

Наукова новизна одержаних результатів:

Вперше досліджено особливості формування продукції фітопланктону р. Случ.

Виявлено, що продукційно-деструкційні процеси в р. Случ, біомаса фітопланктону характеризуються високою просторово-часовою динамічністю.

Встановлено, що на сучасному етапі розвитку річкової екосистеми фітопланктон представлений 119 видами (125 внутрішньовидовими таксонами, включно з тими, що містять номенклатурний тип виду). Подано флористичне зведення планктонних водоростей р. Случ, наведено їх частоту трапляння.

Ідентифіковано 13 видів та внутрішньовидових таксонів вперше для Українського Полісся.

Апробація результатів:

Результати роботи доповідалися на засіданні кафедри ботаніки Житомирського державного університету імені Івана Франка (протокол № 11 від 25 квітня 2012 року) та на засіданнях проблемної групи: "Структура та функціонування фітопланктону різнотипних водних об'єктів Полісся".

Структура та обсяг роботи:

Робота складається зі вступу, основної частини із 4 розділів, висновків, списку літератури, який містить 27 джерел, додатків, резюме. Повний обсяг роботи становить 73 сторінки. Текст проілюстрований 3 таблицями і 10 рисунками. Додатки розміщені на сторінках 60-72, містять 3 рисунки та 2 таблиці.

Розліл 1. Історія вивчення автотрофної компоненти річки Случ

Дані про Случ і її притоки, зокрема про розміри і водний режим річок, накопичувалися поступово впродовж багатьох років. Як про водний шлях до Прип'яті писали на початку нашої ери стародавні мислителі Пліній і Плометей. Відомості про річку є в російських літописах. Проте спеціальні обстеження річок басейну, мабуть, до кінця XVII століття не проводилися. На стародавніх картах указувалися лише основні контури крупних річок, включаючи Случ.

У 1540 році С. Мюнстером була видана карта Польщі і сусідніх територій, де показані Прип'ять і її найважливіші притоки: справа - Стир та Горинь із Случчю (Південною). На карті Г. Меркатора (1595 рік) річкова мережа представлена більш повно, хоча і не зовсім правильно в плані. На карті 1645 року вже у загальних рисах дається вірне уявлення про річку Случ і її основні притоки. На виданих в 1702 і 1773 роках картах річкова мережа басейну Прип'яті відбита ще недостатньо повно. Найповніше річкова мережа басейну Прип'яті нанесена на карті "Гідрографія Європейської Росії" (1846 рік). У книзі "Гідрографія Російської імперії", яка вийшла в 1847 році, дані основні характеристики гідрографії Случ і її деяких приток.

Детальні гідрологічні і гідрографічні дослідження в басейні Случі були здійснені в 1873-1898 роках - в період роботи Західної експедиції по осушенню боліт Полісся. Якнайповніше вивчення гідрографії басейну пов'язане з діяльністю навігаційно-описової комісії Міністерства шляхів сполучення в 1874-1900 роках. Докладні обстеження і опис Случі виконані в 1875-1878 роках. Аналогічні дослідження проводилися в 1902-1910 роках і 1911-1912 роках. З метою проектування меліоративних робіт гідромеліоративні дослідження в басейні широко проводяться починаючи з 20-30 роках ХХ століття [9].

У 1984 році П. М. Царенком проводилося дослідження фітопланктону 16 річок Житомирського Полісся у 29 пунктах, де було виявлено 118 видів, 28 різновидностей і 4 форми хлорококових водоростей, що належать до 40 родів і 9 родин. Серед досліджених річок була і Случ, в якій виявлено 55 видів, 7 різновидностей, 1 форма хлорококових водоростей [21].

У 2007 році В. В. Триліс, Г. О. Карповою, Т. М. Новосьоловою та Н. Г. Паньковою було проведено дослідження по визначенню біологічних складових референційних умов однієї з найменш антропогенно змінених ділянок річки Случ. Дослідження здійснювалися у червні 2007 року за стандартними гідробіологічними методиками. Була проведена геоботанічна зйомка з визначенням флористичного та фітоценотичного складу, особливостей зростання макрофітів. Гідробіологічні проби збирались окремо на плесах та перекатах, проводився ручний збір макробезхребетних з річкових субстратів. Іхтіофауна досліджувалася ставними сітками (вічко 25 мм, 30 та 40 мм), мальковим сачком та опитуванням місцевих рибалок. У ході дослідження було встановлено видовий склад фітопланктону плесів, який представлений 25 видовими та внутрішньовидовими таксонами, що відносяться до 6 відділів. Він формувався в основному зеленими хлорококовими - 17 таксонів; водорості інших відділів мали невелику представленість (синьозелені, криптофітові, діатомові по 2, дінофітові та жовто-зелені - по 1 таксону). Автори зазначили, що чисельність фітопланктону (29,52 млн. кл./дм3) переважно утворювалась у результаті розвитку хлорококових, зокрема Coelastrum microporum Nag. In. A. Br., криптофітових Rhodomonas pusilla (Bachm.) Javorn., синьозелених Merismopedia punctata Meyen. У формуванні біомаси (6,68 мг/дм3) головну роль відігравали діатомові Stephanodiscus Hantzschii Grьn. in Cl. et Grьn., криптофітові Rhodomonas pusilla (Bachm.) Javorn. та зелені хлорококові. Також авторами вказано, що на перекатах фітопланктон характеризувався дещо багатшим видовим складом - 30 таксонів з 6 відділів: синьозелені, дінофітові, жовто-зелені, евгленові - по 1 виду, зелені - 22, та діатомові - 4 види. Біомаса - 3,23 мг/дм3. Домінували за цими показниками зелені. [18]

Попри всі згадані роботи, на сьогодні в літературі відсутні фундаментальні узагальнення щодо фітопланктону річки Случ. Не знайдені задовільні відомості щодо таксономічного, екологічного та інформаційного різноманіття водоростей, частоти трапляння видів, а також просторово-часової динаміки цих показників для даної річки. Таксономічні зведення планктонних водоростей річки Случ необхідні для збереження існуючої альгофлори, виявлення рідкісних, зникаючих видів та видів, що потребують охорони, а також таксонів, що є потенційними об'єктами біотехнології. Саме тому дослідження таксономічного складу фітопланктону р. Случ, на сьогодні є актуальними.

Розділ 2. Матеріали та методи досліджень

2.1 Об'єкт досліджень

Рис.2.1. Річка Случ

Річка Случ (див. рис 2.1) бере свій початок із невеличкого озера, що живиться підземними водами із розміщеного в балці 1 км західніше с. Червоний Случ Хмельницької області на висоті 320 м над рівнем моря. Впадає Случ в річку Горинь із правого берега на 105 км від її гирла в с. Лятянськ Рівненської області на висоті 139 м над рівнем моря. При впаданні річка розділяється на два рівних рукави, кожний довжиною близько 50 км.

Довжина річки 451 км, площа водозбору 13800 м3, загальне падіння 181м, середній ухил водної поверхні 0,4%.

Басейн р. Случ розташований у двох геоморфологічних областях: верхня і середня частини знаходяться на Волино-Подільській височині і її відрогах (так зване Волинське Полісся), нижня займає частину великої рівнини Полісся (Прип'ятське Полісся).

Басейн витягнутий з півдня на північ. Верхня частина басейну являє собою підняту рівнину, розчленовану врізаними (50100 м) річковими долинами і рясною яружно-балковою мережею. Коефіцієнт густоти річкової сітки, з урахуванням річок довжиною менше 10 км, складає 1,25 км/км2.

Для середньої частини характерний горбисто-гривистий рельєф.

Нижня частина басейну відрізняється низинним плоским рельєфом з окремими гривами, рідкими улоговинами стоку і блюдцеподібним мікрорельєфом.

Ґрунти у верхній частині басейну пилуваті, легко- і средньосуглинисті, сірі лісові опідзолені, місцями чорноземні; у середній і нижній частинах його переважають піщані і супіщані дерново-підзолисті ґрунти, на заболочених ділянках зустрічаються вилужені чорноземи і лучно-болотні ґрунти.

Ліси в басейні займають площу близько 2450 км2, переважно змішані; збереглися, головним чином, у середній і нижній частинах басейну.

У верхній частині значні простори розорані і зайняті посівами сільськогосподарських культур; зрідка зустрічаються невеличкі ділянки, покриті широколистяними лісами, які складають Дуб і Граб.

Долина у верхній і середній течії, де ріка прорізає кристалічний масив, звивиста, переважно V-подібна, шириною 0,20,8 км, і тільки на окремих ділянках розширяється до 1,52,5 км. Схили переважно круті і дуже круті, іноді стрімкі, висотою від 20_40 до 60 м, місцями оположуються і знижуються до 1015 м.

Схили розсічені численними, нерідко заболоченими, долинами струмків, ярами і балками; здебільшого задерновані, місцями залісені. Складені із суглинків, гранітів і вапняків, що оголяються в багатьох місцях біля підніжжя схилів; тут же є виходи ґрунтових вод.

У нижній течії долина широка (1,55 км), ящикоподібної і трапецієподібної форми. Схили піщані, слабко розсічені неглибокими ярами і, частіше, помірно круті, рідше положисті, висотою 515 м. Правий схил здебільшого залісений, зрідка задернований; у населених пунктів розораний, місцями покритий лісом і чагарником.

Заплава двостороння, чергується по берегах, на окремих ділянках відсутня. Переважно вона суха, лучна, подекуди покрита вербовим чагарником, а в низині лісом; складена піщаними і піщано-глинистими ґрунтами.

Русло річки звивисте, місцями сильно звивисте, переважно нерозгалужене.

Плеса і перекати безупинно чергуються. Переважаюча ширина ріки на плесах 2050 м, на перекатах - 530 м. Глибина на плесах біля 1,04,0 м, найбільша 9,0 м (вище с. Н. Миропіль); на перекатах складає 0,21,0 м.

Береги річки круті і стрімкі, здебільшого висотою 23 м, іноді до 4 м, частіше задерновані, рідше покриті вербовим чагарником. У верхній і середній течії вони переважно глинисті і піщано-глинисті, місцями скелясті, оголені, що зливаються зі схилами долини.

У нижній течії річки береги складені піщаними фунтами, розмиваються, слабко задерновані або покриті рідким чагарником.

У смт. Баранівка (гирло р. Хомори), а також у м. Новоград-Волинський і у м. Сарни спостерігається забруднення стічними водами промислових підприємств. Використовується річка як джерело гідроенергії, для водопостачання залізничних станцій і промислових підприємств. Гідрологічні пости біля сіл Великої Клітни (з 1954 р.), Громади (з 1925 р.), м. Сарни (з 1923 р.). Стік Случі зарегульваний водосховищами та численними ставками (близько 220), основне призначення яких - водопостачання та рибництво.

Основні притоки річки Случ: Покора, Тня, Попівка, Бобер, Полична, Тусталь (праві), Ікопоть, Деревичка, Хомора, Смілка, Церем, Корчик, Стави, Серегівка, Язвинка, Михайлівка (ліві). Живлення мішане, з переважанням снігового (на весну припадає понад 60% річного стоку). Замерзає в грудні, скресає в березні. Судноплавна на 290 км.

Міста та селища міського типу на Случі: Старокостянтинів, Любар, Миропіль, Першотравенськ, Баранівка, Рогачів, Новоград-Волинський, Сарни.

Береги річки Случ та її приток (Тня, Бобер, Ікопоть, Хомора, Корчик та ін.) здавна вкриті цікавими природними, історичними, та архітектурними пам'ятками. Серед них замок-фортеця князів Острозьких в Старокостянтинові, шикарний садибний маєток у Самчиках, руїни замків-фортець на високих скелях у Новоград-Волинському, Корці та Губкові. [9].

Привабливу атракцію справляють природні пам'ятки створені самою річкою. Більшу частину свого шляху до Горині води Случі вели запеклу боротьбу з цупкими, здавалося б вічними, кристалічними породами Українського щита. Завдяки цьому протистоянню у верхніх і середніх течіях річки з'явилася V-подібна (в середньому півкілометрова завширшки) долина з безліччю мальовничих куточків. В Старому Острополі на Хмельниччині річка впоралася з потужним виходом кристалічних порід, складеного гранітами і магматитами Житомирського комплексу (що утворилися 2 млрд. років тому), мальовничо розкидавши їх брили по берегах і річищу. Подібні протерозойські породи в якості будматеріалів використовувала Случ у м. Новоград-Волинський на Житомирщині, вирізуючи і шліфуючи стрімкі гранітні скелі, та на Рівненщині створюючи фантастично мальовничу "Надслучанську Швейцарію" з Соколиними скелями. [26]

Питання про походження назви Случ остаточно не вирішене. Річ у тому, що Прип'ять має кілька приток, переважно з лівого берега, які носять таку назву. Через це в останній час з'явилася гіпотеза про балтійське походження назви річки Случ. Але більшість учених схиляється до думки, що річці дали назву слов'яни. Її пов'язують зі старослов'янським словом "слукий", що означало "кривий", або зі словом "слути", яке так само, як і слав-, слов-, означало "текти". [27].

2.2 Методи досліджень

Матеріалом даної роботи слугували альгологічні проби фітопланктону, зібрані протягом 2009-2011 року (весна - весна) на 3 стаціонарних станціях для визначення його структурно-функціональних характеристик. За період досліджень було відібрано і оброблено 66 альгологічних проб. Зібраний матеріал вивчався у фіксованому (40%-й розчин формаліну) стані. Для обліку чисельності водоростей застосовували камеру Нажотта об'ємом 0,5 см3 та світловий мікроскоп ОМО АУ12 [23].

У залежності від кількості організмів, прораховували усі доріжки, або частину доріжок. Обов'язково робили повторні підрахунки не менше, ніж трьох крапель однієї проби. Визначення систематичного (видового) складу водоростей проводили згідно загальновідомих правил за традиційними в альгології вітчизняними визначниками та іноземними посібниками з урахуванням останніх флористичних зведень [22].

Для кількісного аналізу проводили розрахунок чисельності клітин на 1 дм3 в млн. клітин за формулою:

, де

N - кількість водоростей в 1 дм3 води досліджуваної водойми;

k - коефіцієнт, що показує у скільки разів об'єм використаної камери менше 1 см3;

n - кількість клітин водоростей, визначених на проглянутих доріжках лічильної камери;

А - кількість доріжок лічильної камери;

а - кількість доріжок, де виконувався підрахунок водоростей;

V - початковий об'єм відібраної проби (см3);

v - об'єм концентрованої проби (см3) [23].

Біомасу фітопланктону визначали лічильно-об'ємним методом, згідно якого біомасу кожного виду вираховували множенням його чисельності в кожній конкретній пробі на об'єм клітини (г/м3). Середню чисельність та біомасу фітопланктону вираховували як середнє арифметичне для сезону, ділянки чи всієї річки. Чисельність фітопланктону підраховано та представлено в тис. кл/дм3 або в млн. кл/дм3, біомасу - в г/м3.

Для оцінки інформаційного різноманіття (за біомасою та чисельністю) розраховували індекс Шеннона H:

де

ni - оцінка "значимості" i-го виду, тобто чисельність або біомаса i-го виду;

N - загальна оцінка "значимості", тобто загальна чисельність або біомаса фітопланктону;

n - кількість видів та внутрішньовидових таксонів [10].

Опрацювання масиву даних проведено у програмі Microsoft Excel 2007. Для характеристики стану планктонних угруповань водоростей використовували відношення числа видів до числа родів водоростей (родовий коефіцієнт) та відношення числа видів до числа внутрішньовидових таксонів. Частоту трапляння видів розраховували у відсотках від загального числа проб за формулою:

F = 100 • p / P, де

p - кількість проб, у яких знайдено даний таксон;

P - загальна кількість проб [2].

Також визначали індекс середньої частоти трапляння видів:

де

n1… ni - частота трапляння;

N - число таксонів [2].

Для встановлення ролі відділів у формуванні біологічного різноманіття в залежності від частоти трапляння видових та внутрішньовидових таксонів, які формують їх склад, визначали флористичний індекс Fsрp:

де

n1… ni - частота трапляння таксонів відділу;

n1… nj - частота трапляння усіх таксонів угруповання [2].

Біотопічну приуроченість та географічне поширення водоростей визначали згідно з прийнятою альгологами системою для континентальних водойм [3, 4, 11], галобність за системою Кольбе [15, 16], відношення до рН - за шкалою Хустедта в інтерпретації М.М. Давидової [1].

Крім відбору проб для визначення структурно-функціональних характеристик фітопланктону на зазначених станціях визначали деякі гідрологічні та гідрохімічні показники (температуру і прозорість води, глибину водойми, швидкість течії, вміст розчиненого у воді кисню, рН). Виміри температури поверхневого шару води (0,1- 0,5 м) здійснювалися за допомогою водного ртутного термометра. Середньорічна температура поверхневого шару води р. Случ Любарського району Житомирської області становила + 18, 8єС (середньорічна температура повітря при відборі проб +23,5). Умовну прозорість води виражали в метрах до глибини зникнення з поля зору білого стандартного диска Секкі під час спостережень, проведених опівдні з тіньової сторони. Глибину вимірювали промірочним лотом і виражали в метрах.

Первинну продукцію фітопланктону визначали кисневою модифікацією склянкового методу [16, 193], чутливість якого при дотриманні всіх необхідних рекомендацій складає 0,05 мг О2/дм3 [17], на горизонтах; 0,5; 1,0 м.

Для визначення продукції на кожному горизонті відбирали по дві контрольні, "світлі" та "темні" склянки, з яких на титрування для визначення кисню за методом Вінклера відбирали по 50 мл аліквоти природної суспензії фітопланктону, титрували 0,02-нормальним розчином гіпосульфіту. По дві "темні" та дві "світлі" склянки із молібденового скла закріплювали на кожному горизонті [13]. Паралельно вимірювали прозорість води по диску Секкі. Розрахунок інтегральної продукції ?А під 1 м2 проводили згідно експериментально отриманих формул [19], інтегральну деструкцію ?R визначали множенням її концентраційної величини R на середню глибину водойми, що дозволяє уникнути впливу на результати досліджень "випадкових" глибин окремих станцій.

Таблиця № 2.1. Станції відбору проб фітопланктону р. Случ в період із 2009 по 2011 рр.

Номер станції

Місце розташування станції

1.

Верхній б'єф Новочорторийської греблі ( див. рис. 2.2)

2.

Нижній б'єф Новочорторийської греблі (див. рис. 2.3)

3.

р. Случ на околиці с. Нова Чортория (див. рис. 2.4)

Рис. 2.2. Станція № 1

Рис 2.3. Станція №2

Рис. 2.4. Станція №3

2.3 Основні аспекти охорони праці при виконанні дипломної роботи

Під час виконання дипломної роботи були чітко засвоєні і дотримані вимоги інструкції з техніки безпеки. Інструкція включає наступні вимоги:

1. Забороняється відкривати електрощиток і самостійно проводити будь-який ремонт електроприладів та електропроводки під час роботи в аудиторії. В разі виникнення проблем в роботі електромережі негайно повідомити керівника практики. Категорично забороняється при включенні електроприладів торкатись пальцями до металевих частин електровилок та гнізд розеток.

2. У випадку виникнення незвичайної ситуації ураження електричним струмом, потрібно прийняти відповідні міри і викликати лікаря.

3. Надання першої допомоги потерпілому залежить у більшості випадків від швидкості від'єднання його від елементів, що проводять струм (відключити елементи, які проводять струм від електромережі), і від швидкості виконання заходів штучного дихання.

4. Під час надання першої допомоги необхідно:

а) звільнити потерпілого від одягу, що заважає йому;

б) забезпечити доступ свіжого повітря;

в) звільнити приміщення від сторонніх осіб;

г) швидко, не втрачаючи часу, відкрити рот потерпілому;

д) якщо язик глибоко запав, його треба витягнути його носовою хусточкою;

е) після цього потрібно провести штучне дихання, не припиняючи його до приходу лікаря.

5. При роботі з концентрованими кислотами, лугами не слід відсмоктувати рідину в піпетку ротом - користуватися грушею або дозатором.

6. Забороняється залишати включеними нагрівальні прилади після закінчення роботи.

7. При виконанні практичної частини встановити бінокуляр штативом до себе на відстані 5-10 см від краю столу, предметним столиком від себе. В отвір предметного столика направляти дзеркалом світло. Помістити приготований препарат на предметний столик і закріпити предметне скло затискачами.

8. Поставити в робоче положення об'єктив малого збільшення. Для цього повернути револьвер до тих пір, доки потрібний об'єктив не займе серединне положення по відношенню до тубуса і предметного столика. Коли об'єктив займе серединне положення, в револьвері відчувається легке клацання і об'єктив фіксується. Запам'ятайте, що вивчення будь-якого об'єкту починається з малого збільшення.

9. Підняти за допомогою макрометричного гвинта об'єктив над столиком на висоту приблизно 0,5 см.

10. Дивлячись в окуляр, покрутити дзеркало в різних напрямках до тих пір, поки поле зору не буде освітлене яскраво і рівномірно.

11. Покладіть на предметний столик препарат так, щоб об'єкт знаходився в центрі отвору предметного столика.

12. Далі, під контролем зору, повільно опустіть тубус за допомогою макрометричного гвинта, щоб об'єктив знаходився на відстані 2 мм від препарату.

13. Дивіться в окуляр і, одночасно, повільно піднімайте тубус до тих пір, поки в полі зору не з'явиться зображення об'єкта.

14. Для того, щоб перейти до розгляду об'єкта при великому збільшенні мікроскопу, перш за все необхідно відцентрувати препарат, тобто розташувати об'єкт у центрі поля зору. Якщо об'єкт не буде центрований, то при великому збільшенні він може залишитися поза полем зору.

15. Рухаючи револьвер, переведіть у робоче положення об'єктив великого збільшення.

16. Опустіть тубус, під контролем ока (дивитися, як опускається тубус не в окуляр, а збоку), майже до зіткнення з препаратом.

17. Потім, дивлячись в окуляр, повільно піднімайте тубус, доки в полі зору не з'явиться зображення.

18. Для тонкого фокусування використовуйте мікрорметричний гвинт.

19. При роботі з бінокуляром робіть перерви при перевтомі зору.

20. Після роботи бінокуляр приберіть у футляр.

21. По завершенню роботи приберіть робоче місце.

Розділ 3. Результати досліджень

3.1 Видове та внутрішньовидове різноманіття водоростевих угруповань р. Случ

За час досліджень у планктоні р. Случ виявлено 119 видів водоростей, представлених 125 внутрішньовидовими таксонами, включно з тими, що містять номенклатурний тип виду з 8 відділів: Chlorophyta 38 види, представлених 39 внутрішньовидовими таксонами включно з номенклатурним типом виду 31,2% від їх загального числа, Euglenophyta 30 (33) 26,4%, Bacillariophyta 25 (26) 20,8%, Cyanoprocariota 8(8) 6,4%, Dinophyta - 6 (7) - 5,6%, Chrysophyta 6 (6) 4,8%, Streptophyta - 5(5) - 4%, Cryptophyta - 1 (1) - 0,8 % відповідно.

Таблиця 3.1. Таксономічний спектр водоростевих угруповань планктону р. Случ (за результатами досліджень 20092011 рр.)

Відділ

Число таксонів, од.

Родовий

коефіцієнт

Клас

Порядок

Родина

Рід

Вид

В.в.т.

Cyanoprocariota

1

3

4

6

8

8

1,3

Euglenophyta

1

2

3

8

30

33

3,75

Chrysophyta

1

2

3

5

6

6

1,2

Bacillariophyta

3

10

12

14

25

26

1,8

Cryptophyta

1

1

1

1

1

1

1

Dinophyta

1

2

2

3

6

7

2

Chlorophyta

3

7

13

29

39

39

1,4

Streptophyta

1

1

1

2

4

4

2

ВСЬОГО

12

28

39

68

119

125

1,8

Важливим показником таксономічного різноманіття водоростей є родовий коефіцієнт, оскільки це найменш залежний від площі досліджуваної флори показник [5].

Родовий коефіцієнт, розрахований для фітопланктону р.Случ , сягає 1,8. (див. табл. 3.1). Порівняння значень родового коефіцієнта, розрахованого для різних відділів водоростей, вказує на найбільше насичення родів видами та внутрішньовидовими таксонами у відділів Euglenophyta, Dinophyta та Bacillariophyta. Нижчі значення родового коефіцієнта у Chrysophyta та Cryptophyta можна пояснити переважанням маловидових родів.

Провідними родами впродовж усіх сезонів були Trachelomonas Lemm. - 9,3% від загальної кількості, Euglena Ehr. - 5,4%, Phacus Ehr. - 4,9%, Astasia Ehr., Aulacoseira Sim. - 3,3% відповідно.

Пропорція флор становить: 1:1,7:3:3,2.

Найбільшим числом видів і внутрішньовидових таксонів у відділі Chlorophyta характеризувався клас Chlorophyceae, який нараховував 35 видів, представлених 36 внутрішньовидовими таксонами включно з номенклатурним типом виду - 92,3% від їх загального числа, Ulvophyceae - 3 (3) - 7,7%. У відділі Streptophyta найбільшою кількістю видів характеризувався клас Zygnematophyceae - 4 (4). У відділі Bacillariophyta найбільшим видовим різноманіттям характеризувався клас Bacillariophyсеае - 14 видів і внутрішньовидових таксонів - 53,8%, Coscinodiscophyceae - 8 (8) видів - 30,8%; Fragilariophyceae - 3 (4) - 15,4%. Відділи Cyanoprocariota, Dinophyta, Chrysophyta, Cryptophyta та Streptophyta представлені одним класом.

У сезонному розподілі водоростей планктону р. Случ спостерігали зростання числа видів від весни до літа та його зменшення від літа до осені та від осені до зими. Навесні у водоростевих угрупованнях планктону було ідентифіковано 55 видів водоростей, представлених 61 внутрішньовидовим таксоном включно з номенклатурним типом виду. Основний фон фітопланктону становили зелені водорості 24 види, що складає 39,3%, Bacillariophyta 16 видів, що становить 26,2 %, Euglenophyta 10 видів 16,4%, Chrysophyta 5 видів 8,2%, Streptophyta 4 види 6,5%, Cyanoprocariota 1 вид 1,7%, Cryptophyta - 1 вид - 1,7%.

Влітку у фітопланктоні річки ідентифіковано 83 види, представлених 85 внутрішньовидовими таксонами. У цей період водоростеві угруповання формували водорості з 6 відділів: Chlorophyta 29 видів, що складає 34%, Euglenophyta 24 вид (25 внутрішньовидових таксонів включно з номенклатурним типом виду) 32%, Bacillariophyta 15 (16) 18%, Cyanoprocariota 6 (6) 7%, Chrysophyta 4 (4) 5%, Dinophyta - 3 (3) - 4% відповідно.

В осінній період визначено 67 видів (69 внутрішньовидових таксонів включно з номенклатурним типом виду) з відділів: Chlorophyta 24(24), що складає 35%, Euglenophyta 14 (14) 20%, Bacillariophyta 16 (18) 27%, Cyanoprocariota 5 (5) 7%, Dinophyta - 5 (5) - 7%, Chrysophyta 3 (3) 4%.

Узимку фітопланктон річки формувало 20 видів. Найбільше видове та внутрішньовидове різноманіття мали відділи: Bacillariophyta 6 видів та внутрішньовидових таксонів, що становить 30%, Cyanoprocariota 4 (4), що сягає 20%, Chlorophyta 4 (4) 20%, Euglenophyta 4 (4) 20%, Dinophyta і Chrysophyta - 1 (1) - 5% відповідно.

У всі сезони провідна роль у формуванні видового та внутрішньовидового різноманіття належала відділам Chlorophyta, Bacillariophyta та Euglenophyta.

3.2 Домінуючий комплекс

Домінанти і субдомінанти є основою енергетичної і трофічної піраміди водних екосистем, що у значній мірі визначають специфіку планктонних угруповань, їх продуктивність та якість води.

Домінуючий комплекс весняного фітопланктону р. Случ становить 11 домінант, серед яких: 2 представники відділу Euglenophyta (Trachelomonas armata (Ehrenb.), T. hispida var. hispida (Perty) emend. Defl.), 3 представники відділу Bacillariophyta (Cyclotella meneghiniana Thw., Stephanodiscus Hantzschii Grьn. in Cl. et Grьn., Surirella linearis W. Sm.), 5 представників відділу Chlorophyta (Chlamydomomas globosa Snow, C. monadina Stein., Pandorina morum (O. Mull.) Bory, Volvox aureux Ehr., Coelastrum sphaericum Nдg) та 1 представник відділу Streptophyta (Closterium decorum Breb.). Загальна кількість субдомінантів - 4: 1 представник евгленових водоростей (Trachelomonas hispida var. coronata Lemm.), та 3 представники зелених (Crucigenia irregularis (Wille) P. Tarasenko et D. M/ John, Oocystidium ovale Korsch., Desmodesmus communis (E. Hegew) E. Hegew).

Влітку у річці нараховувалося 7 домінантів серед яких 1 представник синьозелених водоростей (Microcystis aeruginosa Kьtz. emend. Elenk.), 3 евгленових (Lepocinnclis ovum (Ehr.) Lemm., Trachelomonas planctonica Swir., T. volvocina var. volvocina Ehr.), 1 діатомова водорість (Aulacoseira granulata (Ehr.) Ralfs in Prit.), 1 представник динофітових водоростей (Peridinium aciculiferum Lemm.), 1 зелена водорість (Сhlamydomonas monadina Stein) та 4 субдомінанти, серед яких 1 представник синьозелених (Gomphosphaeria aponina Kьtz.), 1 діатомова водорість (Stephanodiscus Hantzschii Grun. in Cl. et Grun.) та 2 представники зелених водоростей (Carteria radiosa Korsch., Chlamydomomas globosa Snow.)

Восени домінуючий комплекс р. Случ нараховував 6 домінант, які включали 1 синьо-зелену водорість (Gomphosphaeria aponina Kьtz.), 1 евгленову (Trachelomonas planctonica Swir.), 1 діатомову (Stephanodiscus Hantzschii Grun. in Cl. et Grun.), 1 динофітову (Peridinium aciculiferum Lemm.) та 2 зелених (Chlamydomomas globosa Snow., С. monadina Stein). Загальна кількість субдомінант - 2: 1 представник відділу Cyanoprocariota (Snowella lacustris (Chod.) Kom. Et Hind) та один представник відділу Bacillariophyta (Cyclotella meneghiniana Thw.)

У зимовий період домінуючий комплекс був представлений 3 домінантами, серед яких 2 синьозелені водорості (Coelocystis kuetzingiana Nag., Gomphosphaeria aponina Kьtz.), 1 діатомова водорість (Cyclotella meneghiniana Thw.) 1 динофітова (Ceratium hirundinella f. hirudinella (Mull) Berg.) та 1 субдомінантом із діатомових(Aulacoseira italica (Ehrenb.) Simonsen).

У всі сезони до домінуючих видів належав Trachelomonas planctonica Swir. та Chlamydomonas monadina Stein.

3.3 Частота трапляння

Роль різних відділів у формуванні різноманіття фітопланктону в залежності від частоти трапляння видових та внутрішньовидових таксонів, що формують їх склад (за величиною флористичного індексу Fsрp), вивчали на прикладі результатів експедиційних досліджень 2009-2011рр.

До отриманих нами даних щодо частоти трапляння видових і внутрішньовидових таксонів була зроблена спроба застосувати закон Раункієра. Згідно цього закону, при розподілі угруповання на класи з різною частотою трапляння таксонів (А - 0-20%, В - 21-40%, С - 41-60%, Д - 61-80%, Е - 81-100%) число таксонів у класі А повинно бути більше, ніж у класі В; у класі В більше, ніж у класі С; у класі С більше, ніж у класі Д, а в класі Д менше, ніж у класі Е [1, 4] (табл. 3.2).

Різні відділи водоростей із близьким числом видів, але з різною частотою трапляння, очевидно, відіграють неоднакову роль у формуванні видового різноманіття, що не може відобразити типовий флористичний список, який не містить відомостей про частоту трапляння. При застосуванні даних щодо частоти трапляння видів, зокрема флористичного індексу Fsрp, репрезентативність опису водоростевих угруповань зростає, особливо зважаючи на те, що флористичний індекс фітопланктону - значно стійкіший у часі показник у порівнянні з іншими характеристиками різноманіття альгоценозів, такими як видове (таксономічне) різноманіття [4].

За частотою трапляння у фітопланктоні річки Случ переважали зелені, діатомові та евгленові водорості (див. табл. 3.3).

Таблиця 3.2. Розподіл числа видових та внутрішньовидових таксонів р. Случ (за результатами досліджень 2009-2011рр.)

Клас

Частота трапляння, %

Число видових та внутрішньовидових таксонів

А

0-20

105

В

21-40

14

С

41-60

2

Д

61-80

5

Е

81-100

0

Таблиця 3.3. Число видових і внутрішньовидових таксонів, їх флористичний індекс Fsрp та середня частота трапляння (%) (за результатами досліджень 20092011 рр.)

Відділи

Число видових та внутрішньо-видових таксонів

Fsрp

Середня частота трапляння

Cyanoprocariota

8

12,16

22,7

Euglenophyta

33

19,45

8,31

Chrysophyta

6

0,10

1,52

Bacillariophyta

26

2,03

4,33

Cryptophyta

1

5,07

12,6

Dinophyta

7

22,29

12,8

Chlorophyta

39

36,36

12,9

Streptophyta

5

2,55

1,52

За величиною флористичного індексу Fsрp домінували діатомові, евгленові та зелені водорості (ці відділи характеризуються і найбільшою кількістю видових та внутрішньовидових таксонів).

Найбільшу частоту трапляння мали Gomphosphaeria aponina Kьtz. (77%), Cylotella meneghiniana Thw. (77%), Stephanodiscus Hantzschii Grьn. in Cl. et Grьn (71%), Chlamydomomas globosa Snow (62%), Chlamydomonas monadina Stein (61%), Trachelomonas planctonica Swir. (52%), Desmodesmus communis (E. Hegew) E. Hegew (47%).

3.4 Еколого-географічна характеристика фітопланктону та оцінка якості води

У структурі фітопланктону р. Случ провідна роль належала планктонним формам (64 % від числа таксонів видового та внутрішньовидового рангу, для яких знайдено літературні відомості). Комплекс планктонних організмів переважав у Chlorophyta - 30 видів та внутрішньовидових таксонів, що складає 56 %, Cyanophyta - 6 видів та внутрішньовидових таксонів, що становить 11 %, Bacillariophyta - 6 видів - 11 %, та Euglenophyta - 6 видів - 11 %. У відділі Chrysophyta виявлено 2 планктонних форми, що складає 2 %. За географічним поширенням водоростеві угруповання річки Случ є гетерогенними, проте, основу їх флористичного списку складають види-космополіти (71 вид та внутрішньовидовий таксон, для яких знайдено літературні відомості, що складає 84 % ).

Рис. 3.1. Розподіл водоростей планктонних угруповань за географічним поширенням у р. Случ (за результатами досліджень 20092011 рр.)

Сапробіологічна характеристика якості води р. Случ представлена на основі співвідношення видів-індикаторів, які визначають різний стан органічного забруднення водної товщі. У фітопланктоні річки переважають в-мезосапроби - 31 вид та внутрішньовидових таксонів, що становить 52%, що дозволяє характеризувати досліджувану річкову екосистему як слабко забруднену, хоча досить різноманітними є індикатори проміжного рівня забруднення між в-мезо- та олігосапробним - 11 (20%), олігосапроби - 7 (11%), б-мезосапроби - 4 (6%), б-мезо-полісапроби - 2 (3%). Індекс сапробності, розрахований за чисельністю становить 1,66, за біомасою - 1,91.

Рис. 3.2. Розподіл водоростей планктонних угруповань за сапробністю р. Случ (за результатами досліджень 20092011 рр.)

За відношенням до рН у річці Случ більшість водоростей належить до індиферентів - 31 вид та внутрішньовидовий таксон, для яких знайдено літературні відомості, що становить 64 % та до алкалофілів 16 видів та внутрішньовидових таксонів, що складає 36% відповідно.

За галобністю більшість видів є індиферентними - 57 (74%), 13 видів та внутрішньовидових таксонів водоростей є олігосапробними, що складає 17%, до галофобів належить 5 видів (7%), до галофітів та мезосапробів належить по одному виду (1% відповідно).

Рис 3.3. Розподіл водоростей планктонних угруповань за галобністю у р. Случ (за результатами досліджень 20092011 рр.)

Вивчення просторово-часової динаміки кількісних показників розвитку фітопланктону необхідне для пізнання загальних закономірностей структурно-функціональної організації водних екосистем.

3.5 Просторово-часова динаміка кількісних показників розвитку фітопланктону

Вивчення просторово-часової динаміки кількісних показників розвитку фітопланктону необхідне для пізнання загальних закономірностей структурно-функціональної організації водних екосистем. Біомаса фітопланктону є енергетичною основою автотрофного ланцюга, що визначає потік енергії та кругообіг речовини, а, отже, може виступати в ролі показника продуктивності водойм.

Кількісні показники розвитку фітопланктону р. Случ, впродовж 2009-2011 рр. коливалися в широких межах (біомаса змінювалася від 0,001 до 38,91 г/м3, чисельність 0,0001 - 132,19 млн. кл/дм3. Середня біомаса упродовж 2009-2011 рр. становила 1,220,27 г/м3, чисельність - 2,110,88 млн. кл/дм3. Середня біомаса фітопланктону весною становила 0,660,48 г/м3, чисельність - 0,280,19 млн. кл/дм3, влітку - 0,290,028 г/м3 та 0,410,29 млн. кл/дм3, восени - 0,310,038г/м3, та 0,730,06 млн. кл/дм3 і взимку - 1,610,51 г/м3, та 7,01 2,98 млн. кл/дм3 відповідно.

Коефіцієнт варіації розрахований для чисельності фітопланктону р. Случ впродовж досліджуваного періоду склав 327%, для біомаси - 407% відповідно.

Рис. 3.4. Сезонна динаміка біомаси фітопланктону р. Случ (за результатами досліджень 2009-2011 рр.)

Рис. 3.5. Сезонна динаміка чисельності фітопланктону р. Случ (за результатами досліджень 2009-2011 рр.)

3.6 Особливості первинної продукції фітопланктону р. Случ

Дослідження первинної продукції фітопланктону водойм України дозволили оцінити інтенсивність синтезу автохтонної органічної речовини із неорганічних інгредієнтів у верхньому та нижньому Дніпрі, каскаді його водосховищ, Дніпровсько-Бузькій гирловій області [75, 12, 13, 19], каналах [11], водоймах-охолоджувачах ГЕС та АЕС [21], на українській ділянці Дунаю і в Сасикському водосховищі [18, 11, 19, 20], р. Дністрі [15], включно з Дністровським та Буферним водосховищами і Дністровським лиманом [5, 9, 18], р. Серет [9], у річках Прип'ять та Стохід [6], а також багатьох інших водоймах, де спостереження проводили, в основному, епізодично.

До початку наших досліджень первинна продукція фітопланктону р. Случ не вивчалася.

Максимальні значення ВПП фіксували у літній період: Аmax= 9,15 мг О2/дм3. Водночас фіксували і найвищі показники ЧПП: Ач=6,21 г О22.

3.7 Оцінка інформаційного різноманіття екологічного стану р. Случ

Оцінка інформаційного різноманіття була зроблена за індексом Шеннона, розрахованим за біомасою та за чисельністю фітопланктону.

Середні його значення в р. Случ сягали 2,260,04 біт/екз та 1,830,05 біт/екз відповідно.

Середні значення індексу Шеннона по сезонах за чисельністю становили: навесні- 2,66 біт/екз, влітку - 2,82 біт/екз, восени - 1,60 біт/екз, взимку - 0,78 біт/екз, за біомасою: навесні - 2,26 біт/екз, влітку - 3,21 біт/екз, восени - 2,22 біт/екз, взимку - 1,35 біт/екз відповідно.

Отже, протягом вегетаційних сезонів спостерігалось значне коливання індексу Шеннона з переважанням упродовж вегетаційного сезону полідомінантної структури фітопланктону. Монодомінування спостерігається з жовтня і триває до лютого.

Рис. 3.6. Інформаційне різноманіття фітопланктону р. Случ за біомасою та чисельністю, по місяцях (за результатами досліджень 2009-2011 рр.)

Розділ 4. Використання результатів бакалаврської роботи в закладах освіти I-II рівня акредитації

Рекомендації щодо використання матеріалів дипломної роботи при викладанні біології в загальноосвітній школі.

Дані, що були отримані під час виконання дослідження можуть бути використані при викладанні біології в середній школі, зокрема при вивченні теми "Різноманітність рослин" (7 клас) (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія 7-11 класи для 11-річної школи).

Також фіксовані препарати водоростей можна використовувати як роздатковий матеріал під час проведення лабораторних робіт.

Програмою з біології для середніх шкіл при вивченні розділу ІI - "Різноманітність рослин" рекомендується для вивчення теми "Водорості" відвести чотири уроки. На першому із них вчитель повинен познайомити учнів із різноманітністю водоростей, дати їх загальну характеристику. Метою уроку є сформування у школярів поняття про класифікацію рослин, ознайомлення їх із загальною характеристикою водоростей.

На другому занятті потрібно розповісти про середовище існування водоростей та їх розмноження.

Під час третього уроку педагог розповідає про пристосувальні риси будови та функції водоростей, а також виконують лабораторну роботу за темою "Будова водоростей".

На четвертому занятті учитель розповідає про різноманітність водоростей і їхнє значення у природі та житті людини.

Досвід роботи школи показує, що на уроках чи лабораторних заняттях неможливо провести детальні спостереження. Тому програмою передбачено проведення позаурочної роботи з біології. На таких заняттях учні глибше вивчають будову, середовище існування, таксономічний склад водоростевих угруповань. Дуже корисно в наш час проводити бесіди з природоохоронної тематики. Нижче наводиться бесіда на тему захисту природи і методична розробка заняття на тему "Різноманітність водоростей. Їх значення у природі та житті людини"

Бесіди на природоохоронну тематику

"Допоможемо природі"

Рекомендації. Цю бесіду можна почати з розмови про те, яку конкретну допомогу можуть надати школярі природі. До цього часу у дітей повинен бути накопичений досвід спілкування з природою, сформовані певні природознавчі і природоохоронні знання. Тепер важливо залучати молодших школярів в різноманітну діяльність з охорони природи. У бесіді може взяти участь представник Комітету з екології та батьки.

Мета бесіди. Сформувати у дітей знання про різноманітні види діяльності школярів по захисту природи, викликати прагнення до цієї діяльності, показати радість від виконаної роботи, дати установку на виконання деяких заходів з охорони природи.

Обладнання. Виставка дитячих малюнків на тему: "Ми допомагаємо природі", твори і вірші школярів на цю тему; фотостенд, присвячений діяльності дітей в природі, виставка годівниць, шпаківень, плакати на тему охорони природи, вироби з природного матеріалу; пам'ятки "Що повинен вміти юний друг природи ".

Хід бесіди

Діти, ви вже знаєте, що природа потребує нашого захисту, нашої допомоги. Про це зараз думають учені, інженери, все населення нашої країни і планети. Чому ж проблема охорони природи стала такою важливою і необхідною? Якщо ми терміново не надамо допомогу природі, вона помре. Що ж тоді буде на Землі? Як ви вважаєте, охорона природи - справа тільки дорослих людей чи школярі теж можуть внести свій посильний вклад? Що ж можуть робити і роблять школярі? Так, школярі можуть багато чого. Їх діяльність в природі різноманітна. Наприклад, захист природного середовища: підгодовування і порятунок тварин, що потрапили в біду, боротьба зі сміттям, виготовлення годівниць і будиночків для птахів; підгодовування звірів і птахів, встановлення табличок в місцях розповсюдження рослин, які охороняються законом, надання допомоги хворим деревах.

А тепер розкажіть про те, що зробили ви. Давайте зараз подивимося нашу виставку малюнків "Ми допомагаємо природі". Багато корисних для природи справ ви робите. Деякі малюнки можна навіть описати віршами. (Учитель пропонує дітям підібрати до малюнків вірші, написані на окремих листочках, і прочитати їх.)

Багато хто з вас на малюнках зобразили посадку рослин: квітів, дерев, чагарників. Це дуже добре і благородна справа. Ви знаєте, існує навіть приказка про те, що людина не дарма прожила своє життя, якщо посадила і виростила за своє життя хоча б одне дерево. Не дарма в народі кажуть: "Посади дерево подякують і онуки, погуби - проклянуть і діти".

А хто нам підкаже, як правильно садити дерева? (В разі необхідності вчитель знайомить учнів з правилами посадки рослин).

Один зі школярів читає вірш:

Ми посадимо липи і клени,

Буде місто ошатне й зелене.

Тополі ми посадимо рядами,

Чи стануть площі нашії садами.

Оточимо ми деревами школу-

Нехай дзвенить над нею веселий гомін.

Люблять зелень щасливі діти.

Люблять бачити дерева в розквіті.

Нехай цвіте з кожним роком все краше

Молода планета наша.

(Н.Кутов)

Усі люблять відпочивати в тіні дерев, слухаючи шум листя, але, на жаль, не всі беруть участь в посадках дерев.

Діти, важливо не тільки посадити рослину, а й дбайливо доглядати за нею, оберігати від пошкоджень, від шкідників, регулярно поливати.

У краси-берізки платтячко сріблиться,

У краси-берізки зеленії коси.

З двору до берізки вискочили кози,

Стали гризти берізку, а берізка, в сльози.

Захищати берізку стали ми юрбою,

Щоб берізка зростала і радувала собою.

(П.Воронько)

Ранньою весною можна побачити таку картину.

Учень читає вірш:

Пастух кору надрізав у берези,

Схиляючись, тягне солодкий сік.

За краплею крапля падає донизу

По стовбуру сліз журливий потік.

(Ф. Сологуб)

Кору дерев різати не можна! Боляче стискається серце, коли бачиш покалічене дерево, - адже воно живе! Що ж стане з деревом далі? Воно зів'яне до наступного року, поступово буде висихати стовбур і гілки, відімре коріння в ґрунті.

Дуже велику допомогу надають школярі березовим лісам під час весняного збору соку. Вони замазують ранки глиною і роз'яснюють збирачам соку, якої шкоди вони завдають деревам.

Запам'ятайте!

Ранки на деревах замазують воском, садовим варом, глиною, мастикою або пластиліном. Ранку слід забинтувати.

Як ви розумієте прислів'я: " Багато лісу - бережи, мало лісу - не губи, немає лісу - посади"?

Хто з вас посадив дерево? Де? Як ви доглядаєте за ним? Чи знаєте ви, що посаджені дерева потребують поливу?

Не заважайте мені трудиться,

Я водиці притягну

І колодязної водицею

Усіх, звичайно, пригощу.

Пийте, пийте, не шкодуйте,

А хочете, в лійку лийте-

Поливайте свій город:

Адже він теж воду п'є!

(Е.Благініна)

Багато у хлопців турбот про природу у всі пори року. Турбуються школярі про своїх друзів - рослинах і тваринах. Ось як описують свої турботи наші хлопці. (Учитель читає уривки з творів дітей, особливо звертаючи увагу на прояв моральних почуттів жалю, співчуття, обов'язку, відповідальності).

Наші хлопці вже давно допомагають зимуючим птахам: роблять годівниці, ведуть підгодівлю птахів.

1-й учень.

Для гостей на вікно

Сипле Костя пшоно,

Воду ллє на блюдце:

Нехай вони нап'ються.

2-й учень.

Мерзнуть лапки у синичок:

Погано їм без рукавичок,

Та й голодно в мороз ...

Я їм насіннячко приніс:

Подивіться-но сюди,

Це для вас, щоб не сталося біди

На долоню до мене синички сідають.

Гріють лапки. Насіннячко споживають.

Давайте разом подивимося, які годівниці зробили наші учні. (Діти розглядають виставку годівниць, вибирають найкращу).

Знайдуться справи у школярів і влітку.

А як ви допомагали природі влітку, у таборі, в селі у бабусі або у місті?

Головна турбота влітку для дорослих і дітей - боротьба з бур'янами. Здавна не люблять їх у народі. Не випадково кажуть:

Які ви знаєте сміттєві рослини? Відгадайте загадки:

Виріс в полі злий і колючий,

На всі боки голки.

(Реп'ях)

****

Колючий, та не їжак,

Вчепиться, коли мимо пройдеш.

(Реп'ях)

****

Тільки зачепи і відсмикнеш долоню,

Обпікає трава, як вогонь!

(Кропива)

Існує багато видів бур'янів, серед них мятлик луговий, пирій повзучий, вівсюг, тимофіївка лугова, осот, кропива дводомна, подорожник і т.д. Засмічені рослини зустрічаються на полях і городах. Засмічені рослини необхідно видаляти, так як вони заважають росту культурних рослин, посаджених на городах, клумбах, полях. Культурні рослини, не прополені вчасно, дають більш низький урожай, плоди стають дрібними, і самі рослини набувають маленьких розмірів.

Діти, чи завжди школярі правильно надають допомогу природі? У чому найчастіше вони помиляються? (Учитель працює з плакатами, що відображають помилки дітей у природоохоронній діяльності.)

Один з напрямів природоохоронної діяльності - збереження багатств природи: економне використання води, газу, паперу, тепла, електрики, збір металобрухту і макулатури.

Чи знаєте ви, що ...

Збір макулатури зберігає ліс!!!! 60 кг макулатури рятує життя однієї ялини.

Сьогодні ми нагородили тих, хто дбайливо ставиться до книг і зошитів. (Представник Комітету з екології нагороджує школярів).

Діти, як ви розумієте те, що тут зображено? (Учитель демонструє плакати про дбайливе ставлення до природних ресурсів)

Надаючи допомогу природі, школярі можуть взяти активну участь і в попередженні поганих вчинків по відношенню до неї: рейдах в природу, патрулюванні вулиць, скверів.

Про те, як друзі природи борються з поганими вчинками, написана казка-бувальщина Е.Арєфьєвої "Природа і її друзі". (Учитель читає казку)

"У лісі біля старого-престарого дуба било з-під землі маленьке джерельце Веселун. А в цьому джерельці жила крапелька Іскорка з усіма сестричками. Вони весело плескалися у своєму будиночку, сяяли усіма кольорами веселки, коли сонечко простягало до них свої ласкаві промені, і сумували, якщо сонечка довго не було. Але хвилини смутку були короткими, бо дощик додавав в сім'ю нові краплі, які швидко знайомилися з іскоркою та її сестрами і ставали зовсім рідними.


Подобные документы

 • Таксономічний склад фітопланктону р. Зелена Житомирської області. Чисельність та біомаса водоростевих угруповань річки. Еколого-географічна характеристика фітопланктону досліджуваного об’єкту за індикаторними видами, флористичне зведення водоростей.

  дипломная работа [3,6 M], добавлен 22.01.2015

 • Структурні та функціональні характеристики фітопланктону ставка Грабарка (м. Бердичів). Таксономічна структура та частота трапляння водоростевих угруповань і планктонних комплексів. Еколого-географічна характеристика фітопланктону, оцінка якості вод.

  курсовая работа [2,6 M], добавлен 13.03.2015

 • Таксономічний склад планктонних водоростей кар’єрів Слобідський і Селецький. Флористичне зведення планктонних водоростей кар’єрів. Еколого-географічна характеристика водоростевих угруповань. Оцінка якості води кар’єрів за видами – показниками сапробності.

  дипломная работа [1016,2 K], добавлен 22.01.2015

 • Природно-екологічні умови Березнівського району. Біологічні особливості видового складу тварин - гідробіонтів річки Случ. Облік водної ентомофауни. Кількісна оцінка видового складу тварин літоралі р. Случ. Методика дослідження тварин літоралі р. Случ.

  дипломная работа [6,6 M], добавлен 29.11.2011

 • Природно-екологічна характеристика Дубровицького району, фізико-географічні особливості. Видовий склад, різноманіття та біологічний аналіз водної ентомофауни річки Горинь та її притоків: методика досліджень, фауністичний огляд, вертикальний розподіл.

  дипломная работа [837,7 K], добавлен 21.12.2010

 • Стан забруднення атмосферного повітря у Рівненський області. Оцінка екологічного стану озера Басів Кут. Вимоги до якості води і методи гідрохімічних досліджень визначення органолептичних властивостей води. Дослідження якості поверхневих вод озера.

  учебное пособие [739,8 K], добавлен 24.10.2011

 • Аналіз видового складу фітопланктону. Характеристика каскаду Горіхувастих ставків. Визначення обсягу ставка. Особливості складу фітопланктону каскадів Горіхувастих ставків. Визначення первинної продукції фітопланктону і деструкції органічних речовин.

  дипломная работа [1,5 M], добавлен 24.01.2013

 • Значення риб у водних біоценозах. Аналіз основного видового складу риб р. Случ. Характеристика природно-кліматичних умов району дослідження. Характеристика риб рядів окунеподібні, коропоподібні, щукоподібні. Особливості біології риб та їх поширення.

  курсовая работа [2,0 M], добавлен 08.02.2015

 • Характеристика річки Десна. Риби серед хребетних, види промислового значення. Особливості складу риб, що мешкають у Дісні, розповсюдження найбільш поширенних видів. Дані про чисельність виловленої риби. Значення риб у житті людини і в господарстві.

  курсовая работа [39,8 K], добавлен 21.09.2010

 • Вивчення будови, морфологічних характеристик, видової різноманітності ящірок фауни України, виявлення видів, занесених до Червоної книги країни. Динаміки чисельності і поширення, особливості трофічних зв’язків, добової і річної активності ящірок.

  курсовая работа [47,9 K], добавлен 20.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.