Стадії планувального проектування

Планувальна організація території міста. Види проектної документації. Схеми районного планування. Розробка графічних і текстових матеріалів. Склад графічного матеріалу проекта районного планування. Розробка генерального плану міста і його основні етапи.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 25.12.2010
Размер файла 22,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

 • План
 • 1.Проект районного планування
 • 2.Генеральний план міста
 • 3. Проект детального планування ( ПДП )
 • 4. Проект забудови (ПЗ)
 • Література
 • Стадії планувального проектування
 • По планувальній організації території міста, планувані та забудові міст та сіл і окремих їх частин передбачені наступні види проектної документації :

- Проект районного планування.

- Генеральний план ( міста, села ).

- Проект детального планування ( ПДП ).

- Проект забудови ( ПЗ ).

Перечислені види проектної документації відрізняються по змісту, складу і масштабами креслень, але всі вони повинні задовольняти вимогам по охороні навколишнього середовища.

1.Проект районного планування.

Проектна документація з районного планування поділятєся на:

1.Схеми районного планування.( розробляються в 1-шу чергу).

2.Проект районного планування.( розробляється у 2-гу чергу ).

Схеми районного планування виконують для досить великих територій таких як: країна, область, район, зони впливу великої ГЕС, великий лісопромисловий район і т.д.

Основною задачею схем районного планування являється виявлення природних і економічних ресурсів планувального району і розробка загальних принципових рекомендацій по комплексному використанню цих ресурсів і розміщеню важливих об'єктів народного господарства (підприємств будіндустрії, будівництва промислових та енергетичних комплесів,магістральних транспортних та інженерних комунікацій,формування рекреаційних зон, створення національних та природних парків та інше).

Схеми розробляються на підставі аналізу:

- природних умов;

- територіальних особливостей;

- природних ресурсів;

- мережі населених пунктів;

- транспортно-дорожної мережі;

- рівня розвитку н/господарства.

В схемах районного планування намічаються економіко - планувальне районування, по якому виділяються райони різної н ародногосподарської спеціалізації, які і будуть розроблятися в наступних стадіях планування.

В складі схем районного планування розробляються графічні і текстові матеріали.

1. Проектний план.

2.Схема комплексної оцінки території.

3.План сучасного використання території.

4.Схема охорони природи і захист від шкідливих геологічних і гідрогеологічних процесів.

5.Карта-схема розміщення пам'ятників історії, культури, архітектури та містобудування.

6.Схема розміщення проекуючої території в системі економічного району.

7.Пояснююча записка і ТЕП.

Проект районного планування базується на схемі районного планування.

Розробляється, як правило, на територію одного адміністративного району і являється основою для розробки генпланів міст, сіл, будівництва промислових комплексів та підприємств.

Основними задачами цієї стадії проектування являється :

- аналіз території, природних і трудових ресурсів;

- розробка функціонального зонування району і конкретних рішень по розміщенню об'єктів промисловості і сільського господарства;

- розселенню населення;

- створенню приміських і зелених зон міста;

- інженерному обладнанню;

- організації зон відпочинку;

- заходи по охороні навколишнього середовища, пам'ятників історії і культури.

Принципові рішення проекта районного планування являються основою при розробці генпланів міст та інших населених місць.

Різниця схем від проекта районного планування полягає в тому, що в схемах ставиться задача розкрити можливості плануючої території, а в проекті районного намічаються шляхи конкретного витконання цих можливостей.

Склад графічного матеріалу проекта районного планування аналогічний кресленням схем районного планування, але з детальною і поглибленою проробкою даних. Креслення виконуються в крупнішому масштабі.

2. Генеральний план міста

Генеральний план (генплан) розробляється на основі проекту районного планування. Генплан являється основним містобудівним документом в якому визначаєтьсються напрями довгострокового (20 років і більше) функціонального і об'ємно-планувального розвитку міста.

Ціль генплану - визначити перспективу розвитку містоутворюючої бази і розрахункову чисельність населення, розробити архітектурно-планувальну структуру міста з врахуванням природно-кліматичних умов; створити раціональне розміщенняя місць прикладення праці і розселення; визначити систему магістральних вулиць і транспорту, інженерного обладнання і благоустрою; розробити містобудівельні заходи по охороні і покращенню навколишнього середовища, пам'ятників історії і культури.

Генплан міста передбачає:

1.Вирішення планування.

2.Вирішення забудови.

3.Розміщення транспортних зв'язків - магістральних та місцевих вулиць.

4.Розміщення інженерних мереж.

5.Розміщення підприємств промисловості.

6.Організація системи культурно-побутового обслуговування.

7.Розміщення підприємств енергопостачання.

8.Упорядкування - благоустрій.

9.Розміщення складських територій.

Генплан одночасно і взаємопов'язано вирішує завдання :

1. Народногосподарські - розрахунок і розміщення промислових підприємств, вузлів зовнішнього транспорту, науково - виробничих комплексів.

2. Соціально - культурні - розрахунок, розміщення і планування житлових районів , громадських центрів , мереж культурно-побутового обслуговування, зелених насаджень загального користування, вулично - транспортної мережі, експлуатації і очистки міст.

3. Екологічні - розрахунок і розміщення зелених зон , охорони і очищення водного і повітряного басейнів, збереження рельєфу і ландшафту.

4. Економічні - забезпечення економічності будівництва і експлуатації.

5. Естетичні - цілісність композиції, формування великих містобудівних ансамблів тощо.

Генеральні плани крупних міст (500 тис.чол. і більше) розробляється у дві стадії :

1-ша стадія - ТЕО ( техніко-економічне обґрунтування ) розвитку міста:

- основні показники розвитку міста;

- порівняння варіантів його територіального розвитку;

- функціональне зонування;

- планувальна організація ( М1:25 000 - М1:10 000 )

-

2-га стадія - Генеральний план міста:

- схеми функціонального зонування і планувальної організації;

- схема транспорту;

- схеми інженерних мереж;

- охорона навколишнього середовища ( М1:10 000 - М1:5 000 ).

Для міст з проектною чисельністю населення менше 500 тис.чол. генплан розробляється в одну стадію, при цьому, ТЕО виконується як розділ генплану.

Розробка генерального плану передбачає такі основні етапи :

1. Підготовку і затвердження завдання на розробку проекту;

2. збирання вихідних даних про економічні, природні, демографічні та інші умови;

3. підготовку топографічної і геологічної підоснов;

4. рекогносцирувальне обстеження;

5. розробка і порівняння варіантів проектних рішень;

6. оформлення графічних і текстових матеріалів;

7. погодження проекту із зацікавленими відомствами;

8. затвердження проекту;

Генеральний план - основний документ, який визначає:

1. Планувальну структуру міста.

2. Функціональне зонування.

3. Розташування центрів обслуговування.

4. Організацію транспортних зв'язків.

5. Інженерне обладнання.

Спеціальним розділом генерального плану є проект розташування 1-ої черги будівництва.

Генеральний план є основою для усіх наступних стадій містобудівельного і архітектурного проектування - проектів детального планування ( ПДП) і проектів забудови (ПД).

Генплан орієнтований за сторонами світу і доповнюється розою вітрів.

3. Проект детального планування ( ПДП )

Проект детального планування (ПДП) розробляється на окремі частини сельбищної зони, або інші функціональні зони міста. Це може бути проект житлового району, наукового, медичного чи спорткомплексу, зони відпочинку і т.д. ПДП виконується в крупному масштабі ( М1:20000;М1:10000;М1:5000,М1:1000) і служить для уточнення планувальної структури, для забудови з встановленням червоних ліній вулиць і площ. В проекті детального планування визначається тип будинків, поверховість, уточнюється необхідність в закладах обслуговування і їх розміщенні, уточнюється характер транспортного обслуговування, інженерного обладнання, озеленення.

Затверджений ПДП являється основою для видачі завдання на виконання проектів будівництва будинків, споруд, вулиць, площ, транспортних розвязок, інженерних мереж цілого району або його частин.

Проект детального планування розробляється в такому складі:

1.Схема розміщення проектуючої території в плані міста.

2.Підоснова (план сучасного використання території).

3.Ескіз забудови з планом червоних ліній (основне креслення ).

4.Розбивочне креслення червоних ліній.

5.Макет забудови і планування.

6.Схема організації руху транспорту і пішоходів.

7.Схема розміщення магістральних інженерних мереж і споруд.

8.Схема інженерної підготовки і організація рельєфу.

9.Поперечні профілі вулиць.

10.Пояснююча записка.

4. Проект забудови (ПЗ)

Проект забудови (ПЗ) розробляється на територію нового чи реконструкцію житлового району (мікрорайону), кварталу на основі затвердженого проекту детального планування (ПДП).

Проект забудови мікрорайону ( кварталу ) виконується в дві стадії.

1.Проект із загальним кошторисом вартості.

2.Робоча документація з кошторисами.

На першій стадії розробляється:

- схема генплану всього мікрорайону;

- інженерні мережі;

- схема організації рельєфу;

- уточнюються межі містобудівельних комплексів або черги будівництва;

- типи житлових будинків і громадських споруд;

- розробляються макети забудови всього мікрорайону.

На другій стадії розробляються робочі креслення і кошториси на об'єми робіт передбачених на першій стадії проектування.

Допускається розробляти проект забудови в одну стадію - робочий проект із загальним кошторисом вартості. Робочий проект розробляється на ділянки житлового району (кварталу) при розміщені на ньому одного або де-кількох нескладних споруд з прив'язкою типових проектів.Робочий проект також розробляється на проектування міських вулиць.

Література

Бутягин В.А. Основы планировки м благоустройства населенных мест и промышленных районов:- М.:Высш.шк. 1978. - 232с.

 Дідик В.В.,Павлів В.В. Планування міст: Навч. посібник - Львів: Львівська політехніка, 2003. - 407с. 

ДБН 360-92* «Мiстобудування. Планування і забудова мiських i сiльских поселень» -К.: Укрархбудінформ, 1993. - 107 с.

Довідник проектувальника. Містобудування. /За заг. ред Т.Ф.Панченко. - К.: Укрархбудінформ, 2001. - 188 с.

Курсовое проектирование по градостроительству. Под ред. Г.Ф.Богацкого. -К.Будівельник.1968. - 284с.

Лобанов Е.М. Транспортная планировка городов: Учебник для студентов вузов. М.: Транспорт, 1990, - 240 с.

Любарський Р.Є. Проектування міських транспортних систем. - К.: будівельник, 1984. - 93 с.

Сигаев А.В. Проектирование улично-дорожной сети. - М.: Стройиздат, 1978.

Осєтрін М.М. Міські дорожньо-транспортні споруди. Навч. посіб. для студентів ВНЗ. - К., ІЗМН, 1997. - 196 с.

Урбаністика: Навч. посібник/ О.С. Безлюбченко, О.В. Завальний. - Харків: ХДАМГ, 2003.- 254 с.

Шилова Т.О. Міське комунальне господарство: Навчальний посібник. - К.: КНУБА, 2006. - 272 с.


Подобные документы

 • Визначення чисельності населення. Попередній баланс території. Функціональне зонування та планувальна структура міста. Параметри вулично-дорожньої мережі. Озеленення міста та зв'язок житлових районів з промисловими. Складання маршрутної схеми міста.

  курсовая работа [4,2 M], добавлен 09.12.2010

 • Організація території для задоволення визначеного рівня потреб населення міста й економічної діяльності. Планувальна організація сельбищної території та вулично-дорожньої мережі міста. Оцінка рельєфу за уклонами, геологічних та кліматичних умов, ресурсів.

  курсовая работа [65,7 K], добавлен 11.02.2015

 • Складання проекту планування міста та вибір території для будівництва. Аналіз впливу рельєфу території на розміщення зон міста. Обґрунтування вибору території для розміщення промислових зон. Аналіз природних та антропогенних умов сельбищної території.

  методичка [1,5 M], добавлен 10.03.2012

 • Мікрорайон як елемент житлової забудови району, особливості його проектування. Аналіз природних і антропогенних умов території. Організація житлової, суспільної забудови мікрорайону. Функціональне зонування території. Основні техніко-економічні показники.

  дипломная работа [637,8 K], добавлен 24.08.2014

 • Характеристика міста та обґрунтування принципової схеми систем водопостачання. Схема розподілу води, розрахунок та конструкція основних елементів. Планування структури і організація керування системою водопостачання. Автоматизація роботи насосної станції.

  дипломная работа [1,0 M], добавлен 01.09.2010

 • Аналіз існуючих планувальних структур міста. Правила розміщення функціональних вузлів і транспортних зв'язків у ньому для забезпечення комфорту суспільства та поєднання з природно-кліматичною особливостями. Перелік та призначення територіальних зон.

  презентация [4,7 M], добавлен 23.03.2015

 • Розробка календарного плану будівництва. Складання технологічної карти на влаштування підлоги з керамічної плитки: калькуляція витрат праці, розрахунок складу бригади, потреби в матеріалах, інструментах та інвентарі. Зміст будівельного генерального плану.

  курсовая работа [260,6 K], добавлен 24.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.