Підвищення конкурентоспроможності творчих індустрій України в умовах євроінтеграції

Аналіз конкурентоспроможності творчої індустрії на прикладі українського кінематографу. Спільне виробництво фільмів як напрям розвику. Економічне обґрунтування доцільності та ефективності міжнародної співпраці для розвитку творчого потенціалу України.

Рубрика Культура и искусство
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 22.06.2015
Размер файла 1,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ПЕРЛІК СКОРОЧЕНЬ

Рис. - малюнок

Табл. - таблиця

Грн. - гривень

Долл. - доларів

Тис. - тисяч

Млн. - мільйон

Млрд. - мільярд

ВВП - внутрішній валовий продукт

Чол. - чоловік

EUR - євро

UAH - гривня

GBP - англійськи й фунт

TRY - турецька ліра

PLN - польський злотий

SEK - шведська крона

ЮНЕСКО - Організамція Об'ємднаних Намцій з питамнь освімти, наумки і культури

DCMS - Департамент культури, медіа та спорту

ЕКЮ - європейська грошова одиниця

ЄС - Європейський союз

СРСР - Союмз Радямнських Соціалістимчних Респумблік

ЄАІС- Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби України

FIAPF - Міжнародною федерацією асоціацій кіно продюсерів

ВСТУП

Творчі індустрії та креативне підприємництво - це відносно нові поняття, проте не нові явища. У визначенні ЮНЕСКО цей термін застосовується в тих галузях, які поєднують у собі створення, виробництво та комерціалізацію змістів, які є нематеріальними і мають культурний характер. Творчі індустрії це унікальний сектор економіки, який виник внаслідок поширення масової комунікації та глобалізму.

Ці змісти, як правило, захищені авторським правом, і можуть приймати форму товару або послуги. Залежно від контексту, культурні індустрії можуть називатися креативними, або "галузями майбутнього".

Галузі культурних індустрій (архітектура, мода, образотворче мистецтво, кінематограф, видавнича справа) мають різну економічну логіку і динаміку розвитку, яка є одним з пріоритетів державної політики розвинених країн. В країнах Європи, США та інших регіонів творчі індустрії виробляють від 5 до 14% ВВП.

Культурний підтекст відіграє значну роль у розвитку інформаційного суспільства, активізації інвестицій у соціальну та промислову інфраструктуру. В міжнародному масштабі творчі індустрії відкривають нові можливості економічного розвитку, підвищують конкурентоздатність країни, є ефективним антикризовим заходом. Світовий товарообіг креативної продукції та послуг у 2011 р. досяг 624 млрд. дол. США і збільшувався з 2002 по 2011 рр.

В Україні ще не створена концепція становлення творчої індустрії як інноваційного напряму розвитку. Прийнятий курс на сировинний експорт і слабкі імпульси деяких регіонів у розвитку інноваційної економіки в цілому залишаються не орієнтуються на підтримку творчих ініціатив у різних секторах економіки. Можна констатувати, що в Україні є вже достатнє число ініціатив малих та середніх підприємств, які активізують діяльність. Доказом розвитку творчих індустрій є те, що частка галузі від ВВП зростає ( 1,25% у 2012 р. порівняно з 11,6% у 2010 р.). Перспективами розвитку творчих індустрій України: створення умов розвитку і реалізації потенціалу креативної молоді; створення особливого освітнього середовища. Головним завданням повинно стати створення державної системи підтримки інноваційних проектів і технологій не тільки в науці, але й у сфері культури й творчих індустрій.

Проблемою залишається пошук механізмів реалізації концепції розвитку креативних індустрій у сучасних соціально-економічних умовах розвитку держави. На даному етапі основним каталізатором «креативних» процесів повинно стати їх інтеграція в стратегії і програми державного розвитку.

Метою роботи є підвищення конкурентоспроможності Украйни на європейському ринку творчих індустрій.

Згідно з метою були встановлені завдання роботи:

- розглянути основи підвищення конкурентоспроможності творчої індустрії України;

- дослідити та проаналізувати сучасний стан культури в Україні;

- виявити перспективи та основоположні напрями інтеграційного співробітництва України з країнами єс в творчій індустрії.

Об'єктом дослідження є роль українських творчих індустрій як напрямку євро інтеграційного процесу.

Предметом дослідження є розробка практичних рекомендацій щодо формування конкурентної стратегії вітчизняного кіно на міжнародних ринках.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТВОРЧОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

український кінематограф конкурентоспроможність

1.1 Теоретико-методичні основи дослідження конкурентоспроможності творчих індустрій в умовах глобальної економіки

Сучасні процеси розвитку окремих держав, регіонів, міст не завжди можна пояснити соціально-економічними та політичними чинниками. Культура в різний час ставала об'єктом уявлення, маніпулювання образами, ідеологій та ідентичності.

Культура раніше була не настільки важлива з точки зору державної політики, часто не була в центрі державного бачення. У сучасному світі культура стає важливим фактором, що визначає важливі фінансові вкладення - інвестиції, а також потужним інструментом політики розвитку територій.

Динамічні процеси в середині XX століття, мали значний вплив на становлення і розширення нової творчої економіки і важливою її складовою - творчих індустрій. Творчі індустрії - західний винахід, тому розгляд факторів і змін, пов'язано з процесами та науковими знахідками переважно в західних країнах і суспільствах.

Безліч вчених помітило безліч різних тектонічних процесів, які фактично перевертали структурну картину світу. Вперше про комунікаційної революції в глобальному масштабі заговорив М.Маклюен. При цьому в світі у зв'язку з появою нових підходів в економіці, культурі, в політиці і нового розуміння соціальної структури, розширенням інтеграції, яка призводить до регіоналізації та політики мультикультуралізму з'явилося нове стан світової системи відносин.

Розвиток засобів комунікації, широкі міграційні потоки, ломка традиційної ідентичності і трансформація територій та ідентичності, нове розуміння конкурентоспроможності, гіпермобільність стали новими формами вимог для людства.

У 1980-і-1990-і роки розробляються безліч нових міждисциплінарних концепцій: постматеріальних цінностей, глобалізації, мережевого суспільства, творчого класу, економіки досвіду, творчих міст, а також нові роздуми про демократичний устрій (Р. Даль, А.Лейпхарт) та цивільному суспільстві (Ф.Шміттер). Всі великого значення набувають взаємопроникнення інтелектуальних традицій наук, що призводить до різноплановому баченню та інтерпретації світу і людини.

Особливе місце займає концепція соціального капіталу. У побут швидко увійшли такі важливі засади соціального капіталу - довіра, норми і цінності. Соціальний капітал - найважливіший суспільний феномен. У науці склалося три класичні традиції дослідження соціального капіталу, що йдуть від трьох авторів концепцій (П.Бурдье, Дж.Коулмен і Р.Патнем). Бурдьє визначили соціальні капітал як «фактичні або потенційні ресурси», людина володіє ним в результаті тісних і міцних зв'язків знайомств і членства в якій-небудь групі. При цьому Бурдьє розглядає соціальний капітал в контексті культурного та економічного. Акцент вчений все ж робить на переваги та можливості участі в групах та організаціях.

Для Коулмена, соціальний капітал - зв'язок освітнього успіху і нерівністю в суспільстві, а також відносини між сімейними відносинами і громадськими організаціями. Соціальний капітал - важливої ??властивість суспільства, яке полегшує взаємодії акторів в рамках організації. При цьому акцент дослідник робить на користь для індивіда. Коулмен також встановлює зв'язок між соціальним капіталом та доступності до ресурсів.

Патнем визначає соціальний капітал як важливу характеристику суспільної структури, яка полегшує дії і співпрацю людей заради взаємної вигоди внаслідок довіри, норм взаємозалежності і мереж. Соціальні мережі сприяють нормам взаємності. Для Патнема важлива взаємодія і взаємозалежність - взаємна повага, довіра і громадянськість. Соціальний капітал важливий для розвитку громадянського та економічного розвитку.

В кінці 1990-х років дослідження Р.Флоріди призвели до того, що індивіди не прагнуть включатися в спільноти, а віддалитися від них. Виникнення квазіавтономного, для людей пріоритетним стають слабкі зв'язки над сильними.

Нове розуміння соціальної структури суспільства та її обмеження для індивідуальної творчої та діяльної волі призводить до подальшого пошуку інновацій і прагненню до економічного зростання. Флорида пише, що «суспільству нового типу властиві більш різноманітні дружні контакти, індивідуалізація занять і послаблення зв'язків всередині спільноти. Люди хочуть різноманітності, низьких вхідних бар'єрів і можливості бути собою. Статистика підтверджує ці спостереження»[5, c.342].

Пріоритетним стають розгляд таких питань як співвідношення традицій та інновацій в усіх сферах людської активності. У зарубіжних дослідженнях останнім часом дуже часто підкреслюється провідна і навіть домінуюча ролі міст у житті людства. Зокрема, в рамках щорічних лекцій в рамках нідерландського проекту «Мегаполіси» піднімаються питання конкурентоспроможності міст та роль культури, розуміння сутності міського зростання в культурному та економічному розмаїтті.

Незважаючи на такі проблеми як бідність, закритий простір, невеликі зв'язки між людьми, напруга, шум і бруд, міста розкривають людини, по-новому, виходячи з нових викликів людства і постіндустріальної економіки. Міста стають центрами і каналами глобальних потоків капіталу, товарів і послуг, людей, ідей, образів.

Криза важкої промисловості призводить до репрограммірованію індустріальних галузей і структур. У той же самий час в протиріччі з простором знаходиться людина. Економіка міст все більше стає залежною від творчого класу людей. Сучасне місто стає центром обміну ідей від мистецтва до політики і від родини до свободи. Нове значення набули такі чинники як інформація, довіра, інновація, гнучкість, тому нова міська політика вибудовується навколо пошуку нових ресурсів і талантів, розробки та впровадження нових стратегій та напрямків діяльності, залучення інновацій, а також підтримки, і збереження міської культурної спадщини.

Ф. Вуд, кажучи про стимули міської творчості, зазначає «сьогодні всі міста постають перед питанням, як забезпечити атмосферу, створити правильні умови, в яких буде можливий розвиток їх прихованого творчого потенціалу»[6]. Він виділяє ряд факторів, які забезпечують дорозкриття нового потенціалу міст, особливо творчого. Це і усвідомлення політичної, управлінської та економічної кризи, яке призводить до нових, нестандартних рішень і застосування нових ідей (найуспішніший приклад - місто Хаддерсфілд у Великобританії). Це і вплив включення в процес змін міст етнічних меншин, це і усвідомлення конкуренції з іншими містами, творчого навчання, заохочення творчих експериментів і співробітництва в обговоренні ідей, задоволення амбіцій, поява маніфестів і програмних ідей, а також «щось геть несподіване і непередбачуване»[6].

Один з головних теоретиків творчої економіки Ч. Лендрі, аналізуючи творчі міста, зазначає, що вони стають найважливішим простором і місцем скупчення громадського та інтелектуального ресурсу.[9, c.108]

Міста створюють переваги для культурних індустрій: знання, традиції, атмосфера, локальна ідентичність, частиною творчого фонду міст стають простір, люди, мережі. Нове значення набувають проблеми культурної ідентичності, змішання культурного та комерційного знання, емоційності і раціональності, творчого мислення та рутинізації.

Ясно одне, що сучасні міста перебувають у стані напруженості, у зв'язку з переходом до нових і невивчених способів організації. Для одних міст це безболісний процес, для інших це ламання всієї старої традиційної системи управління і формування нового іміджу.

Культура стає інструментом політики, стає однією з форм виходу з політичної, соціальної та економічної кризи. Культура стає рушійною силою розвитку країн, міст, суспільства. Прийшло усвідомлення урядами країн Заходу, що культура робить сильний, а часом і вирішальний вплив на конкурентоспроможність країни, на залучення інвестицій і формування іміджу регіонів та міст.

Криза початку 1970-х років вплинув на зміну ідеї культурної демократії та централізованої культурної політики. Критика ідеї культурної демократії, насамперед, пов'язана з елітісткім підходом до обрання того чи іншого розуміння культури, нав'язування культури, а не її свободи. Тим більше, що після Другої світової війни роль мистецтва полягала в моралізаторської функції, а культура сприймалася як найважливіше суспільне благо, ті самим вистоювати стратегія гуманітарної ролі культури. Культура - суспільне благо. Ф.Матарассо і Ч.Лендрі відзначали, що «на зміну гаслу» культура для всіх»(культурна демократія) прийшов гасло демократизації культури - культура для кожного»[7].

Нова культурна стратегія в 1980-і роки в країнах Заходу передбачала розширення розуміння культури (в тому числі розуміння культури як діяльності), децентралізацію повноважень прийняття рішень в культурній діяльності, співпраця влади та закладів культури, інвестиції в культуру. Особливе значення культури актуалізував і зростання регіональної та локальної ідентичності в країнах Західної Європи, а також розвиток культурного туризму. Культурна політика вибудовується в рамках інструментального підходу, суть якого полягає в тому, що «принципова цінність культури визначалася її здатністю служити різним політичним цілям і стратегіям, спрямованим на суспільний розвиток або вирішення соціальних проблем»[7].

У 1990-і роки культура стає найважливішим пріоритетом світового та європейського розвитку. Роль культури в економічному і соціальному розвитку зросла, на це вказують доповіді ЮНЕСКО («Наше творче розмаїття», 1996 рік) та Ради Європи («Прагнення до цілісності», 1997 рік) [3, с 69]., а потім ухвалення на 31-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО «Загальної декларації ЮНЕСКО про культурне різноманіття» (Париж, 2 листопада 2001 г.). У Європі прийнята Програма ЄС «Громадяни для Європи», розрахована на 2007-2013 роки [8].

В рамках програми «Європейська культурна столиця» (з 1985 року) з метою вдосконалення культури, сприяння інноваціям в сферу культури входять міста, які реалізують масштабні культурні заходи протягом року. При цьому забезпечується широка громадська підтримка, що стимулює бізнес до участі, відбувається просування ідеї європейського культурного співробітництва. У 2008 році європейською культурною столицею стало місто Ліверпуль (протягом року передбачалось провести понад 350 культурних заходів).

Американський соціолог Р.Флоріда в кінці 1990-х вводить нове поняття «творчий клас» для позначення появи нового класу людей в сучасно мінливій економіці постіндустріального суспільства. Він також виділяє характерні риси представників творчого класу - незалежність, мобільність, свобода переміщень в просторі (в компаніях і містах) залежно від створених умов. Для творчих людей пріоритетом стає не кар'єра, престиж і висока зарплата, а цінність створених умов для роботи і життя, розкриття свого творчого потенціалу, в тому числі толерантна атмосфера та творчі стимули. При цьому Флоріда акцентує на індивідуальності творчої людини в поєднанні з такою якістю як можливість брати "на себе колективну відповідальність за добробут громади»[5, c.343].

Концепція Флоріди мала значний вплив на розуміння творчих індустрій і нового місця міст, так як творчий клас багато в чому і складають люди творчих індустрій.

Державна, регіональна і муніципальна політика в галузі культури на сучасному етапі має високу мобільність, орієнтована на розвиток вільного ринку і нові типи ресурсів - необмежені (переважно, творчі), на відміну від економіки індустріального суспільства, де пріоритетними ресурсами є матеріальні, природні і фінансові. Ч.Лендрі зазначає, що «культурні ресурси - це матеріал, що використовується для створення базових цінностей міста, сировина, яка приходить сьогодні на зміну вугіллю, сталіта золоту» [9, c.172].

Пріоритетами стають ідентифікація міст і регіонів, а вирішення проблеми сегментованості спільноти спрямована на взаємопроникнення місцевих громад та діалог культур.

Сучасне розуміння культури на офіційному рівні країн Заходу не виключає творчу спадщину і традиційне розуміння культури, а проблема використання ресурсів традиційної культури вирішується за рахунок облаштування міського середовища і простору в рамках творчих індустрій.

Про пріоритет культури можна говорити те, що в 2008 році Європейська Комісія визначила як «Європейський рік міжкультурного діалогу» - важливі культурна ідентичність і переконання на шляху формування європейського громадянства, розвиток міжкультурного діалогу разом з гармонією [10].

У 1980-і роки поява управлінського ідеології «нового менеджеризму» (у центрі якої ідеї трьох «е» - економії, енергійності та ефективності) вплинуло на зміну ролі державного управління. Концепція «нового менеджеризму» припускала гнучкість і адаптованість до зміни навколишнього середовища структури управління, пріоритет ринкових методів, цінностей і взаємин в управлінні над бюрократичними у відповідь на можливі кризи управління.

Адміністративна революція, а також реформа місцевого самоврядування в 1980-і роки радикальним чином вплинуло на вигляд сучасного західного держави: децентралізація управління, поліпшення якості державних послуг та механізму їх розподілу, реформування державної служби, поділ функцій прийняття і виконання політичних рішень і реорганізація роботи уряду.

Адміністративні перетворення вплинули на нове розуміння економіки. Проблема конкуренції, ринкових орієнтирів та оцінок значно залічено з часів індустріального розвитку.

У 1980-1990-і роки криза індустріальної промисловості супроводжується кризою індустріальної бази, ерозією традиційних ключових функцій міст, і все це на тлі процесів глобалізації.

Перехід західних країн до постіндустріальної економіки і на шлях інноваційного розвитку припускав широке трактування економіки. На практиці почався відхід від жорсткої детермінованості у прийнятті рішень, розширення індустріального виробництва та інфраструктури, традиційні (матеріальні) ресурси поступилися своє місце творчим.

Пріоритетом стає творча економіка та творчі індустрії як найважливіша складова економіки (як на національному рівні, так і на регіональному та муніципальному). Основними складовими успіху підприємства стає гнучкість у прийнятті рішень і відкритість інноваціям.

Основними учасниками творчої економіки стають не тільки бізнес (великі підприємства і корпорації творчих індустрій, а й дрібні та середні фірми творчих кластерів), але і традиційні організації культури (такі як театри, музеї та бібліотеки), а також посередницькі агентства (між владою і бізнесом , метою яких є підтримка творчих індустрій і виконують функції консультації, аналізу та оцінки).

Крім усього в центрі економіки - творчі, незалежні люди з безліччю ідей і винахідливістю, «які мігрують між цими секторами і утворюють рухливу творче середовище»[11].

Творчі індустрії - унікальний сектор економіки, який міг виникнути тільки в епоху постмодерну. Країною-піонером в області творчих індустрій стала Великобританія. У 1998 році творчі індустрії офіційно визнані і передані в Департамент культури, медіа та спорту (DCMS) уряду Великобританії. У той же самий час вперше закріплено офіційне визначення творчих індустрій.

Творчі індустрії - це «та діяльність, в основі якої лежить індивідуальне творче начало, навик або талант, і яка може створювати додану вартість і робочі місця шляхом виробництва та експлуатації інтелектуальної власності»[11].

У визначенні творчих індустрій виділено 13 підсекторів: реклама, архітектура, художній і антикварний ринок, ремесла, дизайн, мода, виробництво кіно- та відеопродукції, програмування, в тому числі створення розважальних інтерактивних програм і комп'ютерних ігор, музика, виконуючі мистецтва, видавнича справа, теле-, радіо- та інтернет-мовлення.

Отже, під творчі індустрії потрапляють сім областей діяльності:

1) Аудіо-візуальне (фільм, ТБ, радіо, нові медіа, музика);

2) Книги і преса;

3) Спадщина (музеї, бібліотеки, архіви та історичне середовище);

4) Перфоманс (театр, мистецтво і танець);

5) Спорт;

6) Туризм;

7) Візуальне мистецтво (галереї, архітектура, дизайн і ремесла).

Дж. Браун виділяє 4 ключових елементи інтелектуальної концепції творчих індустрій: «1. ... Базуються на творчих, художніх здібностях індивідів ... 2. ... діють в союзі з менеджерами і технологами ... 3. ... Створюють ринкові продукти ... 4. ... Економічна цінність яких полягає в їх культурних (або «інтелектуальних») властивостях »[12].

Як зазначає Т.Флемінг, з 1998 року є безліч спроб збагатити визначення даного сектора економіки, як в сторони звуження (залишити в сфері найбільш важливі сфери), так і у бік розширення (включення таких сфер, як туризм і дозвілля)[14, c.210].

Творчі індустрії припускають реалізацію творчого та інтелектуального ресурсу в «творчий продукт» - відеофільм, дизайнерську річ, при цьому спрямованість творчого потенціалу припускає бачення території і створення творчих місць і просторів (більшою мірою містах) (наприклад, в Хаддерсфілді, Гельсінкі, Куритибі). Творчі індустрії безпосередньо сприяють створенню дійсно нового явища для сучасного міського життя і для формування творчої економіки - творчих кластерів.

Творчий кластер - особливе місце, кілька підприємств, фірм, майстерень, офісів, об'єднаних у спільному просторі і зайнятих в секторі творчих індустрій. У кластері виникає загальна, специфічна, відкрита творче середовище для комунікації та співпраці, формуються нові мережі взаємин як альтернативу соціальному капіталу, на основі яких відбувається обмін ідеями. Головною рисою творчих кластерів є загальна атмосфера творчості та бізнесу, що сприяє виробництву творчого продукту. Кластери допомагають в освоєнні покинутих промислових підприємств і просторів.

У центрі уваги сучасного життя має стати творчість (креативність - новий ключ до конкурентоспроможності та зростанню продуктивності), тому акцент переноситься з промислового сектора на індивідуальну креативність і свободу. Нові сфери культури, такі як мода, телебачення, дизайн стають переважно комерційними і сприяють появі творчих професіоналів і менеджерів у сфері культури.

Для сектора творчих індустрій особливого значення набуває історична, етнічна, соціальна специфіка місця, де сконцентровані творчі сили, що активно впливає на розробку стратегії в області культурних проектів.

Активна підтримка творчих індустрій місцевою владою особливо яскраво проявляється в традиційних індустріальних центрах, наприклад, в Ліверпулі і Манчестері (ще в XIX столітті описуючи розташування будинків, виробничих будівель Ф.Енгельс в книзі підмітив особливу атмосферу, яку створюють промислові міста для робітників).

Ще один важливий суб'єкт творчої економіки - агентства творчих індустрій, які є посередниками між спільнотою творчих підприємців і міською владою займаються найбільш складною і відповідальною роботою в даному секторі. Агентства проводять картування території і виявляють творчі ресурси і потенціал цієї території, а вже потім розробляють стратегії розвитку і вибудовують систему підтримки. Насправді, процес дослідницької та аналітичної діяльності агентств дуже складний і вбирає в себе трудомістку і тривалу роботу. Найбільш великі й авторитетні агентства творчих індустрій на сьогоднішній день існують у Великобританії, які стали визнаними лідерами у своїй галузі та наукової традиції, яких приваблюють безліч країн світу для дослідження, консультації, оцінки перспективи творчого ринку, використання творчого зростання і потенціалу, дослідження перспектив реконфігурації економіки на користь творчого сектора.

Дж. О'Коннор відзначає, що зміна парадигми споживання і виробництва (виходячи з того, що культура стає товаром), які також проглядаються крізь призму культури: культурне споживання пов'язане з освітою, стилем життя, дозвіллям, ідентичністю, відповідно і споживається новий культурний товар , а культурне виробництво має нове ставлення роботі, кар'єрі, дослідженню, амбіціям щастя, успіху, при цьому культурні виробники нові звички [13, c.67].

Політика в області творчих індустрій давно актуалізована Європейським Союзом в повідомленні «Економіка культури» в 2006 році, яке стало головним дослідженням європейського впливу культури. У багатьох країнах прийняті програми творчих індустрій, наприклад, у Норвегії приємний програма Innovation Norway програма фінансування творчої економіки, міністерство торгівлі та промисловості Фінляндії опублікувало стратегію розробки для підприємництва в секторі творчих індустрій до 2015, а Данія сфокусувалася на творчому освіті.

За даними Європейського Союзу, в 2003 році культурний і творчий сектор в європейському масштабі мав оборот більш ніж 654 мільярдів, що склало 2.6% ВНП ЄС, при цьому частка текстильної промисловості у ВНП становить 0.5%, а харчова промисловість, виробництво напоїв і тютюну - 1.9 %. При цьому загальне зростання сектора в 1999-2003 роках перевищив 19.7%, що було на 12.3% вище, ніж зростання загальної економіки. На 2004 рік у секторі зайнято 5.8 мільйонів людей, що становить 3.1% загальної зайнятості. При цьому Європейський Союз визначає взаємозалежність між зростанням творчих індустрій і зростанням культурного туризму.

Найбільш систематичний підхід до аналізу і дослідженню впливу творчих індустрій на економічний розвиток країни (як на національному, так і на місцевому рівні) проводиться у Великобританії. За даними Т.Флемінга, творчі індустрії становлять 7.3% економіки, у секторі зайнято більше 1 мільйона чоловік. Самі швидке зростання серед підсекторів творчої економіки спостерігається в радіо та телебаченні (1.8% у 2004 році, загальне зростання - 4.5%).

За даними UNESCO 2005 торгівля в культурними товарами зросла за останні 10 років з 39.3 мільярдів доларів у 1994 році до 59.2 мільярдів доларів в 2002 році. По експорту культурних товарів Європейський Союз перебуває на першому сеті - 51.8% світового експорту (визначено UNESCO). З 2003 року друге місце в світовому експорті займає Азія (20.6%) №10.

Загальнапроблемадослідженьсекторатворчихіндустрійпов'язаназнаціональнимиособливостямивизначеньіметодологіїдослідження, що не дозволяє адекватно порівнювати зміни, що відбуваються в даному секторі протягом кількох десятиліть. Дослідження часто проводяться або агентствами творчих індустрій, або безпосередньо міністерствами або департаментами, відповідальними за даний сектор. Іноді в центрі досліджень знаходиться не всі галузі творчої економіки, а лише кілька секторів творчої економіки.

Важливо відзначити той факт, що трудність підрахунку і систематизації сектора творчих індустрій в світі і в порівняльній перспективі є важливим недоліком у формуванні теоретичних розробок в даній області і застосування на практиці концептуалізувати схем, які в більшості своїй шикуються індивідуально під кожен проект і галузь.

Творчі індустрії стають не тільки найважливішим сектором економіки, а й важливим іміджевим механізмом, що мають символічне значення для держав і регіонів. Творчі індустрії також є важливим показником в різних умовах існування різних країн і регіонів і визначають потенціал розвитку країни і суспільства:

1) формується творча міське середовище;

2) інвестуються фінансові ресурси в креативних людей, а також інновації для сфери культури в цілому;

3) формується затребуваність творчого потенціалу через створення нових робочих місць;

4) розробка і просування інтелектуального продукту;

5) підтримання економічної, культурної та політичної комунікації - «зворотний зв'язок між виробництвом і споживанням, технологією та вмістом, громадським задоволенням і мобільність» [14, c.211];

6) вихід з економічної кризи, пов'язаної з ре структури за цією і модернізацією економіки країни, регіонутаміста-зростанняконкурентноздатностікраїни/регіону/міста;

7) вихід з політичної кризи нові управлінські кадри, методи та ідеї, прихід нової влади;

8) новий імідж і формування ідентифікації, відродження регіонів і просторів;

9) вирішення соціальних завдань розвиток місцевих громад та їх інтеграція, і діалог спільнот.

Цікавий приклад міста Хаддерсфілд, що став одним із сучасних центрів творчих індустрій. У 1995 році це англійське місто в рамках програми «Новаторськідії» («10 Стаття») Європейської Комісії на отримання статусу «Пілотногоміського проекту» отримало 3 мільйони Екю на реалізацію програми «Ініціатива: Творчемісто».

У 2005 році міністр творчих індустрій і туризму Великобританії Дж. Парнелл висунув ідею зробити Великобританію всесвітнім творчим центром. Для того, щоб підвищити зростання творчої економіки необхідно сфокусувати на наступних ключових бластях («7 кроків зростання творчої економіки»): здатності і освіта, конкуренція та інтелектуальна власність, технологія, підтримка бізнесу і ключ до фінансів, різноманітність, інфраструктура, підтвердження[15].

Творчі індустрії дозволяють широко подивитися на всі процеси, що відбуваються в сучасному світі. Сектор творчих індустрій володіє безліччю характеристик, які легко вписується в структуру глобалізаційних взаємозв'язків між країнами, регіонами та містами. Творчі індустрії адекватно описують зміни, що відбуваються в даний час в культурі, економіці, містах та інтелектуальних пошуках.

Творчі індустрії - швидко зростаючий сектор економіки. З одного боку, вони забезпечують мобільність, вихід на глобальний ринок, формують проектне мислення, використовують безліч різноманітних ресурсів, сприяють розвитку людської індивідуальності та довіри у суспільстві. З іншого боку, творчі індустрії сприяють нового розуміння різноманіття світу, розвитку і збереженню культури, історії та традицій, відродженню міст і формуванню міського простору.

Творчі індустрії - це новий виклик для тих економік і країн, в яких пройшли широкі етапи індустріалізації з високим рівнем довіри до культурних досягнень своїх країн. При цьому важливою особливістю є те, що творчі індустрії характерні для країн, де важливу роль відіграє громадянське суспільство і плюралізація відносин у суспільстві.

Творчі індустрії сприяють активному включенню всіх рівнів влади у вирішенні нагальних проблем не тільки культури та економіки, а й суспільства в цілому, при цьому в даний процес включаються бізнес, установи культури і громадські організації, що забезпечує формування мережевих взаємодій. Одним із прикладів такої взаємодії стає участь усіх зацікавлених учасників у збереженні культурної спадщини для сталого регіонального розвитку.

1.2 Основи конкурентних переваг вітчизняного продукту творчої індустрії

Сектор творчої економіки в Україні поступово розвивається. У цілому можна констатувати, що в Україні є вже достатнє число творчих ініціатив і дрібних, малих і середніх бізнесі, що розвиваються, які з кожним роком звертають на себе всю більшу увагу. У Києві, Львові, Харкові, Донецьку, Запоріжжі, Одесі і в інших великих містах України створюються творчі кластери, реалізуються спеціальні арт-проекти у області актуальних видів мистецтв та в області традиційної художньої культури, створюються нові інституції, такі як агентства креативних індустрій, творчі резиденції, приватні галереї і т. і.

Принциповою відмінністю сценаріїв розвитку творчих індустрій у зарубіжних країнах і в Україні є особливість базових -- опорних моделей відтворення суспільних форм діяльності і менталітет націй, що вбирає у себе все багатство духовної культури місцевих співтовариств.

Творчі індустрії в Україні -- це такий тип соціально-культурних практик, інтегруючою домінантою яких є творча компонента, що часто граничить з експериментом, новаторством і тому не завжди переслідує комерційні цілі.

У експертному середовищі прийнято говорити про те, що в Україні складається інша модель творчих індустрій, яка на відміну від креативних, у своїй основі має «індивідуальний творчий початок, навик або талант», але не завжди несе в собі потенціал створення доданої вартості і робочих місць» у сфері виробництва.

Творчі індустрії найчастіше починають виступати як ресурси розвитку соціально-економічного потенціалу регіонів, чинником підвищення їх конкурентоспроможності, галуззю економіки, що робить прямий вплив на розвиток соціально-економічного життя територій.

Творчі індустрії є чинником модернізаційних змін у сучасній економіці України. Це підтверджують реалізовані проекти не тільки в крупних культурних центрах України.

Як відомо, у становленні творчої економіки важливу роль відіграє бізнес, заснований на творчості. У даний час в Україні даний сектор економіки розвивається нестабільно і займає незначне місце в системі малого бізнесу. Для їх повноцінного розвитку необхідний комплексний підхід, що забезпечує розробку сучасних моделей територіального розвитку суб'єктів, розвитку секторів творчих індустрій.

Творчі індустрії можна визначити як «підприємництво у сфері культури», «культурні або творчі бізнеси». У цьому сенсі поняття «індустрії» забезпечує даний сектор економіки смисловим і технологічним змістом, визначаючи його як виробництво і реалізацію певного типа продукції. У сучасній науковій літературі прийнято говорити про створення творчих або культурних продуктів. Можна стверджувати, що творчі індустрії -- це новий сектор економіки, зайнятий розробкою нових творчих продуктів, їх виробництвом і реалізацією. Даний процес є безперервним, тому в розвинених країнах найпоширенішою формою розвитку креативних бізнесі став «кластер»[16, c.148].

Метою творчих індустрій є створення творчих продуктів, що володіють певним капіталом, виражених у грошовому еквіваленті. Часто така ціна в західному глобальному світі має ринкову вартість або набагато вищу. Це обумовлено різними чинниками: модою, художньою цінністю, традицією, наукоємкими технологіями, інновацією і т. ін. В основі таких продуктів завжди лежатиме творчий початок і креативний підхід.

Відповідно до концепцій, що склалися сьогодні, і підходів до творчих індустрій відносять підприємницьку діяльність в області різних видів мистецтв і творчої дії. Серед них розділяють діяльність у таких сегментах економіки, як реклама, архітектура, художній і антикварний ринок, ремесла,дизайн, мода, виробництво кіно- і відеопродукції, програмування, зокрема створення розважальних інтерактивних програм і комп'ютерних ігор, музика, виконавські мистецтва, видавнича справа, теле-, радіомовлення та Інтернет.

У даний час їх підтримка і розвиток є одним з пріоритетів державної політики в більшості розвинених країн. Держави приділяють велику увагу підтримці людей і співтовариств, що виявляють цікавість до розвитку творчих індустрій, і включають творчі індустрії в національний план розвитку. Культурні ресурси і творчість стають головними ресурсами формування сучасної економіки знань. Цей інноваційний сектор також називають творчими або креативними індустріями (creative industries). У більшості випадків «творчий продукт» даних сегментів творчої економки є стандартизованим, нецікавим, позбавленим конкурентних переваг у порівнянні з роботою західних фахівців і незалежних професіоналів, а дійсно унікальний продукт знаходиться в жорстких умовах стандартного ціноутворення місцевих ринків.

Інакше кажучи, конкуренція, що постійно зростає, в даних секторах примушує швидше знижувати ціну незалежно від якості і унікальності продукту, а не підвищувати якість її творчої складової.

Розглянемо конкретніше стан і проблеми творчих секторів економіки. Найбільш успішними в економічному плані є сектори реклами, теле- і радіомовлення, дизайну і архітектурного проектування, інформаційних технологій. Дані творчі сектори обслуговують потреби місцевого бізнесу.

Архітектурні дизайн і проектування «обслуговують» будівельний бізнес і девелоперські проекти. Сфера дизайну розвивається незначними темпами і більшою мірою обслуговує ринок реклами, інформаційно-комунікаційних і медіа-технологій. Окрім цього, дизайн починає розвиватися у будівельній сфері, міському середовищі[16, c.149].

Художній і антикварний ринки, сектор сучасного мистецтва, музична індустрія, видавничий і літературний сектори, мода при всій унікальності їх творчого продукту існують у нестійкому положенні.

Основною проблемою в розвитку творчої економіки є невисока, слабо розвинена потреба в результатах творчої праці даних сфер, і відповідно, невеликий рівень попиту. Якщо враховувати, що в даний час найпоширенішим способом вираження індивідуальності є процес споживання стандартизованого масового продукту, то не варто чекати якісних змін по відношенню до цих секторів. Поки предмети мистецтва, дизайнерський одяг і якісна література залишаються приналежністю нечисленних «елітарних» груп, вони не можуть стати популярними в масовому використанні[16, c.161-163].

Сьогодні існує достатньо серйозна проблема, пов'язана з дефіцитом насиченості споживчих ринків в Україні в цілому, а в регіонах особливо. Це обумовлено, з одного боку, історико-культурним типом розвитку регіонів і їх віддаленістю від центрів розвинених країн, з яких за принципом хвилі при відкритті кордонів у перехідний для України етап часу стали розповсюджуватися нові стилі і способи життя, і, з іншого боку, індустріально-аграрним типом розвитку, що не припускає впровадження у всі сфери суспільного розвитку регіонів України творчих технологій.

Дані процеси сформували особливості державної політики, що характеризується відсутністю уваги до потреб творчих індустрій і творчих бізнесі у регіонах. У даний час доречно говорити лише про формальну підтримку деяких процесів, що відбуваються в цих сферах. Високий ресурсний потенціал секторів творчих індустрій доведений світовим досвідом, практичні інструменти по впровадженню цього досвіду в даний час практично відсутні.

Ще однією, не менш важливою проблемою досліджуваних творчих секторів є кадрове забезпечення, безпосередньо пов'язане з нерозвиненістю ринку творчих індустрій. Відсутність у місті грамотних професіоналів, арт-менеджерів, продюсерів, кураторів творчих проектів, з одного боку, і відсутність посередників між творцем і споживачем -- колекціонерів, критиків, цінителів мистецтва, моди і та ін., з іншого боку, стримує розвиток творчих індустрій і творчий обмін між творцями і споживачами.

Окрім перерахованих вище проблем, одним з найактуальніших для всіх секторів творчої економіки є питання захисту авторських прав. Розглянувши проблеми безпосередньо творчих секторів економіки України, можна провести невеликий аналіз ресурсів, які можуть бути задіяні у формуванні творчих індустрій. Одним з головних ресурсів є організаційно-фінансовий. На державному і муніципальному рівнях влади необхідне включення творчих індустрій у програми по підтримці малого і середнього бізнесу, створення системи додаткових податкових пільг і зон вільної економічної діяльності. Окрім цього комерційні і некомерційні організації, що становлять економічний сектор творчих індустрій, повинні мати право на отримання державних і муніципальних субсидій, грантів.

Ще одним ресурсом, затребуваним в умовах складної економічної ситуації, є кадровий. Для здійснення процесів модернізації всіх сторін економіки і культури сучасної України актуалізується процес формування сприятливого освітнього середовища, сприяючого становленню креативного класу.

У даному випадку необхідна модернізація діяльності існуючих освітніх установ у області культури і мистецтва, але і створення нових освітніх практик по різних напрямах креативної -- творчої діяльності. Це і актуальне мистецтво, і дизайн, і медіа, й інші сучасні форми творчості. Окрім цього, необхідне впровадження сучасних технологій, що забезпечують формування сучасного арт-ринку і творчих індустрій.

Підводячи підсумки, можна позначити головні перспективи і проблеми розвитку творчих індустрій в Україні. Перспективним, у даній ситуації, є створення умов для розвитку і реалізації творчого потенціалу населення, і, перш за все, креативної молоді; створення особливого освітнього середовища, в якому акценти будуть поставлені на особове зростання, розкриття внутрішнього потенціалу особи, розвиток підприємництва і творчості у всіх областях діяльності. Головним у даному напрямі може стати створення державної системи підтримки інноваційних проектів, що розробляються, і технологій не тільки в науці, але й у сфері культури і творчих індустрій. Проблемним же залишається пошук механізмів реалізації концепції розвитку творчих індустрій у сучасних соціально-економічних умовах розвитку держави. На даному етапі основним каталізатором «творчих» процесів повинне стати їх включення в стратегії і програми міського і державного розвитку.

1.3 Правові основи та інституційний базис сучасного етапу євро інтеграційного процесу та їх вплив на розвиток культурного потенціалу України

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС полягає у зближенні із сучасною європейською системою права, що забезпечить розвиток політичної, підприємницької, соціальної, культурної активності громадян України, економічний розвиток держави в рамках ЄС і сприятиме поступовому зростанню добробуту громадян, приведенню його до рівня, що склався в державах - членах ЄС.

Адаптація законодавства України передбачає реформування її правової системи та поступове приведення у відповідність з європейськими стандартами і охоплює приватне, митне, трудове, фінансове, податкове законодавство, законодавство про інтелектуальну власність, охорону праці, охорону життя і здоров'я, навколишнє природне середовище, захист прав споживачів, технічні правила і стандарти, транспорт, а також інші галузі, визначені Угодою про партнерство та співробітництво. Важливим фактором реформування правової системи України слід вважати участь України в конвенціях Ради Європи, які встановлюють спільні для цієї організації та ЄС стандарти. Етапами правової адаптації є імплементація Угоди про партнерство та співробітництво, укладання галузевих угод, приведення чинного законодавства України у відповідність зі стандартами ЄС, створення механізму приведення проектів актів законодавства України у відповідність з нормами ЄС. [12]

Євроінтеграція має стати першочерговим пріоритетом для всіх гілок і рівнів влади в Україні, Під цим кутом зору послідовне здійснення адміністративної реформи має містити чітку реалізацію цієї пріоритетності і забезпечити відповідні зміни в структурі міністерств і відомств та механізмах міжвідомчої координації. Досвід інших центрально і східноєвропейських країн свідчить, що доцільно введення посади спеціального уповноваженого уряду з питань європейської інтеграції у ранзі міністра, наділеного необхідними повноваженнями з координації зусиль усіх органів виконавчої влади щодо співпраці з ЄС. Для більш плідної координації діяльності Уряду та Верховної Ради варто було б створити в парламенті спеціальний Комітет з питань європейської інтеграції. Така новація логічно відбивала б стратегічність напряму європейської інтеграції, сприяючи більшій симетричності міжпарламентських контактів і ефективнішому парламентському контролю за процесом європейської інтеграції, особливо в напрямку гармонізації законодавства України із законодавством ЄС. Комітет у закордонних справах також має відстежувати питання європейської інтеграції, але це не було б його основною функцією. Такий розподіл компетенції існує практично у всіх парламентах країн-кандидатів на вступ до ЄС.

В цілому Верховна Рада, як інститут, прямо представляє громадян України, могла б відігравати більш помітну роль у заохоченні кращого розуміння і підтримки суспільством процесу європейської інтеграції. Реалізація європейського вибору вимагає не тільки політичної волі, а й відповідним чином підготовлених кадрів державних службовців, причому не тільки в центральних відомствах, ай на регіональному та місцевому рівнях, Загальна програма перепідготовки та навчання повинна забезпечити необхідні знання та навички в розумінні цілей інтеграції і Європейського Союзу , його основних інститутів та процесу прийняття рішень, вміння вести переговори, використовувати європейські інформаційні ресурси, покращення володіння однією з основних європейських мов. На державному рівні необхідно визначити політику перепідготовки та навчання, її конкретні цілі, провести аналіз потреб і наявних ресурсів, оцінити зміст і вплив навчальних курсів, врахувати механізми мотивації державних службовців на участь у навчальних програмах і програмах перепідготовки. На порядку денному повинно бути вдосконалення і посилення інститутів, що пропонують курси з питань європейської інтеграції, а також прискорення впровадження відповідної спеціалізації в рамках навчальних програм університетів та інститутів, як це передбачається Стратегією інтеграції України в ЄС. Повинна бути створена і підтримуватися база даних з питань європейської інтеграції. Особливу увагу слід приділити проблемі імплементації. Найближчим часом має бути проведена інвентаризація виконання Стратегії інтеграції і відповідних постанов Уряду, імплементації УПС. Підготовка та видання Білої книги з питань європейської інтеграції України може стати надзвичайно важливим кроком у цьому напрямку. Цілком неадекватною сучасним потребам є якість експертно-наукових розробок про європейську інтеграцію України.

На порядку денному стоїть розробка і дискусія щодо можливих сценаріїв "входження в Європу" у світлі Копенгагенських критеріїв. Для того щоб успішно імпортувати успіхи інших країн і уникнути запозичення їх помилок, потрібно приділити особливу увагу дослідженню досвіду європейської інтеграції країн-кандидатів на вступ до ЄС, що знаходяться на різній стадії готовності. При цьому важливо пам'ятати, що такий аналіз завжди повинен підтримувати і стимулювати відповідні дії, а не бути просто ще однією аналітичною вправою. Європейська інтеграція має стати не лише пріоритетом для всіх владних структур, а й свідомим вибором суспільства в цілому, 3 огляду на це очевидною є потреба в широкомасштабній інформаційно - просвітницькій програмі, завдяки якій суспільство значно поліпшило б знання про природу і сутність європейської інтеграції, Специфіку функціонування ЄС. Це положення міститься в Стратегії інтеграції, але поки не виконується. Ініціатива тут має належати Уряду, який повинен підтримувати постійний діалог із суспільством про реалізацію своєї європейської політики. Варто почати постійно діючий форум для представників неурядових організацій. на якому вони мали б можливість консультуватися і дискутувати з урядовими структурами і політиками. Це, до речі, допоможе Україні краще представляти себе як сильного партнера і повноправного учасника процесу європейської інтеграції. Якщо ми хочемо, щоб нас саме такими сприймали І відповідно поводились, треба бути готовими на рівних дискутувати з приводу всіх поточних проблем євроінтеграції, а не тільки стосуються відносин України з ЄС.

Україні також слід подбати про подолання необізнаності Європи про Україну, з цією метою Уряду варто розробити спеціальну програму «просування» України в ЄС і всіляко сприяти налагодженню і розвитку широких зв'язків з країнами-членами ЄС.

Також варто не тільки запитувати, що Європейський Союз може дати Україні, а й шукати переконливі аргументи того, що Україна може дати Європейському Союзу. Чим впевненіше ми будемо відповідати на ці питання, тим переконливіше будемо виглядати і діяти. У висновку до цього розділу можна зазначити, що європейська інтеграція - це магістральний напрям розвитку континенту, який визначить як ситуацію в самій Європі в третьому тисячолітті, так і її місце у світі. Європейська інтеграція і членство в Європейському Союзі є стратегічною метою України тому, що це є найкращим способом реалізації національних інтересів, побудови економічно розвинутої і демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі міжнародних відносин.

Для України європейська інтеграція - це шлях модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентної спроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Адаптація соціальної політики України полягає у реформуванні систем страхування, охорони праці, здоров'я, пенсійного забезпечення, політики зайнятості та інших галузей соціальної політики відповідно до стандартів ЄС і поступовому досягненні загальноєвропейського рівня соціального забезпечення і захисту населення. Даний напрямок інтеграційного процесу має здійснюватися в рамках загальної програми реформ з активним залученням інституцій та програм ЄС та його держав-членів і першочерговим напрямом технічної допомоги ЄС саме на адаптацію соціальної політики.

Важливе значення у цьому контексті буде ратифікація та подальша імплементація Україною Європейської соціальної хартії, а також укладання угод з координації систем соціального забезпечення робітників, які мають українське громадянство і працюють на території держав - членів ЄС.

Поряд із згаданими напрямами європейської інтеграції, культурно-освітній та науково-технічний займають особливе місце, зумовлене потенційною можливістю досягти вагомих успіхів у інтеграційному процесі саме на цих напрямах. Вони охоплюють галузі середньої і вищої освіти, перепідготовку кадрів, науку, культуру, мистецтво, технічну і технологічну сфери.

Інтеграційний процес на відповідних напрямах полягає у впровадженні європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці, поширенні власних культурних і науково-технічних досягнень в ЄС. Зрештою такі кроки реагують на підвищення в Україні європейської культурної ідентичності та інтеграції в загальноєвропейський інтелектуально-освітнього та науково-технічного середовища.

Здійснення даного завдання передбачає взаємне зняття будь-яких принципових, на відміну від технічних, обмежень на контакти і обміни, на поширення інформації. Особливо важливим є здійснення спільних наукових, культурних, освітніх та інших проектів, залучення українських вчених та фахівців до загальноєвропейських програм наукових досліджень.

Значні кошти виділяє Європейський Союз на розвиток культури в Україні. Свого часу була розроблена Європейська програма розвитку культури на 2007 - 2013 рр ( «Культура - 2007»). Маючи близько 400 мільйонів євро бюджету, вона була покликана розвивати діалог культур, мобільність європейських працівників у галузі культури, сприяти звернення інтелектуальної та мистецької продукції. 2008 рік оголошено в Європейському Союзі роком міжкультурного діалогу.

Культура повинна об'єднати європейське суспільство Президент Єврокомісії Хосе Мануель Баррозу зазначив: «Культура повинна грати стратегічну роль у політиці об'єднаної Європи. Це - надзвичайно важливий фактор успіху європейської інтеграції, в той же час культура нерозривно пов'язана з поняттям європейської ідентічностічності»[17, c.23].

Головною метою діяльності ЄС в культурній сфері має стати:

1) Підтримка творчості, протекціонізм і захист художників і їх прав;


Подобные документы

 • Механізми для виробництва штучно створених двомірних зображень у русі. Механізація камер з кінця XIX-го століття. Аналіз та оцінка фільмів. Виробництво і показ кінофільмів. Перший театр винятково для кінофільмів. Розвиток кіноіндустрії в Голлівуді.

  презентация [1,0 M], добавлен 02.12.2014

 • Історія виникнення ткацтва на теренах України. Гобелен в контексті розвитку текстильного мистецтва Полтавщини. Особливості творчого спадку Бабенко Олександра Олексійовича. Тематика текстильних виробів. Композиційно-ідейні ескізи творчої композиції.

  курсовая работа [43,3 K], добавлен 06.12.2015

 • Російський балет: історія зародження, подальший розвиток, поширення. Франція як батьківщина кіно, історія кінематографу. Реклама демонстрації фільмів братами Люм'єр. Знамениті документальні кінофільми. Аналіз кіноіндустрії Сполучених Штатів Америки.

  реферат [388,5 K], добавлен 21.04.2013

 • Умови розвитку культури українського народу в другій половині XVII – кінці XVIII ст., вплив на неї національно-визвольної боротьби. Становлення літератури, театральної та музичної творчості. Розвиток архітектури та образотворчого мистецтва України.

  лекция [17,4 K], добавлен 01.07.2009

 • Джазове мистецтво як частина музичної культури України. "Джаз-коло" (серія джазових концертів) - проект, створений для підтримки української імпровізаційної музики. Аналіз українського джазу, ролі та значимості проекту в культурному просторі України.

  статья [22,3 K], добавлен 07.02.2018

 • Дослідження портрету українського громадсько-політичного діяча, педагога і філолога В.П. Науменка невідомого автора з колекції Національного музею історії України. Трактування Науменка як буржуазного націоналіста. Аналіз автора портрету Ф.С. Красицького.

  статья [27,6 K], добавлен 06.09.2017

 • Основні періоди розвитку людини та їх властивості, особливості протікання на території сучасної України. Етапи становлення релігійних напрямків у вигляді тотемізму, анімізму, магії, фетишизму. Передумови розвитку Трипільської та Зрубної культури.

  реферат [21,1 K], добавлен 03.11.2009

 • Електронна бібліотека (ЕБ) як ефективний засіб оптимального інформаційного забезпечення суспільства в умовах інформатизації. Історія виникнення та розвитку ЕБ. Українські ЕБ: створення, розвиток та використання. Авторське право в середовищі ЕБ України.

  курсовая работа [59,4 K], добавлен 28.03.2011

 • Історія розвитку фонду, видання з літературознавства, мовознавства, філософії, історії. Налагодження творчих зв’язків з інституціями, які досліджують проблеми освіти, науки, культури. Послуги, що надає бібліотека, загальна характеристика основних фондів.

  реферат [14,6 K], добавлен 25.10.2009

 • Аналіз творчої діяльності диригента-хормейстера, народного артиста України, професора С. Павлюченка. Спогади про його дитинство, умови формування особистості. Творчі здобутки роботи у колективах: в Державному українському народному хорі ім. Г.Г. Верьовки.

  статья [30,2 K], добавлен 27.08.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.