Творчість Альфонса Мухи як втілення естетичних та культурологічних принципів чеського модерну

Біографічний метод у дослідженні універсальної природи митця: становлення Мухи як художника модерну. Мистецтво плакату та його семантика. Принципи формоутворення в стилі модерн. Естетична програма напряму: синтез способу життя та мистецьких парадигм.

Рубрика Культура и искусство
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 20.05.2015
Размер файла 3,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Зміст

Вступ

Розділ 1. Репрезентація стилю модерн у творчості альфонса Мухи

1.1 Біографічний метод у дослідженні універсальної природи митця: становлення Мухи як художника модерну

1.2 Мистецтво плакату та його семантика

1.3 «Слов'янська епопея» як втілення світогляду Мухи

Розділ 2. Культурологічні підстави та естетичні принципи чеського модерну

2.1Культурологічні підстави модерну

2.2 Принципи формоутворення в стилі модерн

2.3 Особливості чеського модерну

Розділ 3. Культурологічна рефлексія модерну як категорії філософії

3.1 Мистецтво модерну як авторський стиль художнього мислення

3.2 Естетична програма модерну: синтез способу життя та мистецьких парадигм

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

муха модерн творчість

Вступ

На межі XIX -- XX століть, в мистецтві, виникає новий стильовий напрям - модерн. В перекладі з французької мови «modernе» означає новітній, сучасний. Цей культурний феномен у Бельгії та Франції має назву «ар-нуво», у Німеччині - «югендштиль», в Италії - стиль ліберті, в Великобританії - модерн стиль, в США - стиль Тіффані, в Австрії його назва - «сецессіон». Що стосовно Чехії, де цей напрям являє собою самобутнє явище, то окрема назва в цій країні не сформувалася.

Актуальність дипломної роботи: феномен чеського модерну стає з 1960-1980-х років предметом уваги культурології, мистецтвознавства та філософії, взаємозв'язок художника модерну та загальних філософських настанов модерну, їх розкриття в соціальному та культурному бутті людини, творчості є надзвичайно важливим для сучасного суспільства, що знаходиться на постмодерному етапові розвитку, ставить проблеми істинного митця та креації, творчості як розкриття культурного потенціалу людини.

Постмодерн шукає та знаходить у модерні співзвучні сучасній людині естетичні та духовні інтонації, які виражені в особливій артистичній пластиці орнаментальних форм, вишуканій багатозначності символіки предметного миру модерну, в його іронічно-ігровій споглядальності, характерних для цієї переламної доби.

Саме Альфонс Муха і постає тією особою, яка персоніфікує собою весь стиль модерн. Муха проявив себе, по-перше, як графік, дизайнер афіш, одягу та прикрас, дизайнер інтер'єру та будівель, по-друге, як живописець.

Ступінь дослідження. Центральні роботи, присвячені проблемам модерну, належали Р.Барту, М. Фуко, Мерло-Понті, В. Подорозі, Ю. Хабермасу, П. Козловски, С. Хоружому, У. Еко, Ж. Бодрійяру, У. Моррісу, Д. Сарабьянову.

Явище модерну було експліковане в широкому колі філософських, літературознавчих, мистецтвознавчих праць, що окреслюють його контури як художньо-естетичного явища. З позицій теперішнього часу можна констатуваати, що в наукових роботах приділяється недостатня увага осмисленню цілісності чеського модерну як соціокультурного феномена, характерологічних рис і структуризації модерну.

Естетика модерну розвивала ідеї символізму і естетизму, «філософії життя» Ф. Ніцше.

Модерн, на думку ряду його теоретиків (бельгієць Х. К.ван де Велді, що спирався на соціалістичні утопії У.Морріса), повинен був стати стилем життя нового, що формується під його впливом суспільства, створити навколо людини цільну естетично насичену просторову і предметне середовище, висловити духовний зміст епохи за допомогою синтезу мистецтв, нових, нетрадиційних форм і прийомів, сучасних матеріалів і конструкцій.

Період становлення модерну (рубіж XIX-ХХ століть) відзначений національно-романтичними захопленнями, інтересом до середньовічного і народного мистецтва. Для цього етапу характерне виникнення художньо-ремісничих майстерень (прообразами їх були майстерні У. Морріса, 1861, і «Виставкове суспільство мистецтв і ремесел», 1888, у Великобританії), часто протиставляють себе капіталістичної індустрії: «Об'єднані художньо-ремісничі майстерні» (1897 ) і «Німецькі майстерні художніх ремесел» (1899) у Німеччині; «Віденські майстерні» (1903) в Австрії; майстерні в Абрамцеве (1882) і Талашкине (близько 1900) в Росії.

Зрілий модерн (кінець 1900-х і 1910-і роки) набув рис інтернаціонального стилю, заснованого на застосуванні принципово нових художніх форм.

Швидкому поширенню модерну сприяли журнали «Revue blanche» (1891, Париж), «The Studio» (1893, Лондон), «The Yellow Book» (1894, Лондон), «Jugend» (1896, Мюнхен), «Deutsche Kunst und Dekoration» (1897, Дармштадт),« Ver Sacrum »(1898, Відень),« Світ мистецтва »(1898/99, Петербург).

Наща робота присвячена виявленню основоположних особливостей модерну, найбільш яскраво представлених в його стильових ознаках і культурних підставах на прикладі творчості Альфонса Мухи.

Об'єкт дослідження - творча спадщина Альфонса Мухи в контексті чеського модерну, ії соціокультурні репрезентації.

Предмет - естетичні, культурологічні та філософські принципи чеського модерну, їх розкриття в художній творчості Мухи.

Мета роботи - проаналізувати феномен творчості Мухи в контексті модерної парадигми мистецтва, значення чеського модерну як втілення національно-культурної картини світу, а також дослідити естетичні, культурологічні, філософські складові творчості Мухи як модерного художника.

Методологія дослідження. Основою нашого дослідження є синтез декількох культурологічних, мистецтвознавчих, антропологічних і соціально-філософських підходів на базі системного дослідження різних аспектів творчої спадщини Альфонса Мухи та її рефлексії - крос-культурний, соціокультурний аналіз, семіотичний, герменевтичний методи. В ході дослідження ми також використовуємо роботи мистецтвознавців, культурантропологів і теоретиків модерну.

Дипломна робота складається з вступу, трех основних розділів та підрозділів, висновків, списку літератури та додатків.

Розділ 1. Репрезентація стилю модерн у творчості Альфонса Мухи

1.1 Біографічний метод у дослідженні універсальної природи митця: становлення Мухи як художника модерну

Одним з основних співтворців паризького Art Nouveau став уродженець Моравії А.Муха, твори якого, виставлені в Празі в 1895 році, надали сильний вплив на молодих художників і сприяли перемозі органічного стилю модерн.

Творчість видатного чеського художника Альфонса Мухи - одне з найцікавіших явищ в образотворчому мистецтві рубежу XIX - XX століть. Він спробував себе у багатьох областях - був живописцем, монументалістом, театральним художником, ілюстратором і скульптором, ювеліром і плакатистом, і увійшов в історію як один з творців Ар Нуво, іноді справедливо згадуваного як «стиль Мухи» . Панував два останні десятиліття XIX сторіччя в Європі та Америці він був «винайдений» під впливом індустріального прогресу та естетики символістів. Альфонс Муха був його яскравим представником і, як виразник естетичних смаків епохи, став його хронікером.

Альфонс Муха народився 24 липня 1860 року у невеличкому моравському містечку Иванчице. Не закінчивши навчання в католицькій гімназії в Брно, в п'ятнадцятирічному віці був влаштований батьком у Іванчітскій суд писарем. Ще в дитинстві Муха серйозно захоплювався каліграфією і, досконало опанувавши цим мистецтвом, не тільки полегшив свою долю, а й багато в чому визначив риси свого майбутнього стилю. Каліграфія стала для юнака відмінною школою, познайомив з рішеннями композиційних завдань простору листа, різними зразками старих шрифтів і орнаментів. У заняттях рукописними вправами, з декоративними розчерками і завитками заголовних літер, він відшліфував свою дивовижну лінію, живу і виразну.

У Париж Муха приїхав у двадцяти восьми річному віці вже сформованим художником: хороша академічна школа, отримана в академії мистецтв Відня і Мюнхена, невеликий досвід роботи ілюстратором, заняття фресковим живописом, кілька років в якості театрального декоратора і портретиста.

У перші роки перебування у Франції Муха виконував замовлення по оформленню журналів, книг, зразків прикладної графіки - меню, запрошень і візитних карток. Отримуючи роботу безпосередньо від видавництв, художник співпрацював з декількома друкарнями і літографських майстернями і, будучи людиною грунтовною, самостійно освоїв прийоми і технологію гравюри на камені. Своє перше речення зробити плакат Альфонс Муха отримав в паризькій майстерні Лемерсье, де в цей час завдяки щасливому випадку працював з друкарями над відбитками свого приятеля. Поява на вулицях Парижа театральної афіші до постановки вистави «Жісмонда» з Сарою Бернар зробило знаменитим невідомого чеського художника в один день, приголомшив паризьку публіку і змусивши говорити і писати про нього всі столичні видання.

У жанрових картинах Альфонса Мухи позначалося «академічне» виховання - він був приречений на фатальну натуралістичність живопису. Майстерний художник занадто благоговійно ставився до «школи», використовуючи її прийоми. У «Жісмонді» проявилося інше відчуття форми - узагальнення, яскравіше, переконливіше. Плакат, з його особливими вимогами до образотворчого строю, винищив всі недоліки складені композицій Мухи, позбавивши їх фабульності і доскіпливій деталізації. Особливої уваги зажадав контур: вирішене гнучкою і пружною лінією, він створив легко читається і чарівно текучий силует. У цьому придалася вправність каліграфа і рисувальника і старанні студії, відточили вірність руху руки. Проявилася здатність творця, готового перетворювати, декоративно трактувати натуру. Афіша на той час була визнана шедевром у своєму виді мистецтва, але увага преси до художника більшою мірою було пов'язано з інтересом до особистості видатної французької актриси Сари Бернар. Її вплив на світогляд і формування Мухи важко переоцінити. Готовності художника поклоняться культу Дами, діви-ангела, феї, демонічної жінки, принцеси Мрії був знайдений ідеальний об'єкт: в одній особі відбивалися всі образи, що відповідають настроям і моді тих років.

Прима французької сцени зухвало дражнила обивателів екстравагантними витівками, моралістів - своїми захопленнями, провокуючи чутки і плітки. Приборкувала самих злісних критиків і вміла розташувати до себе ворогів. Використовуючи цілий арсенал жіночих хитрощів і професійних вивертів і не будучи красунею, мала славу самої чарівної жінкою Франції. Французи жартували, що в Парижі є дві головні визначні пам'ятки: Ейфелева вежа і Сара Бернар. Вона була так схожа на всіх, і унікальність її була так своєчасна, що отримала заслужене право стати ідеалом своєї епохи.

У театрі Бернар Альфонс працював шість років. «Дама з камеліями», «Медея», «Самаритянка», «Лорензачіо» - всі ці плакатні афіші, що зображували Бернар, були популярні не менше «Жісмонди». Він придумував ескізи театральних костюмів та декорацій, оформляв сцену і навіть брав участь в режисурі.

В кінці XIX століття театр був центром світського життя, про нього розмовляли і сперечалися в салонах, в театрі дами демонстрували нові туалети і коштовності, а чоловіки демонстрували дам. І, звичайно, Сара Бернар, а особливо її особисте життя, завжди були об'єктом уваги журналістів і публіки. Приводів знаходилося предостатньо. Бернар надихала поетів і письменників, в неї закохувалися чоловіки. Оскар Уайльд поетично називав її «прекрасним створенням з голосом співаючих зірок». Віктор Гюго подарував Бернар діамант, що символізував сльозу, якою він не зміг стримати під час вистави з її участю. Актриса любила підіграти публіці.

За час шестирічного співробітництва між актрисою і Альфонсом виникли теплі приятельські стосунки, про що свідчить їх листування.

Звичайно, репортери не оминули мовчанням відносини актриси з чеським художником, тим більше, що його ім'я було по-своєму промовистою: так само звали персонажа комедії Дюма-сина «Мсьє Альфонс», що живе за рахунок коханок. Дійсно після укладення контракту з Бернар на Муху посипалися замовлення, він придбав простору майстерню, став бажаним гостем у вищому світі, куди нерідко був у розшитій слов'янофільської косоворотці, підперезаний поясом. У нього також з'явилася можливість влаштовувати персональні виставки. Деякі навіть рекомендували йому поміняти ім'я або підписуватися своїм хрещеним ім'ям - Марія.

Однак Альфонсом в тому значенні, яке вклав у це ім'я Дюма, Муха не був. У його листуванні з Бернар немає і натяку на те, про що говорили у вищому світі. Скоріше, це було заступництво, в чомусь, можливо, те саме заступництву старшої сестри.

«Дорогий Муха, - писала Бернар художнику в 1897 році, - просіть мене, щоб я Вас представила суспільству. Послухайте, дорогий друже, моєї ради: виставляйте свої роботи. Я замовлю за Вас слово ... Тонкість лінії, оригінальність композиції, дивовижний колорит Ваших картин зачарують публіку, і після виставки я Вам віщую славу. Стискаю обидві Ваші руки в своїх, мій дорогий Муха. Сара Бернар» [67, с. 57].

У рік їхнього знайомства Сарі було п'ятдесят, а Мусі - тридцять чотири. Муха писав, що, звичайно, Бернар прекрасна, але «на сцені, при штучному освітленні і ретельному макіяжі» [67, с. 63]. Муха захоплювався Бернар як актрисою, навіть коли їй було за шістдесят. У ті роки Муха жив у США, а Сара Бернар приїжджала в цю країну на гастролі. Вони не раз зустрічалися, і про ці зустрічі Муха неодмінно писав своїй нареченій Марії Хітіловой, запевняючи, що між ним і Бернар завжди були лише приятельські стосунки.

З Хітіловой художник познайомився тільки в 1903 році - сама Марія Хітілова влаштувала їх зустріч. Вона була чешкою, закінчила середню художню школу в Празі і в двадцять один рік виїхала до Парижа. За дах і стіл вона жила у французькій родині, допомагала по господарству і дбала про дітей. Вперше Марія побачила Муху в празькому Національному театрі і по-дівочому закохалася, хоча годилася метру в доньки - була молодша за нього на двадцять два роки. Дівчина попросила свого дядька, історика мистецтв, рекомендувати її Мусі як співвітчизницю і починаючу художницю. До рекомендації вона доклала свій лист з проханням прийняти її в той день і годину, коли Альфонсові буде зручно. І Муха запросив Марію у свій ательє . А незабаром став називати її Марушко і писати ніжні листи:

«Мій ангел, як я вдячний тобі за твій лист ... В мою душу прийшла весна, розпустилися квіти ... Я такий щасливий, що готовий розридатися, співати, обнімати світ» [67, с. 80].

У своїх листах Муха зізнавався Марушці, що до неї був закоханий лише одного разу, в шістнадцять років. Тій дівчині було п'ятнадцять, мабуть, це її звали Ярославою. Вона померла - туберкульоз ніс в кінці дев'ятнадцятого століття чимало життів. Її смерть для тонкої і чутливої натури Мухи стала трагедією. З тієї пори Муха, як сам пише:

«всю свою гарячу любов звернув до батьківщини і народу нашому. Люблю їх, як свою кохану ...». [67, с. 103].

Усіх, хто був у нього до Хітіловой, Альфонс називав «чужими жінками», які доставляли йому тільки муки. А він так мріяв «всі роки вигнання про серце чеською, про чеську дівчині» [67, с. 100].

На час знайомства з Марією Мухою вже були створені серії «Квіти», «Сезони», «Мистецтво», «Час доби», «Коштовне каміння», «Місяць і зірки» та інші цікаві літографії, які перевидавалися у вигляді поштових листівок, гральних карт і розходилися миттєво - всі вони зображували жінок. Муха багато працював з моделями, яких запрошував у свою студію, малював і фотографував їх в розкішних драпіруваннях або оголеними. Фотографії моделей він постачав коментарями - «гарні руки», «красиві стегна», «гарний профіль» ... а потім з відібраних «чистих» складав ідеальну картинку. Нерідко під час малювання Муха закривав обличчя моделей хусткою, щоб їх недосконалість не руйнувати ідеальний придуманий ним образ.

Але після одруження на Марушці в 1906 році художник все менше малював звичних глядачеві напівбогинь - мабуть, реальна жінка замінила собою міраж і спогад. Муха з родиною переїхав до Праги, де приступив до створення «Слов'янської епопеї», розробив ескіз вітража собору Святого Віта і написав багато портретів дружини, дочки Ярослави, сина Іржі. Любов, яка була між Мухою і Хітіловой, по-чеськи називають «lбska jako trбm» - тобто дуже сильне почуття, дослівний переклад: «любов, як балка». З листа Мухи:

«Як прекрасно і відрадно жити для когось, до тебе у мене була тільки одна святиня - наша батьківщина, а зараз я поставив вівтар і для тебе, дорога, молюся на вас обох ...» [67, с. 110].

1.2 Мистецтво плакату та його семантика

Народження та становлення плакатного мистецтва відбувається саме за часів епохи модерну, воно увібрало у себе силу великих художників і технічні здобутки людства. Розквіт плакату припадає саме на той період, коли вже довгий час на мистецтво покладали великі надії після довготривалого періоду еклектики та анархії стилю. Саме модерн - це час, коли відбуваються важливі процеси накопичення та осмислення нових художній ідей, пошуку форм, зближення різноманітних видів та жанрів мистецтва. Художники мали на меті, перебуваючи на повороті століть, зруйнувати усі межі.

Дивовижним чином поєдналися мистецтво плакату та епоха модерну - виразні прийоми модерну з його енергійним стилізованим та узагальненим малюнком, пласким кольором та різким контрастним співвідношенням гами дозволили досягти плакатному живопису своїх візуальних намірів.

Загальнодоступність краси стає магістральною ідеєю того часу. Проблема масовості мистецтва в модерні ставилася дуже гостро, але це було найважливішим для плакату, розвиток якого стимулював напрям творчих сил у незнайому багатьом митцям сферу.

Кінець ХІХ - ХХ століть - це час стрімкої появи і розвитку чисельних промислових комбінатів та фірм, магазинів, а також нових товарів, про які треба було повідомити масовому покупцю. Торгові фірми - замовники вимагали щоб плакат був доступним, ясним, зрозумілим, представляв їх продукцію з найкращої сторони і міг зацікавити будь-якого покупця. Згодом плакати розфарбували вулиці міст и втілили у життя своє призначення - привнести мистецтво у побутову сферу масового споживача.

У другій половині XIX століття в образотворчій рекламі провідних європейських країн відбувся значний прорив: перехід від графічної і живописної вивіски до багатоколірному плакату. Цей процес збігся з відмиранням вікторіанського стилю в живописі та дизайні, який поступився місцем виникнення Арт Нуво. Це новий напрямок, з ентузіазмом підхоплене французькими художниками, основою якого послужило саме ломка старих традицій, характеризувалося ще й підвищеним інтересом до східних мотивів. Проникнення елементів антагоністичної в якомусь сенсі для Європи культури не виглядало, проте, протиприродним: після епохи Великих географічних відкриттів, коли Схід знайшов цілком реальних обрисів, він утвердився в свідомості європейців вже не як казковий, а як екзотичний. І бажання пізнати його різноманіття відбилося насамперед у тій сфері, в якій простіше було поєднувати досвід протилежних світовідчуття - в мистецтві. Зрозуміло, в цьому зв'язку доречно говорити про багато інших найвідоміших напрямках, таких як імпресіонізм, які зазнали вплив східної культури, але Арт Нуво займає особливе місце. В рамках цієї течії сформувалися принципи, засновані на плюралістичному підході до творів мистецтва.

Арт Нуво, відображений в роботах таких художників як А. Тулуз-Лотрек, Ж. Шере, А. Муха, О. Бердслей, містив у собі чимало парадоксів, поєднуючи проголошення нових форм із зверненням до образів культури більш давньої, ніж західна. Тим не менш, складно знайти твори більш витончені і зачаровують уяву, що стає особливо важливою характеристикою при створенні рекламних плакатів.

Щоб провести паралель між паризькими плакатистами та родом їх діяльності, для того щоб з'ясувати яку роль відіграв Альфонс Муха та його творчість у формуванні нового виду мистецтва необхідно розглянути відомого французького художника Тулуз-Лотрека.

Перший плакатний досвід Тулуз-Лотрек знайшов, погодившись створити художню афішу до відкриття сезону знаменитого кабаре «Мулен-Руж». Особлива гострота цього наміру полягала в тому, що популярне кабаре вже висвітлювалося кистю інших художників. І сам метр Шере, найвідоміший плакатист, був раніше серед них. Складність завдання тільки розохочують художника. Біограф Тулуз-Лотрека А. Перрюшо пише: «Незабаром художнік зрозумів, що володіє необхідними плакатисту даними - почуттям монументальності, декоративності, необхідної експрессіей стилю і гострим, влучним контуром» [46, с. 140].

Цей плакат, з'явившись на вулицях Парижа, викликав сенсацію: перехожі намагалися розшифрувати підпис художника, юрбилися біля екіпажів, на яких розклеювались афіші. Місто аплодувало нової зірці на рекламному небокраї. І замовлення пішли один за іншим. Тулуз-Лотрек у створенні плакатів залишився вірним одного разу обраної видовищною тематики. Художник граничних контрастів, що залучає для втілення своїх намірів максимальну експрессію, використовує важко поєднуються один з одним, здавалося б, кольори: чорний і світло-коричневий, бежевий і світло-сірий. Він являв своєю творчістю настання епохи модернізму. Плакатні композіціі Тулуз-Лотрека роблять враження остроугольних заломленних ракурсів, використанням фрагментів, які не увійшли в рамку аркуша фігур. До еффектним і, здебільшого, грайливо святковим плакатам Жуля Шере твори А. Тулуз-Лотрека додали бентежну, тривожну й одночасно пікантну тональність.

Цей великий митець не уникав участі і в малих рекламних жанрах, поштових листівках, активно входили в моду в кінці XIX століття, театральних програмках. І вони випромінюють потужний потік експресії, наскільки б малоформатних не було образотворче простір.

Помітний вплив на стиль модерн зробило також знайомство Європи з Країною висхідного сонця, яка довгий час була закрита для європейців. Витончене світосприйняття японців, культ природи, вишукана декоративність костюма і оточуючих їх речей, заворожували художників і не могли не опанувати їх уявою. Привертало і вміння японців бачити і цінувати красу, здавалося б, найпростіших матеріалів. Співзвучними уявленнями того часу про красу виявилися і улюблені мотиви японського мистецтва - зображення хризантем і орхідей, хвиль і скель, мешканців морських глибин і снігових вершин. Інтерпретація всіх цих мотивів органічно увійшла в образну систему модерну.

Дослідники плакату зауважують, що плакати модерну створювалися під впливом естампів японських майстрів - Кацусика Хокусая, Кітагави Утамаро, Утагави Хиросиге. Стиль японської гравюри має ті ж стильові тенденції, що й західноєвропейський малюнок. В японській графіці колір не моделює об'ємну форму, а означає її. Колір у таких гравюрах має символічне і декоративне значення. Специфіка художньої мови японської гравюри на дереві виявилася співзвучною пошукам європейських митців і справила великий вплив на Шере, а згодом і на Анрі де Тулуз - Лотрека.

Важливим фактом є неслідування Мухою модою на орієнталізм. Недивлячись на те, що у Парижі, перетину 19-го та 20-го століть, як і у западному мистецтві взагалі формується цікавість Сходом. Це пов'язане з можливістю вільного існування двох культур: Западу та Сходу. Вільний діалог між ними і створив у модерні нові сфери для митців. Але Муха не робив цього, хоча і був двигуном паризького мистецтва, він завжди був орієнтований на свою історію, на слов'ян, що у пізній період його творчості виявився у найвагомішої праці - «Слов'янська епопея».

Світову популярність і визнання Альфонсу Мусі принесли плакати, заслуга художника в розвитку цього мистецтва велика. Він змінив до невпізнанності характер «розважальних листів» з карикатурним малюнком, розфарбованим яскравими локальними кольорами, надавши класичну вагомість «легкого жанру». Муха майстерно стилізував всі елементи в єдиній гармонії, де кожна деталь у злагоді з іншими, починаючи з незвичайного витягнутого довгого формату листа і закінчуючи авторської монограмою. У його віртуозних композиціях немає прямих кутів і строгих геометричних форм, в них присутня тільки свідома кривизна, хвилеподібна рухливість і гнучкість, плинність ліній, таких характерних для Ар Нуво. Його знамениті арабески, виразні складки драпіровок і примхливі вигини локонів складаються в ефектні, каліграфічно точні і бездоганні композиції.

У центрі своїх плакатів Муха поміщав ідеалізований образ жінки: плавність ліній, близькість до природних форм, відмова від загострених кутів - ці характерні прикмети Арт Нуво залишали незабутнє враження у свідомості реципієнтів. Сам жіночий образ використовувався тоді в рекламних цілях вперше, але історія показала, який успіх придбав цей досвід, і донині використовується фахівцями таких провідних в області рекламної індустрії країн як США. Однак потрібно віддати належне Мусі: в його роботах складно знайти найменший натяк на солодкуватість, чого не скажеш про сучасних аналогах. Можливо тут свою роль зіграла та обставина, що естетика чеського художника формувалася під впливом середньовічних сюжетів та кельтської міфології. Це, з одного боку, внесло різноманітність символіки в його творіння, і, з іншого боку, сприяло орнаментальному ускладнення багатьох плакатів.

З'явилося поняття «La Femme Muchas» («Жінки Мухи»): чарівні німфи, бачення «зі світу снів і мрій», що радують погляд ніжністю і грацією, з акуратними локонами розпущеного волосся, були зразком ідеальної краси для цілого покоління, об'єктом чоловічого поклоніння. Декоративні панно «Пори року» (Додаток Б) були для Мухи першим проектом серійних листів для прикраси інтер'єру. Популярність Мухи була неймовірно висока. Кількість замовлень художнику росло з неймовірною швидкістю, а популярність його творчості була така, що майже відразу ж заговорили про «феномен Мухи».

Тягар становищем модного художника, вимушеного виконувати одноманітні замовні роботи, він приходить до думки про підготовку посібника для дизайнерів. У два роки Альфонс Муха створює збірку таблиць зі зразками орнаменту і вигадливих арабесок, ескізами окремих деталей предметів і цілих комплектів меблів, посуду, ювелірних прикрас у стилі модерн.

Модерн, вичерпавши себе, поступився місцем новим напрямкам - Ар деко і функціоналізм були непримиренні до свого попередника. Засуджений за «буржуазність» і вульгарність стиль «прекрасної епохи» і творчість одного з головних його ідеологів були надовго забуті. Тільки з відродженням інтересу до модерну згадали про прикладному мистецтві та графіці чеського художника. З придбанням нових шанувальників в кінці XX століття, він розійшовся жахливими тиражами. Така популярність Мухи зіграла негативну роль в оцінці його творчості у багатьох естетів і фахівців, несправедливо асоціюють художника з міщанським смаком обивателя.

Для впорядкованості розгляду фону творів Мухи необхідно внести умовну класифікацію (основні мотиви та композиційні центри):

- Квіткові мотиви;

- Орнамент;

- Орнамент з використанням міфічних істот;

- Міфологічна символіка

Квіткові мотиви, запозичені з східної культури, стали невід'ємним атрибутом картин епохи модерну для багатьох художників: пливуть стебла і бліді пелюстки повністю відповідали концепції Арт Нуво не тільки своїми формами, а й поєднанням непоєднуваних до цих пір фарб. У роботах Мухи можна знайти яскраве підтвердження цьому: пастельні тони, екзотичні обриси, немов би повторюють образ прекрасної дами, розташованої на першому плані з її летять нереально довгим волоссям, одягненої в легені, те саме грецьким тунікам, одягу - все це створювало неповторну гармонію і єдність , обумовлене взаємопроникненням елементів жіночої фігури і фону.

Переходячи до розгляду орнаменту, потрібно відзначити, що самої часто використовуваної геометричною фігурою в творах Мухи є коло як символ нескінченного повторення, круговороту, а також як символ жіночого начала. Навіть написи рекламного характеру позаду образу прекрасної дами розташовувалися півколом з плавно окресленими буквами.

Орнамент в творах Мухи гідний окремого дослідження, важко пригадати рівного йому віртуоза в декоративному переосмисленні флори і фауни, знавця історичного та народного орнаменту, винахідника власних символічних мотивів. Виробляючи свої стильові прийоми, він безпомилково слідував кон'юнктурі: помірний символізм, буржуазна розкіш Ар Нуво, легкий наліт містицизму, чуттєвість в рамках пристойності і оголеність моделі в межах дозволеного. Йому вдалося дотримати приємну міру збудливою новизни образотворчої мови і зберегти втішну для глядача доступність сприйняття. Подолавши ортодоксальність академізму, він зберіг вірність йому. Сухий натуралізм перетворений їм в ірреальність, втілюючи заклик Поля Верлена: «Майже безтілесність віддай перевагу всьому, що занадто плоть і тіло» [6, с. 30].

Ще один мотив - символічне зображення підкови у збільшеному вигляді, з розписним орнаментом всередині. Тут знову-таки криється відсилання до язичницького світовідчуття, не кажучи вже про фонових зображеннях з використанням міфічних істот. Творча концепція Мухи знаходила своє відображення в кожній деталі створених ним картин і плакатів: емоційно виконана, наповнена силою фігура, яка займає більшу частину простору, була б незавершеною без відповідного фону, поєднала риси образотворчого та прикладного мистецтва. Муха свідомо шукав компроміс між візантійським і східним началами, між сучасністю і насиченими міфологічними сюжетами, він перетворював вишукані портрети жінок у твори масового мистецтва і досяг успіху в цьому: повсякденне життя вже вбирала в себе нові форми.

Необхідно відзначити, що плакатна реклама кінця XIX століття складається з справжніх шедеврів образотворчого мистецтва: вуличні плакати створювалися не виключно в маркетингових цілях, вони висловлювали настрої цілої епохи, а значить, прагнули підкорити уми не заради комерційної вигоди, але для цілковитого переходу до нового бачення реальності , позбавленою від консерватизму минулих років.

Можна ще чимало знайти ліній зближення плакату та модерну, але головним є те, що плакат став виразником епохи модерну завдяки співзвучності з тогочасними потребами промисловості та суспільства - послуговуючись яскравими традиціями модерну, плакатний живопис створив власні тенденції колористики та композиції, орієнтуючись на масового споживача.

1.3 «Слов'янська епопея» як втілення світогляду Мухи

«Метою моїх творів не було руйнувати, а завжди тільки будувати, зводити мости, так як ми всі повинні плекати надію, що людство зблизиться. І це зближення буде відбуватися тим швидше і простіше, чим більше люди дізнаються один про одного».

Альфонс Муха

Дуже небагатьом художникам довелося домогтися такого приголомшливого успіху, оспівати свою батьківщину в усіх відношеннях і бути коханим і шанованим своїми співгромадянами. Альфонсу Мусі це вдалося. Він мав шалену популярність не тільки у себе на батьківщині - в Чехії, але і в усьому іншому світі.

В останні роки свого життя художник був одержимий ідеєю створити грандіозну серію робіт (їм було написано близько 20 полотен розмірами приблизно 6 на 8 метрів), присвячених слов'янським народам. Цей задум був для Мухи чимось архіважливим, він направив всі свої сили для завершення цієї роботи. Що б заробити достатньо грошей для здійснення мрії всього свого життя, художник відправився в Америку, де далеко від батьківщини напружено працював, створюючи афіші, рекламу, декорував інтер'єри.

Саме завдяки своїй волі і прагненню будь-якою ціною створити свій великий труд, Альфонс Муха домагається успіху. Його підтримували багато відомих людей, наприклад Огюст Роден багато в чому симпатизував Мусі в його прагненні створити цикл робіт "Слов'янська Епопея" [1].

Ще до початку Другої Світової Війни, Альфонс Муха відправляється в подорож по країнах зі слов'янськими країнами, і збирає матеріал для майбутньої роботи, багато фотографує. Художник побував і в Росії в надії знайти підтримку і зібрати весь необхідний матеріал. Повернувшись на батьківщину в Чехію Муха цілих двадцять років трудиться над епохальним циклом картин - "Слов'янська Епопея". Три величезних полотна 6-8 метрів першими написані Альфонсом Мухою, вважаються кращими його роботами. Художник їх написав легко і швидко. Ці полотна піднесені за своєю суттю, сповнені спокою і статики, в них немає динаміки і описовості подій. Ці роботи наповнені фантазійними героями, в польоті, в повітрі фігурами, але в той же час перегукуються з реальними історичними подіями. Ці роботи Альфонса Мухи пронизані витоками Слов'янської культури та історії. Одна з картин носить назву "Первісна історія Слов'ян", в ній мовою символів описується доля слов'янських народів. Картина "Свято на честь бога Свантовита" уособлює мудрість релігії балтійських слов'ян. "Ведення слов'янської літургії" - підкреслює єдність і згуртованість людей провідних проповідь на церковно-слов'янською мовою.

Болгарський цар Симеон послужив ще одним сюжетом для наступної картини художника Альфонса Мухи. Цар Симеон відомий як об'єднувач культур і людина, що започаткувала писемність у слов'янській культурі.

Історики наших днів в цілому згодні з тією характеристикою слов'янських народів, яку дає Альфонс Муха в циклі робіт "Слов'янська епопея". Так картина "Битва під Грюнвальдом" розповідає нам про занепад ери хрестоносців і звільнення таких країн як Польща і Литва. Ті полотна які оповідають нам про роль гуситського руху, наповнені й просякнуті гордістю за чеський народ того періоду. Альфонс Муха цілком поділяв ті ідеї, які він підкреслював у своїх роботах. Він навмисно оповідає про ті страждання, які зазнали Чехи і всі слов'янські народи під час воєн і кровопролиття.

Величезна частина "Слов'янської епопеї" присвячена історії Чехії, сюди входить більше половини робіт художника Альфонса Мухи. Це такі картини як «Союз слов'янських правителів», «Міліч з Кромержіжа», «Проповідь магістра Яна Гуса в Віфлеємської каплиці», «Зустріч в Кржіжкі», «Після битви на горі Витків в 1420 році», «Іржі з Подебрад і з Кунштат ». В цей цикл робіт входять також такі його картини як «Чеськобратська школа у Іванчиці» і «Ян Амос Коменський».

Картина «Мікулаш Зрінські захищає Сігет від турків» оповідає нам про те, як слов'янські народи боролися з турецькими загарбниками, їх сміливість і самопожертву. Жах людської жертви і особливо самопожертви висловлює стовп чорного диму на передньому плані картини. Цей прийом Альфонс Муха використовує невипадково, адже саме вибух пороху на складі боєприпасів погубив разом із загарбниками і тих героїчних слов'янських борців за свободу від турецького гніту. Ця картина також перегукується з жахами першої світової війни, під час якої Альфонс Муха і писав свою роботу.

З трьох останніх картин "Слов'янської епопеї" можна виділити кожну, і кожна по своєму відображає велику віру Альфонса Мухи в майбутнє слов'янських народів. "Присяга членів організації" Омладіна "під слов'янської липою" - символізує національне відродження. У картині «Скасування кріпосного права на Русі» Муха говорить нам про те, що прогрес у сільському господарстві та промисловості можливий тільки через звільнення пригноблених народних мас. І, на завершення, «Апофеоз слов'янської історії» - робота яка максимально відображає творчі прийоми та ідей Альфонса Мухи. Чотири епохи, кожна з яких відображена на картині своїм кольором, присутні на цій картині: синювата серпанок уособлює давні часи історії слов'ян, середньовічні часи виражені за допомогою червоного кольору, чорний колір - це провісник поневолення, а відтінки кольору золота символізують свободу і щастя людей. Альфонс Муха вважав, що в своїй творчості він повинен допомогти людям краще зрозуміти один одного, допомогти стати їм ближче. Усі закиди на адресу художника в тому, що він надмірно ідеалізував життя слов'ян, не можуть мати місця, хоча б лише тому, що умови в яких він працював були не завжди сприятливі для творчості, в деякі періоди свого життя він терпів негаразди і позбавлення, тривале час був далеко від батьківщини. Це можна також сказати і про релігійну першопричину його творчості і сюжетах зображених на полотнах "Слов'янської епопеї". Пояснення цьому можна знайти в тому, що релігія в той час нерідко була єдиним засобом вираження патріотичних ідей.

Останні місяці свого життя Альфонс Муха піддався нападкам з боку гітлерівських загарбників, і це не було випадковістю. Праця всього його життя був "поперек горла" німецьким окупантам. Муха був підданий арешту і допитів, в результаті яких його здоров'я було сильно підірвано. Ми повинні пишатися тим внеском який художник вніс у розвиток сучасного суспільства і пропаганду незалежності слов'янських народів.

У 1928 році Альфонс Муха всі свої роботи з циклу "Слов'янська епопея" залишив у дар місту Празі. Величезні розміри картин не дозволили постійно експонувати їх у музеях Праги. Пізніше, ці роботи були перевезені в замок міста Моравський Крумлов і стали там доступні для відвідувачів.

"Слов'янська епопея" стала апогеєм у розвитку всього чеського мистецтва і живопису зокрема. Роль Альфонса Мухи в цьому досягненні незаперечна, його любов до всього слов'янського дозволила художнику домогтися такого високого підйому мистецтва та пропаганди слов'янської спадщини. І цей величезний внесок Мухи став і найбільшим доповненням до скарбниці світового мистецтва в цілому.

РОЗДІЛ 2. КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПІДСТАВИ ТА ЕСТЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ЧЕСЬКОГО МОДЕРНУ

2.1 Культурологічні підстави модерну

Кожен художній стиль унікальний і з'являється в певну епоху, в певний час. Кожен художній стиль не має конкретних дат виникнення і зникнення, і, як правило, один стиль закінчує своє існування, коли інший вже входить в силу. При зміні стилів не просто одні форми змінюються іншими, а, користуючись термінологією Вельфліна, відбувається постійне перетікання тектонічних і конструктивних формоутворень і навпаки.

XX століття принесло так багато нового, неоднозначного, трагічного; Змусило людину засумніватися у своїй розумності, людяності, вперше в історії протиставлення в такій мірі один одному досягнення культури і цивілізації, служить і ще довго слугуватиме предметом дослідження для всього соціогуманітарного знання.

Кожен період в історії культури являє собою складну мозаїку подій і тенденцій розвитку. У даній роботі ми головну увагу приділяємо становленню та розвитку в культурі образу модерну, його передумов і трансформацій, результатом яких є стан суспільства і культури, зване зараз постмодерном. Додамо також, що ілюстративним матеріалом нам послужить в основному творчість Альфонса Мухи.

Модерн - нетипове, явище яскраве, не багато вивчене, відносно інших стилів мистецтва. Деякий час питання про культуру модерна були як би у тіні авангардних течій 20-го століття, які своїм епатажем завоювали увагу мистецтвознавців. Модерн, завдяки своїй загадковості та символічній навантаженості, повинен бути центральним аспектом популярних зараз семіотичних ідей відносно існування сучасної культури в цілому.

Не дивлячись на те, що модерн займає малий проміжок історичного існування часу, цей стиль зумів сформуватися як епоха світового мистецтва.

Мoдepн пepeocмиcлював і cтилізoвав риси мистецтва pізниx епох, і здобув своєрідні художні прийоми, засновані нa пpинципax асиметрії, opнaмeнтaльнocті та декоративності. Об'eктoм cтилізaціі мoдepну також стають і природні форми. Цим пояснюється нe тільки інтерес до рослинного opнaмeнту в творах мoдepну, а ще й caмa їхня кoмпoзиційна і пластична структура - велика кількість криволінійних обрисів, плавних, нepoвниx контурів, які нагадують рослинні форми. Тіcнo зв'язаний з мoдepнoм - cимвoлізм, який став еcтeтикo-філocoфcькою основою для мoдepну, спираючись нa модерн, як на пластичну реалізацію своїх ідей.

Мова мистецтва модерну - це абстрактні форми, але живі, органічні, дихаючі і зростаючі. У період модерну відбувалося стрімке переосмислення старих і відкриття нових художніх форм і прийомів, зближення і злиття різних видів і жанрів мистецтва. Художники модерну зухвало ламали звичні норми і межі.

Незважаючи на те, що модерн багато в чому передбачає різні художні руху XX століття, в цілому в модерні є ознаки втоми і втоми, бо модерн несе на собі тягар минулого часу - особливо всього XIX століття. Він "стомлений" тим, що зародилося раніше і видозмінювалася на своєму шляху. - Романтизмом, панестетізмом. пошуками краси. Ця втома проявилася, насамперед, у системі лінійної ритміки, в навмисній орієнтації на уповільнене сприйняття, яке передбачає милування, часом смакування художнього прийому, витонченого артистизму. Тут дає себе знати втома самого мистецтва своєю власною сутністю. Воно все більше віддаляється від реального життя, цікавлячись скоріше собою, ніж навколишньою реальністю.

Модерн зустрічається скрізь: в архітектурі, в живописі, в книжковій графіці, в монументальному мистецтві та навіть дизайні, одязі, прикрасах та рекламі. Від громадських споруд до маленьких деталей квартир, від живописного полотна до столового посуду - це все носило на собі відбиток цього стилю, якщо цим займалися художники модерну. Це є свідченням характерної риси модерну: нівелювання стереотипів, щодо «низького» та «високого» мистецтва. Ця традиція починається з Вільяма Морріса та його проекту «Рух мистецтв та ремесел». Але не є суттю тієї неправильної тези, що елітарне мистецтво повинно опустити свої планки до масового, а насправді так: мистецтво повинно бути доступне бажаючим. До речі, сам Вільям Морріс сказав: «Any decoration is futile when it does not remind you of something beyond itself. -- «Будь-яка прикраса позбавлена користі, якщо вона не нагадує щось, за межами самої себе» [69, с.22].

Зародження стилю модерн обґрунтовано такими факторами: боротьбою проти урбанізації суспільства, яка, наприкінці 19 століття була дужа актуальним питанням, та зародженням національної самосвідомості. Боязнь уніфікації та машинізації штовхнула художників до пошуку особливого виду краси, що є вираженням суто індивідуального погляду на світ. Пошук національних коренів зумовив невичерпне джерело натхнення для цієї самої краси.

Модерн цінував індивідуальність, але майже всі його творці були людьми універсального таланту. Живописці одночасно були архітекторами, скульпторами, графіками, дизайнерами, декораторами, багато чого робили своїми руками. Художники модерну відродили мозаїку, розписне скло, заново відкрили дерево, метал, кераміку. Вони прагнули перетворити навколишню їх дійсність, проголошуючи побутову естетику. Здавалося, краса здатна змінити не тільки середовище людського існування, але і самої людини. Однак ручна праця була занадто дорога в умовах урбанізації та розвинутої промисловості. Тому модерн, який мріє про соціальне перетворенні дійсності і навіть рівність, по суті, залишався стилем заможних городян. Всі ці часто суперечливі устремління створили, проте, надзвичайний культурний сплав, який залишив яскравий слід у світовому мистецтві.

2.2 Принципи формоутворення в стилі модерн

Орієнтація на органічне начало, своєрідний віталізм модерну проходить через всі рівні, починаючи від ідей "філософії життя" та тяги до природності в людині (наприклад, у Гогена), до стихійного прояву вітальних сил через '"органічну" "природу (в іконографії) і , нарешті, чітко проявляє себе в принципах формоутворення.

Безпосередньо з "віталізмом" пов'язана і система уподібнень. Якщо розглядати модерн в аспекті проблеми взаємини мистецтва і об'єктивної реальності, то в модерні, як правило, витвір мистецтва або якась його частина уподібнюється органічній формі або предмету. Але це, швидше, не наслідування, а підробка, імітація. Обидва ці якості - органічність і імітаційність - є відправними точками в процесі формоутворення модерну. Ці якості, реалізуючись безпосередньо, дають найбільш відверті варіанти "мімікрічного" формоутворення. Іноді ці приклади здаються примхами стилю, але вони послідовно виражають його сутність.

Що стосується живопису, скульптури та графіки, то принцип уподібнень зустрічається тут в більшості творів модерну раннього, зрілого і пізнього періоду. Предметом наслідування є форма природно-органічна і рідко - створена руками людини, стильова мова збагачується "природною" ритмікою і "вітальною динамікою".

Таким чином, можна констатувати, що в освіті арсеналу прийомів художника стилю модерн, мови стилю, його формальної структури принцип уподібнення і орієнтація на органічні життєві форми з'явилися важливими стимулюючими моментами. З цими двома вихідними точками була пов'язана ще одна особливість модерну яку можна кваліфікувати як саморозвиток форм.

Форми в модерні уподібнені частинам живого організму. Тому вони ростуть як би самі, завершуючись там, де природно може завершитися процес цього зростання. Ранній і зрілий модерн не любить прямих ліній, прямих кутів, чітко відмежованих кубів або паралелепіпедів. Всі ці строго геометричні форми зазвичай створюються не природою, а руками людини, хоча геометричний світ кристалів, каменів, мінералів часом виявляється прообразом для майстрів модерну. Але й тут геометрізм виступає в більш ускладненій формі і набуває "природний характер". Що ж стосується гнутих і переплетених ліній і форм, то вони приходять з рослинного світу, і тому принцип самовідтворення, самостійного росту, внутрішнього руху, нібито незалежного від волі художника, реалізується в стилі модерн досить послідовно. У динаміці форм модерну є спонтанність, стихійність, мимовільність.

Стихійність, "віталізм", саморозвиток форм зумовлюють і ще одна якість модерну - принцип динамічної рівноваги: ??ним користуються художники і архітектори, замінюючи принцип дзеркальній симетрії. Ця якість модерну теж пов'язано з його орієнтацією на природний органічний світ. Жива природа завжди творить динамічну рівновагу, не вдаючись до симетрії, яку ми найчастіше знаходимо в омертвілих явищах - в мінералах, в кристалічних утвореннях.

Зрозуміло, динамічна рівновага нерідко зустрічається і в творах інших стилів, особливо в живопису, бо остання майже не вдається до симетрії. Але в модерні прийом динамічної рівноваги поширюється на всі види мистецтва і особливо виразний. Майстри підходять усвідомлено до задачі його реалізації.

Не випадково вельми часто говорять про стилізації живих рослинних форм. У цьому випадку мова йде про те, що природні форми природи рослинного світу видозмінюються на догоду стилю. Модерн нібито сам себе стверджує своїми прийомами стилізації.

Слід зазначити, що немає підстав повністю заперечувати наявність стилізації в історичних стилях до модерну. Майже в усіх стилях хоча б у зародковій формі стилізація існувала. І вони теж займалися стилізацією, використовуючи свої прийоми і з мірками своєї системи підходячи до натури, до реального навколишнього світу Можливо. найбільш виразно стилізаторські тенденція проявилася в рококо. Однак в модерні вона придбала абсолютно новий характер з причини особливої ??активності в процесі самоствердження стилю. Стилізація в модерні проводилася на іншому рівні усвідомленості, навмисності порівняно з іншими стилями. Самоствердження модерну активно реалізовувалося в стилізації.

Стилізація в живописі та графіці модерну є спосіб з'єднання реального і умовного. Художник модерну вдається до прийомів власного стилю, посилюючи їх, як би накладаючи їх на реальну дійсність, домагаючись перетворення цієї дійсності. Тут вступають в силу і ритмування форм, ліній, притаманна модерну, і зведення обсягу до плями з виділенням силуету, і виявлення лінійної основи площинного зображення, і принцип орнаменталізації. який, мабуть, особливо важливий і найчастіше є свідченням стилізації.

Цікаво порівняти в цьому плані твори модерну, з одного боку, та імпресіонізму - з іншого. В імпресіонізмі принципи стилізації відчуваються в меншій мірі, ніж в будь-якому іншому стилі. Вони побудовані на більш безпосередньому, ніж будь-коли, контакті художника з натурою. Природно, що на перший план тому виступає завдання не перетворення, а осягнення цієї натури.

Модерн постійно перебуває між двома вимірами - реальністю і умовністю. Він зводить одне до іншого або знаходить між ними сполучні нитки. Іноді йому не вдається ототожнити ці контрастні категорії. Іноді він не хоче цього робити. Тоді саме зіставлення умовного і реального перетворюється на прийом стилізації. До такого прийому постійно вдається Альфонс Муха. Яскраво втілюється цей прийом в декоративному панно майстра "Мрійливість", 1897 року (Додаток А), де реальна, майже натуралістично написана жіноча фігура, яка відволіклася на хвилинку листаючи свій альбом, зображена на чисто декоративному фоні, складеному з хвилястих ліній, композиційно утворюючи замкнутість. Справа не тільки в тому, що цей фон, орнамент картини свідчить про крайній варіант стилізації та відомості до умовного початку реальної сцени. Сам контраст між натуральним і абстрактним є прийом стилізації. Двоїстість модерну береться як стильова особливість, абстрагується і перетворюється на об'єкт свідомого культивування.

Ці порівняння свідчать про проміжному положенні модерну і про що виникає з цього роздвоєності його методу. Дуалізм модерну - разом з тим ознака його слабкості перед особою як попереднього, так і наступного мистецтва.

2.3 Особливості чеського модерну

Становлення та розвиток модерну постає важливим науковим питанням. Багато аспектів, які пов'язані з розвитком чеського модерну, до теперішнього часу не розглядались. Без цього не може складатися цілісна культурфілософська концепція, яка дала б оцінку модерну взагалі, через розглядання його національних компонентів та особливостей.

На перетині XIX и XX століть чеська культура, як і Європейська в цілому, переживала значну трансформацію, яка спричинила за собою нове покоління художників, скульпторів, архітекторів та декораторів. Ці митці повстали проти існування прийнятих естетичних норм звичайного історизму, вирішивши присвятити себе оригінальної творчості, вершиною якого став новий стиль, що поєднав мистецтво з сучасним життям.

Для техніки модерну були характерні плавні лінії та чіткість форм, а найголовнішим принципом модерну, який і є суто індивідуальною рисою - цікавість природою. Природа - єдине живе джерело художньої творчості, яка не вичерпується. Натуралізм, стає основою чеського модерну, який доповнювався фантазією, яка ідейно виходила з пізнього неоромантизму та була направлена до суто символічною концепції. При цьому в сучасній системі образотворчого мистецтва в типових кордонах між реальністю і ідеалом, з одного боку, і напругою між натуралістично - імпресіоністичним сприйняттям реальності і прагненням втілити ідеали духовного життя - з іншого, створилися умови для синтезу обох елементів. Його реалізація виявилася тією точкою, до якої були спрямовані зусилля представників стилю модерн.

Розвиток генерації 90-х років головним чином було пов'язано з діяльністю товариства художників «Манес», з 1896 року видавали свій власний журнал «Volne smery» (Вільні напрямки) і розгорнув з 1898 року бурхливу виставкову діяльність. Ця активність суспільства, що поєднувала основних представників чеського модерну, спиралася на деякі ідеї, проголошені неоромантиками Г.Швейгером і М.Пірнером вже в 80-і роки.


Подобные документы

 • Характеристика стилю модерна. Особливість його в дизайні інтер'єру, художньо-прикладом мистецтві. Неповторний стиль втілення жіночих образів у рекламній творчості Альфонса Мухи. Творчість видатного художника як зразок плакатного живопису ХIХ століття.

  реферат [30,2 K], добавлен 17.12.2013

 • Стиль модерна в изобразительном искусстве Запада и России. Характеристика стиля модерн, его особенности. Жизненный путь и творчество художника и дизайнера Альфонса Мухи. Музеи и галереи выдающихся работ. Образ девушки, женщины в творчестве А. Мухи.

  курсовая работа [82,4 K], добавлен 30.11.2011

 • Життєвий шлях і творче становлення видатного українського художника та скульптора Олександра Архипенка, його перші виставки та популярність. Джерела новаторства та впливи Архипенка на модерну скульптуру, особливість і самобутність його відомих творів.

  дипломная работа [58,2 K], добавлен 02.11.2009

 • Епоха модерну проіснувала недовго: 20-30 років у різних країнах, але вплив модерну на всі види мистецтва вражаючий. Сліди модерну ми знаходимо в усьому: в архітектурі й живопису, монументальному мистецтві, графіці, плакаті, рекламі, дизайні та одязі.

  контрольная работа [31,8 K], добавлен 28.04.2008

 • Розвиток історичного жанру в образотворчому мистецтві. Аналіз життя російського художника Костянтина Васильєва, який є представником історичного живопису. Вивчення біографії та етапів становлення творчості, визначення значущих подій у житті художника.

  реферат [840,3 K], добавлен 22.01.2014

 • Становлення Олександра Порфировича Архипенка як митця. Мистецтво зі Всесвіту. Період формування юного Архипенка. Новаторство як скульптора і художника. Традиційні тенденції у творчості митця. Роль О. Архипенка в українському мистецтві та його визнання.

  реферат [30,4 K], добавлен 21.03.2011

 • Літературна діяльність Тараса Шевченка, його постать на тлі світової культури і літератури. Рання творчість та становлення митця. Шевченко - хранитель душі нації. Історичний портрет митця: невідомий Шевченко. Мистецька спадщина Шевченка-художника.

  реферат [21,5 K], добавлен 09.11.2013

 • Історія формування колекції Сумського обласного художнього музею ім. Н.Х. Онацького. Життя, творчість і музейна діяльність художника його засновника. Загальна характеристика експозиції музею. Вивчення мистецтва Далекого Сходу на уроках художньої культури.

  курсовая работа [235,1 K], добавлен 21.06.2014

 • Основні види та жанри плакату як одного із найдієвіших засобів візуальної комунікації. Розвиток плакату на територіях українських земель. Психологічний аспект впливу плакату на людину. Соціальні та рекламні плакати, їх вплив на сучасне суспільство ХХI ст.

  курсовая работа [5,6 M], добавлен 05.10.2015

 • Коротка біографічна довідка з життя Г.І. Семирадського, його художня спадщина. Доля античної теми в російському мистецтві кінця XIX-початку ХХ століть. Сучасні проблеми академічної мистецької освіти. Особливості культурного самовизначення художника.

  реферат [4,5 M], добавлен 06.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.