Форми і методи роботи з формування правової культури у населення публічних бібліотек

Значення правового виховання молоді та правового інформування населення. Правове виховання користувачів як один із важливих напрямків сучасної бібліотеки. Сучасний досвід організації Центрів Правового інформування у бібліотеках Росії та України.

Рубрика Культура и искусство
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 13.01.2014
Размер файла 91,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Вступ

У Конституції України проголошено дію і принцип верховенства права в нашій незалежній, демократичній державі. Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року затверджено Національну програму правової освіти населення. У ній підкреслюється необхідність суттєвого підвищення правосвідомості громадян, їх правової культури, неухильного дотримання ними вимог законодавства, кваліфікованого його застосування. Програмою визначено завдання створення належних умов для здобуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки, широке інформування населення про правову політику держави і законодавство, забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації, вдосконалення системи правової освіти.

Все життя людини у суспільстві, в державі відбувається в межах правових та соціальних норм. Людина від народження наділена правами. А з часом набуває здатності мати обов'язки і нести відповідальність за свої дії.

Зараз Україна перебуває на шляху розбудови правової держави, і надзвичайно важливим є формування у молоді та населення нового правового мислення, високого рівня правової культури, знань про життєво необхідні закони і вміння використовувати ці закони в повсякденному житті. Молоді люди не повинні бути осторонь зазначених процесів, оскільки молодь - це та сила, яка в змозі здійснити перетворення на краще і забезпечити більш гідне майбутнє своїй державі.

Необхідність правової просвіти сьогодні не викликає сумніву. Становлення правової держави, до чого прагне Україна, неможливе без формування правової культури її громадян. Над цією проблемою працюють різні інститути, але найбільш важлива роль в цьому напрямі повинна належати саме бібліотеці, що має необхідні інформаційні ресурси і можливості донести до розуму і почуттів кожної людини правові цінності, перетворити їх на особисті переконання і внутрішній орієнтир поведінки.

На сьогодні роботу у справі підвищення правової грамотності населення можна представити таким чином:

1. Забезпечення вільного доступу користувачів до інформаційних ресурсів, мережі Інтернет.

2. Формування фонду документів по місцевому самоврядуванню несекретного характеру, виявлення і вивчення інформаційних ресурсів з цієї тематики, вивчення ринку інформаційних видань по розділу «Місцеве самоврядування», усебічне професійне розкриття документального фонду по цьому розділу, формування інформаційної бази даних. Використання традиційних і інноваційних методів і форм роботи з документами правового характеру.

3. Інтеграція дій з адміністрацією міста, місцевими співтовариствами, політичними партіями і їх інформаційна підтримка.

Поза сумнівом, що застосування нових інформаційних технологій в обслуговуванні користувачів не лише підвищує ефективність використання ресурсів бібліотеки і полегшує шлях користувача до інформації правового характеру, але і підвищує престиж бібліотеки.

Актуальність вибору теми курсової роботи визначається усіма вищевикладеними фактами, які дозволяють стверджувати про важливість і доцільність вивчення цього питання.

Мету даної курсової роботи можна визначити як вивчення форм і методів роботи з формування правової культури у населення публічних бібліотек: вітчизняний та закордонний досвід.

Задачі курсової роботи співвідносяться і обумовлюються метою:

1. Проаналізувати сучасні форми і методи роботи бібліотек з формування правової культури у населення.

2. Виділити основні переваги роботи з правового інформування в умовах інформатизації.

3. Вивчити основні напрямки діяльності бібліотек України, Донецької області та Росії по правовому інформуванню населення.

4. Розглянути особливості вдосконалення форм і методів роботи публічних бібліотек.

Об'єктом розгляду у даній курсовій роботі слугує діяльність публічних бібліотек з формування правової культури населення.

Предметом розгляду, у свою чергу, можна назвати форми і методи здійснення правового інформування з точки зори системи.

Глава I. Значення правового виховання молоді та правового інформування населення

У всьому розмаїтті напрямів виховання для створення образу гармонійно розвиненої особистості особливо актуальним в останні десятиліття стало правове виховання дитини як громадянина сучасного суспільства. Разом із безумовними досягненнями, проголошенням інтересів дітей пріоритетними для держави, можна відзначити і недостатню обізнаність дітей і дорослих зі своїми правами, відсутність глибокої переконаності в значущості морально-правових категорій, а часом і зневіру в можливості відстояти інтереси своєї дитини, сім'ї.

Залучення підростаючого покоління до правової культури не тільки збагачує духовне життя, воно є життєво необхідним у сучасних, часто несприятливих умовах. Знання дітьми та підлітками своїх прав та обов'язків розширює можливості їх реалізації. Правова компетенція зміцнює життєву позицію, підвищує громадянську активність, формує почуття непримиренності до негативних соціальних явищ [17].

Розуміння того, що від рівня освіти і виховання цього покоління залежить майбутнє держави, в українське суспільство прийшло. Саме молодим, як найбільш активній і мобільній частині населення необхідно допомогти сьогодні сформувати правосвідомість й отримати впевненість в завтрашнім дні.

1.1 Правове виховання користувачів - один із важливих напрямків сучасної бібліотеки

Дитяча бібліотека повинна розглядатися як система гарантій для кожної дитини у набутті досвіду входження у національне та світове інформаційне середовище. Своєю чергою, такі гарантії породжують низку зобов'язань та викликів для бібліотеки перед дитиною, її батьками та суспільством у цілому.

Вирішення проблем пошуку та використання інформації неможливо без такого компонента, як інформаційна культура особистості. У підготовці людини до життя особливе місце має відводитися її формуванню.

Сьогодні об'єктивною реальністю є більш високий рівень інформатизації шкіл у порівнянні з бібліотеками, тому перед бібліотеками постають актуальні проблеми і завдання, які потребують вирішення найближчим часом: участь бібліотек у наданні вільного доступу до інформації, особливо для дітей та підлітків як майбутніх громадян інформаційного суспільства, в перспективі - суспільства знань; освоєння світових інформаційних ресурсів у аспекті відбору і надання їх юним користувачам, а також навігації в інформаційних мережах; участь у розвитку кіберпростору для дітей [10].

Основні шляхи подолання цих проблем це:

v інвестування у розвиток матеріально-технічної бази бібліотек;

v створення комфортного інтелектуально-емоційного середовища, застосування нових інформаційних технологій;

v навчання бібліотекарів інформаційним технологіям;

v комбіноване застосування ресурсів бібліотек: книг, медіа та інтерактивних програмних продуктів.

Правову культуру становлять: свідоме ставлення громадянина до своїх прав та обов'язків; глибока повага до законів і правил людського співжиття; готовність дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу; активна участь в управлінні державними справами.

Правове виховання не має на меті озброїти дітей досконалим і повним знанням чинного законодавства. Задовільним результатом можна вважати, якщо учні знатимуть основні принципи законодавства і керуватимуться ними у своєму житті, спираючись на глибоку переконаність у їхній правильності та необхідності.

Формування правової культури, порівняно з іншими напрямками роботи з дітьми, має свою специфіку. Передусім це визначається соціально-правовим статусом дітей у нашому суспільстві. Тому діти мають засвоїти правові знання, що регулюють їхнє життя і діяльність як неповнолітніх, і ті правові норми, якими їм доведеться керуватися у своєму майбутньому.

Рекомендовано бібліотекам, що обслуговують дітей:

Ш активізувати роботу щодо розвитку соціального партнерства бібліотек з питань формування правової компетенції підростаючого покоління;

Ш здійснювати міждисциплінарний підхід до процесу становлення правової культури особистості;

Ш розкривати культурно-історичні, психологічні та етичні компоненти ключових правових ідей та понять;

Ш сприяти родинному правовому вихованню, порушуючи питання сімейного права та захисту прав дитини у заходах, інформаційних та бібліографічних матеріалах, призначених для батьків;

Ш створювати умови для вивчення інтересів та рівня знань дітей та підлітків у сфері права шляхом проведення соціологічних досліджень;

Ш здійснювати інформаційну підтримку правової освіти;

Ш запроваджувати у практику дискусійні форми роботи: актуальні діалоги, форуми, ток-шоу тощо;

Ш сприяти створенню у бібліотеках правових клубів;

Ш застосовувати комплексні форми роботи: дні права, тижні правової освіти;

Ш активізувати висвітлення питань права у контексті популяризації художньої літератури.

Проблеми прищеплення правового мислення і виховання громадян відповідно до викликів часу обумовлюють важливість роботи дитячих бібліотек у цьому напрямі. Лише у нерозривному зв'язку з вихованням як трансляцією досвіду, цінностей від старшого покоління до молодшого, підтримкою сімейного виховання ця робота буде корисною. Адже весь позитивний ефект може зійти нанівець без урахування складних психологічних аспектів, бо навіть на заняттях із найменшими психологи радять такі вправи, що не підсилюють природний егоцентризм дитини; не лише «озброюють» її знаннями про власні права, а й нагадують, що такі самі права є й у кожної людини навкруги. У протилежному випадку дитина буде вважати, що всі навколо - її боржники, особливо гостро це позначиться на руйнації стосунків із батьками, яким також потрібна правова просвіта, допомога. Саме бібліотека може підтримати батьків, надати їм методичну допомогу з питань виховання, щоб, наприклад, проблема фізичних покарань і порушення прав дитини не призвела до знищення сім'ї.

1.2 Сучасні форми і методи роботи бібліотек у формуванні правової культури населення

Форми бібліотечного обслуговування в бібліотеках з правового інформування вельми різноманітні. Серед них можна виділити як традиційні, так й інноваційні, в тому числі категорії, розраховані на все населення регіону і на всіх користувачів бібліотеки, на конкретні групи користувачів; на конкретних користувачів.

Бібліотеки використовують самі різні форми індивідуальної і масової роботи в правовому вихованні підростаючого покоління: виставки, огляди і презентації книг, випуск інформаційних і рекомендаційних посібників, в тому числі електронних, зустрічі з юристами, ділові і ситуаційні ігри, правові тренінги, дискусії, Круглі столи [4].

Бібліотеки ведуть велику роботу з правового всеобучу населення, організуючі «Школи правового всеобучу», випускаючи інформаційні листівки, буклети і бюлетені, організовуючи книжкові виставки і стенди правової інформації, проводячи «дні правової інформації», навчаючі семінари і тому подібне.

З метою наочної популяризації правової інформації бібліотеки працюють над оформленням цільових книжкових виставок, стендів, інформаційних табло, наприклад: «Право на право», «Правовий навігатор», «Подорож країною закону», «Знати закон - бути освіченим», «Бібліотечний адвокат».

Ефективною формою формування правової культури населення є День правової інформації. Він включає виставку нових надходжень за темою, лекцію фахівця, консультації з різних юридичних питань. Наприклад, Тема Дня правової інформації «Права громадянина» може бути розкрита за допомогою виставки документів «Грані спадкового права», огляду нормативних актів «Про комунальні платежі», фахового коментаря Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів», юридичних консультацій «Нормативно-правове регулювання усиновлення», «Поділ майна подружжя».

З метою підвищення правової культури користувачів, сприяння їх юридичній освіті та самоосвіті, а також кращої орієнтації в потоці інформації бібліотеки видають та використовують інформаційні бюлетені, дайджести, порт фоліо, тематичні досьє, путівники в різних галузях права, рекомендаційні списки та покажчики літератури, веббібліографічні списки. Їх тематика різноманітна: «новини законодавства», «Судова реформа», «Захист прав споживачів», «Житло моє», «Родина в дзеркалі закону», «Права та обов'язки неповнолітніх», «Право в мережі Інтернет», «Юридичні навчальні заклади України».

На підвищення правової грамотності населення спрямовані і Дні правової культури, під час проведення яких бібліотечні працівники за допомогою фахівців не лише допомагають учасникам заходу оволодіти знаннями з різних правових питань, а й сприяють формуванню вмінь реалізовувати свої права в різних життєвих ситуаціях.

Форми бібліотечного обслуговування також багатоманітні. Пріоритетною увагою при цьому користуються незахищені верстви населення: пенсіонери, люди з обмеженими фізичними можливостями, тимчасово непрацездатні. Їм пропонують теки-накопичувачі: «Все про пенсію», «Консультує юрист», «Закон захищає інваліда», «На допомогу безробітним».

Застосовується також у практиці бібліотек індивідуальне обслуговування. Бібліотекарі надають користувачам постійну або епізодичну допомогу, здійснюють оперативне довідкове-бібліографічне обслуговування.

Для ефективної діяльності використовують також рекламу: листівки, розміщення інформації на стендах бібліотеки, на сторінках міських газет, покажчики та банери.

Найбільш важлива робота з формування правової культури здійснюється бібліотеками з дітьми та підлітками. Бібліотеки організовують цикли заходів, наприклад: юридичний лекторій «Підліток та закон», факультатив правових знань або цикл уроків права «Школа громадянина», цикли інформін «Юридичний компас», «Правовий орієнтир», «Юридичне прес-агенство» й тощо.

Для підлітків цікавий комплекс заходів «Подумай про себе», який включає в себе бесіду «Про обов'язки і про честь» та урок моралі і права «Совість. Порядність. Відповідальність», в програму якого входить бесіда бібліотекаря «Ти живеш серед людей», літературно-музична композиція «Скажи, хто твій друг…», бесіда інспектора з справ неповнолітніх «Хочу і потрібно…». Також підліткам цікавий курс «Уроки толерантності», який не стільки вчить, а ставить їх в таку ситуацію, коли вони отримують досвід взаємодії в цьому світі й самі вчаться відбудовувати відносини з оточуючими на принципах толерантності [11].

Із заходів також популярні слідуючи форми:

v ситуативні ігри, під час яких підлітки засвоюють правила безпечної поведінки;

v турнір знавців закону і права або турнір юних правознавців;

v брейн-ринг «Юні правознавці»;

v правовий лабіринт «Як я знаю свої права», «За допомогою Феміди і Аріадни»;

v літературна гра-подорож «Мандри до країн Закону, Права і Моралі»;

v ток-шоу «Зупинитись на межі», «Дозволене й заборонене»;

v різноманітні рольові ігри, наприклад, гра-імітація «Суд над пачкою цигарок».

Серед наочних форм інформування та рекомендації літератури для користувачів використовують:

· виставки-плакати;

· виставки-реклами;

· виставки-пошук, яка за своєю формою нагадує виставку-вікторину;

· виставку-сповідь.

Для поглибленого вивчення літератури правознавчого характеру в бібліотеках працюють клуби за інтересами, в яких приймають участь ті діти, що мають інтерес до права, зорієнтовані на вибір майбутньої професії в області юриспруденції.

Одним з самих важливих ділянок роботи є довідково-бібліографічне обслуговування: проведення тематичних Днів інформації, бібліографічні огляди, інформ-дайджести, прес-досьє, експрес-інформація.

1.3 Особливості і переваги роботи бібліотек з правового інформування в умовах інформатизації

З розвитком суспільного прогресу бібліотеки переходять на нові форми бібліотечної роботи, які дозволяють ефективніше задовольняти інформаційні потреби користувачів. Однією з таких форм є створення і функціонування центрів регіональної інформації та куточків інформації при бібліотеках.

Соціальна роль центрів правової інформації при бібліотеці сьогодні дуже велика. Вона полягає насамперед в створенні умов для вільного і повного задоволення інформаційно-правових запитів громадян.

Проблема доступу до правової інформації існувала завжди. У радянські часи коло осіб, які мали доступ до неї, був вельми обмежений. Правова інформація в основному розповсюджувалась серед співробітників органів управління та професійних юристів. Сьогодні така ситуація стала неприйнятною, тим паче що більшість громадян України не в змозі оплачувати дорогі юридичні консультації.

Програма дає визначення інформаційним центрам як спеціалізованим, відповідним чином оснащеним приміщенням в бібліотеках, де збираються, обробляються, зберігаються інформаційні матеріали (в т.ч. про діяльність громадських організацій в регіоні), які передаються до цих центрів організаціями-учасницями Програми, та до яких забезпечено відкритий доступ. У рамках центрів планується (а в деяких вже існують) відкрити комп'ютеризовані місця публічного доступу в Інтернет для користувачів [19].

Інформаційний портал - віртуальний регіональний інформаційний ресурс в мережі Інтернет. Інформаційне наповнення: нормативно-законодавчі документи обласних державних адміністрацій; блоки інформації про економічний стан, події в регіоні; з краєзнавства; про діяльність громадських недержавних організацій; інформаційні довідково-аналітичні бази даних; відомості про бібліотеку, включаючи електронний онлайновий каталог; посилання на веб-ресурси організацій - учасниць проекту, корисна інформація та ін.

Процеси становлення правової держави висунули на перший план важливе завдання - створення єдиного інформаційно-правового поля, що забезпечує доступність законодавчої інформації будь-якій зацікавленій особі. Тому актуальним сьогодні є створення публічних центрів правової інформації на базі бібліотек, у тому числі сільських.

Вперше держава створює дієвий механізм реалізації конституційних прав громадян на доступ до правової інформації, в тому числі до офіційних текстів юридичних документів. В сьогоднішніх умовах , коли переважна частина друкованих видань не доходить до муніципальних створень, особливо сільських, цей механізм має особливу соціальну цінність.

Надзвичайно важлива діяльність центрів правової інформації у якості посередників між владними структурами та населенням. Вона здатна стимулювати підвищення правової культури населення, зріст громадянської самосвідомості людей і сприяти залученню їх в активне суспільне життя. Крім того, здійснюючи вільний доступ до правової інформації місцевого значення ЦПІ сприяють «прозорості» місцевої влади, що сьогодні вельми актуально.

З іншого боку, вивчення питання показує, що на муніципальному рівні часто ні суд, ні прокуратура, ні юридична консультація не мають комп'ютерної техніки і електронних баз даних. І саме бібліотека як соціальний інститут повинна заповнити виникаючу інформаційну нішу [6].

ЦПІ сьогодні особливо яскраво реалізують одну з важливіших родових функцій бібліотеки як соціального інституту - соціалізуючу, тобто допомагають особистості адаптуватися у суспільстві, вирішувати свої життєві проблеми, здійснювати інформаційно-правовий захист особистості.

Особливо виразно соціалізуючий характер діяльності проявляється при обслуговуванні соціально незахищених категорій користувачів: безробітних, мігрантів, інвалідів, безпритульників, пенсіонерів та ін.

Основними напрямами роботи ЦПІ при бібліотеках усіх видів визначені:

ь формування правової культури і розвиток правосвідомості населення;

ь забезпечення загальнодоступності правової та іншої офіційної інформації всіх рівнів;

ь оперативне, якісне обслуговування населення, муніципальних утворень, суб'єктів малого підприємництва, управлінських структур та ін.;

ь популяризація знань в області прав людини;

ь підвищення якості і зміни форм інформаційно-довідкового обслуговування в області права.

Користувачами правових центрів є як організації (особливо ЦПІ при крупних бібліотеках), так і звичайні громадяни.

Багато правових центрів створюють бази та банки даних з проблем дітей та молоді (наприклад, «Права та обов'язки неповнолітніх»).

Ресурси, які знаходяться у розпорядженні ЦПІ при достатньо крупних бібліотеках, дозволяють пропонувати користувачам наступі види услуг:

Ш пошук правових актів в електронних базах даних;

Ш надання інформації на дисплеї для короткого ознайомлення;

Ш видача довідки про місце та час надрукування документа;

Ш тематичні довідки;

Ш надання тексту документа;

Ш переніс інформації на паперові та магнітні носії;

Ш пошук правової та юридичної літератури в електронному каталозі бібліотеки;

Ш отримання заказів на пошук правового акту по телефону, факсу, електронній пошті;

Ш підбірка законодавчих актів з теми запиту;

Ш виконання усіх видів довідок: фактографічних, бібліографічних, анотованих, аналітичних;

Ш надання аудіо - та відео - матеріалів з право ведення;

Ш надання правової інформації на CD-ROM;

Ш сканування;

Ш комп'ютерний переклад тексту с/на іноземну мову;

Ш роздрукування правових актів в чорно-білому та кольоровому варіантах;

Ш оперативне інформування про нові надходження за допомогою електронної пошти;

Ш надання електронних дисків, які отримує бібліотека, як додаток до книг та журналів;

Ш консультація самостійної роботи з правовими базами;

Ш надання ПК для самостійної роботи;

Ш ознайомлення з віртуальними виставками на правову тематику.

Звичайно, невеликі сільські бібліотеки не в змозі надавати всі ці послуги. Однак дуже важливо, щоб бібліотекарі знали про ці можливості і орієнтували б на них своїх користувачів.

Багато з них безкоштовні, але інші не можуть бути зовсім безвідплатними. Оплачуються, насамперед, ті послуги, які потребують застосування розхідних матеріалів: паперу, дискет та ін.

Деякі правові центри прагнуть до розширення, диверсифікації своєї діяльності, пропонуючи комплекси якісних унікальних послуг платоспроможним користувачам, які потребують інформації: місцевим властям, пресі й тощо. До таки послуг можна віднести: заказане проблемно-орієнтоване бібліографічне обслуговування, обмін виданнями, захист інтересів місцевих співтовариств, інформаційно-аналітичну підтримку законотворчості, заказні аналітичні роботи, комп'ютерну розвідку, дистанційну підготовку персоналу іншої бібліотеки й тощо. Усі вони надаються на платній основі [18] .

Таким чином, інформатизація бібліотек значно розширює можливості надання великої кількості нових послуг, які співпадають з вимогами сучасності. Адже саме в наш час людина прагне до самоосвіти, насамперед правової, щоб не залишатись беззахисною перед перешкодами, які трапляються на життєвому шляху. Відкриття центрів вільного доступу до Інтернету сприяє оперативному отриманню інформації, в тому числі й правової та відкриває нові можливості для користувачів.

Глава II. Досвід роботи бібліотек по створенню бібліотечно-інформаційного правового поля

Одним із основних завдань бібліотек України на виконання Програми правової освіти населення є популяризація юридичної літератури серед різних верств населення та надання допомоги користувачам в процесі реалізації конституційного права кожного громадянина України в доступі до джерел офіційної правової інформації та створенні інформаційного орієнтиру у світі права і закону. Робота ведеться згідно Конституції України, Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, інших нормативних актів, з врахуванням зростаючої ролі бібліотек в житті громади міста.

Діяльність бібліотек спрямована на запровадження в практику роботи інновацій, вдосконалення форм бібліотечного обслуговування, подальший розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, залучення позабюджетних коштів, реалізацію програм “Поповнення бібліотечних фондів на період до 2010 року”, “Бібліотека і користувач”, “Правова освіта”, “Профілактика злочинності”, “Українська родина”, “Діти України”, “Культура. Дозвілля.”.

В полі зору бібліотек постійно перебувають питання формування правової культури читачів, їх активної життєвої, громадської позиції. Для успішної реалізації цих завдань у бібліотеках використовується широкий спектр форм і методів роботи, виходячи з можливостей кожної бібліотеки зокрема. Важливе місце у популяризації юридичної літератури серед різних верств населення займає бібліографічна, інформаційна та масова робота.

Бібліотека є комунікаційною ланкою між особистістю та суспільством, державою. Для багатьох тип стосунків з бібліотекою є впливовим фактором у справі власного становлення як особи і громадянина.

Свою діяльність бібліотеки здійснюють у рамках Національної та обласних програм правової освіти населення, що дозволяє організовувати цілеспрямовану роботу з правової освіти серед різних верств населення, профілактики правопорушень, формування здорового, морального способу життя.

2.1 Форми і методи формування правової культури населення в бібліотеках України

В полі зору бібліотек постійно перебувають питання формування правової культури читачів, формування у них активної життєвої позиції, громадянської активності. На допомогу формуванню правової свідомості користувачів у бібліотеках використовується широкий спектр форм і методів роботи, виходячи з можливостей кожної бібліотеки зокрема. Важливе місце займає довідково-бібліографічна, інформаційна та масова робота, наочна пропаганда літератури. правовий виховання бібліотека інформування

Пропагуючи Конституцію України, законодавчі документи першочергова увага приділяється формуванню в користувачів любові до своєї держави, її народу, готовності брати активну участь у процесах державотворення.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності бібліотек є співпраця з місцевою владою. Населення в бібліотеках отримує інформацію як щодо рішень органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, так і з питань культури, економіки, фінансової та банківської системи, охорони здоров'я, комунальних послуг, соціального захисту тощо. Бібліотеки вивчають інформаційні потреби населення, надають йому інформаційні послуги, а також створюють умови для спілкування влади з населенням [15].

Бібліотеки не тільки надають вільний доступ до інформації, але й забезпечують органи місцевої влади та місцевого самоврядування інформацією із загальнодержавних і регіональних питань.

Щоб більш детально розглянути діяльність бібліотек України з формування правової культури населення мною був взятий досвід роботи Волинської ОУНБ ім. О.Пчілки.

На Волині рішенням обласної ради від 19 жовтня 2007 року затверджено обласну Програму правової освіти населення на 2007-2011 роки. Прийняття цих документів значно активізувало роботу бібліотек з організації заходів, спрямованих на правову освіту населення, та із забезпечення потреб користувачів у правовій інформації.

Правове інформування є важливим аспектом діяльності Волинської ОУНБ ім. Олени Пчілки. З квітня 2000 року у відділі читальних залів виокремлено сектор юридичної літератури, який проводить значну роботу з організації фонду літератури правової тематики та його ефективного використання для задоволення інформаційних, освітніх та інших запитів відвідувачів бібліотеки. Крім того, інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування з цієї тематики здійснюють працівники інформаційно-бібліографічного відділу, Інтернет-центру. А у відділі краєзнавчої роботи пропонуються місцеві матеріали правового змісту.

Основним джерелом інформування користувачів ОУНБ з питань права є бібліотечний фонд, у якому нараховується понад 10тис.пр. книг та близько 8тис. періодичних видань правової тематики (загальний обсяг фонду - 659тис.пр.). Щорічно передплачується понад 30 назв періодичних видань (загальна кількість - близько 400). Офіційною правовою інформацією є нормативно-правові акти. До бібліотеки надходить «Офіційний вісник України», який є універсальним юридичним виданням. Протягом десятиліть бібліотека одержує бюлетень «Відомості Верховної Ради України». Офіційними виданнями є також газети «Голос України» і «Урядовий кур'єр», які користуються найбільшим попитом у пересічних громадян, бо робота з ними не передбачає спеціальної підготовки. Серед періодики ОУНБ - науково-практичні, науково-виробничі часописи, що включають коментарі й роз'яснення до законодавчих актів, інформаційно-аналітичні статті. Це, зокрема, газети: «Закон і бізнес», «Юридическая практика», «Юридичний вісник України»; журнали: «Адвокат», «Вісник Академії правових наук України», «Вісник Верховного Суду України», «Вісник Конституційного Суду України», «Вісник прокуратури», «Держава та регіони (серія «Державне управління»), «Довідник кадровика», «Наше право», «Право України», «Часопис Київського університету права», «Вестник Московского университета» (серія «Право»), «Соціальний захист», «Людина і праця», «Інтелектуальна власність» та ін. Здійснюючи добір журналів, у бібліотеці враховують їх актуальність і компетентність, виваженість представленої в них інформації, її відповідність читацьким запитам.

ОУНБ брала участь у Всеукраїнському соціологічному дослідженні «Комплектування фондів бібліотек вітчизняними науковими та виробничо-практичними журналами у галузі економіки та права» (2005 рік). Як засвідчили його підсумки, у Волинській ОУНБ ситуація з передплатою цих журналів така ж, як і в більшості обласних бібліотек України (до 10% від усієї кількості). Постійне підвищення цін на періодичні видання не дозволяє розширити їх репертуар. Але читацька аудиторія бібліотеки, за результатами дослідження, є однією з найактивніших у використанні періодики. Це означає, що вона підібрана зі знанням потреб користувачів.

Документи з правознавства та юридичних наук представлені в книгозбірні офіційними, науково-популярними, виробничо-практичними, навчальними, довідковими, енциклопедичними виданнями. Комплектування фонду здійснюється на основі вивчення попиту на юридичну літературу. Так, протягом 2008-2009 років до бібліотеки надійшло 283 книги з правознавства. Серед них чимало підручників і навчальних посібників, зокрема, з різних галузей права: господарського, трудового, фінансового, кримінального, договірного, екологічного, підприємницького, банківського. Адже частина користувачів бібліотеки - студенти правового факультету Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Науковцям і спеціалістам корисні монографії, науково-практичні коментарі законів і кодексів України, книги із серії «Бюлетень законодавства і юридичної практики України» та ін. В цілому наявна у фонді бібліотеки література все-таки дає можливість кожному конкретному користувачеві відібрати потрібну інформацію і застосувати її практично.

Останнім часом дедалі ширше використовуються електронні ресурси правової тематики. З 2003 року бібліотека передплачувала інформаційну правову систему «Ліга. Закон: Класік», з 2008 року - «Ліга. Закон: Еліт». Користувачі дуже часто звертаються до цих систем, адже комп'ютерні технології дозволяють здійснювати пошук документів набагато швидше, дають можливості безпосереднього перегляду нормативно-правових актів, копіювання на різні носії. Використовуються також веб-сайти державних органів і установ. Підібрати нову юридичну літературу відвідувачі можуть за допомогою електронного каталогу книг, який представлений і на веб-сайті бібліотеки. А матеріали з періодичних видань конкретної тематики можна оперативно відшукати в електронній базі періодичних видань та статей із них. До послуг користувачів також електронна база назв періодичних видань, передплачених бібліотеками Луцька.

На основі довідково-пошукового апарату бібліотеки, ресурсів Інтернету здійснюється довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування. Крім пошуку окремих юридичних документів, задовольняються запити різноманітної тематики, наприклад: «Правове регулювання депутатської недоторканності», «Принцип таємниці вчинюваних нотаріальних дій», «Правове закріплення принципу верховенства права в чинному законодавстві України», «Безоплатне оформлення та видача громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки» та багато інших. Успішно працює служба «Віртуальна довідка», ось деякі теми запитів: «Література з Римського цивільного права 1998-2005 років», «Як здійснювалося самоврядування у м. Львові за Магдебурзьким правом», «Україна в ООН. Комісія ООН з прав людини». На допомогу користувачам Інтернету готуються веббібліографічні списки: «Конституція України», «Право Європейського Союзу», «Ресурси Інтернету на допомогу правовій освіті».

З метою масового інформування про нову юридичну літературу працівники бібліотеки проводять бібліографічні огляди в програмі Волинського обласного радіо «Правова культура». Книги цієї тематики обов'язково представляються під час універсальних днів інформації, які відбуваються в бібліотеці раз у два місяці. Організовуються тематичні перегляди та виставки нових надходжень. Щоквартально бібліотека готує і видає поточний бібліографічний список «Соціальна політика. Соціальний захист», який активно використовується не тільки в ОУНБ, а й надсилається в усі ЦБС області. А поточний бібліографічний покажчик «Література про Волинську область», який представлений і на веб-сайті бібліотеки, подає інформацію, зокрема, про державну владу і управління в краї.

Правове інформування тісно пов'язане з правовою освітою населення. Це відображають бібліотечні виставки. Так, у 2008-2009 роках у відділі читальних залів було організовано цикл виставок «Держава. Право. Суспільство», у 2010 році розпочато новий цикл «Правова свідомість і правова культура». У процесі правового інформування громадяни отримують необхідні їм знання щодо норм права, правових теорій і концепцій, діяльності державних та юридичних органів. Безперечно, цей напрям інформаційно-бібліотечної роботи вагомий і потребує науково-методичного забезпечення. Керівник сектору юридичної літератури ОУНБ ім. Олени Пчілки виступає з консультаціями на обласних та районних семінарах бібліотечних працівників. Зокрема, на обласному семінарі директорів районних, міських ЦБС на тему: «Сільська бібліотека і громада: проблеми та перспективи співпраці» (2008 рік) висвітлювалося питання: «Бібліотеки і правова освіта населення: нові підходи і напрямки роботи». У бібліотеках області функціонують інформаційні стенди, тематичні полиці: «Влада інформує», «З офіційних джерел», «Сільська рада: сесії, рішення» тощо; створюються папки-досьє соціального характеру; проводяться різноманітні заходи, присвячені юридичним проблемам.

2.2 Форми і методи формування правової культури населення в публічних бібліотеках Донецької області

Формування правової культури, сприяння зростанню правової грамотності та правової свідомості користувачів є одним із важливих напрямків діяльності публічних бібліотек Донеччини. Їх активна робота, створення центрів правової інформації на базі цих бібліотек не лише розширюють уяву про можливості вільного доступу до правової інформації, а й демонструє значний потенціал бібліотечних закладів області щодо правового просвітництва населення, підтверджує їх нову роль у житті місцевої влади.

Цікавим є інформація з досвіду роботи з дітьми Маріупольської бібліотечної системи, яка об'єднує 10 дитячих бібліотек.

Централізована бібліотечна система для дітей відіграє значну роль у структурі бібліотечного обслуговування м. Маріуполя. Дитячі бібліотеки виконують одну з найважливіших соціальних функцій: надають вільний і безкоштовний доступ до фондів і інформаційних ресурсів користувачам. Основні напрями діяльності ЦБС для дітей у 2010 році визначались відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Національної програми автоматизації», загальнодержавних програм, зокрема щодо збереження та поповнення бібліотечних фондів і з питань розвитку культури в Україні, а також Концепції державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року.

Дитяче населення міста, яке у 2010 році складало 57179 дітей, обслуговувалось 10 бібліотеками для дітей централізованої бібліотечної системи, 11 масовими бібліотеками для дорослих, (у тому числі 3 дитячих відділення), 3 профспілковими, 3 спеціальними та 70 бібліотекою загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та інтернатів. Достатньо розвинута нестаціонарна мережа - 28 пунктів видачі у різних районах міста.

Дитячі бібліотеки займають достойне місце в культурному, інформаційному та освітньому просторі міста. Вони приймали активну участь у реалізації державних програм: зокрема, «Національному плані дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 р.», «Цільовій соціальній програмі зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 р.», «Програмі забезпечення профілактики ВІЛ інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 рр.», міських програм: «Правової освіти громади м. Маріуполя на 2007-2011 рр.» та програмі професійної орієнтації населення м. Маріуполя на 2008-2012 рр.

Дитяча бібліотека ім. А.П. Гайдара

· тренінг «Не стань живым товаром» (результатом тренінгу стали колективні творчі роботи учасників тренінгу, учнів 9 класу - «Торговля людьми - что это такое?» і «Схема порабощения. «Работа за рубежом» та творчі проекти «Как избежать опасности порабощения» і «Как действовать в случае опасности»);

Дитяча бібліотека ім. В.В. Маяковського

· засідання «круглого столу» «Закон і ми» (за участю майора міліції , начальника відділу кримінальної міліції по справах дітей та підлітків О.В. Троценка, ведучого фахівця Центру соціальних служб по справах сім'ї, дітей та молоді Я.О. Баланової, ведучого фахівця служби по справах дітей та молоді Жовтневої райадміністрації Л.В. Савицької) та ін.;

Дитяча бібліотека ім. К.І. Чуковського

· інтерактивні форми роботи, зокрема - тренінги, творчі проекти. Цього року з читачами, учнями 9 класу, бібліотекарі провели тренінг «Наші обов'язки, наші права».

Дитяча бібліотека ім. С.Я. Маршака

· інтерактивні форми роботи, такі як, заочний суд вчинку торгівлі людьми. Такий захід був дуже актуальним, адже сартанці масово від'їжджають працювати до Греції та Кіпру;

Протягом багатьох років в Маріупольській дитячій бібліотечній системі в квітні та жовтні проходять Тижні правових знань. В бібліотеках оформлені постійно діючі книжкові виставки: «Великі права маленької людини» (ЦМДБ ім. М. Горького), «Я - дитина, я - людина» (бібліотека ім. О.С. Пушкіна), «Мої права» (бібліотека ім І.Я. Франка), «Знай свої права» (бібліотека ім. А.П. Гайдара), «Именем Закона» (бібліотека ім. А.П. Чехова) та ін. Під час тижнів в бібліотеках пройшли диспути «Його величність Закон» (бібліотека ім. К.І. Чуковського), «Знаємо свої права, виконуємо свої обов'язки» (бібліотека ім. А.П. Гайдара); турніри правознавців (бібліотека ім. І.Я. Франка, бібліотека ім. К.І. Чуковського), уроки права «Права людини починаються з прав дитини» (бібліотека ім. В.В. Маяковського), «Право дитини на дружбу» (бібліотека ім А.П. Гайдара), «Твои права - компас твоей жизни» (ЦМДБ ім М. Горького), «У кожного є право» (бібліотека ім. І.Я. Франка); години довірливого спілкування «Запишіть закон у зошит» (бібліотека ім. С.Я. Маршака), «Мої права - моє життя» (бібліотека ім. В.В. Маяковського), «Ременці поза законом» (бібліотека ім. П. Морозова); заочний суд вчинку торгівлі людьми (бібліотека ім. С.Я. Маршака), тренінги «Не стань живым товаром» (бібліотека ім. А.П. Гайдара), «Правила та закони в твоєму житті» (бібліотека ім. О.С. Пушкіна); ігри, вікторини «Права казкових героїв» (бібліотека ім. А.П. Чехова), «Права ребёнка в новом веке» (ЦМДБ ім. М. Горького), «Хай щастю дитини не буде кінця» (бібліотека ім. А.П. Чехова), «Чи ти знаєш свої права?» (бібліотека ім. А.П. Гайдара), «Чи ти знаєш Конвенцію про права дитини?», «Маю право» (бібліотека ім. С.М. Кірова), «Маю права - виконую обов'язки» (бібліотека ім. В.В. Маяковського), ролева гра «Сказка - ложь, да в ней намёк» (ЦМДБ ім. М. Горького) та ін.

Цього року по всіх бібліотеках системи пройшли три Тижня правових знань - в квітні, жовтні та грудні. В кожній бібліотеці були оформлені книжкові виставки та перегляди правової літератури, читачі бібліотек взяли участь в іграх і вікторинах по правах дітей, в інсценівках уривків з художніх творів, в яких порушувалися права літературних героїв. Бібліотекарі підготували для дітей години інформації, уроки права, зустрічі з працівниками міліції.

Так, Центральну дитячу бібліотеку ім. М. Горького відвідали учні 5 - 6 класів загальноосвітніх шкіл № 3 і № 7. Бібліотекарі підготували книжкову виставку «Твої права». На зустріч до дітей прийшли фахівці Ради молодих юристів Маріупольського міського управління юстиції Алла Горбоконь і Олена Якименко.

Вони розповіли дітям про їх громадянські права та кримінальну відповідальність, про особливості працевлаштування неповнолітніх, про права споживачів. Для закріплення отриманих знань були проведені вікторини: літературна «У героев книг тоже есть права» та музична «Узнай, о чем поется в песне», де читачі повинні були назвати права, про які йшла мова в дитячих піснях.

Для учнів 4 - А класу ЗОШ № 47, 2 - А класу ЗОШ № 37, 2 - Б класу ЗОШ № 47 бібліотекарі дитячої бібліотеки ім. М. Горького підготували виставку книг та журналів «Твої права от А до Я», провели турнір юних правознавців «Я имею право знать». Читачі заповнили анкети, де показали відмінні знання своїх прав та обов'язків. Діти із задоволенням відповідали на питання вікторини «Маленьким человечкам - большие права», міркували про порушення прав людини у дитячих казках. З найменшими читачами провели інформину-гру «Права ребенка - литературным героям».

У дитячій бібліотеці ім. І. Франка пройшов диспут «Правонарушения и их последствия», на який були запрошені -

Н. О. Бартош, представник служби у справах дітей Іллічівського району, О. В. Заіченко, оперуповноважений відділу кримінальної міліції у справах дітей Іллічівського району. Учнів 6 - В и 7 - Б класів загальноосвітньої школи № 34 бібліотекарі познайомили з правами та обов'язками, закріпленими у «Конвенції про права дитини», а гості розповіли про правопорушення, які скоєні неповнолітніми маріупольцями, про відповідальність перед законом.

У дитячій бібліотеці ім. С.М. Кірова для читачів була підготовлена книжкова виставка «Права детей». Учні 3-х класів загальноосвітньої школи № 16 відвідали правовий урок «Маленьким человечкам - большие права». Бібліотекарі познайомили дітей з їх правами та обов'язками, діти прийняли участь у грі «Разрешается - запрещается», відповідали на запитання вікторини «Знатоки права», читали вірші про права дитини. Учні 7-го класу загальноосвітньої школи № 16 взяли участь в правових конкурсах «Право и достоинство», «Правовой цветник», «Квалифицируй преступление», «Выборы», а також у вікторинах «Верю - не верю», «Правовой статус ребенка».

В дитячій бібліотеці ім. В.В. Маяковського для читачів була підготовлена книжкова виставка «Твои права». Для танцювального клубу «Барви» (Центр дозвілля «Западный», КСН «Западный») проведена тематична бесіда «Конвенція: декларація прав дитини». Для учнів 4 - Б класу ЗОШ № 53 була проведена година правового спілкування «Свої права ти добре знай, їх шануй і захищай», де юні правознавці відповідали на питання вікторини «Знання і повага прав дитини». А для дітей з ДЮК «Современник» бібліотекарі провели гру «Решаем конфликтные ситуации».

У дитячій бібліотеці ім. А.П. Чехова для учнів 4, 8-9 класів загальноосвітніх шкіл № 15 и № 32 бібліотекарі, спільно з викладачем права Л.І. Кощеєвим провели правову вікторину, у якій розбирали 10 заповідей Януша Корчака, присвячені сімейному вихованню.

Дитяча бібліотека ім. К.І. Чуковського з правами та обов'язками знайомила вихованців дитячих садків № 98 «Веселка», № 118 «Ягідка». Для малюків бібліотекарі провели правову годинку «Ты на жизнь и счастье имеешь право». Під час тижня відбулася прем'єра вистави «Каждый имеет право, даже Золушка». А для учнів 4 - 7 класів загальноосвітньої школи № 20 була підготовлена книжкова виставка «Твои права и обязанности», проведений вечір запитань та відповідей «От правил к праву». Хлопчаки та дівчатка з великою увагою слухали розповідь бібліотекарів про права та обов'язки, як дітей, так і дорослих. Відповідали на питання вікторини «Ты - гражданин государства, имеешь свои права». Допитливі школярі запитували бібліотекарів про те, що їх турбує, висловлювали свої думки щодо підліткових правопорушень.

В дитячій бібліотеці ім. П. Морозова для юних читачів були оформлені книжкові виставки «Грань закона не преступить» і «Знай свои права, ребенок». Учням 5 - Б класу загальноосвітньої школи № 5 бібліотекарі розповіли про права людини у різні періоди суспільного розвитку - від стародавніх часів, до сьогодення, познайомили дітей з Основним Законом держави - Конституцією, з «Конвенцією про права дитини», провели правове лото «Знай свої права» та казкову лотерею «Права сказочных героев».

Під час Всеукраїнського тижня права (грудень 2012 р.) в дитячих бібліотеках системи також пройшли зустрічі читачів з робітниками правоохоронних органів, ситуаційні та рольові ігри, правові вікторини та дискусії. За допомогою дитячих книжок фахівці бібліотек вчили діточок розуміти, що добре, а що погане, вчили піклуватися про близьких, цінувати дружбу, з повагою ставитися до дорослих.

В дитячій бібліотеці ім. О.С. Пушкіна з учнями 5-6-х класів, пройшла гра-змагання «С законом на ты». Із своїми правами та обов'язками діти знайомилися на конкретних прикладах і ситуаціях, які можуть трапитися з кожним. Вони взяли участь в правовій вікторині, вирішили складні правові задачі.

А в дитячій бібліотеці ім. П. Морозова пройшло казкове правове шоу «Пам'ятай, дитино люба, найвища цінність - то життя». До читачів бібліотеки, учнів 4-го класу ЗОШ №5, прийшли книжкові герої, чиї права були порушені. Діти роз'яснили Попелюшці, Червоному Капелюшку, Каю та Колобку їхні права та підказали, як потрібно себе поводити, щоб ніхто не порушував твої права, підказали, що дуже важливо поважати права інших. Поспішив на допомогу дітям і героям їхніх улюблених книжок Лікар Айболит, він побажав їм берегти себе, своє здоров'я, пригостив їх смачними та корисними вітамінами.

Так, бібліотекарі вчать читачів поважати права інших людей, толерантному відношенню один до одного, до оточуючих, до навколишнього світу. Всі бібліотеки проводять години спілкування, уроки толерантності, тренінги. Толерантності вчилися семикласники ЗОШ №3 в ЦМДБ ім. М. Горького під час тренінгу «Жить в мире с собой и другими». Виконуючи інтерактивні вправи «Гимн имени», «Ожидание», «Чем мы похожи», діти зрозуміли, що всі вони мають право на несхожість, що всі вони різні, але й рівні. Після цього юні читачі вивели своє узагальнене визначення поняття толерантності, склали характеристику толерантної особистості, а також мали змогу оцінити свої характери.

Діяльність бібліотек з юнацтвом по формуванню правової культури можна дослідити на прикладі юнацької бібліотеки м Макіївки.

Пріоритетний напрям юнацької бібліотеки - оперативне інформаційне обслуговування населення, своєчасне реагування на політичні і економічні події в місті, країні, світі. Одним з напрямів діяльності бібліотеки є концепція створення системи сприянню правовій просвіті населення, підвищенню цивільної активності і правової культури громадян. Надання юридичної інформації населенню стає сьогодні найважливішим напрямом роботи. Юнацька бібліотека упродовж ряду років сприяє правовій просвіті населення.

Добре організований довідковий апарат максимально повно і оперативно допомагає задовольняти інформаційні запити користувачів. Спеціалізовані розділи СКС і краєзнавчої картотеки відбивають теми, які на сьогодні найбільш актуальні, - права людини; місцеві органи державної влади; виборче право, виборчі системи; вибори і так далі.

Таким чином, інформування користувачів здійснюється як електронними, так і з використанням традиційних джерел правової інформації. Бібліотека пропонує комплексні послуги у вигляді бібліографічної і аналітичної інформації, у вигляді документів.

Здійснюючи координаційну роботу, бібліотека заключила угоди про творчу співпрацю з різноманітними організаціями міста, зокрема з міською юстицією та кримінальною міліцією у справах неповнолітніх Центрально-Міського району.

До Дня Конституції був проведений огляд-калейдоскоп «Конституція України - фундамент держави і прав людини» для користувачів бібліотеки. Цей захід був організований і проведений спільно з відділом у справах сім'ї та молоді. На початку заходу присутніх ознайомили з історією прийняття Конституції України, з деякими правами та обов'язками громадянина, з символами нашої держави та нашого народу. Вся ця інформація перемежовувалася з виконанням віршів та пісень молодих учасників заходу, вбраних в українські національні костюми.

До циклу заходів «Знати закон - бути захищеним» була оновлена виставка-рекомендація «Правовий простір молоді», яка є постійно діючою, тому що молодь намагається бути освіченою в межах правового кола

Велику зацікавленість у молоді викликають засідання правового ліцею «Феміда» з участю фахівців кримінальної міліції у справах неповнолітніх Центрально-Міського району, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, центру зайнятості, управління юстиції.

Перше засідання 2012 року відбулося у формі інтерактивно-інтелектуальної гри «Як я знаю закони України» для учнів І курсу гірничого ліцею. Під час заходу, за допомогою різноманітних видів гри (бліц-розминки, правознавча естафета, логічні ланцюжки, практичне право), присутні зміцнили свої знання з правознавства, одержали корисну інформацію і поради та ознайомилися з книжковою виставкою за темою заходу.

Друге засідання правового ліцею відбулося у вигляді діалогу «Молодь і закон: знання і відповідальність». Присутні, за допомогою вікторини, детальніше ознайомились з основним Законом України - Конституцією, її роллю в житті молоді та суспільства, дізналися, що таке право, обов'язки та відповідальність, розглянули деякі життєві ситуації і прийняли рішення за допомогою одержаних знань, а також познайомилися з довідковими та періодичними матеріалами бібліотеки.

Тема дискусії «Все вправе знать о праве» була піднята на черговому засіданні правового ліцею. До уваги молоді була представлена інформація про права, свободи та обов'язки людини і громадянина, а також про громадсько-правову відповідальність неповнолітніх. Вони познайомилися з деякими статтями Конституції України, ключовими поняттями та висказали свою точку зору і відповіли на питання «Які я маю права?». На закінчення заходу присутні познайомилися з книжковою виставкою «Правовий простір молоді».


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.