Аналіз кредитоспроможності ПАТ "Одеський коньячний завод" у 2009 році

Показники прибутку і рентабельності, методика їх аналізу. Аналіз фінансових результатів діяльності ПАТ "Одеський коньячний завод". Оцінка фінансових ресурсів і майна підприємства. Оцінка кредитоспроможності підприємства як потенційного позичальника банку.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.05.2012
Размер файла 97,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Проаналізуємо основні відмінності наведених визначень. Так, у першому, третьому і четвертому визначеннях кредитоспроможність розуміється як «спроможність», у другому як «система умов», в п'ятому як «наявність передумов», а в шостому як «здатність». Очевидно, етимологія терміна «кредитоспроможність» усе ж не випадкова і варто говорити про кредитоспроможність як про «спроможність».

У першому, третьому і шостому визначеннях мова йде про «позичальника», у другому про «підприємство», у четвертому про «компанію» та «приватну особу», у п'ятому суб'єкт не згадується взагалі. У визначенні поняття кредитоспроможності обов'язково повинний бути суб'єкт і, очевидно, найбільш правильно говорити про «позичальника», тому що позичальниками можуть бути і фізичні і юридичні особи.

Формулювання про спроможність позичальника «розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями», очевидно, найбільш відповідає сутності поняття кредитоспроможності, тому що боргові зобов'язання можуть містити і зобов'язання повернення кредиту, і виплати відсотків, і інші зобов'язання позичальника.

У першому визначенні мова йде про спроможність позичальника розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями «повністю і в строк», у другому «в повному обсязі у передбачені терміни», у третьому «повністю і своєчасно», у четвертому «належним чином», у п'ятому такого роду уточнень не міститься, у шостому «в повному обсязі і у визначений кредитною угодою термін». Останнє формулювання, на нашу думку, найбільш точне, тому що в ньому мова йде не просто про «своєчасність», а міститься конкретна вказівка на термін «визначений кредитною угодою».

З урахуванням висновків, отриманих у ході аналізу відмінностей приведених визначень поняття кредитоспроможності, можна стверджувати, що шосте визначення, що міститься в Положенні Національного Банку України «Про кредитування», найбільш точно відбиває сутність поняття кредитоспроможності.

Виникає питання: чим кредитоспроможність підприємства відрізняється від його платоспроможності і, взагалі, який сенс використання поняття кредитоспроможності, якщо існує поняття платоспроможності?

Між кредитоспроможністю і платоспроможністю існує істотна відмінність. Справа в тому, що кредитні зобов'язання позичальника перед банком, на відміну від інших зобов'язань, повинні бути погашені виключно грошовими коштами. Тому для банка, що надає кредит, недостатньо, щоб позичальник був платоспроможний, він повинен бути кредитоспроможний. У зв'язку з цим виникає необхідність використання поняття кредитоспроможності для характеристики спроможності позичальника погашати свої зобов'язання перед банком виключно грошовими коштами.

Ця важлива особливість обумовлює необхідність використання для оцінки кредитоспроможності позичальників терміна «потік грошових коштів». Необхідно підкреслити відмінність значення цього терміна від значення терміна «грошовий потік». Потік грошових коштів слід розуміти як рух виключно грошових коштів, у той час як грошовий потік трактується як рух не тільки грошових коштів, але і їх еквівалентів.

Методики оцінки фінансового стану та кредитоспроможності підприємства різноманітні для різних банків, які відрізняються як за економічною суттєвістю показників, які аналізуються, так і за їх кількістю. Але в більшості випадків методичний підхід до їх аналізу однаковий: оцінка групи показників / балансових показників / у порівнянні з нормативним значенням, та присвоєння / в залежності від їх фактичного значення / встановленої суми балів. Потім підраховується загальна сума балів та потенційний позичальник відноситься до визначеного класу / кількість класів також визначається банком самостійно, звичайно від трьох до п'яти /.

3.2 Оцінка кредитоспроможності підприємства

Досвід комерційних банків щодо умовного поділу підприємств - позичальників за класами підказує, що істотними при аналізі й оцінці фінансового стану вважають чотири показника: три показника ліквідності та показник фінансової автономії.

До 1-го класу позичальників належать ті, що набрали суму балів від 100-150; до 2-го - від 151 до 250; до 3-го - від 251 до 300.

Критерії поділу підприємств - позичальників за класами наведені в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Критерії поділу підприємств - позичальників за класами

Коефіцієнти

Клас позичальника за нормативом

Фактичне значення показника

Відносно до класу

Питома вага показника (%)

Рейтингова оцінка

1ий

2ий

3ий

1

2

3

4

5

6

7

8(6х7)

1. Коеф. абсолютної ліквідності

>0,5

0,25-0,5

<0,25

0,0005

3

30

90

2. Коеф. поточної ліквідності

>0,8

0,6-0,8

<0,6

0,6400

2

30

60

3. Коеф. загальної ліквідності

>2,0

1,0-2,0

<1,0

1,2000

2

20

40

4. Коеф. автономії

>0,6

0,4-0,6

<0,4

0,2800

3

20

60

Висновок: У звітному році рейтингова оцінка ПАТ «Одеський коньячний завод» дорівнює 250 і ми можемо віднести наше підприємство до 2-го класу позичальників, що урахується при прийняті рішення давати такому клієнту кредит чи ні. Підприємство - позичальник 2-го класу може одержати кредит на загальних умовах: ринкова відсоткова ставка; забезпечення заставою або гарантією. За результатами визначення рейтингів фінансового стану можна віднести ПАТ «Одеський коньячний завод» до класу-В.

Клас " В "- фінансова діяльність задовільна (рентабельність нижча, ніж середньогалузевий рівень, деякі економічні показники не відповідають мінімально прийнятим значенням) і потребує більш детального контролю. Одночасно спостерігається можливість виправлення ситуації і покращення фінансового стану позичальника за рахунок використання резерву збільшення прибутку.

Висновок

Якщо подивитися на основні моменти, то ми можемо зробити висновок, що у нас спостерігається негативна динаміка майже по всім показникам. Так ми бачимо, що у нас значно зменшується фінансовий результат від ООД за рахунок росту цін так збільшення витрат, також зменшується чистий прибуток і підприємство несе величезні збитки від іншої операційної діяльності та фінансово-інвестиційної діяльності, хоча ці кошти можно було б вкладати в основну діяльність. також негативне значення має структура капіталу підприємства - майже 80% капіталу це зобов'язаня із яких переважають поточні. У структурі активів підприємства переважають оборотні активи.

Показники рентабельності позитивні, але присутня дуже велика негативна динаміка і можна припустити, що рентабельність підприємства може стати негативною, якщо все так і піде далі.

З показниками ліквідності наче все добре, але динаміка по ним також негативна. Коефіцієнти поточної та загальної ліквідності знаходяться в границі рекомендованих значень, а от коефіцієнт абсолютної ліквідності далекий від рекомендованого значення, та проте показує збільшення у аналізованому періоді. Не один з коефіцієнтів, як були розраховані для визначення фінансової стійкості підприємства не відповідає рекомендованим через значний обсяг залучених коштів від кредиторів та інвесторів, отже наше ПАТ «Одеський коньячний завод» не є фінансово стійким.

Отже, наше підприємство ПАТ «Одеський коньячний завод» може отримати кредит у банку, але для цього банківським працівникам потрібно буде розрахувати ще деякі показники, оскільки тих, що приведені вище у роботі недостатньо для повного фінансового аналізу підприємства.

Та з боку банка такий клієнт є достатньо ризиковим, оскільки в нього і так багато зобов'язань.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.