Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ "Кондитерська фабрика"

Формування фінансових результатів діяльності підприємства та задачі їх аналізу. Аналіз рентабельності продукції підприємства. Аналіз рівня, динаміки і структури фінансових результатів ВАТ "Кондитерська фабрика". Резерви збільшення прибутку підприємства.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 09.02.2012
Размер файла 72,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни:

«Фінансовий аналіз»

На тему:

"Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ "Кондитерська фабрика"

Вступ

В умовах ринкової економіки підприємство здійснює свою виробничо-торгівельну діяльність самостійно, але конкуренція, що полягає в змаганні підприємств за споживача їх продукції, змушує продавця (виробника) безперервно вдосконалюватися. Підприємство, що програло в цій боротьбі, звичайно стає банкрутом, а відтак не може оплатити вартість товару, робіт і послуг, розраховуватися з бюджетом по обов'язкових платежах та платежах до позабюджетних фондів, якщо зобов'язання по платежах перевищує вартість його майна. Отже, щоб не стати банкрутом, підприємство мусить постійно шукати шляхи поліпшення своєї діяльності.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників. Аналіз господарської діяльності дозволяє врахувати не тільки загальні закономірності і тенденції розвитку економіки, але і прояви загальних, специфічних і окремих економічних законів в практиці конкретного підприємства, своєчасно виявити тенденції змін і можливості підвищення ефективності виробництва. Завдяки сучасним методам економічних досліджень, методиці системного, комплексного фінансового аналізу, він дозволяє точно, своєчасно, всебічно оцінити результати господарської діяльності підприємства.

Кінцевим фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток. Прибуток - найважливіша категорія ринкових відносин, їй властиві три функції:

- економічного показника, що характеризує фінансові результати господарської діяльності підприємства;

- стимулюючої функції, що виявляється в процесі його розподілу та використання;

- одного з основних джерел формування фінансових ресурсів підприємства;

- прибуток - основне джерело фінансування приросту оборотних коштів, оновлення і розширення виробництва, соціального розвитку підприємства, а також найважливіше джерело формування прибуткової частини бюджетів різних рівнів.

В ринковій економіці основною метою підприємницької діяльності є отримання прибутку, збільшення матеріальної зацікавленості учасників бізнесу в результатах фінансово-господарської діяльності. Максимізація прибутку в зв'язку з цим є першочерговою задачею підприємства. На величину прибутку у виробничій діяльності роблять вплив чинники суб'єктивного характеру і об'єктивні, не залежні від діяльності господарського об'єкту.

Суб'єктивні чинники: організаційно-технічний рівень управління підприємницькою діяльністю, конкурентоспроможність продукції, що випускається, рівень продуктивності праці, витрати на виробництво і реалізацію продукції, рівень цін на продукцію.

Об'єктивні чинники: рівень цін на споживані матеріали і енергетичні ресурси, норми амортизаційних відрахувань, кон'юнктура ринку.

1. Теоретичні основи аналізу рівнів, динаміки і структури фінансових результатів діяльності підприємства

1.1 Формування фінансових результатів діяльності підприємства та задачі їх аналізу

Основною метою аналізу фінансових результатів є розробка і обґрунтованих управлінських рішень, направлених на підвищення ефективності діяльності господарюючого суб'єкта [15, c. 15].

Першочерговими завданнями аналізу фінансових результатів, завдяки яким досягається його головна мета, є:

- оцінка динаміки абсолютних показників фінансових результатів (прибутку і рентабельності);

- визначення напряму і розміру впливу окремих факторів на суму прибутку та рівень рентабельності;

- виявлення та оцінка можливих резервів зростання прибутку й рентабельності;

- розробка заходів щодо використання виявлених резервів.

Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток або збиток. Прибуток в основному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (послуг, товарів). Крім того, підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв та господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують або зменшують розмір прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності.

Прибуток є важливішим узагальнюючим показником, що характеризує кінцевий результат діяльності підприємства. Від розміру прибутку, отриманого підприємством, залежать формування оборотних коштів, виконання зобов'язань перед бюджетом, платоспроможність підприємства, доходи акціонерів тощо. Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського року. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції, одержаний у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на її виробництво та збут.

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки та збитки за звітний період. Цей звіт вважається одним з найбільш інформативних документів звітності, оскільки містить інформацію про динаміку прибутку підприємства [11].

Показники діяльності підприємства у формі №2 групуються в розрізі видів діяльності. Таким чином, на формування чистого прибутку підприємства впливають фінансові результати, отримані в наслідок здійснення операційної, інвестиційної, фінансової діяльності, та фінансові результати, одержані внаслідок настання надзвичайних подій.

Така класифікація фінансових результатів діяльності підприємства відіграє важливу роль при розрахунку показників дохідності (рентабельності) підприємства. На підприємстві можливі доходи, втрати, які не пов'язані з реалізацією продукції, але збільшують або зменшують суму прибутку або збитків, - це фінансові результати, отримані від інвестиційної та фінансової діяльності, а також результати, які пов'язані з надзвичайними подіями.

Поняття фінансових результатів діяльності трактується в П(С) БО 3 «Звіт про фінансові результати». Прибуток визначено як суму, на яку доходи перевищують пов'язані а ними витрати. Збиток - перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.

Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському обліку передбачається послідовне зіставлення доходів та витрат.

В бухгалтерському обліку чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово-господарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної діяльності та включає:

- чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, послуг);

- валовий прибуток (збиток);

- фінансові результати від операційної діяльності;

- фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування;

- фінансові результати від звичайної діяльності;

- фінансові результати від надзвичайної діяльності;

- чистий прибуток (збиток).

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів, знижок тощо. Різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) називається валовим прибутком (збитком). Що стосується фінансового результату від операційної діяльності, то він визначаються як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. А фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат. Фінансовий результат від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку з прибутку. Окремо від фінансових результатів від звичайної діяльності відображаються невідшкодовані збитки та прибутки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожежі, техногенних аварій тощо). Остаточний фінансовий результат - чистий прибуток (збиток) визначається як різниця між різними видами доходів та витрат підприємства за звітний період [12, c. 356].

Алгоритм розрахунку цих показників подано на рисунку 1.1. У нижньому правому кутку прямокутників містяться посилання на коди рядків форми №2 «Звіт про фінансові результати» [12, c. 357].

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1.1 - Формування прибутку підприємства

Фінансовий результат діяльності підприємства виражається в зміні величини його власного капіталу за звітний період. Здатність підприємства забезпечити неухильний ріст власного капіталу може бути оцінена системою показників фінансових результатів. Узагальнено найбільш важливі показники фінансових результатів діяльності підприємства представлені у формі №2 річна і квартальна бухгалтерська звітності. До них відносяться: прибуток (збиток) від реалізації; прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності; прибуток (збиток) звітного періоду; нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду. Безпосередньо за даними форми №2 можуть бути розраховані також наступні показники фінансових результатів: прибуток (збиток) від фінансових і інших операцій; прибуток, що залишається в розпорядженні організації після сплати податку на прибуток і інші обов'язкові платежі (чистий прибуток); валовий доход від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг [6]. У формі №2 по всіх перерахованих показниках приводяться також порівнянні дані за аналогічний період минулого року.

Показники фінансових результатів (прибутку) характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства в усіх напрямках його діяльності: виробничої, збутовий, постачальницької, фінансової й інвестиційний. Вони складають основу економічного розвитку підприємства і зміцнення його фінансових відносин із всіма учасниками комерційної справи. Однак різних користувачів бухгалтерської звітності цікавлять тільки визначені якості фінансових результатів. Наприклад, адміністрацію підприємства цікавлять маса отриманого прибутку і її структура, фактори, що впливають на її величину. Податкові інспекції зацікавлені в одержанні достовірної інформації про всі доданки оподатковуваної бази по податку на прибуток. Потенційних інвесторів цікавлять питання якості прибутку, тобто стійкості і надійності одержання прибутку в найближчій і доступній для огляду перспективі, для вибору й обґрунтування стратегії інвестицій, спрямованої на мінімізацію втрат і фінансових ризиків від вкладень в активи даної організації.

Основними задачами аналізу фінансових результатів є:

- аналіз і оцінка рівня і динаміки показників прибутку;

- факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг);

- аналіз фінансових результатів від іншої реалізації, позареалізаційної і фінансової діяльності;

- аналіз і оцінка використання чистого прибутку;

- аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу виробництва (продажів) і прибутку;

- аналіз резервів зростання прибутку на основі оптимізації обсягів реалізації і витрат виробництва і звертання [24, c. 234].

Інформацію про основні види прибутку підприємства, як і основні дані для їх розрахунку, містить Звіт про фінансові результати. Аналіз фінансових результатів діяльності під підприємства розпочинають з дослідження їх рівня та динаміки. В процесі аналізу вивчають зміну кожного з показників фінансових результатів за звітній період порівняно з попереднім (базовим) періодом або даними фінансового плану підприємства. Для оцінки рівня і динаміки фінансових результатів діяльності підприємства за даними форми №2 «Звіт про фінансові результати» складають аналітичну таблицю, що містить інформацію про доходи, витрати, прибутки і збитки від господарської діяльності підприємства за звітній та попередній періоди, їх абсолютну і відносну зміну (відхилення).

Залежно від мети проведення та виділення кваліфікаційних ознак розрізняють наступні форми аналізу фінансових результатів (таблиця 1.1).

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства включає як обов'язкові елементи, по-перше, оцінку змін по кожному показнику за аналізований період («горизонтальним аналіз» показників); по-друге, оцінку структури показників прибутку і змін їхньої структури («вертикальний аналіз» показників); по-третє, вивчення хоча б у самому загальному виді динаміки зміни показників за ряд звітних періодів («трендовий аналіз» показників); по-четверте, виявлення факторів і причин зміни показників прибутку і їхню кількісну оцінку.

Таблиця 1.1 - Основні форми аналізу фінансових результатів підприємства

Ознака

Форми аналізу

За об'єктами дослідження

- аналіз формування прибутку;

- аналіз розподілу і використання прибутку;

За суб'єктами дослідження

- зовнішній аналіз;

- внутрішній аналіз;

За ступенем деталізації

- аналіз прибутку по підприємству;

- аналіз прибутку за центрами відповідальності;

- аналіз прибутку окремої операції;

За обсягом дослідження

- повний аналіз прибутку;

- тематичний аналіз прибутку;

За періодами проведення

- попередній аналіз прибутку;

- оперативний аналіз прибутку;

- ретроспективний аналіз прибутку;

- прогнозний аналіз прибутку;

Перелік основних напрямків аналізу фінансових результатів подано у таблицях 1.2.

Таблиця 1.2 - Основні напрямки аналізу фінансових результатів підприємства

Напрямок аналізу

Види аналізу

Горизонтальний аналіз

- порівняння показників прибутку звітного періоду з показниками попереднього періоду;

- порівняння показників прибутку звітного періоду з показниками аналогічного періоду минулого року;

- порівняння показників прибутку за ряд попередніх періодів;

Вертикальний аналіз

- структурний аналіз прибутку за видами діяльності;

- структурний аналіз прибутку за видами продукції;

- структурний аналіз доходів за видами діяльності;

- структурний аналіз витрат за видами діяльності;

- структурний аналіз використання прибутку;

Порівняльний аналіз

- порівняльний аналіз показників прибутку підприємства з середньогалузевими значеннями;

- порівняльний аналіз показників прибутку підприємства з контрагентами;

- порівняльний аналіз показників прибутку окремих центрів відповідальності;

- порівняльний аналіз показників прибутку підприємства зі запланованим;

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства дозволяє дати оцінку темпів зростання прибутку як в цілому по підприємству за певний період, так і за кожною його складовою; вивчити вплив суб'єктивних і об'єктивних факторів на зміну прибутку та визначити рівень їх впливу; виявити резерви збільшення прибутку [18, c. 289].

1.2 Аналіз рентабельності продукції підприємства

Рентабельність - відносна характеристика фінансового результату діяльності підприємства, що комплексно відображає ефективність використання ним матеріальних, трудових і фінансових ресурсів [8].

Розраховується рівень рентабельності діяльності підприємства як відношення одержаного ним прибутку до деякого базового показника, що характеризує дохід (виручку) від реалізації продукції, витрат на її виробництво та реалізацію або ресурси, використані для отримання цього прибутку.

Існує велика кількість показників рентабельності залежно від того, що є базовим показником для розрахунку, який вид фінансового результату (прибутку) з ним зіставляють, з чиїх позицій оцінюють ефективність господарської діяльності підприємства.

Основним джерелом інформації для аналізу та оцінки рентабельності діяльності підприємства є форма №2 «Звіт про фінансові результати», додатковими - форма №1 «Баланс», фінансовий план підприємства та інші [12].

У прикладних економічних науках залежно від того, що є базовим показником для розрахунку зазвичай виділяють дві великі групи показників рентабельності:

- рентабельність продукції;

- рентабельність капіталу.

В даній роботі я розрахую показники першої групи.

Для розрахунку показників рентабельності продукції базовими є показники чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) або витрати на її виробництво і реалізацію. Для розрахунки зіставляються фінансовий результат діяльності (прибуток) з одержаним чистим доходом або витратами на виробництво і реалізацію продукції для підприємства загалом.

У вітчизняній і західній обліково-аналітичній теорії та практиці використовують різні варіанти оцінки рівня рентабельності продукції залежно від того, який з показників фінансового результату покладений в основу розрахунку. Найчастіше це показники валового, операційного і чистого прибутку. Відповідно і розраховують такі показники рентабельності:

- валова рентабельність продукції (kрв) - відношення суми валового прибутку (Пв) до величини чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧД):

kрв = ; (1.1)

- операційна рентабельність продукції (kро) - відношення суми прибутку від операційної діяльності (По) до величини чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

kро = ; (1.2)

- чиста операційна рентабельність продукції (kрчо) - відношення суми чистого операційного прибутку від реалізації продукції (прибутку від операційної діяльності за вирахуванням податку на прибуток від операційної діяльності) (Пчо) до величини чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

kрчо = . (1.3)

Наведені вище показники рентабельності продукції показують, який прибуток одержує підприємство з кожної гривні чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і характеризують ефективність його основної діяльності.

У вітчизняній обліково-аналітичній практиці часто використовують варіант розрахунку показника рентабельності продукції - чиста рентабельність основної діяльності (kчо), коли в чисельнику виразу для його визначення наводиться чистий прибуток підприємства (ЧП):

kро = . (1.4)

Достатньо відомими в аналітичній практиці є й показники рентабельності продукції, що визначаються як відношення прибутку від реалізації продукції до витрат на її виробництво і збут. вони показують частку прибутку від основного виду діяльності, що припадає на одну гривню витрат, і характеризують ефективність управління господарською діяльністю підприємства і правильність вибраної ним стратегії. Відповідно до особливостей відображення фінансових результатів і витрат на виробництво і збут продукції в чинній системі обліку і звітності ці показники можна подати так:

- рентабельність продукції за собівартістю її реалізації (kрс):

kрс = , (1.5)

де Ср - собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

- рентабельність продукції за витратами на її виробництво і збут (kрвз):

kрвз = , (1.6)

де Ва - адміністративні витрати; Вз - витрати на збут;

- чиста рентабельність продукції (kрчп):

kрчп = , (1.7)

де Стпп - ставка податку на прибуток, відносних одиниць.

У процесі аналізу показників рентабельності продукції оцінюють їх рівень, динаміку та вплив факторів на зміну рентабельності, виявляють резерви її підвищення.

Одним із основних завдань, яке вирішують в процесі аналізу рентабельності продукції, є дослідження впливу відповідних факторів на зміну цього показника. Факторами першого рівня при цьому є фактори зміни чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), факторами другого і наступних рівнів - зміна ціни та собівартості одиниці продукції, якості продукції, кон'юнктури ринку, структури реалізованої продукції, рівня прямих матеріальних витрат і витрат на оплату праці тощо. вплив факторів першого рівня визначають способом ланцюгових підстановок або способом абсолютних різниць [11].

Вихідними для аналізу впливу факторів першого рівня на зміну показників рентабельності продукції є факторні моделі, що відображають залежність відповідного результативного показника (рентабельності продукції) від відповідних факторів. Модель, що відображає взаємозв'язок першого з розглянутих вище показників рентабельності продукції (валової рентабельності продукції) та факторних показників першого рівня - чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧД) і собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (Ср), матиме вигляд:

kрi = . (1.8)

Приклад застосування цієї моделі для аналізу впливу факторів першого рівня на зміну показника валової рентабельності продукції буде розглянуто в другому розділі.

Розглянувши теоретичні аспекти теми «Аналіз рівня, динаміки і структури фінансових результатів діяльності підприємства», ми перейдемо безпосередньо до аналізу рівня, динаміки і структури фінансових результатів конкретного підприємства, а саме ВАТ «Кондитерська фабрика».

2. Аналіз рівня, динаміки і структури фінансових результатів ват «Кондитерська фабрика»

2.1 Загальна характеристика діяльності підприємства

Кондитерська фабрика в м. Мукачеве була заснована у 1946 році на базі колишньої картонної майстерні. Відкрите акціонерне товариство «Кондитерська фабрика» м. Мукачеве заснована відповідно до рішення конференції трудового колективу Мукачівської кондитерської фабрики від 19 вересня 1994 року (Протокол №1) шляхом перетворення, в наслідок викупу майна державного орендного підприємства у відкрите акціонерне товариство, та знаходиться в м. Мукачеве, вул. Духновича, 14, Закарпатської області.

Основними видами продукції, що виробляються на ВАТ «Кондитерська фабрика» м. Мукачеве, є кондитерські вироби: цукерки глазуровані, рис, драже. У зв'язку з тим, що ВАТ «Кондитерська фабрика» м. Мукачеве працює виключно на давальницьких матеріалах, вся вироблена продукція являється власністю та реалізується. На щорiчнiй спецiалiзованiй виставці «Українські солодощі» по обсягу виробництва компанія увійшла у трійку лідерів - виробників кондитерських виробів.

Конкурентоспроможність продукції буде досягатися не тільки за рахунок якості сировинних компонентів, дизайну продукції i упаковки, але i за рахунок розробки i впровадження нових технологій з використанням натуральних компонентів які забезпечують вигідне поєднання рівня собiвартостi та якості продукції.

2.2 Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів підприємства

Інформацію про основні види прибутку підприємства, як і основні дані для розрахунку, містить Звіт про фінансові результати. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства розпочинають з дослідження їх рівня і динаміки. В процесі аналізу вивчають зміну кожного з показників фінансових результатів за звітній період порівняно з попереднім (базовим) періодом або даними фінансового плану підприємства. Для оцінки рівня і динаміки фінансових результатів діяльності підприємства за даними форми №2 «Звіт про фінансові результати» складають аналітичну таблицю, що містить інформацію про доходи, витрати, прибутки і збитки від господарської діяльності підприємства за звітній та попередній періоди, їх абсолютну і відносну зміну (відхилення).

За даними фінансової звітності ВАТ «Кондитерська фабрика» проаналізуємо рівень і динаміку фінансових результатів його діяльності (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1 - Рівень і динаміка фінансових результатів підприємства

Показник

За 2008 рік, тис. грн.

За 2009 рік, тис. грн.

Відхилення (+, -)

абсолютне, тис. грн.

відносне, %

1

2

3

4

5

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

41127

43545

+2418

+5,88

ПДВ

4066

4775

+709

+17,44

Акцизний збір

0

0

0

0

Інші вирахування з доходу

0

0

0

0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

37061

38770

+1709

+4,61

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

34399

35735

+1336

+3,88

Валовий прибуток (збиток)

2662

3035

+373

+14,01

Інші операційні доходи

12

3654

+3642

+30350,00

Адміністративні витрати

2197

2686

+489

+22,26

Витрати на збут

0

0

0

0

Інші операційні витрати

109

561

+452

+414,68

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

368

3442

+3074

+835,33

Доход від участі в капіталі

0

0

0

0

Інші фінансові доходи

1

1

0

0

Інші доходи

222

6

-216

-97,30

Фінансові витрати

0

0

0

0

Втрати від участі в капіталі

0

0

0

0

Інші витрати

192

16

-176

-91,67

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

399

3433

+3034

+760,40

Податок на прибуток від звичайної діяльності

192

858

+666

+346,88

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

207

2575

+2368

+1143,96

Надзвичайні:

- доходи

0

0

0

0

- витрати

0

0

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток)

207

2575

+2368

+1143,96

Дані таблиці свідчать про те, що результати діяльності ВАТ «Кондитерська фабрика» у 2009 році значно кращі порівняно з 2008 роком. Особливо результативною є операційна діяльність підприємства, де темпи приросту як безпосередньо витрат на виробництво реалізованої продукції (3,88%), так і адміністративних витрат (22,26%), інших операційних витрат (414,68%) значно нижчі темпи приросту доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (5,88%), валового прибутку (14,01%), інших операційних доходів (30350%), прибутку від операційної діяльності (835,33%). У складі фінансових результатів від інвестиційної та фінансової діяльності спостерігаються як позитивні, так і негативні тенденції: на 91,67% зменшилися інші витрати та на 91,3% зменшилися інші доходи підприємства порівняно з 2008 роком. Загальний фінансовий результат від усіх видів господарської діяльності є позитивним, що в свою чергу привело до росту чистого прибутку до 1143,96%.

3. Резерви збільшення прибутку підприємства

підприємство рентабельність резерв прибуток

Резерви зростання прибутку - це кількісно вимірні можливості його збільшення за рахунок зростання об'єму реалізації продукції, зменшення витрат на її виробництво і реалізацію, недопущення зовні реалізаційних збитків, вдосконалення структури вироблюваної продукції. Резерви виявляються на стадії планування і в процесі виконання планів. Визначення резервів зростання прибутку базується на науково обґрунтованій методиці їх розрахунку, мобілізації і реалізації. Виділяють три етапи цієї роботи: аналітичний, організаційний і функціональний.

На першому етапі виділяють і кількісно оцінюють резерви; на другому розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, що забезпечують використання виявлених резервів; на третьому етапі практично реалізують заходи і ведуть контроль за їх виконанням.

При підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок можливого зростання об'єму реалізації використовуються результати аналізу випуску і реалізації продукції.

Сума резерву зростання прибутку за рахунок збільшення об'єму реалізації продукції розраховується за формулою:

, (3.1)

де - резерв зростання прибутку за рахунок збільшення об'єму продукції, тис. грн.;

- сума прибутку на одиницю i-й продукції, грн.;

- кількість додатково реалізованої продукції в натуральних одиницях виміру.

Якщо прибуток розрахований на гривню товарної продукції, сума резерву її зростання за рахунок збільшення об'єму реалізації визначається за формулою:

, (3.2)

де - потенційно можливе збільшення об'єму реалізованої продукції, тис. грн.;

- фактичний прибуток від реалізації продукції, тис. грн.;

- фактичний об'єм реалізованої продукції, тис. грн.

Розрахунок можливого об'єму продажів підприємства з урахуванням існуючого темпу приросту та можливостей підприємства дозволяє спрогнозувати збільшення доходу від реалізації продукції на 5% в наступному 2010 році.

Таким чином:

= 38770 * 0,05 = 1938,5 тис. грн.,

= 3035 тис. грн.,

= 38770 тис. грн.,

= 1938,5 * (3035 / 38770) = 151,7 тис. грн.

Таким чином, якщо збільшення об'єму від реалізації у 2010 році відбудеться на 5%, то підприємство збільшить свій прибуток на 151,7 тис. грн.

Важливий напрям пошуку резервів зростання прибутку - зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, наприклад, сировини, матеріалів, палива, енергії, амортизації основних фондів та інших витрат.

Для виявлення і підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок зниження собівартості може бути використаний метод порівняння. В цьому випадку для кількісної оцінки резервів дуже важливо правильно вибрати базу порівняння. Як така база можуть виступати рівні використовування окремих видів виробничих ресурсів: плановий і нормативний; досягнутий на передових підприємствах; базовий фактично досягнутий середній рівень в цілому по галузі; фактично досягнутий на передових підприємствах зарубіжних країн та ін.

Методичною базою економічної оцінки резервів зниження витрат упредметненої праці є система прогресивних техніко-економічних норм і нормативів по видах витрат сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів, нормативів використовування виробничих потужностей, питомих капітальних вкладень, норм і нормативів в устаткуванні і ін.

При порівняльному методі кількісного вимірювання резервів їх величина визначається шляхом порівняння досягнутого рівня витрат з їх потенційною величиною:

, (3.3)

де - резерв зниження собівартості продукції за рахунок і-го виду ресурсів;

- фактичний рівень використовування i-го виду виробничих ресурсів;

- потенційний рівень використання i-го виду виробничих ресурсів;

Узагальнююча кількісна оцінка загальної суми резерву зниження собівартості продукції проводиться шляхом підсумовування:

, (3.4)

де - загальна величина резерву зниження собівартості продукції;

- резерв зниження собівартості по i-му виду виробничих ресурсів.

Якщо аналізу прибутку передує аналіз собівартості продукції і визначена загальна сума резерву її зниження, то розрахунок резерву зростання прибутку проводиться за формулою:

, (3.5)

де - резерв збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості продукції;

- потенційно можливе зниження витрат на гривню реалізованої продукції;

- фактичний об'єм реалізованої продукції за період, що вивчається;

- можливе збільшення об'єму реалізації продукції.

Можливе зниження витрат на гривню товарної продукції дорівнює 0,06 грн. Витрати на одну гривню реалізованої продукції у 2008 році склали 0,45 грн., зниження цієї суми на 0,06 грн. збільшить суму прибутку. Розрахуємо резерв збільшення суми прибутку:

= 0,06 * (38770 + 151,7) = 2335,3 тис. грн.

Таким чином, при збільшенні об'єму виробництва і реалізації продукції на 5%, зниженні на 0,06 грн. витрат на одну гривню товарної продукції підприємство ВАТ «Кондитерська фабрика» може у 2010 році одержати додатковий прибуток в сумі 2335,3 тис. грн.

Висновки

Економічний розвиток підприємства характеризується покращенням фінансово - економічних результатів. Це покращення зумовлюється дією внутрішньо - виробничих і зовнішньо - економічних чинників. Для встановлення чинників формування фінансових показників нами проведено дослідження на підприємстві ВАТ «Кондитерська фабрика».

Виявлено, що в умовах ринкової економіки ці фактори взаємозалежні і зумовлюють фінансовий стан підприємства. Визначальним фактором фінансового стану є прибутковість його господарської діяльності.

На основі аналізу рівня, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства здійснено пошук резервів підвищення ефективності використання всіх видів наявних ресурсів, оскільки це є одним з найважливіших завдань будь-якого виробництва. Виявлення і практичне використання цих резервів було метою цього дослідження. За допомогою ретельного фінансово-економічного аналізу, проведеного в курсовому дослідженні на тему «Аналіз рівня, динаміки і структури фінансових результатів діяльності ВАТ «Кондитерська фабрика»» досконало вивчені основні показники фінансових результатів діяльності підприємства і зроблено наступні висновки.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства є невід'ємною частиною фінансово-економічного аналізу. Основними показниками, що характеризують ефективність діяльності підприємства є прибуток і рентабельність.

Аналіз прибутку здійснюють за даними фінансового звіту (форма №2) підприємства. При цьому дається оцінка прибутку (збитку) в цілому і за окремими його видами.

Якщо сума прибутку показує абсолютний ефект від діяльності, то рентабельність характеризує міру цієї ефективності, тобто відносний ступінь прибутковості підприємства або продукції, що виробляється.

Об'єктом дослідження вибрано підприємство ВАТ «Кондитерська фабрика». Як показав аналіз рівня, динаміки і структури фінансових результатів його діяльності, дане підприємство успішно працює на ринку солодощів країни, воно є конкурентним, а також в аналізованому періоді воно поліпшило свої фінансові результати.

Основний дохід підприємство одержує від реалізації кондитерських виробів. Тільки після продажу продукції, чистий прибуток приймає форму прибутку. Значить, чим більше підприємство реалізує рентабельної продукції, тим більше отримає прибутків, тим краще його фінансове становище.

Сума валового прибутку в 2009 році в 1,14 раз перевищила суму валового прибутку у попередньому році. Чистий прибуток підприємства збільшився на 2368 тис. грн. або на 1143,96% і 2575 тис. грн. Цей приріст зумовлений приростом переважної більшості складових чистого прибутку, що вказує на розвиток підприємства.

Факторний аналіз докладно продемонстрував чинники цього збільшення. Факторний аналіз валового прибутку свідчить, що його зростання його на 373 тис. грн. є результатом дії двох факторів. Зростання чистого доходу з 37061 тис. грн. до 38770 тис. грн. зумовило зростання валового прибутку на 1709 тис. грн. Водночас збільшення витрат по собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на 1336 тис. грн. призвело до відповідного зменшення валового прибутку. Факторний аналіз чистого прибутку свідчить, що його зростання на 2368 тис. грн. є також результатом дії двох факторів. Зростання сукупних доходів на 5844 тис. грн. та зростання сукупних витрат на 3476 тис. грн. призвело до відповідного збільшення і зменшення чистого прибутку.

Найбільш докладніше, ніж прибуток, який характеризує діяльність в абсолютному виразі, остаточні результати господарювання характеризують показники рентабельності продукції, що являють собою відносні показники і дають змогу отримати більш реальну оцінку.

Валова рентабельність продукції зросла на 0,64% передусім за рахунок збільшення суми чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 1709 тис. грн., або на 4,61%. Вплив цього фактора становив 4,09%.

Аналіз також показав, що на підприємстві ВАТ «Кондитерська фабрика» існують резерви збільшення фінансових результатів діяльності. До них відносяться:

1. Резерв збільшення прибутку за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції. Реалізація цього резерву дасть змогу додатково отримати 151,7 тис. грн. прибутку;

2. Резерв збільшення прибутку за рахунок зменшення витрат підприємства. Реалізація цього резерву дозволить додатково отримати 2335,3 тис. грн. прибутку.

Проведений аналіз фінансових результатів підприємства ВАТ «Кондитерська фабрика» показав, що даний аналіз є ретроспективний, оскільки використана інформація відноситься до фактів господарської діяльності, що вже відбулися; крім того аналіз визначається як внутрішній, тобто вивчалася діяльність тільки одного підприємства; фінансово-економічним, тобто його змістом є вивчення взаємодії економічних процесів і фінансових результатів.

Список джерел

1. Положення бухгалтерського обліку Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»

2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - 4-е изд., доп. И перераб. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 368 с.

3. Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства. - К.: «ЛИБІДЬ». 1998. - 163 с.

4. Быкадоров В.Л., Алексеев П.Д. Финансово-экономическое состояние предприятия. Практическое пособие. - М.: Издательство «ПРИОР», 2000. -174 с.

5. Василик О.Д. Теорія фінансів. - К: Ніос, 2000. -416 с.

6. Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы. СПб: 1995, - 478 с.

7. Економіка підприємства. Підручник (за редакцією Покропивного С.Ф.) - К.: Хвиля - Прес, 1995 р. - 306 с.

8. Ефимова О.В. Финансовый анализ. - М.: Бухгалтерский учет, 1996. - 423 с.

9. Жминько С.И. Финансовый учет на предприятиях. - Ростов-на-Дону: изд. «Феникс», 1998. - 267 с.

10. Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту: Навчал. посіб. - М-во освіти України та ін. - К., 1995. - 276 с.

11. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - 2-е вид., стереотип. - К.: МАУП, 2001. - 152 с.:

12. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородний А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручний / За ред. проф. А.Г. Загороднього. - Вид. 2-е, перероб. і доп. - Львів: «Магнолія 2006», 2008. - 440 с.

13. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. - 2-е изд.; - М., 1996. - 241 с.

14. Ковалев В.В. Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 1997. -386 с.

15. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. - М.: Финансы й статистика, 1996. - 263 с.

16. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 132 с.

17. Опарін В.М. Фінанси. - К, 1999. -164 с.

18. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник - К.: Центр навчальної літератури, 2007 - 488 с

19. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Стратегія, організація, ефективність. Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1998 р. - 233 с.

20. Русак Н.А. Стражев В.И., Мигун О.Ф. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. / Под ред. Стражева В.И. - Миснк: Вышэйшая школа, 1998. - 267 с.

21. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск: ИП «Экоперспектива», 1998. - 189 с.

22. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності: Навчально-методичний посібник. - К.: ВТОВ «АСК», 1996. - 219 с.

23. Финансы /Под общ. ред. Л.А. Дробозиной. - М.: Финансы, Юнити, 2000.-527 с.

24. Фінанси підприємств: Підручник/ За ред. А.М. Поддєрьогіна: - К.: КНЕУ, 1998. - 368 с.

25. Холод З.М., Чорняк О.З. Методика фінансового аналізу діяльності підприємств різних організаційно-правових структур ВПК України. - Львів: Фенікс, 1997 р. - 395 с.

26. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 367 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.