Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі дочірнього підприємства "Авіком Рівне"

Аналіз необоротних і оборотних активів, дебіторської і кредиторської заборгованості, власного капіталу, прибутковості, структури грошових потоків, платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості підприємства. Оптимізація результатів його діяльності.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 17.04.2016
Размер файла 221,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та права

Кафедра обліку і аудиту

Курсова робота

з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»

на тему: «Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі дочірнього підприємства «Авіком Рівне»»

Виконала:

студентка ННІЕМП

напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”

5-го курсу, 3 групи

Козійчук Галина

Рівне - 2016

План

Вступ

1. Аналітична характеристика дочірнього підприємства «Авіком Рівне»

1.1 Загальна організаційно-економічна характеристика дочірнього підприємства «Авіком Рівне»

1.2 Характеристика галузі діяльності дочірнього підприємства «Авіком Рівне»

2. Оцінка дочірнього підприємства «Авіком Рівне» з позиції платоспроможності

2.1 Аналіз фінансових чинників, що призводять до неплатоспроможності дочірнього підприємства «Авіком Рівне»

2.1.1 Аналіз необоротних активів

2.1.2 Аналіз оборотних активів

2.1.3 Аналіз дебіторської заборгованості

2.1.4 Аналіз формування власного капіталу

2.1.5 Аналіз кредиторської заборгованості

2.1.6 Аналіз власних оборотних засобів

2.1.7 Аналіз прибутковості підприємства

2.1.8 Аналіз структури грошових потоків підприємства

2.2 Оцінка фінансового стану дочірнього підприємства «Авіком Рівне»

2.2.1 Аналіз платоспроможності і ліквідності

2.2.2 Аналіз фінансової стійкості

3. Шляхи вдосконалення фінансового стану дочірнього підприємства «Авіком Рівне» та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Діяльність господарюючих суб'єктів в умовах ринку передбачає отримання максимального прибутку при мінімальних витратах діяльності Для того, щоб успішно працювати, суб'єкти господарювання повинні на належному рівні організовувати виробництво, збут продукції, робіт, послуг, раціонально використовувати власний капітал і розпоряджатися позиковими ресурсами. Вони мають володіти не уявною, а дійсною фінансовою незалежністю і нести реальну відповідальність за ефективність своєї діяльності, своєчасно виконувати зобов'язання перед постачальниками, споживачами, банками, іншими діловими партнерами, а також перед державою. Все це знаходить своє відображення у фінансовому стані підприємств.

Актуальність теми. Фінансовий стан - це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства в зовнішнім середовищі. Воно визначає конкурентноздатність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів по фінансовим і іншим відносинам. Тому можна вважати, що основна задача фінансового аналізу - показати стан підприємства для внутрішніх та зовнішніх споживачів, кількість яких при розвитку ринкових відносин значно зростає.

Аналіз фінансового стану в ринковій економіці є одним з найважливіших функцій управління. Він дозволяє визначити конкурентноздатність суб'єкта господарювання, надає широкий спектр аналітичних даних, необхідних для оцінки платоспроможності і фінансової стійкості підприємства, ефективності його роботи. Основним джерелом фінансового аналізу служить фінансова звітність. яка складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Результати аналізу фінансового стану на основі інформації фінансової звітності використовуються в управлінні для прийняття відповідних рішень по підвищенню ефективності діяльності підприємства. Для дослідження фінансового стану суб'єкта господарювання перш за все необхідна інформація про економічні ресурси, що ним контролюються, його фінансову структуру, ліквідність та платоспроможність, а також здатність адаптуватись до змін середовища, в якому він функціонує.

Метою курсової роботи є обґрунтування теоретико-методичних засад аналізу фінансового стану і фінансових результатів та розробці практичних рекомендацій щодо їх удосконалення.

Мета курсової роботи досягається шляхом виконання таких завдань:

- дослідження організаційно-економічної характеристики підприємства, аналіз його основних техніко-економічних показників;

- характеристика галузі діяльності досліджуваного підприємства;

- проведення аналізу фінансових чинників, що призводять до неплатоспроможності підприємства;

- здійснення аналізу фінансового стану підприємства;

- формулювання пропозицій з удосконалення фінансового стану і фінансових результатів на прикладі досліджуваного підприємства.

Об'єктом дослідження є фінансовий стан та фінансові результати Дочірнього підприємства «Авіком Рівне».

Предметом дослідження є теоретичні засади та діюча практика аналізу фінансового стану та фінансових результатів.

Базою дослідження є Дочірнє підприємство «Авіком Рівне».

Джерелами інформації для проведення аналізу фінансового стану підприємства є фінансова звітність:

--Баланс", Ф № 1;

-- "Звіт про фінансові результати", Ф № 2;

-- "Звіт про рух грошових коштів", Ф № 3;

-- "Звіт про власний капітал", Ф№ 4.

Крім фінансової звітності використовуються установчі документи, положення про бухгалтерію, нормативні акти, посібники.

Для досягнення основної мети аналізу фінансового стану підприємства можуть застосовуватися різні методи аналізу. Методи фінансового аналізу - це комплекс науково-методичного інструментарію для оцінки фінансового стану підприємства. Проаналізувавши літературні джерела авторів, які досліджували дане питання можна визначити наступні методи оцінки фінансового стану підприємства: коефіцієнтний; комплексний; інтегральний; беззбитковий; рівноважний.

До основних методів аналізу фінансового стану відносять:

- горизонтальний, тобто визначення абсолютних і відносних змін величин різних статей балансу за певний період;

- вертикальний - обчислення питомої ваги окремих статей у підсумку балансу, тобто визначення структури активів і пасивів на певну дату;

- трендовий полягає у зіставленні величин балансових статей за кілька років для виявлення тенденцій, що переважають у динаміці показників;

- коефіцієнтний зводиться до вивчення рівнів і динаміки відносних показників фінансового стану, які вираховують, як співвідношення величин балансових статей чи інших абсолютних показників одержаних на основі звітності і даних бухгалтерського обліку.

При аналізі фінансових коефіцієнтів їх значення зіставляють з базовими величинами, а також вивчають динаміку за звітний період і за кілька суміжних звітних періодів.

Курсова робота складається з: Вступу; 1.Аналітична характеристика дочірнього підприємства «Авіком Рівне»; 2. Оцінка дочірнього підприємства «Авіком Рівне» з позиції платоспроможності; 3.Шляхи вдосконалення фінансового стану дочірнього підприємства «Авіком Рівне» та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності; Висновки; Список використаних джерел; Додатки.

1. Аналітична характеристика дочірнього підприємства «Авіком Рівне»

1.1 Загальна організаційно-економічна характеристика дочірнього підприємства «Авіком Рівне»

Досліджуване підприємство за довідкою з єдиного державного реєстру (Додаток 1) має правовий статус «Юридична особа», знаходиться за адресою м. Рівне, пр. Робітничий, 5; зареєстроване 16.09.1999р. (свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 №539465). Займається такими видами діяльності за КВЕД:

51.90.0 Інші види оптової торгівлі

Цей підклас включає: спеціалізовану оптову торгівлю, не віднесену до попередніх групувань; оптову торгівлю широким асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації

50.50.0 Роздрібна торгівля пальним

Цей підклас включає:

- роздрібну торгівлю моторним пальним (бензином, включаючи неетильований бензин вищої якості, газойлем, скрапленим нафтовим газом) для автомобілів, мотоциклів тощо

- роздрібну торгівлю мастильними матеріалами й охолоджувальними рідинами для автомобілів, мотоциклів тощо

51.51.0 Оптова торгівля паливом

Включає реалізацію газоподібного палива в балонах або цистернах (без його переміщення місцевими мережами газопостачання).

60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту

Цей клас включає усі види перевезень вантажним автомобільним транспортом:

55.30.2 Діяльність кафе

Цей клас включаєпослуги з надання харчування споживачам, незалежно від того, чи їх подають у спеціалізованих місцях громадського харчування або в ресторанах самообслуговування, чи їх споживають у приміщенні, забирають із собою або замовляють додому. До цього класу також відносять приготування та подачу їжі для негайного споживання з автомобілів або пересувних вагончиків.

51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту.

Скорочене найменування Підприємства: ДП «Авіком Рівне».

Підприємство створене з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, не забороненої чиним законодавством. Має Статут (Додаток 2), Положення про бухгалтерію (Додаток 3) та інші установчі документи.

ДП «Авіком Рівне» є правонаступником усіх прав та обов'язків Дочірнього підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіком».

Підприємство у своїй діяльності керується чиним законодавством України, зокрема: Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Статутом та рішеннями Власника.

Предметом діяльності є перелік численних видів діяльності, які перелічені у пункті 2.3.Статуту Підприємства .

Підприємство є власником майна, переданого йому Власником, продукції, виробленої внаслідок господарської діяльності, одержання прибутків.

Підприємство самостійно планує свою діяльність, виходячи з попиту на роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства, підвищення особистого прибутку працівників.

Основу планів складають договори зі споживачами та постачальниками.

Контроль за роботою Підприємства здійснюється Власником або ревізійною комісією, яка утворюється в порядку, визначеному Власником.

Власник може залучати до виконання своїх контрольних функцій незалежних експертів.

Підприємство веде оперативний, бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також подає відповідно до вимог законодавства фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності.

Організаційна структура ДП «Авіком Рівне» наведена графічно (Додаток 4), представляє собою штат працівників торгівельно-збутового відділу та працівників АУП, що підпорядковуються директору.

У 2015 році на підприємстві відбулися зміни в штатному складі працівників, у зв'язку з переходом на автоматизований бухгалтерський облік були скорочені дві штатні одиниці - головного бухгалтера та бухгалтера.

Обов'язки покладено на директора підприємства, який згідно з Положенням про бухгалтерію веде облік за допомогою автоматизованої програми.

На підприємстві відсутні економічний відділ та посада економіста, тому за організацію економічного аналізу відповідає директор підприємства, маючи змогу використовувати можливості проведення економічного аналізу, які закладені в бухгалтерську програму.

Нафтобаза ДП "Авіком Рівне"реалізує гуртом і вроздріб (через АЗС) бензин та дизпаливо. Вся продукція відповідає стандартам Євро-4, Євро-5.

При оптовому замовленні "Авіком Рівне" здійснює доставку пального власним автотранспортом. В автопарку підприємства бензовози на 2420 л, 6540 л, 12789 л, 14752 л, 16246 л, 17050 л, 28525 л, 36580 л і 36965 л.

Нафтобаза приймає нафтопродукти на зберігання.

Проведемо аналіз техніко - економічних показників діяльності ДП «Авіком Рівне» використовуючи дані звітності: баланс підприємства за 2014 рік (Додаток 5), баланс підприємства за 2015 рік (Додаток 6), примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік (Додаток 7) та 2015 рік (Додаток 8), оборотно-сальдову відомість (Додаток 9). Перелік основних техніко - економічних показників діяльності підприємства наведемо в табл. 1.1.

Таблиця 1.1. Основні техніко-економічні показники діяльності Дочірнього підприємства «Авіком Рівне» за 2014-2015 роки

№ з/п

Показники

2014 рік

2015 рік

Відхилення

за сумою, +, -

Тр., %

1

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

139490

146459

6969

105,06

2

Середньооблікова чисельність працюючих, осіб

26

24

-2

92,31

3

Фонд оплати праці, тис. грн.

724

789

65

108,98

4

Вартість майна підприємства, тис. грн.

34606

38800

4191

112,12

5

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

151,5

226

74,5

149,17

6

Операційні витрати, тис. грн.

4408

5581

1173

126,61

7

Фондовіддача основних засобів, грн./грн.

921

648

-273

70,36

8

Продуктивність праці, тис. грн. / ос.

5365

6102

737

113,74

9

Середньорічна заробітна плата 1 працюючого, тис. грн./ос.

27,8

32,9

5,1

118,35

10

Коефіцієнт співвідношення темпів росту продуктивності праці та середньорічної заробітної плати

х

0,96

11

Питомі витрати, грн./грн.

0,03

0,04

0,01

133,33

12

Дебіторська заборгованість , тис. грн.

6024

4759

-1265

79,0

13

Кредиторська заборгованість, тис. грн.

26060

26853

793

103,04

14

Чистий прибуток, тис. грн.

877

3401

2524

387,80

Чистий дохід від реалізації продукції у 2015 році в ДП «Авіком Рівне» зріс на 5,06%, у сумі це становить 6969 тис.грн. для підприємства це оцінюється позитивно

Середньооблікова чисельність працюючих зменшилась на 2 особи (що складає -7,69%), зміна пов'язана з запровадженням автоматизованої системи обліку, скорочено посади головного бухгалтера та бухгалтера. Облік веде директор підприємства.

Фонд оплати праці збільшився на 8,98% проти 2014 року, що говорить про збільшення окладів, виплату надбавок та преміювання працівників.

Вартість майна у 2015 році зросла на 4191 тис.грн. (12,12%) за рахунок збільшення незавершених капітальних інвестицій на 1393 тис.грн., придбання основних засобів, зросли запаси товарів на 4138 тис.грн.

Середньорічна вартість основних засобів збільшилась на 74,5 тис.грн. (49,17%), відбулося це за рахунок придбання машин та обладнання на суму 64 тис.грн., транспортних засобів на суму 163 тис.грн. та інстументів, приладів, інвентаря на суму 35 тис.грн..

Операційні витрати збільшились на 1173 тис.грн. (26,61%), що є негативним. Відбулося це за рахунок збільшення матеріальних затрат на 290 тис.грн., зросли витрати на оплату праці (65тис.грн.) та відрахування (16тис.грн.), зросла амортизація на 160 тис.грн., інші операційні витрати підвищилися на 658 тис.грн.

Фондовіддача основних засобів зменшилась на 29,64%, що в сумі склало 273 тис.грн. це вказує на незадовільне використання основних засобів та на неефективне використання машин і обладнання.

Продуктивність праці зросла на 18,35%, як наслідок збільшення чистого доходу від реалізації продукції та зменшення середньооблікової чисельності працюючих.

Середньорічна заробітна плата 1 працюючого збільшилась на 5,1 тис.грн (18,35%) за рахунок підвищення основної заробітної плати та виплат стимулюючого характеру.

Коефіцієнт співвідношення темпів росту продуктивності праці та середньорічної заробітної плати зменшився на 4%, це характеризується негативно і означає, що продуктивність праці росте меншими темпами, ніж середньорічна заробітна плата 1 працюючого.

Питомі витрати на підприємстві незначні при нормі до одиниці вони склали 0,03 тис.грн у 2014 році та 0,04 тис.грн у 2015році, але вони зростають на 0,01 тис.грн (33,33%), що для підприємства характеризується негативно

Дебіторська заборгованість зменшилась на 1265 тис.грн, що у відсотках становить -21%, для ДП «Авіком Рівне» це характеризується позитивно. Наявна дебіторська заборгованість складається з поточної заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (5255тис.грн) та дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (769 тис.грн

Кредиторська заборгованість зросла на 793 тис.грн., що у відсотках становить +3,04%, причиною були отримані на кінець року товаро-матеріальні цінності від постачальників у вигляді паливно-мастильних матеріалів, за які розрахунок не був проведений.

Чистий прибуток зріс на 2524 тис.грн., що у відсотках становить +287,8%. Отримання прибутку взагалі є позитивною рисою, у нашому випадку динаміка цього показника говорить про збільшення обсягів продаж, стабільний попит на товари та правильне управління господарською діяльністю підприємства.

1.2 Характеристика галузі діяльності дочірнього підприємства «Авіком Рівне»

Головною користю від роботи оптових компаній є підтримка цінового паритету на ринку на основі накопичення достатньої товарної маси й своєчасного її постачання в роздрібну мережу. Наявність достатньої кількості учасників оптової торгівлі також дозволяє більш динамічно й оперативно відстежувати потреби в товарі роздрібної торгівлі.

Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств оптової торгівлі заснований на принципах: системності, цілісності, інтеграційності та ефективності. Принцип системності забезпечується перетворенням кожного інструменту у засіб, а надалі у спрямованість впливу на кожному наступному організаційно-економічному рівні.

Оптова торгівля -- це сфера підприємницької діяльності із закупівлі і відповідного перетворення товарів для подальшої їх реалізації підприємствам роздрібної торгівлі іншим суб'єктам підприємницької діяльності. Вона враховує як безпосередні комерційні зв'язки в умовах договорів купівлі-продажу та поставки між підприємствами-виробниками і покупцями, так і зв'язки між ними через торгових посередників.

Підприємства оптової торгівлі повинні спеціалізуватися на комерційному посередництві у встановленні господарських зв'язків між підприємствами-виробниками товарів і роздрібними торговельними підприємствами, іншими оптовими покупцями, а також на закупівлі і продажу товарів зі складів та наданні супутніх послуг

Наведемо статистичне дослідження за даними статистичного збірника «Україна у цифрах у 2014 році Державна служба статистики України» в табл.1.2.

Таблиця 1.2. Оптовий товарооборот за регіонами (млн.грн.)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Україна

817532,4

993695,8

1107283,4

1093290,8

1074753,2

987957,0

в тому числі: Рівненська обл.

3294,1

3729,2

4683,7

4387,5

4307,1

4448,8

Для наочності зобразимо графічно оптовий товарооборот в Україні та Рівненській області на рисунку 1.1.:

Рис1.1. Оптовий товарооборот в Україні

А також публікацію видання «Економіка України за січень--липень 2015 року»:

Оборот підприємств оптової торгівліза січень--липень 2015 р. становив 617,2 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем--липнем 2014 р. склав 82,9%.

Оборот роздрібної торгівлі за січень--липень 2015 р. становив 559,9 млрд грн, що складає 76,4% обсягу січня--липня 2014 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадав 31%.

Протягом останніх років на вітчизняному ринку автомобільного пального спостерігається постійне зростання цін на пальне, незважаючи на їх падіння на світових ринках (наприклад, під час світової фінансової кризи 2008-2009 рр., коли світові ціни зменшились удвічі). Тому має місце постійне підвищення внутрішніх цін на світлі нафтопродукти.

Незважаючи на дешеву нафту, як зазначають експерти, український бензин дешевшати не буде. Є передумови і причини, чому спостерігається падіння цін.Передумови - найвищі за всю історію запаси нафти, при мінімальному попиті і великих обсягах видобутку. У кінці минулого року ОПЕК (Організація країн - експортерів нафти) так і не домовилася про зміни квоти на видобуток нафти. Зараз вона становить 30 мільйонів барелів на день.

Однак ціни на бензин в Україні падати не будуть. З 1 січня підвищено акциз на нафтопродукти на 13%. Міністерство фінансів розраховує на надходження до бюджету 3,2 млрд грн у 2016 році від підвищення акцизів на бензин і має намір направити ці кошти до спеціального фонду на ремонт автомобільних доріг України.

Додаткове фіскальне навантаження буде компенсовано дешевою ціною на нафту, яка є складовою у вартості бензину на українських АЗС. Ціни значно не зміняться. Президент асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук пояснює, що ціна на бензин значною мірою залежить від курсу національної валюти.

Якщо нафтопродукти дешевшають на зовнішньому ринку, і у цей же час долар по відношенню до гривні зростає, на ринку нічого не відбувається - одне компенсує інше. Вартість нафти впливає на ціни на бензин на українських автозаправних станціях. Україна закуповує 85% нафтопродуктів, ціна яких, у тому числі, залежить від вартості сирої нафти.

2. Оцінка дочірнього підприємства «Авіком Рівне» з позиції платоспроможності

2.1 Аналіз фінансових чинників, що призводять до неплатоспроможності дочірнього підприємства «Авіком Рівне»

2.1.1 Аналіз необоротних активів

Необоротні активи підприємства - це сукупність господарських засобів, що використовуються протягом тривалого часу, вартість яких поступово зменшується у зв'язку із фізичним і моральним зносом. Від забезпеченості підприємства необоротними активами та ефективності їх використання багато в чому залежить господарська діяльність та фінансовий стан підприємства.

За формою функціонування у процесі господарської діяльності підприємства необоротні активи поділяються на матеріальні, нематеріальні і фінансові. Матеріальні необоротні активи у балансі представлені основними засобами і незавершеним будівництвом. Нематеріальні активи охоплюють права на об'єкти інтелектуальної власності, патенти, ліцензії, торгові знаки, знаки обслуговування та ін. Фінансові необоротні активи представлені у балансі довгостроковими фінансовими інвестиціями, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент і обліковуються методом участі в капіталі.

Узагальнення результатів горизонтального та вертикального аналізу необоротних активів проводиться в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Структурно-динамічний аналіз необоротних активів Дочірнього підприємства «Авіком Рівне» за 2014-2015 роки

Показник

2014 рік

2015 рік

Відхилення

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

за сумою, +, -

Тр, %

по питомій вазі, в.п.

1. Необоротні активи, всього

2637

100

3892

100

1255

147,59

0

у т.ч.:

1.1. Нематеріальні активи

1.1.1. Залишкова вартість

0

0

2

0,05

2

-

0,05

1.1.2. Первісна вартість

12

-

10

-

-2

-

1.2. Незавершені капітальні інвестиції

330

12,51

1723

44,27

1393

522,12

31,76

1.3. Основні засоби

1.3.1. Залишкова вартість

203

7,70

249

6,40

46

122,66

-1,30

1.3.2. Первісна вартість

1337

-

1546

-

209

115,63

-

1.4. Інвестиційна нерухомість

1.4.1. Залишкова вартість

2104

79,79

1918

49,28

-186

91,16

-30,51

1.4.2. Первісна вартість

3221

3221

0

100,00

-

Горизонтальний аналіз:

Необоротні активи ДП «Авіком Рівне» за 2014-2015 роки збільшились на 47,59%, що в сумі становить1255 тис.грн., темп росту необоротних активів перевищу темп росту чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 42,53%, це негативна тенденція, такі зміни зменшують показники капіталовіддачі, рентабельності, тобто свідчить про зниження ефективності використання капіталу.

Нематеріальні активизбільшилися на 2 тис.грн, що характеризується позитивно і вказує на реалізацію підприємством інноваційних стратегій розвитку.

Незавершені капітальні інвестиції зросли на 422,12%, що в сумі складає 1393 тис.грн., на цей показник вплинуло придбання основних засобів ще не введених в експлуатацію на суму 1658 тис.грн., (розділ ІІІ приміток до річної фінансової звітпості)

Вартість основних засобів зросла у 2015 році на 46 тис.грн., що у відсотках становить 22,66%, за рахунок суми нарахованого зносу ОЗ. Темп росту основних засобів перевищує темпи росту чистого доходу на 17,60%, що є негативною теденцією і означає зменшення рівня інтенсивності та ефективності використаних основних засобів.

Інвестиційна нерухомістьДП «Авіком Рівне» у 2015 році зменшилася в сумі 186 тис.грн. (на 8,84%) за рахунок суми зносу, це означає, що підприємство крім прибутку від основної діяльності має можливість отримувати прибутки також від нерухомості, зданої в оренду.

Вертикальний аналіз

Велику частку вартості необоротних активів ДП «Авіком Рівне» займає інвестиційна нерухомість: 79,79% у 2014 році 49,28% у 2015 році у динаміці вона зменшилась на 30,51%, але залишилась незмінною у натуральному вимірі, тобто прибутки підприємства від здачі нерухомості в оренду не зменшились.

Незавершені капітальні інвестиції складають 44,27% у 2015 році питома вага зросла на 31,76% проти минулого року, це різке збільшення відбулося через наявність основних засобів, що не введені в експлуатацію. Це свідчить про орієнтацію на створення матеріальних умов для розширення основної діяльності підприємства.

Низька частка вартості основних засобів у складі необоротних активів7,7% у 2014 році та 6,40% у 2015 році свідчить про незначний рівень фондомісткості виробництва, динаміка до зниження масової частки не об'єктивна через наявність основних засобів, що не введені в експлуатацію.

Збільшення частки нематеріальних активів на 0,05% свідчить про реалізацію підприємством інноваційних стратегій свого розвитку, так як вкладаються кошти в патенти, ліцензії, іншу інтелектуальну власність

Для наочності аналізу необоротних активів підприємства зобразимо графічно їх динаміку на рисунку 2.1.

Зобразимо графічно структуру необоротних активів ДП «Авіком Рівне» за 2014 та 2015 роки на рисунку 2.2.

Рис. 2.1. Динаміка необоротних активів ДП «Авіком Рівне»

Рис. 2.2. Структура необоротних активів ДП «Авіком Рівне»

2.1.2 Аналіз оборотних активів

Важливе місце в майні підприємства займає оборотний капітал - частина капіталу, вкладена в оборотні активи.

Оборотні активи- грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Узагальнення результатів горизонтального та вертикального аналізу оборотних активів проведемо в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2. Структурно-динамічний аналіз оборотних активів Дочірнього підприємства «Авіком Рівне» за 2014-2015 роки

Показник

2014 рік

2015 рік

Відхилення

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

за сумою, +, -

Тр, %

по питомій вазі, в.п.

1. Оборотні активи, всього

31969

100

34908

100

2939

109,19

0

у т.ч.:

1.1. Запаси

25917

81,07

30055

86,10

4138

115,97

5,03

з них:

1.1.1. Виробничі запаси

56

0,18

2

0,01

-54

3,57

-0,17

1.1.2. Товари

25861

80,89

30053

86,09

4192

116,21

5,20

1.2 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

5255

16,44

4748

13,60

-507

90,35

-2,84

1.3. Дебіторська заборгованість за розрахунками:з них:

1.3.1. З бюджетом

769

2,41

11

0,03

-758

1,43

-2,37

1.4. Гроші та їх еквіваленти

27

0,08

94

0,27

67

348,15

0,19

з них:

1.4.1. Готівка

27

0,08

31

0,09

4

114,81

0,01

1.4.2. Рахунки в банках

0

63

0,18

63

0,18

1.5. Витрати майбутніх періодів

1

0,003

0

-1

0

Аналізуючи динаміку та стуктуру оборотних активів ДП «Авіком Рівне» за 2014-2015 роки спостерігається збільшення оборотних активів на 9,19%, що перевищує темпи росту чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 4,13%. Масова частка в цілому складає 92,38% в 2014 році та 89,97% в 2015 році, спостерігається зменшення на 2,41%, що негативно для підприємства, бо зменшується оборотність капіталу.

Значну частину оборотних активів становлять товари: 80,89% у 2014 році та 86,09% у 2015 році, залишок яких на кінець 2015 року збільшився на 4192 тис.грн., що у відсотках становить 16,21%. Як правило значний обсяг і частка запасів у складі оборотних активів може призвести до спаду активності підприємства, сповільнення оборотності оборотних активів, погіршення фінансового стану, зниження ліквідності і т.д., але у даній ситуації мова йде про нафтопродукти, яким не загрожує псування чи старіння, навпаки ймовірне їх здорожчання, яке в свою чергу дасть додатковий прибуток.

Дебіторська заборгованість зменшилась на 507 тис.грн., відносно невелика частка її в структурі оборотних активів також стала меншою в динаміці на 2,84%в 2015 році 13,60% проти 16,44% в 2014році. Позитивним є перевищення динаміки чистого доходу над динамікою дебіторської заборгованості.

Гроші та їх еквіваленти збільшились на 67 тис.грн., що у відсотках становить 248,15% приросту; питома вага з 0,08% у 2014 році зросла на 0,19% і становила в 2015 році 0,27% .Це свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства, ріст абсолютної ліквідності, збільшення обсягу реалізації продукції, підвищення ділової активності підприємства. Згідно з вимогами фінансового менеджменту частка грошових коштів та їх еквівалентів не повинна перевищувати 5 % у всіх оборотних активах підприємства, що саме і спостерігається

Витрати майбутніх періодів у 2014 році були незначні, становили 1 тис.грн., займали 0,003% масової частки, у 2015 році вони скоротилися до нуля.

Для наочності аналізу оборотних активів підприємства, використовуючи стовпчикову діаграму, зобразимо графічно їх динаміку на рисунку 2.3.

Структура оборотних активів ДП «Авіком Рівне» за 2014-2015 роки зображена на рисунку 2.4.

Рис 2.3. Темпи росту оборотних активів ДП «Авіком Рівне» за 2014-2015 роки

Рис.2.4. Структура оборотних активів ДП «Авіком Рівне» за 2014 та 2015 роки

2.1.3 Аналіз дебіторської заборгованості

Стан розрахункової дисципліни характеризується наявністю дебіторської заборгованості і має суттєвий вплив на стійкість фінансового стану підприємства.

Недотримання договірної та розрахункової дисципліни, несвоєчасне висування претензій щодо боргів, що виникають, призводять до значного зростання невиправданої дебіторської заборгованості, а отже, до нестабільності фінансового стану підприємства.

В ході проведення аналізу фінансово-господарського стану ДП «Авіком Рівне» щодо дебіторської заборгованості здійснимо такі етапи:

- визначимо дебіторську заборгованість, установимо її обґрунтованість та строки виникнення;

- установимо ймовірність стягнення такої заборгованості та проаналізуємо заходи, які вживалися при її стягненні.

За результатами аналізу дебіторської заборгованості заповнимо табл. 2.3.:

Таблиця 2.3. Структурно-динамічний аналіз дебіторської заборгованості Дочірнього підприємства «Авіком Рівне» за 2014-2015 роки

Показник

2014 рік

2015 рік

Відхилення

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

за сумою, +, -

Тр, %

по питомій вазі, в.п.

1. Дебіторська заборгованість, всього

6024

100

4759

100

-1265

79,00

0

у т.ч.:

1.1.Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

5255

87,23

4748

99,77

-507

90,35

12,54

1.2.Дебіторська заборгованість за розрахунками:

769

12,77

11

0,23

-758

1,43

-12,54

з них:

1.2.1. З бюджетом

769

12,77

11

0,23

-758

1,43

-12,54

На фінансовий стан підприємства впливає не наявність дебіторської заборгованості, а її розмір, рух і форма, тобто причини, у зв'язку з якими вона виникла.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги зменшилась на 507 тис.грн. (9,65%), але зросла питома вага на 12,54%.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом зменшилась на 758 тис.грн., що у відсотках становить 98,57, частка в структурі також зменшилась на 12,54%

У даній ситуації дебіторська заборгованість зменшилася по обох її видах, за строками виникнення є поточною, ймовірність сплати велика, що оцінюється позитивно.

2.1.4 Аналіз формування власного капіталу

Капітал - це засоби, які є в розпорядженні суб'єкта господарювання для здійснення діяльності з метою одержання прибутку. Формується капітал підприємства як за рахунок власних (внутрішніх), так і за рахунок позичкових (зовнішніх) джерел. Основним джерелом фінансування є власний капітал. До його складу входять статутний капітал, накопичений капітал (резервний і додатковий капітали, нерозподілений прибуток) та інші надходження (цільове фінансування, благодійні пожертвування тощо).

Власний капітал -- це один з найважливіших і найістотніших показників для підприємства, оскільки втілює в собі такі характеристики:

* забезпеченість коштами для функціонування підприємства;

* платоспроможність підприємства;

* кредитоспроможність підприємства.

Узагальнення результатів горизонтального та вертикального аналізу власного капіталу за даними звіту про рух грошових коштів за 2014 рік (Додаток 10) та 2015 рік (Додаток 11) та звіту про власний капітал за 2014 рік (Додаток 12) та 2015 рік (Додаток 13) проведемо в таблиці 2.4.:

Наше підприємство є дочірнім, тому увесь власний капітал складає нерозподілений прибуток, що становив у 2014 році 8546 тис.грн., у 2015 році збільшився на 3401 тис.грн., що у відсотках становить 39,8%, і склав 11947 тис.грн., що характеризується позитивно і означає, що підприємство забезпечене коштами, платоспроможне та кредитоспроможне.

Таблиця 2.4. Структурно-динамічний аналіз власного капіталу Дочірнього підприємства «Авіком Рівне» за 2014-2015 роки

Показник

2014 рік

2015 рік

Відхилення

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

за сумою, +, -

Тр, %

по питомій вазі, в.п.

1. Власний капітал, всього

8546

100

11947

100

3401

139,80

0

у т.ч.:

1.1. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

8546

100

11947

100

3401

139,80

0

При аналізі руху власного капіталу підприємства за 2014 і 2015 роки також заповнимо аналітичні таблиці 2.5. і 2.6.

Таблиця 2.5 Аналіз руху власного капіталу Дочірнього підприємства «Авіком Рівне» за 2014 рік

N з/п

Показник

Код рядка форми N 4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), тис. грн.

Усього

1

Залишок на початок року

4095

7669

7669

2

Надходження

4100

877

877

3

Залишок на кінець року

4300

8546

8546

4

Разом змін у капіталі

4295

877

877

5

Темп зростання власного капіталу, %

111,44

111,44

6

Коефіцієнт надходжень власного капіталу, грн / грн

0,103

0,103

7

Коефіцієнт вибуття власного капіталу, грн / грн.

0

0

Таблиця 2.6 Аналіз руху власного капіталу Дочірнього підприємства «Авіком Рівне» за 2015 рік

N з/п

Показник

Код рядка форми N 4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), тис. грн.

Усього

1

Залишок на початок року

4095

8546

8546

2

Надходження

4100

3401

3401

3

Залишок на кінець року

4300

11947

11947

4

Разом змін у капіталі

4295

3401

3401

5

Темп зростання власного капіталу, %

139,80

139,80

6

Коефіцієнт надходжень власного капіталу, грн / грн

0,285

0,285

7

Коефіцієнт вибуття власного капіталу, грн / грн.

0

0

Під час аналізу власного капіталу ДП «Авіком Рівне» за 2014-2015 роки можна зробити наступні висновки:

залишок на початок 2015 року зріс на 877 тис.грн.(11,44%) і становив 8546 тис.грн., проти 7669 тис.грн. в 2014 році;

надходження зросло на 2524 тис.грн., в динаміці відбувся ріст на 287,80%, вибуття власного капіталу за даний період не було;

залишок на кінець року збільшився на 3401 тис.грн., що в динаміці становить збільшення на 39,80% .

Темп росту власного капіталу у 2014 році становив 111,44%, а у 2015 році 139,80% , що на 28,36% більше; коефіцієнт надходжень власного капіталу у 2015 році зріс 0,182 пункти проти 2014 року, це свідчить про накопичення власного капіталу, що для підприємства характеризується позитивно.

2.1.5 Аналіз кредиторської заборгованості

Динаміка зміни кредиторської заборгованості, її склад, структура і якість, а також інтенсивність її збільшення або зменшення значно впливають на оборотність капіталу, вкладеного в поточні активи, а, отже, на фінансовий стан підприємства.

У ході аналізу кредиторської заборгованості оцінюється структура кредиторської заборгованості, а також підстави її виникнення. За результатами аналізу кредиторської заборгованості заповнюємо табл. 2.7.

Таблиця 2.7 Структурно-динамічний аналіз кредиторської заборгованості Дочірнього підприємства «Авіком Рівне» за 2014-2015роки

Показник

2014 рік

2015 рік

Відхилення

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

за сумою, +, -

Тр, %

по питомій вазі, в.п.

1. Кредиторська заборгованість, всього

20560

100

21353

100

793

103,6

0

у т.ч.:

1.1. Поточні зобов'язання і забезпечення з них:

1.1.1.Короткострокові кредити банків

4663

22,68

2395

11,22

-2268

51,36

-11,46

1.1.2. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

15862

77,15

18445

86,38

2583

116,28

9,23

1.1.3. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками

0

0

476

2,23

476

-

2,23

з них:

1.1.3.1. З бюджетом

0

0

476

2,23

476

-

2,23

1.1.4. Інші поточні зобов'язання

35

0,17

37

0,17

2

105,71

0

Кредиторська заборгованість ДП «Авіком Рівне» у 2015 році збільшилась на 793 тис.грн., що в динаміці склало 3,6%.

Структурно кредиторська заборгованість складається з:

поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, масова частка у 2014 році становила 77,15%, у 2015 році збільшилась на 9,23% і становила 86,38%, що в сумі дало збільшення на 2583 тис.грн. (16,28%);

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом у 2015 році становила 476 тис.грн., доля в структурі 2,23%;

інші поточні зобов'язання в сумі зросли на 2 тис.грн., що склало 5,71% темпу росту, проте масова частка (0,17%) не змінилася в динаміці.

Причиною накопичення стала непогашена заборгованість перед постачальниками, та платежі до бюджету, що негативно вплине на показники фінансової стійкості підприємства

Довгострокова кредиторська заборгованість відсутня, це позитивно.

2.1.6 Аналіз власних оборотних засобів

Власні оборотні активи (різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов'язаннями) є тією частиною оборотних активів, яка фінансується за рахунок власних коштів та короткострокових (поточних) зобов'язань. У разі коли підприємство має власні оборотні активи, воно в змозі не лише сплатити свої поточні борги, але й розширити сферу своєї діяльності.

Для аналізу власних оборотних активів підприємства заповнюємо табл. 2.8.

Під час аналізу визначаються причини зменшення або збільшення значення власних оборотних активів з метою подальшого виявлення впливу цих змін на маневреність власних оборотних активів, яка характеризує частку запасів у розмірі власних оборотних засобів.

Таблиця 2.8. Аналіз власних оборотних активів Дочірнього підприємства «Авіком Рівне» за 2014-2015роки тис. грн.

№ з/п

Показники

2014 рік

2015 рік

Відхилення

за сумою, +, -

Тр., %

1

Оборотні активи

31969

34908

2939

109,19

2

Поточні зобов'язання і забезпечення

20560

21353

793

103,86

3

Власні оборотні активи

11409

13555

2146

118,81

Власні оборотні активи ДП «Авіком Рівне» в 2015 році збільшились на 2146 тис.грн., і зросли на 18,81%, це характеризується позитивно. Сприяло цьому збільшення темпів росту оборотних активів, які в 2015 році зросли на 2939 тис.грн., що становить 9,19% темпу росту над темпами росту поточних зобов'язань, які збільшились на 793 тис.грн., і становили 3,86% темпу росту.

Дана ситуація означає, що підприємство погасить всі зобов'язання і залишаться кошти.

2.1.7 Аналіз прибутковості підприємства

Прибутковість підприємства оцінюється наявністю і розмірами прибутку від основної реалізації та чистого прибутку, а також показниками рентабельності.

У ході аналізу прибутковості підприємства з'ясовуються:

- величина чистого прибутку, на яку змінився рівень прибутку від реалізації;

- тенденції зміни цих показників та фактори, якими обумовлені виявлені зміни.

Джерелом інформації для проведення аналізу складу та структури фінансових результатів підприємства (табл. 2.9.) є форма № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ” за 2014 рік (Додаток 14) та за 2015 рік (Додаток 15).

Таблиця 2.9. Аналіз складу та структури фінансових результатів діяльності Дочірнього підприємства «Авіком Рівне» за 2014-2015роки тис. грн.

Показники

2014 рік

2015 рік

Відхилення

за сумою, +, -

Тр., %

Валовий прибуток

8009

11574

3565

144,51

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток

3927

6420

2493

163,48

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток

1163

4147

2984

356,58

Чистий фінансовий результат: прибуток

877

3401

2524

387,80

Проаналізувавши склад та структуру фінансових результатів діяльності ДП «Авіком Рівне» можна зробити висновок, що валовий прибуток у 2015 році зріс на 3565 тис.грн., що становить 44,51% росту; прибуток від операційної діяльності у 2015 році збільшився на 2493 тис.грн., тобто 63,48% зростання; прибуток до оподаткування у 2015 році також збільшився на 2984 тис.грн., що становить 256,58% темпу росту; чистий фінансовий прибутоку 2015 році зріс на 2524 тис.грн., що у відсотках складає 287,8% росту.

Динаміка до зростання прибутку від різних видів діяльності та чистого прибутку оцінюється позитивно.

Проводимо більш детальний аналіз формування фінансових результатів від окремих видів діяльності в табл. 2.10 та 2.11.

Таблиця 2.10. Аналіз динаміки фінансових результатів від операційної діяльності Дочірнього підприємства «Авіком Рівне» за 2014-2015роки тис. грн.

Показники

2014 рік

2015 рік

Відхилення

за сумою, +, -

Тр., %

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

139490

146549

7059

105,06

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

131481

134885

3404

102,59

Валовий прибуток

8009

11574

3565

144,51

Інші операційні доходи

326

427

101

130,98

Адміністративні витрати

1016

1961

945

193,01

Витрати на збут

3362

3573

211

106,28

Інші операційні витрати

30

47

17

156,67

Прибуток від операційної діяльності

3927

6420

2493

163,48

Чистий дохід від реалізації продукції ДП «Авіком Рівне» у 2015 році зріс через збільшення обсягів реалізації та ціни на продукцію на 7059 тис.грн., що у відсотках становить 5,06%, порівнюючи з темпом росту фінансового результату від операційної діяльності, який становив 63,48% можна зробити висновок про результативність основної операційної (статутної) діяльності підприємства.

Собівартість реалізованої продукції зростає на 3404 тис.грн., (2,59% темпу росту) це пов'язано із збільшенням обсягів реалізації.

Валовий прибуток зріс на 3565 тис.грн., (44,51% темпу росту), позитивним є те, що темп росту валового прибутку переважає темп росту собівартості реалізованої продукції.

Інші операційні доходи збільшились на 101 тис.грн., (30,98% темпу росту).

Адміністративні витрати зросли на 945 тис.грн., що у відсотках становить 93,01%, для підприємства це негативне явище.

Витрати на збут та інші операційні витрати зросли на 6,28% та 56,67% відповідно, їх збільшення пов'язане зі збільшенням об'ємів реалізації, рекламу, що є нормальним для підприємства так як доходи переважають над витратами.

Прибуток від операційної діяльності у 2015 році зріс на 2493 тис.грн., що становить 63,48% темпу росту, що для підприємства характеризується позитивно.

Дочірнє підприємство «Авіком Рівне» здійснює фінансову та інвестиційну діяльність в таблиці 2.11 проведемо аналіз фінансових результатів від фінансової та інвестиційної діяльності підприємства.

Таблиця 2.11. Аналіз складу та динаміки фінансових результатів від фінансової та інвестиційної діяльності Дочірнього підприємства «Авіком Рівне» за 2014-2015роки тис. грн.

Показники

2014 рік

2015 рік

Відхилення

за сумою, +, -

Тр., %

1. Фінансовий результат від фінансової діяльності

-1897

-2280

-383

120,19

1.1. Інші фінансові доходи

0

3

3

-

1.2. Фінансові витрати

1897

2283

386

120,35

2. Фінансовий результат від інвестиційної діяльності

-867

7

-860

-0,81

2.1. Інші доходи

863

7

-856

0,81

2.2. Інші витрати

1730

0

-1730

0

Фінансовий результат від фінансової діяльності ДП «Авіком Рівне» у 2015 році має від'ємне значення, що свідчить про збитки, які в динаміці зростають на 20,19%, причиною цього явища є фінансові витрати, які значно переважають фінансові доходи до того ж в динаміці зростають на 20,35%, що характеризується негативно.

Фінансовий результат від інвестиційної діяльності у 2015 році становив 7 тис.грн., позитивним є скорочення інших витрат у 2015 році. Отриманий прибуток від інвестиційної діяльності свідчить про реалізацію інвестиційної стратегії підприємства

Під час аналізу прибутковості підприємства та його діяльності досліджуються показники рентабельності.

Рентабельність - відносний показник прибутку, який відображає співвідношення отриманого ефекту (доходу, прибутку) з наявними або використаними ресурсами.

Для дослідження рентабельності продукції та рентабельності підприємства потрібно розрахувати і оцінити динаміку наступних показників:

1) рентабельність продукції (товарів, робіт, послуг) показує, скільки отримано валового прибутку з 1 грн. понесених витрат. Даний показник розраховується як відношення валового прибутку (ВП) від продажу до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (СРП) (2.1):

(2.1)

Визначимо рентабельність продукції для ДП «Авіком Рівне»:

2014р

2015р

2) чиста рентабельність продажу продукції (товарів, робіт, послуг) показує розмір чистого прибутку з 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Даний показник розраховується як відношення чистого прибутку (ЧП) до чистого доходу (ЧД) (2):

(2.2)

Визначимо чисту рентабельність продажу продукції (товарів, робіт, послуг) продукції для ДП «Авіком Рівне»:

2014 р

2015 р

3) рентабельність підприємства (активів) показує величину чистого прибутку, яка припадає на 1 грн. активів. Даний показник розраховується як відношення чистого прибутку (ЧП) до середньорічної вартості активів підприємства (А) (2.3):

Ч 100 % (2.3)

Визначимо рентабельність активів для ДП «Авіком Рівне»:

2014р

2015р

4) рентабельність оборотних активів характеризує ефективність використання оборотних активів підприємства. Даний показник розраховується як відношення чистого прибутку (ЧП) до середньорічної вартості оборотних активів підприємства (ОА) (2.4):

Ч 100 % (2.4)

Визначимо рентабельність оборотних активів для ДП «Авіком Рівне»:

2014р

2015р

5) рентабельність власного капіталу показує, наскільки ефективно підприємство використовує власний капітал, тобто характеризує ефективність вкладення коштів у дане підприємство. Даний показник розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості власного капіталу підприємства (ВК) за формулою (2.5):

Ч 100 % (2.5)

Визначимо рентабельність власного капіталу для ДП «Авіком Рівне»:

2014р

2015р

6) рентабельність господарської діяльності показує скільки отримано прибутку від господарської діяльності з 1 грн. загальних витрат. Даний показник розраховується як відношення чистого прибутку (ЧП) до витрат підприємства (В) за формулою (2.6):

Ч 100 % (2.6)

Визначимо рентабельність господарської діяльності для ДП «Авіком Рівне»:

2015р

2014р

Узагальнення результатів розрахунків, дослідження динаміки зміни показників рентабельності проведемо в таблиці 2.12.

Таблиця 2.12 Аналіз динаміки показників рентабельності Дочірнього підприємства «Авіком Рівне» за 2014-2015роки

Показники

2014 рік

2015 рік

Відхилення

За сумою, +, -

Тр., %

1. Валовий прибуток, тис. грн.

8009

11574

3565

144,51

2. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

131481

134885

3404

102,59

3. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

139490

146459

6969

105,00

4. Чистий прибуток, тис. грн.

877

3401

2524

387,80

5. Середньорічна вартість активів, тис. грн.

36618

36703

85

100,23

5.1. Вартість активів на початок року

38630

34606

-4024

98,58

5.2. Вартість активів на кінець року

34606

38800

4194

112,12

6. Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн.

33940

33438,5

-501,5

98,52

6.1. Вартість оборотних активів на початок року

35911

31969

-3942

89,02

6.2. Вартість оборотних активів на кінець року

31969

34908

2939

109,19

7. Середньорічна вартість власного капіталу, тис. грн.

8107,5

10246,5

2139

126,38

7.1. Вартість власного капіталу на початок року

7669

8546

877

111,44

7.2. Вартість власного капіталу на кінець року

8546

11947

3401

139,8

8. Витрати підприємства, тис. грн.

139516

142749

3233

102,32

9. Рентабельність продукції (товарів, робіт, послуг), %

6,09

8,58

2,49

-

10. Чиста рентабельність продажу продукції (товарів, робіт, послуг), %

0,63

2,32

1,69

-

11. Рентабельність підприємства (активів), %

2,39

9,27

6,88

-

12. Рентабельність оборотних активів, %

2,58

10,17

7,59

-

13. Рентабельність власного капіталу, %

10,82

33,19

22,37

-

14. Рентабельність господарської діяльності, %

0,63

2,38

1,75

-

Рентабельність продукції показує, скільки отримано валового прибутку з 1 грн. понесених витрат. У ДП «Авіком Рівне» у 2015 році вона становила 8,58%, в динаміці зросла на 2,49%, тобто підприємство на кожну гривню понесених витрат отримало 8,58 гривень прибутку, який в динаміці зростає.

Чиста рентабельність продажу продукції показує розмір чистого прибутку з 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції. У ДП «Авіком Рівне» в 2014 році становила 0,63%, а в 2015 році 2,32%, спостерігається динаміка до збільшення на 1,69%, що оцінюється позитивно.

Рентабельність активів ДП «Авіком Рівне» у 2015 році становила 9,27% проти 2,39% у 2014 році. Темп росту 6,88%, що характеризується позитивно. Рентабельність активів показує, що на 1 грн. активів припадає 9,27 грн. чистого прибутку.

Рентабельність оборотних активів характеризує ефективність використання оборотних активів підприємства. У ДП «Авіком Рівне» у 2015 році вона становила 10,17%, в динаміці зросла на 7,59%. Бачимо, що при темпі росту вартості оборотних активів 9,19% темп росту чистого прибутку значно переважає, що свідчить про ефективне використання оборотних активів.

Рентабельність власного капіталу ДП «Авіком Рівне» у 2014 році становила10,82%, у 2015 році зросла 22,37% і склала 33,19%, цей показник характеризує наскільки ефективно підприємство використовує власний капітал, тобто ефективність вкладення коштів у дане підприємство, як бачимо має місце динаміка до збльшення, отже кошти вкладаються ефективно.

Рентабельність господарської діяльності ДП «Авіком Рівне» у 2015 році становила 2,38%, в динаміці зросла на 1,75, що характеризується позитивно. З данного показника ми бачимо, що з 1 грн. загальних витрат отримано 2,38 грн. прибутку від господарської діяльності

Для наочності зобразимо графічно проказники рентабельності ДП «Авіком Рівне» за 2014-2015 роки на рисунку 2.5:

Графік показників рентабельності ДП «Авіком Рівне» за 2014-2015 роки.

Для більш точного аналізу проведемо факторний аналіз для двох показників рентабельності, застосовуючи прийом ланцюгових підстановок.

Заповнимо вихідні дані проведення факторного аналізу рентабельності господарської діяльності ДП «Авіком Рівне» в таблицю 2.13 та проведемо факторний аналіз рентабельності господарської діяльності ДП «Авіком Рівне» за допомогою прийому ланцюгових підстановок в таблиці 2.14.

Рис. 2.5 Показники рентабельності ДП «Авіком Рівне»

Таблиця 2.13. Вихідні дані для проведення факторного аналізу рентабельності господарської діяльності ДП «Авіком Рівне»

Показники

Умовні познач.

2014 рік

2015 рік

Відхилення

за сумою, +, -

Тр., %

1. Чистий прибуток, тис. грн.

Х1

877

3401

2524

387,80

2. Витрати підприємства, тис. грн.

Х2

139516

142749

3233

102,32

3.Рентабельність господарської діяльності, %

у

0,63

2,38

1,75

-

Таблиця 2.14. Факторний аналіз рентабельності господарської діяльності ДП «Авіком Рівне» за допомогою прийому ланцюгових підстановок

Підстановка

Чистий прибуток Х1

Витрати підприємства Х2

Методика розрахунку у

Розмір впливу факторів

Характер впливу

"0"

877

139516

877:139516х100=0,63

-

-

"1"

3401

139516

3401:139506х100=2,44

1,81

позитивно

"2"

3401

142749

3401:142749х100=2,38

-0,06

негативно

Загальний вплив факторів

1,81+(-0,06)=1,75

позитивно

Оцінюючи рентабельність господарської діяльності ДП «Авіком Рівне» за допомогою прийому ланцюгових підстановок можна оцінити вплив кожного фактора окремо, так при першій підстановці ми бачимо позитивну зміну на 1,81% внаслідок збільшення чистого прибутку; після другої підстановки відбулася негативна зміна на 0,06% через збільшення витрат. Загальний вплив факторів дав сумарно позитивний результат 1,75%, так як чистий прибуток зростав більшими темпами, ніж витрати підприємства.


Подобные документы

 • Аналіз динаміки та структури активів і пасивів, оцінка коефіцієнтів ліквідності, рентабельності та платоспроможності підприємства, його фінансової стійкості та ділової активності. Аналіз показників фінансових результатів діяльності підприємства.

  контрольная работа [117,0 K], добавлен 29.05.2013

 • Аналіз показників господарської діяльності підприємства ВАТ "Криворізький хлібокомбінат": склад, структура та динаміка активів і пасивів підприємства; динаміка кредиторської і дебіторської заборгованості; оцінка платоспроможності і фінансової стійкості.

  контрольная работа [30,1 K], добавлен 15.06.2011

 • Аналіз фінансових результатів діяльності торговельного підприємства. Динаміка структури активів. Аналіз показників оборотності та рентабельності сукупних активів організації, обсягів джерел формування оборотних активів, структури власного капіталу.

  курсовая работа [57,2 K], добавлен 21.03.2011

 • Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства, показники конкурентоспроможності та рентабельності. Аналіз оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність, склад і структура запасів. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

  курсовая работа [103,0 K], добавлен 18.11.2010

 • Теоретичні та методичні основи фінансового аналізу. Характеристика та аналіз фінансових результатів діяльності "Колективної фірми "Ольга". Факторний аналіз прибутку підприємства. Напрямки і резерви покращення фінансових результатів діяльності підприємства

  дипломная работа [480,0 K], добавлен 11.02.2007

 • Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування. Проведення аналізу фінансової стійкості активів, ліквідності балансу, рентабельності, оборотності і платоспроможності фірми. Рекомендації щодо покращення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [138,0 K], добавлен 11.12.2013

 • Характеристика діяльності ВАТ "Костопільський завод продовольчих товарів". Структурно-динамічний аналіз коштів підприємства за ступенем ліквідності. Оцінка показників платоспроможності і фінансової стійкості. Шляхи вдосконалення фінансового стану.

  курсовая работа [122,8 K], добавлен 10.09.2010

 • Формування фінансових результатів діяльності підприємства та задачі їх аналізу. Аналіз рентабельності продукції підприємства. Аналіз рівня, динаміки і структури фінансових результатів ВАТ "Кондитерська фабрика". Резерви збільшення прибутку підприємства.

  курсовая работа [72,6 K], добавлен 09.02.2012

 • Формування фінансових та економічних показників результатів діяльності підприємства. Аналіз забезпеченості, технічного стану та ефективності використання основних засобів виробництва. Аналіз платоспроможності та ліквідності. Показники ділової активності.

  курсовая работа [146,1 K], добавлен 22.12.2014

 • Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності. Аналіз рентабельності власного капіталу, прибутковості продукції, оборотності активів, заборгованості, платоспроможності. Визначення точки беззбитковості. Розрахунок ступеня операційного важеля.

  курсовая работа [555,7 K], добавлен 06.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.