Аналіз кредитоспроможності ПАТ "Одеський коньячний завод" у 2009 році

Показники прибутку і рентабельності, методика їх аналізу. Аналіз фінансових результатів діяльності ПАТ "Одеський коньячний завод". Оцінка фінансових ресурсів і майна підприємства. Оцінка кредитоспроможності підприємства як потенційного позичальника банку.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.05.2012
Размер файла 97,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економічного аналізу

Курсова робота

з теми: Аналіз кредитоспроможності ПАТ «Одеський коньячний завод» у 2009 році

Виконала: студентка

кредитно-економічного

факультету

III курсу, 6 групи

Смирнова Юлія Михайлівна

Науковий керівник: доцент

Бойко Людмила Олександрівна

Одеса 2011

 • Зміст
 • Вступ
 • 1. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
  • 1.1 Джерела формування прибутку підприємства, показники прибутку і рентабельності та методика їх аналізу
  • 1.2 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ПАТ «Одеський коньячний завод» за 2008-2009 рр.
 • 2. Аналіз фінансового стану підприємства та його значення
  • 2.1 Методика аналізу фінансового стану підприємства
  • 2.2 Аналіз фінансових ресурсів та майна підприємства ПАТ «Одеський коньячний завод» у 2009 р.
  • 2.3 Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності позичальника банку
   • 2.3.1 Аналіз платоспроможності підприємства
   • 2.3.2 Аналіз фінансової стійкості підприємства
 • 3. Оцінка кредитоспроможності підприємства як потенційного позичальника банку
  • 3.1 Методи оцінки кредитоспроможності підприємства
  • 3.2 Оцінка кредитоспроможності підприємства
 • Висновок

Вступ

У наш час майже кожне підприємство має потребу в залучених коштах, тому що в сучасних умовах за рахунок лише власного капіталу важко підтримувати прибуток і відповідати вимогам на ринку важко.

Однією з найважливішою категорією ринкової економіки, що відображає реальні в'язки і відносини економічного життя суспільства. Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва і являє собою економічні відносини з приводу зворотнього руху позиченої вартості. Кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу в позичковий і виражає стосунки між кредитором і позичальником. За його допомогою вільні кошти підприємств, приватного сектора і держави акумулюються, перетворюючись у позичковий капітал, котрий передається за плату в тимчасове користування.

Кредит в ринковій економіці необхідний, передусім, як еластичний механізм переливання капіталу з одних галузей в інші та згладжування норми прибутку. Він дає змогу подолати обмеженість індивідуального капіталу. У той же час кредит є необхідним інструментом для підтримки неперервності кругообігу фондів діючих підприємств, обслуговування процесу реалізації товарів, що є особливо важливим в умовах становлення в Україні ринкових відносин.

Метою данної курсової роботи є проведеня аналізу ПАТ «Одеський коньячний завод» і визначення чи є наше підприємство кредитоспроможним.

Задачі роботи:

· Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

· Аналіз фінансового стану підприємства.

· Оцінка кредитоспроможності підприємства як потенційного позичальника.

Об'єктом даної курсової роботи є ПАТ «Одеський коньячний завод».

Одеський коньячний завод був заснований в 1863 році. Підприємство перетворене в ЗАТ у грудні 2002 року.

Одеський коньячний завод є підприємством повного циклу виробництва коньяків за класичною французькою технологією. Це означає, що всі стадії виробництва коньяків - від виноградних саджанців до витримки спиртів і розливу коньяків у пляшки проводиться на одному підприємстві.

ОКЗ володіє значними площами власних виноградників (близько 1000 га) і найстарішим парком бочок (15 тис.шт.).

Сьогодні завод випускає 23 найменування ординарних і марочних коньяків, 13 найменувань горілок, 7 видів шампанського. На підприємстві працюють близько 500 чол.

В асортименті продукції - торгові марки Три зірочки, Десна, Шустов, елітний Золотий Дюк.

Виробництво коньяків за класичною французькою (шарантські) технології почалося на Одеському коньячному заводі в 1899 році, коли завод був викуплений одним з горілчаних королів російської імперії - Н.Л. Шустовим.

Завод також здійснює повний цикл горілчаного виробництва - всі технологічні процеси від вирощування пшеничного зерна до випуску готової продукції зосереджені в межах одного підприємства.

Крім того, завод спеціалізується у виготовленні і випуску тихих і шампанських вин, представлених брендом Французький бульвар.

Частка ОКЗ на українському ринку коньяку складає 30%.

ЗАТ Одеський коньячний завод входить в холдинг Global Spirits AMG-77 Limited, що поєднує також лікеро-горілчаний завод Хортиця, ДП Кримський винний дім, дистрибуційні компанії ТОВ Торговий дім Мегаполіс і ТОВ Торговий дім Мегаполіс (РФ).

За результатами першого півріччя 2010 року, підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 2 млн грн, що в п'ять разів менше, ніж за аналогічний період 2009 року. ОКЗ скоротив чистий дохід від реалізації на 55% - до 75198 тисяч грн.

1. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

1.1 Джерела формування прибутку підприємства, показники прибутку і рентабельності та методика їх аналізу

В умовах ринкової економіки прибуток на рівні підприємства виступає як безпосередня мета виробництва, що зумовлено притаманною капіталу тенденцією до самозростання. Прибуток називають об'єктивною економічною категорією товарно - грошових відносин, важливим фінансовим синтетичним показником діяльності підприємства, а також джерелом фінансових ресурсів підприємства, які відіграють вирішальну роль у фінансовому забезпеченні підприємницької діяльності. Також прибуток відносять до складового елементу ринкових відносин що займає особливе місце в створенні ринку засобів виробництва, предметів народного споживання, цінних паперів. Прибуток відіграє важливу роль в ліквідації бюджетного дефіциту, стабілізації господарства здоланні кризових явищ.

Економічна роль прибутку в умовах ринку виявляється в таких рисах:

-- прибуток є рушійною силою функціонування та розвитку економіки, основним спонукальним мотивом підприємницької діяльності

-- прагнення отримати прибуток сприяє ефектевному розподілу та використанню ресурсів, упровадження досягнень науково-технічного прогресу, скороченню витрат, поліпшенню якості продукції та її споживчих властивостей.

-- прибуток є джерелом розширення суспільного виробництва, примноження національного багатства та задоволення потреб суспільства, що зростають.

Показники прибутку характеризують абсолютну ефективність господарської діяльності підприємства. На розмір прибутку впливають дві фупи факторів - зовнішні і внутрішні.

До зовнішніх факторів відносяться природні транспортні та соціаль-но-економічні умови, рівень розвитку зовнішньоекономічних зв'язків ціни на виробничі ресурси й ін.

До внутрішніх факторів зміни розміру прибутку відносяться:

-основні фактори (обсяг продажу, собівартість продукції, структура продукції і витрат, ціна продукції);

-неосновні фактори, пов'язані з порушенням господарської дис-ципліни (цінові порушення, порушення умов праці і вимог до якості продукції, шо ведуть до штрафів, економічних санкцій тощо).

Оскільки зовнішні фактори не піддаються регулюванню з боку підприємства, слід більш докладно розглянути основні внутрішні фактори, що впливають на розмір прибутку.

Прибуток залежить від обсягу реалізації продукції. При високій питомій вазі постійних витрат у собівартості продукції зростання обсягу реалізації приведе до ще більшого зростання прибутку в результаті зниження частки постійних витрат, шо припадають на одиницю продукції. Оскільки прибуток обчислюється як різниця між ціною і собівартістю продукції, то очевидним є той факт, що на розмір прибутку впливають зростання цін і зниження собівартості.

У період високих темпів інфляції зростання прибутку забезпечується за рахунок цінового фактора. Уповільнення темпів інфляції, насичення ринків товарами, розвиток конкуренції обмежують можливість виробників підвищувати ціни і отримувати прибуток за допомогою цього фактора. В результаті актуальним стає фактор зниження витрат. При цьому використовуються такі прийоми, як економія паливно-сировинних ресурсів, матеріальних і трудових витрат, зниження частки амортизаційних відрахувань у собівартості, скорочення адміністративних витрат і т. д. Однак варто мати на увазі, що зниження собівартості має межу, після якої воно неможливе без зниження якості продукції. Це ж відноситься до адміністративних і комерційних витрат, які неможливо звести до нуля, оскільки без них підприємство нормально функціонувати не зможе і продукція реалізовуватися не буде.

До числа факторів зростання прибутку варто віднести і відновлення асортименту та номенклатури продукції, що випускається. Прибуток у ринковій економіці є рушійною силою відновлення як виробничих фондів, так і продукції, що випускається. Використовуючи концепції життєвого циклу продукції, необхідно пам'ятати, що підприємство по-винно починати освоєння нового виду продукції на етапі зростання прибутку для того, щоб до моменту зниження рентабельності старої продукції випуск нової продукції досяг точки беззбитковості.

Підвищення якості продукції, її дизайну, технічні вдосконалювання й інші прийоми підтримки попиту на продукцію вимагають додатко-вих витрат, а тому також повинні застосовуватися задовго до того, як рівень рентабельності почне знижуватися, чи принаймні відразу ж, як тільки така тенденція намітиться. Більше того, на вершині попиту поліпшення товару, що пропонується, може викликати підвищення як ціни на нього, так і відповідно прибутку.

Прибутковість суб'єкта, що хазяює, характеризується абсолютними і відносними показниками.Абсолютний показник прибутковості - це сума прибутку, або доходів .Відносний показник - рівень рентабельності. Рентабельність являє собою прибутковість, або прибутковість виробничо-торговельного процесу. Її величина виміряється рівнем рентабельності, що визначається процентним відношенням прибутку від реалізації продукції до собівартості продукції.Рівень рентабельності фірми визначається в двох напрямках : рентабельністю продукції і рентабельністю фірми. Рентабельність продукції виміряється процентним відношенням прибутку від реалізації товарів до товарообігу. Основними факторами, що впливають на чистий прибуток, є розмір виручки від реалізації продукції, рівень собівартості, рівень рентабельності, доходи від позареалізаційних операцій, витрати по позареалізаційних операціях, величина податку на прибуток і інші податки, виплачуваних із прибутку.Аналіз прибутковості суб'єкта, що хазяює, проводиться в порівнянні з планом і попереднім періодом.

Етапи аналізу фінансових результатів діяльності підприємства:

Розрахунок та оцінка динаміки фінансового результату від основної операційної діяльності (таблиця 1.1);

Факторний аналіз прибутку від основної операційної діяльності (1.2.)

Аналіз фінансових результатів від іншої операційної діяльності (таблиця 1.3);

Аналіз фінансових результатів від інвестиційної та фінансової діяльності (таблиця 1.4);

Оцінка динаміки та структури фінансового результату до оподаткування (таблиця 1.5);

Аналіз динаміки чистого прибутку. (таблиця 1.6.);

Визначення резервів збільшення прибутку (таблиця 1.7.);

Аналіз рентабельності виробництва та рентабельності реалізованої продукції (таблиця 1.8.);

Факторний аналіз рентабельності реалізованої продукції (таблиця 1.9.);

1.2 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ПАО «Одеський коньячний завод» за 2008-2009 рр.

Таблиця 1.1

Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції(ООД) ПАО «Одеський коньячний завод» за 2008-2009 рр.(тис. грн)

№ п/п

Показники

Код рядка

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення

(+, -)

1.

Чистий доход від реалізації продукції

35

275111

447181

172070

2.

Собівартість реалізованої продукції

40

142612

238692

96080

3.

Адміністративні витрати

70

11647

12812

1165

4.

Витрати на збут

80

70506

162142

91636

5.

Прибуток(збиток) від реалізації продукції(ООД) (ст. 1 - ст. 2 - ст. 3 - ст. 4)

Розраховується

50346

33535

-16811

Висновок : У звітному періоді прибуток від реалізації продукції зменшився на 16811 тис. грн у порівнянні з попереднім роком і склав 33535 тис. грн. Зменшення прибутку від реалізації відбулося за рахунок збільшення чистого доходу від реалізації на 172070 тис. грн., тобто майже в два рази, Але зростання собівартості реалізованої продукції, адміністративних втрат та витрат на збут відбувається значно більшими темпами ніж зростання чистого доходу.

Таблиця 1.2

Факторний аналіз фінансових результатів від основной операційної діяльності

Вихідні дані

Вплив факторів на прибуток

Показники

За попередній рік

За звітний рік

Найменування

факторів,

розрахунок

Тис. грн.

За умо-вами минулого року

Фактично

1.Чистий доход від реалізації продукції

275111,0

288866,6

447181,0

Збільшення цін

158314,4

2. Собівартість реалізованої продукції

142612,0

149742,6

238692,0

Збільшення виробничої собівартості

-88949,4

3.Адміністра-тивні витрати

11647,0

11647,0

12812,0

Ріст адміністративних витрат

-1165,0

4.Витрати на збут

70506,0

74031,3

162142,0

Ріст витрат на збут

-88110,7

5.Фінансовий результат від основной операційної діяльності

50346,0

52863,3

33535,0

Збільшення фізичного об'єму реалізації

2467,0

6. Фінансовий результат від основной операційної діяльності у звітному році на умовах попереднього року

50346х

104.9=

52813

х

Покращення структури реалізації

50,3

Всього

-17393,4

Відсоток по собівартості - 104.9%.

Перевірка: 33535-50346= - 16811(тис. грн.)

158314,4+(-88949,4)+(-1165)+(-88110,7)+2467+50,3=-17393,4 (тис. грн..)

Висновок: У звітному році в порівнянні з попереднім фінансовий результат від ООД зменшився на 17393,4 тис. грн. Це відбулося за рахунок збільшення виробничої собівартості на 88949 тис. грн. Показник також зменшився за рахунок зростання адміністративних витрат і витрат на збут відповідно на 1165 та 88110,7 тис. грн. Але таке падіння було частково перекрито збільшенням цін на 158314 тис. грн., збільшення фізичного об'єму реалізації на 2467 тис грн. та поліпшенням структури реалізації на 50,3 тис. грн.

Аналіз фінансових результатів від іншої операційної діяльності буде представленим у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

Аналіз фінансових результатів від іншої операційної діяльності ПАО «Одеський коньячний завод» за 2008-2009 рр.(тис. грн.)

Показники

Код р

2008р.

2009р.

Відхилення

1. Інші операційні доходи : всього

36539

61687

25148

1.1 Операційна оренда активів

440

304

363

59

1.2Операційна курсова різниця

450

13945

24364

10419

1.3Реалізація інших оборотних активів

460

235

643

408

1.4Штрафи, пені, неустойки

470

0

0

0

1.5Інші операційні доходи

490

22055

36317

14262

2. Інші операційні витрати:

65775

77190

11415

2.1Операційна оренда активів

440

0

0

0

2.2Операційна курсова різниця

450

40869

31283

-9586

2.3Реалізація інших оборотних активів

460

0

0

0

2.4Штрафи, пені, неустойки

470

252

3988

3736

2.5Інші операційні витрати

490

24654

41919

17265

у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів

491

0

1912

1912

непродуктивні витрати і втрати

492

0

0

0

Фінансовий результат від іншої операційної діяльності :

Прибуток+ (збиток-) (стр 1- стр 2)

-29236

-15503

13733

Висновок: У 2009 р. фінансовий результат від іншої операційної діяльності збільшився на 13733 тис. грн. в порівнянні з 2008 роком, але все-таки мав від'ємне значення, яке складало 15503 тис. грн. Ми можемо побачити, що динаміка даного показника позитивна і це покращення відбулося за рахунок майже всіх показників крім одного - операційна курсова різниця, яка зменшилась у 2009 році у порівнянні з 2008 роком на 9586 тис. грн..Аналіз фінансових результатів від фінансово-інвестиційної діяльності ПАТ «Одеський коньячний завод» 2008-2009 рр. буде представлений в табл 1.4

Таблиця 1.4

Аналіз фінансових результатів від фінансово-інвестиційної діяльності ПАТ «Одеський коньячний завод» 2008-2009 рр. (тис. грн.)

Показники

2008 р.

2009 р.

Відхилення

1. Доходи від участі в капіталі за інвестиціями :

0

0

0

2. Інші фінансові доходи :

0

0

0

Дивіденди

0

0

0

Фінансова оренда активів

0

0

0

Інші фінансові доходи

0

500

500

3. Інші доходи :

0

0

0

Реалізація фінансових інвестицій

219

16

-203

Реалізація необоротних активів

0

0

0

Реалізація майнових комплексів

0

0

0

Неопераційна курсова різниця

0

0

0

Безоплатно одержані активи

0

0

0

Інші доходи

0

631

631

Всього доходів

219

1147

928

1.Витрати від участі в капіталі за інвестиціями :

0

0

0

2. Інші фінансові витрати:

0

0

0

Проценти

19052

12731

-6321

Фінансова оренда активів

0

0

0

Інші фінансові витрати

0

0

0

3. Інші витрати:

0

0

0

Реалізація фінансових інвестицій

0

0

0

Реалізація необоротних активів

0

0

0

Реалізація майнових комплексів

0

0

0

Неопераційна курсова різниця

0

0

0

Списання необоротних активів

157

4436

4279

Інші витрати

0

0

0

Всього витрат

19209

17167

-2042

Фінансовий результат від фінансово-інвестиційної діяльності : прибуток/збиток

-18990

-16020

2970

Висновок: У 2009 році фінансовий результат від фінансово-операційної діяльності в порівнянні з 2008 роком збільшився на 2970 тис. грн. і склав збиток у розмірі 16020 тис. грн. Це сталося за рахунок збільшення доходів на 928 тис. грн., які в свою чергу зросли за рахунок збільшення інших фінансових доходів і інших доходів відповідно на 500 і 631 тис. грн. та зменшення доходів від реалізації фінансових на 203 тис. грн.. Також на фінансовий результат від фінансово-інвестиційної діяльності позитивно вплинуло зменшення витрат на 2024 тис. грн., які в свою чергу зменшились за рахунок процентів на 6321 тис. грн., а витрати на списання необоротних активів збільшилися на 4279 за аналізований нами період.

Підприємство несе величезні втрати від фінансово-інвестиційної діяльності і хоч динаміка цього показника є позитивною, але кошти які вкладаються в даний вид діяльності доцільніше було б вкладати в основну діяльність підприємства.

Оцінка динаміки та структури фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування ПАТ «Одеський коньячний завод» 2008-2009 представлено в табл.. 1.5

Таблиця 1.5

Оцінка динаміки та структури фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування ПАТ «Одеський коньячний завод» 2008-2009 рр. (тис. грн.)

Показники

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення (+, -)

Тис. грн.

В % до підсумку

Тис. грн.

В % до підсумку

Тис. грн.

П. п.

1.Фінансовий результат від реалізації продукції (ООД) : (+), (-).

Ряд.050(055)-70-80

50346

238,5

33535

186,0

-16811

-52,5

2.Фінансовий результат від іншої операційної діяльності : (+), (-).

Ряд.060-090

-29236

-138,5

-15503

-86,0

13733

52,5

3. Фінансовий результат від операційної діяльності : (+), (-).

Ряд 1+ряд 2 (даної таблиці)

2110

995,8

18032

896,2

-3078

-99,6

4. Фінансові результати від фінансово-інвестиційної діяльності

(+), (-).

Ряд.110+120+130- 140-150-160

-18990

-895,8

-16020

-796,2

2970

99,6

5.Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

(+), (-).

Ряд.170(175)

2120

100

2012

100

-108

0

Висновок: в звітному році в порівнянні з попереднім фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування зменшився на 108 тис. грн. Таке зменшення відбулося за рахунок зменшення фінансового результату від основної операційної діяльності на 16811 тис. грн., тобто на 52,5 п.п. Від інших видів діяльності підприємство отримує збитки, але слід відмітити, збитки від іншої опер. І фі-інв. Діяль. Зменшилися у порівнянні з 2008р.

Аналіз динаміки чистого прибутку(збитку) ПАТ «Одеський коньячний завод» 2008-2009 рр. представлено в таблиці 1.6

Таблиця 1.6

Аналіз динаміки чистого прибутку(збитку) ПАТ «Одеський коньячний завод» 2008-2009 рр. (тис. грн.)

Показники

Код рядка

Попередній рік

Звітний рік

Зміна (+,-)

Фінансові результати до оподаткування -

прибуток (+),

збиток (-)

170

(175)

2120

2012

-108

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

0

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності - прибуток (+),

збиток (-)

190

(195)

2120

2012

-108

Надзвичайні доходи (+)

витрати (-)

200

(205)

6

12

6

Податки з надприбутку

210

0

0

0

Чистий прибуток (+), збиток (-)

220

(225)

2126

2024

-102

Висновки: І в звітному і в попередньому році підприємство отримує прибуток, але динаміка даного показника негативна. У попередньому році прибуток склав 2126 тис. грн, а в звітному - 2034 тис. грн, тобто прибуток зменшився на 102 тис грн. Це відбулося за рахунок зменшення прибутку від ООД на 16811 тис. грн., а від фінансово-інвестиційної діяльності та іншої операційної діяльності підприємство зазнає значних збитків.

Розрахунки суми резерву збільшення прибутку ПАТ «Одеський коньячний завод» представлено в таблиці 1.7

Таблиця 1.7

Розрахунки суми резерву збільшення прибутку ПАТ «Одеський коньячний завод»

Джерела даних

Найменування резервів

Сума, тис. грн.

Розрахунок резерву збільшення реалізації продукції

1. Використання резерву збільшення обсягу реалізації продукції.

12*7,5/100=9

Розрахунок резерву зниження собівартості продукції

2. Резерв зниження собівартості продукції.

6,5

Ф. № 2

стр.90

3. Недопущення надпланових збитків від іншої операційної діяльності:

77190

3.1 Операційна курсова різниця

31283

3.2 Штрафи, пені, неустойки

3988

3.4 Інші операційні витрати

41919

Ф. № 2 стр. 160

4. Запобігання невиправданих витрат від поза реалізованих операцій:

4436

4.1 списання необоротних активів

4436

Разом 81641,5

Висновки: В 2009 році ПАТ «Одеський коньячний завод» може збільшити свої прибутки на 81641,5 тис. грн. за рахунок зменшення собівартості продукції на 6,5 тис. грн., також за рахунок збільшення обсягу реалізації на 9 тис. грн. Також великих збитків завдають надпланові втрати від іншої операційної діяльності, які включають в себе операційну курсову різницю, штрафи, пені, неустойки та інші операційні витрати у відповідному розмірі 31283 тис. грн., 3988 тис. грн. та 41919 тис. грн. і якщо на ці суми підприємство зможе скоротити свої витрати то отримає додатковий прибуток.

Також за рахунок зменшення витрат на списання необоротних активів ми зможемо збільшити прибуток на 4436 тис. грн.

Аналіз рентабельності виробництва та рентабельності реалізованої продукції ПАТ «Одеський коньячний завод» 2008-2009 р. представлено в таблиці 1.8.

Таблиця 1.8

Аналіз рентабельності виробництва та рентабельності реалізованої продукції ПАТ «Одеський коньячний завод» 2008-2009 рр. (тис. грн.)

Показники

2008

2009

Зміна (+, -)

1. Прибуток від реалізації продукції, тис. грн.

50346,0

33535,0

-16811,0

2. Чистий прибуток, тис. грн.

2126,0

2024,0

-102,0

3. Обсяг реалізації, тис. грн.

275111,0

447181,0

172070,0

4. Витрати на виробництво реалізованої продукції, тис. грн.(040+070+080)

224765,0

413646,0

188881,0

5. Середньорічна вартість основних виробничих фондів та нормованих оборотних фондів, тис. грн.

298992,0

305424,5

6432,5

6. Рентабельність виробництва, %((стр.1:стр.5)*100%)

16,8

10,9

-5,9

7. Рентабельність продаж % ((стр.1:стр.3)*100%)

18,3

7,5

-10,8

8. Рентабельність витрат % ((стр.1:стр.4)*100%)

22,4

8,1

-14,3

Висновки: У 2008-2009рр. підприємство є рентабельним. Але ми бачимо зниження усіх показників рентабельності. Так рентабельність витрат у 2009 році в порівнянні з 2008 роком зменшилась на 14,3 п.п. і склала 8,1%. Рентабельність продаж у звітному періоді в порівнянні з попереднім зменшилась на 10,8 п.п. і рентабельність виробництва - на 5,9 п.п. можемо зробити висновок що таке зменшення відбулося в результаті зменшення прибутку від реалізації продукції і збільшення витрат підприємства.

Аналіз впливу факторів на зміну рентабельності витрат з ООД представлено в таблиці 1.9

Таблиця 1.9

Аналіз впливу факторів на зміну рентабельності витрат з ООД

Показники

2008р.

При прибутку 2008р і фактичній собівартості 2009р.

2009р.

Відхилення

Всього

за рахунок зміни:

витрат

прибутку

1. Прибуток від ООД, т.грн

50346,0

50346,0

33535,0

-16811,0

-10,2

-4,1

2. Витрати на виробництво реалізованої продукції, тис. грн.(040+070+080)

224765,0

413646,0

413646,0

188881,0

3. Рентабельність ООД, %

22,4

12,2

8,1

-14,3

Перевірка: (-10,2) + (-4,1) = -14,3

Висновки: В 2009 році в порівнянні з 2008 роком рентабельність витрат з ООД зменшилась на 14,3 п.п., і склала 8,1%. Таке зменшення сталося за рахунок зменшення прибутку від ООД на 16811 тис. грн., що призвело до зменшення рентабельності на 4,1 п.п. А за рахунок росту витрат на виробництво реалізованої продукції на 188881 тис. грн., рентабельність витрат з ООд зменшилась на 10,2 п.п.

2. Аналіз фінансового стану підприємства та його значення

2.1 Методика аналізу фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства (ФСП) - це економічна категорія, яка відображає стан капіталу в процесі його кругообігу й здатність суб'єкта господарювання до саморозвитку на фіксований момент часу. Воно може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим.

Отже, фінансова стійкість підприємства - це здатність суб'єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу активів і пасивів в змінюється внутрішньому та зовнішньому середовищі, що гарантує його постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість в рамках допустимого рівня ризику.

Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від результатів виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо плани успішно виконуються, то це благотворно впливає на фінансове становище підприємства.

Головна мета фінансової діяльності зводиться до стратегічного завдання збільшення активів підприємства. Для цього воно повинно постійно підтримувати платоспроможність і рентабельність, а також оптимальну структуру активу і пасиву балансу.

Основні завдання аналізу такі:

1. своєчасне виявлення і усунення недоліків у діяльності та пошук резервів поліпшення стану підприємства, а також зростання його платоспроможності;

2. прогнозування можливих результатів, економічної рентабельності виходячи з реальних умов господарської діяльності і наявності власних і позикових ресурсів, створення моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів;3. проведення заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення стану підприємства.

4. Оцінка динаміки складу і структури джерел власного і позикового капіталу, їх стану і руху;

5. Аналіз абсолютних та відносних показників фінансової стійкості підприємства та оцінка зміни її рівня.

2.2 Аналіз фінансових ресурсів та майна підприємства ПАО «Одеський коньячний завод» у 2009 р.

Таблиця 2.1

Аналіз складу, структури та динаміки майна ПАО «Одеський коньячний завод» у 2009 р.

№ п/п

Види активів

На 1.01.2008р.

На 1.01.2009р.

Зміна за рік

Сума, тис.грн

Питома вага у %

Сума, тис.грн

Питома вага у %

Сума, тис.грн.

Темп при

росту у %

А

1

2

3

4

5

6

Активи - усього

414202,0

100

588511,0

100

174309,0

42,1

у тому числі:

1

Необоротні активи

122978,0

29,6

112602,0

19,1

-10376,0

-8,4

з них:

1.1.

основні засоби

103983,0

25,1

93554,0

15,8

-10429,0

-10,0

1.2.

незавершене будівництво

12483,0

2,9

12549,0

2,1

66,0

0,5

1.3

нематеріальні активи

6426,0

1,4

6409,0

1,1

-17,0

0,3

1.4.

Інші необоротні активи

86,0

90,0

4,0

4,7

2

Оборотні активи

290770,0

70,2

465019,0

79,0

174249,0

60,0

з них:

2.1.

Запаси

195009,0

47,1

218303,0

37,1

23294,0

11,9

2.1.1.

виробничі запаси

14986,0

42722,0

27736,0

185,1

2.2.

Кошти в розрахунках

90515

21,8

233943

39,7

143428,0

158,5

2.3.

Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції

5246,0

1,3

12773,0

2,2

7527,0

143,4

3.4.

Витрати майбутніх періодів

454,0

0,2

10890,0

1,9

10436,0

2298,7

Висновок: У 2009 році активи підприємства зросли на 174309 тис. грн. в порівнянні з 2008 роком або на 42,1%. Такий зріст стався завдяки збільшенню оборотних активів на 174249 тис. грн., тобто на 60%. У структурі оборотних активів постерігається збільшення запасів на 23294 тис. грн. чи на 11,9%, збільшення коштів в розрахунках на 143428 тис. грн. або на 158,5%, а також збільшення грошових коштів та поточних фінансових інвестицій на 7527 тис. грн.. чи на 143,4 %. Також збільшення активів відбулося за рахунок росту витрат майбутніх періодів на 10436 тис. грн., або на 2298,7%.

Але ми бачимо зниження необоротних активів на 10376 тис. грн. чи на 8,4% завдяки зменшенню основних засобів на 10429 тис. грн., або на 10%.

У структурі активів як на початок так і на кінець року переважають оборотні активи, які на кінець року збільшуються до 80%, а питома вага необоротних активів зменшується до 205. Слід зазначити, що необоротні активи зменшуються за рахунок зменшення основних засобів підприємства, що є негативною тенденцією.

Аналіз складу, структури та динаміки джерел фінансування майна ПАО «Одеський коньячний завод» у 2009 році представлено в таблиці 2.2

Таблиця 2.2

Аналіз складу, структури та динаміки джерел фінансування майна ПАО «Одеський коньячний завод» у 2009 році(тис.грн)

Показники

На початок року

На кінець року

Зміни за рік

Загальна сума джерел активів

у т.ч.:

414202,0

588511,0

174309,0

1. Власний капітал

162496,0

164520,0

2024,0

- в % до всіх джерел

39,3

27,9

-11,4

2.Зобов”язання підприємства

251706,0

423991

172285,0

- в % до всіх джерел

60,7

72,1

11,4

з них:

2.1. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

0,0

1797,0

1797

-в % до зобов'язань

0,0

0,3

0,3

2.2. Довгострокові зобов'язання

106171,0

35185,0

-70986,0

-в % до зобов'язань

25,6

6,0

-19,6

2.3. Поточні зобов'язання

145535,0

387009,0

241474,0

-в % до зобов'язань

35,1

65,8

30,7

3. Доходи майбутніх періодів

0,0

0,0

0,0

- в % до всіх джерел

0,0

0,0

0,0

4. Наявність власних оборотних

коштів (розраховується: 1р.ПБ-1р.АБ)

39518

51918

12400

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами -- показник, який характеризує рівень забезпеченості підприємства власними джерелами формування оборотних активів, тобто показує, скільки власних джерел формування оборотних активів підприємства припадає на одиницю цих активів.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами:

Ко=Вок/Ао

Ко на початок =( 39518/290770)=0,136

Ко на кінець=(51918/465019)=0,112

Висновок: На кінець року в порівнянні з початком року загальну сумма джерел активів зросла на 174309 тис. грн.. Такий ріст відбувся за рахунок значного збільшення зобов'язань підприємства на 172285 тис. грн.. та за рахунок збільшення власного капіталу на 2024 тис. грн.

Щодо структури джерел активів то і на початок року і на кінець переважають зобов'язання підприємства відповідно 60,7% і 72,1%., тобто на кінець періоду в порівнянні з початком вони збільшились у структурі на 11,4 п.п. А частка власного капіталу зменшилась з 39,3% до 27,9%.

Тобто з точки зору інвестора (банка) таке підприємство не є привабливим, тому що ми бачимо збільшення частки зобов'язань і зменшення частки власного капіталу.

Зобов'язання підприємства зросли на 172285 тис. грн.. це сталося за рахунок зростання поточних зобов'язань на 241474 тис. грн., що у структурі склали на кінець року 65,8%, тобто питома вага зросла на 30,7% в порівнянні з початком року. Довгострокові зобов'язання зменшились на 70986 тис. грн., а в питомій вазі знизились з 25,6% до 6%. Тобто, ми бачимо негативну тенденція до зменшення довгострокових зобов'язань і зростання поточних

ВОК мають тенденцію до збільшення з 39518 до 51918, але коефіцієнт забезпеченості власними коштами зменшується - це означає, що у підприємства зменшуються джерела для формування оборотних коштів.

2.3 Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності позичальника банку

прибуток рентабельність кредитоспроможність

2.3.1 Аналіз платоспроможності підприємства

Оцінка показників платоспроможності підприємства передусім передбачає розрахунок показників ліквідності. Вони застосовуються для оцінки можливостей підприємства виконати свої короткострокові зобов'язання на конкретну дату. Коефіцієнти ліквідності можуть бути різними за назвою, чи за послідовністю розрахунків, але сутність їх, в основному, однакова. Розглянемо найбільш значущі показники ліквідності для оцінки платоспроможності українських підприємств:

1. Коефіцієнт загальної ліквідності К1 (коефіцієнт покриття) дає загальну характеристику платоспроможності підприємства і розраховується за формулою:

II р. АБ (р. 260)

К1= ------------------------- ;

IV р. ПБ ( р. 620)

Він показує, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Рекомендоване значення цього показника від 1,0 до 2,0 .

2. Коефіцієнт поточної ліквідності (К2) - за значенням аналогічний коефіцієнту загальної ліквідності, але він обчислюється для вузького кола поточних активів, коли з розрахунку виключено найменш ліквідну її частину - виробничі запаси.

Він розраховується за формулою:

II р. АБ - " Запаси" (р. 260-(від р.100 до р. 170))

К2=-------------------------------------------------------------- ;

IV р. ПБ (р. 620)

Рекомендоване значення К2 не менше 0,6- 0,8.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К3) показує, яку частину короткострокових позикових зобов'язань можна, за необхідністю погасити негайно. Він розраховується за формулою :

( р. 220 + р.230 + р. 240) АБ

К3 = ------------------------------------ ;

IV р. ПБ ( р. 620)

Рекомендоване значення цього коефіцієнта не менше 0,25-0,5.

Аналіз показників платоспроможності ПАО «Одеський коньячний завод» у 2009 році представлено в таб..

Таблиця 2.3

Аналіз показників платоспроможності ПАО «Одеський коньячний завод» у 2009 році.

п/п

Основні показники

Рекомен

доване значення

На початок року

На кінець року

Зміни за рік

( +, - )

1.

К1- коефіцієнт загальної ліквідності

1,0-2,0

1,9900

1,2000

-0.79

2.

К2- коефіцієнт поточної ліквідності

0,6-0,8

0,6600

0,6400

-0,0200

3.

К3- коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,25-0,5

0,0004

0,0005

0,0001

Висновок: Коефіцієнт загальної ліквідності на кінець року в порівнянні з початком року зменшився на -0.79. і ставить 1,2000

Коефіцієнт поточної ліквідності зменшився на 0,02 за рахунок непомірного збільшення поточних зобов'язань і ставить 0,6400

Коефіцієнт абсолютної ліквідності не відповідає рекомендованим значенням, він набагато менший за нижню межу рекомендованого значення. Але спостерігається незначний зріст на 0,0001.

Тобто коефіцієнти ліквідності впродовж 2009р. знизилися, але відповідають рекомендованим значенням

2.3.2 Аналіз фінансової стійкості підприємства

Фінансова стійкість підприємства є запорукою виживання компанії наринку.

Стабільні, сильні і стійкі підприємства мають більше переваг у боротьбі зі слабкими.

Фінансова стійкість є відображенням стабільного перевищення доходів над витратами, забезпечує вільне маневрування грошовими коштами підприємства і шляхом ефективного їх використання сприяє безперебійному процесу виробництва і реалізації продукції. Іншими словами, фінансова стійкість фірми - це стан її фінансових ресурсів, їх розподіл і використання, які забезпечують розвиток фірми на основі зростання прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності в умовах припустимого рівня ризику. Тому фінансова стійкість формується в процесі всієї виробничо-господарської діяльності і є головним компонентом загальної стійкості підприємства.

Аналіз стійкості фінансового стану на ту або іншу дату дозволяє відповісти на запитання: наскільки правильно підприємство управляло фінансовими ресурсами протягом періоду, що передує цій даті. Важливо, щоб стан фінансових ресурсів відповідало вимогам ринку і відповідало потребам розвитку підприємства, оскільки недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємства і відсутності у нього коштів для розвитку виробництва, а надлишкова - перешкоджати розвитку, обтяжуючи витрати підприємства зайвими запасами і резервами. Таким чином, сутність фінансової стійкості визначається ефективним формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, а платоспроможність виступає її зовнішнім проявом.

Оцінка фінансового стану підприємства буде неповною без аналізу фінансової стійкості. Аналізуючи ліквідність балансу підприємства, зіставляють стан пасивів зі станом активів; це дає можливість оцінити, якою мірою підприємство готове до погашення своїх боргів. Завданням аналізу фінансової стійкості є оцінка величини і структури активів і пасивів. Це необхідно, щоб відповісти на питання: наскільки підприємство незалежно з фінансової точки зору, росте чи знижується рівень цієї незалежності і чи відповідає стан його активів і пасивів завданням його фінансово-господарської діяльності. Показники, які характеризують незалежність по кожному елементу активів і по майну в цілому, дають можливість виміряти, чи достатньо стійка аналізована підприємницька організація у фінансовому відношенні.

Фінансова стійкість підприємства пов'язана із загальною фінансовою структурою підприємства та ступенем його залежності від кредиторів і дебіторів. Наприклад, підприємство, яке фінансується в основному за рахунок грошових коштів, взятих у борг, в ситуації, коли кілька кредиторів одночасно вимагатимуть свої кредити назад, може збанкрутувати. У даному випадку структура підприємства «власний капітал - позиковий капітал» має значну перевагу в бік останнього. Таким чином, можна зробити висновок про те, що фінансова стійкість підприємства в довгостроковому плані характеризується співвідношенням його власних і позикових коштів. Забезпеченість запасів і витрат джерелами формування є основою фінансової стійкості.

Далі в цьому розділі ми розглянемо як визначається загальна фінансова структура підприємства та його фінансова стійкість і зробимо відповідні висновки. Також ми розглянемо чи може наше підприємство стати банкротом.

Розглянемо основні з цих показників:

Коефіцієнт (К1) співвідношення залучених та власних коштів, який характеризує розмір залучених коштів на одну гривню власних. Інша назва : К1- коефіцієнт фінансового лєвєрєджу чи фінансового ризику:

(III р. + IV р.) ПБ ( р. 480 + р.620)

К1= -------------------------------------------- ;

I р. ПБ (р. 380)

Теоретичне значення не більш 1.

Коефіцієнт (К2) фінансової незалежності характеризує співвідношення власних коштів і загальної заборгованості підприємства (зворотній попередньому ):

I р. ПБ (р.380 )

К2= -------------------------------------------- ;

( III р. + IV р.) ПБ ( р. 480 + р. 620)

3) Коефіцієнт автономії ( К3) - це частка власних коштів у всіх фінансових джерелах підприємства:

I р. ПБ ( р. 380)

К3= --------------------------- ;

? ПБ ( р. 640)

Частка власного капіталу має бути не меншою за 0,6 ( 60% ).

4) Коефіцієнт фінансової залежності (К4)- зворотний попередньому - коефіцієнту автономії ( К3):

? БА ( р.280)

К4= ------------------------- ;

? I р. ПБ ( р. 380)

5) Коефіцієнт маневреності власного капіталу ( К5 ) - характеризує мобільність використання власних коштів, тобто це відношення наявності власних оборотних коштів до всіх власних коштів.

(I р) ПБ - ( I р.) АБ

К5 = ------------------------- ;

I р. ПБ

Чи

( р. 380 ) - ( р. 080)

К5= ------------------------ ;

р. 380

Теоретичне значення не менше 0,5.

Аналіз показників фінансової стійкості ПАО «Одеський коньячний завод» у 2009 році представлено в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4
Аналіз показників фінансової стійкості ПАО «Одеський коньячний завод» у 2009 році

п/п

Назва показника та його економічна сутність

( у т. ч. рекомендоване значення)

На початок

року

На кінець року

Зміни за рік

( +, -)

1.

К1

2,44

2,57

0,13

2.

К2

0,41

0,40

-0,01

3.

К3

0,39

0,28

-0,11

4.

К4

2,56

3,57

1,01

5.

К5

0,24

0,32

0,08

Висновок: Значення К1, тобто коефіцієнту фінансового ризику не відповідає теоретичному і ще й зростає на 0,13 за досліджуваний період. Тобто на одну одиницю власних коштів припадає близько 2,5 залучених. Це не є позитивною стороною для інвестора, у нашому випадку для банка.
Значення К2 або коефіцієнт фінансової незалежності також не співпадає з рекомендованими даними, і протягом досліджуваного періоду часу зменшився на 0,01, що сталося за рахунок збільшення поточних зобов'язань.
Коефіцієнт автономії або КЗ далеко не віповідає рекомендованим значенням, яка дорівнює 0,6, а за досліджуваний період скоротився на 0,11 і в кінці року склав лише 0,28. Тобто можемо зробити висновок, що наше підприємство не є фінансово стійким і є високо залежним від кредиторів.
Коефіцієнт фінансової залежності також не є позитивним для нашого підприємства, тому що він зростає за досліджуваний період на 1,1.
Коефіцієнт маневреності в кінці року склав 0,32 і за досліджуваний період зріс на 0,08.. Так як в динаміці він у нас зріс то ця кількість коштів росте.
Ми можемо зробити загальний висновок, що підприємство не є фінансово стійкими, тому що в структурі капіталу переважають залучені кошти, немає достатньої кількості коштів, якими ми б змогли розпоряджатися і існує велика залежність від зовнішніх кредиторів і інвесторів.
2.4 Прогнозні оцінки ймовірності банкрутства
Банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.
Для успішного господарювання на ринкових засадах суттєво важливим є можливість оцінки ймовірності банкрутства суб'єктів підприємницької та іншої діяльності. В Україні, де протягом багатьох десятиріч панувала позаринкова система господарювання, що виключала офіційне визнання банкрутства як економічного і явища, нема загальновизнаної вітчизняної методики визначення ймовірності банкрутства суб'єктів господарювання. У зв'язку з цим доводиться користуватися зарубіжними методичними підходами, в основу яких покладено факторні моделі прогнозування банкрутства підприємств та організацій.
Найпростішою є двофакторна модель оцінки ймовірності банкрутства підприємства (організації). Вона передбачає обчислення спеціального коефіцієнта Z і має такий формалізований вигляд:
Z = -0,3877-1,0736kзл + 0,579qпк
де kзл -- коефіцієнт загальної ліквідності;
qпк -- частка позикових коштів у загальній величині пасиву балансу.
За двофакторною моделлю ймовірність банкрутства будь-якого суб'єкта господарювання є дуже малою за будь-якого від'ємного значення коефіцієнта Z і великою -- за Z > 1.
Більш обґрунтованою та більш поширеною є п'ятифакторна модель Альтмана.
Професор Нью-Йоркського університету Едвард Альтман розробив алгоритм розрахунку індексу кредитоспроможності, який одержав назву індексу (моделі) Альтмана. Цей індекс дає змогу з достатньою вірогідністю розподілити суб'єкти господарювання на тих, що працюють стабільно, і на потенційних банкрутів.
Свою модель Е. Альтман побудував на підставі дослідження фінансового стану та результатів господарської діяльності 66 компаній, розрахувавши 22 фінансові коефіцієнти і скориставшись для своєї моделі лише п'ятьма найбільш вагомими. Ці коефіцієнти характеризують з різних сторін (усебічно) прибутковість капіталу та його структуру.
Індекс Альтмана «Z» розраховується за формулою
Z= 1,2К1 + 1,4К2 + 3,36К3 + 0,6К4 + 1,0К5,
К1 -- характеризує прибутковість основного та оборотного капіталу; визначається діленням суми балансового прибутку на загальну вартість активів; з певною часткою умовності його можна назвати показником рентабельності виробництва;
К2 -- відображає дохідність суб'єкта господарювання і розраховується як співвідношення чистої виручки від реалізації продукції і загальної вартості активів підприємства (організації);
К3 -- визначає структуру капіталу фірми; обчислюється як відношення власного капіталу (за ринковою вартістю) до позикового капіталу (суми коротко- і довгострокових пасивів);
К4 -- відображає рівень чистої прибутковості виробництва (діяльності); розраховується діленням обсягу реінвестованого прибутку (суми резерву, фондів соціального призначення та цільового фінансування, нерозподіленого прибутку) на загальну вартість активів фірми;
К5--характеризує структуру капіталу та визначається як відношення власного оборотного капіталу до загальної вартості активів суб'єкта господарювання.
Для визначення ймовірності банкрутства того чи того суб'єкта господарювання розрахунковий індекс «Z» необхідно порівняти з критичним його значенням. Для точнішого визначення ступеня ймовірності банкрутства підприємства (організації) рекомендується користуватися таблицею 2.5.
Таблиця 2.5
Інтерпретації значень Z-показника

Значення «Z»

Імовірність банкрутства

До 1,8

Висока

1,8--2,67

Не можна однозначно визначити

2,67 і вище

Низька

Зрозуміло, що в процесі ранжирування (розподілу) підприємств та інших суб'єктів підприємницької діяльності часто виникає потреба врахувати специфіку відповідної галузі (сфери діяльності), а відтак визначити іншу шкалу градації індексів. У вітчизняній практиці господарювання застосування моделі Е. Альтмана зв'язане з певними труднощами.
По-перше, коефіцієнти регресії К,--К5 розраховувалися автором за результатами діяльності компаній, що функціонували у зовсім іншому конкурентному ринковому середовищі.
По-друге, у шкалі Альтмана не враховано галузевих особливостей господарювання.
По-третє, вітчизняним спеціалістам бракує інформації для розрахунку коефіцієнта К3 через недорозвинутість ринку цінних паперів.
Тому запропоновані Е. Альтманом методичні принципи визначення ймовірності банкрутства можна використовувати у вітчизняній практиці господарювання за такої умови: коефіцієнти регресії та критичні значення індексу «Z» треба обов'язково розраховувати для конкретних галузей (сфер діяльності) з використанням оптимальних критеріїв, які відображали б специфічні умови господарювання вітчизняних підприємств (організацій).
Визначимо ймовірність банкрутства для ПАТ «Одеський коньячнй завод» за двофакторною моделлю Е. Альтмана.
Z= 1,2*0,08 + 1,4*0,04 + 3,36*0,22 + 0,6*0,39 + 1,0*0,47
Z= 1,6
Користуючись таблицею 2.5 можемо зробити висновок, що у нашого підприємства є висока ймовірність того, що воно стане банкрутом. Це може статися через те, що у структурі джерел фінансування майна переважають зобов'язання, питома вага яких становить майже 80% від загальної суми валюти балансу.
При використанні моделі Альтмана можливі два типи помилок:
1. Прогнозується збереження платоспроможності підприємства, а в дійсності відбувається банкрутство;
2. Прогнозується банкрутство підприємства, а воно зберігає платоспроможність.
Можливо в нашому випадку як раз і стався другий тип помилки і підприємство зможе вчасно платити по своїм зобов'язанням.

3. Оцінка кредитоспроможності підприємства як потенційного позичальника банку

3.1 Методи оцінки кредитоспроможності підприємства

Діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможлива без періодичного використання різноманітних форм залучення кредитів.

Для надання кредиту важливе значення має оцінка кредитоспроможності позичальника.

Кредитоспроможність - наявність у потенційного позичальника передумов для отримання кредиту і здатність повернути його. Інакше кажучи - це здатність підприємства у повному обсязі й у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїм борговим зобов'язанням

При наданні кредитів будь-який банк стикається з необхідністю оцінки кредитоспроможності позичальників. Ця процедура є обов'язковою, і її результати істотно впливають як на результати конкретних кредитних угод, так і на ефективність кредитної діяльності банку в цілому. Для позичальника оцінка кредитоспроможності також важлива, оскільки від її результату залежить в якому обсязі буде наданий кредит і чи буде він наданий взагалі.

Результатом систематично невірно здійснюваної оцінки кредитоспроможності позичальників може служити погіршення якості кредитного портфеля банку, яке, до того ж, тягне за собою ще й необхідність зайвого резервування. У кращому випадку це призведе до погіршення фінансового стана банку, у гіршому - до повного краху.

Рішенням проблеми є розробка і використання обґрунтованої методики, що дозволятиме банку найбільш реально оцінювати кредитоспроможність позичальників. Проте слід зазначити, що не існує ні єдиної методики, ні єдиного підходу до її побудови. Більш того, що говорити про єдність методик і підходів, коли немає навіть єдиного обґрунтованого визначення поняття кредитоспроможності, про що, зокрема, свідчать наведені нижче різноманітні тлумачення поняття кредитоспроможності.

1) «Під кредитоспроможністю позичальника розуміють його спроможність повністю і в строк розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями».

2) «Кредитоспроможність [creditworthiness] - система умов, що визначають спроможність підприємства залучати позиковий капітал і повертати його в повному обсязі у передбачені терміни».

3) «Кредитоспроможність позичальника - це його спроможність повністю і своєчасно розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями».

4) «Кредитоспроможність (Creditworthiness) - спроможність компанії або приватної особи залучати позиковий капітал і в майбутньому належним чином обслуговувати свій борг».

5) «1. Наявність передумов для отримання кредиту, що підтверджують спроможність повернути його. 2. Спроможність повернути кредит».

6) «Кредитоспроможність - це здатність позичальника в повному обсязі і у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями».


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.