Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Фінансові результати діяльності підприємства, що характеризуються показниками отриманого прибутку і рівня рентабельності. Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі продукції в оцінці за плановою собівартістю. Сума відрахувань прибутку у фонди.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 21.01.2016
Размер файла 78,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

План

1. Сутність та джерела аналізу фінансових результатів

2. Аналіз складу і динаміки балансового прибутку

3. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)

4. Аналіз резервів зростання прибутку

5. Аналіз показників рентабельності

6. Аналіз розподілу та використання прибутку

Список використаної літератури

1. Сутність та джерела аналізу фінансових результатів

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються показниками отриманого прибутку і рівня рентабельності. Найважливішими серед них є показники прибутку, які в умовах ринкової економіки створюють основу економічного розвитку фірми. Прибуток підприємства отримують головним чином від реалізації продукції, робіт, послуг, а також від інших видів діяльності: здачі в оренду основних фондів, комерційної діяльності на фондових і валютних біржах та ін. (рис. 1).

Прибуток - це частина чистого доходу підприємства, створеного в процесі виробництва і реалізованого у сфері обігу. Тільки після продажу продукції чистий дохід набуває форми прибутку. Кількісно він є різницею між виручкою і повною собівартістю реалізованої продукції. Отже, чим більше рентабельної продукції реалізує підприємство, тим більші воно отримує прибутки, тим краще його фінансовий стан. Тому фінансові результати діяльності необхідно вивчати в тісному взаємозв'язку із показниками використання і реалізації продукції.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Рисунок 1 - Модель формування прибутку

Обсяг реалізації і величина прибутку, рівень рентабельності залежать від виробничої, постачальницької, збутової і комерційної діяльності підприємства. Інакше кажучи, ці показники характеризують усі сторони господарювання.

Основні завдання аналізу фінансових результатів діяльності:

систематичний контроль за виконанням планів реалізації продукції і отриманням прибутку;

визначення впливу як об'єктивних, так і суб'єктивних чинників на обсяг реалізації продукції і фінансові результати;

виявлення резервів збільшення обсягу реалізації продукції і суми прибутку;

оцінка роботи підприємства з використання можливостей збільшення обсягу реалізації продукції, прибутку і рентабельності;

розроблення заходів щодо використання виявлених резервів.

Мета аналізу - визначити реальну величину чистого прибутку, стабільність основних елементів балансового прибутку, тенденції їх зміни і можливості використання для прогнозу прибутку.

Джерелами інформації для проведення фінансового аналізу можуть бути:

1) загальна фінансова звітність;

2) відомості управлінського обліку;

3) спеціальна звітність;

4) інформація незалежних агентств;

5) загальнодоступні бази даних;

6) друковані, телевізійні та інші засоби масової інформації;

7) відомості валютних та фінансових ринків;

8) корпоративні бази даних.

До загальної фінансової звітності належать: баланс, звіт про прибуток та збут, звіт про рух капіталу, звіт про рух грошових коштів, пояснення та доповнення до звітності, спеціалізовані форми, встановлені нормативами.

2. Аналіз складу і динаміки балансового прибутку

У господарській практиці використовуються такі показники прибутку:

на одиницю продукції;

балансовий прибуток від реалізації продукції;

прибуток від іншої реалізації;

доходи і витрати від позареалізаційних операцій;

той, що оподатковується;

пільговий;

що залишається у розпорядженні підприємства.

Показник «балансовий прибуток» вивчається при аналізі фінансового результату від усіх видів діяльності підприємства, а решта показників - при аналізі формування податків і розподілу прибутку.

У процесі аналізу балансового прибутку необхідно вивчити його склад, структуру, динаміку і виконання плану за звітний рік. При вивченні динаміки прибутку необхідно враховувати інфляційні чинники зміни його суми. Для цього виручку коригують на середньозважений індекс зростання цін на продукцію підприємства в середньому по галузі, а витрати з реалізації продукції зменшують на їх приріст у результаті підвищення цін на спожиті ресурси за аналізований період.

Приклад 1

У табл. 1 наведений приклад аналізу рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства.

Таблиця 1 - Аналіз рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства, тис. грн

Показник

За минулий

період

За звітний

період

% до базисного

значення

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) без ПДВ і акцизів

158017

243853

154,3

Витрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг)

125312

171434

136,8

Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг)

32705

72419

221,4

Результат від іншої реалізації

410

432

105,4

Сальдо доходів і витрат від позареалізаційних операцій

+148

-324

--

Балансовий прибуток

33263

72527

218,0

Чистий прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства

22813

49001

214,8

Як показують дані табл. 1, підприємство у звітному періоді досягло високих результатів. Балансовий прибуток зріс на 118 %, практично на таку саму величину підвищився показник чистого прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства. Позитивним чинником зростання балансового прибутку стало збільшення прибутку від реалізації продукції за рахунок зростання обсягу реалізації і відносного зниження витрат на виробництво продукції.

Подальший аналіз повинен конкретизувати причини зміни прибутку від реалізації продукції за кожним чинником.

3. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)

Прибуток від реалізації товарної продукції в загальному випадку знаходиться під впливом таких чинників:

обсягу реалізації продукції;

структури реалізації;

собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції;

собівартості продукції за рахунок собівартості окремих виробів;

цін на матеріали і тарифів на послуги;

відпускних цін на реалізовану продукцію;

економії, пов'язаної з порушенням господарської дисципліни.

Наведемо методику формалізованого розрахунку факторних впливів на прибуток від реалізації продукції.

1. Розрахунок загальної зміни прибутку (ДП) від реалізації продукції:

, (1)

де П1 - прибуток звітного року;

П0 - прибуток базисного року.

2. Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі продукції (ДП1) в оцінці за плановою (базовою) собівартістю:

, (2)

де Р0 - прибуток базисного року;

К1 - коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції

, (3)

де S1,0 - фактична собівартість реалізованої продукції за звітний період у цінах і тарифах базисного періоду;

S0 - собівартість базисного періоду.

3. Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі продукції, обумовлених змінами у структурі продукції (ДП2):

, (4)

де К2 - коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції в оцінці за відпускними цінами.

, (5)

де Nl,0 - реалізація у звітному періоді за цінами базисного періоду;

N0 - реалізація в базисному періоді.

4. Розрахунок впливу на прибуток змін собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції (ДП3):

. (6)

5. Розрахунок впливу на прибуток економії від зниження собівартості продукції (ДП4):

, (7)

де S1 - фактична собівартість реалізованої продукції звітного періоду.

6. Розрахунок впливу на прибуток змін відпускних цін на реалізовану продукцію (ДП5):

,(8)

де- реалізація у звітному році в цінах звітного року (Ц - ціна виробу; N - кількість виробів);

- реалізація у звітному році в цінах базисного року.

7. Вплив на прибуток змін цін на матеріали і тарифів на послуги (ДП6), а також економії, викликаної порушеннями господарської дисципліни (ДП7), визначається окремим розрахунком за даними бухгалтерського обліку. Сума факторних відхилень дає загальну зміну прибутку від реалізації за звітний період, що виражається такою формулою:

. (9)

Приклад 2

На базі даних таблиці 2 провести факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.

Таблиця 2 - Аналіз прибутку за чинниками, тис. грн

Показники

За базисом

За базисом на фактично реалізовану продукцію

Фактичні дані із звіту

Фактичні дані з коригуванням на зміну цін та ін.

Реалізація продукції у відпускних цінах підприємства

158017

212000

243853

212000

Повна собівартість продукції

125312

151682

171434

151524

Прибуток

32705

60318

72419

60476

Визначимо ступінь впливу на прибуток таких чинників:

1. Збільшення обсягу продукції в оцінці за базисною повною собівартістю. Обчислюють коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції в оцінці за базисною собівартістю:

151682 : 125 312= 1,210435.

Потім базисний прибуток віднімають з її скоригованої величини:

32 705 · 1,210435 - 32705 = +6882 тис. грн.

2. Збільшення обсягу продукції за рахунок структурних зрушень у складі продукції. Підрахунок зводиться до визначення різниці між коефіцієнтом зростання обсягу реалізації продукції в оцінці за відпускними цінами і коефіцієнтом зростання обсягу реалізації продукції в оцінці за базисною собівартістю:

32705 · (212000 : 158017 - 151 682:125312) = +4287 тис. грн.

3. Зміна собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції. Проводять порівняння базисної повної собівартості, скоригованої на коефіцієнт зростання обсягу продукції, з базисною повною собівартістю фактично реалізованої продукції:

125312 - 1,341628 - 151 682 = +16444 тис. грн.

4. Зменшення витрат на одну гривню продукції. Визначають різницю між базисною повною собівартістю фактично реалізованої продукції і фактичною собівартістю, обчисленою з урахуванням зміни цін на матеріальні та інші ресурси і причин, пов'язаних із порушенням господарської дисципліни:

151682 - 151 524 = +158 тис. грн.

5. Зміна відпускних цін на продукцію. Розраховується як різниця між виручкою від реалізації товарної продукції у діючих цінах:

ДП1 = 243 853 - 212000 = 31 853 тис. грн.

Зміна цін на матеріали, паливо, тарифів на енергію і перевезення, тарифних ставок оплати праці. У розрахунках використовуються зведення про собівартість продукції. У даному випадку ціни на матеріали, тарифи на енергію і перевезення були підвищені на 10000 тис. грн, оплату праці - на 9910 тис. грн, що дало зниження прибутку на 19910 тис. грн.

Порушення господарської дисципліни. Встановлюється за допомогою аналізу економії, що утворилася унаслідок порушення стандартів, технічних умов та ін. У даному прикладі не виявлено додаткового прибутку, отриманого за рахунок перелічених причин.

Загальне відхилення за прибутком становить:

72419 - 32705 = 39714 тис. грн.

Результати розрахунків наведені в зведенні впливу чинників на прибуток від реалізації продукції, тис. грн:

Таблиця 3

Показник

Сума, тис.грн.

Відхилення прибутку - усього

39714

Зокрема за рахунок чинників:

зміни обсягу продукції

6882

зміни структури продукції

4287

зміни структури витрат

16444

зміни рівня витрат

158

зміни цін на продукцію

31853

зміни цін на матеріали і тарифи

-19910

порушень господарської дисципліни

--

Баланс відхилень:

39714 = 6882 + 4287+ 16444+ 158 + 31853-19910.

4. Аналіз резервів зростання прибутку

Щоб забезпечити стабільне зростання прибутку, необхідно постійно шукати резерви його збільшення. Резерви зростання прибутку виявляються як на стадії планування, так і в процесі виконання планів. Визначення резервів зростання прибутку базується на обґрунтованій методиці їх розрахунку, мобілізації і реалізації. Виділяють три етапи цієї роботи: аналітичний, організаційний і функціональний. На першому етапі виявляють і кількісно оцінюють резерви, на другому - розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, що забезпечують використання виявлених резервів. На третьому етапі практично реалізують заходи і ведуть контроль за їх виконанням.

При підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок можливого зростання обсягу реалізації використовуються результати аналізу випуску і реалізації продукції.

Сума резервів зростання прибутку () за рахунок збільшення обсягу продукції (робіт, послуг) розраховується за формулою:

, (10)

де - планова сума прибутку на одиницю і-ї продукції;

- кількість додатково реалізованої продукції у натуральних одиницях вимірювання.

Якщо прибуток розрахований на гривню продукції, то сума резерву його зростання за рахунок збільшення обсягу реалізації визначається за формулою

(11)

де Nв - можливе збільшення обсягу (резерв зростання) реалізованої продукції;

P1 - фактичний прибуток від реалізації продукції;

Nl - фактичний обсяг реалізованої продукції.

Важливий напрям використання резервів зростання прибутку - зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, наприклад, сировини, матеріалів, палива, енергії, амортизації основних фондів та інших витрат.

Для виявлення і підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок зниження собівартості може бути використаний метод порівняння. У цьому випадку для кількісної оцінки резервів дуже важливо правильно вибрати базу порівняння. Такою базою можуть бути рівні використання окремих видів виробничих ресурсів: плановий і нормативний; базовий; фактично досягнутий середній рівень у цілому по галузі та ін.

Методичною базою економічної оцінки резервів зниження витрат уречевленої праці є система прогресивних техніко-економічних норм і нормативів за видами витрат сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів, нормативів використання виробничих потужностей та ін.

При порівняльному методі кількісного вимірювання резервів їх величина визначається шляхом порівняння досягнутого рівня витрат з їх потенційною величиною:

(12)

де - резерв зниження собівартості продукції за рахунок г-го виду ресурсів;

- відповідно фактичний і потенційний рівні використання і-го виду виробничих ресурсів.

Узагальнювальна кількісна оцінка суми резервів зниження собівартості продукції проводиться шляхом підсумовування їх величини за окремими видами ресурсів:

, (13)

де - загальна величина резерву зниження собівартості продукції.

Якщо аналізу прибутку передує аналіз собівартості продукції і визначена загальна сума резерву її зниження, то розрахунок резерву зростання прибутку проводиться за формулою

(14)

де- можливе зниження витрат на гривню товарної продукції.

Розрахунок резервів зниження собівартості, а отже, зростання прибутку проводяться згідно з такими формулами:

1. Впровадження досягнень НТП (Rп.н):

(15)

(16)

2. Скорочення чисельності працівників (Rп.ч):

(17)

Скорочення непродуктивних виплат - за даними аналізу використання засобів, спрямованих на споживання (фонду заробітної плати).

У цих формулах З0і, Зі - витрати на оплату одиниці продукції до і після впровадження науково-технічних заходів;

O1 - обсяг виробництва продукції після впровадження заходів до кінця року в натуральних одиницях вимірювання;

Ч - середньорічна чисельність звільнених працівників;

З0 - середня планова заробітна плата одного працівника, який звільняється;

Т - трудомісткість одиниці продукції, нормо-година;

Зч - середньогодинна тарифна ставка робітника;

Зд - середній відсоток додаткової оплати для даної категорії робітників;

Зс - встановлений відсоток відрахувань у соціальних та інші фонди;

З - сума відрахувань в соціальних і інші фонди.

3. Основний загальний резерв зниження матеріальних витрат, пов'язаний із впровадженням досягнень НТП (Рп.н), розраховується за формулою

(18)

де Нф.і, H0і - норма витрат сировини і матеріалів після і до впровадження заходів;

Ц0 - планова ціна одиниці сировини і матеріалів;

Оі - обсяг виробництва і-го виду продукції в натуральних одиницях вимірювання після впровадження заходів.

4. Резерв зростання прибутку за рахунок зменшення суми амортизації (Рп.н) визначається за формулою

(19)

де - зменшення вартості основних фондів за рахунок їх продажу, ліквідації, передачі і т.д.;

- норма амортизації і-го виду (групи) основних фондів.

5. Резерв зростання прибутку за рахунок поліпшення використання основних фондів (Рп.ф) можна визначити за формулами:

(20)

(21)

де A0 - сума амортизаційних відрахувань у звітному періоді;

К0 - коефіцієнт приросту обсягу виробництва продукції;

Кф- коефіцієнт приросту середньорічної вартості основних фондів;

- амортизація на гривню товарної (реалізованої) продукції у звітному і базовому роках;

Т0 - обсяг товарної (реалізованою) продукції в звітному періоді;

Ка.п- відношення суми амортизаційних відрахувань до продукції в базовому періоді.

6. Резервом зростання прибутку служить зниження умовно-постійних витрат у зв'язку із зростанням обсягу товарної продукції (Рп.к.):

(22)

де - сума витрат за відповідною статтею (і-ю) комплексних витрат в базовому періоді;

- питома вага умовно-постійних витрат в і-й статті витрат, коефіцієнт;

- сума амортизаційних відрахувань у собівартості базового періоду;

- темп приросту обсягу товарної продукції, коефіцієнт.

Упродовж періоду можуть бути виявлені резерви зростання прибутку короткострокової дії. Вони пов'язані з усуненням негативного впливу чинників формування прибутку в який-небудь період. Мобілізація цих резервів здійснюється шляхом розроблення системи оперативних заходів.

Результати аналізу прибутку за звітний період використовуються для визначення напрямів пошуку резервів його зростання на подальший період.

5. Аналіз показників рентабельності

Для оцінки рентабельності (прибутковості) розраховуються два типи показників:

показники рентабельності підприємства;

показники рентабельності продукції.

Оцінка рентабельності підприємства може проводитися за допомогою таких показників.

1. Показники рентабельності капіталу:

а) власного капіталу:

(23)

де - середня величина власного капіталу;

- величина чистого прибутку.

Показник характеризує ефективність використання власного капіталу;

б) акціонерного (статутного) капіталу:

(24)

де - середня величина акціонерного (статутного) капіталу;

в) інвестиційного (перманентного) капіталу:

(25)

де - середня величина інвестиційного капіталу.

Показник характеризує ефективність використання капіталу, вкладеного на тривалий термін. Величину інвестиційного капіталу визначають за даними бухгалтерського балансу як суму власних коштів і довгострокових пасивів.

Показник рентабельності активів:

(26)

де А - середня величина активів підприємства.

Показник відображає ефективність використання майна підприємства.

Показник рентабельності оборотних активів:

(27)

де - середня величина оборотних активів.

Середня величина капіталу, активів визначається за даними бухгалтерського балансу як середня арифметична величина підсумків на початок і кінець періоду.

Дані показники вивчаються в динаміці, і за тенденцією їх зміни судять про ефективність господарювання.

Факторний аналіз рентабельності продукції в процесі фінансового аналізу здійснюється на основі «Звіту про прибутки і збитки». Цей аналіз проводиться на основі моделі

(28)

де Р - прибуток від реалізації продукції;

S - повна собівартість реалізованої продукції;

N - обсяг реалізації у відпускних цінах (без ПДВ та інших непрямих податків).

Для факторного аналізу використовують метод ланцюгових підстановок. При цьому обсяг реалізованої продукції буде кількісним показником, а її собівартість - якісним.

Тоді приріст рентабельності у звітному періоді в порівнянні з базисним визначатиметься за формулою

(29)

Тут складова - характеризує вплив зміни собівартості реалізованої продукції на динаміку рентабельності продукції, а складова -- вплив зміни обсягу реалізації. Вони визначаються відповідно:

, (30)

(31)

Приклад 3

Виконаємо факторний аналіз динаміки рентабельності продукції за даними таблиці 2.

1. Повна собівартість реалізованої продукції:

звітного періоду S1 = 171434;

базисного періоду S2 = 125 312.

2. Вплив зміни собівартості на динаміку рентабельності продукції:

3. Вплив зміни обсягу реалізованій продукції на динаміку рентабельності продукції:

4. Загальна зміна рентабельності продукції:

Висновок. Порівняно з базисним періодом рентабельність продукції підвищилася на 0,1615 (12,81 %):

- за рахунок зміни собівартості реалізованої продукції вона зменшилася на 0,5235 (41,52 %);

- за рахунок зміни обсягу реалізованої продукції у відпускних цінах вона зросла на 0,6850 (54,33 %).

6. Аналіз розподілу та використання прибутку

Після сплати усіх податків прибуток розподіляється на:

розширення виробництва (фонд накопичення);

капітальні вкладення у соціальну сферу (фонд соціального накопичення); фінансовий результат прибуток рентабельність

матеріальне заохочення (фонд споживання);

резервний фонд підприємства.

У процесі аналізу вивчають динаміку розподілених частин прибутку:

- сума самофінансування;

- сума капітальних вкладень на одного робітника;

- сума заробітної плати та виплат на одного робітника.

Аналіз цих показників проводять у взаємозв'язку з рівнем рентабельності, сумою прибутку на одного робітника та на одну гривню основних виробничих фондів. Якщо ці показники вищі за показники інших підприємств або вищі, ніж нормативні по галузі, то це свідчить про позитивні перспективи розвитку підприємства.

Основні фактори, які визначають (суму) обсяг відрахувань у фонди накопичення та споживання, - це зміна суми чистого прибутку та коефіцієнт відрахування прибутку у відповідні фонди (Кі).

Сума відрахувань прибутку у фонди:

(32)

Використовують методи факторного аналізу, що виявляють вплив на обсяг відрахувань.

При аналізі встановлюють відповідність фактичних витрат за фондами до витрат, що передбачені за кошторисом, виявляють причини відхилень.

Список використаної літератури

Андреєва Г. І. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. / Г. І. Андреєва. - К.: Знання, 2008. - 263 с.

Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник/ Н.С. Барабаш. - К.: КНТЕУ, 2005. - 395 c.

Басовский Л.Е. Экономический анализ: (Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности): учеб. пособие / Л.Е. Басовский, А.М. Лушкова, А.Л. Басовский. - М.: ИНФРА, 2005. - 224 с.

Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово- господарської діяльності підприємств / О.І. Гадзевич . - К.: Кондор, 2004. - 180 с.

Економічний аналіз: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів спеціальності 7.050.106 ”Облік і аудит” / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП Рута, 2003 г. - 680 с.

Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М. Горбаток та ін. За ред. НАНУ, проф.. М.Г. Чумаченко. - Вид. 2-е. - К: КНЕУ, 2003. - 556 с.

Економічнийаналіз. Навчальнийпосібник / В.М. Серединська, О.М.Загородна, Р.В.Федорович. -Тернопіль: Видавництво Астон, 2010. - 624

Івахненко В. М. Курс економічногоаналізу: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. М. Івахненко, М. І. Горбатюк. - Вид. 3-тє, без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 302 с.

Кіндрацька Г. І. Економічнийаналіз: Тео-рія і практика: Підручник / За ред. проф. А. Г. Загороднього. / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. - Вид. 2-е, пере-роб. і доп. - Львів: «Магнолія 2006», 2007. - 440 с.

Кожанова Є.П. Економічнийаналіз: Навчальнийпосібник / Є.П. Кожанова, І.П. Отенко. - Х.: Інжек, 2005. - 340 c. Костенко Т. Д. Економічнийаналіз і діагностика стану сучасногопідприємства: Навч. посіб. / Т. Д. Костенко. - К.: Центр навчальноїлітератури, 2005. - 400 с.

Мних Є.В. Економічнийаналіз: Підручник / Є.В. Мних . - К.: Центр навчальноїлітератури, 2003. - 412 с.

Мочаліна З.М., Ачкасов А.В., Плакіда В.Т. Економічнийаналіз. Навч.посібник - Харків: ХНАМГ, 2007. - 410 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Формування фінансових результатів діяльності підприємства та задачі їх аналізу. Аналіз рентабельності продукції підприємства. Аналіз рівня, динаміки і структури фінансових результатів ВАТ "Кондитерська фабрика". Резерви збільшення прибутку підприємства.

  курсовая работа [72,6 K], добавлен 09.02.2012

 • Прибуток як основний результат діяльності підприємства. Аналіз формування фінансових результатів від різних видів діяльності, звітність, динаміка прибутків та витрат. Характеристика системи показників рентабельності та прибутковості підприємства.

  лабораторная работа [22,5 K], добавлен 26.12.2010

 • Аналіз структури активів підприємства. Темп росту прибутку від операційної діяльності на основі звіту про фінансові результати. Розрахунок коефіцієнтів рентабельності, оборотності активів та основних показників ділової активності для підприємства.

  контрольная работа [146,7 K], добавлен 29.06.2013

 • Економічна характеристика прибутку, управління його розподілом і використанням. Відносні показники фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ "Обербетон Інвест". Аналіз динаміки, структури і розподілу прибутку компанії, оцінка його рентабельності.

  курсовая работа [116,0 K], добавлен 14.12.2015

 • Економічний зміст показників звіту про фінансові результати. Аналіз структури основних показників звіту про фінансові результати ВАТ "Криворізький хлібокомбінат №1". Оцінка рентабельності діяльності підприємства. Факторний аналіз прибутку підприємства.

  дипломная работа [393,5 K], добавлен 15.06.2011

 • Формування фінансових результатів. Аналіз валового прибутку, фінансових результатів від позареалізаційних операцій, впливу на прибуток окремих факторів, які базуються на категорії маржинального доходу. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.

  курсовая работа [44,6 K], добавлен 04.05.2010

 • Сутність прибутку у фінансово-господарській діяльності підприємства. Формування поняття прибутку. Основні показники прибутку та основні види розрахунку рентабельності. Основні принципи, напрямки і етапи розподілу та використання прибутку підприємства.

  курсовая работа [65,9 K], добавлен 02.07.2011

 • Валовий прибуток в системі узагальнюючих вартісних показників, його місце у механізмі формування прибутку підприємства на прикладі діяльності СООО "Обрій": аналіз виробництва продукції рослинництва і тваринництва; оцінка собівартості та рентабельності.

  курсовая работа [161,9 K], добавлен 19.03.2011

 • Розрахунок капіталовкладень в основні фонди підприємства; амортизаційних відрахувань; величини кредиту; експлуатаційних витрат; прибутку та рентабельності. Визначення конкурентоспроможної ціни продукції. Формування фондів економічного стимулювання.

  курсовая работа [130,9 K], добавлен 29.12.2013

 • Поняття адаптації підприємства до впливу зовнішнього середовища. Ціль рейтингової оцінки. Аналіз прибутку, рентабельності, власних та позикових фінансових ресурсів. Визначення рівня економічной безпеки. Розробка проекту стратегічних змін ТОВ "Беркана-С".

  отчет по практике [282,8 K], добавлен 28.04.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.