Аналіз валового прибутку підприємства

Валовий прибуток в системі узагальнюючих вартісних показників, його місце у механізмі формування прибутку підприємства на прикладі діяльності СООО "Обрій": аналіз виробництва продукції рослинництва і тваринництва; оцінка собівартості та рентабельності.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 19.03.2011
Размер файла 161,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

1. Значення і місце валового прибутку в системі узагальнюючих вартісних

показників

1.1 Роль і місце прибутку в економіці підприємства

1.2 Місце валового прибутку у механізмі формування прибутку підприємства

2. Аналіз валового прибутку підприємства СООО «Обрій»

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2 Аналіз виробництва продукції рослинництва та тваринництва

2.3 Аналіз виробництва продукції та послуг

2.4 Аналіз собівартості продукції господарства

2.5 Аналіз валового прибутку та рентабельності діяльності господарства

3. Шляхи підвищення валового прибутку підприємства СООО «Обрій»

Висновок

Список літератури

Вступ

Тема «Аналіз валового прибутку підприємства» є актуальним на сьогодні як для підприємств аграрної галузі так і для інших підприємств, бо цей показник дає змогу об'єктивного оцінити результат господарської діяльності що ведеться, надає змогу до отримання реальної картини щодо фінансових результатів при співставленні валових витрат із прибутком, що отримується.

Об'єктом дослідження цієї роботи є господарське підприємство СООО «Обрій» та результати його фінансового стану, та як один з головних елементів що характеризують цей стан - визначення динаміки валового прибутку на підприємстві.

Предметом цієї роботи є безпосередньо показник валового прибутку, механізм його отримання та раціонального розподілу на підприємстві.

Метою цієї роботи є всебічне (теоретичне та практичне) висвітлення змісту показника валового прибутку на підприємстві, у якості такого підприємства, як вже зазначалося вище, взято підприємство СООО «Обрій».

Задачами цієї роботи є:

· встановлення сутнісного змісту поняття «прибуток»;

· розкрити зміст поняття «валовий прибуток»;

· відібрати досліджуваний об'єкт на прикладі якого буде розібране поняття валового прибутку;

· визначення шляхів підвищення аналізованого показника.

Задачі цієї роботи формувалися безпосередньо з поставленої мети, та обумовили структуру роботи.

1. Значення і місце валового прибутку в системі узагальнюючих вартісних показників

1.1 Ролі і місце прибутку в економіці підприємства

У Законі України «Про підприємства в Україні» записано: «Підприємство - самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). На всіх підприємствах основним узагальнюючим показником фінансових результатів і господарської діяльності є прибуток (доход)». Цими нормативними положеннями визначається роль і місце прибутку в економіці підприємства.

Прибуток підприємства - це перевищення доходів від його діяльності над сумою видатків; він являє собою єдину форму його власних нагромаджень. Податок на додану вартість і акцизний збір, які надходять у складі виручки від реалізації продукції підприємств, являють собою форми централізованих нагромаджень, у повній сумі надходять у розпорядження держави, формуючи значну частку прибуткової частини державного бюджету.

На відміну від ПДВ і акцизного збору, прибуток, що його одержують підприємства у сфері виробництва товарів і послуг, хоч він також є одним із головних джерел формування централізованих фінансових ресурсів держави, в значній своїй частині використовується тими підприємствами, які його одержали, на збільшення виробництва, реконструкцію і технічне переозброєння їх основних засобів, удосконалення технології, матеріальне заохочення трудящих соціальний розвиток колективів.

Законодавство України, яке регулює господарську діяльність суб'єктів підприємництва і порядок організації бухгалтерського обліку і звітності, з одного боку, і систему оподаткування прибутку - з іншого, під «прибутком» визначає два різних економічних явища [7, с.85].

Згідно з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», прибутком вважається сума валових доходів, тобто по суті доходів від усіх видів діяльності, скоригована певним чином для цілей оподаткування, зменшена на суму валових витрат підприємства і на вартість зносу (амортизації) основних засобів і нематеріальних активів. Аналіз складу валових доходів і валових витрат свідчить про те, що прибуток як об'єкт оподаткування являє собою досить умовну величину, яка відображає співвідношення між доходами і витратами підприємства за певний, законодавчо встановлений період оподаткування. Головна його особливість полягає в тому, що він безпосередньо не залежить від собівартості продукції, від різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на виробництво цієї продукції. Прибуток як об'єкт оподаткування визначається за даними спеціального податкового обліку, який не співпадає з бухгалтерським обліком прибутку.

Прибуток у класичному розумінні являє собою різницю між ціною товару і затратами на виробництво товару - його собівартістю. Саме таке розуміння прибутку закладене в усіх законодавчих актах України, крім законодавства про оподаткування прибутку. Такий показник, безумовно, в більшій мірі характеризує якість господарювання підприємства, саме він реальний і з точки зору спроможності підприємства відраховувати частину прибутку до бюджету.

Прибуток синтезує в собі всі найважливіші сторони роботи підприємства. Щоб прибуток підприємства зростав, воно повинне:

· нарощувати обсяги виробництва і реалізації товарів, робіт, послуг;

· розширювати, орієнтуючись на ринок, асортимент і якість продукції;

· впроваджувати заходи щодо підвищення продуктивності праці своїх працівників;

· зменшувати витрати на виробництво (реалізацію) продукції (тобто її собівартість);

· з максимальною віддачею використовувати потенціал, що є у його розпорядженні, у тому числі фінансові ресурси;

· зі знанням справи вести цінову політику, бо на ринку діють переважно вільні (договірні) ціни;

· грамотно будувати договірні відносини з постачальниками і покупцями;

· вміти найбільш доцільно розміщати (вкладати) одержаний раніше прибуток з точки зору досягнення оптимального ефекту [7, с.86].

Не важко помітити, що останні три з названих вище напрямків значною мірою залежать від сумлінності і кваліфікації економістів, які причетні до фінансової роботи підприємства. Так, на стадії укладання угод з покупцями дуже важливо домовитися про оптимальні ціни на товари і послуги, строки перегляду цін у зв'язку з інфляційними процесами в економіці. У договорі повинні бути чітко визначені застереження щодо порядку обчислення розмірів втрат (збитків), які є наслідком порушень зафіксованих у ньому зобов'язань сторін, а також щодо порядку відшкодування цих втрат.

У директивно-плановій економіці всі ці питання для підприємств не мали суттєвого значення, оскільки вони практично не були зацікавлені у збільшенні прибутку. Вони не розпоряджалися ним. У ринкових же умовах після сплати податків до державного бюджету й інших обов'язкових відрахувань весь прибуток, що залишається, надходить у повне розпорядження власників або трудових колективів підприємств

1.2 Місце валового прибутку у механізмі формування прибутку підприємства

Функціонування підприємства супроводжується безперервним кругообігом коштів, який здійснюється у формах витрат ресурсів і одержання доходів, їх розподілу і використання. При цьому визначаються джерела коштів, напрямки та форми фінансування, оптимізується структура капіталу, проводяться розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, державними органами, персоналом підприємства. Усі ці грошові відносини становлять зміст фінансової діяльності підприємства.

Головними показниками, які відображають фінансові результати діяльності підприємства є дохід і прибуток. Ці показники є вирішальними для підприємства тому, що відображають мету його діяльності, а також цікавлять інвесторів, кредиторів, фінансові органи, податкову службу, фондові біржі.

Основний показник є прибуток, який іноді замінюють показником доходу.

Доход підприємства - це більш загальний показник і прибуток входить до величини доходу [13, с.48].

Доход досить поширений показник серед економічних показників. Зміст його не є однозначним. Часто цим поняттям позначають загальну виручку чи суму грошових надходжень підприємства або окремої особи, існує поняття національний доход, доход сім'ї і т.д.

У сфері підприємницької діяльності визнано, що доход - це виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і прирівняних витрат. Таким чином у доході зарплата розглядається як його елемент, а не різновид витрат.

Працівники підприємства, які є його власниками розглядають свою зарплату, як доход підприємства, а зарплату найманих працівників, як елемент витрат. Але це формальне сприйняття від якого економічна суть заплати не міняється.

Доход - це загальна сума коштів, яка поступає підприємству за певний період і за вирахуванням податків може бути використана на інвестування і споживання [13, с.48].

Загальна величина доходу підприємства включає доход від

· реалізації продукції, робіт, послуг;

· реалізації матеріальних цінностей і майна;

· позареалізаційних операцій (пайова участь у спільних підприємствах, здача майна в оренду, цінних паперів, товарного кредиту, надходжень від економічних санкцій) [12, с.138].

Доход від реалізації продукції обчислюється як різниця між виручкою і матеріальними і прирівняними до них витратами. При цьому не враховується податок на додану вартість і акцизний збір. Прирівняні витрати до матеріальних - це амортизація основних фондів, відрахування на соціальні потреби, платежі та виплати, які об'єднуються у кошторисі виробництва під назвою «Інші витрати». Таким чином до матеріальних і прирівняних витрат належать всі витрати крім зарплати.

Доход від реалізації матеріальних цінностей і майна - це різниця між ціною їх продажу і матеріальними витратами на придбання і реалізацію, відповідно доході від реалізації основних фондів - різниця між виручкою від продажу, залишковою вартістю і матеріальними витратами на демонтаж і реалізацію.

На підприємствах для яких доход є об'єктом оподаткування після вирахування податку він поділяється на фонди споживання, інвестиційний і страховий. Фонд споживання використовується на оплату праці персоналу підприємства (фонд зарплати) і виплату за підсумком роботи за певний період за частку в статутному фонді (дивіденд), матеріальну допомогу.

Прибуток - це та частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної бази і продукції всіх форм інвестування. Він служить джерелом сплати податків. Вся діяльність підприємства спрямована на те, щоб забезпечити зростання його величини або принаймні стабілізувати її на певному рівні [7, с.87].

Прибутковість та дохідність підприємства є одним з найголовніших показників, що відображають фінансовий стан підприємства. Вони визначають мету підприємницької діяльності. Основний результат діяльності підприємства визначається за допомогою показників, які діляться на: абсолютні та відносні.

Абсолютний показник - це прибуток підприємства; відносний показник - це рентабельність підприємства.

Іноді прибуток ототожнюють з поняттям доход. Але це ототожнення неправильне.

Доход широко використовується у загальному, економічному та побутовому рівні. Можна говорити про національний дохід держави, доход громадян, дохідність підприємства. Досить часто цим поняттям визначають загальну суму грошових надходжень підприємства від реалізованої продукції, виконаних робіт або послуг.

Разом з тим визначається як різниця між виручкою, отриманою від підприємницької діяльності та матеріальними і прирівняними витратами. Таке тлумачення підпадає під загальнодержавне, макроекономічне тлумачення.

Прибуток є основне джерело розвитку підприємства, науково-технічного вдосконалення його матеріальної бази і продукції, всіх форм інвестування.

Прибуток як важлива категорія ринкових відносин визначає такі функції:

1) характеризує економічний ефект - вона служить кінцевим фінансовим результатом. Разом з тим на величину прибутку, його динаміку, які залежать і не залежать від підприємства. Практично поза межами підприємства знаходяться кон'юнктура ринку, рівень ціни на матеріально-сировинні і паливно-енергетичні ресурси, норми амортизації.

Від підприємства залежить рівень цін на реалізовану продукцію, зарплату, рівень господарювання, компетентність керівників, конкурентоспроможність продукції, організація виробництва і праці, продуктивність праці, фінансове планування.

2) прибуток відіграє стимулюючу функцію - він одночасно є фінансовим результатом і основним елементом фінансових ресурсів підприємства. Самофінансування визначається отриманим прибутком. Доля чистого прибутку має бути достатньою для фінансування виробничої діяльності соціального розвитку колективу і матеріального стимулювання.

3) прибуток джерело формування бюджетів різних рівнів. Він поступає в бюджет у виді податків і використовується для фінансування державних, інвестиційних, виробничих, науково-технічних і соціальних програм [12, с.140].

Прибуток - це та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. Він характеризує перевищення надходжень над витратами, характеризує мету підприємницької діяльності і береться як головний показник результативності підприємства.

Існує декілька видів прибутку:

1) загальний - це весь прибуток від усіх видів діяльності, до його оподаткування і розподілу. Інакше - це балансовий прибуток.

2) прибуток після оподаткування - це прибуток, що реально поступає в розпорядження підприємства. Це є чистий прибуток.

У зарубіжній практиці існує поняття

1) валовий прибуток - це різниця між виручкою та виробничими витратами. Це поняття включає прибуток і невиробничі (адміністративні, комерційні) витрати.

2) операційний прибуток - це чистий прибуток і дорівнює валовому прибутку за мінусом невиробничих витрат.

3) маржинальний прибуток - обсяг виручки від продажу продукції за мінусом змінних витрат. Отже, це валовий прибуток, коли калькування ведеться тільки за змінними витратами [12, с.141].

Прибуток підприємств формується за рахунок таких джерел:

· продаж (реалізація) продукції;

· продаж іншого майна;

· позареалізаційні операції.

Прибуток від продажу продукції є основним складником загального прибутку. Це прибуток від операційної діяльності, яка відображає місію і профіль підприємства. Він обчислюється як різниця між виручкою та її повною собівартістю (без урахування ПДВ і акцизного збору) [13, с.51]:

(1.1)

де ВД - виручка;

Sвир - витрати виробництва на виготовлення і заробітну плату працівника;

ПДВ - податок на додану вартість;

Азб - акцизний збір.

У разі калькування за неповними витратами ту частину витрат, що її не включено в собівартість продукції, відносять на певний період і прибуток обчислюється:

(1.2)

Де ВР - виручка;

Sрнв - собівартість реалізованої продукції на неповними витратами;

Sн - витрати, що не включені в собівартість, а віднесено на певний період.

Це так званий прямий метод обчислення прибутку. Існує ще аналітичний метод обчислення, за яким прогнозований прибуток визначається коригуванням його фактичної (базової) величини. З урахування впливу певних чинників у плановому періоді. Чинниками може служити зміна обсягів виробництва та продажу, собівартість продукції і цін.

Прибуток від продажу майна включає прибуток від продажу основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів. Його розраховують як різницю між ціною продажу та балансовою (залишковою) вартістю об'єкта, який продається з урахуванням витрат на продаж-демонтаж, транспортування, оплата агентських служб [13, с.52].

Прибуток від продажу майна розраховується:

(1.3)

де Цпр - ціна продажу;

Цприд - ціна придбання.

Прибуток від позареалізаційних операцій - це прибуток від пайової участі у спільних підприємствах, здаванням майна в оренду, дивіденди на цінні папери, дохід від володіння борговими зобов'язаннями, надходження від економічних санкцій і обчислюється як різниця між доходами, отриманими внаслідок виконання цих операцій і витратами на їх виконання.

(1.4)

де Д - дохід;

Sп.р. - витрати на виконання.

Отже, загальний прибуток підприємства:

(1.5)

де Пр - прибуток від реалізації продукції;

Ппр - прибуток від позареалізаційних операцій;

Пін - прибуток від іншої реалізації.

Таким чином, місце валового прибутку у системі вартісних показників, що характеризують результат діяльності підприємства, його прибуток, можна побачити в результаті формування наступної схеми (рис.1.1) [4, с.374].

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1.1 - Механізм формування прибутку

Обчислення величини загального прибутку має важливе значення для аналізу та господарської діяльності, тому що прибуток є об'єкт оподаткування.

Згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку» оподаткований прибуток обчислюється по формулі:

(1.6)

де Дв - валовий дохід;

Вв - валові витрати;

АВ - сума амортизаційних відрахувань [13, с.55].

У фінансовій політиці підприємства важливе місце займає розподіл і використання одержуваного прибутку як основного джерела фінансування інвестиційних потреб і задоволення економічних інтересів власників.

Важливо зазначити використання прибутку на підприємстві та місце валового прибутку, як фінансового показника результативної діяльності. Приблизна схема використання прибутку на підприємствах України показана на рисунку що наведено нижче (рис.1.2). Із загального (валового) прибутку сплачується податок. Величина, що залишилась, називається чистим прибутком. З неї виплачуються борги і проценти за довгострокові кредити, а решта поділяється на дві частини.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1.2 Схема використання прибутку підприємства

Перша - прибуток, який розподіляється між власниками майна (капіталу) підприємства (акціонерами), спрямовується на заохочувальні виплати його персоналу за результатами роботи та інші потреби (внески у благодійні фонди, допомога різним організаціям, особам тощо). До другої частини належить прибуток, який залишається на підприємстві (нерозподілений прибуток), і використовується на інвестиційні потреби та створення резервного фонду.

валовий прибуток собівартість рентабельність

2. Аналіз валового прибутку підприємства СООО «Обрій»

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

Приватне сільськогосподарське підприємство «Обрій» розташоване в селищі Мефедівка, Середино-Будського району Сумської області.

Відстань господарства до районного центру - м. С.-Буда становить15 км., обласного центру м. Суми - 135 км.

Підприємство розташоване в перехідній зоні лісостеп-полісся на північному сході України. Клімат помірно-континентальний, середньо - річна температура складає 5-110С. найтеплішим місяцем року є серпень (середня температура - +18.70С) , найхолоднішим місяцем є січень (середня температура - +7.70С). Середньорічна кількість опадів складає 515мм.

Серед ґрунтів господарства найбільш розповсюджені - дерново-підзолисті, мало гумусні та їх різновиди.

Канали реалізації продукції господарства є Сумська область (Сумський хлібокомбінат, Охтирський м'ясокомбінат) а також у Чернігівську та Дніпропетровську області.

Всі канали передбачають використання вантажного автотранспорту. Зазначимо, що всі дороги мають тверде покриття, що забезпечує шляхове сполучення і значно полегшує доставку продукції.

Для більш повної характеристики та отримання чіткого уявлення щодо діяльності підприємства надамо йому організаційно-економічну характеристику за допомогою використання річних звітів за три останні роки (2006-2008 рр.). Проаналізуємо обсяг та структуру товарної продукції СООО «Обрій».

Таблиця 2.1

Обсяг і структура товарної продукції ТОВ «Обрій»

Види продукції

2006

2007

2008

В середньому за 2006-2008 рр.

виручка, тис. грн

Питома вага, %

виручка, тис. грн

Питома вага, %

виручка, тис. грн

Питома вага, %

виручка, тис. грн

Питома вага, %

Продукція рослинництва, всього

397,7

80,5

768,2

99,2

553,8

86,2

573,2

88,6

у тому числі

зернові та зернобобові -всього

365,2

73,9

760,5

98,2

421,8

65,7

515,8

79,3

з них: пшениця озима

6

1,2

3,9

0,5

72,2

11,2

27,4

4,3

пшениця яра

90

18,2

123,6

16,0

34

5,3

82,5

13,2

жито

182,2

36,9

299,6

38,7

435

67,7

305,6

47,8

гречка

0,3

0,1

32,4

4,2

14,4

2,2

15,7

2,2

ячмінь ярий

6,4

1,3

24,8

3,2

76,3

11,9

35,8

5,5

овес

37,4

7,6

243

31,4

215,5

33,6

165,3

24,2

інші зернові та зернобобові

42,9

8,7

32,9

4,2

32,1

5,0

36,0

6,0

картопля

32,5

6,6

7,7

1,0

61,3

9,5

33,8

5,7

силос

-

-

-

4,6

0,7

4,6

0,7

інша продукція рослинництва

-

-

-

-

-

-

-

-

Продукція тваринництва, всього

3,9

0,8

6

0,8

82,5

12,8

30,8

4,8

овець

3,9

0,8

3,3

0,4

75,5

11,8

27,6

4,3

вовна

-

2,7

0,3

7

1,1

4,9

0,5

Послуги в сільському господарстві

92,6

18,7

-

-

5,8

-

-

-

Продукція сільского госпродарстваі послуги - всього

494,2

100,0

774,2

100,0

642,1

100,0

636,8

100,0

Розрахунки, що наведені у таблиці, яка розташована вище (табл.2.1) можна побачити, що найбільшу питому вагу, а саме 88,6% (у 2008 р.) припадає на вирощування зернових та зерновобобових культур, найменша питома вага припадає на галузь тваринництва 4,8% (у 2008 р.). Таким чином, можемо стверджувати, що спеціалізація підприємства має зерново-м`ясний напрямок. Слід зазначити, що господарство має різко виражену спеціалізацію, так як частка основного виду продукції - зернових і зернобобових становить 88,6% від загального обсягу товарної продукції. Аналізуючи дані досліджуваного періоду 2006-2008 рр., спостерігаємо поглиблення спеціалізації по виробництву основних видів продукції, а саме частко зернових і зернобобових у 2006 р. складала 80,5%, у 2007 р. - 99,2%, у 2008 р. - 85,3%, тобто у продукції рослинництва вирощування цих культур є основним, що свідчить про підвищення рентабельності цього напрямку.

Спеціалізація на розведенні овець, у 2006 р. складала 0,8% у загальній товарній структурі виробництва СООО «Обрій», у 2007 р. - 0,8%, у 2008 р. - 12,8%. Тобто, це свідчить про підвищення рентабельності вирощування овець.

Співвідношення галузей рослинництва і тваринництва раціональне, бо тваринництво забезпечує добривами рослинництво, а те в свою чергу своєю кормовою базою сприяє розвитку тваринництва.

Що стосується інших послуг у сфері сільського господарства, то слід зазначити, що впродовж аналізованого періоду вони не надавалися.

В цілому можемо зробити висновок, що спеціалізація, яка враховує природні та економічні умови. Разом з тим ця діяльність є неефективною, так як підприємство несе збитки, тому вона потребує удосконалення.

Таблиця 2.2

Склад і структура землекористування ТОВ «Обрій»

Показники

2006

2008

Відхилення,+/- га

площа,га

питома вага

у т.ч. взято в оренду

площа,га

питома вага

у т.ч. взято в оренду

Всього с.г угідь

655

100

655

929

100

929

274

рілля

655

100

655

929

100

929

274

сінокоси

-

-

-

-

-

-

-

пасовища

-

-

-

-

-

-

-

Аналізуючи показники табл.2.2, можна відмітити, що усі площа є взятою у орендну. Слід зазначити, що з періоду 2006 -2008 р. приріст орендованої площі сільськогосподарських угідь склала 274 га, що підтверджує збільшення обсягів виготовлення товарної продукції.

Аналізуючи безпосередньо структуру землекористування, можна побачити, що уся земля - 100% займає рілля. Такий стан речей можна пояснити тим, що землі які використовуються під сінокоси та пасовища, так як їх площі були переведені на баланс селищних рад. Входячи з того, що частка ріллі становить 100% від загальної площі, а саме - 929 га., констатуємо, що земля використовується інтенсивно.

Відмітимо, що вартість земельного паю складає 25 тис. грн.

За натуральними показниками на 100га відповідних угідь спостерігаємо спад виробництва м'яса та зерна. Це, в свою чергу, свідчить про те, що в господарстві не приділяється достатня увага покращенню стану ріллі і взагалі сільськогосподарських угідь. Тому можемо зробити висновок про зниження ефективності їх використання.

Показники середньорічної чисельності працівників та ефективність використання робочої сили наведені в таблиці, що розташована нижче (табл.2.3).

Таблиця 2.3

Динаміка середньої чисельності працівників та ефективність використання робочої сили ТОВ «Обрій»

Показник

2006

2007

2008

2008 у % до 2006 р.

Середньорічна чисельність працівників, чол. всього

18

20

22

115,8

у т.ч. в рослинництві

14

16

18

120,0

в тваринництві

4

4

4

100,0

Відпрацьовано 1 працівником дн. (прямі затрати)

215

241

256

119,1

в т.ч. в рослинництві

170

193

207

121,8

в тваринництві

45

48

49

108,9

Коефіцієнт використання робочого часу

0,90

1,00

1,07

119,1

Вироблено ВП в співставних цінах на 1 працівника. тис. грн

18,6

5,0

26,5

142,2

Дані таблиці 3 показують, що за період з 2006 по 2008 роки середньорічна чисельність працівників на підприємстві збільшилася на 2 чоловіки і становить 116% порівняно із базовим (2006 р.). Зростання кількості працівників відбулося лише у галузі рослинництва, у тваринництві протягом аналізованих трьох років кількість робітників залишається незмінною (4 чоловіки). Зростання кількості працівників у рослинницькій галузі пояснюється збільшенням посівних площ та, відповідним збільшенням обсягу товарної продукції.

Аналізуючи динаміку кількості відпрацьованих днів одним працівником, констатуємо підвищення інтенсивності використання робочої сили, що позитивно вплинула на продуктивність праці. А саме кількість ВП на 1 працівника у 208 році становить - 142% рівня 2001 року.

В цілому можемо зробити висновок, що ефективність використання робочої сили на підприємстві збільшилася. Це пояснюється впровадженням механізованих приладів та автоматизацією окремих видів виробництва, а також поліпшенням умов праці.

Таким чином підвищення продуктивності праці свідчить про покращення організації праці і виробництва, що в свою чергу сприяло матеріальному зацікавленню і підвищенню ефективності використання робочої сили.

Розглянемо динаміку основних економічних показників СООО «Обрій» (табл.2.4).

Таблиця 2.4

Динаміка основних економічних показників ТОВ «Обрій»

Показники

2006

2007

2008

2008 у% до 2006

в середньому по області

2007 р.

2008 р.

1

2

3

4

5

6

7

Вироблено ВП в спістав. цінах. На: - на 100 га с.г. угідь, тис.грн

298,8

381,4

707,3

236,7

-

-

100 га с/г угідь тис.грн

45,6

58,2

76,1

166,9

155,7

225,1

1-го робітника, тис.грн

16,6

19,1

32,2

194,0

41,5

66,6

100 грн ОВФ с/г призначення, тис.грн

150,0

212,0

359,0

239,3

144,4

204,1

Товарна продукція на:100 га с.г угідь, тис.грн

75,5

136,2

69,5

92,1

157,4

188,3

1-го робітника, тис.грн

27,5

44,6

29,4

106,9

41,9

55,7

Валовий прибуток, (+,-), тис.грн.

33,0

299,0

288,0

872,7

100 га с/г угідь тис.грн

5,1

45,6

31,0

607,8

32,3

30

1-го робітника, тис.грн

1,8

15,0

13,1

727,8

8,6

8,87

Чистий прибуток збиток (+/-), тис.грн

56,0

299,0

392,0

700,0

100 га с/г угідь тис.грн

8,5

45,6

42,2

496,5

28,8

-11,2

1-го робітника, тис.грн

3,1

15

17,8

574,194

7,657

-3,309

Рівень рентабельності (+,-) %

12,1

50,4

109,5

904,959

23

-7,1

Аналізуючи дані таблиці, відмітимо, що за досліджуваний період показники ВП в співставних цінах хоча й зросли у 2008 р. порівняно із базовим (2006 р.), більш ніж у двічі (темп росту склав 236,7%), зростання відбулося з 298,8 тис. грн до 7073 тис. грн. Зокрема, на 100 га с.г. угідь, та за 3 роки спостерігалася тенденція до підвищення, хоча порівняно із середніми показниками по області, показники є суттєво нижчими. Слід зазначити, що збільшення валового прибутку може пояснюватися збільшенням площі посівів у 2008 р. Такий стан речей призвів й до збільшення валового прибутку на одного працівника, так якщо на одного робітника у 2006 р. припадало 16,6 тис. грн, у 2007 р. - 19,1 тис. грн, у 2008 р. - 32,2 тис. грн.

Щодо товарної продукції, то на 100 га с.г. угідь у 2008 році показник зменшився на 8% по відношенню з 2006 р., але в той же час на одного працівника величина збільшився на 7%. Слід відзначити, що у 2007 р. даний показник був близький до показника в середньому по області.

Чистий прибуток на 100 с.г. угідь, у 2006 р., а у 2008 р. зріс до 42,2 тис. грн., а на одного робітника склав 17,8 тис. грн.

Рівень рентабельності зріс у 2008 році на 97,4%, у порівнянні з 2006 р., за рахунок збільшення чистого прибутку.

2.2 Аналіз виробництва продукції рослинництва та тваринництва

Головною метою сільськогосподарських підприємств, у тому числі є приватного підприємства «Обрій» є найбільш повне забезпечення попиту населення високоякісною продукцією. Темпи роту об'єму виробництва продукції, покращення якості безпосередньо впливають на розмір витрат, прибутку та рентабельності підприємства.

Саме тому, аналіз роботи сільськогосподарських підприємства починають з вивчення показників випуску продукції. Його основні задачею є:

1. Оцінка ступеня виконання плану та динаміки виробництва та реалізації продукції

2. Визначення впливів факторів на зміну величини цих показників;

3. Виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення реалізації продукції;

4. Розробка заходів щодо освоєння виявлених на фірмі резерв [8, с.111].

Розглянемо динаміку валового виробництва продукції господарства «Обрій» (тобто загальний обсяг виробництва як продукції рослинництва так і тваринництва, за допомогою таблиця, що розташована нижче (табл.2.6).

Таблиця 2.5

Динаміка валового виробництва ТОВ «Обрій»

Рік

Обсяг виробленої продукції, тис. грн

Темпи росту, %

базисні

ланцюгові

2006

354,2

100,0

100,0

2007

583,0

164,6

164,6

2008

1031,0

291,1

176,8

Аналізуючи табл. 2.5, можна побачити, що об'єм виробленої продукції господарства «Обрій» за період 2006-2008 рр. зростав. Як базисні так і цепні темпи росту реалізованої продукції збільшувалися, але можна зазначити, що помітне збільшення обсягу валового виробництва відбулося у 2008 р.

Розрахуємо середньорічний темп росту, який розраховується за формулою середньої геометричної:

(2.1)

Таким чином, середньорічний темп росту для динаміки виробництва продукції підприємством «Обрій» складе:

Тобто, це свідчить, що середньорічний темп просту склав майже 71%.

Таким чином, за допомогою проведених вище розрахунків можна побачити, що підприємство має тенденцію до нарощування обсягу виробництва продукції приблизно на 71%. Однак, слід зазначити, що оскільки підприємство функціонує у сільськогосподарській галузі, та має у своїй спеціалізації як рослинництво так і тваринництво, доцільним є вивчення динаміки та стану виробництва по кожному з виділених напрямків та визначення їх вагомості у структурі виробництва господарства «Обрій».

Проаналізуємо стан виробництва продукції рослинництва та тваринництва, який був наявним на підприємстві впродовж досліджуваного періоду (2006-2008 рр.). Ефективність виробництва продукції рослинництва характеризує такий показник як урожайність (табл.2.6).

Таблиця 2.6

Аналіз показників урожайності ТОВ «Обрій» на 2006-2008 рр.

Показники

2006

2007

2008

Абсолютне відхилення

2007до 2006

2008 до2007

2008 до2006

1.

Площа, га

655

655

929

0

274

274

2.

Урожайність, ц/га

20,3

24,9

33,0

4,6

8,1

12,7

3.

Валовий збір, ц

13290

16312

30682

3022

14370

17392

З вищенаведеної таблиці (табл.2.6) було розраховано урожайність за усіма культурами рослинництва, які вирощує господарство. Так, можна побачити, що у 2008 р. розмір землі, відведеної для рослинницької діяльності збільшилася на 274 га, валовий збір мав тенденцію до зростання, так, загальний приріст валового збору у 2008 р. по відношенні до базового (2006 р.) збільшився на 17 392 ц, та склав 30 682 ц. Слід зазначити, що збільшення валового збору майже у двічі у 2008 р. по відношенню до 2007 р. відбулося через збільшення площі для посівів. Через підвищення валового збору урожайність підвисилася відповідно, так, якщо у 2006 р. рівень урожайності складав 20,3 ц/га, то у 2007 р. - 24,9 ц/га, у 2008 р. - 33 ц/га.

Розглянемо стан виробництва продукції тваринництва (табл.2.7).

Таблиця 2.7

Аналіз виробництва продукції тваринництва ТОВ «Обрій» на 2006-2008 рр.

Показники

2006

2007

2008

Абсолютне відхилення

2007 до 2006

2008 до2007

2008 до2006

1

Поголів'я

120

332

372

212

40

252

2

Продуктивність, ц

0,18

0,15

0,36

-0,02

0,21

0,19

3

Валовий приріст,ц

21

51

134

30

83

113

Аналізуючи дані вищенаведеної таблиці слід зазначити, що на підприємстві досліджується тенденція збільшення кількості поголів'я вівці, так, станом на 2006 р. у господарстві нараховувалося 120 голів, у 2007 р. - 332 голів, у 2008 р. - 372 голів, таким чином, абсолютний приріст кількості голів у 2008 р. порівняно із 2006 р. склав 252 голів. Валовий приріст виготовленої продукції, теж мав тенденцію до зростання, що призвело до відповідного підвищення продуктивності.

Проведемо аналіз структури виробництва продукції ТОВ «Обрій», для цього використаємо таблицю, що наведена у попередньому пункті (табл.2.1).

З вищенаведеної таблиці (табл.2.1) можна побачити, що за три роки у структурі виробництва не багато що змінилося, однак слід зазначити що динаміка обсягів нарощування виробничої діяльності є позитивною, тобто такою що постійно збільшується. Так, валовий обсяг виробництва у 2008 р. склав 1031 тис. грн, що більше на 676,8 тис. грн. ніж у 2006 р., коли валовий обсяг виробництва склав 354,2 тис. грн.

Тобто, базисний темп росту валового обсягу виробництва у грошовому вираженні у 2008 р. порівняно із 2006 р. складав:

Тобто, можна зазначити, що валовий обсяг виробництва зріс майже у тричі.

Говорячи про виробництво сільськогосподарської продукції підприємством «Обрій» у натуральному вираженні теж можна зазначити зростання обсягів виробництва, так, якщо станом на 2006 р. загальний валовий обсяг виробництва у натуральному вираженні складав - 13 311 ц, то у 2008 р. - 30 816 ц.

Аналогічно, визначимо темп росту валового обсягу виробництва у натуральному вираженні результату 2008 р. порівняно із 2006 р.:

Тобто, обсяг виробництво сільськогосподарської продукції зріс у 2,3 рази. Таким чином, можна зробити висновки, о том, що товарообіг підприємства зростає як за рахунок підвищення ціни, так і за рахунок збільшення обсягів виробництва, однак, темп росту ціни є більш швидким ніж темп нарощування виробництва, що свідчить про загальне підвищення цін на продукцію рослинництва та тваринництва.

Проаналізувавши динаміку виробництва господарства «Обрій» необхідно проаналізувати структуру виробничої діяльності даного суб'єкта господарювання.

Так із таблиці 2.1 видно, що рослинництва є основним напрямком господарювання підприємства, бо вагомість її у 2006 р. складала - 99,8%, у 2007 р. - 99,7%, у 2008 р. - 94,4%. Тобто, тваринницькій галузі відведено зовсім невеличку роль у створенні валового виробничого обсягу. Однак, слід зазначити, що у 2008 р. порівняно із попередніми аналізованими роками здійснення діяльності роль тваринництва у виробництві значно зросла (на 5,3%).

Розглянемо ці дві галузі окремо. Так, вивчаючи структуру рослинництва можна побачити, що підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових та зернобобових а також на вирощуванні картоплі, важливо відзначити, що у 2008 р. підприємство почало вирощувати також і силос, чого раніше не здійснювало.

Найбільшу питому вагу, на 2008 р., у грошовому вираженні у загальному обсязі виробництва підприємства займає жито, що має питому вагу у грошовому виражені 42,2%, тобто можна з впевненістю сказати, що на її вирощуванні підприємство акцентує увагу. Потрібно відмітити, що раніше, вирощування цієї культури займало також досить велику вагу у господарчій діяльності, однак особливо її значення піднялося саме у 2008 р.

Також, однією з найбільш вагомих культур у грошовому обсязі вирощування є овес, питому вага якого на 2008 р. складає 20,9%.

Аналізуючи структуру рослинництва на підприємстві можна зазначити, що відбулося значне зменшення у структурі вирощування такої культури як пшениця озима, питому вага якої (у грошовому вираженні) раніше складала 31,5%. Однак, у 2007 р. відбувся стрімкий спад, ця культура порівняно із попереднім роком майже не вирощувалася, її питому вага на цей період склала - 0,5%, на 2008 р. - 7%.

Аналізуючи тваринницьку діяльність, що здійснює господарство «Обрій» можна сказати, що воно спеціалізується на виведенні овець, та отримання з них вовни. Як вже було зазначено вище, це направлення не є головним у господарчої діяльності, але необхідно відмітити, що якщо протягом 2006-2007 рр. воно мало у загальній структурі питому вагу на рівня - 0,2-0,3% то у 2008 р. значення цієї галузі значно підвищилося та склало -5,6%. Тобто, це свідчить про розвиток підприємства у даному напрямку.

2.3 Аналіз виробництва продукції та послуг

Проведемо аналіз виробництва продукції та послуг ТОВ «Обрій» за рахунок співставлення даних за обсягами товарної продукції (як рослинництва так і тваринництва) у попередньому та звітному роках, а також порівняння планових та фактичних показників, що були отримані підприємством у ході ведення господарської діяльності.

Таблиця 2.8

Обсяги виробництва товарної продукції ТОВ «Обрій»

Обсяги виробництва продукції, тис. грн

Відхилення фактичного випуску продукції за звітний період

За минулий період

За звітний період

Від плану

Від минулого періоду

Фактично

Тис. грн

%

Тис. грн

%

Товарна продукція, тис. грн.

401,6

636,3

-137,9

82,2

234,6

158,4

Інші виробництва та філії

92,6

5,8

-

-

-86,8

6,3

Таким чином, отримані дані свідчить про те, що відхилення фактичного випуску продукції за звітний період від плану зменшився на 137,9 тис.грн. (або на 18,8%) у порівнянні з фактичним обсягом виробництва продукції.

Аналізуючи ці показники у минулому періоді, слід зазначити, що товарна продукція збільшилася на 234,6 тис. грн, або на 58,4%.

За статтею «Інші виробництва і філій» від минулого періоду фактичного випуску продукції зменшилося на 86,8 тис. грн. Це зумовлено зменшенням обсягів фактичного виробництва за звітний період.

Проаналізуємо динаміку виробництва продукції за 2006-2008 рр. на ТОВ «Обрій»

Таблиця 2.9

Динаміка виробництва продукції за три роки ТОВ «Обрій»

Показники

2 006р.

2 007р.

2 008р.

Відхилення (2008р. до 2006 )

Товарна продукція у незмінних цінах, тис. грн

40,3

77,4

642.1

23,3

% до попереднього року

106,1

192,8

82,2

-23,9

Аналізуючи проведений розрахунок у таблиці (табл.2.11) слід зазначити, що товарна продукція у 2008 р. у порівнянні із 2006 р. зросла на 23,6 тис. грн, що є досить позитивною тенденцією. Однак, слід зазначити, деяке зниження її обсягу у 2008 р. у порівнянні із 2007 р., коли обсяг виготовленої товарної продукції склав 77,4 тис. грн.

Таким чином, за допомогою співставлення показників було виявлено, що найбільш продуктивним виявився 2007 р., оскільки в даний період обсяг товарної продукції збільшився на 86,7% у порівнянні із минулим роком. В звітному році даний показник дещо знизив своє значення.

Проаналізуємо вплив асортиментно-структурних зрушень на обсяг товарної продукції ТОВ «Обрій» (табл. 2.10).

З даних, що наведені вище (табл.2.10) можна побачити, що найбільше значення обсягу товарної продукції спостерігається по житу - 274,4 т, питома вага, даної культури у загальному фактичному обсягу товарної продукції складає 39,4%, тобто ця культура має найбільший обсяг валового виробництва. Фактичний обсяг товарної продукції по житу перевищив плановий у 2,5 рази. Майже таке ж значення і у пшениці озимої 241,4 т. Найменше значення за обсягом товарної продукції має ячмінь ярий і зернові та зернобобові (11 т. та 8,8 т. відповідно). Сума витрат на виготовлення продукції жита становить 100074 тис.грн., а найменше значення спостерігається по овсу та зерновим і зернобобовим (32 092 та 4 477,4 тис.грн.) відповідно за даними таблиці. Дана тенденція свідчить про те, що підприємство нарощує темпи виробництва продукції. По звітному року ситуація дещо інша, оскільки підприємство почало виробляти новий вид продукції, такий як пшениця яра та силос. Сума витрат по звітному року зменшилася майже у три рази (з 97960 тис.грн до 39 200 тис.грн), а витрати по виготовленню жита майже у двічі. Слід відзначити, що підприємством виконано план за кожною культурою, що вирощується.

Аналогічно проаналізуємо вплив асортиментно-структурних зрушень на обсяг товарної продукції у тваринництві (табл.2.11).

Таблиця 2.10

Вплив асортиментно-структурних зрушень на обсяг товарної продукції ТОВ «Обрій» (Рослинництво)

Види продукції

Фактич. обсяг за планов. структур. і ціною

Фактич. обсяг і структур. але за планов. ціною і

План

Факт

кількість, т

питома вага.

ціна за 1 т., грн.

сума, тис. грн.

кількість, т

питома вага.

ціна за 1 т., тис. грн.

сума, тис. грн.

за планов. структур.

за фактич. структур.

пшениця озима

241,4

34,6

405,8

97960

33,46

96,6

5,6

405,8

39200

13577

39200

пшениця яра

0

405,8

0

0

40,5

2,3

405,8

16435

0

16435

жито

274,4

39,4

364,7

100074

263,26

668,7

38,8

364,7

243875

96010

243875

гречка

6

0,9

847,4

5084,4

0,11

13,2

0,8

847,4

11186

96,29

11186

ячмінь ярий

11

1,6

475,4

5229,4

1,76

111,8

6,5

475,4

53150

838,8

53150

овес

90,4

13

355

32092

48,65

375,1

21,8

355

133161

17271

133161

інші зернові та зерно бобові

8,8

1,3

508,8

4477,4

0,48

38,2

2,2

508,8

19436

245,39

19436

картопля

65

9,3

676,1

43947

16,79

180

10,4

676,1

121698

11349

121698

силос

0

37,3

0

0

200

11,6

37,3

7460

0

7460

Всього

697

100

288864

364,51

1724,1

100

645600

139388

645600

Таблиця 2.11

Вплив асортиментно-структурних зрушень на обсяг товарної продукції ТОВ «Обрій» (тваринництво)

Види продукції

Фактич.обсяг за планов.структур. і ціною

Фактич.обсяг і структур. але за планов. ціною і

План

Факт

кількість, т

питома вага.

ціна за 1 т., грн.

сума, тис. грн.

кількість, т

питома вага.

ціна за 1 т., тис. грн.

сума, тис. грн.

за планов. структур.

за фактич. структур.

Овець

1,7

81

4850,1

8245,2

8,82

10,9

81,3

4850,1

52866

42796

52866

Вовна

0,4

19

3510,1

1404

0,476

2,5

18,7

3510,1

8775

1671

8775,3

Всього

2,1

100

9649,2

9,3

13,4

100

61641

44468

61641

З вищенаведеної таблиці (табл.2.11) можна констатувати, що кількість виготовленої продукції м'яса дуже різняться, оскільки обсяг у плановому році становить 1,7 т., а у звітному - 10,9 т., що спричинило фактичне збільшення отриманої вовни порівняно із запланованим на 2,1 т. за рахунок збільшення стада. Таке збільшення обсягу виробництва продукції тваринництва призвело й до відповідного збільшення витрат на виготовлення м'яса овець (на 44 620,8 тис. грн) та, відповідно, до збільшення витрат на виготовлення вовни (з 3 510,1 тис. грн до 8 775,3 тис. грн). Це говорить про те, що підприємство нарощує поголів'я худоби.

2.4 Аналіз собівартості продукції господарства

Дослідимо витрати СООО «Обрій» що впливають на ціну продукції та безпосередньо відбиваються на обсягах реалізації

Собівартість продукції - один з найважливіших показників економічного аналізу. У ньому фокусуються у грошовому вираженні витрати матеріально - технічних, трудових та фінансових ресурсів у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва та реалізацією продукції. Собівартість належить до вирішальних чинників, що впливають на прибуток підприємств і показники рентабельності.

Факторний аналіз собівартості продукції передбачає аналіз:

· динаміки операційних витрат;

· чинників зміни витрат на 1 грн. реалізованої продукції за порівнянними і непорівнянними виробами, а також за групами продукції за віком їх випуску;

· впливу на собівартість окремих груп продукції за рівнем їх рентабельності;

· структури операційних витрат за економічними елементами;

· собівартість за калькуляційними статтями витрат [6, с.215].

Таблиця 2.12

Вихідні дані для аналізу операційних витрат

Показники

Період

Абсолютні відхилення

Відносні відхилення

2006

2007

2008

2007 до 2006

2008 до 2007

2008 до2006

2007 до 2006

2008 до 2007

2008 до 2006

1. Чистий дохід (виручка від реалізації продукції)

494,2

774,2

642,1

280,0

-132,1

147,9

1,6

0,8

1,3

2. Матеріальні витрати

290,5

469,0

807,0

178,5

338,0

516,5

1,6

1,7

2,8

3. Витрати на оплату праці

79,6

83,0

117,0

3,4

34,0

37,4

1,0

1,4

1,5

4. Відрахування на соціальні заходи

8,7

13,0

27,0

4,3

14,0

18,3

1,5

2,1

3,1

5. Амортизація

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Інші операційні витрати

18,4

18,0

80,0

-0,4

62,0

61,6

1,0

4,4

4,3

7. Операційні витрати разом

397,2

583,0

1031,0

185,8

448,0

633,8

1,5

1,8

2,6

8. Витрати на1 грн. реалізов продукції

0,80

0,75

1,61

-0,05

0,85

0,80

0,94

2,13

2,00

З вищенаведеної таблиці (табл.2.12) можна побачити розмір витрат, що формують собівартість продукції створюваною СООО «Обрій», а також проаналізувати динаміку їх змін.

Так, можна побачити, що виручка у 2008 р. суттєво впала порівняно із попереднім роком (хоча обсяг виробництва стабільно зростав) та склала 642,1 тис. грн., що на 132,1 тис. грн. менше ніж у попередньому 2007 р., коли виручка склабла 774, 2 тис.грн., це не могло не позначитися на такому показнику, як витрати на 1 грн. реалізованої продукції, які розраховуються:

(2.2)

Де ВР.П.(1грн) - витрати на 1 гривню реалізованої продукції;

- сумарні операційні витрати;

Вр - виручка від реалізації продукції.

Таким чином, витрати на 1 грн. реалізованої продукції складе:

· на 2006 рік:

· на 2007 рік:

· на 2008 рік:

Таким чином, з наведених вище розрахунків, можна побачити, що витрати збільшилися, та перевищили виручку, тобто витрати на 1 грн. реалізованої продукції у 2008 р. та склали 1,61 грн., тобто витрати вкладені у виробництво не окупилися.

Проаналізуємо які ж статті витрат так суттєво збільшилися у 2008 р. З табл.2.12 можна побачити, що найбільш вагомою статтею у складанні собівартості продукції є матеріальні витрати, досліджуючи динаміку можна побачити, що у 2008 р. порівняно із 2007 р. матеріальні витрати зросли на 338 тис. грн. та склали - 807 тис. грн., порівняно із 2006 р. - на 516, 5 тис. грн. Можна побачити що тільки матеріальні витрати вже перевищують обсяг реалізації на 164,9 тис. грн.

Також крім матеріальних витрат можна побачити збільшення витрат на заробітну плату, та, відповідно на відрахування у соціальні фонди, а також значне підвищення інших операційних витрат які складають:

· плату за орендну;

· земельні частки;

· майнові паї.

Щодо оренди слід зазначити, що у 2008 р. порівняно із попередніми роками, значно зросла орендована площа землі, так якщо у 2006-2007 рр. вона склала - 655 га, то у 2009 - 929 га, що відповідно підвищило витрати на оренду.

Проаналізуємо собівартість продукції рослинництва та тваринництва підприємства ТОВ «Обрій» та наведемо відповідні висновки за отриманими результатами.

Таблиця 2.13

Собівартість продукції рослинництва ТОВ «Обрій»

Види продукції

Отримано в 2008р., ц

Продукція 2008 року по собівартості

2008р. у % до 2006р.

2006 р

2 007р.

2 008р.

1ц, грн

Всього, гис.грн.

1ц, грн

Всього, тис.грн

1 ц, грн

Всього, тис.грн.

пшениця озима

966

46

111,6

60,98

5

74,7

72,2

64,7

пшениця яра

405

-

-

80,68

86

84

34

-

жито

6687

46

126,5

53,42

150

65,1

435

343,9

гречка

132

52

3,1

66,08

15

109,1

14,4

464,5

ячмінь ярий

1118

46

5,1

62,71

38

68,2

76,3

1496

овес

3751

46

41,8

52,98

152

57,5

215,5

515,6

інші зернові та зерно бобові

382

47

4,1

65,04

8

84

32,1

782,9

картопля

1800

52

34,1

57,33

43

34,1

61,3

179,8

силос

2000

29,17

14

2,3

4,6

-

Всього по рослинництву

-

-

618,5

-

965

-

1824,9

295,1

З вищенаведеної таблиці (табл. 2.13) можна побачити, що ситуація є досить неоднорідною, проте слід визначити, що собівартість зросла за всіма вадами продукції рослинництва.

Слід відзначити, що зниження собівартості відбулося за таким видом продукції як пшениця озима, а вирощування пшениці ярої у 2006 р. взагалі не відбувалося, але надалі (2007-2008 рр.) ця культура стала однією із найвагоміших у структурі виробництва. Щодо овса, то у 2008 р. збільшення собівартості відбулося майже в 4 рази або на 415,6%. Собівартість картоплі теж підвисилася (на 79,8%).

Проаналізуємо зміни у собівартості продукції тваринництва (табл.2.14).

Таблиця 2.14

Собівартість продукції тваринництва ТОВ «Обрій»

Види продукції

Отримано в 2008р., ц

Продукція 2008 року по собівартості

2008р. у % до 2006р.

2 006р.

2 007р.

2 008р.

1ц, грн

Всього, гис. грн.

1ц, грн

Всього, тис. грн

1 ц, грн

Всього, тис. грн.

овець

109

1447,1

24,6

1510

60

411

44,8

182,1

вовни

25

825

3,3

1054,5

12

528

13,2

400

всього по тваринництву

-

-

27,9

-

72

-

58

207,9

Аналізуючи отримані вище дані (табл.2.14), можна побачити, що загальна собівартість за продукцією тваринництва складає 27,9 тис. грн (по вівцям - 44,8 тис. грн., по вовні - 13,2 тис. грн.), у 2007 р. - 72 тис. грн, у 2008 р. - 58 тис. грн., тобто відбулося суттєве підвищення собівартості за продукцією тваринництва. Збільшення собівартості відбулося в основному за рахунок поповнення стада овець. У відсотковому співвідношенні по вовні собівартість збільшилася на 300%, а по вівцям на 82,1%.

Проаналізуємо вплив факторів на зміну собівартості продукції рослинництва.

Таблиця 2.15 - Вплив факторів на зміну собівартості продукції рослинництва

Культури

Витрати на 1 га, грн

урожайність, ц

Собівартість 1 ц, грн

Відхилення від плану

план

фактично

план

фактично

план

умовно

фактично

всього

в т.ч за рахунок

Витрат

на 1 га

Урожай-ності

1

2

3

4

5

6=1:4

7

8=7-5

9=7-6

10=6-5

Пщениця озима

569,39

1002,78

12,32

13,42

46,22

42,43

74,72

28,48

32,29

-3,79

Ячмінь ярий

510,00

1192,00

11,00

17,47

46,36

29,19

68,24

21,88

39,05

-17,17

З вищенаведеної таблиці (табл.2.15) можна побачити, що абсолютне відхилення від плану всього по пшениці озимій склало +28,48, через збільшення урожайності збільшилися й витрати на 1 га, так обсяг витрат на 1 га земель, що відведені на вирощування озимої пшениці фактично перевісив планові витрати на 32,29 грн.

Аналізуючи ситуацію за вирощуванням ячменю, слід зазначити, що відбулося фактичне перевищення урожайності над плановою (так, було заплановано 11 ц/га, фактично - 17,47 ц/га, що призвело збільшення витрат.

Таблиця 2.16

Вплив факторів на зміну собівартості продукції тваринництва

види продукції

Витрати на 1 голову, грн

Продуктивність 1голови, ц.

Собівартість 1 ц, грн

Відхилення від плану

план

фак-тично

план

фак-тично

план

умовно

фак-тично

всього

в т.ч за рахунок

Витрат

на 1 га

Урожай-

ості

1

2

3

4

5

6=1:4

7

8=7-5

9=7-6

10=6-5

Вівці

205,00

120,43

0,14

0,29

1464,29

706,90

415,28

-1049,01

-291,62

-757,39

Розрахувавши вплив факторів на зміну собівартості продукції тваринництва (вівці), слід зазначити, що в абсолютному значенні собівартість овець знизилася на 1049,01 грн., але збільшення відбулося за рахунок витрат. При цьому за рахунок продуктивності зменшилася на 757,39 грн, що є негативною тенденцією.

Проаналізуємо склад та структуру витрат на 1 га посіву і на 1 ц озимої пшениці.

Таблиця 2.17

Склад та структура витрат на 1 га посіву та на 1 ц озимої пшениці

Статті витрат та елементи витрат, показники

2006 р.

2008 р.

Відхилення 2008 р. від 2006 р, %

Витрати, грн

Питомавага, %

Витрати, грн

Питома вага, %

на 1 га

на 1 ц

на 1 га

на 1 ц

1

2

3

4

5

6

7

8

Оплата праці з відрахуваннями

120,6

10,2

16,0

104,9

35,7

15,3

87,0

Матеріальні витрати:

632,1

53,2

84,0

582,8

37,2

84,8

92,2

а) насіння і посадковийматеріал

201,5

16,96

26,8

174,8

11,2

25,4

86,7

б) мінеральні добрива

67,2

5,7

8,9

69,6

4,5

10,2

103,6

в) нафтопродукти

184,7

15,6

24,5

174,8

11,2

25,4

94,6

г) електроенергія

9,1

0,8

1,2

11,6

0,7

1,7

127,5

є) запасні частини

32,1

2,7

4,3

35

2,2

5,1

109,0

ж) роботи та послуги

137,4

11,5

18,3

116,6

7,4

17

84,9

Інші витрати

27,4

2,3

3,6

23,3

1,5

3,4

85,0

Всього витрат

752,7

63,4

100,0

687,4

74,7

100

91,3

Проаналізувавши дані таблиці слід зазначити, що витрати на оплату праці зменшилися на 13%. Матеріальні витрати також зменшилися на 7,8% за рахунок зменшення витрат по статтям. Відповідно витрати на насіння та посадковий матеріал зменшилися на 3,3%. Витрати на мінеральні добрива в порівнянні з минулим роком зросли на 4%. Витрати на нафтопродукти зменшилися на 3,4%. Витрати на електроенергію зросли відповідно на 27,5%. Витрати на запасні частини зросли відповідно на 9%. Інші витрати відповідно зменшилися на 15%.


Подобные документы

 • Кількісна оцінка впливу чинників виробництва. Метод ланцюгових підстановок. Аналіз технологічних процесів. Порівняння при аналізі валової, товарної продукції. Багатофакторний кореляційний і регресивний аналіз. Вплив зміни прибутку на зміну рентабельності.

  контрольная работа [119,2 K], добавлен 26.04.2012

 • Особливості утворення і використання прибутку на підприємстві. Характеристика факторів, що впливають на розмір прибутку підприємства. Аналіз показників рентабельності виробництва: показники рентабельності – брутто, показники рентабельності – нетто.

  реферат [15,6 K], добавлен 06.06.2010

 • Класифікація показників прибутковості підприємства, формування чистого прибутку, принципи його розподілу. Сутність, поняття рентабельності. Аналіз та оцінка формування та використання прибутку на ДС-Микитівка. Шляхи підвищення прибутковості підприємства.

  дипломная работа [1,5 M], добавлен 16.12.2012

 • Поняття та суть рентабельності підприємства. Характеристика показників рентабельності. Основні заходи щодо підвищення прибутку підприємства. Напрямки зниження витрат підприємства. Аналіз діяльності та рентабельності підприємства ВАТ "М’ясокомбінат".

  курсовая работа [51,9 K], добавлен 09.10.2012

 • Економічна характеристика прибутку, управління його розподілом і використанням. Відносні показники фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ "Обербетон Інвест". Аналіз динаміки, структури і розподілу прибутку компанії, оцінка його рентабельності.

  курсовая работа [116,0 K], добавлен 14.12.2015

 • Особливості господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва в ринкових умовах. Організаційно-економічна характеристика підприємства. Аналіз складу і динаміки його доходів, витрат, прибутку і показників рентабельності. Резерви збільшення прибутку.

  дипломная работа [793,4 K], добавлен 11.01.2014

 • Аналіз реалізації продукції і прибутку від реалізації продукції, визначення резервів росту її обсягу. Ознайомлення з сучасними критеріями характеристики продукції, методики аналізу динаміки цих критеріїв. Аналіз прибутку і рентабельності підприємства.

  курсовая работа [79,1 K], добавлен 12.07.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.