Формування власного капіталу підприємства

Форми функціонування власного капіталу підприємства. Джерела формування власних фінансових ресурсів. Придбання лессором майна на замовлення лізера. Амортизаційні відрахування. Основні засади управління та політика формування капіталу підприємства.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.02.2014
Размер файла 56,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Сутність капіталу підприємства, його складові

Капітал - це економічна категорія, яка відома давно, але отримала новий зміст в умовах ринкових відносин. Як головна економічна база створення і розвитку підприємства, капітал у процесі свого функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу.

Капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які інвестуються у формування його активів.

Розглядаючи економічну сутність капіталу підприємства, слід зазначити такі його характеристики (табл. 1).

Таблиця 1.1 - Класифікація капіталу підприємства

Характеристика капіталу підприємства

Обґрунтування характеристики капіталу підприємства

1. Капітал підприємства є основним фактором виробництва

В економічній теорії виділяють три основних фактори виробництва, які забезпечують господарську діяльність підприємств:

капітал;

земля та інші природні ресурси;

трудові ресурси.

У системі даних факторів виробництва капіталу відводиться пріоритетна роль, оскільки він об'єднує всі фактори в єдиний виробничий комплекс

2. Капітал характеризує фінансові ресурси підприємства, які забезпечують дохід

У даній своїй якості капітал може виступати ізольовано від виробничого фактора - у формі позикового капіталу, який забезпечує формування доходів підприємства не у виробничій (операційній), а у фінансовій (інвестиційній) сфері його діяльності

3. Капітал є головним джерелом формування добробуту його власників

Капітал забезпечує необхідний рівень добробуту його власників як у поточному, так і в перспективному періодах. Частина капіталу, яка спрямована на задоволення поточних чи перспективних потреб його власників, перестає виконувати функцію капіталу. Капітал, який накопичується, повинен задовольнити потреби його власників у перспективному періоді, тобто формує рівень майбутнього їх добробуту

4. Капітал підприємства є головним виміром його ринкової вартості

У даній якості, перш за все, виступає власний капітал підприємства, який визначає обсяг його чистих активів. Разом з тим, обсяг власного ка піталу, який використовує підприємство, одно час но характеризує і потенціал залучення ним позикових фінансових засобів, які забезпечують отримання додаткового прибутку. У сукупності з іншими, менш значимими факторами, форму єть ся база оцінки ринкової вартості підприємства

5. Динаміка капіталу підприємства є важливим барометром рівня ефективності його господарської діяльності

Здатність власного капіталу до зростання високими темпами характеризує високий рівень формування і ефективний розподіл прибутку підприємства, його спроможність підтримувати фінансову рівновагу за рахунок внутрішніх джерел. І навпаки, зниження обсягу власного капіталу є, як правило, наслідком неефективної, збиткової діяльності підприємства

Велику роль відіграє капітал в економічному розвитку підприємства і в забезпеченні інтересів держави, власників і персоналу виступає головним об'єктом фінансового управління підприємством.

На діючому підприємстві власний капітал має певні основні форми (рис. 1).

Рисунок 1.1 - Форми функціонування власного капіталу підприємства

1. Статутний фонд характеризує початкову суму власного капіталу підприємства, інвестовану у формування його активів для початку здійснення господарської діяльності. Його розмір визначається статутом підприємства. Для підприємств окремих сфер діяльності й організаційно-правових форм (акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю) мінімальний розмір статутного фонду регулюється законодавством.

2. Резервний фонд (резервний капітал) є зарезервованою частиною власного капіталу підприємства, призначеного для внутрішнього страхування його господарської діяльності. Розмір даної резервної частини власного капіталу визначається установчими документами. Формування резервного фонду здійснюється за рахунок прибутку підприємства (мінімальний розмір відрахувань прибутку в резервний фонд регулюється законодавством).

3. Спеціальні (цільові) фінансові фонди, до яких належать цілеспрямовано сформовані фонди власних фінансових засобів з метою їх наступних цільових витрат. У складі цих фінансових фондів виділяють звичайно амортизаційний фонд, ремонтний фонд, фонд охорони праці, фонд спеціальних програм, фонд розвитку виробництва тощо.

Порядок формування й використання засобів цих фондів регулюється статутом й іншими установчими та внутрішніми документами підприємства.

4. Нерозподілений прибуток характеризує частину прибутку підприємства, що був отриманий у попередньому періоді та не використаний на споживання власниками (акціонерами, пайовиками) й персоналом. Ця частина прибутку призначена для реінвестування на розвиток виробництва.

5. Інші форми власного капіталу, до яких належать розрахунки за майно при передачі його в оренду, розрахунки з учасниками стосовно виплати їм прибутків у формі відсотків або дивідендів і деякі інші, відображені в першому розділі пасиву балансу.

2. Основні джерела формування капіталу підприємства

Управління власним капіталом пов'язане не тільки з забезпеченням ефективного використання вже накопиченої його частини, але і з формуванням власних фінансових ресурсів, що забезпечують майбутній розвиток підприємства. Власні фінансові ресурси класифікуються за певними джерелами (таблиця 1).

Таблиця 2.1 - Джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства

№ з/п

Джерела

Склад джерел

1.

Внутрішні джерела

1. Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства.

2. Амортизаційні відрахування від основних засобів і нематеріальних активів.

3. Інші внутрішні джерела формування власних фінансових ресурсів

2.

Зовнішні джерела

1. Залучення додаткового пайового або акціонерного капіталу.

2. Одержання підприємством безплатної фінансової допомоги.

3. Інші джерела формування власних фінансових ресурсів

У складі внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів основне місце належить прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, він формує переважну частину його власних фінансових ресурсів, забезпечує приріст власного капіталу, а відповідно, і ріст ринкової вартості підприємства. Певну роль у складі внутрішніх джерел виконують також амортизаційні відрахування, особливо на підприємствах із високою вартістю власних основних засобів і нематеріальних активів; проте суму власного капіталу підприємства вони не збільшують, а лише є засобом його реінвестування. Інші внутрішні джерела не грають помітної ролі у формуванні власних фінансових ресурсів підприємства.

У складі зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів основне місце належить залученню підприємством додаткового пайового (шляхом додаткових внесків у статутний фонд) або акціонерного (шляхом додаткової емісії та реалізації акцій) капіталу. Для окремих підприємств одним із зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів може бути надана їм безплатна фінансова допомога, яка надається, як правило, лише окремим державним підприємствам. До числа інших зовнішніх джерел входять безплатно передані підприємству матеріальні та нематеріальні активи, що включаються до складу його балансу.

Формування фінансових ресурсів підприємства здійснюється за рахунок власних та запозичених коштів. Загальна сума фінансових ресурсів складається у кожного окремого підприємства з таких елементів:

Власний капітал: статутний (пайовий) капітал, додатково вкладений капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток тощо;

Забезпечення наступних витрат та платежів;

Довгострокові зобов'язання;

Поточні зобов'язання.

Так, власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Величина власного капіталу визначається як алгебраїчна сума його складових елементів:

- статутного капіталу, який відображає зафіксовану в установчих документах загальну вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства, або пайового капіталу, який відображає суму пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами.

- додаткового капіталу, який відображає суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість.

- іншого додаткового капіталу, що представляє суму дооцінки необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб та інші види додаткового капіталу.

- резервного капіталу, який відображає сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

- нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) - суми прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку.

- неоплаченого капіталу, який відображає суму заборгованості власників (учасників) за внесками до капіталу.

- вилученого капіталу, який показує фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників.

Внутрішнім називається фінансування, якщо воно здійснюється за рахунок коштів, одержаних від діяльності підприємства (прибуток, амортизаційні суми, грошові кошти, одержані від продажу майна, стійкі пасиви). Початкове формування фінансових ресурсів відбувається в момент створення підприємства за рахунок статутного капіталу. Статутний капітал - це майно підприємства, створене за рахунок внесків засновників і величина якого регулюється законодавством.

Зовнішнє фінансування - це кошти, не пов'язані з діяльністю підприємства. До них належать:

1) кошти, які мобілізуються на фінансовому ринку:

продаж акцій, облігацій;

кредит;

операції з валютою та дорогоцінними металами;

проценти і дивіденди за цінними паперами інших емітентів.

2) кошти, які підприємство одержує в порядку перерозподілу:

державні бюджетні субсидії;

страхові відшкодування;

фінансові ресурси, що поступають від галузевих структур, асоціацій, концернів.

Кредит - це надання відповідних грошових сум в борг на певний час за відповідну плату (проценти).

Майновий кредит - передача в борг нерухомості або інших матеріальних цінностей. Тому такі форми фінансування як оренда і лізинг є спільними формами довгострокового фінансування.

Оренда - засноване на договорі строкове і відшкодоване володіння та користування майном.

В оренду можуть бути передані:

земля та інші природні ресурси;

структурні підрозділи або підприємство в цілому;

окремі будівлі, транспортні засоби, обладнання;

інші матеріальні цінності.

Розрізняють оперативний і фінансовий лізинг.

Оперативний лізинг передбачає надання лізеру права користування матеріальними цінностями лессора на термін їх повної амортизації з обов'язковим збереженням права власності лессора на орендоване майно та його обов'язкове повернення.

Фінансовий лізинг передбачає придбання лессором майна на замовлення лізера і передачу його лізеру в користування на термін, не менший, ніж термін повної амортизації, з обов'язковою наступною передачею права власності на майно лізеру.

Амортизаційні відрахування в разі оперативного лізингу нараховуються ліссером, а в разі фінансового лізингу - лізером і використовуються ними на повне відновлення наданих в оренду основних фондів.

Важливою формою фінансування підприємства є випуск цінних паперів - акцій та облігацій.

Акція - це цінний папір, який засвідчує право його власника на частку майна і прибутку акціонерного товариства.

Облігація - кредитний цінний папір, який підтверджує внесення грошової суми і зобов'язання повернути номінальну вартість цього паперу в передбачений термін з виплатою фіксованого проценту. Виручка від продажу облігацій не належить до власного капіталу підприємства.

У деяких випадках в момент виникнення зобов'язання його сума визначається із застосуванням попередніх аналітичних чи експертних оцінок. Такі зобов'язання називають забезпеченнями наступних витрат та платежів. Наприклад, підприємство, яке реалізує продукцію з гарантією, бере на себе зобов'язання забезпечувати її ремонт або заміну протягом гарантійного терміну. Оскільки конкретна сума витрат та час їх виникнення залежать від майбутніх подій, у звітному періоді, коли була реалізована продукція, підприємство змушене створити відповідний резерв, виходячи з попереднього досвіду та прогнозних оцінок фахівців.

Довгострокові зобов'язання включають до свого складу: довгострокові кредити банків; інші довгострокові фінансові зобов'язання; відстрочені податкові зобов'язання; інші довгострокові зобов'язання.

До поточних зобов'язань звичайно належать:

- заборгованість по розрахунках з бюджетом по податках та інших платежах;

- кредиторська заборгованість постачальникам і підрядчикам за отримані від них товари, роботи, послуги;

- заборгованість з оплати праці;

- заборгованість зі страхування;

- авансові платежі замовників;

- короткострокові кредити банку;

- нараховані до сплати дивіденди, відсотки тощо.

3. Основні засади управління та політика формування капіталу підприємства

Основою управління власним капіталом підприємства є управління формуванням його власних фінансових ресурсів. З метою забезпечення ефективності управління даним процесом на підприємстві розробляється спеціальна фінансова політика.

Політика формування власних фінансових ресурсів є частиною загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає в забезпеченні необхідного рівня самофінансування його виробничого розвитку.

Розробка політики формування власних фінансових ресурсів підприємства здійснюється за такими основними етапами:

1. Аналіз формування власних фінансових ресурсів підприємства у попередньому періоді.

2. Визначення загальної потреби у власних фінансових ресурсах.

3. Оцінка вартості залучення власного капіталу з різних джерел.

4. Забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел.

5. Забезпечення необхідного обсягу залучення власних фінансових ресурсів із зовнішніх джерел.

6. Оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів.

4. Аналіз основних показників діяльності підприємства

У 2011 році колектив ВАТ «ТУРБОАТОМ» виконав поставлені перед собою задачі: було забезпечене завантаження основних цехів у п'ятиденному щотижневому режимі, вчасно вироблялися розрахунки по податках і обов'язкових платежах у бюджет і позабюджетні фонди, за споживані енергоносії, регулярно, у встановлений термін, виплачувалася заробітна плата.

Обсяг виробництва товарної продукції за 2011 рік склав 225128,8 тис. грн. і збільшився проти рівня 2010 року на 22438,3 тис. грн. (табл. 2.1).

Темп росту товарної продукції за 2003 рік склав 111,07% (у порівнянних цінах) до рівня 2010 року.

У загальному обсязі товарної продукції:

обсяг виробництва парових турбін, роторів, модернізації парових турбін склав - 61312,3 тис. грн. або 27,2% загального обсягу товарної продукції і збільшився проти рівня 2010 року на 39008,9 тис. грн. або на 72,5%;

обсяг виробництва гідравлічних турбін, їхня модернізація, виготовлення гідрозатворів склав - 113455,1 тис. грн. або 50,4% від загального обсягу товарної продукції і зменшився на 25496,0 тис. грн. проти рівня 2010 року або на 18,3% в основному за рахунок зменшення випуску гідравлічного устаткування на експорт;

обсяг виробництва запасних частин для енергоустаткування склав - 42030,9 тис. грн. або 18,7% загального обсягу товарної продукції і збільшився на 5477,4 тис. грн. або на 15,0% проти рівня 2010 року;

обсяг виробництва товарів народного споживання склав - 293,6 тис. грн. і зменшився на 406,1 тис. грн. проти рівня 2010 року;

обсяг виробництва іншої продукції склав - 8036,9 тис. грн. або 3,6% від загального обсягу товарної продукції і збільшився проти рівня 2002 року на 3854,1 тис. грн.

Таблиця 4.1 - Аналіз обсягу виробництва

Найменування показників

2010 р.

2011 р.

Відхилення (+/-)

Тепр зросту, %

Обсяг товарної продукції, всього:

у тому числі:

202690,5

225128,8

22438,3

111,07

Обсяг виробництва парових турбін, роторів, модернізації турбін

22303,4

61312,3

39008,9

274,90

Обсяг виробництва гідравлічних турбін и гідрозатворів

138951,1

113455,1

-25496,0

81,65

Обсяг виробництва запасних частин для енергоустаткування

36553,5

42030,9

5477,4

114,98

Обсяг виробництва іншої продукції

4182,8

8036,9

3854,1

192,14

Обсяг виробництва Т Н П

699,7

293,6

-406,1

41,96

Обсяг виробництва експортної продукції, всього:

165021,0

164593,8

-427,2

99,74

у тому числі:

експорту країни С Н Д

33460,2

88363,9

54903,7

264,09

з них у Росії

29715,6

59255,6

29540,0

199,41

експорт у країни дальнього зарубіжжя

131560,8

76229,9

-55330,9

57,94

Обсяг товарної продукції для України

37669,5

60535,0

22865,5

160,70

Обсяг виробництва енергетичного устаткування

197808,0

216798,3

18990,3

109,60

Обсяг виробництва енергетичного устаткування в загальному обсязі товарної продукції за 2011 рік склав - 216798,3 тис. грн. або 96,3% і збільшився проти рівня 2010 року на 18990,3 тис. грн., у тому числі для нестатків України - 52991,9 тис. грн. або 23,5% загального обсягу товарної продукції.

Важливим показником, що характеризує роботу підприємства, є собівартість продукції, робіт і послуг. Від її рівня залежать фінансові результати діяльності підприємства.

Аналіз використання основних виробничих фондів

За станом на 1.01.2012 р. первісна вартість основних фондів склала 481526 тис. грн. Надійшло за 2011 р. основних фондів на суму 3274 тис. грн., у тому числі:

машин і устаткування - 1710 тис. грн.;

малоцінних необоротних матеріальних активів - 1345 тис. грн.

Вибуло основних фондів на суму 27840 тис. грн., у тому числі:

передано міськраді житлового фонду на суму - 22660 тис. грн.;

списано і реалізовано машин і устаткування на суму - 3638 тис. грн.;

малоцінних необоротних матеріальних активів - 1470 тис. грн.

Залишок на кінець року склав 456152 тис. грн., у тому числі залишкова вартість основних фондів, переданих на консервацію, склала 9790 тис. грн., первісна вартість цілком зношених основних фондів - 50740 тис. грн.

За станом на 1.01.2012 р.

будинку, спорудження, передавальні механізми склали 248852 тис. грн. або 54,5% від загальної вартості основних фондів;

машини й устаткування - 195817 тис. грн. або 42,9%;

транспортні засоби - 5687 тис. грн. або 1,2%;

інструменти і спец оснастка - 2779 тис. грн. або 0,6%;

малоцінні необоротні матеріальні активи - 2963 тис. грн. або 0,6%.

На 1.01.2012 р. знос основних фондів склав 277292 тис. грн. або 60,8% їхньої первісної вартості, а залишкова вартість склала 178860 тис. грн.

За 2011 рік нараховані амортизації на суму 15043 тис. грн.

Аналіз фінансових показників і фінансового стану підприємства

Загальна рентабельність підприємства за 2011 рік склала 13,56% і збільшилася проти рівня 2010 р. на 6,15%. за рахунок збільшення фінансового результату від операційної діяльності.

Загальна рентабельність виробничих фондів у 2011 році склала 18,68% і збільшилася проти рівня 2010 р. на 6,93%

По групі показників ефективності керування - показник чистого прибутку на одну гривню обороту за аналізований період склав 25,03% (за 2010 рік - 21,45%) і збільшився на 3,58%.

Показник загального прибутку за 2003 рік склав 41,3% (за 2010 рік - 36,29%) і збільшився на 5,01%.

Це варто розцінювати як позитивний фактор, оскільки економічно підвищення фондовіддачі збільшує прибутковість підприємства навіть без зміни структури витрат.

Віддача основних виробничих засобів і нематеріальних активів за 2003 рік склала 1,18 і збільшилася проти рівня 2010 року на 0,5.

Оборотність всіх оборотних активів за 2011 рік склала 0,73 і збільшилася на 0,37 у порівнянні з 2010 роком.

Оборотність дебіторської заборгованості за аналізований період склала 3,52 і збільшилася на 2,31 у порівнянні з 2010 роком.

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономності) свідчить про те, що на 1.01.2010 р. засобу власних джерел у загальній масі складають 92%, що вище оптимального припустимого рівня 60%.

Коефіцієнт співвідношення власних і позикових засобів свідчить про те, що розмір притягнутих засобів на 1 грн. власних засобів знизився з 15 коп. (у 2010 р.) (у. 2011 р.) і залишається значно менше 1 грн.

Власний оборотний капітал у 2011 р. склав 254080 тис. грн. і зменшився на 4083 тис. грн. у порівнянні з 2010 р.

Сума короткострокових зобов'язань у. 2011 р. склала 62022 тис. грн., а у 2011 р. - 92003 тис. грн.

У.2010 р. він склав 5,12, р. - 4,37, тобто коефіцієнт покриття збільшився на 0,75 (значення цього коефіцієнта оптимально у межах 2 - 2,5).

Коефіцієнт критичної ліквідності (проміжний коефіцієнт покриття) у 2010 р. склав 3,26, тобто збільшився на 0,44 (коефіцієнт не повинний бути менше 1,0).

Коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2010 р. склав 1,79.

По даній групі показники ліквідності значно вище оптимальних значень, що свідчить про абсолютну платоспроможність ВАТ «ТУРБОАТОМ».

Фінансовий результат роботи ВАТ «ТУРБОАТОМ» приведений у бухгалтерському балансі у сальдованому виді. (додаток)

Загальна вартість засобів, що знаходяться у розпорядженні підприємства на 1.01.2011 р. склала 766630 тис. грн. проти 752760 тис. грн. у 2010 р. і збільшилася на 13870 тис. грн.

З загальної вартості засобів що знаходяться у розпорядженні підприємства у 2011 року основні засоби склали 418820 тис. грн. або 54,6%, а у 2011 р. - 445337 тис. грн. або 59,2%, тобто зменшилися на 26517 тис. грн. по абсолютній величині, а питома вага - на 4,5%(табл. 2.9). По первісній вартості у 2011 р. вони зменшилися на 37332 тис. грн. і склали 456152 тис. грн., а залишкова вартість основних засобів за винятком зносу (277292 тис. грн.) склала 178860 тис. грн.

Таблиця 4. 2 - Аналіз структури засобів (активів)

Найменування показників

2010 рік

2011 рік

Відхилення

(+/-)

Темп зросту%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

УСЬОГО:

752760

100,0

766630

100,0

13870,00

101,84

Основні засоби й інші позаоборотні активи, усього: у тому числі:

445337

59,2

418820

54,6

-26517,00

94,05

осн. засоби (за винятком зносу)

201934

26,8

178860

23,3

-23074,00

88,57

капітальні вкладення

20530

2,7

17077

2,2

-3453,00

83,18

довгострокові фин. інвестиції

19035

2,5

20320

2,7

1285,00

106,75

довгострокова дебіторська заборгованість

69876

9,3

113563

14,8

43687,00

162,52

інші позаоборотны активи

133962

17,8

89000

11,6

-44962,00

66,44

Оборотні кошти, усього: у тому числі:

307325

40,8

347806

45,4

40481,00

113,17

запаси і витрати

115889

15,4

94754

12,4

-21135,00

81,76

дебіторська заборгованість

72396

9,6

54287

7,1

-18109,00

74,99

грошові кошти

111061

14,8

135961

17,7

24900,00

122,42

поточні фінансові інвестиції

5062

0,7

61507

8,0

56445,00

1215,1

інші

2917

0,4

1297

0,2

-1620,00

44,46

Витрати майбутніх періодів, усього:

98

0,0

4

0

-94,00

4,08

Вартість оборотних коштів у 2011 р. склала 347806 тис. грн. або 45,4% і збільшилася на 40481 тис. грн. по абсолютній величині у порівнянні у 2010 р. і питома вага зменшилася на 4,6%.

У загальній вартості засобів запаси і витрати у 2011 р. склали 12,4%, грошові кошти - 17,7%, дебіторська заборгованість - 7,1%, поточні фінансові інвестиції - 8,0%; інші - 0,2%.

У складі джерел засобів ВАТ «ТУРБОАТОМ» (табл. 2.10) найбільшу частку від загальної суми оборотних коштів на 1.01.2011 р. 699417 тис. грн. або 91,6%, у 2010 р. 643925 тис. грн. або 86,7% складають власні засоби.

У складі джерел засобів ВАТ «ТУРБОАТОМ» (табл. 2.10.) найбільшу частку від загальної суми оборотних коштів у 2011 р. 734320 тис. грн. або 95,8%, 2010 р. 688920 тис. грн. або 91,5% складають власні засоби.

Вартість оборотних коштів у 2011 р. склала 347806 тис. грн. або 45,4% і збільшилася на 40481 тис. грн. по абсолютній величині у порівнянні у 2010 р. і питома вага зменшилася на 4,6%.

У загальній вартості засобів запаси і витрати у 2011 р. склали 12,4%, грошові кошти - 17,7%, дебіторська заборгованість - 7,1%, поточні фінансові інвестиції - 8,0%; інші - 0,2%.

У складі джерел засобів ВАТ «ТУРБОАТОМ» (таблиця 2.10.) найбільшу частку від загальної суми оборотних коштів у 2011 р. 699417 тис. грн. або 91,6%, на 1.01.2010 р. 643925 тис. грн. або 86,7% складають власні засоби.

Вартість оборотних коштів у 2011 р. склала 347806 тис. грн. або 45,4% і збільшилася на 40481 тис. грн. по абсолютній величині у порівнянні у 2010 р. і питома вага зменшилася на 4,6%.

У загальній вартості засобів запаси і витрати у 2011 р. склали 12,4%, грошові кошти - 17,7%, дебіторська заборгованість - 7,1%, поточні фінансові інвестиції - 8,0%; інші - 0,2%.

У складі джерел засобів ВАТ «ТУРБОАТОМ» (таблиця 2.10.) найбільшу частку від загальної суми оборотних коштів у 2011 р. 699417 тис. грн. або 91,6 у 2010 р. 643925 тис. грн. або 86,7% складають власні засоби.

Таблиця 4.3 - Склад і структура джерел формування засобів (пасивів) ВАТ «ТУРБОАТОМ»

Найменування показників

По становищу на:

Відхилення (+/-)

Темп росту, %

2010 р.

2011 р.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

усього:

752760

100

766630

100

13870

Власні оборотні засоби у тому числі:

688920

91,5

734320

95,8

45 00

4,3

Статутний фонд у оборотних засобах

105624

14,0

105624

13,8

0

-0,3

Позикові /притягнуті/засоби у тому числі:

63840

8,5

32310

4,2

-31530

-4,3

Довгострокові зобов'язання

1586

0,2

540

0,1

-1046

-0,1

Короткострокові зобов'язання

232

0,03

247

0,03

15

0

Розрахунки з кредиторами

62022

8,2

31523

4,1

-30499

-4,2

Доходи майбутніх періодів

0

0

Таблиця 4.5 - Аналіз прибутку

Найменування показників

2010 рік

2011 рік

Відхилення (+/-)

Темп зросту, %

Фінансовий результат від операційної діяльності

79068

76475

-2593,00

96,72

Фінансовий результат до оподатковування

66815

68711

1896,00

102,84

Чистий прибуток

61893

62267

374,00

100,60

Показники фінансової стійкості підприємства зведені у табл. 2.12.

Фінансовий результат до оподатковування за 2011 рік склав 68711 тис. грн., а за 2010 р. - 66815 тис. грн., тобто збільшився на 1896 тис. грн. Чистий прибуток за 2010 р. склала 62267 тис. грн.

З розрахунків можна побачити, що коефіцієнт автономії на початок звітного періоду більш ніж норматив і дорівнює 0,87, а на кінець звітного періоду - 0,92, тобто за поточний період коефіцієнт автономії збільшився на 0,05 пунктів. З розрахованих коефіцієнтів ми бачимо, що фінансовий стан задовільний і покращився.

Таблиця 4.6 - Показники фінансової стійкості підприємства

Показники

Нормативне значення

2010

2011

Коефіцієнт автономії

0,5

0,867

0,196

Коефіцієнт маневреності

>0

0,41

0,37

Коефіцієнт фінансування

<1

0,15

0,09

Коефіцієнт забезпечення власним капіталом

0,1

0,7

0.8

Коефіцієнт фінансової стабільності

>1

6,6

10,9

Коефіцієнт маневреності на початок звітного періоду нижчий за норматив і складає 0,41, при нормативі 0,5, а на кінець поточного періоду - зменшився на 0,04 відсотка і склав 0,37. Це свідчить, що мобільність використання власних коштів слабка, це можна пояснити, з одного боку, дуже складним економічним станом, податковим пресом, а з другої - мабуть недостатньо приділяється увага руху фінансових потоків на підприємстві, так як на ньому відсутній відділ фінансового менеджера.

На початок звітного періоду коефіцієнт забезпечення власним капіталом складав 0,7, коли нормативне значення дорівнює 0,1 і повинен збільшуватися на кінець звітного періоду - склав 0,8 відсотка, тобто цей коефіцієнт збільшився на 0,1 відсоток. Це свідчить про те, що у підприємства є власні оборотні кошти, а також те, що є тенденція до зростання.

Показники ліквідності підприємства зведені у табл. 4.7

Таблиця 4.7 - Показники ліквідності

Показники

Нормативне значення

2010 рік

2011 рік

Коефіцієнт покриття

>1

3,97

5,1

Коефіцієнт швидкої ліквідності

>1

2,743

4,24

Коефіцієнт незалежності ліквідності

>0,5

1,8

2,31

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

>0

1,67

1,87

Коефіцієнт покриття на початок звітного періоду складає 3,9, а на кінець звітного періоду став 5,1 в динаміці він збільшився на 1,2.

За нормативом коефіцієнт швидкої ліквідності повинен бути від 0,5 до 1 і збільшуватись. На початок звітного періоду він складав 2,7, а на кінець поточного року 4,4, в динаміці збільшився на 1,7, з цього можна зробити висновок, що підприємство має можливість швидко розрахуватись по своїм зобов'язанням.

За нормативом коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює 0,2 та може зростати. На початок звітного періоду значення цього показника складало 1,7, а на кінець поточного періоду стало 1,9, тобто коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився, що свідчить, про те що у підприємства справи ідуть добре.

Зведемо розраховані коефіцієнти до таблиці 2.14.

Як можна побачити з таблиці коефіцієнти зросли порівняно з попереднім періодом.

Коефіцієнт обігу активів зменшився на 0,05 - це погано для підприємства.

Коефіцієнт обігу дебіторської заборгованості зріс на 0,3. Якщо розглянути строк дебіторської заборгованості, то порівняно з попереднім роком вона зменшилася, але все ж складає більш ніж рік. Для підприємства це погано, тому що гроші йому не повертають, а підприємству необхідні активи. Але строк дебіторської заборгованості пов'язаний також з діяльністю підприємства.

Висновки

В умовах ринкової економіки відбулося зміщення пріоритетів в об'єктах та цільових установах системи управління об'єктом господарювання. Якщо за часів планової економіки свобода в управлінні ресурсами була достатньо обмежена, а підприємства були поставлені в жорсткі рамки і не могли вибирати найбільш раціональну структуру ресурсів, що ними використовувалась, то в ринковій економіці такі обмеження по суті не існують. На даному етапі розвитку економіки ефективне управління капіталом підприємства вимагає урахування особливостей формування структури капіталу, вивчення оптимізаційних моделей співвідношення власних та позикових коштів.

Фінансовий стан підприємства та результати його діяльності багато в чому залежать від того, який капітал має у своєму розпорядженні суб'єкт господарювання, наскільки оптимальною є його структура. Сучасне економічне становище потребує від власників та фінансових менеджерів підприємств ефективного управління та контролю та своєчасного коригування структури капіталу підприємства, бо оптимальна структура капіталу дозволяє максимізувати прибуток, рентабельність, підвищити фінансову стійкість, показники ліквідності та платоспроможності.

Підсумовуючи теоретичний матеріал, можливо зробити наступні висновки:

1. Капітал підприємства являє собою сукупність фінансових ресурсів, що використовуються власниками і менеджерами в економічному процесі відтворення вартості як джерело фінансування господарської діяльності з метою одержання доходу;

2. Класифікація капіталу здійснюється за багатьма ознаками, зокрема: за приналежністю підприємству виділяють власний та позиковий капітал; за метою використання - виробничий, позичковий та спекулятивний; за формами інвестування - капітал в грошовій, матеріальній та нематеріальній формах; за об'єктом інвестування - основний та оборотний; за формою надходження в процесі кругообігу - капітал у грошовій, виробничій та товарній формах; за формами власності - приватний та державний; за організаційно-правовими формами діяльності - акціонерний, пайовий, індивідуальний; за характером використання у господарському процесі - працюючий та непрацюючий; за характером використання власниками - споживаний та накопичувальний (реінвестований); за джерелами залучення - національний (вітчизняний) та іноземний; за відповідністю правовим нормам функціонування - легальний та «тіньовий» капітал. В даній роботі особливого значення набуває класифікація капіталу за приналежністю.

3. Процес формування капіталу має базуватися на основі таких принципів:

1) Урахування перспектив розвитку господарської діяльності підприємства;

2) Забезпечення відповідності обсягу капіталу, який залучається, обсягу активів підприємства, що формуються;

3) Забезпечення оптимальності структури капіталу з позицій його ефективного функціонування;

4) Забезпечення мінімізації витрат на формування капіталу з різних джерел;

5) Забезпечення високоефективного використання капіталу у процесі господарської діяльності;

4. Управління власним капіталом передбачає розробку політики формування власних фінансових ресурсів підприємства, основними етапами якої є:

1) Аналіз формування власних фінансових ресурсів підприємства у попередньому періоді;

2) Аналіз формування власних фінансових ресурсів підприємства у попередньому періоді;

3) Визначення загальної потреби у власних фінансових ресурсах;

4) Оцінка вартості залучення власного капіталу з різних джерел;

5) Забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел;

6) Забезпечення необхідного обсягу залучення власних фінансових ресурсів із зовнішніх джерел;

7) Оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів.

5. Основними етапами управління позиковим капіталом є:

1) Аналіз залучення використання позикових засобів у попередньому періоді;

2) Визначення цілей залучення позикових засобів у майбутньому періоді;

3) Визначення граничного обсягу залучення позикових засобів;

4) Оцінка вартості залучення позикового капіталу з різних джерел;

5) Визначення співвідношення обсягу позикових засобів, що залучаються на на коротко- і довгостроковій основі;

6) Визначення форм залучення позикових засобів;

7) Визначення складу основних кредиторів;

8) Формування ефективних умов залучення кредитів;

9) Забезпечення ефективного використання залучених кредитів;

10) Забезпечення своєчасних розрахунків за отримані кредити.

Література

капітал фінансовий лізер амортизаційний

1. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник.-К.:Либідь, 2005.

2. Поддєрьогін А.М., Буряк Л.Д., Нам Г.Г. та ін. Фінанси підприємств - К.: КНЕУ, 2002. - 384 с.

3. Финансы предприятий: Учебник /Колчина Н.В., Поляк Г.Б., Павлова Л.П. и др.; Под ред. Проф. Н.В. Колчиной. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 413 с.

4. Гібіш Л.В. Фінанси: Навч. посібник. - 2-е вид., стереотип. - К.: МАУП, 1998. - 92 с.

5. Балабанов И.Т. Фінансовий аналіз: Посібник. - К.: Юрист, 2004. - 521 с.

6. Бланк І.А. Управління активами капітал підприємства, серія «Енциклопедія фінансового менеджера», випуск 2, Москва: Эльга, Ника-Центр, 2003 р.

7. Гончарук О.В., Книш М.И., Шопенко Д.В. Управління фінансами для підприємства: навчальних посібників, СПб: ДмитроБуланин, 2002 р.

8. Єфімова М.Р. Фінансово-економічні розрахунки: Навчальний посібник, Москва: Инфра-М, 2004 р.

9. Каратуев О.Г. Фінансовий менеджмент: учебно-справочное посібник, Москва: ІДФБК-Пресс, 2001 р.

10. Леонтьєв В.Є., Бочаров В.В., Радковская Н.П. Фінансовий менеджмент: Підручник, Москва: ТОВ «Видавництво «Еліт», 2005 р.

11. Крейнина М.Н. Фінансовий менеджмент: навчальних посібників, 2-ге видання, перероблене і доповнене, Москва: Річ навіть і Сервіс, 2001 р.

12. Морошкин В.А., Ломакин О.Л. Практикум із фінансового менеджменту: технологія фінансових розрахунків із відсотками: Навчальний посібник, рекомендовано УМО, Москва: Фінанси і статистика, 2004 р.

13. Селезньова М.М., Іонова А.Ф. Фінансовий аналіз. Управління фінансами: Навчальний посібник для вузів, рекомендовано УМО, 2-е видання, перероблене і доповнене, Москва: Юнити-Дана, 2003 р.

14. Селезньова М.М., Іонова А.Ф. Управління фінансами. Завдання, ситуації, тести, схеми: Навчальний посібник для вузів, рекомендовано ОМЦ, Москва: Юнити-Дана, 2004 р.

15. Тюрина А.В. Фінансовий менеджмент: Практикум: Навчальний посібник для вузів, рекомендовано ОМЦ, серія «Професійний підручник: Менеджмент», Москва: Юнити-Дана, 2004 р.

16. Фінансовий менеджмент: Теорія і практика: Підручник, під редакцією Стояновой Е.С., рекомендовано МО РФ, 5-те видання, перероблене і доповнене, Москва: Перспектива, 2000 р.

17. Фінансовий менеджмент: Підручник, під редакцією Поляка Г.Б., рекомендовано МО РФ іУМО, 2-ге видання, перероблене і доповнене, Москва: Юнити-Дана, 2004 р

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Теоретичні основи формування капіталу підприємства. Сутність капіталу підприємства. Особливості формування складових власного капіталу підприємства. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг). Форми реалізації структури капіталу.

  курсовая работа [140,0 K], добавлен 28.08.2010

 • Капітал підприємства: суть, значення, джерела формування. Аналіз комплексу методів управління процесами розподілу й ефективного використання фінансових ресурсів. Оцінка джерел власного і позичкового капіталу акціонерного товариства за рахунок планування.

  дипломная работа [693,1 K], добавлен 20.01.2011

 • Поняття капіталу, його структура, загальна характеристика. Особливості позичкового капіталу, основні недоліки. Основний напрям діяльності ВАТ "Електромотор", аналіз фінансового стану, джерела формування майна. Формування оптимальної структури капіталу.

  курсовая работа [181,2 K], добавлен 16.04.2012

 • Економічна сутність, функції та джерела формування оборотного капіталу підприємства. Методика планування та показники ефективності використання оборотного капіталу. Оцінка складу та структури оборотного капіталу підприємства та джерела їх формування.

  курсовая работа [96,6 K], добавлен 29.12.2014

 • Аналіз головних джерел формування власного капіталу, розгляд узагальненої схеми. Знайомство з особливостями організації і методики проведення обліку власного капіталу на ПАТ "Укртелеком". Загальна характеристика особливостей розвитку ринкової економіки.

  дипломная работа [245,9 K], добавлен 21.05.2014

 • Сутність, склад, значення та джерела формування фінансових ресурсів підприємства в умовах ринку. Аналіз складу та джерел формування фінансових ресурсів агрофірми "Відродження". Напрямки удосконалення формування фінансових ресурсів підприємства.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 12.07.2010

 • Фінансові ресурси підприємства - склад і характеристика, джерела формування. Сутність та структура власного та позичкового капіталу підприємства. Дослідження узагальнюючих показників фінансового стану і його основних коефіцієнтів на прикладі ВАТ "ІПЗ".

  курсовая работа [59,1 K], добавлен 17.05.2008

 • Основи аналізу власного капіталу. Стан фінансово-господарської діяльності СВК "Лиманський", результати його діяльності за 2009-2011 рр. Формування фінансових ресурсів фірми для забезпечення необхідного рівня самофінансування її виробничого розвитку.

  курсовая работа [233,2 K], добавлен 28.11.2012

 • Теоретичні засади структури капіталу підприємства. Види капіталу підприємства, його кругообіг. Поняття структури капіталу: будова, складові частини, особливості обертання у виробництві. Вплив різних форм капіталу на фінансування підприємства.

  курсовая работа [143,8 K], добавлен 02.11.2007

 • Оцінка ефективності використання власного і позиченого капіталу, особливості показників доходності. Організація і методика аналізу інвестиційної діяльності підприємства. Метод визначення чистої теперішньої вартості. Аналіз рентабельності проекту.

  контрольная работа [297,8 K], добавлен 05.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.