Антикризова інвестиційна стратегія ВАТ "Південдизельмаш"

Розробка антикризової інвестиційної стратегії підприємства на прикладі ВАТ "Південдизельмаш". Інвестиційний ринок та його сегментація. Принципи розробки інвестиційної стратегії. Пропозиції щодо виходу підприємства з кризи та вибору інвестиційних рішень.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 15.06.2012
Размер файла 84,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Перераховані вище заходи дозволять значно скоротити витрати підприємства, що сприяє підвищенню його прибутковості та платоспроможності.

Висновки

Провівши оцінку виробничо-господарської діяльності ВАТ "Південдизельмаш" можна зробити висновок, що підприємство є неплатоспроможним і фінансово нестійких. Хоча обсяги виробництва продукції у 2011 році зросли у порівнянні з 2010 роком, але отриманих замовлень на готову продукцію не вистачає для повного завантаження виробничих потужностей підприємства. Оновлення основних виробничих фондів проводиться вкрай незадовільно. Знизилася чисельність промислово-виробничого персоналу на 28,98%. Причиною чого є, в основному, невиплата заробітної плати працівника підприємства.

Необхідно відзначити, що в 2011 році підприємство залишається фінансово залежним від його кредиторів, баланс підприємства не можна вважати ліквідним, частка позикового капіталу значно перевищує частку власного.

Але дослідивши ресурсні умови виживання підприємства, перспективи його розвитку, а також зовнішні умови бізнесу, можна сказати, що підприємство має потенційні можливості виходу з кризового становища. Продукція ВАТ "Південдизельмаш" за якістю не поступається продукції конкурентів. На підприємстві є все необхідне обладнання та виробничі площі для виготовлення перспективних видів продукції, якими є дизеля на трактори, комбайни, для засобів малої механізації, а також на судна річкового і морського флоту. Задоволення потреби в даній продукції допоможе підприємству розширити масштаби його діяльності, збільшити прибуток. Вивчивши перспективи зростання обсягів діяльності підприємства, отримання додаткових фінансових ресурсів, вдосконалення системи управління, технічних ресурсів, зростання потенціалу трудових ресурсів, можна сказати, що ВАТ "Південдизельмаш" володіє середніми можливостями до виживання і подальшого розвитку. Необхідно розробити стратегію виходу підприємства з кризового становища.

Тактичні (оперативні) заходи щодо виходу з економічної кризи можуть бути наступними: скорочення витрат, закриття підрозділів, скорочення персоналу, зменшення обсягів виробництва і збуту, активні маркетингові дослідження, підвищення цін на продукцію, виявлення і використання внутрішніх резервів, модернізація, залучення фахівців, одержання кредитів, зміцнення дисципліни і т.п. Стратегічне й оперативне планування взаємозалежні, і займатися одним у відриві від іншого неможливо. Тактичне планування повинне здійснюватися в рамках обраної стратегії.

Діяльність менеджерів при реалізації обраної стратегії містить у собі виконання наступних задач:

остаточне з'ясування виробленої антикризової стратегії і цілей, їхня відповідність один одному;

більш широке доведення ідей нової стратегії і змісту цілей до співробітників з метою підготовки ґрунту для посилення залучення співробітників у процес реалізації антикризової стратегії;

приведення ресурсів у відповідність з реалізованою антикризовою стратегією;

ухвалення рішення з приводу організаційної структури.

При реалізації нової стратегії необхідно сконцентрувати увагу на тому, як зміни будуть сприйняті, які сили будуть протидіяти, який стиль поведінки треба вибрати.

Менеджер повинний у максимальному ступені мобілізувати ресурси підприємства і розподілити їх таким чином, щоб мати найбільший ефект. Механізм використання ресурсного потенціалу підприємства приводиться у відповідність зі здійснюваною антикризовою стратегією. До функціональних підрозділів, що здійснюють керівництво рухом ресурсів усередині підприємства, повинні бути доведені нові задачі. При цьому необхідно провести відповідну підготовчу роботу, щоб усунути опір з їх боку і переконати в необхідності ефективної участі в здійсненні нової стратегії. На цьому етапі менеджери можуть порівняти те, що потрібно для реалізації антикризової стратегії, з тим, що фірма має зараз.

Список використаних джерел

1. Антикризове управління: Підручник [для вузів з екон. спец. / З.М. Коротков, А.А. Бєляєв, Д.В. Валовий и др.]; Під ред.З.М. Короткова; Держ. ун-т упр. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 431 с.

2. Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства: Навч. - метод. посібник для самостійного Вивчення дісціпліні. - Х.: В.Д. "ІНЖЕК", 2003. - 410 с.

3. Банкрутство підприємств: [Процедура визнання, санація та реорганізація. Продаж підприємства: Зб. док.]. - М.: Видавництво ПРІОР, 2000. - 368 с.

4. Баринов В.А. Антикризове управління [Учеб. посібник для екон. вузів за спец. "Нац. Економіка"] / Ріс екон. акад. ім. Г.В. Плеханова. - М.: ІДФБК-ПРЕС, 2002 - 515 с.

5. Білих Л.П. Реструктуризація підприємства: [Учеб. посібник для студентів з екон. спец.]. - М.: ТОВ "Вид-во ЮНИТИ-ДАНА", 2001. - 398 с.

6. Виханский О.С. Стратегічне управління. - М.: Изд. МДУ, 2000. - 252 с.

7. ГончаровА.Б. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. - Х.: В.Д. "ІНЖЕК", 2003. - 240 с.

8. Довбня С.Б. Методичні основи та напрямки реструктуризації підприємств в промисловості. [Монографія]. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002 - 311 с.

9. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. За Кропивна. - Від.2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.

10. Кожанова Є.Ф., Отенко І.П. економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. - 208 с.

11. Кононенко І.В. Управління розвитком підприємства: Навч. посібник. - Х.: НТУ "ХПІ", 2001. - 134 с.

12. Маркова В.Д., Кузнєцова С.А. Стратегічний менеджмент: Курс лекцій. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 288 с.

13. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства: Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія / Київ. нац. екон. ун-т. - К.: КНЕУ, 2001. - 227 с.

14. Пономаренко В.С., Пушкар О.І., Трідід О.М. Стратегічне Управління розвитком підприємства. Навч. Посібник. - Х.: Вид. ХДЕУ, 2002. - 640 с.

15. Пономаренко В.С., Трідід О.М., Кизим М.О. Стратегія розвитку підпріємтсва в умова кри. - Х.: ІНЖЕК, 2003. - 210 с.

16. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Навч посібник. - 7-е вид., Испр. - Мн.: Нове знання, 2002. - 704 с.

17. Ситник Л.С. Організаційно-економічний Механізм антикризового Управління підпріємством / НАН України, Ін-т ЕКОНОМІКИ пром-ті. - Донецьк: ІЕН. НАН України, 2000. - 503 с.

18. Стратегія досягнення цілей у бізнесі: Теорія і практика / А.І. Білошапка. - Дніпропетровськ: Пороги, 2003. - 798 с.

19. Треньов М.М. Управління фінансами: [Учеб. посібник для студентів вузів, які навчаються за екон. спец.]. - М.: Фінанси і статистика, 2000. - 495 с.

20. Уткін Е.А., Бінецький О.М. Аудит та управління неспроможними підприємствами: Учеб. посібник. - М.: Асоціація авторів і видавців "Тандем" ЕКМОС, 2000. - 383 с.

21. Шульга Г.О. Стратегія підприємства. Конспект лекцій. - Х.: Вид ХГЕУ, 2003. - 80 с.

22. Економічна стратегія фірми: Учеб. посібник / [Градов А.П., Іванов Є.О., Кельнер Є.М. и др.]; Під ред.А.П. Градова. - 3-е изд., Испр. - СПб.: Спец. лит., 2000. - 588 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сутність, значення та особливості забезпечення інвестиційної привабливості підприємств в сучасних умовах господарювання. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства при формуванні фінансової стратегії на прикладі споживчого товариства "Коопбізнес".

  дипломная работа [2,7 M], добавлен 28.01.2014

 • Сутність кризи та економічний механізм виникнення кризового стану підприємств. Особливості антикризової політики на підприємстві. Методика формування антикризової програми підприємства. Сутність, види та порядок розробки стратегії підприємства.

  дипломная работа [624,2 K], добавлен 10.06.2013

 • Аналіз стану господарської та інвестиційної діяльності на прикладі малого виробничо-комерційного підприємства "Акваріус-Дельта". Розробка системи інвестиційно-виробничої стратегії здійснення інвестиційних вкладень в основні засоби, аналіз її ефективності.

  дипломная работа [855,2 K], добавлен 21.09.2011

 • Поняття і сутність зовнішньоекономічної діяльності підприємства; державне регулювання; обґрунтування вибору ринків збуту. Аналіз зовнішнього середовища (РФ) та перспективи розвитку корпорації ДП "Медтехніка-Сервіс"; бізнес-план реалізації стратегії.

  курсовая работа [3,4 M], добавлен 14.06.2012

 • Розробка та реалізація інвестиційної програми туристичного підприємства для забезпечення його фінансової стабільності та платоспроможності. Статистичні та динамічні методи оцінки інвестицій. Закон туристської пропозиції та підприємницький ризик в галузі.

  контрольная работа [81,6 K], добавлен 30.11.2012

 • Основи функціональних стратегій підприємства. Методи аналізу управлінських рішень, їх економічного обґрунтування. SWOT-аналіз діяльності підприємства. Опис загальної діяльності підприємства, розрахунок інтегральної оцінки його інвестиційної привабливості.

  курсовая работа [563,8 K], добавлен 22.11.2013

 • Теоретичні основи організації інвестиційного процесу. Умови формування і методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Аналіз інвестиційної активності ВАТ "Турбоатом". Система заходів стимулювання інвестиційної активності підприємств України.

  курсовая работа [279,8 K], добавлен 08.05.2010

 • Обгрунтування господарських рішень щодо збільшення прибутку підприємства. Сутність інвестиційної діяльності організації. Характеристика рішення щодо впровадження нового виробничого обладнання. Обгрунтування заходів щодо зниження господарського ризику.

  курсовая работа [480,4 K], добавлен 28.05.2014

 • Економічна сутність та поняття стратегії в плануванні розвитку підприємства: шляхи реалізації цілей підприємства. Фінансова стратегія, її цілі, завдання. Методи фінансової стратегії діяльності підприємства. Механізм реалізації розвитку підприємства.

  реферат [27,4 K], добавлен 29.03.2008

 • Теоретичні основи формування стратегії прибутковості підприємства. Загальна характеристика діяльності ПАТ "ТНТ". Оцінка впливу внутрішнього та зовнішнього середовища на економічний розвиток. Оцінка ризику. Шляхи ефективного використання стратегії.

  курсовая работа [390,7 K], добавлен 17.01.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.