Інвестиційна програма туристичного підприємства

Розробка та реалізація інвестиційної програми туристичного підприємства для забезпечення його фінансової стабільності та платоспроможності. Статистичні та динамічні методи оцінки інвестицій. Закон туристської пропозиції та підприємницький ризик в галузі.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 30.11.2012
Размер файла 81,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Розробка інвестиційної програми туристичного підприємства, показники ефективності інвестиційних проектів та методи їх визначення

Реалізація інвестиційних програм туристичних підприємств може відбуватися як на стадії утворення підприємства, так і після декількох років його діяльності. Інвестиційні проекти за видами можна умовно поділити на декілька груп [3, c. 82]:

- розробка й впровадження продукту інтелектуальної власності;

- розробка й впровадження технічних засобів і елементів ноу-хау (інновації);

- реконструкція й будівництво;

- підготовка кадрів і ін.

Як правило, інвестиційні проекти, що пов'язані з розробкою й впровадженням інтелектуального продукту, реалізуються в більшості випадків на початковому етапі функціонування фірми, а більш капіталомісткі проекти - у міру накопичення фінансових ресурсів.

Основними завданнями інвестиційної програми туристичного підприємства є [1, c. 93]:

1. Забезпечення високого темпу економічного розвитку підприємства шляхом здійснення ефективної інвестиційної діяльності, розширення її обсягів.

2. Максимізація прибутків від інвестицій.

3. Мінімізація інвестиційних ризиків, бо за несприятливих умов вони можуть призвести до втрати не тільки прибутків, а й частини акційного капіталу.

4. Забезпечення фінансової стабільності і платоспроможності підприємства у процесі реалізації інвестиційних програм. Оскільки інвестиційна діяльність пов'язана з вкладанням значних фінансових ресурсів, зазвичай на тривалий період, то це може призвести до зниження платоспроможності підприємства, несвоєчасної сплати поточних рахунків і платіжних зобов'язань перед контрагентами, державним бюджетом тощо.

5. Визначення можливих варіантів прискорення реалізації інвестиційних програм.

Показники економічної оцінки ефективності інвестицій можна поділити за методами на дві групи, рис. 1.

Рис. 1. Показники економічної оцінки інвестицій [2, c. 114]

Вартість грошей (нарощування) у майбутньому визначають за формулою:

Ft = P(l+r)t, (1)

де F - нинішня вартість грошей;

r - річна банківська процентна ставка (ставка дисконту - прийнята для інвестора норма прибутку на капітал);

t - порядковий номер року, якому відповідає значення Ft.

Зворотній процес - визначення нинішнього еквівалента вартості грошей у майбутньому - називається дисконтуванням.

Загальна формула приведення вартості грошей у майбутньому до рівня їх нинішньої вартості має такий вигляд:

P = Ft / (1+r) t (2)

Дисконтування дає змогу визначити цінність проектів на основі нинішніх і майбутніх витрат і результатів.

Порівнювати різні проекти або варіанти одного проекту й вибрати кращий з них рекомендується за допомогою таких основних показників: приведеного прибутку - PV (Present Value); чистого приведеного інтегрального прибутку - NPV (Net Present Value); індексу рентабельності інвестицій - PI (Profitability Index); внутрішньої норми прибутковості - IRR (Internal Rate of Return); модифікованої внутрішньої норми прибутковості - MІRR (Modified Internal Rate of Return); дисконтованого терміну окупності - DPP (Discounted Payback Period); коефіцієнту ефективності інвестицій - ARR (Accounting Rate of Return).

Приведений прибуток (PV) розраховують для постійної норми дисконту за формулою:

РV = ? Рt / (1+r) t (3)

де Рt - грошові надходження за період t.

Чистий приведений прибуток (NPV) визначають як суму потокових ефектів (тобто перевищення результатів над витратами) за весь розрахунковий період існування проекту, приведених до початкового періоду:

NPV = ? Рt - Bt/ (1+ r) t (4)

де Bt - інвестиції (витрати), зроблені за період t;

Pt - результати, що досягаються на t-ому кроці розрахунку;

Т - горизонт розрахунку (тривалість розрахункового періоду);

Е = (Pt - Bt) - ефект, що досягається на t-ому кроці розрахунку;

r - постійна норма дисконту, що дорівнює прийнятній для інвестора нормі прибутку на капітал [1; 2].

Якщо значення NPV додатне (NPV > 0), можна вважати проект ефективним. Нульовий NPV = 0, або негативний (NPV < 0) означає, що проект є неефективним.

Індекс доходності (рентабельності) являє собою відношення суми приведених ефектів до розміру капіталовкладень:

ІD = ? Рt / (1+r) t / IC (5)

Цей індекс тісно пов'язаний з NPV: якщо значення NPV додатне, то

ІD > 1, і навпаки. Таким чином, якщо ІD > 1. то проект вважається ефективним, а якщо ІD < 1 - неефективним.

Внутрішня норма доходності (IRR) являє собою норму дисконту (r), за якої розмір зведених ефектів дорівнює зведеним капіталовкладенням і визначається розв'язанням рівняння:

? Pt-Bt/(1+r) t = ? IСt / (1+ r) t (6)

t = 1…n t = 1…n

ВНД (IRR) проекту визначається в процесі розрахунку і потім порівнюється з передбачуваною інвестором нормою доходу на вкладений капітал. Якщо ВНД дорівнює необхідній нормі доходу на капітал або більший за неї, інвестиції в даний проект є виправданими [2, c. 211]. У протилежному випадку інвестор може відмовитися прийняти проект.

Період окупності - це період часу, починаючи з якого початкові вкладення та інші пов'язані з проектом витрати покриваються результатами його здійснення.

Послідовність розрахунку терміну окупності залежить від рівномірності розподілу прогнозованих прибутків від інвестицій. Якщо прибуток розподілений за роками рівномірно, то пропонується використання формули:

(РР) = ? IСt / Pt, де (7)

ІС - капітальні витрати;

Pt - щорічний прибуток від капіталу.

Якщо прибуток розподілений за роками нерівномірно, то (РР) розраховують безпосередньо як період, протягом якого інвестицію буде погашено за рахунок кумулятивного прибутку, тобто:

? Рt > IC (8)

Фахівці з управління проектами рекомендують при розрахунку (ТО) усе ж враховувати часовий аспект. У цьому випадку в розрахунок приймаються грошові потоки, дисконтовані за показником "ціна авансованого капіталу" (WACC) і замість терміну окупності (РР) розраховують дисконтований термін окупності (ДРР) - мінімальний часовий інтервал, за межами якого

ДРР = ? Рt / (1+r) t > IC (9)

Із двох останніх показників випливає, що дисконтований термін окупності (ДРР) перевищує термін окупності [2].

Коефіцієнт ефективності інвестицій (ARR) або (КЕІ) - це відношення середньорічного чистого прибутку інвестиційного проекту до середньорічного обсягу інвестицій:

ARR = -Р / -ІС*100% (10)

Отже, ми розглянули основні показники ефективності інвестиційних проектів туристичних підприємств.

Завдання 1

Визначте при якій кількості реалізованих путівок на рік є доцільним створення туристичної фірми, використовуючи наступні дані:

Витрати на створення фірми - 100000 грн.

Умовно-постійні витрати туристичної фірми, необхідні для надання туристичних послуг - 50000 грн. на рік.

Прямі умовно-змінні добові витрати на обслуговування одного туриста - 180 грн.

Середня ціна реалізації однієї путівки строком на 10 діб - 2500 грн.

Розв'язок

Використаємо формулу точки беззбитковості:

Тбеззб = Постійні витрати / (Ціна реалізації однієї путівки - Прямі умовно-змінні витрати на обслуговування одного туриста)

Прямі умовно-змінні витрати на обслуговування одного туриста по одній путівці становитимуть:

Взм = 180 * 10 = 1800 грн.

Таким чином:

Тбеззб = 50 000 / (2500 - 1800) = 71 путівка

Таким чином, при реалізації 71 путівки на рік туристична фірма не буде отримувати ні збитків, ні прибутків.

Але, якщо врахувати 100000 грн. інвестицій, то, щоб окупити їх в перший же рік, фірмі необхідно реалізувати: 150 000 / (2500 - 1800) = 214 путівок.

Тестове завдання

Графік пропозиції турів побудовано за умови: QS= 10 + 0.1p. Якою повинна бути ціна іноземного туру, щоб забезпечити пропозицію на рівні 50 турів:

200 у.о.

300 у.о.

400 у.о.

2. Найбільший особистий підприємницький ризик в туризмі характерний для учасників:

повного товариства

змішаного (командитного товариства)

товариства з додатковою відповідальністю

товариства з обмеженою відповідальністю

3. Закон туристської пропозиції означає що:

Кількість пропонованих турів збільшується з підвищенням ціни на тур та зменшується з її зниженням

Кількість пропонованих турів зменшується з підвищенням ціни і збільшується з її зниженням

Кількість пропонованих турів змінюється прямо пропорційно до зміни ціни на тур.

Еластичність туристської пропозиції за ціною, означає:

Швидкість реагування туристської пропозиції на зміну ціни

Можливості виробників туристського продукту змінити обсяг пропозиції за допомогою зміни ціни

Ступінь зміни обсягу пропозиції туристського продукту залежно від зміни ціни.

5. Знайдіть вірне визначення економічної сутності туристичного ринку послуг:

Це певна територія, на якій регулярно здійснюється обмін послуг туристичного попиту

Це спосіб узгодження дій економічних суб'єктів певної території на основі цінової системи та конкуренції в сфері виробництва і реалізації туристичних послуг

Це обсяг діяльності економічних суб'єктів певної території в умовах товарної форми виробництва туристичних послуг.

6. Яким чином вплине мода на тур (зростання популярності туру) та відповідного підвищення ціни туру на величину його рівноважного обсягу?

рівноважний обсяг залишиться без змін,

рівноважний обсяг зросте

рівноважний обсяг зменшиться

7. Прикладом якого типу конкуренції можна вважати роботу мотелю, на вході до якого зроблено напис: "У нашому готелі українські пиріжки - завжди гарячі":

Монополістичної конкуренції

Олігопольної конкуренції

Чистої конкуренції.

8. Туристична фірма придбала контрольний пакет акцій готелю. Який це тип розширення підприємницької діяльності:

Горизонтальний

Вертикальний

Конгломеративний (диверсифікований).

9. Туристичне підприємство як товариство з обмеженою відповідальності передбачає:

Обмежену кількість членів товариства

Участь тільки фізичних осіб

Відповідальність кожного члена товариства у межах паю.

10. Що є вищим органом управління туристичної організації, зареєстрованої як акціонерне товариство ?

Загальні збори акціонерів

Спостережна рада

Правління

Ревізійна комісія.

інвестиційний туристичний платоспроможність ризик

Література

1. Абрамов В. Л. Методы оценки инвестиционных проектов. -- М.: Финансы и статистика, 2007. - 324 с.

2. Богатин Ю.В., Швандар В. А. Инвестиционный анализ. - М.: Юнити, 2009. - 363 с.

3. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. - ЦУЛ, 2007. - 224 с.

4. http://tourlib.net.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.