Аналіз виробництва і реалізації продукції ТОВ "ГерметикБуд"

Лінійно-функціональна структура підприємства. Функції відділу бухгалтерського обліку. Аналіз виробництва продукції. Модель факторної системи обсягу продукції, ритмічність випуску по декадам. Напрями удосконалення процесу планування реалізації продукції.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 25.03.2012
Размер файла 113,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

1. Діяльність підприємства ТОВ «ГерметикБуд»

2. Аналіз виробництва продукції

3. Аналіз реалізації продукції

4. Напрями удосконалення процесу планування реалізації та виробництва продукції

Список використаної літератури

1. Діяльність підприємства ТОВ «ГерметикБуд»

ТОВ «ГерметикБуд» засноване 24 серпня 2001 р. та знаходиться по вул. Курська, 17.

Підприємство зареєстроване в порядку встановленому законодавством України, має самостійний баланс, Товарний знак, печатку зі своєю назвою, розрахунковий та інші рахунки у банках.

Підприємство здійснює торгівельно-закупівельну та торговельно-посередницьку діяльність, оптову та роздрібну торгівлю тощо.

Розрахунки з юридичними особами та громадянами здійснює готівкою і безготівковими розрахунками. Роздрібну торгівлю веде через три магазини.

Підприємство здійснює продаж будівельних матеріалів, а саме: панелі, кут, лінолеум, профіль, рейки, прут, дверне полотно, ламінат, плитка керамічна, герметик, клей, шпаклівка та інші будівельні матеріали.

Метою створення підприємства є об'єднання фінансових та інтелектуальних ресурсів для забезпечення господарської та фінансової діяльності і реалізація на її засадах соціальних та економічних інтересів власників та робітників підприємства.

Для досягнення цієї мети воно здійснює наступні види діяльності:

- оптово-роздрібна торгівля промисловими товарами широкого вжитку та товарами харчової промисловості;

- торговельна-закупівельна та торговельно-посередницька діяльність;

- будівельні, ремонтно-будівельні, будівельно-монтажні, реставраційні та пусконалагоджувальні роботи з використанням вантажопідйомних машин ї механізмів;

Підприємство здійснює відрахування на державне соціальне страхування працівників, а також відрахування на пенсійне забезпечення працівників за ставками, встановленими чинним законодавством України.

Достатня забезпеченість підприємства робітниками, які мають необхідні знання та навички, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці має велике значення для підвищення обсягу продукції та зростання ефективності виробництва. Від забезпеченості підприємства персоналом і ефективності його використання залежать об'єм і своєчасність виконання всіх робіт.

Важливе значення у реалізації функцій управління конкурентоспроможністю має організаційна структура підприємства.

Організаційно-функціональна структура ТОВ «ГерметикБуд» Діюча організаційна структура на підприємстві відповідає слідуючим вимогам:

оптимальність, завдяки мінімально необхідним зв'язкам між органами управління;

оперативність, завдяки здібності швидко реагувати на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі;

надійність, завдяки гарантії достовірності передачі інформації, безперебійного функціонування;

спеціалізація, завдяки зосередженню окремих працівників на виконанні заданих функцій управління

Структура управління ТОВ «ГерметикБуд» відноситься до лінійно-функціональної структури управління. Переваги цієї структури такі:

1. дозволяє організувати управління виробничим процесом за лінійною схемою;

2. функціональні підрозділи надають методичну допомогу, готують інформацію, виконують різні управлінські завдання для відповідних лінійних керівників.

Недоліки:

1. інформаційне перевантаження керівників вищих рівнів управління;

2. не завжди забезпечується координованість у роботі функціональних підрозділів.

Координація діяльності здійснюється за допомогою вертикальних зв'язків, які з'єднують ієрархічні рівні та горизонтальних зв'язків, які виникають між рівними по положенню в ієрархії частин організації. Владні права і здійснення керівництва підлеглими проходить за допомогою лінійних зв'язків, у формі наказу, розпорядженню, команди, вказівки.

Розглянемо особливості функціонування структури організації ТОВ «ГерметикБуд», з точки зору забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Для вірної орієнтації, та корегуванні обраних стратегій в умовах змінної ринкової ситуації та конкурентного оточення, керівництву підприємства потрібно получати відповідну інформацію. Роботу по первинному збору зовнішньої інформації покладено на відділ маркетингу. Усю зовнішню інформацію умовно поділяють на стратегічну та оперативну. До оперативної інформації відносять дані о постачальниках, попиту на основний продукт у виробництві, клієнтах і т.п. - збір та первинна обробка якої уходить у обов'язки спеціалістів відділу маркетингу. Дані про політику та стратегії конкурентів, розвитку науки та технології і т.п. які є стратегічною інформацією, збір виконує аналітик стратегії відділу маркетингу. Вагома частина внутрішньо фірмової інформації збирається такими службами: фінансовою, бухгалтерією, відділом продажу, закупівлі та виробничим відділом. Зібрана та первинно оброблена інформація надається вищому керівництву(генеральний директор та керівники структурних підрозділів), яке на основі цих даних приймає управлінські рішення серед яких питання о конкурентної стратегії на першому місті. Частина інформації надається керівникам середнього рангу. На основі отриманої інформації керівництво корегує стратегію, встановлює регламенти, розподілу та контролює ресурси для здійснення стратегічних планів та цілей. Своєчасне реагування на інформацію із зовнішнього середовища, складова успішній конкурентоспроможності підприємства. Таким чином швидкість та якість інформаційного проходження по комунікаційним каналам у організаційній структурі впливає на конкурентоспроможність підприємства.

Для здійснення фінансової діяльності на підприємстві функціонує відділ бухгалтерського обліку та звітності, який виконує:

ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємства;

розробку системи і форми внутрішньогосподарського обліку;

роботи з оцінки фінансового стану підприємства;

облік надходження та вибуття грошових коштів на рахунку підприємства;

облік розрахунків з покупцями та замовниками;

нарахування та сплату податків відповідно до чинного законодавства;

нарахування заробітної плати працівникам та утримання податків тощо.

Директорові підкоряються також всі продавці в магазині. У їх обов'язки входить викладення товарів, контакти з покупцями, супровід покупця після покупки ним товару, при необхідності - виклик таксі для доставки товару в потрібне місце.

Одержання прибутку сьогодні - це результат правильних рішень про пропорції вкладення капіталу в основні і поточні (оборотні) засоби, прийнятих ще до початку операційної діяльності підприємства.

Результатом господарської діяльності є економічний її підсумок у грошовій формі, який має два «полюси» прояву: позитивний і негативний, тобто прибуток і збиток. підприємство працює прибуткове та має всі підстави для подальшого розвитку.

2. Аналіз виробництва продукції

Аналіз діяльності підприємства потрібно розпочинати з вивчення обсягу виробництва, бо від цього залежить розвиток економіки країни, задоволення потреб населення продукцією, яку випускає підприємство.

Від обсягу, складу, асортименту та якості випущеної продукції залежить і обсяг реалізованої продукції, її собівартість, прибутковість, рентабельність, оборотність оборотних коштів, платоспроможність та інші показники, що характеризують виробництво.

Обсяг виробництва промислової продукції може вимірюватись у натуральних (м, т, шт.), умовно натуральних (пряжа в км., консерви в тис. шт. умовних банок), вартісних (валова товарна реалізована продукція - в оптових цінах) показниках.

Натуральні показники використовуються при аналізі обсягів виробництва за окремими видами однорідної продукції.

Умовно - натуральні - для узагальненої характеристики обсягів виробництва продукції.

Валова продукція - вартість усієї виробленої продукції, включаючи незавершене виробництво, виражається, як правило, у порівняльних цінах.

Товарна продукція - вартість виробленої продукції, але без залишків незавершеного виробництва і внутрішньогосподарського обороту. Виражається в оптових цінах звітного року. Якщо на підприємстві відсутні залишки незавершеного виробництва і внутрішньогосподарських оборотів, то ВП = ТП.

Реалізована продукція - відвантажена продукція, визначається у діючих цінах (оптових, договірних).

Аналіз обсягу виробництва починається з вивчення динаміки валової і товарної продукції, розрахунку базових і ланцюгових темпів росту та приросту (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 - Динаміка товарної продукції

Роки

Товарна продукція у порівняльних цінах

Темп росту, %

Базові

Ланцюгові

%

Розрахунки

%

Розрахунки

2006

550000

100

100

2007

530000

96,4

96,4

2008

570000

103,6

107,5

Середньорічний темп росту (приросту) можна розрахувати за середньо геометричною або середньоарифметичною зваженою. Розрахуємо його за середньо геометричною:

Примітка Т не в %, а у коефіцієнтах (наприклад: Т2 = 96,4 : 100 = 0,964).

Висновок. За 3 роки обсяг виробництва товарної продукції збільшився на 3,6% (див. 2008 р. - базов. темп. приросту 103.6%-100% = 3,6%). Середньорічний темп приросту складає 1,8% . Далі аналізуємо виконання плану за звітний період(місяць, квартал, рік). Оцінка виконання плану за звітний період виконується згідно даних, наведеним у таблиці.

Таблиця 2.2 - Аналіз виконання плану по випуску товарної продукції підприємства ТОВ «ГерметикБуд» за 2008 рік.

Вироби

Обсяг виробництва продукції, тис. грн.

Відхилення від планового випуску планового року

Відхилення фактичного випуску продукції

Минулий рік

Звітний рік

тис. грн.

%

Від плану

Від минулого року

План

Факт

тис. грн.

%

тис. грн.

%

1

2

3

4

5=3-2

6=(5:2)х100

7=3-4

8=(7:3)х100

9=4-2

10=(9:2)х100

A

190000

200000

210000

+10000

+5,26

+10000

-5,00

+20000

+10,53

B

240000

260000

255000

+18000

+7,50

+3000

+1,16

+15000

+6,25

C

100000

101000

105000

+7000

+7,00

+2000

+1,86

+5000

+5,00

Всього

530000

561000

570000

+35000

+6,60

-5000

-0,88

+40000

+7,55

Основні групи факторів зміни обсягу продукції зображено на рис. 2.1.

Рис. 2.1 - Основні групи факторів зміни обсягу продукції

Рис. 2.2 - Модель факторної системи обсягу продукції

Для забезпечення більш повного задоволення потреб населення у продукції, необхідно, щоб підприємство виконало план не лише по загальному обсягу продукції, але й по асортименту (номенклатурі).

Особливо важливе значення має для підприємства виконання контрактів на поставку товарів для державних потреб. Це гарантує підприємству збут продукції, своєчасну її оплату, пільгу по податкам і т.п..

Номенклатура - це план випуску виробів у натуральних одиницях (загальносоюзний класифікатор промислової продукції, яка діє на території СНД).

Асортимент - перелік найменувань продукції із зазначенням її обсягу випуску по кожному виду чи обсяг, встановлений планом, або це сукупність виробів, що випускаються за різними властивостями і в різній кількості. Асортимент може бути повним і груповим.

План по номенклатурі виконано - це означає, що підприємство випустило всі назви виробу.

План по асортименту вважається виконаним, якщо він виконаний або перевиконаний за всіма без винятку видами продукції. Якщо хоча б по одному виробу план не виконано, то і в цілому план по асортименту не виконано.

Аналіз виконують шляхом порівняння фактичного і планового випуску продукції по виробу.

Оцінка виконання плану по асортименту може виконуватись:

а) за способом найменшого відсотку (%);

б) за питомою вагою окремих виробів, за якими не виконано план;

в) за середнім відсотком, який розраховується шляхом ділення загального фактичного випуску продукції в межах плану на загальний плановий випуск продукції.

Розглянемо це на прикладі (табл. 2.3)

Таблиця 2.3 - Виконання плану по асортименту

Вироби

План

Факт

Виконання плану, %

Зараховано у виконання плану асортименту

1

2

3

4=3/2х1000

5

А

200000

210000

105,00

210000

В

260000

255000

98,84

190000

С

101000

105000

98,13

90000

Всього

561000

570000

100,89

490000

Примітка. Продукція, виготовлена позапланом або не передбачена планом, не зараховується у виконання плану по асортименту.

Якщо на підприємстві виготовляється продукція, не передбачена планом, то у виконання зараховується продукція лише в межах, тобто фактичний випуск, але не більше плану.

Способи оцінки виконання плану по асортименту: 1) за способом найменшого відсотку: найменший відсоток виконання плану виробів “С” - 98.13% береться як виконання плану по асортименту; 2)за питомою вагою окремих виробів, за якими не виконано план:

(2*100)/3=66.7%;

2 -два вироби “В” і «С», по яком не виконано план;

3 - усього виробів - 3 штуки

Виконання плану по асортименту (100-66,7)=33,3%;

3) за середнім відсотком :

Способи визначення суми недоданої продукції окремих видів виробів до загальної планової суми асортименту виробництва продукції, млн. грн.: з виробу “С” -105000-101000=4000.

(4000/561000) 100% = 0,71%

Аналіз якості виготовленої продукції

Якість -- це здатність продукції задовольнити потреби споживача відповідно до її призначення.

Загальні показники - характеризують якість усієї продукції незалежно від її виду і призначення.

Індивідуальні показники - характеризують одну з її властивостей. Показники якості продукції впливають на обсяг продукції. Так, наприклад, питома вага продукції вищої категорії якості впливає на збільшення обсягу продукції за рахунок перевищення ціни. Коефіцієнт сортності -- на зменшення або зростання суми знижок з ціни. Процент браку на зменшення обсягу, на вартість забракованої продукції за місяць.

Завданням аналізу якості продукції є:

1) вивчення динаміки всіх показників якості продукції, виконання плану по їх рівню, причини їх змін, оцінка виконання плану за рівнем якості продукції;

2) визначення впливу якості продукції на вартісні показники діяльності підприємства: випуск товарної продукції (DТП);

виручка від реалізації (DВ); прибуток (DП).

Для узагальненої оцінки виконання плану по якості використовують різні методи:

- бальний метод;

- середній коефіцієнт сортності;

- середньозважені ціни в порівняльних умовах.

Суть бального методу оцінки полягає у визначені середньозваженого балу якості продукції; шляхом порівняння фактичного та планового його рівня знаходять відсоток виконання плану по якості.

При цьому користуються бальною оцінкою, яка використовується іноді при атестації продукції. Наприклад, у даному виробництві виробам вищої категорії присвоюють 5 балів, першої категорії 4 бали, а неатестованої -- 0 балів.

При виведенні середнього балу береться до уваги лише атестована по вищій і першій категорії частина виготовленої продукції.

Вихідні дані для аналізу якості продукції за бальним методом зображено в табл. 2.4.

Таблиця 2.4 - Вихідні дані для аналізу якості продукції за бальним методом

Показники

Вартість випуску

План

Факт

Продукція атестована за:

Вищою категорією

500

600

Першою категорією

250

270

Другою категорією

70

50

Продукція не атестована, яка підлягає зняттю з виробництва

30

40

Середній бал якості за звітний період

Середній бал якості по плану

Процент виконання плану по якості

Аналіз ритмічності виробництва.

Ритмічність - рівномірний випуск продукції у відповідності із графіком в обсязі та асортименті, які передбачені планом.

Рівномірний випуск не означає виробництво продукції в однаковій кількості. Неритмічна робота безпосередньо впливає на обсяг реалізації продукції, бо продукцію, яка виготовлена наприкінці періоду важко реалізувати в цьому ж періоді. Неритмічна робота є однією з причин невиконання плану. Якщо робота неритмічна, то це означає недовикористання робочої сили і виробничих потужностей, погіршення якості продукції. Все це призводить до підвищення собівартості продукції, зменшення суми прибутку, погіршення фінансового стану підприємства.

Для аналізу ритмічності використовують дані оперативно - технічного обліку, відомості або журнали випуску окремих видів продукції, оперативну звітність.

Коефіцієнт ритмічності - відхилення обсягу продукції, яка зарахована у виконання плану (фактичний обсяг, але не більше запланованого) до планового випуску продукції.

Коефіцієнт варіації - відношення середньоквадратичного відхилення від планового завдання за добу (декаду місяць, квартал) до середньодобового (середньодекадного, середньомісячного, середньоквартального) планового випуску продукції.

Коефіцієнт аритмічності - позитивні і негативні відхилення у випуску продукції від плану.

Методика розрахунку основних показників наведено в табл. 2.5.

Таблиця 2.5 - Ритмічність випуску продукції по декадам

Декада

Випуск продукції, млн. грн.

Питома вага, %

Виконання плану, коефіцієнт

Обсяг продукції виконання плану, по ритмічності, млн. грн.

План

Факт

План

Факт

1

2

3

4=(2/)х100

5=(3/)х100

6=3/2

7=факт, але не більше плану

І

131

120

23,35

21,05

0,92

120

ІІ

230

240

41,00

42,11

1,04

230

ІІІ

200

210

35,65

36,84

1,05

200

Всього за рік

561

570

100,00

100,00

1,02

550

Крит=

Чим ближче Крит. до 1, тим ритмічніше працює підприємство.

Кв=0,16 Це означає, що випуск продукції за декадами відхиляється від графіку в середньому на 16%.

Чим менше часу неритмічно працювало підприємство, тим вище коеф. аритмічність. Причини неритмічної роботи:

1. Несвоєчасне постачання сировини, матеріалів, палива, енергоресурсів з вини постачальника;

2. Низький рівень організації, технології та матеріально - технічного забезпечення виробництва:

а) простої устаткування понад план;

б) незадовільна якість продукції;

в) недостача робочої сили, у т.ч. кваліфікованих кадрів;

г) незадовільна робота обладнання.

3. Аналіз реалізації продукції

У процесі аналізу необхідно вивчати зміни не лише в обсязі виробництва товарної продукції, але і в обсязі реалізації, бо від цього залежать фінансові результати підприємства, його фінансовий стан, платоспроможність і т.п. Аналіз реалізації продукції проводиться щомісяця, щокварталу, кожне півріччя, щороку. У процесі його фактичні данні порівнюють з плановими, за попередні періоди, розраховують процент виконання плану, абсолютне відхилення від плану, темпи росту і приросту за проміжок часу, що аналізується, абсолютне значення однопроцентного приросту .Фактори, які впливають на обсяг реалізації, наведено на рис. 3.1.

Рис. 3.1 - Структурно-логічна модель факторної системи обсягу реалізації продукції

Рис. 3.2 - Зв'язок між реалізованою і виготовленою продукцією

З рис. 3.2. видно, що ГПп + ТП = РП + ГПк. Звідси РП = ГПп+ТП-ГПк.

Щоб знайти резерви збільшення обсягу реалізації, потрібно:

а) проаналізувати, чи виконується план виробництва товарної продукції;

б) порівняти залишки готової продукції на початок та кінець року з нормативом і виявлений нормативний залишок потрібно реалізувати.

Для цього складемо баланс товарної продукції (табл. 3.1.).

Таблиця 3.1 - Аналіз факторів зміни обсягу реалізації продукції

Показники

План, млн. грн.

Факт, млн. грн.

Відхилення, +,-

1. Залишок продукції на початок року

90

100

+10

2. Випуск товарної продукції

561

570

+9

3. Залишок продукції на кінець року

80

70

-10

4. Реалізація(1+2-3)

571

600

+9

З табл.3.1. видно, що план по реалізації продукції перевиконано на ((600 : 571)х100 = 105.08) 5.08% за рахунок збільшення ТП і запасів готової продукції на складі.

Тепер проаналізуємо, як на результат виконання плану обсягу реалізації продукції впливають три фактори:

обсяг випуску товарної продукції;

запаси ГП на складі на початок року;

запаси ГП на складі на кінець року.

1. За рахунок обсягу випуску ТП на 561 млн. грн. обсяг реалізації збільшився на 1,58% (570 - 561) : 571х100 = +1,58.

2. На початок року на складі спостерігалося зростання ТП на 10 млн. грн. (100 - 90), цей зріст призвів до збільшення у реалізації продукції на 1,75% (10 : 571) х100 = +1.75.

3. Зниження даного запасу на кінець року на 10 млн. грн. (70 -80) призвело до збільшення реалізації на 1,75% (10 :571)х100 = +1,75.

Баланс факторів дає процент перевиконання плану по РП: (1,58 + 1,75 + 1,75) = 5,08, що підтверджує правильність розрахунку.

Аналіз реалізації продукції тісно пов'язаний з аналізом виконання договірних зобов'язань по поставках продукції. Виконання плану за договорами призводить до зменшення прибутку, виручки, виплати штрафних санкцій. Крім того, в умовах ринку підприємство може втратити ринки збуту продукції, що спричинить спад виробництва.

У виконання плану зараховується фактично реалізована продукція в межах запланованої суми лише за умови, що план поставок виконаний за всіма без винятку споживачами і продукцію поставлено у відповідні строки, відповідного асортименту та якості.

У процесі аналізу необхідно визначити виконання плану поставок за місяць із зростаючим підсумком у цілому по підприємству, у розрізі окремих споживачів і видів продукції, з'ясовуються причини недовиконання плану і дається оцінка діяльності по виконанню договірних зобов'язань.

Щоб строки % виконання договірних зобов'язань, потрібно від планової суми відняти вартість недопоставленої продукції і отриманий результат поділити на план поставок(РПпл):

Наведений розрахунок (табл.3.2.) показує, що за звітний місяць недопоставлено продукції за договорами на суму 230 тис. грн. або 20% (100-80).

Таблиця 3.2 - Аналіз виконання договірних зобов'язань по реалізації продукції за жовтень місяць

Вироби

Споживачі

План поставки по договору, грн.

Фактично реалізовано

Недопоставлено

Зараховано обсяг у межах плану

А

1

200000

210000

-

200000

2

330000

340000

-30

300000

В

1

150000

160000

-

150000

2

90000

90000

-

90000

С

1

400000

200000

-200

200000

Разом

-

1170000

1000000

-230

940000

4. Напрями удосконалення процесу планування реалізації та виробництва продукції

продукція виробництво реалізація

Як бачимо із вище проаналізованого підприємство ТОВ «ГерметикБуд» в поточному році працювало ефективно, оскільки було забезпечено зростання обсягів виробництва і реалізації продукції. Для ще більшого підвищення рівня прибутковості і забезпечення якості виробництва ТОВ «ГерметикБуд» наведемо ряд заходів, які мають на меті збільшити обсяг реалізації продукції:

- оригінальність дизайну світильників, щось нове завжди привертає увагу споживачів;

- покращення якісних характеристик продукції, споживачі все більше приділяють увагу якості товару при його купівлі;

- зниження ціни на продукцію, порівняно з цінами основних конкурентів, це дасть змогу збільшити об'єм реалізації продукції;

- сервісне обслуговування, його високий рівень відіграє важливу роль при виборі споживачами продавця;

- збільшення каналів реалізації продукції, чим їх кількість більша і стабільніша, тим більші будуть обсяги продажів;

- створення власного сайту, дасть можливість споживачам ближче познайомитися з підприємством і його товарами.

Для збільшення обсягів реалізації продукції підприємство ТОВ «ГерметикБуд» планує втілити в життя проект по створенню нових світильників „Сінтра”. Обґрунтуємо необхідність даного проекту. Проект впровадження у виробництво нового виду освітлювального приладу вуличного призначення “Сінтра” за масштабом є малий.

Собівартість світильника “Сінтра” включає: прямі та непрямі витрати на його виготовлення. На основі собівартості формується відпускна ціна з врахуванням відсотку рентабельності і ПДВ.

Запропоную наступні заходи по забезпеченню ресурсами проекту:

- визначити постачальників оснащення, матеріалів, комплектуючих деталей;

- вибір претендентів і укладання контрактів на постачання матеріальних ресурсів.

Постачальником оснащення на виготовлення нового світильника вуличного призначення “Сінтра” є підприємство “ДССТ”, м. Запоріжжя. Оснащення, яке дозволить виробити світильники поділяється на 5 груп: штампи, пресформи, ливарні форми, форма корпус, форма кришка.

Постачальниками матеріалів та комплектуючих деталей на виготовлення світильника “Сінтра” є вітчизняні та іноземні постачальники. Співпраця з ними відбувається на основі укладення річних договорів про постачання. Вітчизняними постачальниками є: “Дніпроспецсталь” (постачає сталь), “Охра” (постачає алюміній), м. Харків, “ЕЛ-ОС-КА” (електрокомпоненти), м. Коломия, “І+Електр”, (електроізоляція), м. Харків, “Техносфера” (інші комплектуючі деталі до світильників), м. Харків. Іноземними постачальниками є: фірма “Електронікон” (постачає конденсатори), фірма “Хелвер” (електричні колодки, магнетичні баласти), фірма “Бішон” (порошкові поліефірні фарби). Для СП “Ватра-Шредер” важливим є територіальна доступність постачальників та хороший комунікаційний зв'язок з постачальниками.

Основна ціль впровадження проекту освоєння нового виду освітлювального приладу є досягнення росту прибутковості підприємства за рахунок розширення асортименту світлотехніки і пропозиції споживачам більш економічного світильника, який забезпечує мінімальні експлуатаційні витрати, спрощене обслуговування, високу світловіддачу.

При впровадженні у виробництво “Сінтра” - освітлювального приладу вуличного призначення з високим ступенем захисту оптичного блоку, підприємство має змогу задовольнити вимоги ринку світлотехніки в Україні.

Даний проект передбачає здійснення витрат у розмірі 850546,75 грн. Такі витрати підприємству доцільно здійснювати за рахунок власних коштів. При реалізації даного проекту підприємство буде отримувати чистий грошовий потік у розмірі 422775 грн., а в майбутньому він буде зростати.

До переваг проекту відносять те, що він не великого масштабу і не потребує створення складної організаційної структури управління, а також дозволяє ТОВ «ГерметикБуд» використовувати нововведення в галузі освітлювальних приладів вуличного призначення.

Отже, в результаті впровадження проекту освоєння нового освітлювального приладу, спільне підприємство отримає змогу підвищити прибуток, а також здобути конкурентні переваги, як на вітчизняному, так і на іноземному ринку.

Список використаної літератури

1. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник / И.А. Белобжецкий, В.А. Белобородова, М.Ф. Долчков и др./; Под редакцией В.А. Белобородовой, - 2-е изд., переработанное и дополненное - М.: Финансы и статистика, 1985.

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и объединений: Учебник / Под редакцией В.И. Рыбина, - 3-е. изд., переработанное и дополненное - М.: Финансы и статистика, 1989.

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности пред. (объединений): Учебник / Под редакцией В.А. Раевская. - 2-е. изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1988 г.

4. Баканов М.Н., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - 4-е изд.; доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 1997.

5. Баканов М.Н., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - 3-е изд.; перераб. - М.: Финансы и статистика, 1996.

6. Демченко В.С., Милета В.Н. Системный анализ деятельности предприятий. - М.: Финансы и статистика, 1990.

7. Савицкая Г.В Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Аналіз реалізації продукції і прибутку від реалізації продукції, визначення резервів росту її обсягу. Ознайомлення з сучасними критеріями характеристики продукції, методики аналізу динаміки цих критеріїв. Аналіз прибутку і рентабельності підприємства.

  курсовая работа [79,1 K], добавлен 12.07.2010

 • Аналіз випуску продукції у натуральному та вартісному виразі, оцінка впливу факторів на зміну обсягу виробництва. Значення і задачі аналізу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг. Методика аналізу виконання плану з номенклатури і асортименту.

  реферат [62,2 K], добавлен 18.07.2010

 • Теоретичні основи економічного аналізу. Аналіз виробництва та реалізації продукції на прикладі ЗАТ "Елісон", виконання плану асортименту. Показники ритмічності та рівномірності виробництва. Головні пропозиції щодо вдосконалення реалізації продукції.

  контрольная работа [53,3 K], добавлен 25.11.2013

 • Характеристика реалізації продукції як об'єкту аналізу, критерії визнання доходу. Динаміка та структура об'ємів реалізації продукції, аналіз динаміки зміни прибутку. Баланс товарної продукції й аналіз напруженості плану, вплив зміни обсягу реалізації.

  курсовая работа [686,6 K], добавлен 12.07.2010

 • Значення, завдання і джерела аналізу виробництва продукції. Економічна сутність якості продукції. Аналіз обсягу та структури продукції на ЗАТ "Юрія". Оцінка якості продукції на підприємстві. Резерви підвищення ефективності виробництва продукції.

  курсовая работа [75,5 K], добавлен 22.03.2012

 • Аналіз річного обсягу продукції. Вплив факторів способом ланцюгових підстановок на зміну обсягу товарної продукції. Аналіз виробітку одного працівника основного виробництва. Аналіз собівартості обсягу товарної продукції та прибутку від її реалізації.

  контрольная работа [33,9 K], добавлен 22.06.2010

 • Аналіз господарської діяльності підприємства. Динаміка і структура реалізованої продукції. Розрахунок обсягу виробництва виробів. Реалізація маркетингу як засобу формування оптимальної виробничої програми. Шляхи збільшення випуску і реалізації продукції.

  курсовая работа [216,9 K], добавлен 30.03.2014

 • Основні завдання аналізу виробництва та реалізації продукції. Оцінка ритмічності виробництва та комплектності товарів. Розгляд виконання договірних зобов'язань з відвантаження продукції. Розгляд узагальнених, індивідуальних та непрямих показників якості.

  контрольная работа [112,6 K], добавлен 21.01.2016

 • Характеристика напрямів аналізу виробництва та реалізації продукції. Аналіз господарської діяльності як самостійної галузі наукових знань, що має свій зміст, функції: наукове обґрунтування поточних планів, моніторинг виконання управлінських рішень.

  контрольная работа [26,5 K], добавлен 23.05.2014

 • Значення, завдання, інформаційне забезпечення оцінки виробництва та реалізації продукції. Аналіз маркетингової діяльності підприємства, оцінка його організаційно-технічного рівня. Управління динамікою, обсягами, структурою виробництва та реалізації.

  контрольная работа [122,0 K], добавлен 23.12.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.