Розробка антикризової фінансової стратегії підприємства ТОВ "Альфа–Стар"

Сутність кризи та економічний механізм виникнення кризового стану підприємств. Особливості антикризової політики на підприємстві. Методика формування антикризової програми підприємства. Сутність, види та порядок розробки стратегії підприємства.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 10.06.2013
Размер файла 624,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Аналіз, що доповнюється прогнозуванням перспективи, допомагає також визначити структуру, обсяги та джерела ресурсів, необхідних для усунення збитковості. Щоб отримати більш розгорнуті дані про ресурсних потребах програми і джерелах їх задоволення, потрібна розробка заходів, що ведуть до досягнення поставлених цілей.

На четвертому етапі важлива розробка антикризових альтернатив, тобто сукупності можливих заходів антикризової програми, гіпотез стосовно розвитку внутрішнього та зовнішнього оточення, прогнозування можливих наслідків їх реалізації. Унікальність та нестандартність формування антикризової програми обумовлена тим, що існує досить широкий діапазон альтернатив, які являють собою складний об'єкт оцінювання. Прийняття рішення відбувається в умовах інформаційної невизначеності та високої ризикованості, наслідків реалізації окремих рішень, зростаючого динамізму навколишнього середовища підприємства, збільшення взаємопов'язаності окремих заходів. Більш детально розглядається у розділі 3 магістерської роботи.

Метою скринінгового (попереднього) аналізу є попередня зменшення множини висунутих альтернатив з врахуванням певної системи скринінгових стандартів, що дає можливість сформувати множину допустимих альтернатив .

Під скринінговим стандартом розуміється певний перелік, як правило, якісних умов та обмежень, невідповідність яким робить недоречним подальший розгляд та поглиблену розробку висловленої антикризової ідеї. За своєю суттю скринінговий стандарт виконує функції рівня задоволення. Він застосовується з метою локалізації множини висунутих антикризових рішень, що сприяє зосередженню на найбільш важливих заходах, які адекватні конкретним умовам функціонування підприємства [15].

Відповідність економічним інтересам та стратегічним цілям підприємства. Застосування цього скринінгового стандарту передбачає уточнення: в інтересах яких соціальних груп здійснюється розробка антикризової програми. Орієнтація на інтереси власників неплатоспроможного підприємства передбачає, що фінансовий план виходу зі стану неплатоспроможності має враховувати зацікавленість власників у збереженні існуючого розподілу власності та контролю за підприємством, а також їх загальну орієнтацію стосовно майбутнього підприємства (продовження діяльності або ліквідація). Економічні інтереси апарату управління підприємства полягають у збереженні самостійності прийняття та реалізації управлінських рішень, реального контролю за економічним життям підприємства. Врахування економічних інтересів працівників підприємства потребує орієнтації на збереження робочих місць, стабільну виплату заробітної плати та її зростання.

Відповідність ресурсному забезпеченню та можливість практичної реалізації. Цей скринінговий стандарт обумовлює орієнтацію на ті заходи, які реальні для виконання з врахуванням наявних матеріальних, трудових, інформаційних та фінансових ресурсів.

Проведення скринінгового аналізу. На цьому етапі окремі альтернативи порівнюються з критеріями (скринінговими стандартами), яким вони повинні відповідати. Ті антикризові заходи, що не відповідають хоча б одному скринінговому стандарту, виключаються з подальшого розгляду.

Залежно від компетенції експертів та залучених фахівців, кількості висунутих альтернатив, толерантності до напруги задоволення проведення скринінгового аналізу може передбачати використання одного з двох можливих методів зменшення:

поетапне порівняння кожного аспекту (характеристики) висунутих альтернатив з окремими критеріями; альтернатива, яка не відповідає окремому критерію, відразу відхиляється („елімінація з урахуванням аспектів");

комплексне оцінювання кожної альтернативи за всіма визначеними скринінговими стандартами з подальшим відхиленням альтернатив, які не відповідають визначеним стандартам та допустимому рівню напруги задоволення (тобто невідповідності стандартам, які визнані допустимими при відсутності інших пропозицій).

Водночас при виборі антикризових заходів виникає проблема знаходження найбільш доцільних рішень із врахуванням різнорідних наслідків, які мають окремі антикризові заходи, що не можуть бути зведені до єдиного показника. Отже, йдеться про багатокритеріальний вибір альтернатив.

На п'ятому етапі необхідно обговорити та узгодити антикризову програму з власниками підприємства, оскільки окремі заходи з відновлення платоспроможності можуть зачіпати їх інтереси, не відповідати стратегічному баченню перспектив розвитку підприємства. Внутрішня структура антикризової програми не потребує формалізації (чіткого та однозначного визначення окремих розділів), оскільки буде визначатися стадією кризи та суттю заходів, що включаються до її складу.

На шостому етапі треба підготувати експертний висновок з повною характеристикою кожного запропонованого антикризового заходу для особи, що приймає рішення. Розроблені методичні прийоми мають бути зрозумілими; чим менше вони будуть формалізовані, тим з більшою вірогідністю вони реально будуть застосовуватися практиками. Прийоми обґрунтування рішення мають бути не трудомісткими, тобто такими, що не вимагають великих інтелектуальних зусиль. Забезпечувати більш аргументований результат, ніж прийоми прийняття рішень, які ґрунтуються лише на логіці та інтуїції. Здійснюється поглиблене вивчення та експертне оцінювання кожного антикризового заходу допустимої множини альтернатив та формування остаточного переліку раціональних антикризових заходів, які рекомендуються для включення до програми:

- стратегічні цілі власників підприємства з питань здійснення фінансового оздоровлення (орієнтація на подовження діяльності або ліквідацію суб'єкта господарювання);

- особисті інтереси та амбіції з точки зору збереження контролю за функціонуванням підприємства;

- цільові кількісні параметри антикризового процесу, які мають бути досягнуті;

- часові обмеження антикризового процесу;

- ресурсні можливості (можливість залучення додаткових матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, бюджет коштів на реалізацію антикризової програми).

На сьомому етапі здійснюється процедура вибору раціональних альтернатив, підготовка проекту антикризової програми (рис1.8).

На восьмому етапі має значення узгодження проекту антикризової програми з зацікавленими особами - кредиторами, власниками, органами державного управління та контролю тощо (відповідно до нормативних вимог та статусу підприємства) .

Рис 1.6 - Типова структура антикризової програми підприємств.

Заключним етапом є прийняття антикризової програми та доведення її положень до функціональних підрозділів та виконавців. Антикризові заходи, що не включені до антикризової програми (множина раціональних альтернатив), але визнані доцільними для практичної реалізації, залишаються у резерві антикризового керуючого і можуть розглядатися як резервна програма. Вони використовуються при перегляді або доповненні антикризової програми, за недостатньої результативності або неможливості реалізації попередньо відібраних заходів, змінах у зовнішньому та внутрішньому оточенні підприємства [16].

При розробці та реалізації антикризових програм важливо звертати увагу на підвищення їх ефективності, тобто краще використання виділюваних ресурсів. Критерій ефективності - відношення приросту чистого доходу підприємства, одержуваного за рахунок інвестування програми, до обсягу інвестицій. Показником ефективності може служити також термін окупності вкладень.

Криза поширює свій вплив на фінансовому, економічному і стратегічному рівні. За цих умов до основних проблем управління підприємством слід відносити: визначення зони і виду кризи; наявний потенціал її подолання; побудову антикризової програми діяльності підприємства.

Важливо своєчасно виявити осередки кризи, встановити причини і розробити заходи для їх усунення. З цією метою необхідно звернути особливу увагу і вивчити природу виникнення кризової ситуації та сам антикризовий процес.

В самому загальному випадку кризова ситуація характеризується наступними параметрами:

- наявністю загрози високо пріоритетним цілям та цінностям;

- ефектом раптовості для осіб, відповідальних за подоланням кризи;

- острим дефіцитом часу для реагування на загрозу.

Найбільший практичний інтерес для підприємств представляють такі види кризових ситуацій, як: незадовільні наслідки розвитку різних політичних процесів та тенденцій, своєчасно не врахованих керівництвом підприємства; вихід несподіваних урядових законів й постанов; помилки і прорахунки в діяльності менеджерів і спеціалістів через їх недостатню компетентність чи відсутність чіткої системи управління; ситуації відкритого невдоволення працівників внаслідок неконтрольованого зростання соціальної напруги, погіршення психологічного клімату.

Початковим моментом в розпізнанні симптомів кризи є уявлення про нормальну ситуацію. Саме на фоні характеристик такої ситуації існуючі відхилення можна розглядати як свідчення особливої надзвичайної, нестандартної ситуації в двох аспектах: як область нових -- благо приємних можливостей, оскільки область кризових явищ. Через це діяльність підприємства є неминучим перехід від однієї із цих прихованих можливостей в наступній послідовності: потенційна криза, прихована криза, реальна криза.

Важливим фактором є готовність підприємства до подолання кризових ситуацій, яка залежить від готовності подолання високого рівня неоднозначності управлінських завдань та готовності до здійснення змін, які викликані кризою та її наслідками.

Характерною особливістю сприйняття кризових ситуацій є їх оперативна мінливість під дією поступаючої нової інформації, прийнятих рішень та результатів їх виконання, а також під впливом зміни психологічного клімату в міру досягнення взаємних поступок під час вирішення конфліктних ситуацій тощо [17].

Кризовий стан окремих підприємств в умовах ринку очевидний: не всі здатні витримати конкуренцію. Практика свідчить, що головна причина цього явища -- грубі прорахунки керівників, низький рівень менеджменту. Проводяться спроби застосування процедури прискореного банкрутства підприємств, які покликані привести до появи на них нових власників, нових менеджерів, спроможних ефективно функціонувати на ринку, дотримуючись діючого законодавства. Головною метою в створенні нової системи управління повинна стати зміна суті і стилю керівництва підприємством, адекватних умовам ринку.

Дуже важливо визначити концепцію антикризового управління. Більшість авторів публікацій з даної проблематики вбачають, що антикризові заходи слід здійснювати, коли фінансові результати функціонуючого на ринку підприємства стають дуже сумними. Подібний підхід послаблює суть антикризового управління, заперечуючи його запобігаючу, опереджуючу функцію. Тому стратегічно антикризове управління повинно починатися не з аналізу балансу підприємства і з здійснення надзвичайних заходів з запобігання неспроможності, а моменту вибору місії підприємства, вироблення концепції і мети його діяльності, формування і підтримки на достатньому рівні стратегічного потенціалу підприємства, здатного забезпечувати протягом тривалого періоду його конкурентну перевагу як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

Проблема управління підприємством в кризовому стані продовжує залишатися достатньо складною , оскільки в умовах ринку діяльність багатьох ланок господарської системи супроводиться численними ознаками кризи. Багато підприємств не мають нагоди своєчасно погашати свої поточні зобов'язання.

Для кожного підприємства існує своє співвідношення зовнішніх і внутрішніх факторів кризи, які визначають необхідність антикризового управління. Для практичного використання антикризових заходів підприємству необхідна антикризова програма. При розробці та реалізації антикризових програм важливо звертати увагу на підвищення їх ефективності, тобто краще використання виділюваних ресурсів [18].

2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ТОВ «АЛЬФА - СТАР»

2.1 Організаційно- економічна характеристика підприємства

ТОВ "Альфа-Стар" працює на ринку України з 2004 року. Володіючи багаторічним досвідом, спираючись на об'єктивну статистику і прислухаючись до думки кожного клієнта, компанія постійно розширює асортимент продукції і підвищує якість пропонованих послуг.

Основний напрямок діяльності підприємства - продаж хіміко-технічної продукції, комплексне обслуговування промислових підприємств, будівельних організацій, станцій автосервісу, автомийок.

Підприємство співпрацює з визнаними світовими лідерами в галузі хімічної продукції для автомобільного і промислового ринків. Основними видами продукції , якими займається підприємство є :

Wurth - хомути пластикові та нержавійка

LOCTITE TEROSON-витратні матеріали для автосервісу: різьбові фіксатори, вал-втулкові фіксатори, клею, очищувачі, герметики, силікони, матеріали для вклейки скла.

WYNN `S-професійна очищення паливних систем.

AUTO MAGIC-матеріали для догляду за інтер'єром та екстер'єром автомобіля: полірувальні пасти, шампуні, догляд за гумою, захист ЛКП, очищувач шкіри, очищувач килимів, хімчистка салону, очисник дисків.

BODY MAGIC-продукція Body Magic ® створена спеціально для малярних майстерень. Продукція Body Magic ® володіє наступними особливостями: не містить силікону, всі препарати низькопилеві, всі препарати тільки на водній основі, т.е легко наносяться і так само легко змиваються

CLAY MAGIC - шліфувальний пластелін для усунення забруднень з поверхонь і підготовки поверхонь. Більше немає необхідності використовувати потенційно шкідливі хімікати і суміші.

MARINE MAGIC-матеріали для догляду за інтер'єром та екстер'єром яхт, катерів та іншої водної техніці: полірувальні пасти, хімчистка, очищувач стекол, очищувач килимів, шампунь

SAFEARTH-екологічно честь продукти для автомобільних сервісів

AUTOMAGIC АКСЕСУАРИ - рукавиці для миття авто і штучна замша, щітки, полірувальні пади, тара, розпилювачі та приладдя

AUTOWIZARD-матеріали для догляду за інтер'єром та екстер'єром автомобіля: безконтактним піна для автомийок, авто шампунь, рідкий віск, засіб для миття вантажівок, авто шампунь для портальної мийки авто, полірування пластику, очищення двигуна, засіб для видалення бітумних плям.

Специфіка роботи підприємства "Альфа - Стар" - прямі продажі. Це безпосередній контакт з кінцевим користувачем продукції. Для Клієнта це можливість обговорити всі питання, що цікавлять прямо на своєму робочому місці, що дозволяє істотно заощадити час. Умови продажу та поставки продукції:

- Доставка продукції на об'єкт замовнику в межах області (по Україні доставка здійснюється кур'єрською службою або іншим зручним для замовника способом)

- Система знижок

- Проведення навчальних семінарів

- Технічна підтримка продуктів.

Діяльність підприємства характеризується високим рівнем сервісу: співробітники підприємства виїжджають прямо на місце роботи клієнта, строки поставки максимально узгоджуються з потребами клієнта.

Проведемо аналіз техніко-економічних показників ТОВ "Альфа - Стар" за 2010-2012 рр. в табл. 2.1

Таблиця 2.1 - Техніко-економічні показники ТОВ"Альфа - Стар" за 2010 -2012роки

Показники

За рік

Абсолютне відхилення, ±

Темп приросту, %

2010

2011

2012

за 2011-2012 рр.

за 2010-2012 рр.

за 2011-2012 рр.

за 2010-2012 рр.

Середньорічна вартість активів, тис. грн.

2739223

3091606

3529191

437585

789968

14,15

28,84

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

2738069

2940801

3109187

168386

371119

5,73

13,55

Середньорічна вартість власного капіталу, тис. грн.

1409893

1443462

1201450

-242012

-208443

-16,77

-14,78

Реалізовано продукції, тис. грн.

3283556

4630174

5943655

1313481

2660099

28,37

81,01

Матеріальні витрати, тис. грн.

1455405

2179146

2746135

566989

1290730

26,02

88,69

Витрати на оплату праці, тис. грн.

288267

374024

502220

128196

213953

34,27

74,22

Чистий прибуток, тис. грн.

18741

14185

-488417

-502602

-507158

-3543,2

-2706,1

Середня заробітна плата, грн.

2342,26

2528,9

2242,25

-286,64

-100,01

-11,33

-4,27

Рентабельність продукції, %

0,55

0,29

-7,71

-8

-8,26

-2742,9

-1506,2

Рентабельність активів, %

0,68

0,46

-13,84

-14,3

-14,52

-3116,3

-2122,8

Рентабельність власного капіталу, %

0,01

0,01

-0,41

-0,42

-0,42

-4236,8

-3158,3

За даними табл. 2.1 ми бачимо, що середньорічна вартість активів в 2012 році становить 3529190,50 тис. грн. Це на 437584,50 тис. грн. більше минулорічного показника, (темп приросту становить 14,15%), а в порівняння із показником за 2009 рік вартість активів збільшилася на 789968 тис. грн. (темп приросту активів ТОВ "Альфа -Стар" за 2010-2012 роки становить 28,84%).

Середньорічна вартість основних засобів (за первісною оцінкою) становить в 2012 році 3109187 тис. грн. За останній рік вартість основних засобів збільшилася на 168386 тис. грн. (темп приросту основних засобів за останній рік склав 5,73%). У порівнянні із 2010 роком, вартість основних засобів збільшилася на 371118,50 тис. грн. (темп приросту за 2010-2012 роки становить 13,55%).

Середньорічна вартість власного капіталу склала в 2012 році 1201450 тис. грн. За останній рік власний капітал зменшився на 242011,50 тис. грн. (темп приросту за останній рік склав -16,77%). У порівнянні із показником за 2010 рік, власний капітал зменшився на 208443 тис. грн. (темп приросту становить -14,78%).

Виручка від реалізації склала в 2012 році 5943655 тис. грн. За останній рік обсяг збуту зріс на 1313481 тис. грн. (темп приросту за останній рік склав 28,37%). У порівнянні із показником за 2010 рік, обсяг реалізації зріс на 2660099 тис. грн. (темп приросту становить 81,01%).

Порівнюючи темпи приросту активів, основних засобів та власного капіталу та виручки від реалізації ми бачимо, що найбільший приріст має виручка від реалізації (28,37%). За 2010-2012 роки темп приросту власного капіталу менший темпа приросту основних засобів. Це не є хорошим показником, оскільки ми бачимо, що основні засоби підприємство збільшує за рахунок позичкових коштів. Порівнюючи темп приросту власного капіталу із активами ми бачимо, що темп приросту власного капіталу менший темпа приросту активів, що свідчить про зменшення долі власного капіталу в майні підприємства. Виручка від реалізації зростає більшими темпами, ніж активи підприємства. Це говорить про ефективніше використання ресурсів, проте для того, щоб підприємство не вичерпало свої технічні та матеріальні запаси необхідно нарощувати капітал пропорційно збільшенню оборотів.

Позитивними змінами в діяльності є: збільшення середньорічної вартості активів, збільшення середньорічної вартості основних засобів, збільшення середньорічної вартості власного капіталу, збільшення фонду оплати праці, розширення штату працівників, покращення фондовіддачі,

Негативними є: зменшення прибутку, погіршення продуктивності праці, зменшення заробітної плати працівників, зменшення рентабельності продукції, зменшення рентабельності активів.

2.2 Оцінка фінансового стану підприємства

Проведемо горизонтальний та вертикальний аналіз балансу ТОВ "Альфа - Стар" за 2010-2012 роки. Вихідні дані знаходяться в додатках А-В (табл.2.2)

Таблиця 2.2 - Горизонтальний та вертикальний аналіз активів балансу ТОВ"Альфа -Стар" за 2010-2012 роки

Активи

На кінець року, тис. грн.

Абсолютне відхилення, ±

Темп приросту, %

Питома вага у підсумку за рік, %

Відхилення питомої ваги, %

2010

2011

2012

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

2010

2011

2012

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Нематер. активи

1694

984

3323

2339

1629

237,70

96,16

0,06

0,03

0,09

0,06

0,03

Незавершене будівництво

410127

433066

470242

37176

60115

8,58

14,66

14,0

13,31

12,36

-0,95

-1,64

Основні засоби

1521815

1569510

1638404

68894

116589

4,39

7,66

51,96

48,23

43,07

-5,16

-8,89

Довгостр. фінансові інвестиції

16982

18885

18487

-398

1505

-2,11

8,86

0,58

0,58

0,49

-0,09

-0,09

Довгостр. Дебіторська заборг.

344

262

222

-40

-122

-15,27

-35,47

0,01

0,01

0,01

-0,00

-0,01

Відстрочені податкові активи

180811

184273

346346

162073

165535

87,95

91,55

6,17

5,66

9,10

3,44

2,93

Всього необоротні активи

2131773

2207057

2477024

269967

345251

12,23

16,20

72,78

67,82

65,11

-2,71

-7,67

Виробничі запаси

387349

394100

383939

-10161

-3410

-2,58

-0,88

13,22

12,11

10,09

-2,02

-3,13

Товари

4549

4416

6336

1920

1787

43,48

39,28

0,16

0,14

0,17

0,03

0,01

Дебіторська заборг. за товари

365289

528900

663604

134704

298315

25,47

81,67

12,47

16,25

17,44

1,19

4,97

Дебіторська заборг. за розрах.

1434

7732

963

-6769

-471

-87,55

-32,85

0,05

0,24

0,03

-0,21

-0,02

Інша поточна дебіторська Заборг.

12737

10888

9317

-1571

-3420

-14,43

-26,85

0,43

0,33

0,24

-0,09

-0,19

Грошові кошти

17772

70081

133556

63475

115784

90,57

651,5

0,61

2,15

3,51

1,36

2,9

Інші оборотні активи

2646

26188

122862

96674

120216

369,15

4543,31

0,09

0,80

3,23

2,42

3,14

Всього оборотні активи

792781

1043041

1320887

277846

528106

26,64

66,61

27,07

32,05

34,72

2,67

7,66

Витрати майбутніх періодів

4530

4030

6341

2311

1811

57,34

39,98

0,15

0,12

0,17

0,04

0,01

Вартість активів

2929084

3254128

3804253

550125

875169

16,91

29,88

100

100

100

0

0

За даними табл. 2.2 ми бачимо, що вартість нематеріальних активів складає на кінець 2012 року 3323 тис. грн., що на 2339 тис. грн. більше показника на кінець 2011 року (темп приросту за останній рік склав 237,70%), та на 1629 тис. грн. більше значення показника за 2010 рік (темп приросту за 2012-2011 рр. становить 96,16%). На кінець 2012 року питома вага нематеріальних активів в загальній вартості майна підприємства становить 0,09% (3323 / 3804253 * 100). Питома вага нематеріальних активів за 2 останні роки збільшилась на 0,03%.

Вартість незавершеного будівництва становить на кінець 2012 року 470242 тис. грн., що на 37176 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 8,58%) та на 60115 тис. грн. більше значення показника на кінець 2010 року (темп приросту за 2 роки становить 14,66%). На кінець 2012 року питома вага незавершеного будівництва в активах підприємства становить 12,36% (470242 / 3804253 * 100). Питома вага незавершеного будівництва за 2 останні роки зменшилась на 1,64%.

Залишкова вартість основних засобів становить на кінець 2012 року 1638404 тис. грн., що на 68894 тис. грн. більше показника на кінець 2011 року (темп приросту за цей період склав 4,39%), та на 116589 тис. грн. більше значення показника на кінець 2010 року (темп приросту за 2 роки становить 7,66%). На кінець 2012 року питома вага основних засобів в майні підприємства становить 43,07% (1638404 / 3804253 * 100). Питома вага основних засобів за 2 останні роки зменшилась на 8,89%.

Довгострокові фінансові інвестиції становлять на кінець 2012 року 18487 тис. грн., що на 398 тис. грн. менше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить -2,11%), та на 1505 тис. грн. більше значення показника за 2010 рік (темп приросту за 2 роки становить 8,86%). На кінець 2012 року питома вага довгострокових фінансових інвестицій в активах підприємства становить 0,49% (18487 / 3804253 * 100). Питома вага довгострокових фінансових інвестицій за 2 останні роки зменшилась на 0,09%.

Довгострокова дебіторська заборгованість становить на кінець 2012 року 222 тис. грн., що на 40 тис. грн. менше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить -15,27%) та на 122 тис. грн. менше значення показника за 2010 рік (темп приросту за 2 роки становить -35,47%). На кінець 2012 року питома вага довгострокової дебіторської заборгованості в активах підприємства становить 0,01% (222 / 3804253 * 100). Питома вага довгострокової дебіторської заборгованості за 2 останні роки зменшилась на 0,01%.

Відстрочені податкові активи становлять на кінець 2012 року 346346 тис. грн., що на 162073 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 87,95%), та на 165535 тис. грн. більше значення показника за 2010 рік (темп приросту за 2 роки становить 91,55%). На кінець 2012 року питома вага відстрочених податкових активів в активах підприємства становить 9,10% (346346 / 3804253 * 100). Питома вага відстрочених податкових активів за 2 останні роки збільшилась на 2,93%.

Загальна вартість необоротних активів склала на кінець 2012 року 2477024 тис. грн., що на 269967 тис. грн. більше показника за 2011 рік (темп приросту необоротних активів за останній рік становить 12,23%), та на 345251 тис. грн. більше значення показника 2010 року (темп приросту за 2 роки становить 16,20%). На кінець 2012 року питома вага необоротних активів в загальній вартості майна ТОВ "Альфа -Стар" становить 65,11% (2477024 / 3804253 * 100). Питома вага необоротних активів за період з 2010 по 2012 роки зменшилась на 7,67%.

Проаналізуємо динаміку та структуру оборотних активів підприємства.

Виробничі запаси становлять на кінець 2012 року 383939 тис. грн., що на 10161 тис. грн. менше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить -2,58%) та на 3410 тис. грн. менше значення показника за 2010 рік (темп приросту за 2 роки становить -0,88%). На кінець 2012 року питома вага виробничих запасів в активах ТОВ "Альфа - Стар" становить 10,09% (383939 / 3804253 * 100). За два останні роки виробничі запаси зменшили свою питому вагу в активах на 3,13%.

Залишки товарів становлять на кінець 2012 року 6336 тис. грн., що на 1920 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 43,48%) та на 1787 тис. грн. більше значення показника 2010 року (темп приросту за 2 роки становить 39,28%). На кінець 2012 року питома вага товарів в активах підприємства становить 0,17% (6336 / 3804253 * 100). Питома вага товарів за 2 останні роки збільшилась на 0,01%.

Дебіторська заборгованість за товарами становить на кінець 2012 року 663604 тис. грн., що на 134704 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 25,47%) та на 298315 тис. грн. більше значення показника за 2010 рік (темп приросту за 2 роки становить 81,67%). На кінець 2012 року питома вага дебіторської заборгованості за товарами в активах підприємства становить 17,44% (663604 / 3804253 * 100). Питома вага дебіторської заборгованості за товарами за 2 останні роки збільшилась на 4,97%.

Дебіторська заборгованість за розрахунками становлять на кінець 2012 року 963 тис. грн., що на 6769 тис. грн. менше показника на кінець 2011 року (темп приросту заборгованості дебіторів за останній рік становить -87,55%). У порівнянні із показником на кінець 2010 року, дебіторська заборгованість зменшилась на 471 тис. грн. (темп приросту за 2 роки становить -32,85%). На кінець 2012 року питома вага дебіторської заборгованості за розрахунками в активах підприємства становить 0,03% (963 / 3804253 * 100). Питома вага дебіторської заборгованості за розрахунками за 2 останні роки зменшилась на 0,02%.

Інша поточна дебіторська заборгованість становить на кінець 2012 року 9317 тис. грн., що на 1571 тис. грн. менше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить -14,43%) та на 3420 тис. грн. менше значення показника за 2010 рік (темп приросту за 2 роки становить -26,85%). На кінець 2012 року питома вага іншої дебіторської заборгованості в активах ТОВ "Альфа - Стар" становить 0,24% (9317 / 3804253 * 100). Питома вага іншої дебіторської заборгованості за 2 останні роки зменшилась на 0,19%.

Грошові кошти становлять на кінець 2012 року 133556 тис. грн., що на 63475 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 90,57%) та на 115784 тис. грн. більше значення показника за 2010 рік (темп приросту за 2 роки становить 651,50%). На кінець 2012 року питома вага грошових коштів в активах підприємства становить 3,51% (133556 / 3804253 * 100). Питома вага грошових коштів за 2 останні роки збільшилась на 2,90%.

Інші оборотні активи становлять на кінець 2012 року 122862 тис. грн., що на 96674 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 369,15%) та на 120216 тис. грн. більше значення показника за 2010 рік (темп приросту за 2 роки становить 4543,31%). На кінець 2012 року питома вага інших оборотних активів в активах підприємства становить 3,23% (122862 / 3804253 * 100). Питома вага інших оборотних активів за 2 останні роки збільшилась на 3,14%.

Загальна вартість оборотних активів на кінець 2012 року становить 1320887 тис. грн., що на 277846 тис. грн. більше показника на кінець 2011 року. Темп приросту оборотних коштів за останній рік становить 26,64%. У порівнянні із показником за 2010 рік, оборотні кошти збільшилися на 528106 тис. грн., а темп приросту склав 66,61%. На кінець 2012 року питома вага оборотних активів в активах підприємства становить 34,72% (1320887 / 3804253 * 100). Питома вага оборотних активів за 2 останні роки збільшилась на 7,66%.

Витрати майбутніх періодів становлять на кінець 2012 року 6341 тис. грн., що на 2311 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 57,34%) та на 1811 тис. грн. більше значення показника за 2010 рік (темп приросту за 2 роки становить 39,98%). На кінець 2012 року питома вага витрат майбутніх періодів в активах підприємства становить 0,17% (6341 / 3804253 * 100). Питома вага витрат майбутніх періодів за 2 останні роки збільшилась на 0,01%.

Загальна вартість майна ТОВ "Альфа - Стар" становить на кінець 2012 року 3804253 тис. грн., що на 550125 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 16,91%) та на 875169 тис. грн. більше значення показника за 2010 року (темп приросту за 2 роки становить 29,88%).

Далі проаналізуємо пасиви досліджуваного підприємства (табл. 2.3).

економічний механізм антикризовий програма

Таблиця 2.3 - Горизонтальний та вертикальний аналіз пасиву балансу ТОВ "Альфа - Стар" за 2010-2012 роки

Джерела формування

майна

На кінець року, тис. грн.

Абсолютне відхилення, ±

Темп приросту, %

Питома вага у підсумку за рік, %

Відхилення питомої ваги, %

2010

2011

2012

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

2010

2011

2012

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Статутний капітал

27091

27091

27091

0

0

0

0

0,92

0,83

0,71

-0,12

-0,21

Інший додатковий капітал

1338558

1339831

1294511

-45320

-44047

-3,38

-3,29

45,7

41,17

34,03

-7,15

-11,67

Резервний капітал

53667

54646

54646

0

979

0

1,82

1,83

1,68

1,44

-0,24

-0,40

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

19472

26567

-421483

-448050

-440955

-1686

-2264,56

0,66

0,82

-11,1

-11,9

-11,74

Всього власний капітал

1438788

1448135

954765

-493370

-484023

-34,07

-33,64

49,12

44,5

25,1

-19,4

-24,02

Забезп.випл.персоналу

8

175

16468

16293

16460

9310,3

205750

0,00

0,01

0,43

0,43

0,43

Всього забезпечень наступних виплат та платежів

8

175

16468

16293

16460

9310,3

205750

0,00

0,01

0,43

0,43

0,43

Довгостр. кредити банків

538745

578000

809672

231672

270927

40,08

50,29

18,39

17,76

21,3

3,52

2,89

Всього довгостр.зобов'язань

538745

578000

879865

301865

341120

52,23

63,32

18,39

17,76

23,13

5,37

4,74

Короткострокові кредити банків

27498

252711

348953

96242

321455

38,08

1169,01

0,94

7,77

9,17

1,41

8,23

Пот. заборг.

64227

44280

70899

26619

6672

60,12

10,39

2,19

1,36

1,86

0,50

-0,33

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

291444

188108

717917

529809

426473

281,65

146,33

9,95

5,78

18,87

13,09

8,92

Поточні зобов'язання за розрах.

232463

315292

485352

170060

252889

53,94

108,79

7,94

9,69

12,76

3,07

4,82

Інші поточні зобов'язання

102669

143070

13905

-129165

-88764

-90,3

-86,46

3,51

4,40

0,37

-4,03

-3,14

Всього короткострокових зобов'язань

718301

943461

1637026

693565

918725

73,51

127,90

24,52

28,99

43,03

14,04

18,51

Доходи майбутніх періодів

233242

284357

316129

31772

82887

11,17

35,54

7,96

8,74

8,31

-0,43

0,35

Баланс

2929084

3254128

3804253

550125

875169

16,91

29,88

100

100

100

0

0

Згідно даних табл.2.3 статутний капітал становить на кінець 2012 року 27091 тис. грн. За досліджуваний період значення показника не змінилося.

Інший додатковий капітал становить на кінець 2012 року 1294511 тис. грн. , що на 45320 тис. грн. менше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить -3,38%) та на 44047 тис. грн. менше значення показника за 2010 рік (темп приросту за 2 роки становить -3,29%). На кінець 2012 року питома вага іншого додаткового капіталу в пасивах підприємства становить 34,03% (1294511 / 3804253 * 100). Питома вага іншого додаткового капіталу за 2 останні роки зменшилась на 11,67%.

Резервний капітал становить на кінець 2012 року 54646 тис. грн., що на 0 тис. грн. менше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 0%) та на 979 тис. грн. більше значення показника за 2010 рік (темп приросту за 2 роки становить 1,82%). На кінець 2012 року питома вага резервного капіталу в пасивах підприємства становить 1,44% (54646 / 3804253 * 100). Питома вага резервного капіталу за 2 останні роки зменшилась на 0,40%.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) становить на кінець 2012 року -421483 тис. грн. Це на 448050 тис. грн. менше показника на кінець 2011 року (темп приросту за останній рік становить -1686,49%). У порівнянні із показником за 2010 рік, нерозподілений прибуток (збиток) менший на 440955 тис. грн. (темп приросту за 2 роки становить -2264,56%). На кінець 2012 року питома вага нерозподіленого прибутку в пасивах підприємства становить -11,08% (-421483 / 3804253 * 100). Питома вага нерозподіленого прибутку за 2 останні роки зменшилась на 11,74%.

Загальна сума власного капіталу становить на кінець 2012 року 954765 тис. грн., що на 493370 тис. грн. менше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить -34,07%) та на 484023 тис. грн. менше значення показника 2010 року (темп приросту власного капіталу за 2 роки становить -33,64%). На кінець 2012 року питома вага власного капіталу в пасивах ТОВ"Альфа - Стар" становить 25,10% (954765 / 3804253 * 100). В порівнянні із 2010 роком, питома вага зменшилась на 24,02%.

Забезпечення виплат персоналу становлять на кінець 2012 року 16468 тис. грн., що на 16293 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 9310,29%) та на 16460 тис. грн. більше значення показника 2010 року (темп приросту за 2 роки становить 205750%). На кінець 2012 року питома вага забезпечень виплат персоналу в пасивах підприємства становить 0,43% (16468 / 3804253 * 100). Питома вага забезпечень виплат персоналу за 2 останні роки збільшилась на 0,43%.

Загальна сума забезпечень наступних виплат та платежів становить на кінець 2012 року 16468 тис. грн., що на 16293 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 9310,29%) та на 16460 тис. грн. більше значення показника за 2010 рік (темп приросту за 2 роки становить 205750%). На кінець 2012 року питома вага забезпечень наступних виплат та платежів в пасивах підприємства становить 0,43% (16468 / 3804253 * 100). Питома вага забезпечень наступних виплат та платежів за 2 останні роки збільшилась на 0,43%.

Довгострокові кредити банків становлять на кінець 2012 року 809672 тис. грн., що на 231672 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 40,08%) та на 270927 тис. грн. більше значення показника 2010 року (темп приросту за 2 роки становить 50,29%). На кінець 2012 року питома вага довгострокових кредитів банку в пасивах підприємства становить 21,28% (809672 / 3804253 * 100). Питома вага довгострокових кредитів банку за 2 останні роки збільшилась на 2,89%.

Загальна сума довгострокових зобов'язань становить на кінець 2012 року 879865 тис. грн., що на 301865 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 52,23%) та на 341120 тис. грн. більше значення показника 2010 року (темп приросту за 2 роки становить 63,32%). На кінець 2012 року питома вага довгострокових зобов'язань в пасивах підприємства становить 23,13% (879865 / 3804253 * 100). Питома вага довгострокових зобов'язань за 2 останні роки збільшилась на 4,74%.

Короткострокові кредити банків становлять на кінець 2012 року 348953 тис. грн., що на 96242 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 38,08%) та на 321455 тис. грн. більше значення показника за 2009 року (темп приросту за 2 роки становить 1169,01%). На кінець 2012 року питома вага короткострокових кредитів банків в пасивах підприємства становить 9,17% (348953 / 3804253 * 100). Питома вага короткострокових кредитів банків за 2 останні роки збільшилась на 8,23%.

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями становить на кінець 2012 року 70899 тис. грн., що на 26619 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 60,12%) та на 6672 тис. грн. більше значення показника на кінець 2010 року (темп приросту за 2 роки становить 10,39%). На кінець 2012 року питома вага поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями в пасивах підприємства становить 1,86% (70899 / 3804253 * 100). Питома вага поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями за 2 останні роки зменшилась на 0,33%.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становлять на кінець 2012 року 717917 тис. грн., що на 529809 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 281,65%) та на 426473 тис. грн. більше значення показника на кінець 2010 року (темп приросту за 2 роки становить 146,33%). На кінець 2012 року питома вага кредиторської заборгованості в пасивах підприємства становить 18,87% (717917 / 3804253 * 100). Питома вага кредиторської заборгованості за 2 останні роки збільшилась на 8,92%.

Поточні зобов'язання за розрахунками становлять на кінець 2012 року 485352 тис. грн., що на 170060 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить %) та на 252889 тис. грн. більше значення показника на кінець 2010 року (темп приросту за 2 роки становить %). На кінець 2012 року питома вага поточних зобов'язань за розрахунками в пасивах підприємства становить % (485352 / 3804253 * 100). Питома вага поточних зобов'язань за розрахунками за 2 останні роки збільшилась на 4,82%.

Інші поточні зобов'язання становлять на кінець 2012 року 13905 тис. грн., що на 129165 тис. грн. менше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить -90,28%) та на 88764 тис. грн. менше значення показника за 2010 рік (темп приросту за 2 роки становить -86,46%). На кінець 2012 року питома вага інших поточних зобов'язань в пасивах підприємства становить 0,37% (13905 / 3804253 * 100). Питома вага інших поточних зобов'язань за 2 останні роки зменшилась на 3,14%.

Загальна сума короткострокових зобов'язань ТОВ "Альфа - Стар" становить на кінець 2012 року 1637026 тис. грн., що на 693565 тис. грн. більше показника на кінець 2011 року (темп приросту за останній рік становить 73,51%) та на 918725 тис. грн. більше значення показника на кінець 2010 року (темп приросту за 2 роки становить 127,90%). На кінець 2012 року питома вага короткострокових зобов'язань в пасивах підприємства становить 43,03% (1637026 / 3804253 * 100). Питома вага короткострокових зобов'язань за 2 останні роки збільшилась на 18,51%.

Доходи майбутніх періодів становлять на кінець 2012 року 316129 тис. грн., що на 31772 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 11,17%) та на 82887 тис. грн. більше значення показника за 2010 рік (темп приросту за 2 роки становить 35,54%). На кінець 2012 року питома вага доходів майбутніх періодів в пасивах підприємства становить 8,31% (316129 / 3804253 * 100). Питома вага доходів майбутніх періодів за 2 останні роки збільшилась на 0,35%.

Наступним кроком проведемо аналіз фінансових результатів ТОВ "Альфа - Стар" за 2010-2012 рр. Почнемо із аналізу доходів (табл. 2.4).

Таблиця 2.4 - Аналіз динаміки та структури доходів ТОВ "Альфа -Стар" за 2010-2012 роки

Вид доходу

За рік, тис. грн.

Абсолютне відхилення, ±

Темп приросту, %

Питома вагау підсумку за рік, %

Відхилення питомої ваги, %

2010

2011

2012

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

2010

2011

2012

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Чистий дохід

3283556

4630174

5943655

1313481

2660099

28,37

81,01

88,68

90,65

88,55

-2,1

-0,13

Інші операц.

доходи

365526

423123

607669

184546

242143

43,62

66,25

9,87

8,28

9,05

0,77

-0,8

Інші доходи

52705

52864

55158

2294

2453

4,34

4,65

1,42

1,04

0,82

-0,21

-0,6

Всього доходи

3702852

5107491

6712474

1604983

3009622

31,42

81,28

x

x

x

x

x

За даними табл.2.4 , чистий дохід в 2012 році склав 5943655 тис. грн., що на 1313481 тис. грн. більше значення 2010 року. Темп приросту за останній рік склав (28,37% (5943655 - 4630174) / 4630174 * 100). У порівнянні із показником за 2010 рік чистий дохід збільшився на 2660099 тис. грн., а темп приросту за 2010-2012 роки склав 81,01% ((5943655 - 3283556) / 3283556 * 100). Питома вага чистого доходу в доходах підприємства в 2012 році склала 88,55% (5943655 / 6712474 * 100).

Інші операційні доходи склали в 2012 році 607669 тис. грн., що на 184546 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав 43,62% ((607669 - 423123) / 423123 * 100). У порівнянні із показником за 2010 рік інші операційні доходи збільшилися на 242143 тис. грн. (темп приросту склав 66,25%). Питома вага інших операційних доходів в доходах підприємства в 2012 році склала 9,05% (607669 / 6712474 * 100).

Інші доходи в 2012 році склали 55158 тис. грн., що на 2294 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав 4,34%. У порівнянні із показником за 2010 рік інші доходи збільшилися на 2453 тис. грн. Питома вага інших доходів в доходах підприємства в 2012 році склала 0,82%.

Загальна сума доходів в 2012 році становила 6712474 тис. грн., що на 1604983 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав 31,42%. У порівнянні із показником за 2010 рік загальна сума доходів збільшилася на 3009622 тис. грн.

Проведемо аналіз витрат досліджуваного підприємства (табл.. 2.5).

Таблиця 2.5 - Аналіз динаміки та структури витрат ТОВ"Альфа -Стар" за 2010-2012 роки

Види витрат, тис. грн.

За рік, тис. грн.

Абсолютне відхилення, ±

Темп приросту, %

Питома вага у підсумку за рік, %

Відхилення питомої ваги, %

2010

2011

2012

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

2010

2011

2012

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

Собів. реал. продукції(товарів, робіт, послуг)

3416974

4860922

6332855

1471933

2915881

30,28

85,34

93,8

95,6

87,95

-7,62

-5,87

Адмін. витрати

51331

42568

47763

5195

-3568

12,20

-6,95

1,41

0,8

0,7

-0,17

-0,75

Інші опер.витр.

106889

93368

372661

279293

265772

299,1

248,6

2,9

1,8

5,2

3,3

2,24

Фін.витрати

35579

79872

62404

-17468

26825

-21,87

75,4

1

1,57

0,87

-0,7

-0,11

Інші витрати

31336

9988

383810

373822

352474

3742,7

1124,8

0,86

0,2

5,3

5,1

4,47

Всього витрати

3642109

5086718

7200891

2114173

3558782

41,56

97,71

x

x

x

x

x

За даними табл. 2.5 собівартість реалізації продукції в 2012 році становила 6332855 тис. грн., що на 1471933 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за 2011-2012 роки склав 30,28% ((6332855 - 4860922) / 4860922 * 100). У порівнянні із показником за 2010 рік собівартість реалізації продукції збільшилася на 2915881 тис. грн., а темп приросту за цей період склав 85,34% ((6332855 - 3416974) / 3416974 * 100). Питома вага собівартості реалізації у загальних витратах підприємства в 2012 році склала 87,95% (6332855 / 7200891 * 100).

Адміністративні витрати склали в 2012 році 47763 тис. грн., що на 5195 тис. грн. більше значення попереднього року. Темп приросту за останній рік склав 12,20% ((47763 - 42568) / 42568 * 100). У порівнянні із показником за 2010 рік адміністративні витрати зменшилися на 3568 тис. грн., за період з 2010 по 2012 роки темп приросту адміністративних витрат склав -6,95%. Питома вага адміністративних витрат у загальній їх сумі в 2012 році склала 0,66% (47763 / 7200891 * 100).

Інші операційні витрати в 2012 році склали 372661 тис. грн., що на 279293 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав 299,13%. У порівнянні із показником за 2010 рік інші операційні витрати збільшилися на 265772 тис. грн. Питома вага інших операційних витрат у витратах підприємства в 2012 році склала 5,18%.

Фінансові витрати в 2012 році склали 62404 тис. грн., що на 17468 тис. грн. менше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав -21,87%. У порівнянні із показником за 2010 рік фінансові витрати збільшилися на 26825 тис. грн. Питома вага фінансових витрат у витратах підприємства в 2012 році склала 0,87%.

Інші витрати в 2012 році склали 383810 тис. грн., що на 373822 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав 3742,71%. У порівнянні із показником за 2010 рік інші витрати збільшилися на 352474 тис. грн. Питома вага інших витрат у витратах підприємства в 2012 році склала 5,33%.

Загальна сума витрат в 2012 році склала 7200891 тис. грн., що на 2114173 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав 41,56%. У порівнянні із показником за 2010 рік загальна сума витрат збільшилася на 3558782 тис. грн., темп приросту витрат за 2 роки склав 97,71%.

Проаналізуємо структуру операційних витрат ТОВ "Альфа - Стар" за елементами (табл.2.6).

Таблиця 2.6 - Аналіз динаміки та структури операційних витрат ТОВ "Альфа - Стар" за 2010-2012 роки

Види витрат, тис. грн.

За рік, тис. грн.

Абсолютне відхилення, ±

Темп приросту, %

Питома вага у підсумку за рік, %

Відхилення питомої ваги, %

2010

2011

2012

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

2010

2011

2012

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Матер.

витрати

1455405

2179146

2746135

566989

1290730

26,02

88,69

67,44

73,66

74,38

0,73

6,94

Витрати на опл.прац

288267

374024

502220

128196

213953

34,27

74,22

13,36

12,64

13,60

0,96

0,25

Витрати на соц.страх.

107744

140428

18884

-121544

-88860

-86,55

-82,5

4,99

4,75

0,51

-4,23

-4,48

Амортизац.

118138

119399

127389

7990

9251

6,69

7,83

5,47

4,04

3,45

-0,59

-2,02

Інші витрати

188415

145568

297277

151709

108862

104,2

57,78

8,73

4,92

8,05

3,13

-0,68

Всього витрат

2157969

2958565

3691905

733340

1533936

24,79

71,08

x

x

x

x

x

За даними табл. 2.6 матеріальні витрати в 2012 році склали 2746135 тис. грн., що на 566989 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав 26,02%. У порівнянні із показником за 2010 рік матеріальні витрати збільшилися на 1290730 тис. грн. Питома вага матеріальних витрат в загальній сумі операційних витрат підприємства в 2012 році склала 74,38%.

Витрати на оплату праці в 2012 році склали 502220 тис. грн., що на 128196 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав 34,27%. У порівнянні із показником за 2010 рік витрати на оплату праці збільшилися на 213953 тис. грн. Питома вага витрат на оплату праці в загальній сумі операційних витрат підприємства в 2021 році склала 13,60%.

Витрати на соціальне страхування в 2012 році склали 18884 тис. грн., що на 121544 тис. грн. менше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав -86,55%. У порівнянні із показником за 2010 рік витрати на соціальне страхування зменшилися на 88860 тис. грн. Питома вага витрат на соціальне страхування в загальній сумі операційних витрат підприємства в 2012 році склала 0,51%.

Амортизаційні витрати в 2012 році склали 127389 тис. грн., що на 7990 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав 6,69%. У порівнянні із показником за 2010 рік амортизаційні витрати збільшилися на 9251 тис. грн. Питома вага амортизаційних витрат в загальній сумі операційних витрат підприємства в 2012 році склала 3,45%.

Інші витрати в 2012 році склали 297277 тис. грн., що на 151709 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав 104,22%. У порівнянні із показником за 2010 рік інші витрати збільшилися на 108862 тис. грн. Питома вага інших витрат операційної діяльності в загальній сумі операційних витрат підприємства в 2011 році склала 8,05%.

Загальна сума витрат в 2012 році становила 3691905 тис. грн., що на 733340 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав 24,79%. У порівнянні із показником за 2010 рік загальна сума витрат збільшилася на 1533936 тис. грн.

Проаналізуємо формування прибутку та його динаміку (табл.2.7) .

Таблиця 2.7 - Формування прибутку ТОВ "Альфа - Стар" за 2010-2012 роки

Показник

За рік, тис. грн.

Абсолютне відхилення, ±

Темп приросту, %

2010

2011

2012

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

Доходи

3702852

5107491

6712474

1604983

3009622

31,42

81,28

Витрати

3642109

5086718

7200891

2114173

3558782

41,56

97,71

Прибуток до оподаткування

60743

20773

-488417

-509190

-549160

-2451,21

-904,07

Чистий прибуток

18741

14185

-488417

-502602

-507158

--3543,19

-2706,14

Отже , за даними табл. 2.7 чистий прибуток в 2012 році склав -488417 тис. грн., що на 502602 тис. грн. менше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав -502602%. У порівнянні із показником за 2010 рік чистий прибуток зменшився на 507158 тис. грн., а темп його приросту за 2 роки склав -2706,14%.

Проведемо аналіз ліквідності балансів ТОВ "Альфа - Стар" за 2010-2012 рр. Почнемо із аналізу ліквідності балансу за 2010 рік.(табл.. 2.8)

Таблиця 2.8 - Аналіз ліквідності балансу ТОВ "Альфа - Стар" за 2010 рік

Актив

2010

Пасив

2010

Платіжний надлишок або недостача

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

Найбільш ліквідні активи (А1)

35731

18777

Негайні пасиви (П1)

246713

335132

-210982

-316355

Активи, що швидко реалізуються (А2)

261914

379460

Короткострокові пасиви (П2)

389692

383169

-127778

-3709

Активи, що реалізуються повільно (А3)

374732

394544

Довгострокові пасиви (П3)

330245

538745

44487

-144201

Активи, що важко реалізуються (А4)

1874831

2131773

Постійні пасиви (П4)

1582711

1670238

292120

459735

Баланс

2549361

2929084

Баланс

2549361

2929084

x

x

За результатами аналізу ми бачимо, що на кінець 2010 року:

· A1 < П1;

· A2 < П2;

· A3 < П3;

· A4 > П4.

За результатами дослідження ми бачимо, що баланс на кінець 2010 року є абсолютно неліквідним. Це означає, що підприємство не може погасити заборгованості за рахунок власних активів.

Проведемо аналіз ліквідності балансу за 2011 рік.(табл.. 2.9).

Таблиця 2.9 - Аналіз ліквідності балансу ТОВ "Альфа - Стар" за 2011 рік

Актив

2011

Пасив

2011

Платіжний надлишок або недостача

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

5

6

7

8

Найбільш ліквідні активи (А1)

18777

70817

Негайні пасиви (П1)

335132

458362

-316355

-387545

Активи, що швидко реалізуються (А2)

379460

560398

Короткострокові пасиви (П2)

383169

485099

-3709

75299

Активи, що реалізуються повільно (А3)

394544

424704

Довгострокові пасиви (П3)

538745

578000

-144201

-153296

Активи, що важко реалізуються (А4)

2131773

2207057

Постійні пасиви (П4)

1672038

1732667

459735

474390

Баланс

2929084

3254128

Баланс

2929084

3254128

x

x

За результатами аналізу ми бачимо, що на кінець 2011 року:

· A1 < П1;

· A2 > П2;

· A3 < П3;

· A4 > П4.

За результатами дослідження ми бачимо, що ситуація так ж сама як і у 2010 році.

Проведемо аналіз ліквідності балансу за 2012 рік.(табл. 2.10 )

Таблиця 2.10 - Аналіз ліквідності балансу ТОВ "Альфа - Стар" за 2012 рік


Подобные документы

 • Розробка антикризової інвестиційної стратегії підприємства на прикладі ВАТ "Південдизельмаш". Інвестиційний ринок та його сегментація. Принципи розробки інвестиційної стратегії. Пропозиції щодо виходу підприємства з кризи та вибору інвестиційних рішень.

  курсовая работа [84,2 K], добавлен 15.06.2012

 • Економічна сутність стратегії у плануванні розвитку підприємства. Механізм здійснення стратегічного аналізу стану підприємства. Реалізація та контроль стратегії підприємства. Формування пропорції щодо поліпшення фінансово-господарського підприємства.

  курсовая работа [2,0 M], добавлен 13.11.2010

 • Економічна сутність та поняття стратегії в плануванні розвитку підприємства: шляхи реалізації цілей підприємства. Фінансова стратегія, її цілі, завдання. Методи фінансової стратегії діяльності підприємства. Механізм реалізації розвитку підприємства.

  реферат [27,4 K], добавлен 29.03.2008

 • Сутність, значення та особливості забезпечення інвестиційної привабливості підприємств в сучасних умовах господарювання. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства при формуванні фінансової стратегії на прикладі споживчого товариства "Коопбізнес".

  дипломная работа [2,7 M], добавлен 28.01.2014

 • Сутність операційної діяльності підприємства. Особливості розробки виробничої програми підприємства. Формування операційного прибутку. Характеристика діяльності ТзОВ ВАП "Шаяни". Аналіз показників фінансового стану та ділової активності підприємства.

  курсовая работа [61,8 K], добавлен 09.03.2013

 • Аналіз та оцінювання акцій та облігацій. Стратегії однобізнесових та мультибізнесових підприємств: види та призначення. Ієрархія та етапи формування стратегії підприємства. Добір людей і перевірка виконання. Показники конкурентоспроможності організації.

  контрольная работа [1,3 M], добавлен 27.09.2009

 • Сутність і ознаки фінансової кризи підприємства, методи її діагностики. Характеристика діяльності підприємства КП "Оптова база". Аналіз та діагностика фінансового стану підприємства. Шляхи покращення стану підприємства та попередження банкрутства.

  дипломная работа [91,6 K], добавлен 09.10.2010

 • Економічна сутність та джерела формування прибутку в торгівлі та методологічні підходи до формування політики його розподілу. Аналіз фінансово-господарської діяльності та прибутковості підприємства, розробка стратегії та заходи щодо її збільшення.

  дипломная работа [200,5 K], добавлен 22.12.2009

 • Поняття економічного циклу, його сутність і особливості, класифікація та різновиди. Теорія циклів К. Маркса. Пояснення коливань на базі змін сукупної пропозиції. Основні заходи антикризової політики. Сутність інфляції, її причини та шляхи подолання.

  лекция [22,2 K], добавлен 27.01.2009

 • Сутність цінової політики підприємства. Вплив цінової політики на формування доходів, фінансового результату та беззбитковості підприємства. Типи ефективності господарювання підприємства та фактори її зростання. Аналіз цінової політики підприємства.

  курсовая работа [261,7 K], добавлен 23.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.