Розробка антикризової фінансової стратегії підприємства ТОВ "Альфа–Стар"

Сутність кризи та економічний механізм виникнення кризового стану підприємств. Особливості антикризової політики на підприємстві. Методика формування антикризової програми підприємства. Сутність, види та порядок розробки стратегії підприємства.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 10.06.2013
Размер файла 624,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Актив

2012

Пасив

2012

Платіжний надлишок або недостача

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

5

6

7

8

Найбільш ліквідні активи (А1)

70817

133866

Негайні пасиви (П1)

458362

499257

-387545

-365391

Активи, що швидко реалізуються

(А2)

560398

673884

Короткострокові пасиви (П2)

485099

1137769

75299

-463885

Активи, що реалізуються

повільно (А3)

424704

513137

Довгострокові пасиви (П3)

578000

879865

--153296

-366728

Активи, що важко реалізуються (А4)

2207057

2477024

Постійні пасиви (П4)

1732667

1287362

474390

1189662

Баланс

3254128

3804253

Баланс

3254128

3804253

x

x

За результатами аналізу ми бачимо, що на кінець 2012 року:

· A1 < П1;

· A2 < П2;

· A3 < П3;

· A4 > П4.

Отже , ситуація аналогічна з 2010 та 2011 роками.

Проведемо коефіцієнтний аналіз ліквідності за 2010-2012 роки. ( табл. 2.11).

Таблиця 2.11 - Аналіз показників ліквідності за 2010-2012 роки.

Показники

На кінець року

Абсолютне відхилення, ±

2010

2011

2012

2012-2011 рр.

2012-2010 рр.

Коефіцієнт покриття (поточної, загальної ліквідності)

1,10

1,11

0,81

-0,30

-0,30

Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності

0,56

0,68

0,57

-0,11

0,01

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,03

0,08

0,08

0,01

0,06

Чистий оборотний капітал

74480

99580

-316139

-415719

-390619

Отже,за даними табл.2.11 на кінець 2012 року коефіцієнт покриття становить 0,81 (1320887 / 1637026). Даний показник є нижчим нормованого показника (2-2,5). За останній рік коефіцієнт покриття зменшився на 0,30, що є негативним фактором. У порівнянні із показником на кінець 2010 року даний показник зменшився на 0,30.

На кінець 2012 року коефіцієнт швидкої ліквідності становить 0,57 ((1320887 -383939 -6336) / 1637026). Даний показник є низьким і свідчить про те, що за рахунок середньоліквідних активів підприємство не може погасити короткостровові зобов'язання в поточному році тільки на 56,85%. За останній рік коефіцієнт швидкої ліквідності зменшився на 0,11, що є негативним фактором. У порівнянні із показником на кінець 2010 року даний показник збільшився на 0,01.

На кінець 2012 року коефіцієнт абсолютної становить 0,08 ((133552 +314 / 1637026). Даний показник є нормальним для досліджуваного підприємства. За останній рік коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився на 0,01, що є позитивним фактором. У порівнянні із показником на кінець 2010 року даний показник збільшився на 0,06.

Чистий оборотний капітал на кінець 2012 року становить -316139 тис. грн., це на 415719 тис. грн. менше минулорічного показника та на 390619 тис. грн. менше показника на кінець 2010 року.

Далі проведемо аналіз фінансового стану ТОВ "Альфа - Стар" за 2010-2012 рр.(табл. 2.12).

Таблиця 2.12 - Аналіз показників фінансового стану та платоспроможності ТОВ"Альфа - Стар" за 2010-2012 роки

Показники

На кінець року

Абсолютне відхилення, ±

2010

2011

2012

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

1

2

3

4

5

6

Коефіцієнт платоспроможності (фінансової незалежності, автономності)

0,49

0,45

0,25

-0,19

-0,24

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,68

0,62

0,48

-0,14

-0,19

Коефіцієнт фінансової залежності

0,51

0,55

0,75

0,19

0,24

Коефіцієнт фінансового ризику (фінансового лівериджу)

1,04

1,25

2,98

1,74

1,95

Коефіцієнт загальної платоспроможності

1,96

1,80

1,33

-0,47

-0,63

Коефіцієнт поточної платоспроможності

0,03

0,08

0,08

0,01

0,06

Коефіцієнт довготермінового залучення позикових коштів

0,27

0,29

0,48

0,19

0,21

Коефіцієнт короткострокової заборгованості

0,57

0,62

0,65

0,03

0,08

За даними табл.2.12 , коефіцієнт платоспроможності становить на кінець 2012 року становить 0,25 (954765 / 3804253). Даний показник є низьким і свідчить про те, що власний капітал не становить більшої частини майна. За останній рік значення показника зменшилося на 0,19, а у порівнянні із 2010 роком, значення показника платоспроможності зменшилося на 0,24.

Коефіцієнт фінансової стійкості становить на кінець 2012 року 0,48 ((954765 +879865) / 3804253). Даний показник є нижчим рекомендованого рівня (0,6), що є негативним фактором. За останній рік досліджуваний показник зменшився на 0,14, а в порівнянні із показником за 2010 рік - зменшився на 0,19.

Коефіцієнт фінансової залежності склав на кінець 2012 року 0,75 ((3804253 - 954765)/ 3804253). У порівнянні із показником за 2011 рік значення показника зросло на 0,19, а в порівнянні із показником за 2010 рік значення коефіцієнта фінансової залежності зросло на 0,24.

Коефіцієнт фінансового лівериджу склав на кінець 2012 року 2,98 ((3804253 - 954765) / 954765). У порівнянні із 2011 роком, значення показника зросло на 1,74, а в порівнянні із показником за 2010 рік значення коефіцієнта фінансового лівериджу зросло на 1,95.

Коефіцієнт загальної платоспроможності склав на кінець 2012 року 1,33 ((2477024 + 1320887) / (3804253 - 954765)). У порівнянні із 2011 роком, значення показника зменшилося на 0,47, а в порівнянні із показником за 2010 рік значення коефіцієнта загальної платоспроможності зменшилося на 0,63.

Коефіцієнт поточної платоспроможності склав на кінець 2012 року 0,08 ((133552 +314 ) / 1637026). У порівнянні із 2011 роком, значення показника зросло на 0,01, а в порівнянні із показником за 2010 рік значення коефіцієнта поточної платоспроможності зросло на 0,06.

Коефіцієнт довготермінового залучення позикових коштів склав в 2012 році 0,48 (879865 / (954765 +538745)). У порівнянні із 2011 роком, значення коефіцієнта зросло на 0,19, а в порівнянні із показником за 2010 рік значення коефіцієнта поточної платоспроможності зросло на 0,21.

Коефіцієнт короткострокової заборгованості склав в 2012 році 0,65 (1637026/ (1637026 + 879865)). У порівнянні із 2011 роком, значення коефіцієнта зросло на 0,03, а в порівнянні із показником за 2010 рік значення коефіцієнта поточної платоспроможності зросло на 0,08.

Підсумовуючи дослідження зазначимо, що фінансовий стан підприємства є нестійким і потребує подальшого удосконалення, про що свідчить значення показника фінансової стійкості 0,48.

Проведемо аналіз ефективності використання основного капіталу (табл. 2.13).

Таблиця 2.13 - Аналіз показників ефективності використання основного капіталу ТОВ "Альфа - Стар" за 2010-2012 роки

Показники

На кінець року

Абсолютне відхилення, ±

2010

2011

2012

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

Частка основного капіталу у власному

1,06

1,08

1,72

0,63

0,66

Коефіцієнт модернізації

0,47

0,48

0,49

0,01

0,02

Коефіцієнт реальної вартості майна

0,65

0,60

0,53

-0,07

-0,12

За даними аналізу ми бачимо, що частка основного капіталу у власному становить на кінець 2012 року 1,72 (1638404 / 954765). За останній рік показник збільшився на 0,63, а в порівнянні із значенням на кінець 2010 року, показник збільшився на 0,66.

Коефіцієнт модернізації становить на кінець 2012 року 0,49 (1565213 / 3203617). За останній рік показник зменшився на 0,01, а в порівнянні із значенням на кінець 2010 року, показник зменшився на 0,02.

Коефіцієнт реальної вартості майна становить на кінець 2012 року 0,53 ((1638404 +6336) / 3804253). За останній рік показник зменшився на 0,07, а в порівнянні із значенням на кінець 2010 року, показник збільшився на 0,12.

Підсумовуючи дослідження зазначимо, що основний капітал сформований за рахунок власних та залучених джерел фінансування, що є негативним фактором. Основні засоби застарівають, і їх ефективність щороку зменшується, тому потрібно проводити інвестування в оновлення основного капіталу.

Проведемо аналіз ефективності використання оборотного капіталу.( табл.. 2.14).

Таблиця 2.14 - Аналіз показників ефективності використання оборотного капіталу ТОВ"Альфа -Стар" за 2010 - 2012 роки

Показники

На кінець року

Абсолютне відхилення, ±

2010

2011

2012

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

Власний оборотний капітал

-692985

-758922

-1522259

-763337

-829274

Коефіцієнт маневреності власних коштів

-0,48

-0,52

-1,59

-1,11

-1,07

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами

-0,24

-0,23

-0,40

-0,17

-0,16

Власний оборотний капітал становить на кінець 2012 року -1522259 (1448135 - 2477024) тис. грн. За останній рік вартість власного оборотного капіталу зменшилася на 763337 тис. грн. а у порівнянні із значенням за 2010 рік зменшилася на 829274 тис. грн. що є негативним фактором.

Коефіцієнт маневреності власних коштів становить на кінець 2012 року -1,59 (-692985 / 1438788). За останній рік показник зменшився на 1,11 тис. грн. а у порівнянні із значенням за 2010 рік зменшився на 1,07, що є негативним фактором.

Коефіцієнт забезпеченості власним оборотним капіталом становить на кінець 2012 року -0,40 (-1522259 / 3804253). За останній рік показник зменшився на 0,17 тис. грн. а у порівнянні із значенням за 2010 рік зменшився на 0,16, що є негативним фактором.

Проведемо аналіз показників ділової активності ТОВ "Альфа - Стар" за 2010-2012 рр.(табл. 2.15).

Таблиця 2.15 - Аналіз показників ділової активності ТОВ "Альфа - Стар" за 2010-2012 роки

Показники

За рік

Абсолютне відхилення, ±

2010

2011

2012

2012 від 2011рр.

2012 від 2010рр.

Коефіцієнт оборотності активів

1,20

1,50

0,93

-0,57

-0,27

Тривалість обороту активів, днів

300,32

240,38

386,93

146,56

86,61

Коефіцієнт оборотності запасів

8,62

11,72

8,33

-3,39

-0,29

Тривалість обороту запасів, днів

41,77

30,73

43,24

12,51

1,47

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

10,24

9,99

5,38

-4,61

-4,86

Період погашення дебіторської заборгованості, днів

35,16

36,04

66,96

30,92

31,80

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

4,85

5,57

2,54

-3,03

-2,30

Період погашення кредиторської заборгованості, днів

74,26

64,60

141,46

76,86

67,20

За даними таблиці 2.15 ми бачимо, що в 2012 році коефіцієнт оборотності активів склав 0,93, що на 0,57 менше показника за 2011 рік та на 0,27 менше значення оборотності активів за 2010 рік. Тривалість обороту активів в 2012 році становить 386,93 днів, що є нормальним показником. Відзначимо, що за останній рік тривалість обороту активів збільшилась на 146,56 днів.

Коефіцієнт оборотності запасів підприємства склав в 2012 році 8,33, що на 3,39 меншепоказника за 2011 рік та на 0,29 менше значення оборотності запасів за 2010 рік. Тривалість обороту запасів в 2012 році становить 386,93 днів, що є низьким показником. За останній рік тривалість обороту запасів збільшиласьна 12,51 днів.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості склав в 2012 році 5,38, що на 4,61менше показника за 2011 рік та на 4,86 менше значення оборотності дебіторської заборгованості за 2010 рік. Період погашення дебіторської заборгованості в 2012 році становить 386,93 днів, що є низьким показником. За останній рік термін погашення заборгованості збільшився на 30,92 днів.

Зазначимо, що період погашення дебіторської заборгованості менший періоду погашення кредиторської в 2012 році, що є хорошим показником, який свідчить про те, що підприємство встигає вивільники кошти та за їх рахунок погашати кредиторську заборгованість. Період погашення кредиторської заборгованості 141,46 днів, що на 76,86 днів більше показника 2011 року.

2.3 Діагностика банкрутства підприємства

Одним із головних завдань управління в конкурентному ринковому середовищі є виявлення заграти банкрутства і розробка контрзаходів, спрямованих на подолання на підприємстві негативних тенденцій.

Для прогнозування банкрутства у світовій практиці використовується система моделей, розроблених західними спеціалістами, зокрема:

1. Модель Альтмана (1968 p.)

Z = 1,2*Х1 +1,4*Х2 +3,3*Х3 +0,6*Х4 +0,999*Х5 (2.1)

де Z -- рівень ризику банкрутства;

1,2; 1,4; 3,3; 0,6; 0,999 - константи;

Х1 -- відношення власного оборотного капіталу до сукупних активів

де , (2.2)

Х2 -- відношення чистого прибутку до сукупних активів

де , (2.3)

Х3 -- відношення фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування до сукупних активів

де , (2.4)

Х4 -- відношення між власним і залученим капіталом

де , (2.5)

X5 -- відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції до сукупних активів

де , (2.6)

В моделі Альтмана фактор X1 характеризує певною мірою ліквідність балансу; Х2, Х3, - рентабельність активів; X4 -- структуру капіталу; Х5 -- оборотність активів.

Розглянемо ймовірність банкрутства підприємства за моделлю Альтмана за даними фінансової звітності на кінець періоду (див. додатки).

Таблиця 2.16 - Оцінка ймовірності банкрутства ТОВ «Альфа - Стар» за моделлю Альтмана

Модель Альтмана

Показник

2010

2011

2012

Х1

0,02543

0,0306

-0,0831

Х2

0,0064

0,00436

-0,1284

Х3

0,02074

0,00638

-0,1562

Х4

1,14458

0,95181

0,37934

Х5

1,12102

1,42286

1,56237

Z =

1,91455

2,05641

0,99333

Значення Z-рахунку

Ймовірність банкрутства

1,80 і менше

Дуже висока

Від 1,81 до 2,70

Висока

Від 2,71 до2,90

Існує ймовірність

2,91 і вище

Дуже низька

Якщо порівняти результати розрахунків з нормативами , то можна стверджувати, що ймовірність банкрутства висока.

2. Модель Ліса (1972 р.)

(2.7)

Х1 -- відношення оборотного капіталу до всіх активів

де , (2.8)

Х2 -- відношення прибутку від реалізації до всіх активів

де , (2.9)

Х3 -- відношення нерозподіленого прибутку до всіх активів

де , (2.10)

Х4 -- відношення власного капіталу до позичкового капіталу

де , (2.11)

Таблиця 2.17 - Ймовірність банкрутства підприємства за моделлю Ліса

Модель Ліса

Показник

2010

2011

2012

х1

0,27066

0,32053

0,34721

х2

-0,0631

-0,08399

-0,1149

х3

0,00665

0,00816

-0,1108

х4

0,96544

0,80185

0,33507

Z =

0,01259

0,01373

0,00533

Якщо значення Z < 0,037 - ймовірність банкрутства висока ; Z > 0,037 - ймовірність банкротства низька. Відповідно до наших данних ймовірність банкрутства на підприємстві висока.

3. Модель Таффлера (1977 р.)

(2.12)

X1 -- відношення прибутку від реалізації продукції до короткострокових зобов'язань

де , (2.13)

Х2 -- відношення оборотних активів до зобов'язань

де , (2.14)

Х3 -- відношення короткострокових зобов'язань до всіх активів

де , (2.15)

Х4 -- відношення власного капіталу до позичкового капіталу

де , (2.16)

Таблиця 2.18 - Ймовірність банкротства підприємства ТОВ «Альфа - Стар» за Таффлером

Модель Таффлера

Показник

2010

2011

2012

Х1

-0,2572

-0,2897

-0,2669

Х2

0,63067

0,68547

0,5214

Х3

0,24523

0,28993

0,43031

Х4

0,96544

0,80185

0,33507

Z =

0,14428

0,11606

0,05738

Мінімальне значення Z < 0,2.За нашими даними бачимо високу ймовірність банкрутства підприємства.

На основі вище запропонованих моделей можна зробити висновок. На підприємстві існує висока ймовірність банкрутства. Для уникнення підприємством банкрутства можливі деякі заходи :

· знайти шляхи додаткового фінансування підприємства;

· позбутися збиткової продукції підприємства і підрозділів;

· звернути увагу на управління активами;

· розробити і почати здійснення програми скорочення затрат.

2.4 SWOT - аналіз

У процесі розробки стратегії недостатньо проаналізувати внутрішню і зовнішню середу лише в розрізі їх окремих підсистем. Для обгрунтування значимості і рівня виконання окремих факторів або їх груп необхідно всі фактори, які вивчаються, віднести до позитивно чи негативно чинним. Ці фактори отримали назву "можливостей" (О) і "загроз" (Т) з боку зовнішнього середовища, а також "сильних" (S) і "слабких" (W) сторін діяльності підприємства відносно його мікросередовища. При цьому зовнішні і внутрішні фактори необхідно аналізувати в їх взаємозв'язку і залежності. Для цього використовується SWOT - аналіз .

Основні етапи проведення SWOT - аналізу спрямований на аналіз поточної ситуації (етапи 1 - 4) і прогноз майбутнього (етапи 5 - 8):

1. Аналіз критичних внутрішніх і зовнішніх факторів.

2. Оцінка зовнішніх факторів.

3. Експертиза внутрішніх факторів.

4. Визначення конкурентних переваг (недоліків).

5. Прогнозування тенденцій розвитку для аналізованих зовнішніх факторів.

6. Розробка вимог до рекомендацій, спрямованим на посилення переваг і подолання недоліків кожного з внутрішніх факторів.

7. Визначення бажаного і реального стану підприємства.

8. Формування стратегії для кожного напрямку діяльності.

Для оцінки сильних, слабких сторін, можливостей і загроз, а також їх впливу доцільно використовувати матрицю.

За допомогою даної матриці встановлюються зв'язки між найбільш впливовими факторами зовнішнього і внутрішнього середовища. На кожному з чотирьох полів матриці слід розглянути всі можливі парні комбінації між загрозами, можливостями, сильними і слабкими сторонами. Встановлені взаємозв'язки будуть основою при виборі стратегій .(табл. 2.19).

Поле "сильні сторони - можливості" (СіМ) - потребує розробки стратегій підтримки та розвитку сильних сторін підприємства в напрямку реалізації шансів зовнішнього оточення.

Поле "сильні сторони - загрози" (СіЗ) - передбачає формування стратегій використання сильних сторін з метою усунення загроз.

Поле "слабкі сторони - можливості" (слМ) - передбачає розробку стратегій подолання слабкостей підприємства за рахунок можливостей зовнішнього середовища.

Поле "слабкі сторони - загрози" (СлЗ) - "кризовий поле", так як тут об'єднуються загрози і слабкі сторони. У зв'язку з цим існує необхідність розробки стратегій, спрямованих як на подолання загроз, так і на усунення слабкостей підприємства, що завжди є складним завданням.

Таблиця 2.19 - Матриця SWOT підприємства ТОВ « Альфа - Стар»

Поле СіМ (сильні сторони та можливості)

Поле СіЗ (сильні сторони та загрози)

1. За рахунок наявної у підприємства широкої мережі збуту збільшити частку українського ринку;

2 Існує можливість виходу на міжнародні ринки;

3. Отримання додаткових фінансових ресурсів;

4. Партнерство з постійними постачальниками;

5. Розробка нової продукції;

6. Залучення до роботи кваліфікованого персоналу може стати конкурентною перевагою підприємства;

7. Зростання частки ринку за рахунок гарної репутації.

1. За рахунок розмаїття торгових марок, брендів уникнутии зменшення цільової аудиторії;

2. За допомогою великого асортименту продукції зменшити кількість конкурентів на ринку;

3. Нижчі витрати порівняно з конкурентами

4. Розвиток підприємства за допомогою інвесторів , дана компанія отримала великі інвестиції для свого розвитку.

Поле СлМ (слабкі сторони та можливості)

Поле СлЗ (слабкі сторони та загрози)

1. За рахунок впровадження нової маркетингової політики та політики стимулювання збуту зменшити наслідки невикористання елементів по стимулюванню збуту кінцевим споживачам ;

2. Впровадження нової маркетингової політики з включенням до неї системи знижок;

3. За рахунок розробки нової продукції;

. 4. За рахунок зменшення терміну погашення дебіторської заборгованості скоротити наявний касовий розрив;

1. Агресивна і продумана маркетингова політика конкурентів може посунути підприємство з лідируючих позицій.

2. Використання нових методів маркетингу;

3. Інфляційні процеси в Україні в подальшому можуть відлякувати іноземних інвесторів від інвестицій в дане підприємство;

4. Високий рівень витрат

5. Поліпшення умов співпраці з постачальниками

З матриці SWOT видно, що використовуючи свої сильні сторони ТОВ «Альфа - Стар» може збільшити частку українського ринку та вийти на міжнародні ринки. В той же час за допомогою сильних сторін підприємство може боротися з загрозами із зовнішнього середовища, адже за рахунок розмаїття торгових марок і брендів можна уникнутии зменшення цільової аудиторії, а за допомогою великого асортименту продукції зменшити кількість конкурентів на ринку.

Зі слабкими сторонами підприємства можна боротися за допомогою можливостей. Наприклад впровадження нової маркетингової політики з включенням до неї системи знижок дозволить подолати недолік відсутності даної системи у підприємства. Окрім того нова маркетингова політика та політика стимулювання збуту дозволять зменшити наслідки невикористання елементів по стимулюванню збуту кінцевих споживачів (consumer promotion). За рахунок зменшення терміну погашення дебіторської заборгованості скоротити наявний касовий розрив.

Найгіршими варіантами розвитку для підприємства є наступні: агресивна і продумана маркетингова політика конкурентів може посунути підприємство з лідируючих позицій , може скоротитись об'єм продажу продукції, що негативно вплине на діяльність підприємства, його фінансові результати. Нестабільні інфляційні процеси в Україні в подальшому можуть відлякувати іноземних інвесторів від інвестицій в дане підприємство.

Отже, наведений SWOT-аналіз показує які слабкі та сильні сторони є у обраного підприємства, а також які можливості та загрози існують для нього з боку зовнішнього середовища. За наведеними даними можна зробити висновок, що підприємство «Альфа - Стар» має значну кількість сильних сторін, за рахунок яких можна втілити в життя можливості та оминути загрози, окрім того можливості дають змогу боротися зі слабкими сторонами, зменшуючи їх негативний вплив.

Провівши оцінку виробничо-господарської діяльності ТОВ "Альфа - Стар" можна зробити висновок, що підприємство є неплатоспроможним і фінансово нестійким. Хоча обсяги продажу продукції у 2012 році зросли у порівнянні з 2011 роком, але отриманих замовлень на готову продукцію не вистачає для кращого розвитку підприємства.

Необхідно відзначити, що в 2012 році підприємство залишається фінансово залежним від його кредиторів, баланс підприємства не можна вважати ліквідним, частка позикового капіталу значно перевищує частку власного.

Але дослідивши перспективи розвитку підприємства, а також зовнішні умови бізнесу, можна сказати, що ТОВ «Альфа - Стар» має потенційні можливості виходу з кризового становища.

Продукція ТОВ "Альфа - Стар" за якістю не поступається продукції конкурентів , але треба вдосконалюватись. Задоволення потреби в даній продукції допоможе підприємству розширити масштаби його діяльності, збільшити прибуток. Вивчивши перспективи зростання обсягів діяльності підприємства, отримання додаткових фінансових ресурсів, вдосконалення системи управління, технічних ресурсів, зростання потенціалу трудових ресурсів, можна сказати, що ТОВ "Альфа - Стар" володіє середніми можливостями до виживання і подальшого розвитку.

3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА З КРИЗОВОГО СТАНОВИЩА

3.1 Стратегія підприємства: сутність, види та порядок розробки

Загальна (генеральна) стратегія розвитку підприємства пов'язана з діяльністю підприємства в цілому, використанням всіх ресурсів і орієнтована на виконання його головної цілі

Виробничі (допоміжні) види стратегій забезпечують реалізацію генеральної стратегії підприємства по окремим направленням його діяльності (маркетингова, фінансова, виробнича та ін.), видам діяльності (стратегія основної діяльності, пов'язана з реалізацією товарів і обслуговуванням покупців, стратегія неторгової діяльності - ремонтно-будівельної, транспортної, виробничої і т. д.) використанню окремих видів ресурсів (стратегія формування і використання трудових ресурсів, матеріально-технічної бази, фінансових ресурсів і т. д.).

Стратегічні плани повинні бути зроблені так, щоб не тільки залишатися цілісними протягом тривалих періодів часу, але і бути достатньо гнучкими, щоб при необхідності можна було здійснити модифікацію і переорієнтування. Загальний стратегічний план варто розглядати як програму, що спрямовує діяльність фірми протягом тривалого періоду часу, даючи собі звіт про те, що конфліктна і постійно мінлива ділова і соціальна обстановка робить постійні коригування неминучими.Першим і, може бути самим істотним рішенням при плануванні, буде вибір цілей підприємства.

Діяльність підприємства на споживчому ринку направлена на досягнення певних стратегічних цілей і тактичних задач, які дозволяють забезпечити ефективну господарську діяльність, виживання і його конкурентоспроможність на ринку. Під ціллю розуміють якісні і кількісні характеристики функціонування підприємства, до досягнення яких воно прагне.

Досягнення цілей підприємства передбачає реалізацію цілей суспільства (в нормальних умовах розвитку ринку), оскільки отримання прибутку передбачає реалізацію продукції, тобто визнання її покупцем.

Формування цілей підприємства, вибір основних із них залежить і від стадії життєвого циклу підприємства, що показано в табл. 3.1.

Залежність формування основних цілей і завдань в залежності від життєвого циклу підприємства може бути представлена таким чином:

Таблиця 3.1 - Класифікація цілей підприємства в залежності від стадії життєвого циклу.

Стадія життєвого циклу

Головна ціль підприємства

Основне завдання

Народження

Виживання

Вихід на ринок

Дитинство

Короткочасний прибуток

Закріплення позицій на ринку

Юність

Прискорений ріст об'ємів продаж та прибутку

Захоплення своєї частини ринку

Рання зрілість

Постійний ріст об'ємів діяльності

Диверсифікація діяльності (освоєння додаткових напрямків діяльності)

Зрілість

Формування іміджу підприємства і збалансований ріст

Закріплення позицій підприємства на освоєному ринку

Старіння

Збереження позицій

Забезпечення стабільності господарської діяльності

Відродження

Оживання (пошук додаткових імпульсів в діяльності)

Омоложення (технічне переозброєння, нові постачальники, застосування нових технологій і т. п.)

Мета підприємства (товариства) - це визначення якісних і кількісних характеристик функціонування підприємства, до досягнення яких воно прагне.

Мета функціонування товариства утворює складну і взаємопов'язану систему, що залежить як від зовнішнього середовища, котре оточує підприємство, такі від внутрішніх факторів його функціонування.

Завдання підприємства визначають етапи або шляхи досягнення мети в період, на який розробляється стратегія, це відображено на табл. 3.2.

Таблиця 3.2 - Етапи досягнення мети в період, на який розробляється стратегія.

Ознака

Вид мети

Характеристика мети

1. В залежності від ступеню досягнення мети

бажані

- життєво-необхідні

Бажана мета діяльності будь-якого підприємства - це отримання максимальних прибутків

Життєвонеобхідна мета - отримання мінімально-необхідних прибутків, котрі забезпечують збереження статутного фонду підприємства

2. В залежності від часового фактору

перспективна

- поточна

мета, яка повинна бути досягнута в майбутньому, через 5-10 років

мета, досягнення якої необхідне уже сьогодні

3. В залежності від відношення до головної мети підприємства

кінцеві

проміжні

Головні цілі підприємства завдання, які ставить перед собою підприємство для досягнення головної мети

4. В залежності від оцінки

-кількісні

- якісні

Кількісні цілі виражаються певними абсолютними і відносними показниками (об'єм продажу, сума отриманого прибутку, ріст прибутку на інвестований капітал і т. д.)

Якісні цілі виражаються наступними показниками: культура обслуговування, соціальний мікро-клімат, культура виробництва

5. В залежності від ступеня впливу зовнішніх факторів на функціонування

підприємства

цілі, зумовлені змінами у зовнішньому середовищі

цілі, не пов'язані із змінами у зовнішньому середовищі

Інфляція, зміни податкової політики держави, зміни попиту споживачів

Вони, як правило, впливають з невикористаних резервів покращення діяльності підприємства і не потребують додаткового залучення ресурсів

6. В залежності від змісту і характеру відображуваних інтересів

цілі підприємства, як суб'єкта ринкових відносин

цілі суспільства, задоволення потреб населення

Отримання прибутків

Відповідність обсягу і структури споживчому попиту

7. В залежності від предмету діяльності

цілі виробництва

цілі комерційної діяльності

цілі соціальної діяльності

цілі інноваційної діяльності

цілі інвестиційної діяльності

Випуск продукції

Реалізація товарів

Створення сприятливих умов праці

Впровадження нових технологій

Вкладання коштів в реальні і фінансові інвестиції

8. В залежності від об'єкту виконання мети

на рівні групи підприємств

на рівні підприємства

на рівні структурної одиниці

об'єднання, підприємство,

відділ магазину, філіал універмагу

В умовах ринкових відносин діяльність кожного підприємства (товариства) залежить від конкурентного середовища і зміни кон'юнктури товарного ринку з метою досягнення безперервного зростання обсягів діяльності воно повинно формувати власну стратегію розвитку. Види стратегії та їх характеристика показана на рисунку 3.1 і в таблиці 3.3.

Рис 3.1 - Види стратегії.

Таблиця 3.3 - Характеристика видів базової та альтернативних стратегій.

Різновид базової стратегії

Критерії визначення характеру стратегії

Стратегічні альтернативи

1.Стратегія зростання (наступальна)

Об'єм продаж.

Дохід.

Частка ринку.

Швидкість зростання.

Інтенсифікація ринку: просунення на нові ринки, розширення присутності, географічна експансія.

Диверсифікація: вертикальна, горизонтальна, побіжна.

Міжфірмове співробітництво та кооперація.

Зовнішньоекономічна діяльність.

2.Стратегія стабілізації (наступально-оборонна)

Дохід на об'єм продаж.

Дохід на активи.

Дохід на акції.

Швидкість пожвавлення.

Економія: ревізія витрат, консолідація, пожвавлення.

Зрушення: зменшення витрат, поновлення доходу, активізація фінансової діяльності.

Забезпечення сталості:

Селективність балансування на ринках, фінансова економія.

3.Стратегія виживання (оборонна)

Критичний аналіз:

продуктів та ринків;

фінансового стану;управління

Перебудова маркетингової діяльності: вилучення товару, експансія на основі ринки тощо;

Перебудова системи управління;Фін.перебудова

Розробка стратегії діяльності підприємства на споживчому ринку здійснюється в декілька етапів, суть і зміст яких в наступному:

- На першому етапі повинен бути проведений аналіз зовнішнього середовища функціонування підприємства та його виробничо-технічні можливості.

Для цього необхідно:

1. Провести дослідження ринку діяльності підприємства та виявити тенденції його розвитку.

2. Оцінити виробничо-технічні можливості підприємства, і його конкурентоспроможність, проаналізувати можливості використання внутрішніх резервів і ресурсів підприємства для підвищення ефективності його функціонування.

3. Провести аналіз зовнішнього середовища функціонування підприємства, який передбачає дослідження:

· макроекономічних процесів (інвестиційного попиту і пропозиції, наявності кредитних ресурсів, політики позикових процесів, демографічних прогнозів, співвідношення між експортом та імпортом і т. д.)

· регулюючої діяльності держави (господарського і трудового законодавства, грошової і фінансової політики, змін в податковій та тарифній системі, антимонопольного регулювання);

· району діяльності підприємства (долі в товарообігу, рівня монополізації в місті (районі), кількості підприємств - конкурентів та їх позиції на ринку).

Підсумком першого етапу розробки стратегії підприємства є отримання інформації, яка дозволяє дати оцінку поточній обстановці, в якій функціонує підприємство, оцінити його конкурентоспроможність і приділити найбільш ймовірні направлення його подальшого розвитку.

- Другий етап розробки стратегії пов'язаний з визначенням цілей та ключових проблем розвитку підприємства.

На цьому етапі формуються узагальнені якісні цілі діяльності підприємства, які мають загальний характер і кількісно не виражені. Наприклад, досягнення достатнього збільшення прибутку для фіксування діяльності підприємства або введення в нові сфери ринку.

Поставленні цілі погоджуються, конкретизуються і кількісно визначаються в вигляді системи важливих показників господарсько-фінансової діяльності, яких хоче досягти підприємство в певний період. Наприклад, темпи росту об'єму продаж, показники ефективності використання ресурсів, об'єм прибутку всього і на інвестиційний капітал, рівень виплачених дивідендів ті ін.

- На третьому етапі обґрунтування стратегії підприємства розробляються альтернативні варіанти розвиток підприємства. З цією ціллю провіряються відношення між поставленими цілями та наявними можливостями підприємства, його ресурсним потенціалом. На основі складання матриці "цілі-можливості" проводиться кількісна оцінка відношення потреби і можливості підприємства в досягненні цілей. В випадку не відповідності розробляються тактичні програми, виконання яких ліквідує виявлений дисбаланс.

Аналіз не відповідності здійснюється по всім показникам і направленням діяльності на основі даних першого етапу. Якщо наявні у підприємства ресурси не дозволяють забезпечувати досягнення поставлених цілей, то потрібно повернутись до другого етапу і відкоригувати поставлені цілі.

Результатом процесу пов'язування цілей ті ресурсів підприємства є альтернативні варіанти його розвитку, які розрізняються як по кількісним характеристикам, так і по часу досягнення поставлених цілей.

- Четвертий етап - оцінка та вибір стратегії розвитку. На цьому етапі праці здійснюється перевірка степені реальності та виконання поставлених цілей і розроблених варіантів їх досягнення. При оцінці розроблених стратегій розвитку важливо визначити, чи можна реалізувати стратегію при наявному ресурсному потенціалі або необхідні зусилля в області маркетингу, удосконалення організації торгівлі та ін., або стратегія представляє інтерес, але не може бути реалізована.

- П'ятий етап - складання програми дії і контроль їх реалізації. На цьому етапі праці повинен здійснюватися зв'язок всіх заходів, пов'язаних з реалізацією вибраної стратегії, їх конкретизація по всіх рівнях управління підприємства з визначенням послідовності здійснення конкретних заходів по часу здійснення і виконавцям, тобто цей етап уявляє собою тактичне планування, направлене на досягнення обраної стратегії розвитку підприємства.

Не залежно від формулювання стратегічних цілей діяльності підприємства на майбутній період обов'язковим є забезпечення прибутковості підприємства. Прибутковість можна розглядати не тільки як ціль, але і як основну умову ділової активності підприємства, як її результат, ступінь ефективності здійснення функцій підприємства по обслуговуванню ринку і споживача та по рішенню власних підприємницьких задач.

Підприємство може отримати прибуток тільки при певному об'ємі товарообігу, який в свою чергу передбачає відповідність об'єму і структури реалізуємих, товарів об'єму і структури споживчого попиту, тобто цільова функція підприємства - отримання прибутку - не суперечить цілям суспільства, який прагне до задоволення своїх потреб, а направлена на їх досягнення.

Підприємство, яке розробляє свою стратегію на перспективу, завжди прагне до максимілізації отриманого прибутку, тому що це є одною з умов для рішення виробничих і соціальних задач. Для забезпечення стабільності положення підприємства на ринку необхідно визначити економічні кордони об'ємів його діяльності, порушення яких може привести до банкрутства підприємства.

3.2 Основні напрямки виходу підприємства ТОВ « Альфа - Стар» з кризи

При розробці антикризової стратегії проводиться ретельний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища бізнесу. Аналіз зовнішнього середовища з метою виявлення причин кризи можна розділити на: аналіз макросередовища, яку умовно ділять на чотири сектори: політичне оточення, економічне оточення, соціальне оточення, технологічне оточення;

аналіз конкурентного середовища за її п'яти основних складових: покупці, постачальники, конкуренти всередині галузі, потенційні нові конкуренти, товари - замінники.

Розглядаючи політичне оточення необхідно відзначити, що з виділенням Україні та інших республік в окремі суверенні держави різко змінилися ринки збут практично у всіх державах СНД, порушилися господарські зв'язки між підприємствами - постачальниками сировини і виробниками готової продукції. Встановлені митні бар'єри сприяли подорожчання комплектуючих, що поставляються з - за кордону, що збільшило собівартість продукції, що випускається. Багато галузей народного господарства переживають нині кризу. Криза взаємних неплатежів негативно позначається на діяльності підприємства, зменшується кількість замовлень на продукцію, що веде до зменшення обсягів продажів, прибутку, одержуваної підприємством.

Підприємство володіє висококваліфікованими кадрами в області торгівлі, але чисельність працівників ТОВ "Альфа - Стар" з кожним роком скорочується, основною причиною чого є невиплата заробітної плати. З-за матеріальних труднощів, які долаються підприємством, воно не в змозі впровадити нововведення , що значно знижує його конкурентоспроможність на ринку автомобільної продукції.

Розглядаючи конкурентне середовище, необхідно відзначити, що багато наших споживачі опинилися також у кризовому становищі, вони є неплатоспроможними, тому не можуть розрахуватися за поставлену їм продукцію, що значно знижує кількість обігових коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, і, у свою чергу, є причиною неможливості закупівлі нової продукції. До того ж такі споживачі в даний час використовують товари, придбані раніше. Тому відбулося зниження потенційної потреби в автомобільній хімії ТОВ "Альфа- Стар" на 36,7%. Основними конкурентами є ЧП "АМВ-Запорожье", VENOL , Platinum-auto , ИМПЕРИЯ-ПРАЙМ та ін.

Продукція ТОВ "Альфа-Стар" хоч і не поступається їм за якістю, надійності, технічним характеристикам, але ціна на продукцію ТОВ "Альфа-Стар" вище, ніж на зарубіжні аналоги, що пояснюється значною її собівартістю.

При аналізі зовнішнього середовища підприємстві значна увага приділяється оцінці ефективності поточної стратегії підприємства. Також розглядаються сильні і слабкі сторони, можливості та загрози для підприємства ззовні. Найзручніший і апробований спосіб оцінки стратегічного положення підприємства - SWOT-аналіз. Незважаючи на хорошу якість продукції, конкурентоспроможність продукції знижують високі ціни і витрати підприємства.

Криза є об'єктивною рисою і передумовою розвитку будь-якої макро і мікроекономічної системи. Кризові явища в діяльності підприємства виявляються у формі різкого загострення суперечностей, які виникають у процесі взаємодії окремих елементів економічної системи між собою і з зовнішнім оточенням [31].

ТОВ "Альфа-Стар" знаходиться в кризовому становищі. Про це свідчить зниження підприємством торгівельної діяльності, зниження фінансової стійкості. В даний час ТОВ "Альфа-Стар" є неплатоспроможним і фінансово нестабільним підприємством. Необхідно вживати термінових заходів для відновлення платоспроможності підприємства.

Такими заходами можуть бути:

1. Реструктуризація підприємства, з виділенням нових прибуткових підрозділів , які дозволять збільшити обсяг продажів.

2. Збереження сформованих господарських зв'язків. Руйнування сформованих господарських зв'язків негативно позначається на продажі , ускладнює матеріально - технічне постачання і загрожує посиленням економічного спаду для підприємства. У зв'язку з цим підприємству слід проводити роботу по збереженню сформованих зв'язків зі своїми партнерами , а також шукати нових.

3. Слід провести інвентаризацію запасів з метою виявлення надлишків. Ці надлишки можна вигідно продати за ринковими цінами. Таким чином можна отримати додаткові фінансові ресурси.

4. Необхідно проаналізувати, які товари більш рентабельні і мають у споживачів найбільший попит, а потім зосередити увагу на продажі цих виробів.

5. Запровадження системи знижок.

6. Удосконалення ціноутворення на продукцію, що випускається. Суть цінової стратегії виживання проста - знижувати ціни на товари, щоб залучити покупців, якщо не новизною і якістю, то хоча б дешевизною своїх виробів. Та не всі підприємства можуть використовувати таку стратегію, щоб покривати всі витрати на вироби, а також отримувати частину прибутку. До того ж така цінова стратегія повинна супроводжуватися активною роботою в області маркетингу. Крім того, питання ціноутворення мають триматися під постійним контролем, оскільки ситуація на ринку постійно змінюється і ціни - якраз той елемент у господарській політиці підприємства, який дає можливість оперативно відгукуватися на всі побажання попиту і пропозиції, попереджаючи виникнення фінансових труднощів.

7. Реорганізація відповідних компонентів або системи управління підприємством в цілому, підвищення кваліфікації менеджерів.

8. Участь підприємства у різних інвестиційних та інноваційних програмах, що дає можливість використання пільг з оподаткування та кредитування.

При відновленні платоспроможності підприємства стає можливою реалізація стратегії зростання. При реалізації стратегії зростання можна виділити напрямки покращення фінансового стану : запровадження знижок , знаходження нових клієнтів , знаходження нових постачальників з більш якісною продукцією , яка буде краще продаватись [32].

На даному підприємстві є багато товару, який можна продати за гарними знижками. Отримані кошти можна вкласти в нових потенційних постачальників.

Як і в інших підприємств, в умовах кризи неплатежів у даного підприємства є нестача грошових коштів, проблеми зі збутом (великий обсяг готової продукції на складі) та з отриманням дебіторської заборгованості.

Щодо джерел отримання грошових коштів, то до них відносяться:

- реалізація продукції з негайною оплатою.

- отримання дебіторської заборгованості.

- продаж резервних грошових активів.

- продаж матеріальних і нематеріальних активів (зайвих запасів).

- отримання банківських кредитів.

- залучення інвестицій, приватного капіталу та інших внесків.

Перші чотири шляхи більш доцільні, тому що не приводять до збільшення валюти балансу. В цих випадках грошові кошти формуються шляхом реструктуризації активів. Два останніх - можуть використовуватись для підтримки поточної платоспроможності в крайніх випадках, тому що вони приводять до відволікання залучених фінансових ресурсів від цільового використання.

Щодо управління дебіторською заборгованістю, то найбільш ефективними будуть такі шляхи:

1) визначення термінів прострочених залишків на рахунках дебіторів і порівняння цих термінів із середніми показниками в галузі, показниками конкурентів і даними минулих років;

2) періодичний перегляд граничної суми кредиту, виходячи з реального фінансового становища клієнтів;

3) якщо виникають проблеми з одержанням грошей, то необхідно вимагати заставу на суму, не меншу, ніж сума на рахунку дебітора;

4) використання арбітражних судів для стягнення боргів при наявності порук чи гарантій;

5) продаж рахунків дебіторів факторинговій компанії чи банку, що надає факторингові послуги, якщо це вигідно;

6) при продажу великої товарної партії негайне виставлення рахунку покупцю;

7) використання циклічної виписки рахунків для підтримання одноманітності операцій;

8) відправлення поштою рахунків покупцям за декілька днів до настання терміну платежу;

9) страхування кредитів для захисту від значних збитків за безнадійними боргами;

10) обминання дебіторів з високим ризиком, наприклад, якщо покупці належать до країни чи галузі, що переживають істотні фінансові труднощі.

Так, щоб оптимізувати значення коефіцієнту абсолютної ліквідності з тією ж сумою короткострокової заборгованості, треба мати 26,84 тис. грн. в готівці або короткострокових фінансових вкладеннях або суму поточної заборгованості 2,5 тис. грн., що є нереальним шляхом, оскільки у підприємства не буде вистачати коштів для здійснення поточної діяльності. Тобто вихід з цієї ситуації - удосконалення виробництва та розширення збутової мережі, з метою нарощення обсягів реалізації та надходження коштів на поточний рахунок.

Сума дебіторської заборгованості та запасів покриває суму оборотних активів у нормативному значенні. Якщо провести правильну політику по управлінню дебіторською заборгованістю, то необхідну суму можна отримати з неї, а частину дебіторської заборгованості спрямувати на покриття кредиторської. Але для цього потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків із споживачами (попередня оплата, оплата по факту відвантаження продукції). Доцільною, в даному випадку, є оплата по факту відвантаження продукції покупцям, а також надання знижок споживачам за умови попередньої оплати (для стимулювання надходження грошових коштів).

Для поповнення власного капіталу треба, перш за все, оцінити вартість його залучення з різних джерел. До того, як звертатись до зовнішніх джерел формування власного капіталу, повинні бути реалізовані всі можливості його формування за рахунок внутрішніх джерел. А основні внутрішні джерела - прибуток та спеціальні фонди. Але якщо сума власного капіталу із внутрішніх джерел є недостатньою, треба звертатись до зовнішніх джерел залучення. Це вимагає необхідність розробки емісійної політики підприємства. Основною метою цієї політики є залучення на фондовому ринку необхідного обсягу фінансових коштів в мінімально можливі строки і за мінімальну плату.

Не слід також нехтувати позиковим капіталом. В розвинутих країнах за питомою вагою у складі залучених джерел фінансування значне місце займають саме банківські кредити та кредиторська заборгованість, в тому числі комерційний і товарний кредити. Необхідність кредиту як джерела поповнення фінансових ресурсів підприємства визначається характером кругообігу основних і оборотних активів.

Вартість внутрішньої кредиторської заборгованості при визначенні вартості капіталу враховується по нульовій ставці, тому що це, фактично, безплатне фінансування підприємства. Але не можна збільшувати суму капіталу за рахунок цього джерела, бо якщо кошти затримуються на тривалий час в обігу і своєчасно не повертаються, це може стати причиною простроченої кредиторської заборгованості, що в кінці призведе до сплати штрафів, санкцій та погіршення фінансового стану.

ВИСНОВКИ

Отже , на основі проведеного дослідження підприємства ТОВ «Альфа - Стар» , можна зробити такі висновки.

Підприємство є неплатоспроможним і фінансово нестійким. Про це свідчить аналіз фінансового стану. Зокрема такі показники , як :коефіцієнт платоспроможності (фінансової незалежності) він у 2012 році становив 0,25 , що вдвічі менше нормативного значення ( >0,5 ). Теж саме можна сказати про коефіцієнти фінансової стійкості ( він становить 0,48 , нормативне значення 0,6) , коефіцієнт загальної платоспроможності (показник з кожним роком знижується ) , коефіцієнт фінансової залежності (за 3 роки збільшився на 0,24). На основі цього можна стверджувати , що підприємство є фінансово залежним від своїх кредиторів. Баланс підприємства не можна вважати ліквідним : на кінець 2012 року коефіцієнт покриття становить 0,81 , що є нижче нормованого показника (2-2,5) на 36% , це є негативним фактором ; коефіцієнт швидкої ліквідності становить 0,57 , даний показник є низьким , що свідчить про те , що за рахунок середньо ліквідних активів підприємство може погасити короткострокові зобов'язання в поточному році тільки на 56,85 %.

Провівши діагностику банкротства за допомогою декількох моделей ( Альтмана , Ліса , Таффлера) можна зробити висновок , що підприємство має високу загрозу банкрутства. За моделлю Альтмана Z = 0,99 (1,81>Z<2,7 - існує висока ймовірність банкрутства) ; модель Ліса Z = 0,005 ( якщо Z < 0.037 - ймовірність банкрутства висока) ; модель Таффлера Z = 0,06 ( мінімальне значення Z має бути 0,2).

На основі запропонованих моделей було зроблено висновок ,що на підприємстві існує висока ймовірність банкрутства. Для уникнення підприємством цього явища можливі деякі заходи :

· знайти шляхи додаткового фінансування підприємства;

· позбутися збиткової продукції підприємства і підрозділів;

· звернути увагу на управління активами;

· розробити і почати здійснення програми скорочення затрат.

Необхідно вживати терміових заходів для відновлення платоспроможності підприємства. Такими заходами можуть бути:

1. Реструктуризація підприємства, з виділенням нових прибуткових підрозділів , які дозволять збільшити обсяг продажів.

2. Збереження сформованих господарських зв'язків. Руйнування сформованих господарських зв'язків негативно позначається на продажі , ускладнює матеріально - технічне постачання і загрожує посиленням економічного спаду для підприємства. У зв'язку з цим підприємству слід проводити роботу по збереженню сформованих зв'язків зі своїми партнерами , а також шукати нових.

3. Слід провести інвентаризацію запасів з метою виявлення надлишків. Ці надлишки можна вигідно продати за ринковими цінами. Таким чином можна отримати додаткові фінансові ресурси.

4. Необхідно проаналізувати, які товари більш рентабельні і мають у споживачів найбільший попит, а потім зосередити увагу на продажі цих виробів.

5. Запровадження системи знижок.

6. Удосконалення ціноутворення на продукцію, що продається. Суть цінової стратегії виживання проста - знижувати ціни на товари, щоб залучити покупців, якщо не новизною і якістю, то хоча б дешевизною своїх виробів. Та не всі підприємства можуть використовувати таку стратегію, щоб покривати всі витрати на вироби, а також отримувати частину прибутку. До того ж така цінова стратегія повинна супроводжуватися активною роботою в області маркетингу.

7. Реорганізація відповідних компонентів або системи управління підприємством в цілому, підвищення кваліфікації менеджерів.

8. Участь підприємства у різних інвестиційних та інноваційних програмах, що дає можливість використання пільг з оподаткування та кредитування.

При відновленні платоспроможності підприємства стає можливою реалізація стратегії зростання. При реалізації стратегії зростання можна виділити напрямки покращення фінансового стану : запровадження знижок , знаходження нових клієнтів , знаходження нових постачальників з більш якісною продукцією , яка буде краще продаватись.

На даному підприємстві є багато товару, який можна продати за гарними знижками. Отримані кошти можна вкласти в нових потенційних постачальників.

Як і в інших підприємств, в умовах кризи неплатежів у даного підприємства є нестача грошових коштів, проблеми зі збутом (великий обсяг готової продукції на складі) та з отриманням дебіторської заборгованості.

Щодо джерел отримання грошових коштів, то до них відносяться:

- реалізація продукції з негайною оплатою.

- отримання дебіторської заборгованості.

- продаж резервних грошових активів.

- продаж матеріальних і нематеріальних активів (зайвих запасів).

- отримання банківських кредитів.

- залучення інвестицій, приватного капіталу та інших внесків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Азарова А. О. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства / А. О. Азарова // Вісник Вінницького політехнічного університету. - 2005. - № 3. - С. 1724.

2. Александров Г. А. Антикризисное управление: теория, практика, инфраструктура: Учебно-практическое пособие / Под ред. Г. А. Александрова. - М. : Издательсво БЕК, 2002. - 544 с.

3. Алиев А. Т. Антикризисное управление: [уч. пособ.] / Алиев А. Т., Ларинов И. К., Брагина Н. И. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Дашков и К, 2004. - 289 с.

4. Амосов О. Ю. Державне антикризове управління економікою регіону / О. Ю. Амосов // Проблеми державного управління, ХарРІНАДУ “Магістр”. - 2005. - № 6. - С. 6-9.


Подобные документы

 • Розробка антикризової інвестиційної стратегії підприємства на прикладі ВАТ "Південдизельмаш". Інвестиційний ринок та його сегментація. Принципи розробки інвестиційної стратегії. Пропозиції щодо виходу підприємства з кризи та вибору інвестиційних рішень.

  курсовая работа [84,2 K], добавлен 15.06.2012

 • Економічна сутність стратегії у плануванні розвитку підприємства. Механізм здійснення стратегічного аналізу стану підприємства. Реалізація та контроль стратегії підприємства. Формування пропорції щодо поліпшення фінансово-господарського підприємства.

  курсовая работа [2,0 M], добавлен 13.11.2010

 • Економічна сутність та поняття стратегії в плануванні розвитку підприємства: шляхи реалізації цілей підприємства. Фінансова стратегія, її цілі, завдання. Методи фінансової стратегії діяльності підприємства. Механізм реалізації розвитку підприємства.

  реферат [27,4 K], добавлен 29.03.2008

 • Сутність, значення та особливості забезпечення інвестиційної привабливості підприємств в сучасних умовах господарювання. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства при формуванні фінансової стратегії на прикладі споживчого товариства "Коопбізнес".

  дипломная работа [2,7 M], добавлен 28.01.2014

 • Сутність операційної діяльності підприємства. Особливості розробки виробничої програми підприємства. Формування операційного прибутку. Характеристика діяльності ТзОВ ВАП "Шаяни". Аналіз показників фінансового стану та ділової активності підприємства.

  курсовая работа [61,8 K], добавлен 09.03.2013

 • Аналіз та оцінювання акцій та облігацій. Стратегії однобізнесових та мультибізнесових підприємств: види та призначення. Ієрархія та етапи формування стратегії підприємства. Добір людей і перевірка виконання. Показники конкурентоспроможності організації.

  контрольная работа [1,3 M], добавлен 27.09.2009

 • Сутність і ознаки фінансової кризи підприємства, методи її діагностики. Характеристика діяльності підприємства КП "Оптова база". Аналіз та діагностика фінансового стану підприємства. Шляхи покращення стану підприємства та попередження банкрутства.

  дипломная работа [91,6 K], добавлен 09.10.2010

 • Економічна сутність та джерела формування прибутку в торгівлі та методологічні підходи до формування політики його розподілу. Аналіз фінансово-господарської діяльності та прибутковості підприємства, розробка стратегії та заходи щодо її збільшення.

  дипломная работа [200,5 K], добавлен 22.12.2009

 • Поняття економічного циклу, його сутність і особливості, класифікація та різновиди. Теорія циклів К. Маркса. Пояснення коливань на базі змін сукупної пропозиції. Основні заходи антикризової політики. Сутність інфляції, її причини та шляхи подолання.

  лекция [22,2 K], добавлен 27.01.2009

 • Сутність цінової політики підприємства. Вплив цінової політики на формування доходів, фінансового результату та беззбитковості підприємства. Типи ефективності господарювання підприємства та фактори її зростання. Аналіз цінової політики підприємства.

  курсовая работа [261,7 K], добавлен 23.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.