Розробка антикризової фінансової стратегії підприємства ТОВ "Альфа–Стар"

Сутність кризи та економічний механізм виникнення кризового стану підприємств. Особливості антикризової політики на підприємстві. Методика формування антикризової програми підприємства. Сутність, види та порядок розробки стратегії підприємства.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 10.06.2013
Размер файла 624,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

5. Амосов О. Ю. Економіко - правове забезпечення антикризового фінансового управління: державноуправлінський аспект / О. Ю. Амосов // Державне будівництво, ХарРІНАДУ “Магістр”. - 2008. - № 1. - С. 7-10.

6. Андрушко О. А. Теоретико - методологічний підхід до ідентифікації кризового стану підприємства / О. А. Андрушко // Регіональна економіка. - 2005. - № 4. - С. 66-72.

7. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Игорь Ансофф ; [пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского]. - СПб.: Питер, 1999. - 416 с.

8. Антикризисный менеджмент / [под ред. проф. Грязновой А.Г.] - М. : Ассоциация авторов и издателей “Тандем”; изд-во “Экмос”, 1999. - 368 с.

9. Антикризисный менеджмент предприятия: Уч. пособ. / Под ред. Л.М. Тарасенко, В.И. Веретенникова, Р.В. Ободца. - Донецк: Норд-Пресс, 2005. - 243 с.

10. Ареф'єва О. В. Теоретичні засади визначення факторів динаміки конкурентоспроможності економіки країни / О. В. Ареф'єва // Еволюція наукових знань і сучасні проблеми економічної теорії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія економічна. - № 663. - Харків. - ХНУ ім. В.М. Каразіна, 2005. - С. 123-130.

11. Ареф'єва О. В. Фінансовий менеджмент : [навч.-метод. посібник]. / Ареф'єва О. В. - К. : Вид-во Європ. Ун-ту, 2002. - 94 с.

12. Ареф'єва О. В. Діагностика ймовірності банкрутства за допомогою ідентифікації підприємств машинобудівної галузі в залежності від видів фінансової кризи / О. В. Ареф'єва, Ю. В. Прохорова // Вісник економіки транспорту і промисловості : (зб. наук.-практ. статей). - 2008. - № 21. - С. 76-81.

13. Арефьева Е. В. Методика определения видов финансового кризиса на предприятиях машиностроения / Е. В. Арефьева, Ю. В. Прохорова // Бизнес-Информ. - 2008. - № 8. - С. 61-65 .

14. Байцим В. М. Напрями зниження рівня збитковості українських підприємств / В. М. Байцим // Вісник національної академії державного управління при Президентові України. - 2004. - № 4. - С. 144-150.

15. Бандурин В. В. Проблемы управления несостоятельными предприятиями в условиях переходной экономики / В. В. Бандурин, В. Е. Ларицкий. - М. : Наука и экономика, 1999. - 164 с.

16. Бандурка А. М. Фінансово - экоиомический анализ: учебник. / А. М. Бандурка, И. М. Червяков, О. В. Посылкина. - X. : Ун-т внутр. дел, 1999. - 394 с.

17. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління / [ Клебанова Т. С., Бондар О. І., Мозенков О. В та ін.] ; за ред. О. В. Мозенкова. - Х. : ВД “Інжек”, 2003. - 372 с.

18. Барулин С. В. Финансовое оздоровление предприятий: Теория и практика / Барулин С. В., Гончаров А. И., Терентьєва М. В. - М. : Ось-89, 2006. - 544 с.

19. Бекетов Ю. О. Причини фінансової неспроможності та банкрутства підприємств / Ю. О. Бекетов // Економіка транспортного комплексу: зб. наук. праць - Х. : ХДАТУ, 1999. - Вип.2. - С. 33-41.

20. Беликов А. Ю. Методы количественной оценки риска банкротства предприятий / А. Ю. Беликов, Г. В. Давыдова // Управление риском. - 1998. - № 3. С. 13-20.

21. Белый А. П. Комплексные оценки в системе рейтингового управления предприятием: монография / А. П. Белый, Ю. Г. Лысенко. - Донецк: Юго - Восток, 2003. - 117 с.

22. Белялов А. З. Как убыточному предприятию выйти из кризиса и стать прибыльным : [практическое пособие] / А. З. Белялов. - М. : 1992. - 64 с.

23. Бень Т. Г., Довбня С.Б. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства / Т. Г. Бень, С. Б. Довбня // Фінанси України. - 2002. - № 6. - С. 53-61.

24. Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств / М. Д. Білик // Фінанси України. - 2005. - № 3. - С. 117128.

25. Білик М. Д Бюджетування у системі фінансового планування / М. Д. Білик // Фінанси України. - 2007. - № 3. - С.97-109.

26. Біловол Р. І. Методологічні підходи до розробки концепції антикризового управління підприємством / Р. І. Біловол // Регіональні перспективи. - 2003. № 78 (3233). - С. 6063.

27. Білошкурський М. В. Деякі особливості діагностики кризового стану підприємства / М. В. Білошкурський // Актуальні проблеми економіки. - 2005. -№ 3. - С. 85-89.

28. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами / Бланк И. А. - К. : МП ИТЕМ ЛТД, СП АДЕФ-Украина, 1996. - 534 с.

29. Бланк И. А. Финансовый менеджмент / Бланк И. А. - К. : МП “ИТЕМ лтд”, СП “АДЕФ - Украина”, 1999. - 354 с.

30. Бланк И. А. Управление финансовыми рисками / Бланк И. А. - К. : Ника - Центр, 2005. - 600 с.

31. Бланк И. А. Антикризисное финансовое управление предприятием / Бланк И. А. - К. : Эльга, Ника - Центр, 2006. - 672 с.

32. Близнюк І. П. Проблеми виходу підприємства з кризового становища / І. П. Близнюк // Регіональні перспективи. - 2003. - № 2-3. - С. 123-126.

33. Блинова У. Методологические основы мониторинга в системе антикризисного менеджмента / Ульяна Блинова // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - № 11. - С. 8797.

34. Бобылева А. З. Финансовое оздоровление фирмы: теория и практика / Бобылева А. З. - М. : Издательство “Дело”, 2007. - 256 с.

35. Богданов Б. Исследование вариантов восстановления платежеспособности при разработке проекта санации предприятий в процедуре банкротства / Борис Богданов // Економіка і право. - 2002. - № 1. - С. 116-122.

36. Большой экономический словарь / [под ред. А. Н. Азриляна.]. - 3-е изд. стереотип. - М. : Институт новой экономики, 1998. - 864 с.

37. Бондарєва Г. Г. Сутність політики антикризового фінансового управління та критерії діагностики банкрутства підприємства / Г. Г. Бондарєва // Зовнішня торгівля - проблеми та перспективи: зб. наук. пр. - 1997. - № 1. - С. 3439.

38. Бондаренко М. В. Методы оптимизации денежных потоков предприятия / М. В. Бондаренко // Управління розвитком. - 2002. - № 2. - С. 99-101.

39. Борисова В. А. Науково-практичні основи фінансового планування на підприємстві / В. А. Борисова // Вісник Сумського с.-г. університету. : сер. “Фінанси і кредит”. - 1997. - № 1. - С. 36-40.

40. Брігхем Е. Основи фінансового менеджменту / Едвард Брігхем ; [пер. з англ. В. Заболотська]. - К. : Молодь, 1997. - 1000 с.

41. Бровкова Е. Г. Проблемы антикризисного управления украинских предприятий / Бровкова Е. Г. Мартыненко Е. В. // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. - 2002. - № 131. - С. 3942.

42. Бугаев В. С. Фінансово - экономическое оздоровление предприятий / В. С. Бугаев // БизнесИнформ. - 1999. - № 11-12. - С. 94-96.

43. Бугас Н. В. Фінансова стійкість підприємств як передумова їх ефективного функціонування і розвитку / Н. В. Бугас // Финансовые рынки и ценные бумаги. - 2005. № 12. - С. 9-13.

44. Вайну Я. Я.-Ф. Корреляция рядов динамики / Я. Я.-Ф. Вайну. - М. : Статистика, 1977. - 120 с.

45. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством. : навч. посіб. / Василенко В. О. - К. : ЦУЛ, 2003. - 560 с.

46. Василенко В. А. Особенности антикризисного управления на предприятии / В. А. Василенко // Экономика Крыма. - 2004. - № 11. - С. 3541.

47. Васильев В. И. Распознающие системы: Справочник / Васильев В. И. - К. : Наукова думка, 1983. - 420 с.

48. Вістяка Т. Фінансовий контролінг в системі управління / Тетяна Вістяка // Проблеми економіки. - 2005. - № 2. - С. 34-52.

49. Войцеховская А. Н. Антикризисное управление финансами предприятия / А. Н. Войцеховская // Вісник. - 2005. - № 1. - С. 7072.

50. Волосович А. Е. Концепція створення систем інтегральної діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємств / А. Е. Волосович, І. С. Ткаченко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2001. - №9-10. - С.63-72.

51. Гергели К., Колек Ю., Шуяк И. Введение в эконометрическое моделирование / Гергели К., Колек Ю., Шуяк И. ; пер. со словацкого Л. А. Четыркина. - М. : Статистика, 1978. - 152 с.

52. Голов С. Прогнозирование и учет банкротства предприятий / Сергей Голов // Бухгалтерский учет и аудит. - 2004. - № 2. - С. 11-16.

53. Гончаров А. Б. Фінансовий менеджмент / Гончаров А. Б. - Х. : "Фолио", 2001. - 316 с.

54. Гончарова М. Л. Основні завдання антикризового управління підприємством / М. Л. Гончарова // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. - 2002. - № 140. - С. 2832.

55. Горбач Т. А. Прогнозування ймовірності банкрутства та шляхи виходу з кризи / Т. А. Горбач // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. - Дніпропетровськ: ДНГ, 2001. - № 117 - С.133-137.

56. Горицкая Н. Комплексный финансовый анализ деятельности предприятия / Наталья Горицкая // Справочник экономиста. - 2006. - № 6. - С. 6672.

57. Гулін Д. В. Система контролінгу на промисловому підприємстві / Д. В. Гулін, О. П. Максименко // Маркетинг в Україні. - 2005. - № 4. - С. 20-24.

58. Гурстиев К. С. Оценка степени развития кризиса на промышленных предприятиях с учетом состояния их денежных потоков / К. С. Гурстнев // Наукові праці Донецького національного технічного університету. (серія : Економічна). - 2004. - № 69. - С. 172-178.

59. Дергунова М. В. Современная модель антикризисного финансового управления / М. В. Дергунова // Вчені записки. - 2003. - № 3. - С. 96-110.

60. Дмитренко А. І. Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.01 “Економіка, організація та управління підприємством” / А. І. Дмитренко. - Київ : КНЕУ, 2004. - 20 с.

61. Довбня С. Б. Формування системи антикризового менеджменту підприємства / С. Б. Довбня // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. - 2001. - № 9. - С. 232-237.

62. Дрейлер Н., Сми Г. Прикладной регрессионный аналіз : учебник / Норман Дрейлер, Говард Сми. -[3-е изд.]. М. : Изд. “Диалект-Вильямс”, 2007. - 912 с.

63. Егоров П. В. Стратегический мониторинг в управлении финансово-хозяйственной деятельностью производственных систем : монография / П. В. Егоров, Н. В. Алексеенко. - Донецк : ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2005. - 176 с.

Додаток А

Баланс на 31 грудня 2010 року

Актив балансу

Код рядка

На початок року

На кінець року

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

4112

1694

- первісна вартість

011

12136

14888

- накопичена амортизація

012

8024

13194

Незавершене будівництво

020

270475

410127

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

1362710

1521815

- первісна вартість

031

2609292

2866845

- знос

032

1246582

1345030

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива залишкова вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

9322

8617

- інші фінансові інвестиції

045

18558

8365

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

757

344

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

208897

180811

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

1874831

2131773

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

364424

387349

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

5618

4549

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

215616

365289

- первісна вартість

161

1034407

1046343

- резерв сумнівних боргів

162

818791

681054

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом

170

22348

567

- за виданими авансами

180

184

867

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

23766

12737

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

34027

17772

- в тому числі в касі

231

- в іноземній валюті

240

1704

1005

Інші оборотні активи

250

4690

2646

Всього за розділом ІІ.

260

672377

792781

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

2153

4530

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

2549361

2929084

Пасив балансу

Код рядка

На початок року

На кінець року

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

27091

27091

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

1295548

1338558

Резервний капітал

340

52298

53667

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

6061

19472

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом І.

380

1380998

1438788

Частка меншості

385

ІІ. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

44

8

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом ІІ.

430

44

8

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

330245

538745

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

Усього за розділом ІІІ.

480

330245

538745

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

17190

27498

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

39377

64227

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

333125

291444

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

84787

202145

- з бюджетом

550

7183

5829

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

5616

7614

- з оплати праці

580

11988

14451

з учасниками

590

292

2424

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

136847

102669

Усього за розділом ІV.

620

636405

718301

V. Доходи майбутніх періодів

630

201669

233242

Баланс

640

2549361

2929084

Звіт про фінансові результати за 2010 рік

Стаття

Код рядка

За звітний рік

За попередній рік

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

3925415

2378187

Податок на додану вартість

015

641809

288134

Акцизний збір

020

Інші вирахування з доходу

030

50

69840

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

3283556

1920213

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

3416974

1791657

Валовий прибуток (збиток)

050

-133418

128556

Інші операційні доходи

060

365526

54946

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

Адміністративні витрати

070

51331

44517

Витрати на збут

080

0

0

Інші операційні витрати

090

106889

103700

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

Фінансовий результат від операційної діяльності

100

73888

35285

Доход від участі в капіталі

110

292

379

Інші фінансові доходи

120

773

2

Інші доходи

130

52705

46645

Фінансові витрати

140

35579

17177

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

31336

18832

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

170

60743

46302

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

42005

36818

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності від звичайної діяльності

190

18741

9484

Надзвичайні доходи

200

Надзвичайні витрати

205

5

Податки із надзвичайного прибутку

210

Частка меншості

215

Чистий прибуток (збиток)

220

18741

9484

Забезпечення матеріального заохочення

226

Матеріальні затрати

230

1455405

945108

Витрати на оплату праці

240

288267

246143

Відрахування на соціальні заходи

250

107744

94291

Амортизація

260

118138

106130

Інші операційні витрати

270

188415

176870

Разом

280

2157969

1568542

Додаток Б

Баланс на 31 грудня 2011 року

Актив балансу

Код рядка

На початок року

На кінець року

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

1694

984

- первісна вартість

011

14888

15592

- накопичена амортизація

012

13194

14608

Незавершене будівництво

020

410127

433066

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

1521815

1569510

- первісна вартість

031

2866845

3014757

- знос

032

1345030

1445247

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива залишкова вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

8617

11520

- інші фінансові інвестиції

045

8365

7365

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

344

262

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

77

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

91

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

14

Відстрочені податкові активи

060

180811

184273

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

2131773

2207057

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

387349

394100

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

4549

4416

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

365289

528900

- первісна вартість

161

1046343

1248619

- резерв сумнівних боргів

162

681054

719719

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом

170

567

235

- за виданими авансами

180

867

7497

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

12737

10888

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

17772

70070

- в тому числі в касі

231

11

- в іноземній валюті

240

1005

747

Інші оборотні активи

250

2646

26188

Всього за розділом ІІ.

260

792781

1043041

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

4530

4030

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

2929084

3254128

Пасив балансу

Код рядка

На початок року

На кінець року

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

27091

27091

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

1338558

1339831

Резервний капітал

340

53667

54646

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

19472

26567

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом І.

380

1438788

1448135

Частка меншості

385

ІІ. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

8

175

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом ІІ.

430

8

175

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

538745

578000

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

Усього за розділом ІІІ.

480

538745

578000

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

27498

252711

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

64227

44280

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

291444

188108

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

202145

266802

Баланс

- з бюджетом

550

5829

19268

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

7614

11943

- з оплати праці

580

14451

15722

- з учасниками

590

2424

1557

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

102669

143070

Усього за розділом ІV.

620

718301

943461

V. Доходи майбутніх періодів

630

233242

284357

Баланс

640

2929084

3254128

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Стаття

Код рядка

За звітний рік

За попередній рік

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

5533618

3925415

Податок на додану вартість

015

903362

641809

Акцизний збір

020

Інші вирахування з доходу

030

82

50

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

4630174

3283556

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

4860922

3416974

Валовий прибуток (збиток)

050

-230748

-133418

Інші операційні доходи

060

423123

365526

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

Адміністративні витрати

070

42568

51331

Витрати на збут

080

0

0

Інші операційні витрати

090

93368

106889

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

Фінансовий результат від операційної діяльності

100

56439

73888

Доход від участі в капіталі

110

1330

292

Інші фінансові доходи

120

0

773

Інші доходи

130

52864

52705

Фінансові витрати

140

79872

35579

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

9988

31336

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

170

20773

60743

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

6578

42005

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності від звичайної діяльності

190

14185

18741

Надзвичайні доходи

200

Надзвичайні витрати

205

Податки із надзвичайного прибутку

210

Частка меншості

215

Чистий прибуток (збиток)

220

14185

18741

Забезпечення матеріального заохочення

226

Матеріальні затрати

230

2179146

1455405

Витрати на оплату праці

240

374024

288267

Відрахування на соціальні заходи

250

140428

107744

Амортизація

260

119399

118138

Інші операційні витрати

270

145568

188415

Разом

280

2958565

2157969

Додаток В

Баланс на 31 грудня 2012 року

Актив балансу

Код рядка

На початок року

На кінець року

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

984

3323

- первісна вартість

011

15592

19068

- накопичена амортизація

012

14608

15745

Незавершене будівництво

020

433066

470242

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

1569510

1638404

- первісна вартість

031

3014757

3203617

- знос

032

1445247

1565213

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива залишкова вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

11520

11122

- інші фінансові інвестиції

045

7365

7365

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

262

222

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

77

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

91

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

14

0

Відстрочені податкові активи

060

184273

346346

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

2207057

2477024

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

394100

383939

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

4416

6336

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

528900

663604

- первісна вартість

161

1248619

1581696

- резерв сумнівних боргів

162

719719

918092

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом

170

235

185

- за виданими авансами

180

7497

778

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

10888

9317

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

70070

133552

- в тому числі в касі

231

11

4

- в іноземній валюті

240

747

314

Інші оборотні активи

250

26188

122862

Всього за розділом ІІ.

260

1043041

1320887

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

4030

6341

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

1

Баланс

280

3254128

3804253

Пасив балансу

Код рядка

На початок року

На кінець року

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

27091

27091

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

1339831

1294511

Резервний капітал

340

54646

54646

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

26567

-421483

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом І.

380

1448135

954765

Частка меншості

385

ІІ. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

175

16468

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом ІІ.

430

175

16468

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

578000

809672

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

70193

Усього за розділом ІІІ.

480

578000

879865

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

252711

348953

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

44280

70899

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

188108

717917

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

266802

376546

- з бюджетом

550

19268

75382

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

11943

10696

- з оплати праці

580

15722

21199

- з учасниками

590

1557

1529

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

143070

13905

Усього за розділом ІV.

620

943461

1637026

V. Доходи майбутніх періодів

630

284357

316129

Баланс

640

3254128

3804253

Звіт про фінансові результати за 2012 рік

Стаття

Код рядка

За звітний рік

За попередній рік

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

7099445

5533618

Податок на додану вартість

015

1155769

903362

Акцизний збір

020

Інші вирахування з доходу

030

21

82

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

5943655

4630174

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

6332855

4860922

Валовий прибуток (збиток)

050

-389200

-230748

Інші операційні доходи

060

607669

423123

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

Адміністративні витрати

070

47763

42568

Витрати на збут

080

0

0

Інші операційні витрати

090

372661

93368

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

Фінансовий результат від операційної діяльності

100

-201955

56439

Доход від участі в капіталі

110

0

1330

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

55158

52864

Фінансові витрати

140

62404

79872

Втрати від участі в капіталі

150

1398

0

Інші витрати

160

383810

9988

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

170

-594409

20773

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

6578

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

105992

Фінансові результати від звичайної діяльності від звичайної діяльності

190

-488417

14185

Надзвичайні доходи

200

Надзвичайні витрати

205

Податки із надзвичайного прибутку

210

Частка меншості

215

Чистий прибуток (збиток)

220

-488417

14185

Забезпечення матеріального заохочення

226

Матеріальні затрати

230

2746135

2179146

Витрати на оплату праці

240

502220

374024

Відрахування на соціальні заходи

250

18884

140428

Амортизація

260

127389

119399

Інші операційні витрати

270

297277

145568

Разом

280

3691905

2958565

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розробка антикризової інвестиційної стратегії підприємства на прикладі ВАТ "Південдизельмаш". Інвестиційний ринок та його сегментація. Принципи розробки інвестиційної стратегії. Пропозиції щодо виходу підприємства з кризи та вибору інвестиційних рішень.

  курсовая работа [84,2 K], добавлен 15.06.2012

 • Економічна сутність стратегії у плануванні розвитку підприємства. Механізм здійснення стратегічного аналізу стану підприємства. Реалізація та контроль стратегії підприємства. Формування пропорції щодо поліпшення фінансово-господарського підприємства.

  курсовая работа [2,0 M], добавлен 13.11.2010

 • Економічна сутність та поняття стратегії в плануванні розвитку підприємства: шляхи реалізації цілей підприємства. Фінансова стратегія, її цілі, завдання. Методи фінансової стратегії діяльності підприємства. Механізм реалізації розвитку підприємства.

  реферат [27,4 K], добавлен 29.03.2008

 • Сутність, значення та особливості забезпечення інвестиційної привабливості підприємств в сучасних умовах господарювання. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства при формуванні фінансової стратегії на прикладі споживчого товариства "Коопбізнес".

  дипломная работа [2,7 M], добавлен 28.01.2014

 • Сутність операційної діяльності підприємства. Особливості розробки виробничої програми підприємства. Формування операційного прибутку. Характеристика діяльності ТзОВ ВАП "Шаяни". Аналіз показників фінансового стану та ділової активності підприємства.

  курсовая работа [61,8 K], добавлен 09.03.2013

 • Аналіз та оцінювання акцій та облігацій. Стратегії однобізнесових та мультибізнесових підприємств: види та призначення. Ієрархія та етапи формування стратегії підприємства. Добір людей і перевірка виконання. Показники конкурентоспроможності організації.

  контрольная работа [1,3 M], добавлен 27.09.2009

 • Сутність і ознаки фінансової кризи підприємства, методи її діагностики. Характеристика діяльності підприємства КП "Оптова база". Аналіз та діагностика фінансового стану підприємства. Шляхи покращення стану підприємства та попередження банкрутства.

  дипломная работа [91,6 K], добавлен 09.10.2010

 • Економічна сутність та джерела формування прибутку в торгівлі та методологічні підходи до формування політики його розподілу. Аналіз фінансово-господарської діяльності та прибутковості підприємства, розробка стратегії та заходи щодо її збільшення.

  дипломная работа [200,5 K], добавлен 22.12.2009

 • Поняття економічного циклу, його сутність і особливості, класифікація та різновиди. Теорія циклів К. Маркса. Пояснення коливань на базі змін сукупної пропозиції. Основні заходи антикризової політики. Сутність інфляції, її причини та шляхи подолання.

  лекция [22,2 K], добавлен 27.01.2009

 • Сутність цінової політики підприємства. Вплив цінової політики на формування доходів, фінансового результату та беззбитковості підприємства. Типи ефективності господарювання підприємства та фактори її зростання. Аналіз цінової політики підприємства.

  курсовая работа [261,7 K], добавлен 23.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.