Структура основних виробничих фондів підприємства

Визначення річної потреби обігових коштів підприємства, кошторису витрат і собівартості одиниці продукції, загальної вартості і структури основних виробничих фондів. Показники ефективності виробництва. Вибір кращого варіанту залучення інвестицій.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 12.10.2012
Размер файла 58,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Інститут заочного та дистанційного навчання

Інститут економіки і менеджменту

Факультет економіки та підприємництва

Кафедра економіки

Курсова робота

з дисципліни „Економіка підприємства”

Варіант 4

Виконала:

Студентка 2 курсу ІЗДН

Група 2

Ніцевич Ілона Едвартівна

Перевірила:

Викладач Каліна І.І.

Київ - 2009

Зміст

1. Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства

2. Визначення річної потреби обігових коштів підприємства

3. Визначення кошторису витрат та собівартості одиниці продукції підприємства

4. Розрахунок показників ефективності виробництва

5. Обґрунтування і вибір кращого варіанта залучення інвестицій

Висновки

1. Визначення загальної вартості та видової структури основних виробничих фондів

Для визначення видової структури основних виробничих фондів підприємства розраховують (за даними дод. 1) питому вагу кожної їх групи у загальній вартості фондів підприємства:

де Ii -- питома вага 1-ї, 2-ї 3-ї та 4-ї групи основних фондів (відповідно до державного класифікатора ДК-013-97 та «Положенням про внесення змін до закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” № 349- IV від 24.12.02»);

Bn -- вартість основних виробничих фондів по підприємству в цілому;

Bni -- первина вартість і-ї групи основних виробничих фондів на початок року, грн.

I + II +III = 4547+6729+491=11767 тис.грн.

IV + IV + VII + IX = 6582+30356+1530+442=38910 тис.грн

XI+ Х= 132+ 193=325 тис.грн

V+ VIII =920+121 =1041 тис.грн.

11767+ 38910+ 325+ 1041= 52043 nbc/uhy/

I1 =% =22?61%

I2=%=74?77 %

I3 =% =0?62%

I4=%=2?00%

Група фондів

Вартість, тис. грн

Групи

Річні норми амортизаційних відрахувань, %

Питома вага кожної групи, % (Ii)

Будівельні споруди

4547

11767

І

8

22,61%

Споруди

6729

Передавальні пристрої

491

Машини та обладнання

6582

38910

ІІ

40

74,77%

Транспортні засоби

30356

Інструмент, виробничий та господарчий інвентар

442

Електричні та механічні прилади

1530

Інші види основних фондів

132

325

ІІІ

24

0,62%

Методичне забезпечення

193

Комп'ютерна техніка

920

1041

IV

60

2,00%

Засоби зв'язку

121

Разом (Bn)

52043

2. Визначення річної потреби обігових коштів підприємства

Річна потреба в обігових коштах підприємства визначається за формулою:

де Рі - середньодобова витрата і-го елемента обігових коштів;

Тц -- тривалість періоду, діб (приймаємо рівним 360 діб).

Склад обігових коштів підприємства

Елементи обігових коштів

Середньо добова витрата і - го елемента, грн.

Виробничі запаси, в т. ч.

1300

Сфера виробництва

Допоміжні матеріали

900

Паливо

1000

Тара

1500

Запасні частини для ремонту

30

МШП

16

Незавершене будівництво

670

Витрати наступних періодів

1000

Сфера обігу

Готова продукція на складі та відвантажена продукція

2100

Гроші в касі та на рахунках

5900

Разом

14416

Рі=1300+900+1000+1500+30+16+670+1000+2100+5900=14416 грн.

Сріч = 14416*360=5189760 грн.=5189,76 тис. грн.

Визначення кошторису витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції

Кошторис витрат (в гривнях) на річний обсяг готової продукції визначається за формулою:

S = SB + SHB ,

де SB -- виробничі витрати, грн.; SHB -- невиробничі витрати, грн.

Виробничі витрати:

SВ = Sпр + Sнпр ,

де Sпр, Sнпр - відповідно прямі та непрямі витрати, грн.

Прямі витрати:

Sпр = Sмв + Sоп + Sам + Sрем + Sсоц + Sін ,

де Sмв -- матеріальні витрати (умовно прийняти 50 % від річної потреби обігових коштів - (Сріч).

Sмв=(*50%)/100%=(0,5*5189,76)тис. грн.=2594,88 тис.грн.

Sоп -- витрати на оплату праці основних робітників (в роботі вважати, що робітники знаходяться на відрядній оплаті праці).

Відрядну заробітну плату можна визначити за формулою:

SОП = Q * Hзп ,

де Q -- плановий обсяг продукції, од;

Нзп -- норматив заробітної платні на одиницю продукції за відрядною розцінкою, грн/од.

Sоп= Q * Hзп =(460*26,8)тис.грн.=12328 тис.грн.

Амортизаційні відрахування( Sам).

Розмір амортизаційних відрахувань визначається за формулою:

де B2- вартість основних виробничих фондів по групі ІІ “машини і обладнання”, грн;

n- річна норма амортизаційних відрахувань, %.

SамІІ= =(38910*0,4)тис.грн.=15564 тис.грн.

Витрати на технічне обслуговування та ремонт основних фондів Sрем обчислюється в гривнях за формулою

Sрем = Sам ? kрем ,

де Sам -- амортизаційні відрахування.

kрем -- коефіцієнт, якій враховує витрати на технічне обслуговування та ремонт (в роботі приймається 0,35 від витрат по амортизації).

Sрем= Sам ? kрем =(15564*0,35)тис.грн.= 5447,4тис.грн.

Витрати на соціальні заходи (Sсоц)

Розрахунок витрат по статті на соціальні заходи виконують за формулою:

Sсоц = Son ? kсоц ,

де kсоц -- коефіцієнт витрат на соціальні заходи (приймають рівним 37,5% від фонду оплати праці виробничих працівників).

За станом на 1.01.2006 р. до відрахувань на соціальні заходи належать:

відрахування до Пенсійного фонду (32%);

відрахування на обов'язкове соціальне страхування (2,9%);

відрахування на випадок безробіття (фонд зайнятості) (2,1%);

страхування від нещасних випадків (від 0,08% до 13%); в роботі прийняти 0,5%.

Sсоц= Soп ? kсоц =(12328*0,375)тис.грн.=4623 тис.грн.

Інші виробничі витрати ( Sін)

Sін = Rі (Sмв + Son + Sсоц+ Sрем )+ Sам,

де Rі -- коефіцієнт, який враховує розмір інших витрат (прийняти 20%);

Saм - амортизаційні відрахування інших груп основних фондів (І та ІІІ групи).

де і - групи основних фондів;

n -- річні норми амортизаційних відрахувань, %;

Впi -- вартість основних виробничих фондів по групах основних фондів підприємства, грн.

SамІ,ІІІ,IV= ++ =

(11767*0,08+325*0,24+1041*0,6)тис.грн.= 1643,96тис.грн

Отже:

Sін=Rі (Sмв+Soп+Sсоц+Sрем )+SамІ,ІІІ,IV=

(0,2*(2594,88+12328+4623+5447,4)+ 1643,96)тис.грн. = 6642,62 тис.грн.

Тоді:

Sпр= Sмв + Sоп +SамІІ+ Sрем + Sсоц +Sін=

(2594,88+12328+15564+5447,4+4623+6642,62)тис.грн.= 47199,90 тис.грн.

Непрямі витрати

Непрямі витрати визначаються за формулою:

Sнп = Sп * Кнп ,

де Sп -- прямі витрати;

Кнп - коефіцієнт непрямих витрат (в роботі я прийняла за 0,6).

Sнпр= Sп * Кнп=(47199,90*0,6)тис.грн.= 28319,94 тис.грн.

Виробничі витрати: SB= Sпр + Sнп, тобто:

SB=Sпр + Sнпр=(47199,90 +28319,94)тис.грн.= 75519,84тис.грн.

Невиробничі витрати: в роботі прийняти 5% від суми прямих та непрямих витрат.

SHB= SB*0,05=(75519,84*0,05)тис.грн.= 3775,99тис.грн.

Отже, ми можемо розрахувати кошторис витрат на річний обсяг готової продукції:

S=SB+SHB= 75519,84+3775,99=79295,83тис.грн.

Собівартість одиниці продукції розраховується за формулою:

Sод = S / Q,

де S - річний кошторис витрат , грн.

Q - об'єм продукції, що виробляється за рік, од.

Sод = S / Q=( 79295,83/460)грн.= 172,38 грн.

3. Кошторис витрат на виробництво та реалізацію продукції підприємства

Елементи витрат

Значення, тис. грн.

Матеріальні витрати

2594,88

Витрати на оплату праці

12328,00

Відрахування на соціальні заходи

4623,00

В тому числі:

 

на соц. страхування;

357,512

в Пенсійний фонд;

3944,96

в Державний фонд зайнятості;

258,888

на медичне страхування

61,64

Амортизація основних фондів

15564,00

Витрати на ремонт

5447,40

Всього прямих витрат на виробництво

47199,90

Непрямі витрати

28319,94

Виробнича собівартість товарної продукції

75519,84

Невиробничі витрати

3775,99

Повна собівартість товарної продукції

79295,83

4. Розрахунок показників ефективності виробництва до залучення інвестицій

До системи показників ефективності діяльності підприємства відносяться:

Валова виручка.

Валовий прибуток.

Прибутки (балансовий і чистий).

Рентабельність продукції.

Валова виручка від реалізації готової продукції визначається залежно від вартості одиниці та обсягу продукції за формулою:

В = ЦодQ ,

де Цод - вартість одиниці продукції, грн/од.;

Q - річний обсяг готової продукції.

Вартість одиниці продукції в роботі визначається за формулою:

Цод= Sод +Sод* m,

де Sод - собівартість одиниці продукції, грн/од;

m - коефіцієнт, який враховує нормативний прибуток (в роботі приймається 30%).

Sод = S / Q=172,38 грн.(використовуємо із розвязання третього завдання)

Цод= Sод +Sод* m=(172,38*1,3)грн.= 224,10грн.

Тоді, В = Цод*Q =(224,1*460000)грн.= 103084570 грн.=103084,57тис.грн

Валовий прибуток підприємства розраховується за формулою:

ВП=В-S,

де В - виручка від продажу продукції, грн.;

SР - виробнича собівартість товарної продукції.

ВП= В-S=(103084,57-79295,83)тис.грн.= 23788,75тис.грн.

Балансовий прибуток підприємства:

ПБ = ВП--ПДВ,

де ВП - сума валового прибутку, ПДВ - прибуток на додану вартість (20%).

ПБ = ВП--ПДВ=(23788,75*0,8)= 19031,00тис.грн.

Чистий прибуток:

ЧП = ПБ--Пв ,

де БП - балансовий прибуток,

П - податки та обов'язкові платежі (Податок на прибуток 20%.)

ЧП = ПБ--Пв=(19031,00*0,8)тис.грн.= 15224,80тис.грн.

Рентабельність продукції визначається за формулою:

R = ПБ/S·100%,

де ПР - балансовий прибуток за певний період, грн;

S - повна собівартість товарної продукції, грн.

R = ПБ/S·100%=(19031,00/79295,83)*100%=24%.

Показники ефективності виробництва до залучення інвестицій

Елементи витрат

Значення, тис. грн.

Валова виручка (В)

103084,57

Валовий прибуток (ВП)

23788,75

Балансовий прибуток (БП)

19031,00

Чистий прибуток (ЧП)

15224,80

Рентабельність (R) - 24%

5. Обґрунтування та вибір кращого варіанта інвестиції

Чистий дисконтний прибуток визначається за формулою:

де ЧДП -- чистий дисконтний прибуток, грн.;

ВВ -- валова виручка від реалізації готової продукції, грн.;

В -- витрати, грн.;

t -- шаг (рік) розрахунку;

r -- норма дисконту, %;

1/(1+r)t - коефіцієнт дисконтування. Значення коефіцієнта наведені в дод. 7.

N -- горизонт розрахунку. Дорівнює 10 рокам.

Термін окупності визначається за формулою:

Внутрішня ставка рентабельності визначається шляхом розв'язання рівняння:

Показники ефективності діяльності підприємства

Рік здійснення інвестиційного проекту

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

10-й

Обсяг продажу продукції

460,00

464,60

469,25

473,94

478,68

483,46

488,30

493,18

498,11

503,10

Ціна 1 одиниці продукції

224,10

224,10

224,10

224,10

224,10

224,10

224,10

224,10

224,10

224,10

Виручка від продажу продукції

103 084,57

104 115,42

105 156,57

106 208,14

107 270,22

108 342,92

109 426,35

110 520,61

111 625,82

112 742,08

Поточні витрати

79 295,83

79 608,25

79 921,91

80 236,80

80 552,93

80 870,31

81 188,94

81 508,82

81 829,97

82 152,38

Валовий прибуток

23 788,75

24 507,17

25 234,67

25 971,34

26 717,29

27 472,61

28 237,41

29 011,79

29 795,85

30 589,70

Амортизація

17207,96

17 207,96

17 207,96

17 207,96

17 207,96

17 207,96

17 207,96

17 207,96

17 207,96

17 207,96

Теперішня вартість грошового потоку

120 292,53

121 323,38

122 364,53

123 416,10

124 478,18

125 550,88

126 634,31

127 728,57

128 833,78

129 950,04

Розрахунок по виплаті боргу та відсотків за кредит

І варіант інвестування

Кредит: 40700 тис.грн.

Відсоток: 20%

Рік

Залишок кредиту, тис.грн.

Надходження, тис.грн.

Відсоток, тис.грн.

Загальна сума, тис.грн.

1

40 700,00

 

8 140,00

8 140,00

2

40 700,00

 

8 140,00

8 140,00

3

35 612,50

5 087,50

7 122,50

12 210,00

4

30 525,00

5 087,50

6 105,00

11 192,50

5

25 437,50

5 087,50

5 087,50

10 175,00

6

20 350,00

5 087,50

4 070,00

9 157,50

7

15 262,50

5 087,50

3 052,50

8 140,00

8

10 175,00

5 087,50

2 035,00

7 122,50

9

5 087,50

5 087,50

1 017,50

6 105,00

10

0,00

5 087,50

0,00

5 087,50

Разом

 

 

 

85 470,00

Розрахунок по виплаті боргу та відсотків за кредит

ІІ варіант інвестування

Кредит:

(40700-15224,80)тис.грн. = 25 475,20тис.грн.

Відсоток: 1,2*20%=24%

Рік

Залишок кредиту, тис.грн.

Надходження, тис.грн.

Відсоток, тис.грн.

Загальна сума, тис.грн.

1

25 475,20

 

6 114,05

6 114,05

2

25 475,20

 

6 114,05

6 114,05

3

22 290,80

3 184,40

5 349,79

8 534,19

4

19 106,40

3 184,40

4 585,54

7 769,94

5

15 922,00

3 184,40

3 821,28

7 005,68

6

12 737,60

3 184,40

3 057,02

6 241,42

7

9 553,20

3 184,40

2 292,77

5 477,17

8

6 368,80

3 184,40

1 528,51

4 712,91

9

3 184,40

3 184,40

764,26

3 948,66

10

0,00

3 184,40

0,00

3 184,40

Разом

 

 

 

59 102,47

Роки

Номінальні потоки

Коефіцієнт дисконтування (5%)

Дисконтні потоки

Вигоди

Витрати

Чисті витрати

Дисконтні вигоди

Дисконтні витрати

Чисті дисконтні вигоди

1

120 292,53

87 435,83

32 856,71

0,952

114 518,49

83 238,91

31 279,59

2

121 323,38

87 748,25

33 575,13

0,907

110 040,30

79 587,66

30 452,64

3

122 364,53

92 131,91

30 232,63

0,864

105 722,96

79 601,97

26 120,99

4

123 416,10

91 429,30

31 986,80

0,823

101 571,45

75 246,31

26 325,14

5

124 478,18

90 727,93

33 750,25

0,784

97 590,89

71 130,70

26 460,19

6

125 550,88

90 027,81

35 523,07

0,746

93 660,96

67 160,75

26 500,21

7

126 634,31

89 328,94

37 305,37

0,711

90 037,00

63 512,88

26 524,12

8

127 728,57

88 631,32

39 097,25

0,677

86 472,25

60 003,41

26 468,84

9

128 833,78

87 934,97

40 898,81

0,645

83 097,79

56 718,06

26 379,73

10

129 950,04

87 239,88

42 710,16

0,614

79 789,32

53 565,29

26 224,04

Разом

 

 

 

 

962 501,41

689 765,92

272 735,48

Розрахунок чистого дисконтного прибутку

І варіант інвестування

Норма дисконту - r=5%

Термін окупності (Ток) - Ток=7,17

Розрахунок чистого дисконтного прибутку

І варіант інвестування

Норма дисконту - r=12%

Роки

Номінальні потоки

Коефіцієнт дисконтування (12%)

Дисконтні потоки

Вигоди

Витрати

Чисті витрати

Дисконтні вигоди

Дисконтні витрати

Чисті дисконтні вигоди

1

120292,533

87 435,83

32 856,71

0,893

107 421,23

78 080,19

29 341,04

2

121323,379

87 748,25

33 575,13

0,797

96 694,73

69 935,36

26 759,38

3

122364,533

92 131,91

30 232,63

0,712

87 123,55

65 597,92

21 525,63

4

123416,099

91 429,30

31 986,80

0,636

78 492,64

58 149,03

20 343,60

5

124478,18

90 727,93

33 750,25

0,567

70 579,13

51 442,74

19 136,39

6

125550,882

90 027,81

35 523,07

0,507

63 654,30

45 644,10

18 010,20

7

126634,311

89 328,94

37 305,37

0,452

57 238,71

40 376,68

16 862,03

8

127728,575

88 631,32

39 097,25

0,404

51 602,34

35 807,06

15 795,29

9

128833,781

87 934,97

40 898,81

0,361

46 508,99

31 744,52

14 764,47

10

129950,039

87 239,88

42 710,16

0,322

41 843,91

28 091,24

13 752,67

Разом

 

 

 

 

701 159,54

504 868,84

196 290,70

Термін окупності (Ток) - Ток=7,20

Розрахунок чистого дисконтного прибутку

І варіант інвестування

Норма дисконту - r=20%

Роки

Номінальні потоки

Коефіцієнт дисконтування (20%)

Дисконтні потоки

Вигоди

Витрати

Чисті витрати

Дисконтні вигоди

Дисконтні витрати

Чисті дисконтні вигоди

1

120 292,53

87 435,83

32 856,71

0,833

100 203,68

72 834,04

27 369,64

2

121 323,38

87 748,25

33 575,13

0,694

84 198,42

60 897,29

23 301,14

3

122 364,53

92 131,91

30 232,63

0,579

70 849,06

53 344,37

17 504,69

4

123 416,10

91 429,30

31 986,80

0,482

59 486,56

44 068,92

15 417,64

5

124 478,18

90 727,93

33 750,25

0,402

50 040,23

36 472,63

13 567,60

6

125 550,88

90 027,81

35 523,07

0,335

42 059,55

30 159,32

11 900,23

7

126 634,31

89 328,94

37 305,37

0,279

35 330,97

24 922,77

10 408,20

8

127 728,57

88 631,32

39 097,25

0,233

29 760,76

20 651,10

9 109,66

9

128 833,78

87 934,97

40 898,81

0,194

24 993,75

17 059,38

7 934,37

10

129 950,04

87 239,88

42 710,16

0,162

21 051,91

14 132,86

6 919,05

Разом

 

 

 

 

517 974,89

374 542,69

143 432,20

Термін окупності (Ток) - Ток=7,23

Розрахунок чистого дисконтного прибутку

ІІ варіант інвестування

Норма дисконту - r=5%

Роки

Номінальні потоки

Коефіцієнт дисконтування (5%)

Дисконтні потоки

Вигоди

Витрати

Чисті витрати

Дисконтні вигоди

Дисконтні витрати

Чисті дисконтні вигоди

1

120 292,53

85 409,87

34 882,66

0,952

114 518,49

81 310,20

33 208,29

2

121 323,38

85 722,30

35 601,08

0,907

110 040,30

77 750,13

32 290,18

3

122 364,53

88 456,10

33 908,43

0,864

105 722,96

76 426,07

29 296,89

4

123 416,10

88 006,74

35 409,36

0,823

101 571,45

72 429,54

29 141,91

5

124 478,18

87 558,61

36 919,57

0,784

97 590,89

68 645,95

28 944,94

6

125 550,88

87 111,74

38 439,15

0,746

93 660,96

64 985,35

28 675,60

7

126 634,31

86 666,11

39 968,20

0,711

90 037,00

61 619,60

28 417,39

8

127 728,57

86 221,74

41 506,84

0,677

86 472,25

58 372,12

28 100,13

9

128 833,78

85 778,63

43 055,16

0,645

83 097,79

55 327,21

27 770,58

10

129 950,04

85 336,78

44 613,26

0,614

79 789,32

52 396,78

27 392,54

Разом

 

 

 

 

962 501,41

669 262,96

293 238,44

Термін окупності (Ток) - Ток=6,95

Розрахунок чистого дисконтного прибутку

ІІ варіант інвестування

Норма дисконту - r=12%

Роки

Номінальні потоки

Коефіцієнт дисконтування (12%)

Дисконтні потоки

Вигоди

Витрати

Чисті витрати

Дисконтні вигоди

Дисконтні витрати

Чисті дисконтні вигоди

1

120 292,53

85 409,87

34 882,66

0,893

107 421,23

76 271,02

31 150,21

2

121 323,38

85 722,30

35 601,08

0,797

96 694,73

68 320,67

28 374,06

3

122 364,53

88 456,10

33 908,43

0,712

87 123,55

62 980,74

24 142,80

4

123 416,10

88 006,74

35 409,36

0,636

78 492,64

55 972,28

22 520,35

5

124 478,18

87 558,61

36 919,57

0,567

70 579,13

49 645,73

20 933,39

6

125 550,88

87 111,74

38 439,15

0,507

63 654,30

44 165,65

19 488,65

7

126 634,31

86 666,11

39 968,20

0,452

57 238,71

39 173,08

18 065,63

8

127 728,57

86 221,74

41 506,84

0,404

51 602,34

34 833,58

16 768,76

9

128 833,78

85 778,63

43 055,16

0,361

46 508,99

30 966,08

15 542,91

10

129 950,04

85 336,78

44 613,26

0,322

41 843,91

27 478,44

14 365,47

Разом

 

 

 

 

701 159,54

489 807,29

211 352,25

Термін окупності (Ток) - Ток=6,99

Розрахунок чистого дисконтного прибутку

ІІ варіант інвестування

Норма дисконту - r=20%

Роки

Номінальні потоки

Коефіцієнт дисконтування (20%)

Дисконтні потоки

Вигоди

Витрати

Чисті витрати

Дисконтні вигоди

Дисконтні витрати

Чисті дисконтні вигоди

1

120 292,53

85 409,87

34 882,66

0,833

100 203,68

71 146,42

29 057,26

2

121 323,38

85 722,30

35 601,08

0,694

84 198,42

59 491,28

24 707,15

3

122 364,53

88 456,10

33 908,43

0,579

70 849,06

51 216,08

19 632,98

4

123 416,10

88 006,74

35 409,36

0,482

59 486,56

42 419,25

17 067,31

5

124 478,18

87 558,61

36 919,57

0,402

50 040,23

35 198,56

14 841,67

6

125 550,88

87 111,74

38 439,15

0,335

42 059,55

29 182,43

12 877,11

7

126 634,31

86 666,11

39 968,20

0,279

35 330,97

24 179,84

11 151,13

8

127 728,57

86 221,74

41 506,84

0,233

29 760,76

20 089,66

9 671,09

9

128 833,78

85 778,63

43 055,16

0,194

24 993,75

16 641,05

8 352,70

10

129 950,04

85 336,78

44 613,26

0,162

21 051,91

13 824,56

7 227,35

Разом

 

 

 

 

517 974,89

363 389,14

154 585,75

Термін окупності (Ток) - Ток=7,02

Розрахунки:

І варіант інвестування

Ток = = (689 765,92/962 501,41)*10=7,17

Ток = = (504 868,84/701 159,54)*10=7,20

Ток = = (374 542,69/517 974,89)*10=7,23

Ток = = (669 262,96/962 501,41)*10=6,95

ІІ варіант інвестування

Ток = = (489 807,29/701 159,54)*10=6,99

Ток = = (363 389,14/517 974,89)*10=7,02

Висновок

обіговий виробничий фонд інвестиція

У цій курсовій роботі я визначила річну потребу обігових коштів підприємства, кошторис витрат і собівартість одиниці продукції підприємства, загальну вартість і структуру основних виробничих фондів підприємства, розраховувала показники ефективності виробництва.

А також у п'ятому завданні вибирала кращий варіант залучення інвестицій: перший варіант інвестування - залучений, в другому випадку нестачу до необхідної суми брали в кредит. Інвестиційний проект кожного із варіантів розрахований на 10 років. Підприємство повинно повертати інвестиції, починаючи з 3 року. Розрахунок чистих дисконтних вигод проводився в табличній формі за ставками відсотку 5, 12, 20 відсотків для кожного з варіантів інвестування, після розрахунку яких малювали графік розрахунку внутрішньої ставки рентабельності .

Внутрішня норма рентабельності (rвнр) дає відповідь на питання, яка гранично допустима ставка відсотку на капітал забезпечує життєздатність проекту. Якщо розрахункове значення ВНР більше відсоткової ставки за позичковими інвестиціями у проект, то проект визначають доцільним і навпаки. З графіка видно, що для варіанту за власними інвестиціями rвнр= 42 , а для другого варіанту rвнр= 43 . Кожне значення перевищує відсоткову ставку за позичковими інвестиціями у проект, тобто проект доцільний.

За результатами проведених розрахунків можна зробити висновок, що в даному випадку ефективніше вкладати в виробництво запозичені інвестиції, а не власні , по-перше загальна сума за користування кредитом менша, ніж тоді, коли ми використовуємо власні інвестиції, по-друге виробництво фінансоване запозиченими коштами більш прибутковіше, а ніж виробництво - на власних коштах.

З графіка також видно, що другий (із запропонованих варіантів інвестування) більш ефективний для підприємства.

1. Размещено на www.allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства. Розрахунок річної потреби обігових коштів. Визначення кошторису витрат та собівартості одиниці продукції. Розрахунок економічних показників ефективності виробництва.

  контрольная работа [72,8 K], добавлен 21.02.2011

 • Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства. Розподіл основних фондів за групами. Річна потреба обігових коштів підприємства. Кошторис витрат та собівартості одиниці продукції підприємства. Основні види витрат.

  контрольная работа [53,1 K], добавлен 22.07.2010

 • Склад обігових коштів підприємства. Визначення загальної вартості та видової структури основних виробничих фондів, річної потреби обігових коштів підприємства. Кошторис витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції фірми.

  курсовая работа [55,5 K], добавлен 27.03.2012

 • Об’єм виробництва продукції. Середньорічна вартість промислово-виробничих фондів по повній початковій вартості. Середньоспискова чисельність. Показники використання основних фондів в звітному і попередньому році. Коефіцієнт відновлення основних фондів.

  задача [13,5 K], добавлен 03.01.2009

 • Основні виробничі фонди підприємства та їх економіко-соціальне значення. Механізм впливу технологічної структури основних виробничих фондів на господарську діяльність підприємства. Методи підвищення ефективності використання річного робочого часу.

  курсовая работа [175,4 K], добавлен 27.11.2012

 • Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів - важливий резерв підвищення ефективності виробництва на підприємстві. Визначення ефективності і заходи щодо підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства.

  дипломная работа [1,5 M], добавлен 08.11.2008

 • Поняття, класифікація та структура основних фондів підприємства, види їх оцінки. Динаміка розвитку основних фондів на підприємствах України. Значення і показники ефективності використання основних виробничих фондів. Розрахунок суми заробітної плати.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 19.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.