Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції

Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства. Розподіл основних фондів за групами. Річна потреба обігових коштів підприємства. Кошторис витрат та собівартості одиниці продукції підприємства. Основні види витрат.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 22.07.2010
Размер файла 53,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ

КОНТРОЛЬНА РАБОТА

з дисципліни "Економіка підприємства"

Виконав: Студент 1-го курса

спеціальність "Міжнародна економіка"

спеціализація 8.050103

Шаль Эдуард Альбертович

Науковий керівник

Кучерук Галина Юріївна

Київ - 2006

Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства

Табл. 1. Наявність основних виробничих фондів на 1 січня поточного року, тис. грн.

Група фондів

Величина основних фондів

Будівельні споруди

2317

Споруди

3739

Передавальні пристрої

190

Машини та обладнання

4153

Транспортні засоби

17171

В тому числі авто

17171

Інструмент, виробничий та господарчий інвентар

193

Інші види основних фондів

152

Рішення:

1. Розподіл основних фондів за групами наведено в таблиці 2.

Як бачимо, загальна вартість основних виробничих фондів дорівнює сумі окремих груп і дорівнює 27915 тис. грн. Загальна величина окремих груп дорівнює сумі окремих елементів. Наприклад величина групи 1 дорівнює сумі величин будівлі, споруд та передавальних пристроїв., і т.д.

Табл. 2. Розподіл основних засобів за групами, тис. грн.

Група фондів

Величина основних фондів

Группа 1

6246,0

Будівлі

2317,0

Споруди

3739,0

Передавальні пристрої

190,0

Група 2

21517,0

Машини та обладнання

4153,0

Транспортні засоби

17171,0

В тому числі авто

17171,0

Інструмент, виробничий та господарчий інвентар

193,0

Група 3

152,0

Інші види основних фондів

152,0

Усього

27915,0

2. Для визначення структури основних виробничих фондів підприємства розраховують питому вагу кожної їх групи у загальній вартості ОФ:

де Ii - питома вага 1-ї, 2-ї та 3-ї групи основних фондів (відповідно до державного класифікатора ДК-013-97);

Bn - вартість основних виробничих фондів по підприємству в цілому;

Bni - первина вартість і-ї групи основних виробничих фондів на початок року, грн.

Наприклад, загальна величина основних виробничих фондів дорівнює 27915 тис. грн. (100%), то питома вага групи 1 дорівнює:

За цією схемою розраховуємо питому вагу інших груп. У таблиці 3 визначена загальна та відносна елементна структура основних фондів.

Табл. 3. Загальна та відносна елементна структура основних виробничих фондів

Група фондів

Величина основних фондів,

тис. грн.

Питома

вага,%

Группа 1

6246,0

22,4

Будівлі

2317,0

8,3

Споруди

3739,0

13,4

Передавальні пристрої

190,0

0,7

Група 2

21517,0

77,1

Машини та обладнання

4153,0

14,9

Транспортні засоби

17171,0

61,5

В тому числі авто

17171,0

61,5

Інструмент, виробничий та господарчий інвентар

193,0

0,7

Група 3

152,0

0,5

Інші види основних фондів

152,0

0,5

Усього

27915,0

100

До активної частини основних фондів відносять переважно робочі машини й устаткування, транспортні засоби, інструмент, виробничий та господарчий інвентар, транспортні засоби.

До пасивної частини відносяться будівлі, споруди, передавальні пристрої, та інші види основних фондів. Співвідношення окремих видів основних фондів, виражене у відсотках до їхньої загальної вартості на підприємстві, визначає видову (технологічну) структуру використовуваних засобів. За інших однакових умов технологічна структура основних фондів є то прогресивнішою та ефективнішою, що більшою є в їхньому складі питома вага активної частини.

У таблиці 4 та у рис.1 визначено розподіл основних виробничих фондів за технологічною структурою (розподіл на активну та пасивну частини).

Табл. 3. Розподіл основних виробничих фондів за технологічною структурою.

Група фондів

Величина основних фондів, тис. грн.

Питома вага,%

Активна частина

21517,0

77,1

Пасивна частина

6398,0

22,9

Усього

27915,0

100

Рис.1. Питома вага активної та пасивної частини виробничих основних фондів.

Висновок: за технологічною структурою підприємство має прогресивну форму, тому що в неї переважає питома вага активної частини. Швидше за це транспортне підприємство, тому, що транспортні засоби мають найбільшу вагу.

Визначення річної потреби обігових коштів підприємства

Маємо вихідні дані (таблиця 5). Треба визначити річну потребу обігових коштів підприємства.

Табл. 5. Склад обігових коштів підприємства.

Обігові кошти підприємства

Елементи обігових коштів

Середньо добова витрата і - го

елемента, грн.

Обігові виробничі фонди

Сфера виробництва

1. Виробничі запаси, в т. ч.:

1.1 Сировина, основні матеріали, напівфабрикати

1920,0

1.2 Допоміжні матеріали

1400,0

1.3 Паливо

1200,0

1.4 Тара

1550,0

1.5 Запасні частини для ремонту

22,0

1.6 МШП

15,8

2. Незавершене виробництво

300,0

Фонди обігу

Сфера обігу

1. Витрати наступних періодів

2000,0

2. Готова продукція на складі та відвантажена продукція

17700,0

3. Гроші в касі та на рахунках

8700,0

Рішення:

Річна потреба в обігових коштах підприємства визначається за формулою:

де Рі - середньодобова витрата і-го елемента обігових коштів (табл.5).

Тц - тривалість періоду, діб (приймаємо рівним 360 діб).

Наприклад, річна потреба у сировині дорівнює:

= 1920 х 360 = 691200,0 грн.

Річна потреба у допоміжних матеріалах дорівнює:

= 1400 х 360 = 504000,0 грн.

Річна потреба у паливі дорівнює:

= 1200 х 360 = 432000,0 грн.; і т.д.

Результати розрахунків наведено у таблиці 6.

Табл. 6. Розрахунки річної потреби в обігових коштах

Обігові кошти підприємства

Елементи обігових коштів

Середньо добова

витрата і - го

елемента, грн.

Тривалість

періоду, діб

Річна потреба в

обігових коштах,

тис. грн.

Обігові виробничі фонди

Сфера виробництва

1. Сировина, основні

матеріали, напівфабрикати

1920,0

360

691,2

2. Допоміжні матеріали

1400,0

360

504,0

3. Паливо

1200,0

360

432,0

4. Тара

1550,0

360

558,0

5. Запасні частини для ремонту

22,0

360

7,9

6. МШП

15,8

360

5,7

7. Незавершене виробництво

300,0

360

108,0

8. Обігові виробничі фонди

всього (п.1+2+3+4+5+6+7)

6408,0

360

2306,8

Фонди обігу

Сфера обігу

9. Витрати наступних періодів

2000,0

360

720,0

10. Готова продукція на складі та

відвантажена продукція

17700,0

360

6372,0

11. Гроші в касі та на рахунках

8700,0

360

3132,0

12. Фонди обігу всього

(п.9+10+11)

28400,0

360

10224,0

13. Обігові кошти всього

(п.8+12)

34808,0

360

12530,8

Висновок: річна потреба в обігових коштах підприємства 12530,8 тис. грн.

Визначення кошторису витрат та собівартості одиниці продукції підприємства

Кошторис витрат (в гривнях) на річний обсяг готової продукції визначається за формулою:

S = SB + SHB

де SB - виробничі витрати, грн.; SHB - невиробничі витрати, грн.

Виробничі витрати:

SВ = Sпр. + Sнпр

де Sпр, Sнпр - відповідно прямі та непрямі витрати, грн. Прямі витрати:

Sпр = SМВ + SОП + SАМ + Sрем + Sсоц + Sін

де Sмв - матеріальні витрати (умовно прийняти 50% від річної потреби обігових коштів - (Сріч).

Sоп - витрати на оплату праці основних робітників (в роботі вважати, що робітники знаходяться на відрядній оплаті праці).

1. Матеріальні витрати (умовно прийняти 50% від річної потреби обігових коштів - (Сріч):

SМВ = 12530,8 х 0,5 = 6265,4 грн.

2. Відрядну заробітну плату можна визначити за формулою:

SОП = Q х Hзп

де Q - плановий обсяг продукції, од; (табл.7)

Нзп - норматив заробітної платні на одиницю продукції за відрядною розцінкою, грн/од.

Табл. 7. Обсяг продукції та відрядна розцінка одиниці продукції

Варіант

Обсяг продукції, Q тис. од.

Відрядна розцінка грн/одн

1

240

37,0

SОП = 240 х 37,0 = 888,0 тис. грн.

3. Амортизаційні відрахування (Sам) визначається за формулою:

де BМ - вартість основних виробничих фондів по групі “машини і обладнання", грн; n - річна норма амортизаційних відрахувань, %.

3.1 Амортизаційні відрахування до першої групи:

SАМ1 = 6246 х 0,05 = 312,3 тис. грн.

3.2 Амортизаційні відрахування до другої групи:

SАМ2 = 21517,0 х 0,25 = 5379,3 тис. грн.

3.3 Амортизаційні відрахування до третьої групи:

SАМ3 = 152,00 х 0,15 = 22,8 тис. грн.

4. Витрати на технічне обслуговування та ремонт основних фондів Sрем обчислюється в гривнях за формулою

Sрем = Sам х kрем

де Sам - амортизаційні відрахування.

kрем - коефіцієнт, якій враховує витрати на технічне обслуговування та ремонт (в роботі приймається 0,35 від витрат по амортизації).

Sрем = 5379,3 х 0,35 = 1882,8 грн.

5. Розрахунок витрат на соціальні заходи (Sсоц) виконують за формулою:

Sсоц = Son х kсоц

де kсоц - коефіцієнт витрат на соціальні заходи (приймають рівним 37,5% від фонду оплати праці виробничих працівників).

Sсоц = 888,0 х 0,375 = 333,0 тис. грн.

До відрахувань на соціальні заходи належать: відрахування до Пенсійного фонду (32% від фонду оплати праці виробничих працівників);

Sпенс. = 888,0 х 0,32 = 284,2 тис. грн.

відрахування на обов'язкове соціальне страхування (2,9%);

Sпенс. = 888,0 х 0,029 = 25,8 тис. грн.

відрахування на випадок безробіття (фонд зайнятості) (2,1%);

Sбезр. = 888,0 х 0,021 = 18,6 тис. грн.

страхування від нещасних випадків (від 0,08% до 13%); в роботі прийняти 0,5%.

Sн. вип. = 888,0 х 0,005 = 4,4 тис. грн.

6. Інші виробничі витрати (Sін)

Sін = Rі (Sмв + SОП + Sсоц + Sрем) + Sам

де Rі - коефіцієнт, який враховує розмір інших витрат (прийняти 20%);

S - амортизаційні відрахування інших груп основних фондів (за винятком “машин та обладнання”).

Sін = 0,2 х (6265,4 + 888,0 + 333,0 + 1882,8) + (312,3 + 22,8) = 2208,9 тис. грн.

7. Отже загальні прями витрати становлять:

Sпр = Sмв + Sоп + SАМ2 + Sрем + Sсоц + Sін

Sпр = 6265,4 + 888,0 + 5379,3 + 1882,8 + 333,0 + 2208,9 = 16957,4 тис. грн.

8. До складу непрямих витрат входять: витрати на утримання та експлуатацію будівель, споруд, устаткування, оплата праці керуючого та обслуговуючого персоналу, а також загально виробничі, загальногосподарські та інші поточні витрати. Вони визначаються за формулою:

Sнп = Sп х Кнп

де Sп - прямі витрати;

Кнп - коефіцієнт непрямих витрат (в роботі прийняти 0,6).

Sнп = 16957,4 х 0,6 = 10174,4 тис. грн.

10. Виробничі витрати:

SВ = Sпр. + Sнпр = 16957,4 + 10174,4 = 27131,8 тис. грн.

11. Невиробничі витрати: в роботі прийняти 5% від суми прямих та непрямих витрат:

SНВ = 27131,8 х 0,05 = 1356,6 тис. грн.

12. Собівартість (в гривнях) річного обсягу готової продукції визначається за формулою:

S = SB + SHB = 27131,8 + 1356,6 = 28488,4 тис. грн.

13. Собівартість одиниці продукції розраховується за формулою:

грн.

де S - річний кошторис витрат, грн.

Q - об'єм продукції, що виробляється за рік, од.

Результати розрахунків надані таблиці 8.

Табл. 8. Розрахунок кошторису виробництва, тис. грн.

Елементи витрат

Значення

Матеріальні витрати

6265,4

В тому числі:

Сировина, основ. матеріали, напівфабрикати

691,2

тара

558,0

запасні частини для ремонту

7,9

МШП

5,7

допоміжні матеріали

504,0

паливо

1200,0

енергія

3298,6

Витрати на оплату труда

888,0

Відрахування на соціальні заходи

333,0

В тому числі:

на соц. страхування

25,8

в Пенсійний фонд

284,2

в Державний фонд зайнятості

18,6

на медичне страхування

4,4

Амортизація основних фондів

5379,3

Витрати на ремонт

1882,8

Всього прямих витрат на виробництво

16957,4

Непрямі витрати

10174,4

Виробнича собівартість товарної продукції

27131,8

Невиробничі витрати

1356,6

Повна собівартість товарної продукції

28488,4

Висновок: Собівартість витрат на річний обсяг готової продукції складає 28488,4 тис. грн. Собівартість одиниці продукції 118,7 грн.

Розрахунок показників ефективності виробництва

1. Вартість одиниці продукції в роботі визначається за формулою:

Цод=Sод m

де Sод - собівартість одиниці продукції, грн/од;

m - коефіцієнт, який враховує нормативний прибуток (в роботі приймається 30%).

Цод=Sод m = 118,7 х 1,3 = 154,3 грн.

2. Валова виручка від реалізації готової продукції визначається залежно від вартості одиниці та обсягу продукції за формулою:

В = Цод х Q

де Цод - вартість одиниці продукції, грн/од.;

Q - річний обсяг готової продукції.

В = 154,3 х 240 000 = 37032,0 тис. грн.

3. Валовий прибуток підприємства розраховується за формулою:

ВП = В - S

де В - виручка від продажу продукції, грн.;

- виробнича собівартість товарної продукції.

ВП = 37032,0 - 27131,8 = 9900,2 тис. грн.

4. Балансовий прибуток підприємства:

Пб = ВП - ПДВ

де ВП - сума валового прибутку, ПДВ - прибуток на додану вартість (20%)

Так як валовий прибуток приймається із доданим ПДВ, тобто 120%, то знайти балансовий прибуток можна помноживши валовий прибуток на 5 та розділивши на 6, або просто розділивши на 1,2.

Пб = тис. грн.

5. Чистий прибуток:

ЧП = Пб - П - Sнв

де Пб - балансовий прибуток,

П - податки та обов'язкові платежі (податок на прибуток 20%; обов'язкові платежі містять: відрахування на медичне страхування, пенсійний фонд, фонд соціального страхування, державний фонд зайнятості (табл.8);

SНВ - невиробничі витрати (табл. .8).

ЧП = 8250,2 - (8250,2 х 0,2) - 4,4 - 284,2 - 25,8 - 18,6 - 1356,6 = 4910,6 тис. грн.

6. Рентабельність продукції визначається за формулою:

де Пб - балансовий прибуток за певний період, грн;

S - повна собівартість товарної продукції (кошторис),

Висновок: з наведених розрахунків ми вичислили показники діяльності підприємства:

За технологічною структурою підприємство має прогресивну форму, тому що в неї переважає питома вага активної частини.

Річна потреба в обігових коштах підприємства 12530,8 тис. грн.

Собівартість витрат на річний обсяг готової продукції складає 28488,4 тис. грн. Собівартість одиниці продукції 118,7 грн.

Балансовий прибуток 8250,2 тис. грн., чистий прибуток 4910,6 тис. грн., рентабельність продукції 29%.

Але наскільки ці показники значні для підприємства, а також для більш детального вивчення діяльності підприємства та його конкурентоспроможності треба визначити ці показники за попередні періоди або по іншим аналогічним підприємствам галузі. Також треба доповнити аналіз такими показниками, як оборотність (для цього слід знати показники останніх щонайменш за два періоди), ліквідність обігових коштів (степінь забезпечення обігових коштів короткостроковими зобов'язаннями), та іншими додатковими показниками.

Список використаної літератури

1. ????????? ????????????: ????????? / ?? ???. ???. ????????????, - ???.2-??, ???????. ?? ???. - ?.: ????, 2001. - 528 ?., ??.

2. ????????? ???????????: ??????. ????????. ???????: ?????. ??????? / ??????????? ?.?., ?????????? ?.?., ??????? ?.?. ? ??.; ??? ??? ???????????? ?.?. - ?.: ??????-????, 2001. - 343 ?.

3. ???????? ?.?. ?????? ????????????? ???????????? ???????????. ?????. ???????. ?????: "????? ??????". 2002. - 704 ?.

4. ?????????? ?.?. ????????? ? ??????????? ???????????? ????????? ???????????. ???????. ?.: ?????-?, 2002. - 292 ?.

5. ????????? ?.?. ??????????? ??????. 2-? ???????. ????. ????. 2003.


Подобные документы

 • Визначення річної потреби обігових коштів підприємства, кошторису витрат і собівартості одиниці продукції, загальної вартості і структури основних виробничих фондів. Показники ефективності виробництва. Вибір кращого варіанту залучення інвестицій.

  курсовая работа [58,1 K], добавлен 12.10.2012

 • Склад обігових коштів підприємства. Визначення загальної вартості та видової структури основних виробничих фондів, річної потреби обігових коштів підприємства. Кошторис витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції фірми.

  курсовая работа [55,5 K], добавлен 27.03.2012

 • Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства. Розрахунок річної потреби обігових коштів. Визначення кошторису витрат та собівартості одиниці продукції. Розрахунок економічних показників ефективності виробництва.

  контрольная работа [72,8 K], добавлен 21.02.2011

 • Поняття, класифікація та структура основних фондів підприємства, види їх оцінки. Динаміка розвитку основних фондів на підприємствах України. Значення і показники ефективності використання основних виробничих фондів. Розрахунок суми заробітної плати.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 19.10.2014

 • Основні виробничі фонди підприємства та їх економіко-соціальне значення. Механізм впливу технологічної структури основних виробничих фондів на господарську діяльність підприємства. Методи підвищення ефективності використання річного робочого часу.

  курсовая работа [175,4 K], добавлен 27.11.2012

 • Загальна характеристика виробничих фондів, оцінка, класифікація та структура економічного ефекту. Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів їх рух на підприємстві. Основні показники використання основних виробничих фондів підприємства.

  дипломная работа [190,9 K], добавлен 22.09.2012

 • Визначення норми амортизації усіх основних виробничих фондів підприємства. Розрахунок суми амортизаційних відрахувань для придбаних основних фондів. Визначення коефіцієнту фізичного, морального та загального зношення усіх придбаних основних фондів.

  лабораторная работа [61,2 K], добавлен 09.03.2010

 • Розрахунок показників ефективності використання основних фондів. Обігові кошти підприємства. Порядок визначення колективного заробітку. Собівартість виробництва і транспортування енергетичної продукції. Визначення валової та товарної продукції ТЕС.

  методичка [90,6 K], добавлен 18.04.2013

 • Об’єм виробництва продукції. Середньорічна вартість промислово-виробничих фондів по повній початковій вартості. Середньоспискова чисельність. Показники використання основних фондів в звітному і попередньому році. Коефіцієнт відновлення основних фондів.

  задача [13,5 K], добавлен 03.01.2009

 • Способи формування ресурсної бази підприємства. Розгляд методів нарахування амортизації. Особливості розрахунку собівартості річного обсягу виробництва продукції за економічними елементами. Характеристика основних виробничих фондів підприємства.

  курсовая работа [86,9 K], добавлен 08.01.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.