Ефективність виробництва продукції

Склад обігових коштів підприємства. Визначення загальної вартості та видової структури основних виробничих фондів, річної потреби обігових коштів підприємства. Кошторис витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції фірми.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 27.03.2012
Размер файла 55,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Мета даної курсової роботи - поглибити теоретичні знання, набуті в процесі вивчення курсу «Економіка підприємства» і виробити вміння їх практичного застосування.

Задачею даної курсової роботи є визначити ефективність виробництва продукції на підприємстві до і після залучення інвестицій та вибрати кращий з варіантів інвестування.

Таблиця 1. Наявність основних виробничих фондів на 1 січня поточного року

Група фондів

тис. грн

Будівельні споруди

4647

Споруди

6840

Передавальні пристрої

547

Машини та обладнання

6736

Комп'ютерна техніка

730

Транспортні засоби

32999

Електричні та механічні прилади

920

Засоби зв'язку

236

Інструмент, виробничий та господарчий інвентар

418

Методичне забезпечення

215

інші види основних фондів

215

Таблиця 2. Склад обігових коштів підприємства

Елемент обігових коштів

середньодобова витрата і-го елемента, грн.

Обігові виробничі фонди (сфера виробництва)

1. Виробничі запаси

1.1. Сировина, основні матеріали, напівфабрикати

1250

1.2. Допоміжні матеріали

950

1.3. Паливо

1000

1.4. Тара

1700

1.5. Запасні частини для ремонту

30

1.6. Малоцінні та швидкозношувані матеріали

15,3

2. Незавершене виробництво

800

Фонди обігу (сфера обігу)

1. Витрати наступних періодів

1700

2. Готова продукція на складі та відвантажена продукція

1500

3. Гроші в касі та на рахунках

7000

Таблиця 3. Обсяг продукції та відрядна розцінка одиниці продукції

Обсяг продукції, Q, тис. од

630

Відрядна розцінка, грн/од

27,0

Таблиця 4. Вихідні данні для розрахунку ефективності інвестиційних проектів

Сума інвестицій, тис. грн

38600

Зниження собівартості після впровадження проекту, %

0,5

відсоток за кредит, %

18

1. Визначення загальної вартості та видової структури основних виробничих фондів

Для визначення видової структури основних виробничих фондів підприємства розрахуємо питому вагу кожної їх групи у загальній вартості фондів підприємства:

Іі = (Впі / Вп) х 100% (1)

де Іі - питома вага 1-ої, 2-ої, 3-ї та 4-ї групи основних фондів (відповідно державного класифікатора ДК-013-97 та «Положення про внесення змін до закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» №349 - IV від 24.12.02»);

Вп - вартість основних виробничих фондів по підприємству в цілому;

Впі - первина вартість і-ї групи основних виробничих фондів на початок року, грн.

Таблиця 1. Видова структура основних виробничих фондів підприємства

Група фондів згідно державного класифікатора ДК-013-97

№ рядка

Група фондів

тис. грн

Структура, %

Група 1

1

Будівельні споруди

4647

22,1

2

Споруди

6840

3

Передавальні пристрої

547

4

Підсумок по групі 1 (4 = 1 + 2 + 3)

12034

Група 2

5

Машини та обладнання

6736

75,4

6

Транспортні засоби

32999

7

Електричні та механічні прилади

920

8

Інструмент, виробничий та господарчий інвентар

418

9

Підсумок по групі 2 (9 = 5 + 6 + 7 + 8)

41073

Група 3

10

Методичне забезпечення

215

0,8

11

інші види основних фондів

215

12

Підсумок по групі 3 (12 = 10 + 11)

430

Група 4

13

Комп'ютерна техніка

730

1,8

14

Засоби зв'язку

236

15

Підсумок по групі 4 (15 = 13 + 14)

966

16

Усього основних фондів (12 = 4 + 9 + 12 + 15)

54503

100,0

Як бачимо, основну частку у структурі основних фондів підприємства (близько 75%) займають фонди другої групи. Фонди першої групи займають близько 22% структури. Частка фондів третьої та четвертої груп незначна (відповідно 0,8% та 1,8%).

В основному основні фонди цього підприємства складаються з транспортних засобів (33,0 млн. грн з 54,5). Після визначення структури основних фондів підприємства можна зробити висновок, що їх структура є прогресивною.

2. Визначення річної потреби обігових коштів підприємства

Річна потреба в обігових коштах підприємства визначається за формулою:

Cріч = Рі х Тц (2)

де Рі - середньодобова витрата і-го елемента обігових коштів (табл. ІІ). Тц - тривалість періоду, діб (приймаємо рівним 360 діб). Визначаємо денну потребу в обігових коштах, грн.:

Рі = 1250+950+1000+1700 + 30 + 15,3 + 800 + 1700 + 1500 + 7000 = 15945,3 грн.

Тоді річна в обігових коштах підприємства згідно формули (2) становить Cріч = Рі х Тц = 15945,3 х 360 =5740308 грн.

3. Визначення кошторису витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції

вартість фонд кошторис продукція

Кошторис витрат на річний обсяг готової продукції визначається за формулою:

S = Sв + Sнв, грн. (3)

де Sв - виробничі витрати, грн.;

Sнв - невиробничі витрати, грн.

Виробничі витрати:

Sв = Sпр + Sнпр (4)

де Sпр, Sнпр - відповідно прямі та непрямі витрати, грн.

Прямі витрати:

Sпр = Sмв + Sоп + Sам + Sрем + Sсоц + Sін, грн (5)

де Sмв - матеріальні витрати, приймаємо їх рівними 50% від річної потреби обігових коштів Сріч:

Sмв = 0,5 х Сріч = 0,5 х 5740308 = 2870154 грн.

Sоп - витрати на оплату праці. У роботі вважаємо, що робітники знахо - дяться на відрядній оплаті праці. Відрядну заробітну плату визначимо за формулою

Sоп = Q x Hп (6)

де Q-плановий обсяг продукції, од (табл. ІІІ); Q = 630000 од

Нп - норматив заробітної платні на одиницю продукції за відрядною розцінкою, грн/од, (табл. ІІІ); Нп = 27,0 грн/од

Витрати на оплату праці становлять Sоп = Q x Hп =630000 х 27,0 = 17010000 грн.

Sам - амортизаційні відрахування.

Розрахунок витрат на амортизацію проводять за рівномірним методом. Норми амортизацій визначені Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. Згідно Закону, основні виробничі фонди, введені в дію після 1/01/2004, поділяються на чотири групи, для кожної з яких розробленні норми амортизації (8% для першої групи, 40% для другої групи 24% для третьої та 60% для четвертої групи).

В статтю «Амортизаційні відрахування» входять витрати на амортизацію основних фондів, які безпосередньо беруть участь в виготовленні продукції, тобто від групи основних фондів «Машини та обладнання» або інші транспортні засоби.

Відрахування на амортизацію інших груп основних фондів враховується в статті інші виробничі витрати

Таким чином розмір амортизаційних відрахувань визначається за формулою:

Sам = Вм х n / 100 (7)

де Вм - вартість основних виробничих фондів по групі «ма - шини і обладнання», грн.; Вм = 6736000 грн.

n - річна норма амортизаційних відрахувань, % Оскільки група «машини та обладнання» відносяться до групи 2, то n = 40%

Cума амортизаційних відрахувань становить Sам = 6736000 х 0,40 = 2694400 грн.

Sрем - витрати на технічне обслуговування та ремонт основних фондів; визначаємо по формулі:

Sрем = Sам x Крем, грн. (8)

де Крем - коефіцієнт, якій враховує витрати на технічне обслуговування та ремонт (приймається в роботі рівним 0,35 від витрат по амортизації).

Витрати на технічне обслуговування та ремонти становлять Sрем = 2694400 х 0,35 = 943040 грн.

Sсоц - витрати на соціальні заходи

Розрахунок витрат по статті на соціальні заходи виконують за формулою:

Sсоц = Sоп x Ксоц (9)

де Ксоц - коефіцієнт витрат на соціальні заходи (приймають рів ним 37,5% від фонду оплати праці виробничих працівників).

За станом на 1.01.2006 р. до відрахувань на соціальні заходи належать: 1) відрахування до Пенсійного фонду (32%);

2) відрахування на обов'язкове соціальне страхування (2,9%);

3) відрахування на випадок безробіття (фонд зайнятості) 2,1%

4) страхування від нещасних випадків (від 0,08% -13%); в роботі приймаємо 0,5%.

Маємо: Sсоц = 17010000 х 0,375 = 6378750 грн

Розрахуємо відрахування на соціальні заходи по елементах 1) відрахування до Пенсійного фонду: 17010000 х 0,32 = 5443200 грн

2) відрахування на обов'язкове соціальне страхування 17010000 х 0,029 = 493290 грн.

3) відрахування на випадок безробіття (фонд зайнятості) 17010000 х 0,021 = 357210 грн

4) страхування від нещасних випадків 17010000 х 0,005 = 85050 грн

Sін - інші виробничі витрати, які обчислимо за формулою Sін = Rі х (Sмв + Sоп + Sсоц + Sрем) + Sам(ін) (10)

де Rі - коефіцієнт, який враховує розмір інших витрат (20%). Sам(ін) - амортизаційні відрахування інших груп основних фон - дів (за винятком «машин та обладнання»). Розрахуємо амортизаційні відрахування інших груп основних фондів за винятком «машин та обладнання», використовуючи формулу

(11)

де і - групи основних фондів;

ni - річні норми амортизаційних відрахувань, %(n1=8%, n2=40%, n3=24%, n4 = 60%);

Впі - вартість основних виробничих фондів по групах основ - них фондів підприємства, грн (табл. 1)

Вп1 = 12034000 грн;

Вп2 = 41073000 - 6736000 = 34337000 грн;

Вп3 = 430000 грн.

Вп4 = 966000 грн.

Маємо:

Sам(ін) = 12034000 х 0,08 + 34337000 х 0,40 + 430000 х 0,24 +966000 x 0,60 = 15380320 грн

Інші виробничі витрати становлять (за формулою (10)):

Sін = 0,2 х (2870154 + 17010000 + 6378750 + 943040) + 15380320 = = 20820708,8 грн

Тепер можна розрахувати обсяг прямих витрат за формулою (5):

Sпр= 2870154 + 17010000 + 2694400 + 943040 + 6378750 + 20820708,8 = = 50717052,8 грн

Розрахуємо обсяг непрямих витрат.

До складу непрямих витрат включаються: витрати на утримання та експлуатацію будівель, споруд, устаткування оплата праці керуючого та обслуговуючого персоналу, а також загальновиробничі, загальногосподарські та інші поточні витрати.

Непрямі витрати визначаються за формулою:

Sнпp = Sпp x Кнп (12)

де Sпp - прямі витрати;

Кнп - коефіцієнт непрямих витрат (в роботі приймаємо 0,6). Маємо:

Sнпp = 50717052,8 х 0,6 = 30430231,7 грн

Підставляючи знайдені суми прямих та непрямих витрат до формули (4), знаходимо обсяг виробничих витрат: Sв = 50717052,8 + 30430231,7 =81147284,5 грн

Невиробничі витрати: приймаємо 5% від суми прямих та непрямих витрат. Невиробничі витрати пов'язані з процесом реалізації готової продукції: витрати на упаковку, транспортування продукції, комісійні збори та витрати пов'язані зі збутом продукції.

Sнв = 0,05 х 81147284,5 = 4057364,2 грн

Витрати на річний обсяг готової продукції згідно з формулою (3) - це сума виробничих та невиробничих витрат: S = 81147284,5+ 4057364,2= 85204648,7 грн

Виконані розрахунки зводимо у табл. 2

Таблиця 2. Кошторис витрат на виробництво та реалізацію продукції підприємства, грн.

№ п.п

Елементи витрат

Позначення

Значення

1

Матеріальні витрати

Sмв

2870154,0

2

Витрати на оплату праці

Sоп

17010000,0

3

Відрахування на соціальні заходи

Sсоц

6378750,0

в тому числі

3.1.

на соціальне страхування

493290,0

3.2.

в Пенсійний фонд

5443200,0

3.3.

в Державний фонд зайнятості

357210,0

3.4.

на страхування від нещасних випадків

85050,0

4

Амортизація основних фондів

Sам

2694400,0

5

Витрати на ремонт

Sрем

943040,0

6

Інші виробничі витрати

Sін

20820708,8

7

Всього прямих витрат на виробництво

Sпр

50717052,8

8

Непрямі витрати

Sнпр

30430231,7

9

Виробнича собівартість товарної продукції

81147284,5

10

Невиробничі витрати

Sнв

4057364,2

11

Повна собівартість товарної продукції

S

85204648,7

Собівартість одиниці продукції розраховується за формулою:

Sод = S / Q, грн/од. (13)

де S - річний кошторис витрат, грн.

Q - об'єм продукції, що виробляється за рік, од. (табл. ІІІ).

4. Розрахунок показників ефективності виробництва до залучення інвестицій

До системи показників, ефективності діяльності підприємства відносяться: 1). Валова виручка.

2). Валовий прибуток.

3). Прибутки (балансовий і чистий). 4). Рентабельність продукції.

Валова виручка від реалізації готової продукції визначається в залежності від вартості одиниці та обсягу продукції за формулою:

ВВ = Цод х Q, (14)

де Цод - вартість одиниці продукції, грн/од.; Q - річний обсяг готової продукції, од; Q= 630000 од

Вартість одиниці продукції в роботі визначається за формулою:

Цод = Sод x m, грн/од (15)

де Sод - собівартість одиниці продукції грн/од, Sод =135,2 грн/од

m - коефіцієнт, який враховує нормативний прибуток (приймається 30%).

Цод = 135,2 х 1,3 = 175,8 грн/од

Розрахуємо валову виручку від реалізації готової продукції за формулою (14):

ВВ = 175,8 х 630000 = 110766043,3 грн

Валовий прибуток підприємства розраховується за формулою:

ВП = В - Sв, грн. (16)

де В-виручка від продажу продукції, грн.; Sв - виробнича собівартість товарної продукції; Sв = 81147284,5 грн

Валовий прибуток підприємства дорівнює ВП = 110766043,3 - 81147284,5 = 29618758,8 грн

Балансовий прибуток підприємства:

БП = ВП - ПДВ, (17)

де ВП - сума валового прибутку,

ПДВ - прибуток на додану вартість (20%): ПДВ = 0,2 х ВП = 0,2 х 29618758,8 = 5923751,8 грн

Балансовий прибуток становить

БП = 29618758,8 - 5923751,8 = 23695007,0 грн

Чистий прибуток:

ЧП = БП - П - Sнв (18)

де БП - балансовий прибуток,

П - податки та обов'язкові платежі (податок на прибуток 25%. Обов'язкові платежі включають в себе відрахування на медичне страхування, Пенсійний фонд, фонд соціального страхування, державний фонд зайнятості (у рядку 3 табл. 2).

Sнв - невиробничі витрати (у рядку 10 табл. 2).

Податок на прибуток

Пприб = 0,25 х БП = 0,25 х 23695007,0= 5923751,8 грн.

Обов'язкові платежі Sсоц = 6378750,0 грн

Невиробничі витрати Sнв = 4057364,2 грн

Чистий прибуток становить

ЧП = 23695007,0 - 5923751,8 - 6378750,0 -4057364,2 = 11392505,2 грн.

Рентабельність продукції визначається за формулою: Rп = (БП / S) x 100%

де БП - балансовий прибуток за певний період, грн. S - повна собівартість товарної продукції, грн (у рядку 11 табл. 2). Rп = 23695007,0 х 100 = 27,8%

5. Обґрунтування та вибір кращого варіанту інвестицій

Визначимо на основі аналітичної оцінки вихідних показників і певних аналітичних розрахунків доцільність реалізації одного з проектів. Перший варіант інвестування - залучений. Загальна сума інвестицій відповідно варіанту становить 38600000 грн (табл. IV)

Її вносять на початку першого року інвестиційного проекту. Інвестиційний проект розрахований на 10 років. Підприємство повинно повернути інвестиції, починаючи з 3 року. Розрахунки по виплаті боргу та відсотків за кредит проводимо у табл. 3 Спочатку визначимо обсяг щорічної виплати боргу, враховуючи те, що виплати йдуть на протязі 8 років (з 3-го по 10-й). Для цього суму інвестицій ділимо на 8:= 4825000 грн.

Відсоток за кредит становить 18% (беремо з табл. IV). Він нараховується на непогашену суму боргу.

Таблиця 3. Розрахунок по виплаті боргу та відсотків за кредит при І варіанті інвестування

Рік (t)

Залишок кредиту на кінець року

Надходження (виплата боргу) за рік

Відсоток за кредит

Загальна сума виплат

Зt

Ht

BKt = 0,18 x Зt

Ht + BKt

1

38600000

0

6948000

6948000

2

38600000

0

6948000

6948000

3

33775000

4825000

6079500

10904500

4

28950000

4825000

5211000

10036000

5

24125000

4825000

4342500

9167500

6

19300000

4825000

3474000

8299000

7

14475000

4825000

2605500

7430500

8

9650000

4825000

1737000

6562000

9

4825000

4825000

868500

5693500

10

0

4825000

0

4825000

Разом

38600000

38214000

76814000

Розрахуємо грошові потоки підприємства на протязі життєвого циклу проекту.

В зв'язку зі збільшенням обсягу продукції на 1% щорічно, внаслідок введення нового обладнання враховується зниження собівартості продукції на другому році інвестування. Доля зниження наведена в табл. IV і становить 0,5%

Ціну одиниці продукції визначаємо, виходячи з умови нормативу прибутку 30%. Щорічні витрати підприємства складаються з витрат на виробництво продукції S та виплат на погашення боргу та відсотків за кредит (останній стовпчик табл. 3)

Вигоди підприємства складаються з доходів та амортизаційних відрахувань.

До доходів підприємства відноситься валова виручка, яку знаходимо як добуток ціни 1 од. продукції на обсяг виробництва.

Амортизаційні відрахування проводимо рівномірним методом, вважаємо нормативний строк служби придбаного обладнання рівним горизонту життєвого циклу проекту (10 років), протягом цього терміну кожного року на продукцію переноситься 1/10 частка від первісної вартості обладнання, яка дорівнює сумі інвестицій (38600000 грн), тобто сума амортизаційних відрахувань Sам =3860000 грн.

Чисті вигоди підприємства - це різниця доходів та витрат. Розрахунки щорічних доходів, витрат та вигод підприємства за умови першого варіанту інвестування ведемо у табл. 4

Для порівняння двох інвестиційних проектів розрахуємо такі показники: чистий дисконтний прибуток, термін окупності, внутрішня ставка рентабельності.

Чистий дисконтний прибуток (ЧДП) визначається по формулі:

де ЧДП - чистий дисконтний прибуток, грн.; ВВ - вигоди підприємства, це сума валової виручки від реалізації готової продукції, та амортизаційних відрахувань від нового обладнання грн.;

В-витрати, грн.;

t - шаг (рік) розрахунку;

r - норма дисконту, %;

1/(1+r)t - коефіцієнт дисконтування. N - горизонт розрахунку. Дорівнює 10 років.

При розрахунку ЧДП від вигод за відповідний рік вираховується витрати на виробництво продукції та витрати по оплаті відсотків за кредит.

Таблиця 4. Грошові потоки підприємства за умови залучення кредитного капіталу, грн.

Рік

Обсяг виробництва продукції, од.

Собівартість одиниці продукції

Ціна одиниці продукції

Валова виручка

Витрати на виробництво

Виплати за кредит (борг + відсотки)

Чисті вигоди підприємства

t

Qt=1,01xQt-1

Sодt

Цодt=1,3Sодt

Цодt х Qt,

Sодt x Qt

ВВt - Вt

1

2

3

4

5 = 4 x 2

6 = 3 x 2

7

11 = 10 - 8

1

630000

135,2

175,8

110766043,3

85204648,7

6948000,0

22473394,6

2

636300

134,6

175,0

111339774,0

85645980,0

6948000,0

22605794,0

3

642663

134,6

175,0

112453171,7

86502439,8

10904500,0

18906231,9

4

649090

134,6

175,0

113577768,2

87367514,0

10036000,0

20034254,2

5

655581

134,6

175,0

114713563,4

88241202,6

9167500,0

21164860,8

6

662137

134,6

175,0

115860732,3

89123640,2

8299000,0

22298092,1

7

668758

134,6

175,0

117019274,8

90014826,8

7430500,0

23433948,0

8

675446

134,6

175,0

118189541,1

90915031,6

6562000,0

24572509,5

9

682200

134,6

175,0

119371356,0

91824120,0

5693500,0

25713736,0

10

689022

134,6

175,0

120565069,6

92742361,2

4825000,0

26857708,4

Розрахунок чистого дисконтного прибутку проводимо в табл. 5 за ставками відсотку r = 5, 12, 20 відсотків.

Таблиця 5. Розрахунок чистого дисконтованого прибутку за умови залучення кредитного капіталу

Рік

Грошові потоки

Ставка дисконту

r =

0,05

Вигоди

Витрати

Чисті вигоди

коефіцієнт

диконтування

Дисконтовані

вигоди

Дисконтовані

витрати

Дисконтовані

чисті вигоди

t

ВВt

Вt

ВВt - Вt

1
(1+r)t

ВВt
(1+r)t

Вt
(1+r)t

(ВВt - Вt)
(1+r)t

1

2

3

4 = 2 - 3

5

6 = 2 x 5

7 = 3 x 5

8 = 4 x 5

0

38600000

-38600000,0

1,0000

38600000,0

-38600000,0

1

114626043,3

92152648,7

22473394,6

0,9524

109167660,3

87764427,3

21403233,0

2

115199774,0

92593980,0

22605794,0

0,9070

104489590,9

83985469,4

20504121,5

3

116313171,7

97406939,8

18906231,9

0,8638

100475691,0

84143777,0

16331914,0

4

117437768,2

97403514,0

20034254,2

0,8227

96616342,5

80134112,0

16482230,5

5

118573563,4

97408702,6

21164860,8

0,7835

92905489,6

76322267,3

16583222,2

6

119720732,3

97422640,2

22298092,1

0,7462

89337453,7

72698274,1

16639179,6

7

120879274,8

97445326,8

23433948,0

0,7107

85906643,8

69252574,5

16654069,4

8

122049541,1

97477031,6

24572509,5

0,6768

82607933,5

65976291,9

16631641,6

9

123231356,0

97517620,0

25713736,0

0,6446

79436030,8

62860727,3

16575303,5

10

124425069,6

97567361,2

26857708,4

0,6139

76386199,3

59897896,2

16488303,1

Разом

917329035,4

781635817,0

135693218,5

Чистий дисконтований прибуток для першого варіанту інвестицій становить: за ставки дисконту 5% 135693218,5 грн

за ставки дисконту 12% 87427209,2 грн

за ставки дисконту 20% 53978182,4 грн

Оскільки для r = 5%, 12%, 20% чистий дисконтований прибуток є додатнім, даний проект за таких умов є вигідним.

Термін окупності - мінімальний часовий інтервал від початку життєвого циклу інвестиційного проекту, за межами якого ЧДП стає і продовжує залишатися позитивним. Термін окупності визначається за формулою:

Таблиця 6. Розрахунок накопичених дисконтованих чистих вигод за ставок дисконту r = 5, 12 та 20%

Рік

r = 0,05

r = 0,12

r = 0,20

дисконтовані

чисті вигоди

накопичені

дисконтовані

чисті вигоди

дисконтовані

чисті вигоди

накопичені

дисконтовані

чисті вигоди

дисконтовані

чисті вигоди

накопичені

дисконтовані

чисті вигоди

0

-38600000,0

-38600000,0

-38600000,0

-38600000,0

-38600000,0

-38600000,0

1

21403233,0

-17196767,0

20065530,9

-18534469,1

18727828,8

-19872171,2

2

20504121,5

3307354,5

18021200,6

-513268,5

15698468,1

-4173703,1

3

16331914,0

19639268,5

13457082,5

12943813,9

10941106,4

6767403,3

4

16482230,5

36121499,0

12732130,7

25675944,7

9661580,9

16428984,3

5

16583222,2

52704721,2

12009510,4

37685455,1

8505682,9

24934667,1

6

16639179,6

69343900,9

11296907,4

48982362,4

7467585,9

32402253,0

7

16654069,4

85997970,2

10600328,0

59582690,5

6539984,8

38942237,9

8

16631641,6

102629611,9

9924424,4

69507114,9

5714780,4

44657018,2

9

16575303,5

119204915,4

9272631,0

78779745,9

4983494,3

49640512,5

10

16488303,1

135693218,5

8647463,3

87427209,2

4337669,8

53978182,4

Разом

135693218,5

-

87427209,2

-

53978182,4

-

По кожній з трьох заданих ставок дисконту визначаємо накопичений чистий дисконтний прибуток і аналізуємо, коли він вперше стає позитивним Як бачимо, за ставки дисконтування 5% грошовий поток стає позитивний на 2-му році життєвого циклу. При ставці 12% це відбувається на 3-му році, а при ставці дисконту 20% - на 3-му році життєвого циклу проекту. Отже, Ток = 2 роки для r = 0,05, Ток = 3 роки при r=0,12 і Ток = 3 роки для r = 0,20.

Оскільки у кожному випадку (r = 5%, 12%, 20%) термін окупності не перевищує життєвий цикл проекту, впроваджувати інвестиційний проект за таких умов вигідно.

Внутрішня норма рентабельності (ВНР) дає відповідь на питання, яка гранично допустима ставка відсотку на капітал забезпечує життєздатність проекту.

Якщо розрахункове значення ВНР більше відсоткової ставки за позичальники інвестиціями у проект, то проект визначають доцільним і навпаки. Внутрішня ставка рентабельності визначається шляхом розв'язання рівняння:

Для розрахунку ВНР застосуємо графоаналітичний метод. Побудуємо профіль ЧДП - графік функції ЧДП у залежності від ставки дисконту r ЧДП = ЧДП(r) (рис. 1).

Таблиця 7. Чистий дисконтований прибуток у залежності від дисконтної ставки

Рік

Чисті вигоди

Дисконтовані чисті вигоди за ставок дисконту r

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

-38600000,0

-38600000,0

-38600000,0

-38600000,0

-38600000,0

-38600000,0

-38600000,0

-38600000,0

1

22473394,6

20430358,7

18727828,8

17287226,6

16052424,7

14982263,1

14045871,6

13219643,9

2

22605794,0

18682474,4

15698468,1

13376209,5

11533568,4

10047019,6

8830388,3

7822074,0

3

18906231,9

14204531,9

10941106,4

8605476,5

6890026,2

5601846,5

4615779,3

3848205,2

4

20034254,2

13683665,2

9661580,9

7014549,3

5215080,7

3957383,5

3056984,6

2398708,6

5

21164860,8

13141713,4

8505682,9

5700312,4

3935276,4

2787142,2

2018438,4

1490633,3

6

22298092,1

12586691,7

7467585,9

4619634,2

2961416,5

1957582,8

1329069,9

923792,0

7

23433948,0

12025320,7

6539984,8

3734582,0

2223049,9

1371534,2

872982,6

571088,0

8

24572509,5

11463257,0

5714780,4

3012331,0

1665042,1

958781,0

572123,3

352255,8

9

25713736,0

10905134,2

4983494,3

2424794,9

1244551,5

668873,3

374184,1

216832,8

10

26857708,4

10354809,2

4337669,8

1948208,5

928514,3

465753,8

244269,4

133223,2

ЧДП

98877956,3

53978182,4

29123324,9

14048950,7

4198180,0

-2639908,5

-7623543,4

Аналізуючи побудований графік, бачимо, що крива перетинає вісь абсцис приблизно при ставці ВНР = 56%.

Тобто даний інвестиційний проект буде прийнятним, якщо дисконтна ставка не перевищує даної величини.

Другий варіант інвестування - чистий прибуток підприємства, розрахований в в п. 4 даної роботи. Частина грошей, що не вистачає до необхідної суми (табл. IV) - позичається. Але відсоток, під який береться додаткова сума приймається в 1,2 більше, ніж в І варіанті, оскільки чим менша сума інвестування, тим більше відсоток на капітал. Отже, як і в першому варіанті, необхідна сума інвестицій 38600000 грн. Чистий прибуток, який матиме підприємство у першому році, становить 11392505,2 грн.

До необхідної суми не вистачає

38600000 - 11392505,2 =27207494,8 грн.

Цю суму можна взяти під відсоток 1,2 х 18% = 21,6%

Вносять суму також, як і в першому варіанті, на початку першого року інвестиційного проекту. Підприємство повинно повернути інвестиції, починаючи з 3 року.

Розрахунки по виплаті боргу та відсотків за кредит для другого варіанту інвестування проводимо у табл. 8. Спочатку визначимо обсяг щорічної виплати боргу, враховуючи те, що виплати йдуть на протязі 8 років (з 3-го по 10-й). Для цього суму інвестицій ділимо на 8= 3400936,8 грн

Таблиця 8. Розрахунок по виплаті боргу та відсотків за кредит при ІІ варіанті інвестування

Рік (t)

Залишок кредиту

Надходження (виплата боргу)

Відсоток за кредит

Загальна сума виплат

Зt

Ht

BKt = 0,216 x Зt

Ht + BKt

1

27207494,8

0

5876818,9

5876818,9

2

27207494,8

0

5876818,9

5876818,9

3

23806557,9

3400936,8

5142216,5

8543153,4

4

20405621,1

3400936,8

4407614,2

7808551,0

5

17004684,2

3400936,8

3673011,8

7073948,6

6

13603747,4

3400936,8

2938409,4

6339346,3

7

10202810,5

3400936,8

2203807,1

5604743,9

8

6801873,7

3400936,8

1469204,7

4870141,6

9

3400936,8

3400936,8

734602,4

4135539,2

10

0,0

3400936,8

0,0

3400936,8

Разом

27207494,78

32322503,8

59529998,6

При другому варіанті інвестування вважаємо, що обсяг виробництва також зростає на 1% щорічно, собівартість продукції на другому році зменшується на 0,5%. Припущення щодо методу амортизації, терміну експлуатації обладнання залишаються тими ж самими, що і при першому варіанті інвестування.

Тому доходи підприємства, амортизація, вигоди та витрати на виробництво не відрізняються від розрахованих для першого варіанту інвестування (розрахунки див. графи 2-6, 9-10 табл. 4). Витрати на погашення боргу та відсотки за кредит розраховані у останньому стовпчику табл. 8. У табл. 9 підрахуємо номінальні грошові потоки по другому варіанту інвестування

Таблиця 9. Грошові потоки підприємства за умови другого варіанту інвестування, грн.

Рік

Вигоди

підприємства

Витрати

на виробництво

Виплати

за кредит (борг + відсотки)

Загальні

витрати підприємства

Чисті вигоди підприємства

1

2

3

4

5 = 3 + 4

6 = 2 - 5

1

114626043,3

85204648,7

5876818,9

91081467,6

23544575,7

2

115199774,0

85645980,0

5876818,9

91522798,9

23676975,1

3

116313171,7

86502439,8

8543153,4

95045593,2

21267578,6

4

117437768,2

87367514,0

7808551,0

95176065,0

22261703,2

5

118573563,4

88241202,6

7073948,6

95315151,2

23258412,1

6

119720732,3

89123640,2

6339346,3

95462986,5

24257745,8

7

120879274,8

90014826,8

5604743,9

95619570,7

25259704,1

8

122049541,1

90915031,6

4870141,6

95785173,2

26264367,9

9

123231356,0

91824120,0

4135539,2

95959659,2

27271696,8

10

124425069,6

92742361,2

3400936,8

96143298,0

28281771,5

Для розрахунку чистого дисконтованого прибутку та терміну окупності інвестицій при другому варіанті інвестування будуємо табл. 10 У табл. 10 позначення m5%, m12% та, m20% означають дисконтні множники при відповідній ставці дисконту. Вони були розраховані у табл. 5 (графа 5 - для 5%, графа 9 - для 12% та графа 13 - для 20% відповідно)

Таблиця 10. Розрахунок чистого дисконтованого прибутку (інвестування за рахунок чистого прибутку)

Рік

Номінальні грошові потоки

Ставка дисконту

r =

0,05

Вигоди

Витрати

Чисті

вигоди

Дискон-

товані

вигоди

Дискон-

товані

витрати

Дискон-

товані

чисті

вигоди

Накопичені

дисконтовані

чисті вигоди

1

2

3

4 = 2 - 3

5 = 2xm5%

6 = 3xm5%

7 = 4xm5%

8 = ?7

0

27207494,8

-27207494,8

27207494,8

-27207494,8

-27207494,8

1

114626043,3

85204648,7

29421394,6

109167660,3

81147284,5

28020375,8

812881,0

2

115199774,0

85645980,0

29553794,0

104489590,9

77683428,6

26806162,4

27619043,4

3

116313171,7

86502439,8

29810731,9

100475691,0

74724059,9

25751631,1

53370674,5

4

117437768,2

87367514,0

30070254,2

96616342,5

71877470,0

24738872,5

78109547,0

5

118573563,4

88241202,6

30332360,8

92905489,6

69139291,2

23766198,4

101875745,4

6

119720732,3

89123640,2

30597092,1

89337453,7

66505432,5

22832021,2

124707766,6

7

120879274,8

90014826,8

30864448,0

85906643,8

63971856,8

21934787,0

146642553,6

8

122049541,1

90915031,6

31134509,5

82607933,5

61534872,0

21073061,5

167715615,1

9

123231356,0

91824120,0

31407236,0

79436030,8

59190646,5

20245384,4

187960999,5

10

124425069,6

92742361,2

31682708,4

76386199,3

56935764,7

19450434,6

207411434,0

Разом

917329035,4

709917601,4

207411434,0

Чистий дисконтований прибуток для другого варіанту інвестицій становить: за ставки дисконту 5% 207411434,0 грн (підсумок по графі 7 табл. 10). за ставки дисконту 12% 143726390,0 грн (підсумок по графі 11 табл. 10) за ставки дисконту 20% 99082115,6 грн (підсумок по графі 15 табл. 10) Оскільки ЧДП є додатнім, даний проект є вигідним при кожній з трьох заданих ставок дисконтування. Термін окупності для другого варіанту інвестування становить 1 рік для ставки 5% та 2 роки для ставок дисконту 12% та 20%. Цю величину визначаємо, аналізуючи, в якому році відбувається зміна знаку з від"ємного та додатній у стовпцях накопичених дисконтованих чистих вигод (графа 8 для 5%, графа 12 для 12% та графа 16 для 20% у таблиці 10). У табл. 11 проводимо допоміжні розрахунки для побудови профілю ЧДП при другому варіанті інвестування.

Таблиця 11. Чистий дисконтований прибуток для другого варіанту інвестування у залежності від дисконтної ставки

Рік

Чисті вигоди

Дисконтовані чисті вигоди за ставок дисконту r

10%

30%

50%

70%

90%

110%

130%

0

-27207494,8

-27207494,8

-27207494,8

-27207494,8

-27207494,8

-27207494,8

-27207494,8

-27207494,8

1

29421394,6

26746722,4

22631842,0

19614263,1

17306702,7

15484944,5

14010187,9

12791910,7

2

29553794,0

24424623,1

17487452,1

13135019,6

10226226,3

8186646,5

6701540,6

5586728,5

3

29810731,9

22397244,1

13568835,7

8832809,5

6067724,8

4346221,3

3218953,9

2450130,0

4

30070254,2

20538388,2

10528431,8

5939803,3

3600322,6

2307399,0

1546179,5

1074547,8

5

30332360,8

18834009,6

8169386,7

3994385,0

2136296,9

1225006,0

742693,7

471267,0

6

30597092,1

17271260,8

6338989,6

2686164,5

1267612,8

650367,1

356750,3

206687,0

7

30864448,0

15838342,1

4918753,4

1806424,0

752170,1

345289,4

171365,5

90649,1

8

31134509,5

14524478,5

3816763,1

1214820,1

446324,4

183321,4

82316,6

39757,5

9

31407236,0

13319734,0

2961689,6

816974,3

264843,6

97330,1

39541,8

17437,3

10

31682708,4

12215055,6

2298205,1

549426,6

157156,8

51675,7

18994,6

7647,9

ЧДП

158902363,6

65512854,3

31382595,0

15017886,2

5670706,3

-318970,3

-4470731,8

Аналізуючи побудований графік, бачимо, що крива перетинає вісь абсцис приблизно при ставці дисконту ВНР = 109%.

Тобто даний інвестиційний проект буде прийнятним, якщо дисконтна ставка не перевищує даної величини.

Висновки

За результатами проведених розрахунків складаємо порівняльну таблицю економічних показників (табл. 12).

Таблиця 12. Економічні показники для обґрунтування кращого варіанту інвестування

Показник

1 варіант - кредит

2 варіант - інвестування за рахунок чистого прибутку

Кращий варіант

Чистий дисконтний прибуток (r = 5%)

135 693 218,5

207 411 434,0

2

Термін окупності інвестицій (r = 5%)

2 роки

1 рік

2

Чистий дисконтний прибуток (r = 12%)

87427209,2

143 726 390,0

2

Термін окупності інвестицій (r = 12%)

3 роки

2 роки

2

Чистий дисконтний прибуток (r = 20%)

53978182,4

99 082 115,6

2

Термін окупності інвестицій (r = 20%)

3 роки

2 роки

2

Внутрішня ставка рентабельності

56%

109%

2

Таким чином, за результатами розрахунків можна зробити загальний висновок про те, що більш вигідно залучити кошти для інвестування за рахунок чистого прибутку (другий варіант інвестування)

Список літератури

Бойчик І.М. Економіка підприємства: навч. посіб. - Вид. 2-е, доп., перероб. - К.: Атіка, 2007. - 528c.

Економіка підприємства. Методичні вказівки до виконання курсової роботи / Уклад. Г.Ю. Кучерук, Л.І. Перевозчикова, Н.М. Кравчук., Н.Ю. Кривицька - К.:НАУ, 2007. - 30 с.

Кириченко О.А., Єрохін С.А. Інвестування: підручник. - К.: Знання, 2009. - 573с

Кучерук Г.Ю., Мізюк С.Г., Висоцька М.П., Кравчук Н.М., Кривицька Н.Ю. Економіка підприємства: курс лекцій / Національний авіаційний ун-т. - К.: НАУ, 2007. - 76 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства. Розрахунок річної потреби обігових коштів. Визначення кошторису витрат та собівартості одиниці продукції. Розрахунок економічних показників ефективності виробництва.

  контрольная работа [72,8 K], добавлен 21.02.2011

 • Визначення річної потреби обігових коштів підприємства, кошторису витрат і собівартості одиниці продукції, загальної вартості і структури основних виробничих фондів. Показники ефективності виробництва. Вибір кращого варіанту залучення інвестицій.

  курсовая работа [58,1 K], добавлен 12.10.2012

 • Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства. Розподіл основних фондів за групами. Річна потреба обігових коштів підприємства. Кошторис витрат та собівартості одиниці продукції підприємства. Основні види витрат.

  контрольная работа [53,1 K], добавлен 22.07.2010

 • Сутність, класифікація і склад обігових коштів. Аналіз динаміки структури виробничих запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості фірми "Фуд Центр" з метою пошуку оптимальних шляхів вдосконалення управління обіговим капіталом підприємства.

  курсовая работа [235,3 K], добавлен 17.06.2011

 • Сутність витрат і собівартість виробництва продукції. Суспільні витрати відповідають вартості продукції, є основою еквівалентного обміну товару на товар. Склад і класифікація витрат при визначенні собівартості продукції. Визначення собівартості продукції.

  реферат [18,7 K], добавлен 14.03.2009

 • Фактори, що впливають на рентабельність продукції підприємства. Оцінка стану, руху та ефективності використання основних засобів, оборотних коштів та трудових ресурсів підприємства. Розрахунок витрат, собівартості продукції та фінансових результатів.

  курсовая работа [318,6 K], добавлен 19.09.2014

 • Аналіз динаміки собівартості продукції свинарства. Рівень, динаміка витрат на 1 грн. валової продукції. Аналіз собівартості продукції свинарства за статтями витрат. Резерви, шляхи зниження собівартості продукції свинарства. Оцінка потенціалу підприємства.

  курсовая работа [68,8 K], добавлен 08.12.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.