Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства

Способи формування ресурсної бази підприємства. Розгляд методів нарахування амортизації. Особливості розрахунку собівартості річного обсягу виробництва продукції за економічними елементами. Характеристика основних виробничих фондів підприємства.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.01.2013
Размер файла 86,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

амортизація собівартість економічний виробничий

Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує істину, що ефективність будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить насамперед від компетентності та творчої активності управлінських кадрів, достатньо глибокого знання ними конкретної економіки, законодавчої бази й соціальних аспектів господарювання.

Важливе значення має набуття майбутніми спеціалістами навиків використання теоретичних знань у практичній діяльності, що забезпечується розв'язанням навчальних завдань. Мета виконання курсового проекту «Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства» є практичним застосування теоретичних узагальнень лекційного матеріалу з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» і набуття навиків планових розрахунків.

Таблиця А. Вихідні дані (заповнюються згідно із виданим варіантом)

№ з/п

Найменування даних

Варіант №10

2.1.

Вид продукції (товарів, робіт, послуг)

автомобілі

2.2

Варіант економічної ситуації на ринку

А

2.3

Балансова вартість основних засобів (основного капіталу) на кінець базового року, тис. грн.

12400

2.4

Нормативний коефіцієнт оновлення основних засобів

12,4

2.5

Вартість реалізованих основних засобів (металобрухту) після закінчення експлуатації, тис. грн.

320

2.6

Витрати на демонтаж основних засобів, тис. грн.

15

2.7

Акумульована сума амортизаційних відрахувань на реновацію основних засобів, тис. грн.

840

2.8

Коефіцієнт використання виробничої потужності в розрахунковому році

0,78

2.9

Виявлений попит ринку на продукцію загалом, одиниць

500

2.10

Реальна потужність підприємства, одиниць

400

2.11

Коефіцієнт перерахунку середньорічного приросту виробничої потужності в абсолютну

0,5

2.12

Питома величина капітальних вкладень на одиницю приросту виробничої потужності, тис. грн.

21,5

2.13

Частка кап. витрат зв'язаних з маркет. дослідженнями, проект. нових виробів тощо, від суми необхідних вироб. інвестицій, %

6,2

2.14

Структура основних засобів (умовно в % від визначеного загального капіталу):

а) земельні ділянки, %

10

б) будинки, споруди, передавальні пристрої, %

30

в) машини та обладнання, %

20

г) транспортні засоби, %

20

ґ) інструменти, прилади, |інвентар (меблі)

15

Метод нарахування амортизації

Г

2.15

Вартість нематеріальних активів підприємства, тис. грн. з них:

1512,8

а) права користування майном, %

40

б) права на об'єкти промислової власності, %

35

в) інші нематеріальні активи, %

25

2.16

Прогнозована зміна попиту ринку (щорічний приріст (зменшення) обсягу виробництва продукції), %

- 5

2.17

Питома вага адміністративних витрат від виробничої собівартості, %

6

2.18

Відсоток заготівельних витрат, %

7

2.19

Відсоток повернених відходів, %

1,2

2.20

Величина інших змінних витрат на 1 продукції, тис. грн.

0,4

2.21

Питома вага витрат на збут від виробничої собівартості, %

8

2.22

Коефіцієнт виконання норм виробітку

1,18

2.23

Планові невиходи до праці робітників за причинами:

24

2.24

Тривалість зміни, годин

8

2.25

Частка кількості одиниць технологічного обладнання, яке обслуговується основними робітниками на ненормованих роботах, %

16

2.26

Кількість змін роботи на добу, одиниць

1,5

2.27

Плановий процент невиходів робітників на роботу, %

5

2.28

Норма обслуговування одного агрегату, об'єктів / 1 робітника

6

2.29

Кількість робочих місць, одиниць

60

2.30

Чисельність керівників, фахівців, службовців, осіб / місячний оклад однієї особи, грн.

А) Директор

1/2500

Б) Головний інженер

1/1840

В) Головний бухгалтер

1/1650

Г) Начальник цеху

5/1655

Д) Начальник функціонального відділу

3/1500

Е) Провідний спеціаліст (інженер)

11/1440

Є) Інженер І категорії

17/1380

Ж) Майстер

9/1420

З) Економіст

6/1440

И) Маркетолог

4/1330

І) Бухгалтер

4/1280

Ї) Секретар

1/1410

К) Юрист (консультант)

2/1200

2.31

Коефіцієнт реагування витрат:

Цех № 1

0,4

Цех № 2

0,7

2.32

Система відрядної форми оплати праці або система погодинної форми оплати праці

Л

2.33

Тарифна ставка (середня) основних робітників, грн./год.

5

Тарифна ставка допоміжних робітників, грн./год.

3

2.34

Додаткова зарплата основних і допоміжних робітників, % від основної зарплати

6

2.35

Коефіцієнт завантаження технологічного обладнання

0,8

2.36

Нормативи запасів оборотних засобів:

а) матеріалів і комплектуючих, днів

17

б) тривалість технологічного циклу, днів

22

в) коефіцієнт швидкості нагромадження (наростання) витрат в незавершене виробництво

0,5

2.37

Витрати майбутніх періодів (від вартості матеріалів і комплектуючих), %: а)

2,2

б)

2,8

в)

1,7

2.38

Тривалість відвантаження і оформлення документації на готову продукцію, днів

2

2.39

Очікувана нормана прибутку від реалізації продукції (від повної собівартості реалізованої продукції), %

28

2.40

Позареалізаційний прибуток підприємства, грн.

5000

2.41.

Частка інших операційних витрат від виробничої собівартості, %

4,5

2.42.

Частка фінансових витрат від виробничої собівартості, %

5,5

Таблиця Б. Перелік необхідних матеріалів, комплектуючих виробів

Матеріали та комплектуючі

Норма затрат на 1 виріб, од.

Ціна за од. виміру, грн.

1

2

3

4

Сировина і матеріали

1

Метал

220 кг

3300 грн/т

2

Шини

4 шт

480,6 грн/шт

3

Фарба

19 л

190 грн /л

Комплектуючі вироби

1

Двигун

1 шт

24308 грн

2

Ел. апаратура

12 шт

155,42 грн/шт

3

Акумулятор

1 шт

500 грн

Таблиця В. Асортимент та номенклатура продукції (товарів, робіт, послуг)

Кількість видів виготовлюваних одиниць (найменування)

Кількість виробів і-го виду у % від виявленого попиту на ринку, од.

Труд. одиниці і-го виду-виробу, тис. нормо-годин

А

25

10,4

Б

30

5,3

В

45

8,7

Формування ресурсної бази підприємства

За інших однакових умов, виходимо із ситуації, що вже створене промислове підприємство, яке функціонує в реальних умовах сьогодення за діючої нормативно-правової бази України. Динамічний розвиток економічної діяльності підприємства потребує вкладення інвестицій.

Визначити необхідний обсяг реальних (виробничих) інвестицій для підприємства залежно від конкретної економічної ситуації на ринку та на самому підприємстві:

Згідно з завданням (варіантом) використовується одна із ситуацій (А, Б, В).

А) за кількісними та якісними характеристиками попит на ринку задовольняється повністю, тому не має потреби у збільшенні обсягу виробництва продукції на підприємстві - тобто здійснюється лише просте відтворення основних засобів.

o Визначити потребу капіталу для заміни застарілих видів обладнання підприємства сучасними досконалішими його моделями, одиниць:

12400000*0,124=1537600

o Обчислити капітальний дохід від реалізації машин та інших засобів праці, які вибувають з експлуатації, тис. грн.

320000-15000=305000

o Визначити необхідний обсяг реальних (виробничих) інвестицій для здійснення простого відтворення основних засобів підприємства, тис. грн.:

1537600-305000=1232600

Визначити балансову вартість основних засобів (основного капіталу) з врахуванням конкретної економічної ситуації на ринку та на самому підприємстві, застосовуючи структуру передбачену завданням (п. 2.14). Результати розрахунків звести в табл. 1.

Визначити амортизаційні відрахування

Згідно з завданням (варіантом) застосовується один із методів нарахування амортизації (Г, Д, Е, Є, Ж).

Г) Прямолінійний метод

q Визначити величину амортизаційних відрахувань за кожною групою основних засобів, тис. грн.

q Визначити величину амортизаційних відрахувань нематеріальних активів підприємства, тис. грн.

q Визначити загальну річну суму амортизаційних відрахувань. Результати звести в табл.1.

Таблиця 1. Розрахунок величини амортизаційних відрахувань

Найменування активів

Балансова вартість, тис. грн.

Норма аморт. відрахувань, %

Сума аморт. відрахувань, тис. грн.

1

2

3

4

Групи основних засобів

Земельні ділянки

-

-

-

Будинки, споруди, передавальні пристрої

3720

22

818,4

Машини та обладнання

2480

20

496

Транспортні засоби

2480

20

496

Інст.. прилади, інвентар (меблі)

1860

25

465

Інші основні засоби

620

8

49,5

Разом

11160

х

2324,9

Нематеріальні активи

Право на кор. майном

605,12

10

60,51

Права на об. пром. власності

529,4

10

52,94

Інші нематеріальні активи

378,2

8

30,25

Разом

1512,7

Х

143,7

ВСЬОГО:

12672

х

2468,6

Отже сума амортизаційних відрахувань основних засобів становить 2324,9 , а нематеріальних активів - 2468,6. Додавши ці числа визначаємо загальну суму амортизаційних відрахувань.

Визначити витрати на матеріали та комплектуючі вироби

Результати розрахунків звести в табл. 2.

В пунктв 1.3 ми визначаємо заготівельні видатки на одиницю продукції та її обсяг загалом (ВЗАГ), повернені відходи, які розраховуються у відсотках від вартості основних матеріалів, на одиницю продукції та її обсяг загалом (ВП.ВІДХ.) та розраховуємо загальну суму витрат на сировину і матеріали, на одиницю продукції та її обсяг в цілому.

де, % З.В. - відсоток заготівельних витрат.

= (7260+1923+3610) + (24308+1864,8+500) * 7/100= 2762,6 ( на одиницю продукції);

= 2762,6*400= 1105048 грн - загалом на обсяг продукції

q Визначаю повернені відходи, які розраховуються у відсотках від вартості основних матеріалів, на одиницю продукції та її обсяг загалом (ВП.ВІДХ.).

ВП.ВІДХ.= ВЗАГ.* % повер.відх./100 = 12793* 1,2/100= 153,5- на одиницю продукції

ВП.ВІДХ.= 153,5*400= 61406,4- загалом на обсяг продукції;

q Розраховую загальну суму витрат на сировину і матеріали, на одиницю продукції та її обсяг в цілому:

12793+26673+2762,6-153,5=42075,1- на одиницю продукції

42075,1*400=16830040- загалом на обсяг продукції.

Визначаю витрати на паливо, енергію, воду, пару для технологічних, виробничих і побутових потреб (умовно приймається 27-35 % від загальної суми витрат на сировину і матеріали, з ПДВ).

ВЕН =16830040*0,3=5049012

Таблиця 2. Розрахунок витрат на матеріальні ресурси

Вид ресурсів

Ціна за

Один., грн.

Потреба (в один. виміру)

Витрати на річну прогр. тис. грн.

На 1 виріб

На річний випуск

1

2

3

4

5

1. Основні матеріали (В О.М.)

Метал

3300 грн

220 кг

48т

158,4

Шини

480,6 грн

4 шт

1600

768,96

Фарба

190 грн

19 л

7600

1444

Разом

х

х

х

2371,3

2. Комплектуючі вироби (В К.В.)

Двигун

24308 грн

1 шт

400

97232

Електронна апаратура

155,42 грн/

12 шт

4800

7459,20

Акумулятор

500 грн

1 шт

400

2000

Разом

Х

Х

Х

106691,2

ВСЬОГО

х

х

Х

109062.5

Розрахувавши витрати на основні та комплектуючі вироби, ми знайшли суму грошей, яку потрібно витратити для виконання річної програми.

Визначити необхідну кількість одиниць технологічного обладнання за найменуванням виробів та загалом

КОБЛ = ТСУМ / ФД;

ФД = ФКАЛ - ФВИХ - ФСВ - ФПЕР.СВ. - ФРЕМ;

ФКАЛ= 365*8*1,5 = 4380 (год)

ФВИХ = (365-12*23+5) *8*1,5 = (365-276+5) *8*1,5 = 94*8*1,5 = 1128 (год)

ФПЕР.СВ = (8-7)*5 = 5 (год)

ФСВ = 5*8*1,5 = 60 (год)

ФРЕМ = 0

ФД = 4380-1128-5 = 3247 (год)

КОБЛ = 365*24/3247 = 2,7 = 3

Визначити чисельність працюючих (за категоріями)

Знаходимо чисельність основних робітників, основних робітників, зайнятих на ненормованих роботах, основних робітників, зайнятих на нормованих роботах, кількість верстатників, допоміжних робітників та загальну чисельність працюючих включаючи керівників, фахівців, службовців.

М0 = 3;

НОБ = 6;

ПЗМ = 1,5;

= 100/(100-5%) = 100/95 = 1,052

= 3*1,5*1,052/6 = 0,789 = 1 (особа)

КВН =1,18

ТРП= 8

Мі =400

=10,4*400+5,3*400+8,7*400/8 *1,18=

4160+2120+3480/8*1,18=1439,6

ПРМ = 60;

ПЗМ = 1,5;

= 1,052;

= 60*1,5*1,052 = 94,68

Визначити величину фонду заробітної плати (за категоріями працівників)

Згідно з завданням (варіантом) використовуємо відрядно-преміальну систему оплати праці.

ЗПвідр.прем.= Р*О+Р*О (П1+ П2*Пплан/100)

О=400

Р= 8,26

ЗПвідр.прем =5,9*400+5,9*400 (1+6*5/100)= 2360+2360*1,3=5428

РЙ = 5*1,18*10=5,9

Відштовхуючись від цих даних ми знаходимо наступне і записуємо все в таблицю 3.

q Річний фонд основної заробітної плати основних робітників, грн.

q Річний фонд основної заробітної плати допоміжних робітників, грн.

q Річний фонд додаткової заробітної плати основних робітників, грн.

q Річний фонд додаткової заробітної плати допоміжних робітників, грн.

q Сумарний річний фонд заробітної плати основних робітників, грн.

q Сумарний річний фонд заробітної плати допоміжних робітників, грн.

Таблиця 3. Річний фонд оплати праці виробничого персоналу

Категорія виробничого персоналу

Основна з/п, грн.

Додат. з/п, грн.

Сум. річний ФЗП, грн.

1

2

3

4

1. Основні вироб. Робіт. - всього:

9235

1108,2

124118,4

1.1. зайнятих на ненормованих роботах

4995

1198,8

74325,6

1.2. зайнятих на нормованих роботах

4240

1071,6

63739,2

2. Допоміжні виробничі робітники:

1420

1022,4

29308,8

2.1. зайняті обслуг. обладнання

5570

1002,6

78871,2

2.2. всі інші

5240

1269,6

78115,2

Всього:

30700

6673,2

448478,4

Приймаємо, умовно, що чисельність допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням обладнання складає 70% від загальної чисельності допоміжних робітників, всі інші - 30%.

З таблиці 3 (Річний фонд оплати праці виробничого персоналу) ми знайшли річний фонд основної та додаткової заробітної плати основних та допоміжних робітників, та сумарний річний фонд заробітної плати основних та допоміжних робітників, він дорівнює.

Таблиця 4. Розрахунок фонду заробітної плати керівників, фахівців, службовців

Посада (професія)

Чисельність,

осіб

Місячний

оклад, грн.

Фонд часу,

місяців

Прямий ФЗП,

грн.

Доплати і надбавки

Загальний

ФЗП, грн.

%

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Директор

1

2500

12

30000

6

1800

31800

2. Головний інженер

1

1840

12

22080

6

1324,8

23404,8

3. Головний бухгалтер

1

1650

12

19800

6

1188

20988

4. Начальник цеху

5

1655

12

19860

6

1191,6

21051,6

5. Начальник функційного відділу

3

1500

12

18000

6

1080

19080

6. Провідний спеціаліст (інженер)

11

1440

12

17280

6

1036,8

18316,8

7. Інженер І категорії

17

1380

12

16560

6

993,6

17553,6

8. Майстер

9

1420

12

17040

6

1022,4

18062,4

9. Економіст

6

1440

12

17280

6

1036,8

18316,8

10. Маркетолог

4

1330

12

15960

6

957,6

16917,6

11. Бухгалтер

4

1280

12

15360

6

921,6

16281,6

12. Секретар

1

1410

12

16920

6

1051,2

17971,2

13. Юрист (консультант)

2

1200

12

14400

6

864

15304

Разом

65

20045

12

240540

6

14468,4

255048,4

З таблиці 4 (Розрахунок фонду заробітної плати керівників, фахівців, службовців) ми обчислили річний фонд заробітної плати керівників, фахівців, службовців, сумарний річний фонд заробітної плати керівників, фахівців, службовців, річний (сумарний) фонд заробітної плати всіх працівників підприємства, грн.

ФЗП = ФЗПВ.ПЕР. + ФЗПК.Ф.С.

448478,4+255048,4=703526,8

Визначити суму обов'язкових відрахувань на соціальні заходи - єдиний соціальний внесок, для виробничого та управлінського персоналу (згідно чинного законодавства).

ПС = 255048,4*0,32 = 81615,4

СС = 255048,4*0,04 = 10201,93

СБ = 255048,4*0,015 = 3825,7

Увідрах = СС +ПС+ СБ = 4%+ 32% + 1,5% = 95643(грн.)

Формування собівартості та ціноутворення. Розрахувати загальну суму змінних витрат на одиницю продукції та на річний обсяг виробництва загалом

Таблиця 5. Розрахунок суми змінних витрат на річний обсяг виробництва продукції

Показники

На одиницю продукції, грн.

Загальна сума витрат, грн.

1. Вартість основних матеріалів

3970,6

1588240

2. Комплектуючі вироби і напівфабрикати

24963,4

9985200

3. Заробітна плата

255048,4 тис

255048,4

4. Інші змінні витрати

400

160000

Всього змінних витрат

284382,4

11988488

В таблиці 5 (Розрахунок суми змінних витрат на річний обсяг виробництва продукції) ми розрахували загальну суму змінних витрат на одиницю продукції та на річний обсяг виробництва загалом

Визначити умовно-постійні витрати для виробничих цехів (дільниць). Результати звести в табл. 7.

Розрахувати постійні витрати для річного обсягу виробництва та визначити їх горизонтальну і вертикальну структуру

В статтю 8 входять: відрахування в місцеві бюджети на будову і ремонт автошляхів; обов'язкова страхова плата за майно підприємства та страхування продукції.

Інші постійні витрати включають - відрядження та переміщення працівників, організаційний набір робочої сили, випробування, досліди, винахідництво, раціоналізація, конторські, друкарські, поштово-телеграфні, типографські, утримання легкового автотранспорту, оплата інформаційних послуг, сертифікація продукції, представницькі послуги, видатки на збут продукції ‚ витрати на сплату процентів за взяті кредити тощо.

Таблиця 6

№ з/п

Витрати

Коефіцієнт реагув. витрат

Фактична величина умов.-пост. витрат, грн.

Відсоток зростання обсягу вироб. (зміна попиту)

Необх. величина умов.-пост. витрат, грн.

Цех № 1

1.

Витрати на оплату працівників, які обслуговують обладнання

0,4

31548,48

25%

80448,4

2.

Витрати на провед. поточного ремонту обладнання і транспортних. засобів

0,4

722,304

25%

180,57

3.

Вартість палива, енергії, води, пари, які приводять в рух обладнання

0,4

3786,7

25%

946,67

Цех № 2

1.

Витрати на оплату працівників, які обслуговують обладнання

0,7

27604,92

25%

6901,2

2.

Витрати на провед. поточного ремонту обладнання і транспортних засобів

0,7

570,24

25%

142,55

3.

Вартість палива, енергії, води, пари, які приводять в рух обладнання

0,7

3281,84

25%

820,4

Цех № 3

1.

Витрати на оплату працівників, які обслуговують обладнання

0,55

19717,8

25%

4929,45

2.

Витрати на проведення поточного ремонту обладнання і транспортних засобів

0,55

481,53

25%

120,37

3.

Вартість палива, енергії, води, пари, які приводять в рух обладнання

0,55

3029,4

25%

757,3

Розрахунок умовно-постійних витрат станом на кінець року для виробничих цехів

У таблиці 6 ми знайшли умовно - постійні витрати , що зазначені станом на кінець року. В дані витрати були включені: витрати на оплату працівників, які обслуговують обладнання , витрати на проведення поточного ремонту обладнання і транспортних. засобів , вартість палива, енергії, води, пари, які приводять в рух обладнання .

Таблиця 7. Визначення постійних витрат за їх величиною та за місцем їх виникнення

№ з/п

Найменування витрат

Місця виникнення витрат

Всього

Частка витрат за

ел. у У пост. витрат, %

Виробничі цехи (відділи, дільниці)

Основні служби і відділи, які обсл. Виробн..

№ 1

№ 2

№ 3

Фін.-екон. і маркет.. відділи

Бухгалтерія

На підпр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Амортизація облад. і трансп. засобів

814,68

543,12

452,5

-

-

-

1810,3

3,624

2.

Витрати на оплату праці робітників, які обслуговують обладнання

31548,48

27604,92

19717,8

-

-

-

78871,18

2,14

3.

Вартість палива, води, пари та ін. видів енергії, які прив. у рух облад.

3786,7

3281,84

3029,4

-

-

-

10097,9

33,81

4.

Витрати на проведення поточного ремонту облад. і транс. засобів

722,304

570,24

481,53

-

-

-

1774,07

3,32

5.

Витрати на оплату праці для апарату управління цеху

29993,9

22495,26

22495,26

-

-

-

74984,42

17,55

6.

Витрати на проведення поточного ремонту приміщень, споруд загальногоспод. призначення

633,6

506,88

380,16

-

-

-

1520,64

5,672

7.

Амортизаційні відрах. приміщень, споруд загально-господ. Признач.

368,28

245,52

204,6.

-

-

-

818,4

4,23

8.

Податки, збори і платежі*

-

-

-

-

-

-

24345

6,74

9.

Витрати на оплату праці апарату управління

-

-

-

82829,4

97234,56

-

180063,9

8,35

10.

Витрати на паливо, енергію для опалення, освітлення приміщень, споруд загальногоспод. призначення

-

-

-

-

-

2524,5

2524,5

2,54

11

Постійні витрати

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Інші постійні витрати **

1338,97

1338,97

0,0037

Всього постійних витрат

67867,78

55247,62

46761

2524,5

352465,17

х

Питома вага постійних витрат, %

х

100

У таблиці 7 ми знайшли постійні витрати за їх величиною та за місцем їх виникнення. Також слід зазначити, що сума інших постійних витрат дорівнює 1338,97, а загальна сума постійних витрат дорівнює 478104,97

Визначити страхову плату за основні засоби (згідно ринкової кон'юнктури у % від балансової вартості ОЗ)‚ та за продукцію яка транспортується (0,75% від вартості змінних витрат) грн.

СТРосн зас =0,1%*12400000= 0,001 *12400000=12400грн.

СТРпрод трансп = 0,75%*11988488=0,075*11988488=899136,6грн.

Визначити витрати на сплату процентів за кредити (згідно чинної вартості кредитів у комерційних банках України для юридичних осіб, за умови коли сума кредиту становить 11 % від балансової вартості ОЗ ).

Укредиту=0,11 * Воз = 0,11*12400000=1364000тис.грн.

Плата %-тів за кредит = 1364000*0,21=286440тис.грн/рік

Визначити суму відрахувань у місцеві бюджети, грн. - розраховувати непотрібно!

Визначити величину податку на додану вартість (ПДВ1), що сплачується постачальниками матеріалів, комплектуючих, палива та енергії, грн.(ПДВ складає 20%)

ПДВ= 0,2 *(109062,5+5049012)= 1031614,8грн.

Розрахувати собівартість річного обсягу виробництва продукції за економічними елементами. Результати звести в таблицю 8.

Таблиця 8

№ з/п

Елементи витрат

На один. прод., грн.

Загальна сума витрат грн.

тис. грн.

Структура %

1

2

3

4

5

1

Матеріальні витрати

109062,5

41264596

99,7

2

Витрати на оплату праці

255048,4

2550,484

0,1

3

Відрахування на соціальні заходи

95643

956,43

0,1

4

Амортизація основних засобів

2468600

2468,6

0,1

5

Інші операційні витрати

-

-

-

Разом витрат на виробництво

2928353,9

41270570

100

У таблиці 8 ми знаходили собівартість річного обсягу виробництва. Дана сума складає: на од. пр.- 2928353,9 , а загальна сума витрат - 41270570тис. грн.

Визначаємо калькуляцію повної собівартості реалізованої продукції. Результати зводжу в таблицю 9.

Таблиця 9. Калькулювання повної собівартості реалізованої продукції

з/п

Витрати

На один. Прод., грн.

Загальна сума витрат грн.

тис. грн.

Структура %

1

2

3

4

5

1

Виробнича собі вар. реаліз. прод.

29283,539

41270,57

80,6

2

Адміністративні витрати

1757,012

2446,2

4,8

3

Витрати на збут

366,044

3301,6

6,5

4

Інші операційні витрати

650,745

1857,17

3,6

5

Фінансові витрати

5324,278

2269,88

4,5

Разом повна собівартість реаліз. Прод.

37381,44

51144,85

100

Адміністративні витрати = 6% * Виробнича собівартість = 0,06*41270570=2476234,2

Витрати на збут = 8% * Виробнича собівартість = 0,08*41270570=3301645,6

Інші операційні витрати = 4,5% * Виробнича собівартість = 0,045*41270570 =1857175,6

Фінансові витрати = 5,5% * Виробнича собівартість = 0,055 *41270570= 2269881,3

Визначити величину валового доходу, річну суму податку від прибутку та чистий прибуток від реалізації річного обсягу продукції згідно алгоритму розрахунку, грн.

ВД = ((100 + П% / 100) СВ NШТ) ПДВ %

ВД=(1,28*29283,53*400)=17991800

ЧД = ВД - ПДВ= 17991800-2998633,4=14993167грн.

ПДВ=(1,28*29283,53*400)*0,2=2998633,4грн.

ПДВз = ВД -- ЧД=17991800-14993167=2998633,4грн.

Ц1 ПР =14993167:400=37482,9грн

МП 1 пр. =37482,9-31884,4=5598,5грн.

МП = 14993167-12753760=2239407грн

Оцінювання ефективності діяльності підприємства. Визначити «ціну підприємства» (виробника) річного обсягу продукції, грн. Визначити величину фондовіддачі, фондомісткості та фондоозброєності підприємства, грн.

ЦП = (ВД - ПДВ3) / NШТ

ЦП =(17991800-2998633,4:400)=14993167:400=37482,9

ФВ = ВД / ОЗ =17991800:12400000=14,5грн.

ФМ = 1 / ОЗ =1:14,5=0,068

ФО = ОЗ / Ч=12400000:1536=8072,9

Визначити продуктивність праці

Виробіток = СВВ / Ч=41270570:1536=2686,8 грн / працівника

Трудомісткість = Ч * ТРП / СВ =(1536*1440):41270570=2211840: 41270570=0,053 год/грн.

Визначити величину сумарного нормативу оборотних коштів (оборотного капіталу) та показники ефективності їх використання.

q Визначити норматив оборотних коштів у виробничих запасах, грн.

НОКВЗ = Q / ТПП ТЗАП = (ВМО + ВК.В.) / ТЗАП

НОКВЗ= НОКв.з=(29283,5:365)*14 днів=1138,8 грн.

Вс.д.т.п=Вв.с./365 =41270570:365=113070грн.

НОКнв=113070*22*1,18=2935298грн

Також у витратах майбутнього періоду

НОКВМП=29283,53*0,022+29283,53*0,028+29283,53*0,017=64423,7+81993,9+49782,016=196199,61 грн.

Також в готовій продукції, грн.

СВВД = 41270570:365=114007

НОКГП = 114007*22=2508155,9

Визначення сумарного нормативу

НОКСУМ = НОКВЗ + НОКНВ + НОКВМП + НОКГП

НОКСУМ =1138,8+2935298+196199,61+2508155,9=5640792,3

Визначити величину коефіцієнта оборотності оборотних коштів, обертів

КОБ= ЧД / НОКСУМ =14993167/5640792,3=3,18об.

Визначити період одного обороту оборотних коштів, днів.

Тоб= 360/Коб =365: 3,18=114,7 днів.

Визначити рентабельність:

основних засобів, %.

РОЗ = (ЧД / ОЗ) * 100%= (14993167:12400000)*100%=1,209*100%=120,9% продукції, %

РП = (ЧД / СВ) * 100% =(14993167:51144,85)=2,93* 100%=293%

виробництва в цілому, %

РЦ = (ЧД / (ОЗ + СВ)) * 100%=( 14993167: (12400000+511448)) * 100% = =(14993167:17514485) * 100%=0,85* 100%=85%

Визначити річну економію на умовно-постійних витратах (з врахуванням росту обсягів продукції в наступному плановому році, що задається завданням), грн.

ЕУП = а УП / 100

ЕУП =( -5*478104,97):100=239052,48грн.

де, а - зростання обсягів виробництва у наступному році (попиту), у %; УП - постійні витрати за рік, грн.

Визначити час окупності задіяного капіталу, тобто сумарних інвестицій, роки.

Обчислити прибутковість інвестицій у підприємство, %.

ТОК = ІП / ГП(ДИСК) ЗА t РОКІВ

де, ІП - початкові інвестиції, грн.; ГП - грошові потоки разові (чист. прибуток + амортизація), грн.

ІП =320000+15000+840000=1175000грн.

ГП =14993167+2468600=17461767грн.

ТОК =1175000: 17461767=0,067** 100%=6,7%

Визначити сумарну собівартість продукції з врахуванням збільшення (зменшення) обсягу виробництва в наступному році, що задається завданням (п. 2.16), грн.

СВСУМ = СВ1 ПР. БАЗ. NШТ.ПЛ.

де NШТ.ПЛ.=NШТ.БАЗ. (100-а) / 100 = 400 * ((100 - 5 ) / 100)= 380 шт

СВСУМ =3738144*380=14204947грн.

Аналітично визначити критичний обсяг продукції, шт.

q = ВПОСТ / (Ц - ВЗМ)

де, ВПОСТ - постійні витрати, грн.; Ц - ціна одиниці продукції, грн.; ВЗМ - змінні витрати на 1 прод. грн.

q =47810497: (37482,9- 153888,1)= 47810497:220941=216шт.

Висновок

В цілому дана курсова робота спрямована на закріплення теоретичних знань та практичних навичок студентів на вирішенні конкретних економічних завдань. А саме розробка даної роботи передбачає розрахунок основних показників діяльності підприємства. Кожне підприємство - економічно відособлене:самостійно розпоряджається своїм майном, самостійно складає виробничу програму, набирає персонал, здійснює управління виробничими процесами, реалізує вироблену продукцію, відшкодовує свої витрати та отримує прибуток.

В економіці підприємства в мініатюрі відбивається вся економіка, з усіма її економічними процесами: виробництвом, обміном і виробництвом. Саме в курсовій роботі було розглянуто головні аспекти діяльності нашого підприємства, розраховані різні економічні показники, що характеризують цю діяльність. Проведено порівняльний аналіз цих показників з показниками минулого, базового року. На основі одержаних результатів зроблено ряд узагальнених висновків, щодо ефективності діяльності нашого підприємства.

В таблиці 1 (Розрахунок величини амортизаційних відрахувань) ми визначили загальну річну суму амортизаційних відрахувань, величину амортизаційних відрахувань за кожною групою основних засобів та величину амортизаційних відрахувань нематеріальних активів підприємства.

В таблиці 2 (Розрахунок витрат на матеріальні ресурси) і звідси ми визначили витрати на паливо, енергію, воду, пару для технологічних, виробничих і побутових потреб, які ми умовно приймаємо 27-35 % від загальної суми витрат на сировину і матеріали, з ПДВ.

З таблиці 3 (Річний фонд оплати праці виробничого персоналу) ми знайшли річний фонд основної та додаткової заробітної плати основних та допоміжних робітників, та сумарний річний фонд заробітної плати основних та допоміжних робітників, він дорівнює 448478,4грн.

З таблиці 4 (Розрахунок фонду заробітної плати керівників, фахівців, службовців) ми обчислили річний фонд заробітної плати керівників, фахівців, службовців, сумарний річний фонд заробітної плати керівників, фахівців, службовців, річний (сумарний) фонд заробітної плати всіх працівників підприємства,грн.

Основні виробничі фонди підприємства: під час розробки даного розділу курсового проекту була розрахована технологічна структура основних фондів підприємства; розраховані показники, які характеризують ефективність їх використання (фондовіддача, фондоємність, фондоозброєність) як результат можна відмітити позитивні тенденції, які спостерігаються при порівняні аналогічних показників за аналізовані роки. Пропозиція в даному розділі буде наступною: розраховані показники руху та стану основних фондів не відповідають загальній картині зростання ефективності використання виробничих ресурсів підприємства.

При розрахунку показників ліквідації та надходження було умовно взято, об'єкти, які надійшли нові та які було ліквідовано, тобто їхню вартість, і було визначено, що на підприємстві проводиться неефективна політика по оновлення основних виробничих фондів, тобто вартість ліквідованих значно переважає вартість введених нових в експлуатацію. Обігові засоби: під час проведення аналізу даних засобів підприємства були розраховані всі необхідні показники. Як негативне слід відмітити збільшення тривалості одного обороту обігових засобів в звітному році порівняно з базовим і наслідком цього є залучення додаткових обігових засобів, тобто для забезпечення такого ж об'єму виробництва як в базовому році знадобилося більший їхній обсяг.

Як позитивний момент потрібно відзначити низьку питому вагу запасів готової продукції на складі в структурі обігових засобів. Проте як показав розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємства на даному підприємстві спостерігається тенденція до нарощення темпів та обсягів виробництва, тобто до загального зростання. Під час виконання цієї курсової роботи ми наочно вивчили діяльність підприємства, освоїли методи виконання типових планово-економічних розрахунків і обґрунтувань.

Список використаної літератури

1. Ситник Й.С., Струтинська Л.Р., Склярук Т.В., Гербут М.В. Економіка і фінанси підприємства: Навчальний посібник. - Львів: «Тріада плюс», 2010. - 244 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Виробнича програма підприємства та її виконання. Розрахунок чисельності персоналу та фонду заробітної плати. Вартісна оцінка основних виробничих фондів. Калькулювання собівартості продукції. Обчислення фінансово-економічних показників діяльності.

  курсовая работа [410,4 K], добавлен 21.07.2013

 • Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства. Розподіл основних фондів за групами. Річна потреба обігових коштів підприємства. Кошторис витрат та собівартості одиниці продукції підприємства. Основні види витрат.

  контрольная работа [53,1 K], добавлен 22.07.2010

 • Аналіз виробничих і трудових ресурсів підприємства. Розробка калькуляції ціни одиниці продукції. Нарахування амортизації по основних засобах. Формування бюджету поточних затрат. Управління прибутком підприємства. Підвищення ефективності оборотних фондів.

  курсовая работа [752,8 K], добавлен 08.11.2014

 • Вивчення витрат операційної діяльності за економічними елементами. Огляд основних показників собівартості та методики їх аналізу. Калькуляція витрат. Критичний обсяг виробництва та методи його розрахунку. Резерви зменшення витрат господарської діяльності.

  научная работа [487,3 K], добавлен 10.02.2015

 • Основні виробничі фонди підприємства та їх економіко-соціальне значення. Механізм впливу технологічної структури основних виробничих фондів на господарську діяльність підприємства. Методи підвищення ефективності використання річного робочого часу.

  курсовая работа [175,4 K], добавлен 27.11.2012

 • Визначення річної потреби обігових коштів підприємства, кошторису витрат і собівартості одиниці продукції, загальної вартості і структури основних виробничих фондів. Показники ефективності виробництва. Вибір кращого варіанту залучення інвестицій.

  курсовая работа [58,1 K], добавлен 12.10.2012

 • Обґрунтування обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років. Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні. Визначення планових витрат на матеріали та комплектуючі. Плановий обсяг оборотних активів.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 22.03.2014

 • Вивчення технологічного процесу виготовлення струганого шпону. Організація роботи на майстерських ділянках та технічного нормування. Оцінка головних показників підприємства: використання основних фондів, аналіз трудових факторів, собівартості продукції.

  курсовая работа [30,4 K], добавлен 20.03.2010

 • Розрахунок показників виробничої програми підприємства та підсумків її виконання. Чисельність промислово-виробничого персоналу, фонд заробітної плати працівників. Складання кошторису витрат на виробництво продукції. Калькулювання собівартості продукції.

  курсовая работа [191,4 K], добавлен 23.08.2014

 • Склад обігових коштів підприємства. Визначення загальної вартості та видової структури основних виробничих фондів, річної потреби обігових коштів підприємства. Кошторис витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції фірми.

  курсовая работа [55,5 K], добавлен 27.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.