Проведення розрахунків, визначення ризику та оцінка проекту

Вірогідність появи випадкового значення. Знаходження середньоквадратичного відхилення. Оцінка міри ризику. Матриця ефективності рішень. Критерії Вальда, Севіджа та Гурвіца. Визначення індексу безпеки інвестиційного проекту за ціною одиниці продукції.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 14.03.2015
Размер файла 64,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Задача 1

На підставі вибіркових даних щодо тривалості міжміських телефонних розмов, кількості розмов (2200 тис. од.), а також середньої вартості однієї хвилини розмови (0.4 грн.), приймаючи, що тривалість розмов підкоряється нормальному закону розподілу, визначити:

- Очікувані доходи за міжміські розмови;

- Гарантований розмір доходів, який може бути отриманий з імовірністю 84,%.

Дані щодо тривалості міжміських розмов

Тривалість (хвилини)

3

4

5

6

7

8

9

Частота появи

150

230

210

120

80

50

30

Рішення

Знайдемо суму частот появи:

N= 150+230+210+120+80+50+30=870

Вірогідність появи випадкового значення Рi=ni/N:

Р1=150/870=0,17; Р5=80/870=0,09;

Р2=230/870=0,26; Р6=50/870=0,07;

Р3=210/870=0,24; Р7=30/870=0,03;

Р4=120/870=0,14;

Знайдемо середнє значення випадкового значення:

µ=3·0,17+4·0,26+5·0,24+6·0,14+7·0,09+8·0,07+9·0,03=5,05;

Знайдемо прибуток міжміських розмов:

D=Q·Ц· µt

µt=2200 тис.од. · 0,4 грн · 5,05 = 4444 грн;

Знайдемо середньоквадратичне відхилення:

Задача 2

У таблиці наведено дані щодо прогнозованих доходів та відповіднім значення ймовірностей за двома проектами - А та В. Оцінити міру ризику та обрати проект, що забезпечує меншу величину ризику.

Дані щодо ефективності проектів

Оцінка можливого результату

Проект А

Проект В

Доходи

Ймовірність

Доходи

Ймовірність

Песимістична

300

0,2

240

0,25

Стримана (найбільш імовірна)

1000

0,6

900

0,5

Оптимістична

1500

0,2

1800

0,25

Рішення

Знайдемо середнє значення

µА=300·0,2+1000·0,6+1500·0,2=960;

µВ=240 ·0,25+900·0,5+1800·0,25=960;

Знайдемо середньоквадратичне відхилення А та В:

=382,63;

=554,73;

Обираємо проект А тому що µА= µВ та уА= уВ.

Висновок :Проект А забезпечує однакову віддачу при меншому ризику.

Задача 3

Відома матриця ефективності рішень в залежності від можливих умов їх реалізації. Обрати кращий варіант за критеріями:

- Максимум (критерій Вальда);

- Мінімаксу (критерій Севіджа);

- Узагальненого максиміну (критерій Гурвиця), при коефіцієнті оптимізму К=0,6.

Матриця ефективності рішень

Варіанти рішень (Р)

Умови реалізації рішень (О)

О1

О2

О3

Р1

0,20

0,15

0,25

Р2

0,15

0,25

0,35

Р3

0,40

0,60

0,25

Р4

0,50

0,40

0,15

Р5

0,60

0,35

0,20

Рішення

1. Знаходимо по критерії Вальда

Варіанти рішень (Р)

Умови реалізації рішень (О)

О1

О2

О3

Р1

0,20

0,15

0,25

Р2

0,15

0,25

0,35

Р3

0,40

0,60

…0,25…

Р4

0,50

0,40

0,15

Р5

0,60

0,35

0,20

Критерії Вальда використовується у випадку коли необхідно отримати гарантований максимум віддачі. У нашому випадки получаємо 0,25 Р3 О3.

2. Знаходимо по критерії Севіджа

Варіанти рішень (Р)

Умови реалізації рішень (О)

О1

О2

О3

Р1

0,40

0,45

0,10

Р2

0,45

0,35

0

Р3

0,20

0

0,10

Р4

0,10

0,20

…0,20…

Р5

0

0,25

0,15

Критерії Вальда використовується у випадки обережних, коли бажано уникнути великих втрат. Для розрахунку за цим критерієм іспользуються спеціальні показники втрат. У нашому випадки вийшло 0,20 Р4 О3.

3. Знаходимо по критерії Гурвіца

У випадку, як слід зупинитися між обережними і ризиковані діями, використовується метод "песімізма-оптимізму Гурвіца". Перевагу слід віддати рішенню, яке забезпечує максимум у виразі.

Gi={k·amin i+(1-k)·amax i}-> max

де i - номер решення;

amin i - мінімальна віддача за рішенням;

amax i - максимальна віддача за рішенням;

k - коефіцієнт оптимізма-песімізма, k=0,6;

G1=0,6·0,15+0,4·0,25=0,19;

G2=0,6·0,15+0,4·0,35=0,23;

G3=0,6·0,25+0,4·0,60=0,39;

G4=0,6·0,15+0,4·0,50=0,29;

G5=0,6·0,20+0,4·0,60=0,36;

Висновок: при розрахуванні по критерії Вальда, Евіджа та Гурвіца получив наступні відповідні відповіді 0,25 Р3 О3; 0,20 Р4 О3; G1=0,19, G2=0,23, G3=0,39, G4=0,29, G5=0,36.

Задача 4

Визначити індекси безпеки інвестиційного проекту за ціною одиниці продукції (Ц), змінними витратами, що доводяться на одиницю продукції (З) та умовно-постійними витратами (П), якщо ці показники мають наступні заплановані значення: Ц=23,4 грн., з=21,2 грн., П=435,8 тис. грн. Запланований обсяг продукції (Q) складає 268,5 тис.грн.

Рішення

Знайдемо індекс безпеки КQ:

КQ=(QФ- Qб) / QФ;

де Qб=П / (Ц-З) - точка беззбитковості;

Qб=435800 / (23.4 - 21,2)= 198,091 тис. грн.

Таким чином, щоб проект був беззбитковим потрібно проводити не менше 199 од. продукції. Чутливість проекту визначається ступенем зміни змінних, які призведуть до того, що фактичний об'єм виробництва стане відповідати точці беззбитковості. Чутливість визначається індексом безпеки

КQ=(268,5 - 198,091) / 268,5=0,262=26,2%.

Якщо об'єм виробництва зменшиться більш ніж на 26,2% то проект буде збитковим. Відповідно індекс безпеки за ціною, постійних і змінних витрат визначається з наступних виразів:

КЦ=(Ц - ЦФ) / Ц; КП=(ПФ - П) / П; КЗ=(ЗФ - З) / З;

випадковий значення критерій індекс

де ЦФ, ПФ, ЗФ - ціна одиниці, постійних і змінних витрат, при яких фактичний об'єм виробництва стане відповідати точці беззбитковості.

ЦФ=(П+QФЗ) / QФ; ПФ=QФ(Ц - З); ЗФ=( QФЦ - П) / QФ;

Розрахуємо

ЦФ=(435 800+268 500·21,2)/ 268 500=22,8 грн.

ПФ=268 500·(23,4 - 21,2)=590,7 тис. грн.

ЗФ=(268 500·23,4 - 435 800)/ 268 500=21,77 грн.

КЦ=(23,4 - 22,8)/ 23,4=0,025= 2,5%

КП=(590,7 - 435,8)/435,8=0,0355=35,5%

КЗ=(21,77 - 21,2)/21,2=0,026=2,6%

Висновок: Таким чином, якщо при незмінених обсязі виробництва і за-витратах, ціна одиниці продукції зменшиться більш ніж на 2,5%, проект стане збитковим. Аналогічно при збільшенні постійних витрат більш ніж на 35,5% або змінних витрат на одиницю продукції більше ніж на 2,6% проект стане збитковим.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • З’ясування сутності фінансових ресурсів підприємств, методів і джерел їх формування. Здійснення розрахунків грошових надходжень інвестиційного проекту. Оволодіння методами оцінки економічної ефективності проекту. Прийняття рішень в умовах ризику.

  курсовая работа [76,3 K], добавлен 22.11.2015

 • Концепція і алгоритм створення проекту в проектному аналізі. Визначення середнього очікуваного значення доходу, відхилення від нього та коефіцієнту варіації. Визначення інвестиційних можливостей підприємства. Оцінка показників ефективності проекту.

  контрольная работа [253,1 K], добавлен 04.08.2010

 • Якісний аналіз ризиків експлуатаційної фази життєвого циклу інвестиційного проекту. Визначення впливу ризику на вхідні параметри. Розрахунки можливих значень критерію ефективності проекту - чистої сучасної вартості. Чутливість критеріїв ефективності.

  курсовая работа [344,7 K], добавлен 31.10.2014

 • Техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємства в ринкових умовах. Програма реалізації продукції та прийнята технологія виробництва. Вимоги до організації виробництва. Визначення умов фінансування. Оцінка ефективності інвестиційного проекту.

  курсовая работа [184,7 K], добавлен 03.12.2013

 • Оцінка конкурентоспроможності авіаційного транспорту. Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту. Дослідження ефективності інвестиційного проекту при заданих джерелах інвестування та інтенсивності використання виробничого потенціалу.

  курсовая работа [415,1 K], добавлен 29.05.2014

 • Загальні методи оцінки ризику. Оцінка принципової ступіні небезпеки і фактори, що впливають на рівень ризику. Граничне значення припустимого та катастрофічного збитку. Виникнення збитків або недоодержання доходів порівно з прогнозованим варіантом.

  контрольная работа [450,4 K], добавлен 10.04.2009

 • Визначення основних етапів інноваційного процесу. Дослідження ефективності інноваційного проекту на підприємстві текстильної промисловості. Розрахунок показників чистого дисконтованого доходу, індексу рентабельності та терміну окупності інвестицій.

  курсовая работа [242,7 K], добавлен 04.06.2014

 • Використання основних показників оцінки ефективності інвестицій у практиці фінансового аналізу інвестиційних проектів в умовах невизначеності. Позитивне інвестиційне рішення про реалізацію проекту на основі показника внутрішньої норми доходності.

  курсовая работа [62,6 K], добавлен 30.11.2014

 • Призначення та зміст курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємства". Розрахунок техніко-економічних показників інвестиційного проекту. Визначення загальних інвестицій у реалізацію проекту, джерела та умови фінансування, очікуваного прибутку.

  методичка [52,6 K], добавлен 21.10.2013

 • Фінансова діагностика підприємства. Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансів підприємства. Аналіз фінансових коефіцієнтів, робочого капіталу та фінансової стійності, показники ліквідності, рентабельність Оцінка, структура інвестиційного проекту.

  курсовая работа [56,4 K], добавлен 08.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.