Теоретичні основи управління виробничими запасами на підприємстві

Сутність та склад виробничих запасів підприємства згідно стандартів обліку. Чинники впливу на формування та використання виробничих запасів. Оцінка та розробка системи управління виробничими запасами на підприємстві, аналіз їх складу та структури.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 25.09.2011
Размер файла 232,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Модель Міллера-Орра дає відповідь на питання як управляти запасом грошових коштів. Якщо не можна передбачити точно їх щоденне прибуття і вибуття.

Відповідно з моделлю Міллера-Орра необхідно визначити: нижній поріг або мінімальний залишок грошових коштів; точку повернення або оптимальний залишок грошових коштів; верхній поріг або максимальний залишок грошових коштів.

Якщо в якийсь момент часу за рахунок значних поточних надходжень грошових коштів, їх залишок досягає верхнього порогу, підприємство повинно одразу ж конвертувати частину грошових коштів у фінансові інструменти (депозити, цінні папери) і зменшити свій залишок грошових коштів до оптимального рівня (точка повернення).

І, навпаки, коли із-за значного відтоку грошових коштів їх залишок на розрахунковому рахунку досягає нижнього порогу, підприємству потрібно зробити зворотну конвертацію фінансових інструментів у грошові кошти в такому розмірі, щоб повернутися до оптимального рівня залишку грошових коштів (точка повернення). Таким чином фінансовий менеджер спостерігає за вільним рухом грошових потоків і не втручається в цей процес до тих пір, поки залишок грошових коштів не досягає небезпечного рівня (мінімального або максимального).

Алгоритм моделі Міллера-Орра наступний:

1. Визначається нижній поріг залишку грошових коштів на рівні мінімальних виробничих потреб з урахуванням вимог обслуговуючого банку до мінімального залишку на поточних рахунках.

2. Оцінюється дисперсія грошових потоків на підставі аналізу їх щоденних коливань. Для цього можна фіксувати надходження і витрати грошових коштів на протязі 100 днів, а потім розрахувати дисперсію на основі даної вибірки із 100 спостережень (при значних сезонних коливаннях грошових потоків використовуються більш складні методи оцінки).

3. Оцінюється розмір ставки проценту на конвертацій ні витрати на одну операцію.

4. Визначається відстань між верхнім та нижнім порогом залишку грошових коштів. Якщо щоденні коливання грошових потоків значні або якщо великі витрати на конвертацію цінних паперів у грошові кошти, тоді доцільно розташувати контрольні пороги (верхній та нижній) далеко один від одного. І, навпаки, якщо висока ставка процента, розрив між верхнім та нижнім порогом повинен бути незначним.

Для визначення розміру цього розриву застосовується формула:

Р=3* (5.4)

де, Р - розрив між верхнім і нижнім порогами залишку грошових коштів;

Вк - витрати на конвертацію на одну партію (операційні витрати);

Д - дисперсія грошових потоків (квадрат максимального відхилення щоденного грошового потоку);

СПд - ставка проценту із розрахунку на один день (виражена десятковим дробом).

5. Визначається верхній поріг залишку грошових коштів за формулою:

Вп = НП + Р, (5.5)

де, Вп - верхній поріг залишку грошових коштів;

НП - нижній поріг залишку грошових коштів;

Р - розрив між верхнім і нижнім порогами залишку грошових коштів.

6. Визначається точка повернення Тп (оптимальний залишок грошових (коштів) за формулою:

Тп = НП + (Р / 3) (5.6)

З метою оптимізації структури поточних активів ТОВ «Гросс» необхідно прогнозувати обсяг виробничих запасів на кінець 2010 року. Для цього побудуємо лінію тренду за допомогою Microsoft Excel.

1. Удосконалення політики управління товарно-матеріальними запасами ТОВ «Гросс».

Спрогнозуємо обсяг товарно-матеріальних запасів ТОВ «Гросс» на 2010 рік. Для цього визначимо лінійне рівняння тренду, яке має наступний вигляд:

У = 17.79 t - 1.85 (5.7)

Підставивши значення часу в рівняння (5.7), отримаємо обсяг запасів в розмірі:

У = 17,79 Ч 4 - 1.85 = 69,31 тис. грн.

Графічно прогноз обсягу запасів на кінець 2010 року зображено на рис. 3.1.

Рис. 5.1 Фактичні та прогнозні значення обсягу запасів ТОВ «Гросс» протягом 2007 - 2010 років

В процесі фінансового управління товарно-матеріальними запасами важливу роль відіграє таке поняття, як оптимальний розмір замовлення. Це дасть можливість визначити якими партіями замовляти товарно-матеріальні цінності. Так, зокрема, якщо одночасно замовляти більшу кількість товарно-матеріальних цінностей, зменшиться кількість замовлень і, відповідно, меншою буде вартість їх виконання. В той же час, закупівля сировини і матеріалів більшими партіями призведе до збільшення розміру середнього запасу, а це призведе до зростання вартості його зберігання. Мета управління якраз і полягає у зменшенні вартості зберігання великих партій у порівнянні з вартістю розміщення більшої кількості замовлень за рахунок визначення їх оптимального розміру.

Розрахувати оптимальний розмір замовлення на ТОВ «Гросс», можна, використавши модель Уілсона (формула (5.1)).

Відомо, що підприємство для виробництва закуповує у постачальника борошно по ціні 730 грн. Загальна потреба в цьому виді сировини - 165 тонн.

Рівень рентабельності активів в 2009 році становив:

Ра = (5.8)

де, По.д. - прибуток від операційної діяльності;

Активи - середньорічна вартість активів.

Ра (2009) =

Тобто, можливі витрати або недоотриманий прибуток від зв`язування грошових коштів підприємства в одиницю запасів сировини складають:

730 грн. Ч 0,1604 = 117,09 грн.

Дійсні витрати на зберігання одиниці запасів - 42 грн. Витрати на виконання 1-го замовлення - 128 грн.

Отже, оптимальний розмір замовлення буде:

ОРЗ =

Середній розмір запасів дорівнює половині замовленої партії, тобто:

СОЗ = 16,3 / 2 = 8,15 (тонни)

Річна вартість зберігання визначається як добуток серед розміру замовлення та вартості зберігання одиниці запасів:

Вз = 8,15 Ч (42 + 117,09) = 1296,6 грн.

Річна кількість замовлень на поставку сировини визначається шляхом ділення всієї необхідної річної потреби на ОРЗ:

165 / 16,3 = 10,1 замовлень

Річна вартість виконання замовлення буде складати:

128 Ч 10,1 = 1292,8 грн.

Отже, сукупні річні витрати на обслуговування запасів становлять: 1296,6 + 1292,8 = 2589,4 грн. і є мінімальними у порівнянні з іншими способами закупівлі, про що свідчать дані з табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Сукупні витрати на обслуговування запасів при різних розмірах замовлення

Показники

Розмір замовлення, тонн

10

15

16,3

20

1. Середній запас, тонни

5

7,5

8,15

10,0

2. Кількість замовлень на поставку

16,5

11,0

10,1

8,25

3. Річна вартість зберігання запасів, грн.

795,5

1193,2

1296,6

1590,9

4. Річна вартість виконання замовлення, грн.

2112,0

1408,0

1292,8

1056,0

5. Сукупні витрати на обслуговування запасів, грн.

2907,5

2601,2

2589,4

2646,9

Визначимо оптимальний момент поновлення замовлення використовуючи формулу (5.2), враховуючи, що у підприємства щоденні витрати рівномірні.

Якщо кількість замовлень становить 10,1, то при 360 днях у році періодичність замовлення становитиме:

360 / 10,1 = 36 днів (через кожні 36 днів)

Щоденні витрати становитимуть:

165 / 360 = 0,46 (тон)

Критичний залишок, враховуючи, що цикл замовлення становить 12 днів,буде:

0,46 Ч 12 = 5,52 (тони)

Тоді: t=

Тобто, через 23 дні після попередньої доставки товарів, коли їх запас досягне критичного значення, необхідно поновлювати замовлення.

Дану стратегію закупки сировини можна представити схематично:

Рис. 5.2 Періодичність поставки товарно-матеріальних цінностей та поновлення замовлень для ТОВ «Гросс».

Також, з метою удосконалення політики управління оборотними коштами на ТОВ «Гросс», необхідно визначити найраціональніший спосіб закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Закупівля сировини в порядку разових операцій надасть підприємству такі переваги, як можливість вибору ціни; зменшення витрат на зберігання; уникнення зайвих витрат і втрат при перепрофілюванні діяльності; підвищення ефективності закупівельних операцій для тих товарів, що закуповуються епізодично.

ВИСНОВКИ

Поточні активи відіграють значну роль в підприємницькій діяльності, оскільки вони покликані забезпечувати безперервний їх рух на всіх стадіях кругообігу, з тим, щоб задовольняти потреби продажу в грошових та матеріальних ресурсах, забезпечувати своєчасність та повноту розрахунків, збільшувати ефективність використання оборотних коштів.

До оборотних активів підприємства відносяться ті види майнових цінностей, які повністю споживаються за один операційний цикл. При цьому, елементи оборотного капіталу, вкладеного в поточні активи підприємства, постійно переходять із сфери продажу у сферу обігу. Та частина оборотного капіталу, яка постійно знаходиться у сфері продажу, називається оборотними фондами, друга частина оборотного капіталу знаходиться у сфері обігу і відповідно називається фондами обігу.

Функціонування оборотних активів розпочинається з моменту їх формування та розміщення. Всі джерела формування оборотних коштів поділяють на власні та залучені.

Управління оборотними активами на підприємстві займає значну роль в операціях фінансового менеджменту. Важливою характеристикою в управлінні оборотними коштами є операційний цикл, який представляє собою період повного обороту всієї суми оборотних активів. Рух оборотних активів підприємства в процесі операційного циклу проходить чотири стадії, послідовно змінюючи свої форми. Політика управління оборотними активами відзначається значною маневреністю, можливістю активного впливу на їх розмір, склад, структуру, оборотність, ліквідність та прибутковість.

До інформаційно-правового забезпечення процесу управління поточним капіталом на підприємствах відносяться: Господарський Кодекс України, Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 2 „Баланс”, № 3 „Звіт про фінансові результати, № 4 „Звіт про рух грошових коштів, № 5 „Звіт про власний капітал”, № 9 „Запаси”, і № 10 „Дебіторська заборгованість” та інші.

Ознайомившись зі статистичними даними, що стосуються аналізу оборотних активів в Україні, можна зробити висновок, що з кожним роком спостерігалося їх підвищення.

Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність ТОВ «Гросс», яке займається виробництвом в галузі легкої промисловості, висновок, що підприємство фінансово стабільне. Проте спостерігається зниження показників дебіторської та кредиторської заборгованостей. Вартість оборотних активів зросла, на що вплинуло збільшення об`єму продажу.

Використовувалися поточні активи протягом аналізованого періоду на підприємстві недостатньо ефективно, про що свідчать показники ліквідності та ділової активності.

З метою оптимізації структури оборотних активів ТОВ «Гросс», можна скористатися такими заходами поліпшення політики управління:

1. Визначення оптимального розміру замовлення товарно-матеріальних запасів та моменту їх поновлення.

2. Реалізація товарів, які користуються невеликим попитом за нижчою ціною.

3. Використання всіх можливих шляхів для прискорення надходжень грошових коштів (дебатування, телеграфні переводи, чеки).

4. Направлення рахунків покупцям раніше, ніж завжди практикується.

5. Вимога депозиту на крупні або регулярні замовлення, або виставлення рахунків по мірі виконання діючого замовлення.

6. Нарахування відсотків на дебіторську заборгованість, прострочену погашенням, та пропонування знижок за авансовані платежі.

7. Створення нульового балансового рахунку.

8. Надання більш продовжених строків кредиту, оскільки строки кредиту мають пряме відношення до затрат і доходу, пов`язаних з дебіторською заборгованістю.

9. Замість повної оплати рахунку здійснення часткових платежів, запросивши додаткову інформацію щодо рахунку-фактури у продавця перед її оплатою.

10. Використання таких форм забезпечення повернення боргу, як застава, страхування, гарантії банку та гарантії третіх осіб, тощо.

Отже, ТОВ «Гросс» має потенційні можливості стабільно працювати, забезпечуючи споживачів якісними товарами, приносячи при цьому прибуток.

ЛІТЕРАТУРА

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 //Відомості ВРУ - 2003. - №№ 18, 19-20,21-22. - Ст. 144.

2. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом” // Голос України, 30 липня 1999 року.

3. Закон України “Про власність” від 21 січня 1993 року № 9-93

4. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал” затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість” затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87.

11. Аналіз господарської діяльності підприємства: Навч. посібник / Савицька Г.В. - Мінськ: Екоперспектива, 2001.

12. Анализ финансов предприятия в условиях рынка / Негашев Е.В. - М.: Высшая школа, 1997.

13. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця - Житомир : ЖІТІ, 2000.

14. Державні фінанси: Навч. посібник / За заг. Ред. Базидевича В.Д. - К.: Атака, 2002.

15. Державні фінанси України: Навч.посібник / Д.О. Василик - К.: Вища школа, 1997.

16. Економічний аналіз: Посібник / Болюн М.А. - К.: КНЕУ, 2001.

17. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства / Тарасенко Н.В. - Львів : ЛБІ НБУ, 2000р.

18. Економічний аналіз: Посібник / М.П. Чумаченко - К.: КНЕУ, 2001

19. Економіка підприємства: Посібник / Т.О. Примак - К.: Вікар, 2001.

20. Економіка підприємств: Навч. посібник / Бойчик І.М. - К.: Атака.-2003.

21. Економіка підприємства: опорний курс лекцій / В.М. Зубовський - К.: Видавництво Європейського унівситету, 2000.

22. Економіка підприємства: Підручник / Покропивний С.Ф., 2-ге вид. перероб. та доп.: К.: КНЕУ, 2001.

23. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Л.Я. Аврашков, В.В. Адамчук, 2-е изд. перераб. и доп.: М.: Бланки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

24. Економічний аналіз: Навчальний посібник / Іваненко В.М. - К.: Знання, 2003.

25. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства / Тарасенко Н.В. - Львів: ЛБУ, 2001.

26. Менеджмент: Підручник / Ф.І. Хміль - К.: Вища школа, 1995.

27. Методика аналізу фінансової звітності підприємства /Головко Т.М.- К.: Компас, 2000.

28. Общая теория финансов: Учебник / Л.А. Дробозина, Ю.Н. Константинова - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

29. Основы финансового менеджмента / Бланк И.А. - К.: Ника- Центр, 2001.

30. Основи фінансового менеджменту / Брікхем Є.Ф. - К.: Молодь. - 1997.

31. Организация фінансового менеджмента на предприятии / Рыдин В.М., Шамав О.А. - М.: Русская деловая література, 1997.

32. Правознавство : Навч. посібник / Копейчикова В.К. - К.: Юринком- Інтер,2001

33. Справочник экономиста промышленного предприятия / под ред. С.Е. Каминицера - М.: Экономика, 1974.

34. Справочник фінансиста предприятия.- М.: ИНФРА-М,1998

35. Справочное пособие директору производственного предприятия / под ред. Г.А. Егиазаряна - М.: Экономика, 1978. Ольга. - 2001.

36. Стратегия и тактика управления фінансами / Бланк И.А. - К.: НИКА- ЦЕНТР, 1999.

37. Теорія фінансів : Підручник / Василик О.Д.: К.: НІОС, 2001.

38. Торговый менеджмент / И.А.Бланк - К.: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997.

39. Управління фінансами / Ковальов В.В. - М.: ФБК-ПРЕС, 2002.

40. Управление денежным оборотом предприятия и корпораций / Бочаров

В.В. - М.: Финансы и статистика, 2002.

41. Финансы: Учебник для вузов / под ред.проф. Л.А.Дробозиной - М.: ЮНИТИ,1999.

42. Фінансовий аналіз / Ізмайлова К.В. - М.: МАУП , 2000.

43. Финансовый анализ / Маркарьян Э.- М.: Приор, 1997

44. Фінансовий аналіз / Ковальов В.В. - М.: Фінанси та статистика, 2001.

45. Фінансовий аналіз та планування / Крамаренко Н.В. - К.: КНЕУ, 2000.

46. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Посібник / М.Я. Коробов - К.: Товариство “Знання”, 2000.

47. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / М.Я. Коробов, П.І. Орлов, 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 2002.

48. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. - Чернігів : ЧДІЕУ, 2001.

49. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / Кирейцева Г.Г. - К.: ЦУЛ, 2003.

50. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / Крейніна М.Н. - М.: Видавництво „Дело и Сервис”, 2003.

51. Фінансове право: Підручник / Воронов Л - Харків: Фірма- Консум,1999

52. Фінанси підприємств / Гринькова В.М. - Харків: ХДЕУ, 2002.

53. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф.. А.М. Подерьогін, 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000.

54. Фінанси підприємств: Посібник / Філімоненко О.С. - К.: Ельга, 2003

55. Финансы предприятия: Учебник / Н.П. Шуляк, 2-е изд.-М.: Издательский Дом «Дашков и Ко», 2000.

56.Фінансовий ринок: Навчальний посібник / Шелудько В.М., 2-ге вид. випр. та доп.: К.: Знання - Прес , 2003.

57. Фінансовий словник. 3-тє вид. випр. і доп. / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. - К.: Знання, КОО, 2000.

58. Політекономічний словник. 2-ге вид. / Є.Ф. Борисов та ін. - М.: Политиздат, 1972.

59. Економіка, організація та планування промислових підприємств. Підручник для ВУЗІВ / Ю.А. Санамов - М.: Вища школа, 1985.

60. Економіка будівельних підприємств. 2-ге вид. вип. і доп. / А.Ф. Дергачов, М.Д. Гілула, Х.Л. Троіцький - М.: Економіка, 1975.

61. Алтухов В. Фінансовий стан підприємства та його оцінка. // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - № 7. - с. 43-47.

62. Браверман А, Саулин А. Интегральная оценка результатов работы предприятия // Вопросы экономики - 1998. №6 с. 108-121

63. Василик А. //Оценка єффективности деятельности предприятия - Бизнес-информ. - 1997. - № 21.- с. 69-71.

64. Гонгдарь О. Определение экономического состояния предприятия - Экономика, финансы, право. - 1998. - № 5. - с. 3-5.

65. Демчук Л. Аналіз забезпеченості підприємств оборотними засобами. // Економіка АПК. - 2001. - № 7. - с. 61-64.

66. Забродская Л. Оценка финансовой устойчивости предприятия. // Бізнес-информ. - 1998. - № 7. - с. 54-55.

67. Задольський А. Оцінка ефективності діяльності підприємств. // Економіка України. - 2003. - № 19. - с. 79-81.

68. Зятковський І.В. Теоретичні засади фінансів підприємства. // Фінанси України. - 2001. - № 4. - с. 25.

69. Керанчук Т. Фінансова стабільність підприємства і методичні аспекти її оцінки // Економіка України. - 2000. - № 1. - с.83-86.

70. Кондратьєв О.В. Фактори забезпечення фінансової стійкості підприємства. // Фінанси України. - 1997. - № 9. - с. 73-76.

71. Корнєв В.В. Рух капіталу і фінансова логістика. // Фінанси України. - 2003. - № 11. - с. 23-31.

72. Костирко Л. Источники формирования финансовых ресурсов. // Бизнес-Информ. - 1999. - № 3-4. - с. 122.

73. Лапин В. Грамотное управление - фактор устойчивости // Экономист. - 1996. - № 8. - с. 49-54.

74. Ляшенко А. Формирование финансовых ресурсов предприятия. // Бізнес-Информ. - 1999. - № 3-4. - с. 126-129.

75. Марченко А. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів. // Фінанси України. - 2002. - № 9. - с. 102-109.

76. Наталія Алпатова. Заповнюємо річну фінзвітність підприємств. // Все про бухгалтерський облік. -19 січня 2007р. - № 6.- с. 8-11.

77. Олена Рижикова. Заповнюємо Звіт про власний капітал підприємств. // Все про бухгалтерський облік. - 16 лютого 2007р. - 16.- с. 25-28.

78. Опарін В.М. Фінансові ресурси : проблеми визначення та розміщення. // Вісник НБУ. - 2001. - №5. - с. 10-11.

79. Опарін В.М. Фінансові ресурси та суспільний капітал. // Вісник НБУ. - 2002. - №7. - с. 26-28.

80. Панкевич Л. Напрями вдосконалення управління фінансовими ресурсами регіону. // Регіональна економіка. - 2000. - № 1. - с. 34-43.

81. Петленко Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів. // Фінанси України. - 2001. - №6. - с .91-95.

82. Плиса В. Зміцнення фінансової сталості підприємства. // Фінанси України. - 1998. - № 5. - с. 86-90.

83. Плиса В. Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства. // Фінанси України, - 1999. - № 11. - с. 36-41.

84. Соловей Н. Системний підхід до управління фінансовими ресурсами. // Бізнес-Інформ. - 1999. - № 5-6. - с. 133-135.

85. Хачатурян С.В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація. // Фінанси України. - 2003. - № 4 . - с. 77-81.

ДОДАТКИ

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87) із змінами ,внесеними Наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989) (в редакції Наказу Міністерства фінансів України N 304 від 30.11.2000 р.,

Підприємство ТОВ "ГРОСС"

за ЄДРПОУ

36047258

Територія Шевченківський район м. Києва

 

за КОАТУУ

8038500000

Форма власності

приватна

за КФВ

 

Орган державного управління

 

за СПОДУ

 

Галузь Легка промисловість

 

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

55.30.1

Одиниця виміру

тис.грн.

Контр.сума

 

Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська 21

БАЛАНС

за 2008 рік

Форма № 1

код за ДКУД1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

10

 

 

первісна вартість

11

 

 

знос

12

 

 

Незавершене будівництво

20

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

30

1274,90

1214,50

первісна вартість

31

3003,80

3003,80

знос

32

-1278,90

-1789,30

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

 

 

- інші фінансові інвестиції

45

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

 

 

Відстрочені податкові активи

60

 

 

Інші необоротні активи

70

 

 

Усього за розділом I

80

1274,90

1214,50

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

- виробничі запаси

100

17,60

9,70

- тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

- незавершене виробництво

120

 

 

- готова продукція

130

8,50

4,00

- товари

140

 

 

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

5,30

5,90

первісна вартість

161

11,80

12,40

резерв сумнівних боргів

162

-6,50

-6,50

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

- з бюджетом

170

 

 

- за виданими авансами

180

 

 

- з нарахованих доходів

190

 

 

- із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

3,90

2,20

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

- в національній валюті

230

0,80

0,30

- в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

37,20

36,10

Усього за розділом II

260

73,30

582,10

III. Витрати майбутніх періодів

270

0,10

 

Баланс

280

1348,30

1272,80

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

13,20

13,20

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

1567,70

1567,70

Резервний капітал

340

2,80

2,80

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-476,20

-506,80

Неоплачений капітал

360

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

Усього за розділом I

380

1107,50

1076,90

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом II

430

 

 

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язаня

460

17,60

17,60

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

 

Усього за розділом III

480

17,60

17,60

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

80,70

74,60

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

- з одержаних авансів

540

1,10

1,90

- з бюджетом

550

79,00

56,80

- з позабюджетних платежів

560

 

 

- зі страхування

570

20,90

8,20

- з оплати праці

580

28,90

24,80

- з учасниками

590

10,40

10,40

- із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

2,20

1,60

Усього за розділом IV

620

223,20

178,30

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

1348,20

1272,80

БАЛАНС

за 2009 рік

Форма № 1

код за ДКУД1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

10

 

 

первісна вартість

11

 

 

знос

12

 

 

Незавершене будівництво

20

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

30

1214,50

1151,20

первісна вартість

31

3003,80

2981,00

знос

32

-1789,30

-1829,80

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

 

 

- інші фінансові інвестиції

45

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

 

 

Відстрочені податкові активи

60

 

 

Інші необоротні активи

70

 

 

Усього за розділом I

80

1214,50

1151,20

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

- виробничі запаси

100

9,70

42,60

- тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

- незавершене виробництво

120

 

 

- готова продукція

130

4,00

17,90

- товари

140

 

 

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

5,90

70,10

первісна вартість

161

12,40

76,60

резерв сумнівних боргів

162

-6,50

-6,50

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

- з бюджетом

170

 

 

- за виданими авансами

180

 

 

- з нарахованих доходів

190

 

 

- із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2,20

2,10

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

- в національній валюті

230

0,30

1,40

- в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

36,10

36,90

Усього за розділом II

260

582,10

171,00

III. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

Баланс

280

1272,80

1380,20

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

13,20

13,20

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

1567,70

1567,70

Резервний капітал

340

2,80

2,80

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-506,80

-350,00

Неоплачений капітал

360

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

Усього за розділом I

380

1076,90

1233,70

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом II

430

 

 

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язаня

460

17,60

17,60

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

 

Усього за розділом III

480

17,60

17,60

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

74,60

49,70

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

- з одержаних авансів

540

1,90

4,40

- з бюджетом

550

56,80

60,00

- з позабюджетних платежів

560

 

 

- зі страхування

570

8,20

0,20

- з оплати праці

580

24,80

2,90

- з учасниками

590

10,40

10,40

- із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

1,60

1,30

Усього за розділом IV

620

178,30

128,90

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

1272,80

1380,20

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2008 рік

Форма № 2

код за ДКУД 1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

406,90

458,50

Податок на додану вартість

15

-67,80

-75,90

Акцизний збір

20

 

 

 

25

 

 

Інші вирахування з доходу

30

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

339,10

382,60

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

-385,20

-335,10

Валовий:

 

 

 

- прибуток

50

 

47,50

- збиток

55

-46,10

 

Інші операційні доходи

60

-47,00

-38,50

Адміністративні витрати

70

-52,80

-101,50

Витрати на збут

80

 

 

Інші операційні витрати

90

-160,50

-16,90

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

- прибуток

100

 

 

- збиток

105

-212,40

-32,40

Доход від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

Інші доходи

130

 

112,00

Фінансові витрати

140

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

 

-20,90

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

- прибуток

170

 

58,70

- збиток

175

-212,40

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

 

-17,60

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

- прибуток

190

 

41,10

- збиток

195

-212,40

 

Надзвичайні:

 

 

 

- доходи

200

 

 

- витрати

205

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Чистий:

 

 

 

- прибуток

220

 

41,10

- збиток

225

-212,40

 

II. Елементи операційних витрат

 

 

 

Найменування показника

Код

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

211,40

272,60

Витрати на оплату праці

240

54,50

60,20

Відрахування на соціальні заходи

250

19,30

22,40

Амортизація

260

43,20

43,70

Інші операційні витрати

270

43,20

47,50

Разом

280

371,60

446,40

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

 

 

 

Назва статті

Код

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0

0

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

0

0

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2009 рік

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

1 015,80

406,90

Податок на додану вартість

15

-169,30

-67,80

Акцизний збір

20

 

 

 

25

 

 

Інші вирахування з доходу

30

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

846,50

339,10

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

-517,10

-385,20

Валовий:

 

 

 

- прибуток

50

329,40

 

- збиток

55

 

-46,10

Інші операційні доходи

60

34,40

-47,00

Адміністративні витрати

70

-134,30

-52,80

Витрати на збут

80

 

 

Інші операційні витрати

90

-16,70

-160,50

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

- прибуток

100

212,80

 

- збиток

105

 

-212,40

Доход від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

Інші доходи

130

9,30

 

Фінансові витрати

140

-0,20

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

-65,10

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

- прибуток

170

156,80

 

- збиток

175

 

-212,40

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

- прибуток

190

156,80

 

- збиток

195

 

-212,40

Надзвичайні:

 

 

 

- доходи

200

 

 

- витрати

205

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Чистий:

 

 

 

- прибуток

220

156,80

 

- збиток

225

 

-212,40

II. Елементи операційних витрат

 

 

 

Найменування показника

Код

За звітний період

За попередній період

1

2

5

4

Матеріальні затрати

230

535,60

211,40

Витрати на оплату праці

240

114,30

54,50

Відрахування на соціальні заходи

250

7,00

19,30

Амортизація

260

63,30

43,20

Інші операційні витрати

270

65,30

43,20

Разом

280

785,50

371,60

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

 

 

 

Назва статті

Код

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0

0

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

0

0

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.