Організація та використання оборотних коштів на ТОВ "ЯЦЗ"

Теоретичні основи визначення суті і особливостей організації оборотних коштів. Порівняння основних методик оцінювання оборотних коштів підприємства. Аналіз оборотних коштів ТОВ "ЯЦЗ", рекомендації щодо підвищення ефективності організації та використання.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.11.2010
Размер файла 127,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ПЗ - поточні зобов'язання.

На досліджуваному підприємстві значення даного показника в 2008-2009 рр. становило:

;

.

Підрахуємо показник рентабельності оборотних активів підприємства за формулою (2.4):

;

.

Також розрахуємо коефіцієнт маневреності власного капіталу, який показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку вкладено в оборотні кошти.

Даний показник розраховується за формулою:

(2.19)

де - коефіцієнт маневреності власного капіталу;

ВК - власний капітал підприємства;

НА - необоротні активи.

Проведемо розрахунки даного показника:

;

.

Результати розрахунків занесемо в таблицю:

Таблиця 3.2 - Аналіз показників ефективності використання оборотних активів ТОВ «ЯЦЗ»

Показник

Значення

Відхилення значень,%

2008

2009

Абсолютне

Темп приросту

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

3,91

4,33

0,42

10,74

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

17,17

18,84

1,67

9,73

Коефіцієнт оборотності запасів

4,41

4,49

0,08

1,81

Тривалість одного обороту, дні

20,96

19,11

-1,85

-8,83

Коефіцієнт завантаження оборотних активів

0,26

0,23

-0,03

-11,54

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,0043

0,0016

-0,0027

-62,79

Коефіцієнт платоспроможності

1,79

1,07

-0,72

-40,22

Коефіцієнт маневреності

1

1

0

0

Коефіцієнт рентабельності

0,113

0,012

-0,101

-89,38

Із таблиці 3.2 видно, що значення коефіцієнта оборотності оборотних активів в 2009 році в порівняні з 2008 роком підвищилось на 0,42 , тобто на 10,74 %. Отже , в 2009 році підприємство більш ефективно використовувало оборотні активи. В 2008 році кожна гривня вкладена в оборотні активи приносила 3,91 грн. прибутку. В 2008 році кожна гривня вкладена в оборотні активи приносила 4,33 грн. прибутку.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості підвищився на 1,67, тобто на 9,73%. Отже в 2009 році збільшилася швидкість обертання кредиторської заборгованості.

Коефіцієнт оборотності запасів підвищився на 0,08, тобто на 1,81%. Отже збільшилася швидкість реалізації запасів підприємства, тим самим покращився рівень виробництва на підприємстві.

Тривалість середнього строку погашення кредиторської заборгованості на підприємству зменшилась на 1,85 дня і становила 19,11 дні.

Коефіцієнт завантаження оборотних активів зменшився на 0,03, тобто на 11,54 %. Отже на 1 грн. чистого доходу в 2008 році припадало 0,26 грн. оборотних активів. В 2009 році на 1 грн. чистого доходу припадало 0,23 грн. оборотних активів.

В 2008 році коефіцієнт абсолютної ліквідності становив 0,0043, в 200 році даний показник зменшився на 0,0027 і становив 0,0016. Зменшення даного показника є негативним явищем для підприємства. Отже в 2009 році зменшилася здатність підприємства погашати поточні зобов'язання за допомогою абсолютно ліквідних активів.

В 2009 році в порівняні з 2008 роком коефіцієнт покриття зменшився на 0,72, тобто на 40,22 % і становив 1,07 тис.грн. В 2008 році на кожну гривню поточних зобов'язань припадало 1,79 грн. оборотних активів. В 2009 році на кожну гривню поточних зобов'язань припадало 1,07 грн. оборотних активів.

В 2009 році на даному підприємстві була нестача власного оборотного капіталу. В 2009 році коефіцієнт маневреності власного капіталу становив 1.

Коефіцієнт рентабельності витрат характеризує ефективність витрат на виробництво та збут. В 2008 році з 1 грн. витрат підприємство отримувало 0,113 грн. прибутку. В 2009 році з 1 грн. витрат підприємство отримувало 0,012 грн. прибутку.

Отже в 2009 році дещо погіршився стан оборотних активів, проте ми не можемо сказати , що підприємство в 2009 році стало менш ефективно працювати.

3.3 Напрями підвищення ефективності організації та використання оборотних коштів підприємства

Ефективність використання оборотних активів характеризується швидкістю їхнього обертання, оборотністю. Прискорення оборотності коштів зумовлює:

по-перше, збільшення обсягу продукції на кожну грошову одиницю поточних витрат підприємства;

по-друге, вивільнення частини коштів і завдяки цьому створення додаткових резервів для розширення виробництва.

Унаслідок прискорення оборотності грошових коштів зменшується потреба в них, відбувається процес вивільнення цих коштів з обороту. Боротьба за прискорення оборотності оборотних активів повинна проводитись одночасно на всіх стадіях їх кругообігу шляхом скорочення часу виробництва та часу обертання. Тому аналіз оборотності і використання активів має дуже важливе значення для фінансового стану.

Прискорення оборотності оборотних коштів є першочерговою задачею підприємств у сучасних умовах і досягається різними шляхами, які показані в таблиці 3.3:

Таблиця 3.3 - Шляхи прискорення оборотності оборотних засобів

№ з/п

Передвиробнича стадія

Виробнича стадія

Реалізаційна стадія.

1

прискорення і здешевлення перевезень;

упровадження потокових (зокрема, конвеєрних) методів обробки;

економічно обґрунтований вибір сировини

2

поліпшення організації складського господарства на основі його механізації й автоматизації;

зменшення тривалості міжопераційних періодів за рахунок ретельної підготовки виробництва, останнє передбачає зменшення перебоїв і забезпечення ритмічної роботи підприємств;

підвищення коефіцієнта використання матеріалів;

3

застосування більш точного нормування витрат матеріалів;

застосування автоматичного устаткування, верстатів із числовим програмним управлінням, гнучких виробничих систем;

комплексне використання сировини і відходів виробництва;

4

скорочення невиробничих затрат матеріалів;

підвищення змінності виробництва

підвищення якості сировини, матеріалів і готової продукції

5

заміна дорогих матеріалів більш дешевими, тобто здешевлення матеріалів

покращення системи постачання та збуту

удосконалення конструкцій виробів

Пошук шляхів прискорення оборотності оборотних активів за стадіями кругообігу оборотних активів є оперативним та найефективнішим.

Якщо говорити про поліпшення використання оборотних коштів, не можна не сказати і про економічне значення економії оборотних фондів, що виражається в наступному:

Зниження питомих витрат сировини, матеріалів, палива забезпечує виробництву великі економічні вигоди. Воно, насамперед, дає можливість з даної кількості матеріальних ресурсів виробити більше готової продукції і виступає тому як одна із серйозних передумов збільшення масштабів виробництва.

Прагнення до економії матеріальних ресурсів спонукає до впровадження нової техніки й удосконалюванню технологічних процесів.

Економія в споживанні матеріальних ресурсів сприяє поліпшенню використання виробничих потужностей і підвищенню суспільної продуктивності праці.

Економія матеріальних ресурсів у величезній мірі сприяє зниженню собівартості промислової продукції. Істотно впливаючи на зниження собівартості продукції, економія матеріальних ресурсів надає позитивний вплив і на фінансовий стан підприємства.

Економічна ефективність поліпшення використання й економія оборотних фондів досить великі, оскільки вони впливають на всі сторони виробничої і господарської діяльності підприємства.

Головний напрямок економії матеріальних ресурсів на кожному конкретному підприємстві - збільшення виходу кінцевої продукції з тоєї ж самої кількості сировини і матеріалів - залежить від технічного оснащення виробництва, рівня майстерності працівників, рівня організації матеріально-технічного забезпечення, кількості норм витрати і запасів матеріальних ресурсів.

Чимале значення має скорочення втрат у виробничому процесі, за рахунок якого можна досягти 15-20% всієї економії матеріальних ресурсів. При управлінні оборотними коштами важливо також правильно вибрати метод оцінки матеріально-виробничих запасів, що у підсумку впливає на розмір прибутку підприємства.[22, 200-215]

Функціонування оборотних коштів розпочинається з моменту їх формування і розміщення. Раціональне розміщення як складова управління оборотним капіталом має певні особливості не лише в різних галузях, а навіть і на різних підприємствах однієї галузі. Визначальними тут є такі чинники: вид господарської діяльності, обсяг виробництва; рівень технології та організації виробництва; термін виробничого циклу; система постачання необхідних товарно-матеріальних цінностей і реалізації продукції та ін. Залежно від розміщення, умов організації виробництва й реалізації продукції оборотні кошти мають різний рівень ліквідності, а отже, і ризику використання.

Крім того, для проведення ефективності кредитної політики підприємству необхідна оцінка платоспроможності покупців. Розробку стандартів кредитоздатності пропонується проводити на основі факторів, що є найбільш важливими, а саме: ділової репутації, оцінки платіжних можливостей, фактору капіталу, фактору забезпечення активами, загальних економічних тенденцій

Грошові потоки підприємства у всіх їхніх формах і видах становлять один з найважливіших об'єктів управління оборотними коштами, який потребує суттєвого поглиблення теоретичних засад і розширення практичних рекомендацій.

3.4 Висновок

Отже, здійснивши аналіз складу, структури та динаміки оборотних коштів ТОВ «ЯЦЗ» ми бачимо, що оборотні активи мають велику частку в загальній валюті балансу. Це наймобільніша частина капіталу, від стану і раціонального використання якого багато в чому залежать результати господарської діяльності і фінансовий стан підприємства.

За допомогою аналізу стану оборотних активів виявляють недоліки в їх використанні, оцінюють їх поточний стан.

Важливо уміти правильно використовувати оборотні активи, розробляти і впроваджувати заходи, що сприяють зниженню матеріалоємності продукції і прискоренню оборотності оборотних активів. У результаті прискорення оборотності оборотних активів відбувається їхнє вивільнення, що дає цілий ряд позитивних ефектів.

Вагомим резервом в напрямку покращення діяльності підприємства є підвищення ефективності використання їх оборотного капіталу, який займає значну питому вагу в структурі активів підприємств.

Висновки

Отже, оборотні кошти -- це грошові ресурси, які вкладено в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервного виробництва та реалізації виготовленої продукції.

Основні джерела формування оборотнихкоштів:

1. Власні джерела, які включають: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, що вкладається, інший додатковий капітал, резервний капітал,нерозподілений прибуток, цільове фінансування.

Розмір власних оборотних коштів, що закріплені за підприємством, не є постійною величиною. Сума власних оборотних коштів під час складання фінансового плану щорічно уточнюється у зв'язку зі зміною обсягу виробництва, асортименту продукції, умов постачання і збуту.

2. Позичкові кошти, до яких можна віднести довгострокові кредити банків, інші довгострокові фінансові зобов'язання, короткострокові кредити банків, поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями.

Відомо, що через низку цілком об'єктивних причин (інфляція, зростання обсягів виробництва) у підприємства завжди виникає додаткова потреба в оборотних коштах. Тому підприємство використовує позичкові кошти: банківські та комерційні кредити, облігаційні позики. Поряд із банківськими кредитами джерелами фінансування оборотних коштів можуть бути також комерційні кредити інших підприємств і організацій, котрі оформляються як позики, векселі, товарні кредити, авансові платежі.

3. Залучені джерела, які включають: кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, а також поточні зобов'язання щодо отриманих авансів, розрахунків з бюджетом, позабюджетних платежів, розрахунків зі страхування, з оплати праці, з учасниками, за іншими поточними зобов'язаннями, резервів за сумнівними боргами, благодійні та інші надходження.

Розміри і джерела поповнення власних оборотних коштів щорічно відображаються у фінансовому плані.

Раціональне й ощадливе використання оборотних фондів - першочергова задача підприємств, тому що матеріальні витрати складають ? собівартості промислової продукції. Зниження матеріалоємності виробу досягається різними шляхами, серед яких головними є впровадження нової техніки, технології, удосконалювання організації виробництва і праці.

На даний час на підприємствах виникає гостра нестача оборотних коштів, тож для збільшення їх кількості потрібно прискорювати їх оборотність. Прискорення оборотності оборотних коштів, що виміряється коефіцієнтом оборотності і тривалістю одного оберту в днях, досягається різними заходами на стадіях створення виробничих запасів, незавершеного виробництва і на стадії обігу.

Прискорення обертання оборотних коштів має велике значення для забезпечення стабільності фінансового стану підприємства, що пояснюється трьома основними причинами.

По-перше, від швидкості обертання коштів залежить розмір річного обороту, бо підприємство, що має невеликий обсяг оборотних коштів, але ефективніше їх використовує, здатне робити такий самий оборот, як і підприємство з більшим обсягом коштів, але з меншою швидкістю обертання.

По-друге, з оборотністю пов'язано відносну величину витрат, зменшення яких знижує собівартість одиниці продукції.

По-третє, прискорення обороту на тій чи тій стадії кругообороту коштів (наприклад, скорочення часу перебування матеріалів на складі) змушує прискорити оборот на інших стадіях.

Слід наголосити, що робота за умов ринку і повної господарської самостійності не скасовує необхідності планування (нормування) оборотних коштів.

В ході аналізу структури та динаміки оборотних коштів ми бачимо, що значення коефіцієнта оборотності оборотних активів в 2009 році в порівняні з 2008 роком підвищилось на 0,42 , тобто на 10,74 %. Отже , в 2009 році підприємство більш ефективно використовувало оборотні активи. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості підвищився на 1,67, тобто на 9,73%. Отже в 2009 році збільшилася швидкість обертання кредиторської заборгованості.

Коефіцієнт оборотності запасів підвищився на 0,08, тобто на 1,81%. Отже збільшилася швидкість реалізації запасів підприємства.

Тривалість середнього строку погашення кредиторської заборгованості на підприємству зменшилась на 1,85 дня і становила 19,11 дні.

Коефіцієнт завантаження оборотних активів зменшився на 0,03, тобто на 11,54 %.

В 2008 році коефіцієнт абсолютної ліквідності становив 0,0043, в 2009 році даний показник зменшився на 0,0027 і становив 0,0016. Зменшення даного показника є негативним явищем для підприємства. Отже в 2009 році зменшилася здатність підприємства погашати поточні зобов'язання за допомогою абсолютно ліквідних активів.

В 2009 році в порівняні з 2008 роком коефіцієнт покриття зменшився на 0,72, тобто на 40,22 % і становив 1,07 тис.грн.

В 2009 році на даному підприємстві була нестача власного оборотного капіталу. В 2009 році коефіцієнт маневреності власного капіталу становив 1.

Коефіцієнт рентабельності витрат характеризує ефективність витрат на виробництво та збут. В 2008 році з 1 грн. витрат підприємство отримувало 0,113 грн. прибутку. В 2009 році з 1 грн. витрат підприємство отримувало 0,012 грн. прибутку.

Тож ми бачимо, що в 2009 році дещо погіршився стан оборотних активів, проте ми не можемо сказати , що підприємство в 2009 році стало менш ефективно працювати.

На сьогодні украй важливо правильно визначати потреби в оборотних коштах. Оборотні кошти підприємства повинні бути розподілені по всіх стадіях кругообігу у відповідній формі й у мінімальному, але достатньому обсязі. Наднормативні запаси відволікають з обігу грошові кошти,свідчать про недоліки матеріально-технічного забезпечення, неритмічності процесів виробництва і реалізації продукції. Усе це приводить до омертвіння ресурсів,їхньому неефективному використанню.

Для ліквідації понаднормативних запасів необхідно скоротити закупівлю тих матеріалів, що є в надлишку, реалізувати непотрібні матеріали, зменшити незавершене виробництво, ужити необхідних заходів для забезпечення відвантаження покупцям усієї готової продукції Як відомо, критерієм ефективності керування оборотними коштами служить фактор часу. Чим довше оборотні кошти перебувають в одній і тій же формі (грошовій або товарній), тим за інших рівних умов нижче ефективність їхнього використання, і навпаки.

Слід наголосити, що за умов ринкової економіки, аналізуючи саму тільки оборотність оборотних коштів, не можна дати однозначної відповіді щодо її прискорення або сповільнення.

Для цього необхідно вивчати конкретну виробничу ситуацію. Так, інколи високий показник оборотності може свідчити про недостатність товарно-матеріальних запасів, що надалі гальмуватиме розвиток бізнесу, а низький показник оборотності інколи є виправданим, наприклад, коли очікується підвищення цін на сировину й напівфабрикати.

У процесі аналізу цього питання слід обов'язково порівняти темпи збільшення обсягу продажу з темпами збільшення виробничих запасів. Якщо темпи зростання обсягу продажу будуть вищими за темпи зростання виробничих запасів, це завжди свідчитиме про добрий фінансовий стан підприємства

На мою думку при організації оборотних коштів підприємства необхідно враховувати всі можливі ситуації їх залучення та використання, щоб запобігти зовнішнім і внутрішнім ризикам, а також запобігти збитків підприємства.

Список використаної літератури

1. Онисько С.М., Марич П.М., Фінанси підприємств. Підручник для студентів вищих закладів освіти.-Львів «Магнолія Плюс»,2004 ISBN 966-7447-66-9

2. Фінанси підприємств : Пдр./За ред. проф. А.М. Поддєрьогіна.- 3-тє вид., перероб. та доп., - К.: КНЕУ,2000. - С. 159 --ISBN 966-574-010-5

3. Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч.посіб. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Луцьк: Ред..-вид.від. «Вежа» Волин. Держ.ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. - 456 с. - ISBN 966-600-033-4

4. Бурковський В.В., Кармазін В.Я., Кламбет С.В. Фінанси підприємства: Навч. посібник / За ред.. В.В. Бурковського .- Д.: Пороги,1998. -122с.- ISBN 966-8556-30-5

5. Філімоненков А.С. Фінанси підприємств/Навч.посібник - К.: Ніка- Центр; Ельга, 2002. - 360с. - ISBN 966-521-166-8

6. Фінанси підприємств: Навч.посібник -2-ге вид.,перероб. та доп. - К.:Кондор-2003.-364с. - ISBN 966-8251-01-6

7. Фінансово - економічний аналіз: Підручник/ Буряк П.Ю., Римар М.В., Биць М.Т. та ін. Під заг.ред. П.Ю. Буряка, М.В. Римара -К.:ВД «Професіонал», 2004.-528 с.

8. Кудряшов В.П. Фінанси : Навчальний посібник / Кудряшов В.П. - Херсон : Олді-плюс, 2006. - 352 с. - ISBN 9667914447

9. Ковалев В.В. Финансовый аналіз: Управление капиталом. Выбор инвестицый.Анализ отчетности.-2-е изд., переработаное и дополненное. М.:Финансы и статистика ,1998 - 512с. .- ISBN 5-279-01750-7

10. Александрова М.М. Гроші. Фінанси. Кредит: Навч.-метод.посіб./ М.М.Александрова, С.О.Маслова.- 2-е вид., перероб. і доп.- К.: ЦУЛ, 2002.- 336с. ISBN 966-346-083-1

11. Грачова Р. Як визначити реальний фінансовий стан свого підприємства за новими формами фінансової звітності./ Р.Грачова //Дебет - Кредит .- 2008 .-№34.-С.36-38

12. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. -ООО «Нове знання»,2001 .-360с.-ISBN: 966-346-043-1

13. Коробов М.Я.Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств.Навч.посібник.-К.:-Т-во «Знання»,КОО,2000 .- 378 c.- ISBN 966-7293-69-6.

14. Золотарьов А.,Волик І.,Кузькін Є.Посилення взаємодії виробництва та обігу /А.Золотарьов ,І. Волик , Є. Кузькін //Економіка України .-№5 .-2008 р. С.13-14

15. Зянько В.В.,Єпіфанова І.Ю. Фінансовий аналіз та звітність.Практикум.-Вінниця:ВНТУ,2008. - 83 с.

16. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент:Навчальний посібник . - Х.:ВД «ІНЖЕК»,2003р.-240с. - ISBN 5325005898

17. Смоляков Д.Р. Фінансовий менеджмент// "Круглий стіл" -2004 р.- № 10-11 (23-24).-с.20-28

18. Маргасова В.Г. Оцінка діючої системи управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості Чернігівського регіону.//Актуальні проблеми економіки.-2006.-№9(63)-С.75-83

19. Экономика предприятия: Учеб. для вузов / Под ред. В.П.Грузинова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 535с.

20. Радионов А.Р. "Управление сбытовыми запасами и оборотными средствами предприятия" (Практика нормирования): Учеб. пособие для вузов. - М.: Дело и сервис,1999.-400с.

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03. 1999 №87 (зі змінами та доповненнями). // Законодавство України 2005. Правова бібліотека «Інфодиск».

22. Бригхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. - К.: "Молодь", 2000.- 323с.

23. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»


Подобные документы

 • Економічна сутність оборотних засобів і оборотних коштів, принципи їх організації і джерела формування. Аналіз ефективності використання оборотних коштів у ТОВ СОП "Михайлівське". Шляхи та методи впровадження у виробництво інтенсивних технологій.

  курсовая работа [123,7 K], добавлен 24.09.2013

 • Сутність, склад, структура оборотних коштів та принципи їх організації. Нормування, показники стану і використання оборотних коштів. Специфіка використання оборотних коштів в сільському господарстві. Аналіз прибутку та рентабельності ТОВ "ЗОРЯ".

  курсовая работа [284,4 K], добавлен 12.04.2014

 • Поняття, значення, сутність та структура оборотних коштів підприємства. Чинники, що впливають на ефективність використання оборотних коштів. Методика оцінки потреби у оборотних коштах. Аналітичний метод планування, методи коефіцієнтів та прямого рахунку.

  курсовая работа [405,5 K], добавлен 10.06.2014

 • Джерела формування оборотних коштів. Роль оборотних коштів у фінансуванні витрат на виробництво та реалізацію продукції. Визначення потреби, нормування, ефективність використання та економія оборотних коштів на підприємстві. Шляхи прискорення обігу.

  курсовая работа [83,0 K], добавлен 03.02.2009

 • Економічна сутність оборотних засобів. Аналіз забезпеченості та ефективності використання оборотних коштів на підприємстві. Широкомасштабне запровадження інновацій з метою інтенсифікації сільського господарства та підвищення її економічної ефективності.

  курсовая работа [84,1 K], добавлен 26.02.2016

 • Поняття й економічна сутність оборотних коштів, принципи їх організації, визначені потреби в них, їхнє значення для діяльності підприємства, показники стану і використання, а також резерви і шляхи поліпшення використання оборотних коштів на підприємстві.

  курсовая работа [242,2 K], добавлен 13.11.2010

 • Склад і структура оборотних коштів підприємства, показники їх стану і використання. Оцінка поточного рівня фінансового стану підприємства. Етапи аналізу та шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів. Нормування оборотних засобів.

  курсовая работа [405,7 K], добавлен 09.11.2010

 • Сутність оборотних коштів. Грошова стадія кругообігу коштів. Структура оборотних коштів та джерела їх формування. Власні та позичені оборотні кошти.Ненормовані та нормовані оборотні фонди. Показники та шляхи ефективного використання оборотних коштів.

  контрольная работа [42,2 K], добавлен 27.11.2008

 • Оборотні кошти як сукупність оборотних виробничих фондів, виражених у грошовій формі, їх структура. Порівняльна характеристика основних і оборотних засобів. Забезпеченість підприємства власними оборотними коштами, аналіз ефективності їх використання.

  реферат [139,9 K], добавлен 06.06.2010

 • Загальна структура підприємства. Оборотні фонди підприємства. Поняття, основні складові елементи оборотних фондів підприємства. Нормування оборотних фондів ресторану. Основні шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства.

  контрольная работа [41,6 K], добавлен 06.06.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.