Основний капітал підприємства ПАТ "Укртелеком"

Економічна сутність і матеріально-речовий зміст основного капіталу. Характеристика та методика розрахунку показників використання необоротних активів. Аналіз джерел формування та оцінювання ефективного використання основного капіталу ПАТ "Укртелеком".

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 15.06.2015
Размер файла 289,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Сучасний етап переходу економіки до ринкових відносин характеризується відповідними механізмами та процесами, змінами у структурі та формах власності, організації й управлінні виробництвом, розподілі та споживанні. Усе це зумовлює постановку та розв'язання проблеми розвитку механізму господарювання саме на рівні підприємства. Україна має великий економічний потенціал і ефективність її господарства залежить від того, як використовується цей потенціал і основний капітал зокрема.

Здійснення ефективних заходів щодо подальшого економічного розвитку України потребують принципово нових підходів до управління основним капіталом. Стан та використання основного капіталу є важливими для забезпечення конкурентоспроможності підприємства, а його склад та структура зумовлюють можливості підприємства відносно виробничого процесу. В реаліях сучасного бізнесу користувачі прагнуть отримувати своєчасну та якісну інформацію про стан та використання основного капіталу.

Подальший економічний розвиток і висока якість національного виробництва залежать, передусім, від інвестиційного оновлення основного капіталу. Проте джерелами економічного зростання вітчизняної економіки стали екстенсивні фактори, зокрема дозавантаження старих виробничих потужностей, потенціал яких давно вичерпано. Високий рівень фізичного спрацювання і морального старіння основного капіталу - основний чинник відставання України від розвинених країн.

Питанням, пов'язаним з проблемою функціонування основного капіталу, присвячено значну кількість робіт науковців. Серед них можна виділити праці таких вчених, як Б.М. Андрушків [3], І.А. Бланк [6], О.П. Крайник [13], Л.Н. Павлов [17], Е.О. Сіра [25], М.В. Чорна [31].

Віддаючи належне працям науковців, проблеми ефективного формування системи управління основним капіталом залишаються актуальними, потребують подальшої уваги, удосконалення теоретичних та практичних засад.

Тому метою даної курсової роботи є вивчення основного капіталу підприємства.

Для досягнення поставленої мети у курсовій роботі поставлені та вирішені наступні завдання:

охарактеризувати теоретичні аспекти формування та використання основного капіталу підприємства;

дослідити практичні аспекти дослідження основного капіталу підприємства ПАТ «Укртелеком»;

визначити основні напрями підвищення ефективності використання основного капіталу ПАТ «Укртелеком».

Об'єктом дослідження виступає ПАТ «Укртелеком».

Предметом дослідження є методика аналізу формування та ефективності використання основного капіталу підприємства.

Теоретичною базою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань аналізу необоротних активів, законодавчі та нормативні акти України щодо досліджуваної тематики.

Методологічною основою дослідження стали: діалектичний метод пізнання, фундаментальні положення економічної теорії, методи порівняння та економічного аналізу.

Розділ 1. Теоретичні аспекти формування та використання основного капіталу підприємства

1.1 Економічна сутність капіталу підприємства

На різних етапах розвитку економічної думки вчені-економісти намагалися з'ясувати особливості процесу суспільного виробництва, виявити чинники економічного розвитку. По суті, вони робили спроби створити своєрідну формулу вічного економічного зростання та суспільного благополуччя. Важливе місце в цих пошуках займала і займає така економічна категорія як «основний капітал». В економічній теорії, особливо у господарській практиці, найважливішою ознакою, що дозволяє ідентифікувати основний капітал та основні фонди як частину виробничих фондів, є особливий характер обороту їх вартості, тобто вартісний аспект займає домінуючу позицію у господарському механізмі. Основний капітал як економічна категорія - це частина продуктивного капіталу, яка бере участь у виробничому процесі багаторазово, переносить свою вартість на новий продукт частинами упродовж тривалого часу. Розвиток та використання цих категорій знаходить чітке відображення у методичних підходах до проблем підвищення ефективності використання основних фондів в умовах ринкової економіки.

Необхідно зазначити, що поняття «основні засоби» розглядати як окрему категорію почали лише на сучасному етапі економічного розвитку. В перших працях економістів взагалі розглядалася лише категорія капіталу, до якої як одну із складових включали основні засоби. Підходи до визначення сутності даної категорії наведено в табл. 1.1.

необоротний актив економічний оцінювання

Таблиця 1.1 - Підходи до визначення категорії «основний капітал»

Автор

Теоретичне обґрунтування поняття основного капіталу

Коментар

Ф. Кене [4, с.154]

Капітал - не гроші, а ті засоби виробництва, які можна придбати за гроші

Розмежовує складові частини капіталу: щорічні витрати, або «щорічні аванси», і витрати на кілька років «первісні аванси». У витрати виробництва «щорічні аванси» входять повністю, а «первісні аванси» - частково. Тим самим Кене закладає основи теоретичної розробки основного й оборотного капіталу

А. Сміт [18, с.205]

Капітал - це головна рушійна сила економічного прогресу

Під капіталом він розуміє запас продукції, що приносить прибуток, або за допомогою якого працею створюються нові блага. Капітал він поділяє на основний і оборотний. До основного капіталу належать машини й різні знаряддя праці, промислові й торговельні будівлі, склади, будівлі на фермах, «поліпшення землі»

Д. Рікардо [11, с.72]

Капітал - засоби виробництва

Все, що бере участь у виробництві, навіть знаряддя первісної людини, становить капітал. Капітал утворюється в «процесі нагромадження, інакше кажучи, через залучення до виробництва більшої кількості створених продуктів, ніж було спожито в процесі їх виробництва і є могутнім двигуном, призначеним для використання людиною»

І. Фішер [19, с.341]

Капітал - все те, що здатне протягом певного часу приносити дохід: «будь-яке благо, що приносить дохід своєму власнику, незалежно від сфери застосування є капіталом»

Максимально розширив коло цінностей, які можуть називатися капіталом, перелік яких доповнюється і до тепер

К. Маркс [4, с. 235]

«Капітал - це не річ, а визначене суспільне відношення, яке представлено у вигляді речей та надає цим речам специфічний суспільний характер»

Відніс до капіталу «все, що необхідно для утримання та застосування праці інших людей з метою використання її у виробництві»

Багато сучасних вчених-економістів ототожнюють поняття «основні засоби», «основні фонди» та «основний капітал». Так, Крайник О.П. трактує основні фонди і основний капітал, як одну з складових виробничого капіталу, що повністю і багаторазово використовується у виробництві товару та переносить свою вартість на новий продукт частинами протягом довготривалого часу та повертається підприємцю в грошовій формі також частинами. Він також говорив, що основні фонди в грошовому виражені це основні засоби [12, с.78].

На думку Шеремета А.Д., Сайфуліна Р.С., основний капітал включає основні засоби, а також незавершені довгострокові інвестиції, нематеріальні активи і нові довгострокові фінансові інвестиції (вкладення) [30, с. 54].

Швиданенко Г.О., Васильков В.Г., Гончарова Н.П. вважають, що основний капітал - це загальна вартість цінностей, які інвестовані у формування основних фондів підприємства. Основні фонди - це засоби праці у вартісному вимірюванні, що функціонують на виробництві тривалий час у своїй незмінній натурально-речовій формі, а їх вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції (послуг), що виробляється, частинами в міру спрацювання [10, с.49].

Тарасенко Н.В. зазначає, що основні засоби, як і основні фонди та основний капітал, є тотожними поняттями, тобто це сукупність капіталу, вкладеного в сукупність матеріально-речових об'єктів і цінностей, що використовуються в процесі виробництва для впливу на предмети праці і їх перетворення в придатні до споживання продукти. Основний капітал приймають участь в багатьох циклах виробництва, служить протягом довгого часу й переносить свою вартість на вартість вироблених з його допомогою товарів поступово, по мірі зносу шляхом нарахування амортизації [24, с.107].

Тобто вищевказані автори ототожнюють основні засоби, основні фонди та основний капітал і вбачають їх лише у виробництві.

1.2. Характеристика класифікацій (види) складових основного капіталу

Основний капітал підприємства необхідно класифікувати за наступними ознаками:

Для цілей складання фінансової бухгалтерської звітності відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», основний капітал ділиться на вкладений в:

· основні засоби;

· нематеріальні активи;

· довгострокові фінансові інвестиції;

· незавершене будівництво;

· довгострокова дебіторська заборгованість;

· довгострокові біологічні активи;

· відстрочені податкові активи;

· гудвіл;

· інші необоротні активи [1].

За елементами вкладення основний капітал повинен підрозділяється на такі групи:

· основні засоби;

· нематеріальні активи;

· довгострокові фінансові вкладення;

· незавершені капітальні вкладення;

· вкладення в довгострокову дебіторську заборгованість;

· вкладення в інші необоротні активи.

За характером фінансування основного капіталу:

· основний капітал, сформований за рахунок власного капіталу;

· основний капітал, сформований за рахунок позикового капіталу.

За сферою обслуговування діяльності підприємства, основний капітал повинен ділитися на:

· основний капітал, що обслуговує операційну діяльність;

· основний капітал, що обслуговує фінансову діяльність підприємства;

· основний капітал, що обслуговує інвестиційну діяльність підприємства;

· основний капітал, зменшений за рахунок вкладення в іншу діяльність.

За класифікацією капіталу Бланка І.А., розглянемо такі дві ознаки: за формою знаходження та характеру експлуатації основного капіталу.

Так, за формою знаходження основного капіталу, виділяється:

· основний капітал матеріальної форми;

· основний капітал нематеріальної форми;

· основний капітал грошової форми.

За характером експлуатації в господарському процесі поділяють:

· працюючий основний капітал;

· непрацюючий основний капітал [6, с.124].

Андрушків Б.М. зазначає, що у в зв'язку зі змінами у чинному законодавстві та з вимогами складання бухгалтерської фінансової звітності, для забезпечення достовірності і повноти розкриття інформації про основний капітал промислового підприємства слід використовувати категорію «необоротні активи» [3].

Необоротні активи або засоби праці, під якими в літературі розуміють річ або сукупність речей, за допомогою яких працівник здійснює вплив на предмети праці (сировину, матеріали тощо) необхідні для здійснення статутної діяльності підприємствам.

Необоротні активи - це сукупність матеріально-фінансових ресурсів, що використовуються в його господарській діяльності у своїй натуральній формі тривалий час (більше року) і мають значну вартість окремого об'єкта, а також довгострокове відчуження майна в підприємницьку діяльність інших суб'єктів господарювання. До складу необоротних активів входять: основні засоби, нематеріальні активи, незавершені капітальні вкладення (капітальні інвестиції), довгострокові фінансові інвестиції, довгострокові активи у розрахунках, відстрочені податкові активи, гудвіл та інші необоротні активи (рис. 1.1):

Рисунок 1.1 - Склад необоротних активів підприємства

Історія дослідження категорії «необоротні активи» починається з наукових праць відомого вченого А. Сміта, який вперше розподілив капітал на основний та оборотний. Подальша еволюція наукових досліджень привела до виникнення категорій «основні фонди» та «основні засоби», що є категорією, яка відображає суму грошових коштів, витрачених на основні засоби, які, в свою чергу, мають речове вираження. Крім того, до складу основних засобів обов'язково мають належати матеріально-речові цінності, які використовують у невиробничій сфері та впливають прямо чи опосередковано на отримання економічних вигід (будинки творчості, палаци культури тощо, за допомогою яких задовольняються соціально-культурні потреби працівників, що сприяє підвищенню їх продуктивності та отриманню економічних вигід) [18, с.207]

Основні засоби є найпоширенішим представником необоротних активів. Окремі автори розглядають основні засоби як матеріальні і нематеріальні ресурси, що належать підприємству, установі, забезпечуючи їх функціонування, і очікуваний строк корисної експлуатації, яких становить понад один рік.

При дослідженні визначення необоротних активів одні вчені такі обмежують їх як належні підприємству, інші - як власність, право закріплено юридично.

Основні засоби є необхідною умовою безперебійного виробництва будь-якого виду продукції, тому їх роль у промисловому виробництві важко переоцінити.

1.3 Показники та методи аналізування основного капіталу підприємства

Основний капітал є необхідною умовою функціонування підприємства, і тому аналіз наявності, ефективності використання його елементів мають важливе значення. Наявність у підприємства достатньої кількості необхідних активів, при умові їх максимально ефективного використання, свідчить про організацію діяльності підприємства на високому рівні та його ефективне функціонування [13, с.57].

Така інформація може зацікавити різних користувачів:

· менеджерів, при розробці альтернативних варіантів фінансової стратегії підприємства; постачальників - при прийнятті рішень про умови розрахунків;

· кредитні установи - при визначенні кредитування діяльності підприємств;

· потенціальних інвесторів - при виборі об'єкта інвестування.

Тому у сучасних економічних умовах збільшується значення аналізу наявності, руху і ефективного використання активів підприємств.

У господарській діяльності підприємству постійно доводиться визначати, відповідають чи не відповідають ресурси, які до нього надходять (наявні, ті, що вибувають), вимогам, які пред'являються до активів. Результати таких операцій необхідні перш за все самому підприємству, а також користувачам його фінансової звітності для отримання об'єктивної інформації про реальний розмір вартості майна підприємства.

Фінансовий аналіз будь-яких аспектів діяльності підприємства передбачає наявність показників в динаміці.

Етапами аналізу необоротних активів є:

· аналіз динаміки обсягу необоротних активів;

· вивчення складу необоротних активів та динаміки їх структури;

· вивчення стану використання необоротних активів за ступенем їх зносу (амортизація);

· вивчення періоду обертання необоротних активів;

· вивчення інтенсивності оновлення необоротних активів;

· оцінка рівня ефективності (рентабельності) використання необоротних активів [17, с. 155].

Кожен з етапів має свої особливості, але невід'ємною частиною їх є правильний вибір способів оформлення результатів проведеного дослідження. Варто зазначити, що більшість авторів пропонують саме табличний форму оформлення результатів аналізу. Дійсно, вона є найбільш зручною та наочною. Тому, характеризуючи кожен з етапів, наведемо типові форми таблиць, що може полегшити діяльність аналітиків в даній сфері досліджень.

Отже, на першому етапі проведення економічного аналізу необхідно здійснити аналіз змін частки нематеріальних активів у загальній вартості майна підприємства.

Звісно частка нематеріальних активів підприємства може як збільшуватися, так і зменшуватись. Але, слід мати на увазі, що при необґрунтованому збільшенні частки нематеріальних активів у майні підприємства структура балансу погіршується. Знижуються показники ліквідності, сповільнюється оборот основних засобів та всього капіталу підприємства.

Наступним етапом є аналіз обсягу та динаміки необоротних активів господарюючого суб'єкта. Даний етап, як і попередній проводиться на основі даних бухгалтерського обліку та передбачає аналіз зміни в обсязі та динаміці необоротних активів усього і за кожним видом [20, с. 212].

Далі на базі отриманих показників можна буде зробити висновок, які зміни відбулися за певний період та чи є вони позитивними або негативними для господарської діяльності.

Третім етапом економічного аналізу використання необоротних активів є аналіз структури необоротних об'єктів, наявних на підприємстві.

Провівши даний аналіз можемо визначити, питома вага якого виду необоротних об'єктів є найбільшою, а яка найменшою та зробити висновок з приводу доцільності використання підприємством того чи іншого їх виду.

Аналіз основного капіталу починається з аналізу наявності, структури і руху необоротних активів на підприємстві. Дані про наявність необоротних активів, про їх рух заносяться в таблицю. У таблиці можуть бути відображені дані про зміну структури необоротних активів за певний період (коли розглядаються декілька років, що аналізуються і один базисний).

У цьому випадку розраховуються абсолютна зміна вартості необоротних активів, а також темпи зростання вартості необоротних активів на підприємстві.

У процесі аналізу вивчаються динаміка перерахованих показників, виконання плану по їх рівню, порівняння показників в роках, що аналізуються в порівнянні з показниками в базисному році, проводяться міжгосподарські порівняння [24, с. 314].

До показників, які характеризують забезпеченість підприємства основним капіталом, належать: фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні підприємства [22].

Фондомісткість є величиною зворотною до фондовіддачі. Цей показник дає можливість визначити вартість необоротних активів на одну гривню виробленої продукції і характеризує забезпеченість підприємства основними засобами.

За нормальних умов фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, а фондомісткість - до зменшення.

Забезпеченість підприємства основними виробничими засобами визначається рівнем фондоозброєності праці. Останню розраховують як відношення вартості основних виробничих засобів до чисельності працівників підприємства.

Коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні підприємства визначається як відношення вартості основних виробничих засобів до вартості майна підприємства.

Стан основних виробничих засобів характеризують через такі коефіцієнти: зносу необоротних активів; придатності; оновлення, вибуття (приросту) необоротних активів [27, с. 40].

Коефіцієнт зносу характеризує частку вартості необоротних активів, що її списано на витрати виробництва в попередніх періодах. Коефіцієнт зносу визначається відношенням суми зносу необоротних активів до балансової вартості необоротних активів.

Показник зносу необоротних активів може визначатись також у відсотках на початок і на кінець звітного періоду і дає змогу оцінити стан необоротних активів.

Коефіцієнт придатності необоротних активів розраховується за формулами:

Кп=1 - Кз, або Кп=100% - Кз (1.1)

де Кп - коефіцієнт придатності необоротних активів;

Кз - коефіцієнт зносу необоротних активів.

Коефіцієнт придатності показує, яка частина необоротних активів придатна для експлуатації в процесі господарської діяльності.

Коефіцієнти оновлення та вибуття розраховуються за формулами:

Ко = (1.2)

де Ко - коефіцієнт оновлення необоротних активів;

Фу - вартість введених необоротних активів за звітний період;

Коефіцієнт оновлення необоротних активів характеризує інтенсивність уведення в дію нових необоротних активів. Він показує частку введених необоротних активів за визначений період у загальній вартості необоротних активів на кінець звітного періоду [16, с. 220].

Коефіцієнт вибуття показує інтенсивність вибуття необоротних активів, тобто ступінь вибуття тих необоротних активів, які або морально застаріли, або зношені й непридатні для дальшого використання.

Позитивною в діяльності підприємства є ситуація, коли вартість введених у дію необоротних активів перевищує вартість вибулих необоротних активів. Для цього розраховується коефіцієнт приросту необоротних активів.

Кр = (Фу-Фв) /Фк (1.3)

До показників, які характеризують ефективність використання необоротних активів, належать: фондовіддача, рентабельність необоротних активів, сума прибутку на одну гривню необоротних активів [16, с. 221].

Найбільш загальним показником, який характеризує ефективність використання необоротних активів, є фондовіддача.

Фв = Вп/Фк (1.4)

де Фв - фондовіддача необоротних активів;

Вп - вартість виробленої продукції за звітний період;

Фк - балансова вартість необоротних активів на кінець звітного періоду.

Відносним показником ефективності використання необоротних активів є рентабельність. Цей показник визначається за формулою:

Рф = Пз/Фк х 100% (1.5)

де Рф - рентабельність необоротних активів; Пз - загальний прибуток за звітний період; Фк - балансова вартість необоротних активів на кінець звітного періоду.

Абсолютним показником ефективності використання необоротних активів є сума прибутку на одну гривню необоротних активів.

До показників ефективності використання необоротних активів можна також віднести показник питомої ваги активної частини необоротних активів у їх загальній сумі.

Характеристика та методика розрахунку показників використання необоротних активів наведена у додатку А. З метою більш глибокого аналізу ефективності використання необоротних активів показник фондовідачі визначається по всіх основних засобах, засобах виробничого призначення, активної їх частини.

Після аналізу узагальнюючих показників більш детально вивчається міра використання виробничих потужностей підприємства, окремих видів машин і обладнання.

Основними методами аналізу майна є вертикальний і горизонтальний методи, які застосовуються до аналізу балансу, а також метод фінансових коефіцієнтів [21, с. 224].

Під час аналізу необоротних активів за даними фінансової звітності необхідно дати оцінку змінам в їх обсязі і структурі, вивчити стан та ефективність використання. При цьому значну увагу приділяють основним засобам, які становлять основу матеріально-технічної бази будь-якого підприємства. У фінансовому аналізі і менеджменті основні засоби розглядають як об'єкт вкладання капіталу, а тому їх називають основним капіталом, a у податковому законодавстві - основними фондами.

Оборотність капіталу підприємства залежить від структури активів, частки в них необоротних активів та їх складу.

Висока питома вага нематеріальних активів у складі необоротних активів і високий рівень приросту нематеріальних активів у зміні загальної величини необоротних активів за звітний період свідчать про інноваційний характер стратегії організації (тобто наявна орієнтація на вкладення в інтелектуальну власність) [14, с. 256].

Аналогічні високі показники за довготерміновими фінансовими вкладеннями відображають фінансово-інвестиційну стратегію розвитку.

Ситуація, коли найбільша частина необоротних активів представлена виробничими основними засобами і незавершеним будівництвом, характеризує орієнтацію на створення матеріальних умов розширення основної діяльності підприємства. Визначаючи тип стратегії, необхідно зважити на переоцінювання основних засобів.

Враховуючи те, що питома вага основних засобів та необоротних активів може змінюватись внаслідок впливу зовнішніх факторів (наприклад, порядок їх обліку, при якому коригування вартості основних фондів в умовах інфляції здійснюється з запізненням, в той час як ціни на сировину, матеріали, готову продукцію можуть збільшуватися досить високими темпами), необхідно звернути особливу увагу на зміну абсолютних показників форми №1 за звітний період, яка відтворює рух основних засобів та НМА [15, с. 186].

Важливим питанням при економічному аналізі використання необоротних активів для будь-якого підприємства є визначення резервів збільшення обсягу виробництва за рахунок залучення даного виду активів. Яскравим прикладом з цього приводу є купівля підприємством певних комп'ютерних програм, наприклад, для ведення бухгалтерського обліку. За рахунок комп'ютеризації обліку у підприємства зменшується потреба в працівниках бухгалтерії, тому що їх кількість можна звести до мінімуму за рахунок того, що даний актив допоможе сконцентрувати усі напрямки ведення обліку в одній програмі, яку веде мінімальна кількість працівників.

Таким чином, у процесі вивчення теоретичних аспектів формування та використання основного капіталу підприємства було з'ясовано, що основний капітал - це та частина продуктивного капіталу, яка повністю бере участь у виробництві й тривалий час зберігає свою споживчу вартість, а вартість його переноситься частинами (у міру зношення) на продукцію, яка виробляється, впродовж усього періоду використання і повертається до свого власника теж по частинах, в міру реалізації готової продукції.

Для цілей складання фінансової бухгалтерської звітності основний капітал ділиться на вкладений в: основні засоби; нематеріальні активи; довгострокові фінансові інвестиції; незавершене будівництво; довгострокова дебіторська заборгованість; довгострокові біологічні активи; відстрочені податкові активи; гудвіл; інші необоротні активи.

Показники стану й ефективності використання необоротних активів можна об'єднати в три групи, які характеризують: забезпечення підприємства основними засобами; стан необоротних активів; ефективність використання необоротних активів.

На основі аналізу розробляється політика управління необоротними активами підприємства, в результаті якої формується баланс потреби в оновленні і фінансуванні необоротних активів. Також формується амортизаційна політика підприємства.

Розділ 2. Практичні аспекти дослідження основного капіталу підприємства ПАТ «Укртелеком»

2.1 Дослідження фінансового стану ПАТ «Укртелеком»

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» -- одна з найбільших компаній України, яка надає повний спектр телекомунікаційних послуг в усіх регіонах країни. Особливо сильні позиції товариство має на ринку послуг доступу до мережі Інтернет та фіксованої телефонії. ПАТ «Укртелеком» є лідером ринку швидкісного фіксованого доступу до мережі Інтернет та займає домінуюче становище на ринку фіксованої телефонії.

ПАТ «Укртелеком» створило найпотужнішу в Україні національну магістральну мережу передавання даних, побудовану на базі сучасної технології DWDM, яка дозволяє надавати споживачам сучасні телекомунікаційні послуги майже в усіх населених пунктах України.

Компанія пропонує своїм клієнтам практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як:

міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок;

послуги передавання даних і побудови віртуальних приватних мереж;

Інтернет-послуги, у т. ч. послугу «Інтернет від Укртелеком» - швидкісний доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку;

постійне IP-з'єднання по виділеній лінії; апаратний і віртуальний хостінг;

надання в користування виділених некомутованих каналів зв'язку;

ISDN;

відеоконференц-зв'язок;

проводове мовлення;

телеграфний зв'язок;

мобільний зв'язок за технологією UMTS/WCDMA (оператор «ТриМоб»).

Проведемо аналіз основних фінансових показників за даними Форми № 1 та № 2 за три останні періоди (роки). Оцінювання основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства здійснимо за показниками фінансових результатів у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Основні фінансово-економічні показники діяльності ПАТ «Укртелеком», тис. грн.

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Відхилення

абсолютне

відносне

2012/

2011

2013/

2012

2012/

2011

2013/

2012

1. Чистий дохід від реалізації

6767471

6947515

6446833

180044

-500682

2,66

-7,21

2. Собівартість реалізованої продукції

5451360

4728830

4451039

-722530

-277791

-13,25

-5,87

3. Валовий прибуток

1316111

2218685

1995794

902574

-222891

68,58

-10,05

4. Фінансовий результат від операційної Діяльності

316271

788878

554246

472607

-234632

149,43

-29,74

5. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

158467

416758

153483

258291

-263275

162,99

-63,17

6. Чистий прибуток

136592

389378

138860

252786

-250518

185,07

-64,34

7. Валюта балансу

10586581

9206007

8966920

-1380574

-239087

-13,04

-2,6

8. Власний капітал

6454420

5130203

5264044

-1324217

133841

-20,52

2,61

9. Залучений капітал

4132160

4070804

3699648

-61356

-371156

-1,48

-9,12

10. Необоротні активи

8812175

7798290

7137708

-1013885

-660582

-11,51

-8,47

11. Оборотні активи

1735419

1041028

1829212

-694391

788184

-40,01

75,71

Розглянувши основні фінансово-економічні показники ПАТ «Укртелеком» за період 2011-2013 рр. можна відзначити наступне:

Валюта балансу за три роки зменшується, якщо у 2011 році валюта балансу складала 10586581 тис. грн. то у 2013 році - 8966920 тис. грн.

Необоротні активи мають тенденцію до зменшення: у 2012 році по відношенню до 2011 року зменшення становить 1013885 тис. грн. , у 2013 році по відношенню до 2012 року - 660582 тис. грн. Оборотні активи зросли у 2013 році відповідно до 2012 року на 788184 тис. грн. Зменшення необоротних активів та збільшення оборотних показує, що підприємство у 2013 році стало більш ліквідним.

Аналізучи власний та залучений капітал можна відзначити що у 2013 році підприємство збільшило власний капітал відповідно до 2012 року на 133841 тис. грн., зменшив при цьому залучений капітал на 371156 тис. грн. Це також свідчить про покращення фінансової діяльності підприємства, про зростання можливостей підприємства розраховуватися власними, а не залученими коштами по своїм зобов'язанням.

Необхідно відзначити, що найвищі показники у підприємства були у 2012 році, було отримано чистого прибутку - 389378 тис. грн. Більш низькі були показники у 2013 році, діяльність підприємства принесло 138860 тис. грн. прибутку , що на 250518 тис. грн. менше ніж за 2012 рік.

ПАТ «Укртелеком» не є збитковим підприємством, хоча і спостерігаються зменшення обсягів виробництва.

Для більш детального аналізу фінансового стану проведемо горизонтальний та вертикальний аналізи балансу, а також розглянемо основні фінансові показники діяльності підприємства, за якими оцінимо майновий стан підприємства, його ліквідність, фінансову стійкість та ділову активність.

Горизонтальний аналіз проведемо за активами і пасивами у таблицях відповідно 2.2. і 2.3.

Таблиця 2.2 - Горизонтальний аналіз активів ПАТ «Укртелеком», тис. грн.

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Абсолютне відхилення, +,-

Відносне відхилення, %

2012 до 2011

2013 до 2012

2012 до 2011

2013 до 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

66069

42276

26092

-23793

-16184

-36.01

-38.28

Незавершені капітальні інвестиції

755955

359040

190278

-396915

-168762

-52.51

-47

Основні засоби:

- залишкова вартість

7141023

7080832

6492642

-60191

-588190

-0.84

-8.31

- первісна вартість

24750419

25529198

25744680

778779

215482

3.15

0.84

- знос

17609396

18448366

19252038

838970

803672

4.76

4.36

Інвестиційна нерухомість

4340

10382

10745

6042

363

139.22

3.5

Довгострокові біологічні активи:

0

0

0

0

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1147

1075

981

-72

-94

-6.28

-8.74

- інші фінансові інвестиції

47279

22925

0

-24354

-22925

-51.51

-100

Довгострокова дебіторська заборгованість

0

0

1815

0

1815

0

0

Інші необоротні активи

42969

21269

15065

-21700

-6204

-50.5

-29.17

Необоротні активи

8058782

7537799

6737618

-520983

-800181

-6.46

-10.62

Виробничі запаси

27250

24246

89856

-3004

65610

-11.02

270.6

Готова продукція

166

76

43

-90

-33

-54.22

-43.42

Товари

33655

37878

29475

4223

-8403

12.55

-22.18

Поточні біологічні активи

1

1

1

0

0

0

0

Поточні біологічні активи

1

1

1

0

0

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

541616

541878

463833

262

-78045

0.05

-14.4

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за виданими авансами

41755

49888

53290

8133

3402

19.48

6.82

- з бюджетом

1422

1173

6693

-249

5520

-17.51

470.59

- з нарахованих доходів

2293

2216

11742

-77

9526

-3.36

429.87

- із внутрішніх розрахунків

0

4302

0

4302

-4302

0

-100

Інша поточна дебіторська заборгованість

17093

15671

166769

-1422

151098

-8.32

964.19

Поточні фінансові інвестиції

17215

22019

62917

4804

40898

27.91

185.74

Грошові кошти та їх еквіваленти

156900

249691

561813

92791

312122

59.14

125

Витрати майбутніх періодів

40540

69822

73044

29282

3222

72,23

4,61

Інші оборотні активи

40389

20198

19958

-20191

-240

-49.99

-1.19

Оборотні активи

920295

1039059

1539434

118764

500375

12.9

48.16

Необоротні активи та групи вибуття

336220

519860

560071

183640

40211

54.62

7.73

Баланс

9315297

9096718

8837123

-218579

-259595

-2.35

-2.85

Відповідно до наведеної таблиці можна зробити наступні висновки:

Первісна вартість основних засобів ПАТ «Укртелеком» зростає по періодам дослідження, станом на 2012 рік первісна вартість основних засобів складала 24750419 тис. грн. і на кінець 2013 року - 25744680 тис. грн. Залишкова вартість по роках зменшувалася і становила відповідно 7141023тис. грн., 7080832 тис. грн., 6492642 тис. грн. За досліджуваний період відповідно до 2011 року прослід жується спад виробничого та збутового потенціалу підприємства у 2012 році на 0,84%, у 2013 році до 2012 року на 8,31%.

Інвестиційна нерухомість за досліджуваний період зростає з 4340 тис. грн. у 2011 році до 10745 тис. грн. у 2013 році, що може свідчити про збільшення інвестицій в майно. Сума довгострокових фінансових вкладень, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємства зменшилася з 1147 тис. грн. у 2011 році до 981 тис. грн. у 2013 році, що може свідчити про зменшення вкладень у дочірні підприємства, інші фінансові інвестиції на кінець 2013 року дорівнюють нулю що зменшило фінансові доходи підприємства.

У 2013 році підприємство наростило довгострокову дебіторську заборгованість - 1815 тис. грн.

Загальна вартість необоротних активів ПАТ «Укртелеком» на кінець 2013 року зменшилась до 6737618 тис. грн., відповідно до 2011 року вартість складала - 8058782 тис. грн. Цей факт з одного боку може свідчити про погіршення майнового стану підприємства, а с другого боку свідчить про поліпшення ліквідності підприємства.

Оборотні активи ПАТ «Укртелеком» за досліджуваний період в цілому мають тенденцію зростання, на кінець 2013 року їх вартість становить 1539434 тис. грн. , що на 619139 тис. грн. більше відповідного періоду 2011 року (1539434-920295). Підприємство збільшило свої можливості щодо розрахунків за своїми зобов'язаннями власними коштами. У складі оборотних коштів спостерігається наступне:

На кінець 2013 року запаси становлять 89856 тис. грн. проти 2011 року - 27250 тис. грн. , 2012 року -24246 тис. грн. ,приріст до 2012 року становить 270,6 %. Зростання запасів є складовою до забезпечення безперервності виробничого процесу, але може призвести і до залучення додаткових позикових коштів. За досліджуваний період підприємство поступово зменшує свою дебіторську заборгованість за товари, роботи та послуги, на кінець 2013 року вона становить 463833 тис. грн. проти 2011 та 2012 років відповідно 541616 тис. грн. та 541878 тис. грн. Це позитивно впливає на фінансовий стан підприємства, збільшує оборотні активи, ліквідність. В той же час підприємство збільшило дебіторську заборгованість проти 2011-2012 років за виданими авансами, з бюджетом, з нарахованих доходів.

Збільшення у 2013 році проти 20121 року дебіторської заборгованості за виданими авансами, з бюджетом та з нарахованих доходів становить відповідно на 3402 тис. грн., 5520 тис. грн.,9526 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець 2013 року також зросла до 166769 тис. грн. проти 2011 року -17093 тис. грн. Грошові кошти ПАТ «Укртелеком» також мають тенденцію до збільшення, зростання проти 2011 року становить 404913 тис. грн. (561813-156900), що також позитивно діє в цілому на фінансовий стан підприємства.

Таблиця 2.3 - Горизонтальний аналіз пасивів ПАТ «Укртелеком», тис. грн.

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Абсолютне відхилення, +,-

Відносне відхилення, %

2012 до 2011

2013 до 2012

2012 до 2011

2013 до 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Власний капітал

Зареєстрований капітал

4681562

4681562

4681562

0

0

0

0

Капітал у дооцінках

3011892

3011892

3011892

0

0

0

0

Додатковий капітал

411370

411370

278233

0

-133137

0

-32.36

Резервний капітал

222812

222812

222812

0

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(3359514)

(3025351)

(2968696)

-334163

-56655

-9,9

-1,9

Неоплачений капітал

0

0

0

0

0

0

0

Вилучений капітал

0

0

0

0

0

0

0

I. Власний капітал

4968122

5302285

5225803

334163

-76482

6.73

-1.44

Відстрочені податкові зобов'язання

0

0

0

0

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1915284

0

39323

-1915284

39323

-100

0

Довгострокові зобов'язання та забезпечення

2109358

227354

351550

-1882004

124196

-89,2

54,6

ІІІ. Поточні зобов'язання та забезпечення

Короткострокові кредити банків

250000

423949

471855

173949

47906

69.58

11.3

Векселі видані

431

370

150

-61

-220

-14.15

-59.46

Поточна заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями

737619

2388778

2132516

1651159

-256262

223.85

-10.73

товари, роботи, послуги

483950

273823

155342

-210127

-118481

-43.42

-43.27

- з бюджетом

177168

74879

87639

-102289

12760

-57.74

17.04

- зі страхування

31704

34596

36579

2892

1983

9.12

5.73

- з оплати праці

70726

76428

76741

5702

313

8.06

0.41

- одержаними авансами

177020

73612

71976

-103408

-1636

-58.42

-2.22

- з учасниками

1912

1900

1899

-12

-1

-0.63

-0.05

- із внутрішніх розрахунків

26352

1047

6973

-25305

5926

-96.03

566

Поточні забезпечення

131896

103337

157516

-28559

54179

-21,65

52,43

Інші поточні зобов'язання

58293

54773

59256

-3520

4483

-6.04

8.18

ІV. Поточні зобов'язання

2147071

3463742

3259770

1357821

-203972

64.48

-5.89

Баланс

9315297

9096718

8837123

-218579

-259595

-2.35

-2.85

За досліджуваний період загальна вартість власного капіталу ПАТ «Укртелеком» зменшилася проти 2012 року на 76482 тис. грн. за рахунок зменшення додаткового капіталу на 133137 тис. грн. (погашення збитку за підсумками роботи за рік) та нерозподіленого прибутку на 56655 тис. грн. Зареєстрований статутний капіталу протягом досліджуваного періоду не змінювався і становить 7693454 тис. грн.

За рахунок повного погашення довгострокового кредиту банку у 2012 році підприємство зменшило статтю за довгостроковими зобов'язаннями та забезпеченнями на 1882004 тис. грн., у 2013 році підприємство знов отримало довгостроковий кредит від банку і збільшило довгострокові зобов'язання та забезпечення на 124196 тис. грн. Збільшення суми довгострокових зобов'язань з одного боку зменшує ризики втрати поточної ліквідності, але з іншого боку збільшує рівень процентних платежів. Відстрочені податкові зобов'язання на протязі досліджуваного періоду на ПАТ «Укртелеком» не формувалися.

Загальна вартість поточних зобов'язань за досліджуваний період має тенденцію до зростання, хоча відповідно до 2012 року поточні зобов'язання зменшилися в цілому на 203972 тис. грн. Підприємство зменшило свої зобов'язання за векселями виданими у 2013 році проти 2012 року на 220 тис. грн.

Позикові суми за короткостроковими кредитами банків за досліджуваний період зростають. Якщо у 2011 році вони становили 250000 тис. грн., то на кінець 2012 року - 423949 тис. грн. , а на кінець 2013 року - 471855 тис. грн., збільшення проти 2012 року становить 47906 тис. грн. За рахунок цього приріст пасивів становив у 2012 році 69,58 % порівняно з 2011роком, і 11,3 % у 2013 році у порівнянні з 2012 роком.

За досліджуваний період ПАТ «Укртелеком» погашало свою кредиторську заборгованість за товари, роботи та послуги. У 2012 року відповідно до 2011 року погашено 210127 тис. грн., у 2013 році відповідно до 2012 року погашено 118481тис. грн. За досліджуваний період (відповідно до 2012 року) погіршили ся розрахунки підприємства з бюджетом - збільшення на кінець 2013 року становить 12760 тис. грн.,зі страхування збільшення на 1983 тис. грн., з оплати праці відповідно на 313 тис. грн. За одержаними авансами відбулося зменшення по всіх роках , у 2012 році проти 2011 року на 103408 тис. грн., у 2013 році проти 2012 року -1636 тис. грн. Підприємство майже повністю розрахувалося з учасниками, заборгованість на кінець 2013 року становить 1 тис. грн. В той же час проти 2012 року підприємство збільшило заборгованість із внутрішніх розрахунків на 6973 тис. грн. Підприємство збільшило свої поточні забезпечення на кінець 2013 року проти 2012 року на 54179 тис. грн. Інші поточні зобов'язання у 2012 році зменшилися проти попереднього періоду на 3520 тис. грн., а на кінець 2013 року збільшення становить 4483 тис. грн. до відповідного періоду 2012 року.

Горизонтальний аналіз активів і пасивів показав, що майно підприємства (валюта балансу) за досліджуваний період має тенденцію до зменшення, у 2012 році валюта балансу зменшилася на 218579 тис. грн. проти 2011 року, у 2013 році на 259595 тис. грн. проти 2012 року.

Розглянемо зміни у структурі активу і пасиву за допомогою вертикального аналізу Балансу.

Таблиця 2.4 - Вертикальний аналіз активів ПАТ «Укртелеком», %

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Абсолютне відхилення, +,-

2012 до 2011

2013 до 2012

1

2

3

4

5

6

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

0.71

0.46

0.3

-0.24

-0.17

Незавершені капітальні інвестиції

8.12

3.95

2.15

-4.17

-1.79

Основні засоби:

76.66

77.84

73.47

1.18

-4.37

Інвестиційна нерухомість

0,05

0,11

0,12

0,07

0,11

Довгострокові біологічні активи:

0

0

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

0.01

0.01

0.01

-0

-0

- інші фінансові інвестиції

0.51

0.25

0

-0.26

-0.25

Довгострокова дебіторська заборгованість

0

0

0.02

0

0.02

Відстрочені податкові активи

0

0

0

0

0

Інші необоротні активи

0.46

0.23

0.17

-0.23

-0.06

Необоротні активи

86.51

82.86

76.24

-3.65

-6.62

Виробничі запаси

0.29

0.27

1.02

-0.03

0.75

Поточні біологічні активи

0

0

0

0

0

Незавершене виробництво

0

0

0

0

0

Готова продукція

0

0

0

-0

-0

Товари

0.36

0.42

0.33

0.06

-0.08

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

5.81

5.96

5.25

0.14

-0.71

- за бюджетом

0.02

0.01

0.08

-0

0.06

- за виданими авансами

0.45

0.55

0.6

0.1

0.05

- з нарахованих доходів

0.02

0.02

0.13

-0

0.11

- із внутрішніх розрахунків

0

0.05

0

0.05

-0.05

Інша поточна дебіторська заборгованість

0.18

0.17

1.89

-0.01

1.71

Поточні фінансові інвестиції

0.18

0.24

0.71

0.06

0.47

Грошові кошти та їх еквіваленти

1.68

2.74

6.36

1.06

3.61

Витрати майбутніх періодів

0,43

0,76

0,83

0,33

0,07

Інші оборотні активи

0.43

0.22

0.23

-0.21

0

Оборотні активи

9.88

11.42

17.42

1.54

6

Необоротні активи та групи вибуття

3.61

5.71

6.34

2.11

0.62

Баланс

100

100

100

0

0

Проведений вертикальний аналіз відображує зміни, які сталися у структурі активу. За досліджуваний період у структурі активу необоротні кошти займали відповідно по роках: у 2011 році - 86,51 %, у 2012 - 82,86%, у 2013 - 76,24%. Оборотні активи ПАТ «Укртелеком» займали у структурі відповідно 13,49%, 17,14% та 23,76%. За структурою чітко простежується зменшення долі необоротних активів і зростання долі оборотних активів у загальній валюті балансу. По всіх досліджуваних роках найбільшу частку у необоротних активах займають основні засоби, їх частки по роках становлять відповідно - 76,66, 77,84%, 73,47%. У 2013 році частка основних засобів зменшилася проти 2012 року на 4,37 %.

У оборотних активах ПАТ «Укртелеком» найбільша частка припадає на дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, яка займає у структурі відповідно по роках 5.81%, 5.96% та 5.25%. Зменшення частки у структурі свідчить про повернення коштів від дебіторів. Грошові кошти та їх еквіваленти у структурі становлять відповідно по роках 1.68%, 2.74% та 6.36%, простежується збільшення даного елементу оборотних коштів на підприємстві. Необоротні активи та групи вибуття також у структурі показують збільшення по роках відповідно 3.61%, 5.71% та 6.34%.

Проведений вертикальний аналіз підтверджує дані, які отримані при проведенні горизонтального аналізу активу про зменшення необоротних і зростанню оборотних активів, що сприяє покращенню фінансового стану підприємства.

Таблиця 2.5 - Вертикальний аналіз пасивів ПАТ «Укртелеком», %

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Абсолютне відхилення, +,-

2012 до 2011

2013 до 2012

Статутний капітал

82.59

84.57

87.06

1.98

2.48

Додатковий вкладений капітал

4.42

4.52

3.15

0.11

-1.37

Резервний капітал

2.39

2.45

2.52

0.06

0.07

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

36,06

33,26

33,59

-2,8

0,33

Власний капітал

53.33

58.29

59.13

4.95

0.85

Довгострокові кредити банків

20.56

0

0.44

-20.56

0.44

Інші довгострокові зобов'язання

0

0

0

0

0

Довгострокові зобов'язання

22,64

2,50

3,98

-20,14

1,48

Короткострокові кредити банків

2.68

4.66

5.34

1.98

0.68

Векселі видані

0

0

0

-0

-0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

5.2

3.01

1.76

-2.19

-1.25

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- довгостроковими зобов'язаннями

7.92

26.26

24.13

18.34

-2.13

- з одержаних авансів

1.9

0.81

0.81

-1.09

0.01

- з бюджетом

1.9

0.82

0.99

-1.08

0.17

- з позабюджетних платежів

0.21

0.22

0

0.01

-0.22

- зі страхування

0.34

0.38

0.41

0.04

0.03

- з оплати праці

0.76

0.84

0.87

0.08

0.03

- з учасниками

0.02

0.02

0.02

0

0

- із внутрішніх розрахунків

0.28

0.01

0.08

-0.27

0.07

Інші поточні зобов'язання

0.63

0.6

0.67

-0.02

0.07

Поточні забезпечення

3.47

3.59

3.51

0.12

-0.08

Поточні зобов'язання

24,03

39,21

36.89

15.18

-2,32

Доходи майбутніх періодів

0

0

0.00

0

0.00

Баланс

100

100

100

0

0

Щодо структури пасивів ПАТ «Укртелеком», то вона мала наступний вигляд протягом досліджуваного періоду і складалася з власного капіталу,довгострокових зобов'язань і поточних зобов'язань. Частка власного капіталу по роках у структурі збільшується і становить по роках відповідно 53,33%, 58,29% та 59,13%. За 2012 рік збільшення проти 2011 року становило 4,95%, у 2013 році відповідно до 2012 року - 0,85%.

Статутний капітал має найбільшу частку у власному капіталі, його частка у загальній сумі пасиву становить по роках відповідно 82,59%, 84,57%, 87,06%. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) займає також значну частку у структурі пасиву і становить відповідно по роках 36,06%, 33,26%, 33,59 від загальної суми пасиву. Довгострокові зобов'язання ПАТ «Укртелеком» у структурі пасиву 2011 року, становили 22,64% від загальної суми пасиву. У 2012 році було погашено довгостроковий кредит, їх частка скоротилася до 2,5%, у 2013 році збільшення до 2012 року становить 2,32 % , частка у структурі становить 3,98%.

Поточні зобов'язання у загальній сумі пасиву у 2012 році відповідно до 2011 року зросли на 15,18%, а у 2013 році відповідно до 2012 року зменшилися на 2,32% і становлять відповідно 24,03%, 39,21%, 36,89%. Серед поточних зобов'язань за досліджуваний період змінювалася структура короткострокових кредитів банків, їх частка змінювалася відповідно по роках 2,68 %, 4,66%, 5,34%. Підприємство у 2012 році збільшило позики банків, зміни у структурі зросли на 1,98%, у 2013 році структура зросла на 0,68% відповідно до 2012 року. Підприємство заборгувало з виплат до бюджету, за розрахунками з оплати праці та зі страхування. Зміни у структурі за цими показниками по роках становлять відповідно:

- з оплати праці 0,76% 0,84% 0,87%

- зі страхування 0,34% 0,38% 0,41%

- з бюджетом 1,9% 0.82% 0.99%

За досліджуваний період зменшилася частка кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги. Частка кредиторської заборгованості у загальній структурі пасиву 2011 року становила 5,2%, за 2012 рік підприємство зменшило свою заборгованість перед кредиторами на 2,19% проти 2011 року,частка у структурі становить 3,01%, у 2013 році частка у загальній структурі становить 1,76%, зменшення проти 2012 року становлять 1,25%. Зменшення кредиторської заборгованості знизило ризик неплатоспроможності підприємства.

Значна частка власного капіталу свідчить, що підприємство має більше власних коштів ніж позикових.

2.2 Аналіз джерел формування основного капіталу ПАТ «Укртелеком»

Аналіз основного капіталу проводиться з метою вивчення динаміки загального обсягу, складу, рівня придатності, інтенсивності оновлення і вибуття, використання необоротних активів та відшукання резервів росту ефективності господарювання.

Аналітичне дослідження будемо проводити у такій послідовності.

1.Оцінка динаміки загального обсягу основного капіталу, його частка в складі активів підприємства.

2. Оцінка складу, структури та динаміки необоротних активів.

3. Аналіз складу, структури, руху, стану основного капіталу.

4. Аналіз узагальнюючих показників ефективності використання (основних засобів).

Оцінку динаміки загального обсягу основного капіталу, визначення його частки в складі активів підприємства проведемо у таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 - Оцінка динаміки загального обсягу основного капіталу,тис.грн.

2011 рік

2012рік

2013рік

Відхилення,+,-

Тис.грн

%

Тис.грн

%

Тис.грн

%

2012до

2011

2013 до

2012

Необоротні активи

8395002

90,1

8057659

88,6

7297689

82,6

-337343

-759970

З них основні засоби

7141023

76,6

7080832

77,8

6492642

73,5

-60191

-588190

Оборотні активи

920295

9,9

1039059

11,4

1539434

17,4

118764

500375

Валюта балансу

9315297

100

9096718

100

8837123

100

-218579

-259595

Як свідчать дані таблиці валюта балансу за досліджуваний період зменшилася у 2012 році до відповідного періоду 2011 року на 218579 тис. грн.,у 2013 році на 259595 тис. грн. відповідно до 2012 року.

Необоротні активи (з урахуванням необоротних активів, утримуваних для продажу,та групи вибуття) у 2012 році зменшилися до відповідного періоду 2011 року на 337343 тис. грн.,у 2013 році на 759970 тис. грн. відповідно до 2012 року. Основні засоби в складі необоротних активів за досліджуваний період зменшилися у 2012 році до відповідного періоду 2011 року на 60191 тис. грн.,у 2013 році на 588190тис. грн. відповідно до 2012 року. Частка основних засобів у загальній вартості активів зменшилася і становить по роках відповідно 76,6%, 77,8%,73,5%.

Оборотні активи за досліджуваний період збільшилися у 2012 році до відповідного періоду 2011 року на 118764 тис. грн.,у 2013 році на 500375 тис. грн. відповідно до 2012 року. Частка оборотних активів збільшилася з 9,9% у 2011 році до 17,4 % у 2013 році.

Нематеріальні активи неоднорідні як за своїм складом, так і за характером використання у виробництві і мірою впливу на фінансовий стан підприємства. Проаналізуємо склад, структуру нематеріальних активів.

Таблиця 2.7 - Оцінка складу, структури та динаміки нематеріальних активів ПАТ «Укртелеком»

Показники

2012рік

2013рік

Відхилення,+,-

Тис.грн

%

Тис.грн

%

Абсолют не,тис.грн

Відносне,%

1

2

3

4

5

6

7

1.Нематеріальні активи

залишкова вартість

42276

0,52

26092

0,36

-16184

-38,28

первісна вартість

498770

6,19

431188

5,91

-67582

-13,55

накопичена амортизація

456494

5,67

405096

5,55

-51398

-11,26

2.Незавершені капітальні інвестиції

359040

4,46

190278

2,61

-168762

-47

3. Основні засоби

0

0

залишкова вартість

7080832

87,88

6492642

88,97

-588190

-8,31

первісна вартість

25529198

316,83

25744680

352,78

215482

0,84

накопичена амортизація

18448366

228,95

19252038

263,81

803672

4,36

4. Інвестиційна нерухомість

10382

0,13

10745

0,15

363

3,5

5. Довгострокові фін. інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1075

0,01

981

0,01

-94

-8,74

6. Інші фінансові інвестиції

22925

0,28

-

-22925

-100

7. Довгострокова дебіторська заборгованість

-

0

1815

0

1815

-

8. Інші необоротні активи

21269

0,26

15065

0,21

-6204

-29,17

9. Необоротні активи, утримувані для продажу

519860

6,45

560071

7,67

40211

7,73

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ - всього

8057659

100

7297689

100

-759970

-9,43

Залишкова вартість нематеріальних активів зменшилася на 16184 тис. грн., за структурою зменшення відповідно з 0,52% до 0,36%. Незавершені капітальні інвестиції втратили у структурі 1,85% процентних пункти (4,46-2,61),їх вартість зменшилася на 168762 тис. грн. Інвестиційна нерухомість та інші необоротні активи залишилися на рівні і становлять відповідно у 2012 році 0,13% та 0,26%,у 2013 році відповідно 0,15% та 0,21%. Зменшення в цілому вартості необоротних активів не може погіршити фінансовий стан підприємства, бо за рівнем ліквідності вони є низько ліквідними.


Подобные документы

 • Капітал підприємства: суть, значення, джерела формування. Аналіз комплексу методів управління процесами розподілу й ефективного використання фінансових ресурсів. Оцінка джерел власного і позичкового капіталу акціонерного товариства за рахунок планування.

  дипломная работа [693,1 K], добавлен 20.01.2011

 • Економічна сутність, функції та джерела формування оборотного капіталу підприємства. Методика планування та показники ефективності використання оборотного капіталу. Оцінка складу та структури оборотного капіталу підприємства та джерела їх формування.

  курсовая работа [96,6 K], добавлен 29.12.2014

 • Основний капітал підприємства, амортизаційна політика, формування фінансових ресурсів. Суть, склад і оцінка основних засобів та інших необоротних активів; аналіз стану і ефективності їх використання. Резерви збільшення фондовіддачі і фондорентабельності.

  дипломная работа [936,4 K], добавлен 12.12.2011

 • Сутність оборотного капіталу, його значення в системі управління фінансами підприємства. Особливості формування та використання оборотного капіталу торговельних підприємств. Аналіз стану оборотних активів і джерел їх авансування на прикладі ТОВ "АД Шина".

  дипломная работа [689,5 K], добавлен 14.10.2014

 • Аналіз головних джерел формування власного капіталу, розгляд узагальненої схеми. Знайомство з особливостями організації і методики проведення обліку власного капіталу на ПАТ "Укртелеком". Загальна характеристика особливостей розвитку ринкової економіки.

  дипломная работа [245,9 K], добавлен 21.05.2014

 • Теоретичні основи формування капіталу підприємства. Сутність капіталу підприємства. Особливості формування складових власного капіталу підприємства. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг). Форми реалізації структури капіталу.

  курсовая работа [140,0 K], добавлен 28.08.2010

 • Економічний аналіз діяльності ПАТ "Укртелеком" на основі бухгалтерської та управлінської звітності. Оцінка фінансового стану підприємства за допомогою інтегральної моделі оцінювання. Ризик банкрутства, інвестиційна привабливість, структура капіталу.

  отчет по практике [621,5 K], добавлен 30.10.2015

 • Структура джерел формування активів підприємства. Аналіз стану ліквідності та показників рентабельності підприємства. Оцінка співвідношення оборотних і необоротних активів. Напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих засобів.

  курсовая работа [122,4 K], добавлен 27.09.2012

 • Аналіз фінансових результатів діяльності торговельного підприємства. Динаміка структури активів. Аналіз показників оборотності та рентабельності сукупних активів організації, обсягів джерел формування оборотних активів, структури власного капіталу.

  курсовая работа [57,2 K], добавлен 21.03.2011

 • Основи аналізу ліквідності підприємства. Сутність та завдання аналізу ліквідності підприємства. Аналіз ліквідності підприємства. Аналіз ефективності використання основного та оборотного капіталу підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

  курсовая работа [123,3 K], добавлен 07.07.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.