Оцінка ефективної діяльності компанії на ринку на прикладі ПАТ "Укртелеком"

Економічний аналіз діяльності ПАТ "Укртелеком" на основі бухгалтерської та управлінської звітності. Оцінка фінансового стану підприємства за допомогою інтегральної моделі оцінювання. Ризик банкрутства, інвестиційна привабливість, структура капіталу.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 30.10.2015
Размер файла 621,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на httр://www.аllbest.ru/

Зміст

  • Вступ
  • Розділ 1. Економічна характеристика та аналіз діяльності бази практики
  • 1.1 Ознайомлення з діяльністю підприємства. Проведення аналізу діяльності підприємства на основі бухгалтерської та управлінської звітності
  • 1.2 Оцінка фінансового стану підприємства за допомогою інтегральної моделі оцінювання
  • 1.3 Діагностика ризику банкрутства підприємства
  • 1.4 Оцінка інвестиційної привабливості суб'єкта господарювання за допомогою інтегральної оцінки. Визначення внутрішніх і зовнішніх факторів привабливості
  • 1.5 Аналіз структури капіталу підприємства та оцінка можливих варіантів змін структури капіталу за допомогою моделі фінансового левериджу
  • 1.6 Висновки до розділу 1
  • Розділ 2. Дослідницька частина
  • Висновки

Вступ

Метою виробничої практики є оволодіння методами і прийомами роботи економіста на підприємстві в сфері організації, управління і контролю профільної діяльності Львівської філії ПАТ "Укртелеком"; вивчення роботи всіх функціональних відділів підприємства; ознайомлення із сучасними формами ведення діяльності, системою і механізмами забезпечення стабільної економіки підприємства в мінливих ринкових умовах. При цьому необхідно поєднати набуті теоретичні знання з практичними навичками управління економікою підприємства в цілому і окремими її елементами.

Під час проходження практики було ознайомлено з діяльністю публічного акціонерного товариства, проаналізовано організаційну структуру управління підприємства та її ефективність. В звіті також приведений аналіз роботи керівника, та його підлеглих. Під час проходження практики було ознайомлено з правовим забезпеченням управлінської діяльності підприємства та з системою управління охороною праці на підприємстві.

Основними завданнями виробничої практики є:

· ознайомитися з діяльністю підприємства: видами продукції, послуг чи робіт, місцем підприємства на ринку, обсягами реалізації і фінансовими результатами діяльності і оцінити його перспективність;

· оцінити фінансовий стан підприємства за допомогою інтегральної моделі оцінювання;

· здійснити діагностику банкрутства підприємства за допомогою класичних методів;

· проаналізувати структуру капіталу підприємства та оцінити можливі варіанти зміни структури капіталу за допомогою моделі фінансового левериджу;

· здійснити оцінювання інвестиційної привабливості суб'єкта господарювання за допомогою моделі інтегральної оцінки;

банкрутство інвестиційна привабливість капітал

Практика проходилась у Львівській філії ПАТ "Укртелеком", яка знаходиться за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, буд. №43, 79000.

У ході виконання виробничої практики на ПАТ "Укртелеком" проведено об'єктивну оцінки діяльності підприємства за поточний та попередній періоди, висвітлено тенденції основних фінансових показників діяльності компанії та проведено розрахунки щодо відхилень та змін даних показників.

Також при проходженні практики неабияка уваги приділялась ознайомленню із організацією економічної служби підприємства.

Інформаційною базою для проведення оцінки виробничо-господарської діяльності підприємства та визначення її ефективності послужила первинна документація ПАТ "Укртелеком".

Для здійснення оцінки ефективної діяльності компанії на ринку використовуємо такі основні документи:

· Баланс;

· Звіт про фінансові результати;

· Звіт з праці;

· Наказ про затвердження переліку показників якості;

· Колективний договір ПАТ "Укртелеком";

· Оборотно-сальдові відомості по основних засобах;

· Оборотно-сальдові відомості по виробництву.

Розділ 1. Економічна характеристика та аналіз діяльності бази практики

1.1 Ознайомлення з діяльністю підприємства. Проведення аналізу діяльності підприємства на основі бухгалтерської та управлінської звітності

Публічне акціонерне товариство "Укртелеком" - одна з найбільших компаній України, яка надає повний спектр телекомунікаційних послуг в усіх регіонах країни.

Згідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ "Укртелеком", що відбулися 14 червня 2011 р., відкрите акціонерне товариство "Укртелеком" з 17 червня 2011 р. змінило найменування на публічне акціонерне товариство "Укртелеком" (скорочене найменування - ПАТ "Укртелеком").

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПАТ "Укртелеком" проведено згідно з вимогами чинного законодавства України.

Львівська філія ПАТ "Укртелеком" є відокремленим підрозділом Товариства, який не має статусу юридичної особи і здійснює від імені Товариства частину його господарської та іншої діяльності, а також функції представництва в межах повноважень, закріплених статутом.

У своїй діяльності Філія керується законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми актами Товариства, рішеннями, прийнятими Загальними зборами та іншими органами управління Товариства.

Філія має окремий незавершений баланс, поточні рахунки, відкриті в банківських установах в національній валюті. За окремим дозволом Голови Правління Товариства Філія може відкривати поточні рахунки в банківських установах в іноземній валюті.

Львівська філія ПАТ "Укртелеком" має круглу печатку, кутовий та інші штампи, календарні штемпелі, бланки зі своїм найменуванням.

В межах своєї компетентності Філія має право представляти інтереси Товариства у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами, розглядати і вирішувати всі питання своєї діяльності за винятком тих, які згідно із законодавством, Статутом та іншими внутрішніми актами Товариства, віднесені до компетенції органів Товариства. Філія може вносити на розгляд Правління пропозиції з будь-яких питань, у тому числі про порушення перед Загальними зборами або Наглядовою радою клопотання про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства, організаційної структури Товариства, основних напрямів Товариства, штатного розпису, положення про Філію, інших внутрішніх документів товариства.

Предметом діяльності Філії є:

· надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного) зв'язку, комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку, послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та інших телекомунікаційних додаткових послуг;

· будівництво і технічне обслуговування мереж ефірного телемовлення та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних мереж, надання в користування каналів електрозв'язку;

· здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;

· розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація, здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції, технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд, виконання топографо-геодезичних робіт, надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення;

· підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників Філії, надання таких послуг іншим фізичним і юридичним особам;

· монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування;

· проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі "ноу-хау";

· розробка, виробництво, впровадження обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;

· забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат;

Компанія пропонує своїм клієнтам практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як:

· міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок;

· послуги передавання даних і побудови віртуальних приватних мереж;

· Інтернет-послуги, у тому числі послугу "ОГО!" - швидкісний доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку;

· постійне ІР-з'єднання по виділеній лінії; апаратний і віртуальний хостінг;

· надання в користування виділених некомутованих каналів зв'язку;

· ІSDN;

· відеоконференц-зв'язок;

· проводове мовлення;

· телеграфний зв'язок;

· мобільний зв'язок за технологією UMTS/WCDMА (оператор "ТриМоб").

Філія ПАТ "Укртелеком" забезпечує продаж послуг та якісне обслуговування юридичних і фізичних осіб з усіх видів послуг, які надає Товариство.

На сьогодні від загального ринку телекомунікацій Укртелекому належить:

· 74% - фіксована телефонія;

· 35% - Інтернет та передавання даних;

· 1% - мобільний зв'язок.

Станом на 31.12.2013 облікова чисельність працівників становила - 61072 чол., з яких 60268 чол. працюють у філіях товариства. У складі компанії функціонують 34 філії (у т. ч.27 регіональних філій). За основним місцем роботи у товаристві у звітному періоді працювало - 59279 осіб, за сумісництвом - 623 осіб, на умовах неповного робочого часу - 1951 особи. Фонд оплати праці на кінець звітного періоду штатних працівників ПАТ "Укртелеком" склав - 2090559 тис. грн.

Інформація про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких компанія у звітному періоді отримала більше 10% доходу:

· міжміський та міжнародний телефонний зв'язок - 964769 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 14,22%.

· місцевий зв'язок - 2 705 856 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 39,88%.

· комп'ютерний зв'язок - 1275929 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 18,81%.

· оренда каналів та плата за доступ до ліній фіксованого зв'язку: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 416834 тис. грн.

· доходи від реалізації інших телекомунікаційних проектів: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 243949 тис. грн.

· доходи від операційної оренди активів: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 157383 тис. грн.

· користування доступом проводового радіомовлення: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 189554 тис. грн.

· послуги надані іноземним операторам: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 501323 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 7,39%.

· доходи від реалізації товарів: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 41369 тис. грн.

· інші товари, роботи (послуги) - обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 288021 тис. грн.

Загальний обсяг доходів компанії у звітному періоді склав - 6784987 тис. грн.

Структура виробничої собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). за 2012 рік (тис. грн.):

· витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи - 2049 063 тис. грн.

· знос основних засобів - 862459 тис. грн.

· комунальні послуги - 423110 тис. грн.

· оренда каналів та плата за доступ до ліній фіксованого зв'язку - 311218 тис. грн.

· матеріали - 183775 тис. грн.

· послуги, надані іноземними операторами - 219686 тис. грн.

· технічне обслуговування та ремонт - 165829 тис. грн.

· витрати на оренду - 89178 тис. грн.

· амортизація нематеріальних активів - 40856 тис. грн.

· інше - 294489 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього - 4639663 тис. грн.

Укртелеком - учасник (акціонер) низки спільних підприємств та акціонерних товариств, що функціонують на телекомунікаційному ринку.

Корпоративні права ПАТ "Укртелеком":

· ТОВ "ТриМоб" (єдиний в Україні оператор, що надає послуги рухомого (мобільного) зв'язку стандарту UMTS/WCDMА; частка у статутному фонді - 100%);

· Дочірнє підприємство ТОВ "Укртел Глобал ГмбХ" (частка у статутному фонді - 100%);

· ЗАТ "Елсаком Україна" (мобільний супутниковий зв'язок у системі "Глобалстар"; Укртелекому належить 34% акцій);

· СП "Українська хвиля" (фіксований абонентський радіо доступ; частка Укртелекому в статутному фонді дорівнює 23,6%);

· ПрАТ "Телекомінвест" (розробка і впровадження автоматизованих систем документообігу; Укртелекому належить 26% акцій)

· ВАТ "Свемон-інвест" (частка у статутному фонді - 1,12%);

· ТОВ "Телесистеми України" (фіксований абонентський радіо доступ; частка у статутному фонді - 2,47%).

Проведемо аналіз основних фінансових показників за даними форми № 1 та № 2 за три періоди (роки). Аналіз балансупідприємства подамо в таблиці 1.1

Таблиця 1.1

Аналіз консолідованого балансу підприємства ПАТ "Укртелеком" за 2010, 2011, 2012 роки

Актив

Код рядка

2010

2011

2012

Абс. відх., тис. грн. 2011 до 2012

Відн. відх. % 2011 до 2012

Абс. відх., тис. грн. 2010 до 2012

Відн. відх. % 2010 до 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І. Необоротні активи

080

8 861 683

8 058 782

7 537 526

-521 256

-6

-1 324 157

-15

ІІ. Оборотні активи

260

1 598 262

910 016

973 952

63 936

7

-624 310

-39

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

10 359

40 540

69 822

29 282

72

59 463

574

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

4 726

305 959

354 654

48 695

16

349 928

7 404

Пасив

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І. Власний капітал

380

6 525 871

4 968 122

5 110 031

141 909

3

-1 415 840

-22

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

430

140 792

322 848

326 452

3 604

1

185 660

132

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

480

2 484 703

1 918 406

4 239

-1 914 167

-100

-3 480 464

-100

ІV. Поточні зобов'язання

620

1 256 935

2 105 921

3 493 239

1 387 318

66

2 236 304

178

V. Доходи майбутніх періодів

630

66 729

7 519

1 940

-5 579

-74

-64 789

-97

Валюта балансу

640

10 475 030

9 315 297

8 935 954

-379 343

-4

-1 539 076

-15

Аналізучи структуру балансу можна зробити висновки, що валюта балансу 2012 року у порівнянні з 2010 зменшилась на 1 539 тис. грн. (15%) а у порівнянні з 2011 - зменшилась на 379 тис. грн. (4%). Так, вартість необоротних активів 2012 року у порівнянні з 2010 зменшилась на 1 324 тис. грн. (15%), а у порівнянні з 2011 - зменшилась на 521 тис. грн. (6%). Оборотні активи 2012 року у порівнянні з 2010 зменшились на 624 тис. грн. (39%), але у порівнянні з 2011 - збільшились на 63,9 тис. грн. (7%). У 2012 році у порівнянні з 2010 значно (на 349 тис. грн. - майже в 50 разів) збільшились необоротні активи та групи вибуття: у 2010 вони становили близько 4,7 тис. грн., а у 2012 - 354 тис. грн., у порівнянні з 2011 - збільшились на 48,6 тис. грн. (16%).

Що стосується джерел утворення господарських засобів, то у порівнянні з 2011 роком збільшилась сума власного капіталу на 141 тис. грн. (3%), а у порівнянні з 2010 - зменшилась на 1 415 тис. грн. (22%).

Розглянемо зміни у структурі активів підприємства.

Таблиця 1.2

Зміни у структурі активів підприємства ПАТ"Укртелеком" за 2010, 2011 та 2012 роки

Актив

Код рядка

2010

2011

2012

Частка, % до суми балансу 2010р.

Частка, % до суми балансу 2011р.

Частка, % до суми балансу 2012р.

1

2

3

4

5

7

8

9

І. Необоротні активи

080

8 861 683

8 058 782

7 537 526

85

87

84

ІІ. Оборотні активи

260

1 598 262

910 016

973 952

15

10

11

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

10 359

40 540

69 822

0

0

1

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

4 726

305 959

354 654

0

3

4

Баланс

280

10 475 030

9315297

8 935 954

100

100

100

Пасив

І. Власний капітал

380

6 525 871

4 968 122

5 110 031

62

53

57

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

430

140 792

322 848

326 452

1

3

4

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

480

2 484 703

1 918 406

4 239

24

21

0

ІV. Поточні зобов'язання

620

1 256 935

2 105 921

3 493 239

12

23

39

V. Доходи майбутніх періодів

630

66 729

7 519

1 940

1

0

0

Валюта балансу

640

10 475 030

9 315 297

8 935 954

100

100

100

Щодо зміни у структурі активів, то спостерігається зменшення питомої ваги оборотних активів з 2010 до 2012 року з 15% до 11%, також спостерігається збільшення питомої ваги необоротних активів та групи вибуття.

У структурі джерел засобів також відбувається зниження питомої ваги поточних зобов'язань з 12% у 2010, 2010 р. - 23%, до 39% у 2012 році.

Аналіз балансу свідчить, що підприємству слід поліпшити показники фінансової стійкості та ліквідності, а саме:

· Поліпшити структуру основних засобів, тобто придбання нового обладнання для переоснащення виробництва. Внаслідок цього зменшиться знос обладнання.

· Поліпшити структуру оборотних активів, збільшити виробничі запаси та запаси готової продукції та підвищити швидкість обертання оборотних активів.

· Зменшити поточну заборгованість підприємства, знов використовувати довгострокові кредит банків.

Розглянемо рентабельність підприємства ПАТ "Укртелеком" (Табл. 1.3).

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання.

Рентабельність активів показує скільки прибутку припадає на 1 грн. активів, характеризує ефективність управління підприємством. Визначається як відношення прибутку до середньорічної вартості усіх активів

Рентабельність власного капіталу показує величину одержаного прибутку в розрахунку на одну гривню капіталу власників. Розраховується як відношення прибутку підприємства до середньорічної вартості власного капіталу.

Рентабельність діяльності характеризує розмір прибутку, що надходить на підприємство з кожної гривні від продажу продукції, розраховується як відношення прибутку від продажу та суми продажу продукції.

Рентабельність продукції показує скільки прибутку отримало підприємство в розрахунку на одну гривню понесених витрат. Обчислюється як відношення прибутку від продажу та собівартості продукції.

Таблиця 1.3

Показники рентабельності підприємства ПАТ "Укртелеком" за 2010, 2011 та 2012 роки

Назва показника

Розрахунок за звітний період 2010 року

Розрахунок за звітний період 2011 року

Розрахунок за звітний період 2012 року

1

Рентабельність активів

Ф.2 (ряд.220/225) / ф.1 ( (ряд.280) / 2) х 100%

(-260432/ 10475030) *100% = 2,48

(218121/ 9315297) *100% = 2,34

(316121/ 8935954) *100 % = 3,53

2

Рентабельність власного капіталу

Ф.2 (ряд.220/225) / ф.1 ( (ряд.380) / 2) х 100%

(-260432/ 6525871) * 100% = 3,99

(218121/ 4968122) *100% = 4,39

(316121/ 5110031) *100 % = 6,18

3

Рентабельність діяльності Ф.2 (ряд.220/225) / ф.2 (ряд.035) *100%

(-260432/ 6749145) * 100% = 3,85

(218121/ 6567036) *100% = 3,32

(316121/ 6784987) *100 % = 4,66

4

Рентабельність продукції

Ф.2 (ряд.220/225) / ф.2 (ряд.040) х 100%

(-260432/ 5581320) * 100% = 4,66

(218121/ 4691848) *100% = 4,64

(316121/ 4639633) *100 % = 6,81

За даними балансу підприємства здійснимо аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) (Табл. 1.4). Він характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості й незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Таблиця 1.4

Показники платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

№ п/п

Назва показника

Розрахунок на кінець звітного періоду 2010 року

Розрахунок на кінець звітного періоду 2011 року

Розрахунок на кінець звітного періоду 2012 року

Нормативне значення

1

Коефіцієнт платоспроможності (автономії) ф1 р.380/ф 1 р.640

65258714/10475030 = 0,62

4968122/9315297= 0,53

5110031/8935954 = 0,57

>0,5

Такі значення цього показника дає змогу припустити, що всі зобов'язання підприємства можуть бути покриті власними активами. Збільшення коефіцієнта автономії свідчить про більшу фінансову незалежність, підвищення гарантії погашення підприємством своїх зобов'язань.

Отже, що більший коефіцієнт автономії, то кращий фінансовий стан підприємства.

2

Коефіцієнт фінансування ф1 (р.430+р.480 + р.620 + р.630) /ф1 р.380

(140792+3484703+1256935+66729) /6525871 = 0,75

(322848+1918406+2105921+7519) /4968122= 0,87

(326452+4239+3493239+1940) /5110031= 0,74

<1, зменшення

Значення даного показника означає, що на кожну 1 грн. власних коштів, вкладених в активи підприємства, припадає 0,75; 0,87 та 0,74 гривень позикових коштів. Зниження показника в динаміці свідчить про зменшення залежності підприємства від інвесторів і кредиторів, тобто про підвищення фінансової стійкості.

3

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними запасами ф1 (р.260-р.620) / /ф1 р.260

1598262-1256935/1598262 = 0,21

910016-2105921/910016 = - 1,31

973952-3493239/973952 = - 2,5

>0,1

Даний коефіцієнт показує, яка частина матеріальних оборотних активів фінансується за рахунок засобів чистого оборотного капіталу.

4

Коефіцієнт маневреності власного капіталу ф1 (р.260-р.620) / ф1 р.380

1598262-1256935/6525871 = 0,05

910016-2105921/4968122 = - 0,24

973952-3493239/5110031 = - 0,49

>0, 5 збільшення

Відношення вартості робочого капіталу (власних оборотних коштів) до суми джерел власних коштів та характеризує ступінь мобільності використання власних коштів підприємством.

5

Коефіцієнт відношення необоротних і оборотних активів

Ф1 р.80/ ф1 р.260

8861683/1598262= 5,54

8058782/910016

= 8,85

7537526/973952= 7,73

-

Наступним критерієм оцінки фінансового стану підприємства виступає його ліквідність (Додаток В). Ліквідність підприємства - це його здатність перетворити свої активи в кошти платежу для погашення короткострокових зобов'язань. Оцінку ліквідності підприємства виконують за допомогою системи фінансових коефіцієнтів, які дозволяють зіставити вартість поточних активів, що мають різний ступінь ліквідності, із сумою поточних зобов'язань. До них належать розрахунок показників ліквідності підприємства.

З даних таблиці видно, що підприємство на кінець звітного періоду 2012 року не спроможне погасити свої поточні зобов'язання:

· недостатньо чистого оборотного капіталу;

· підприємство не є ліквідним, оскільки не може погасити свої борги та оплатити зобов'язання;

· низький коефіцієнт загальної та поточної ліквідності;

· підприємство не забезпечено власними оборотними запасами;

Отже, аналізоване підприємство можна охарактеризувати як фінансово нестабільне і залежне від кредиторі

1.2 Оцінка фінансового стану підприємства за допомогою інтегральної моделі оцінювання

Для оцінки інвестиційної привабливості використовують різноманітні фінансові коефіцієнти. Їх склад визначається відповідно до цілей і глибини аналізу. Варто підкреслити, що коефіцієнти несуть найбільший зміст у тому випадку, коли можна простежити їх динаміку за певний час або провести порівняльний аналіз, наприклад, до і після реалізації інвестиційного проекту.

Відомо багато методик оцінки інвестиційної привабливості підприємства, а найбільш популярні з них:

1) методика рейтингової оцінки емітентів, яка складається із:

· загального положення рейтингового оцінювання;

· показників рейтингової оцінки;

· алгоритму порівняльної рейтингової оцінки;

· вимог до системи фінансових коефіцієнтів;

· алгоритму визначення рейтингового числа.

2) методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства, яка складається із:

· визначення основних термінів;

· основних посилань на методику;

· алгоритму розрахунку показника інтегральної оцінки;

· фінансових показників оцінки стану підприємства.

Оцінка суб'єкта господарювання проводиться на основі даних, присутніх у фінансовій звітності підприємства за два останні календарні роки. Оцінка фінансового стану підприємства складається з таких етапів:

· оцінка майнового становища підприємства;

· оцінка фінансових результатів діяльності підприємства;

· оцінка ліквідності балансу підприємства;

· аналіз ділової активності;

· аналіз фінансової стійкості і платоспроможності;

· аналіз рентабельності.

Оцінка майнового становища підприємства дозволяє визначити абсолютні і відносні зміни статей бухгалтерського балансу за визначений період, простежити тенденції в його зміні і визначити структуру коштів підприємства.

Оцінка фінансових результатів дозволяє визначити фактори, які вплинули на формування величини чистого прибутку (збитків) підприємства.

Оцінка ліквідності підприємства здійснюється на основі даних балансу і дозволяє визначити можливість підприємства, перетворити свої оборотні активи в кошти, необхідні для розрахунків по поточних зобов'язаннях.

Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної операційної діяльності і встановити реальну можливість використання нових вкладень капіталу.

Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності) проводиться на основі даних бухгалтерського балансу і характеризує можливість підприємства фінансувати виробничі запаси і витрати за; рахунок власних коштів і довгострокового позикового кредитування, а також оцінити рівень залежності підприємства від поточних позикових джерел фінансування.

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення використання коштів на сучасному етапі господарської діяльності.

Для оцінки майнового стану доцільно розрахувати такі показники, які характеризують виробничий потенціал підприємства: коефіцієнт зносу основних засобів характеризує стан та ступінь зносу основних засобів; коефіцієнт оновлення основних засобів показує, яку частину від наявних на кінець звітного періоду становлять нові основні засоби; коефіцієнт вибуття основних засобів показує, яка частина основних засобів вибула за звітний період.

Таблиця 1.5

Оцінка майнового стану підприємства

н/п

Назва показника

Алгоритм розрахунку

Нормативне значення

1

Коефіцієнт зносу основних засобів

Ф.1 р.032/Ф.1 р.031

Зменшення

2

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Ф.5 р.260 (грп.5) /Ф.1 р.031 (грп.4)

Збільшення

3

Коефіцієнт вибуття основних засобів

Ф.5 р.260 (грп.8) /Ф.1 р.031 (грп.3)

Повинен бути меншим ніж коефіцієнт оновлення основних засобів

З аналізу робиться висновок щодо абсолютної величини і структури балансу, динаміка зміни вартості активів підприємства, окремих статей балансу підприємства порівняно з попередніми періодами, наголошуються позитивні і негативні тенденції таких змін. Особлива увага приділяється наявності і структурі простроченої заборгованості підприємства.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства передбачає оцінку його фінансового стану з урахуванням динаміки змін, які склалися в результаті господарської діяльності підприємства за декілька останніх років, визначення чинників, які вплинули на ці зміни і прогнозування майбутнього фінансового стану підприємства. Результати проведеного аналізу використовуються для підготовки рекомендацій щодо подальшої діяльності підприємства та його реструктуризації.

Фінансовий аналіз підприємства складається з таких етапів:

· аналіз ліквідності;

· аналіз ділової активності;

· аналіз платоспроможності (фінансової стійкості);

· аналіз рентабельності.

За результатами аналізу робиться висновок щодо прибутковості або збитковості діяльності підприємства, тенденцій зміни фінансових результатів діяльності підприємства порівняно з попередніми періодами, основних факторів, що вплинули на формування кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється за даними балансу та дозволяє визначити спроможність підприємства сплатити свої поточні зобов'язання. Аналіз ліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників:

· коефіцієнта покриття показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань.

· коефіцієнта швидкої ліквідності відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

· коефіцієнта абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.

· Чистий оборотний капітал. Його наявність та величина свідчать про спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність.

Таблиця 1.6

Розрахунок показників ліквідності підприємства

н/п

Назва показника

Алгоритм розрахунку

Нормативне значення

1

Коефіцієнт покриття

Ф.1 р.260/Ф.1 р.620

>1Нормальним значенням даного коефіцієнта вважається 1,5…2,5, але не менше 1

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Ф.1 (р.260-р.100-р.110-р.120-р.130-р.140) /Ф.1. р.620

0,6-0,8

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф.1 (р.220+р.230+р.240) /Ф.1. р.620

>0Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,2…0,3.

4

Чистий оборотний капітал, тис. грн.

ф.1. ряд.260 - ф.1. ряд.620

>0, збільшення

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості й незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників:

· коефіцієнта платоспроможності (автономії) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

· коефіцієнта фінансування характеризує залежність підприємства від залучених засобів.

· коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами показує забезпеченість підприємства власними оборотними засобами.

· коефіцієнта маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка - капіталізована.

Таблиця 1.8

Розрахунок показників платоспроможності підприємства

н/п

Назва показника

Алгоритм розрахунку

Нормативне значення

1

Коефіцієнт платоспроможності

Ф.1 р.380/Ф.1 р.640

>0,5

2

Коефіцієнт фінансування

Ф.1 (р.430+р.480+р.620+р.630) /Ф.1. р.380

<1, зменшення

3

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

Ф.1 (р.260-р.620) /Ф.1. р.260

>0,1

4

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Ф.1 (. р.260-р.620) /Ф.1. р.380

>0, збільшення

Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства.

· коефіцієнт оборотності активів характеризує ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення.

· коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує швидкість обертання кредиторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємству.

· коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує швидкість обертання дебіторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством.

· коефіцієнт оборотності матеріальних запасів характеризує швидкість реалізації товарно-матеріальних запасів підприємства.

· коефіцієнт оборотності основних засобів показує ефективність використання основних засобів підприємства.

· коефіцієнт оборотного капіталу показує ефективність використання власного капіталу підприємства.

Таблиця 1.9

Розрахунок показників ділової активності

н/п

Назва показника

Алгоритм розрахунку

Нормативне значення

1

Коефіцієнт оборотності активів

Ф.2 р.035/Ф.1 р.280

збільшення

2

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Ф.2 р.035/Ф.1?р.530-610

збільшення

3

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Ф.2. р.035/ Ф.1?р.150-210

збільшення

4

Строк погашення дебіторської заборгованості, днів

Тривалість періоду/коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

зменшення

5

Строк погашення кредиторськоїзаборгованості, днів

Тривалість періоду/коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

зменшення

6

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

ф.2ряд.040/ ( (ф.1ряд.100гр3+ ф.1 (ряд.100гр3+. + 140+ф.1ряд.100гр4+. +.140гр4) /2)

збільшення

7

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

ф.2ряд.035/ (ф.1ряд.031гр.3+ ф.1ряд.031гр.4) /2)

збільшення

8

Коефіцієнт оборотного капіталу

ф.2ряд.035/ (ф.1ряд.380гр.3+ ф.1ряд.380гр.4) /2)

збільшення

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання.

· коефіцієнт рентабельності активів характеризує ефективність використання активів підприємства.

· коефіцієнт рентабельності власного капіталу характеризує рівень прибутковості власного капіталу, вкладеного в дане підприємство.

· коефіцієнт рентабельності діяльності розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до чистої виручки від реалізації продукції. Збільшення цього показника свідчить про зростання ефективності господарської діяльності підприємства, а зменшення навпаки.

· коефіцієнт рентабельності продукції характеризує прибутковість господарської діяльності підприємства від основної діяльності.

Таблиця 1.10

Розрахунок рентабельності підприємства

н/п

Назва показника

Алгоритм розрахунку

Нормативне значення

1

Коефіцієнт рентабельності активів

Ф.2р. 190/Ф.1 р.280

>0, збільшення

2

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

Ф.2р.220/Ф.1 р.380

>0, збільшення

3

Коефіцієнт рентабельності діяльності

Ф.2р.220/Ф.1 р.035

>0, збільшення

4

Коефіцієнт рентабельності продукції

Ф.2. р. (.100+090-060) /Ф.2. р. (040+070+080)

>0, збільшення

На основі отриманих показників створюється рейтингова оцінка підприємства. Формування рейтингової оцінки підприємства здійснюється таким чином: всі розраховані показники зводяться в єдину таблицю для визначення частки кожного з них у рейтинговій оцінці. Показникам, значення яких цілком відповідають критеріальній оцінці (нормативному значенню), встановлюється вищий бал - 1, а тим показникам, які мають відхилення, встановлюються значення 0.

Таблиця 1.11

Результати

Оцінка майнового стану підприємства

2011

2012

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,46

0,47

Коефіцієнт оновлення основних засобів

-3,07

-0,38

Коефіцієнт вибуття основних засобів

0,65

2,03

Розрахунок показників ліквідності підприємства

Коефіцієнт покриття

0,43

0,27

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,40

0,26

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,09

0,07

Чистий оборотний капітал, тис. грн.

-1195905

-2519287

Розрахунок показників платоспроможності підприємства

Коефіцієнт платоспроможності

0,53

0,57

Коефіцієнт фінансування

0,87

0,74

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

1,31

-2,5

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

-0,24

-0,49

Розрахунок показників ділової активності

Коефіцієнт оборотності активів

0,66

0,66

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

14,63

1,65

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

9,05

8,80

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

14,97

1,38

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

0,45

0,41

Коефіцієнт оборотного капіталу

0,56

0,56

Розрахунок рентабельності підприємства

Коефіцієнт рентабельності активів за прибутком від звичайної діяльності

2,34

3,53

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

4,39

6,18

Коефіцієнт рентабельності діяльності

3,32

4,66

Коефіцієнт рентабельності продукції

4,64

6,81

Можна сказати, що фінансовий стан та рівень платоспроможності підприємства є задовільний. Це викликає підозру щодо інвестування в дане підприємство коштів, адже є високий рівень ризику.

1.3 Діагностика ризику банкрутства підприємства

Проведемо діагностику ризику банкрутства ПАТ "Укртелеком"

Діяльність суб'єктів підприємницької діяльності ринкових умовах зажди пов'язана із ризиком втрати капіталу від неефективного господарювання. Унаслідок великих утрат зазвичай виникає неспроможність підприємства розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями і, як наслідок його банкрутство.

У вітчизняному законодавстві під банкрутством розуміють визнану господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

В економічній теорії та практиці існує значна кількість методів оцінки ймовірності банкрутства господарюючих суб'єктів. В своїй роботі я використаю п'ятифакторну модель Альтмана, Таффлера та Тішоу, Ліса, Спрінгейта та модель Терещенко. Загалом у вітчизняній практиці вказані вище моделі застосовуються мало, оскільки не враховують галузевих особливостей розвитку підприємств та притаманних їм форм організації бізнесу і в цілому особливостей вітчизняної економіки. У вітчизняних умовах дані такого прогнозування є необ'єктивними і не дають підстав для практичних висновків.

Розрахуємо імовірність банкрутства підприємства за моделлю Альтмана 2010р

Показники моделі

Формула розрахунку

Звітний рік

Відношення робочого капіталу до загальної вартості активів

Х1 = Ф. № 1, р.380 + р.430 + р.480 - р.080: Ф. № 1, р.280

Рентабельність активів за нерозподіленим прибутком

Х2 = Ф. № 1, р.350: Ф. № 1, р.280

Рентабельність активів за чистим прибутком

Х3 = Ф. № 2, р.220: Ф. № 1, р.280

Коефіцієнт покриття поточних зобов'язань власним капіталом

Х4 = Ф. № 1, р.380: Ф. № 1, р.620

Коефіцієнт трансформації

Х5 = Ф. № 2, р.035: Ф. № 1, р.280

Z-рахунок: 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + + 1,0Х5

Z< 1,8 - дуже висока

1,81 <Z висока

2,71 <Z можлива

Z> 3,00 - дуже низька

Як видно з таблиці імовірність банкрутства підприємства за моделлю Альтмана характеризується протягом двох останніх років як висока. Водночас протягом дослідженого періоду значення Z-рахунку зростає, що свідчить про покращення ситуації та неістотне зменшення імовірності банкрутства підприємства, хоча загроза все ще є високою.

Розрахуємо імовірність банкрутства підприємства за моделлю Альтмана 2011 р.

Показники моделі

Формула розрахунку

Звітний рік

Відношення робочого капіталу до загальної вартості активів

Х1 = Ф. № 1, р.380 + р.430 + р.480 - р.080: Ф. № 1, р.280

Рентабельність активів за нерозподіленим прибутком

Х2 = Ф. № 1, р.350: Ф. № 1, р.280

Рентабельність активів за чистим прибутком

Х3 = Ф. № 2, р.220: Ф. № 1, р.280

Коефіцієнт покриття поточних зобов'язань власним капіталом

Х4 = Ф. № 1, р.380: Ф. № 1, р.620

Коефіцієнт трансформації

Х5 = Ф. № 2, р.035: Ф. № 1, р.280

Z-рахунок: 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + + 1,0Х5

У 2011 році імовірність банкрутства характеризується як дуже висока.

Розрахуємо імовірність банкрутства підприємства за моделлю Альтмана 2012 р.

Показники моделі

Формула розрахунку

Звітний рік

Відношення робочого капіталу до загальної вартості активів

Х1 = Ф. № 1, р.380 + р.430 + р.480 - р.080: Ф. № 1, р.280

Рентабельність активів за нерозподіленим прибутком

Х2 = Ф. № 1, р.350: Ф. № 1, р.280

Рентабельність активів за чистим прибутком

Х3 = Ф. № 2, р.220: Ф. № 1, р.280

Коефіцієнт покриття поточних зобов'язань власним капіталом

Х4 = Ф. № 1, р.380: Ф. № 1, р.620

Коефіцієнт трансформації

Х5 = Ф. № 2, р.035: Ф. № 1, р.280

Z-рахунок: 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + + 1,0Х5

Як видно з таблиці значення Z-рахунку зростає і це свідчить про зменшення імовірності банкрутства.

Розрахунок імовірності банкрутства за моделлю Спрінгейта 2010 р.

Показники моделі

Формула розрахунку

Звітний рік

Частка робочого капіталу у загальній вартості активів

А = Ф. № 1, р.380 + р.430 + р.480 - р.080/Ф. № 1, р.280

Частка прибутку до оподаткування у загальній вартості активів

В = Ф. № 2, р.050: Ф. № 1, р.280

Відношення валового прибутку до короткострокових зобов'язань

С = Ф. № 2, р.050: Ф. № 1, р.620

Частка продаж у загальній вартості активів

D = Ф. № 2, р.040: Ф. № 1, р.280

Z = 1,03А + 3,07В + 0,66С + 0,4D

Z< 0,862 - підприємство є потенційним банкрутом.

Згідно з розрахованими значеннями коефіцієнта Спрінгейта у 2010 р. підприємство не є потенційним банкрутом, оскільки значення Z-рахунку перевищує критичне значення 0,862.

Розрахунок імовірності банкрутства за моделлю Спрінгейта 2011 р.

Показники моделі

Формула розрахунку

Звітний рік

Частка робочого капіталу у загальній вартості активів

А = Ф. № 1, р.380 + р.430 + р.480 - р.080/Ф. № 1, р.280

Частка прибутку до оподаткування у загальній вартості активів

В = Ф. № 2, р.050: Ф. № 1, р.280

Відношення валового прибутку до короткострокових зобов'язань

С = Ф. № 2, р.050: Ф. № 1, р.620

Частка продаж у загальній вартості активів

D = Ф. № 2, р.040: Ф. № 1, р.280

Z = 1,03А + 3,07В + 0,66С + 0,4D

Коефіцієнта Спрінгейта показує, що у 2011 р. підприємство не є банкрутом, оскільки значення Z-рахунку є вищим критичного значення 0,862.

Розрахунок імовірності банкрутства за моделлю Спрінгейта 2012 р.

Показники моделі

Формула розрахунку

Звітний рік

Частка робочого капіталу у загальній вартості активів

А = Ф. № 1, р.380 + р.430 + р.480 - р.080/Ф. № 1, р.280

Частка прибутку до оподаткування у загальній вартості активів

В = Ф. № 2, р.050: Ф. № 1, р.280

Відношення валового прибутку до короткострокових зобов'язань

С = Ф. № 2, р.050: Ф. № 1, р.620

Частка продаж у загальній вартості активів

D = Ф. № 2, р.040: Ф. № 1, р.280

Z = 1,03А + 3,07В + 0,66С + 0,4D

Згідно з розрахованими значеннями коефіцієнта Спрінгейта у 2012 р. підприємство не є потенційним банкрутом, оскільки значення Z-рахунку істотно перевищує критичне значення 0,862.

Розрахунок імовірності банкрутства підприємства за моделлю Ліса 2010р.

Показники моделі

Формула розрахунку

Звітний рік

Частка оборотного капіталу у активах

Х1 = Ф. № 1, р.260: Ф. № 1, р.280

Частка операційного прибутку у пасивах

Х2 = Ф. № 2, р.100: Ф. № 1, р.640

Частка нерозподіленого прибутку у пасивах

Х3 = Ф. № 1, р.350: Ф. № 1, р.640

Співвідношення власного і позикового капіталу

Х4 = Ф. № 1, р.380: Ф. № 1, р.480 + р.620

Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4

Граничне значення Z = 0,037. Нижче нього виникає висока загроза банкрутства.

Як видно з розрахунків, значення Z-рахунку нижче граничного значення 0,037, проте це різниця лише в 0,003, тому це свідчить про невисоку загрозу банкрутства підприємства.

Розрахунок імовірності банкрутства підприємства за моделлю Ліса 2011р.

Показники моделі

Формула розрахунку

Звітний рік

Частка оборотного капіталу у активах

Х1 = Ф. № 1, р.260: Ф. № 1, р.280

Частка операційного прибутку у пасивах

Х2 = Ф. № 2, р.100: Ф. № 1, р.640

Частка нерозподіленого прибутку у пасивах

Х3 = Ф. № 1, р.350: Ф. № 1, р.640

Співвідношення власного і позикового капіталу

Х4 = Ф. № 1, р.380: Ф. № 1, р.480 + р.620

Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4

Як і в 2010р. значення Z-рахунку неістотно нижчий граничного, тому можна сказати, що є не висока загроза банкрутства підприємства.

Розрахунок імовірності банкрутства підприємства за моделлю Ліса 2012р

Показники моделі

Формула розрахунку

Звітний рік

Частка оборотного капіталу у активах

Х1 = Ф. № 1, р.260: Ф. № 1, р.280

Частка операційного прибутку у пасивах

Х2 = Ф. № 2, р.100: Ф. № 1, р.640

Частка нерозподіленого прибутку у пасивах

Х3 = Ф. № 1, р.350: Ф. № 1, р.640

Співвідношення власного і позикового капіталу

Х4 = Ф. № 1, р.380: Ф. № 1, р.480 + р.620

Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4

Як видно з розрахунків, значення Z-рахунку ничже граничного значення 0,037. Це свідчить про високу загрозу банкрутства підприємства.

Розрахуємо імовірність банкрутства підприємства за моделлю Таффлера 2010р

Показники моделі

Формула розрахунку

Звітний рік

Співвідношення операційного прибутку і короткострокових зобов'язань

= Ф. № 2, р.100/Ф. № 1, р.620

Співвідношення оборотних активів і суми зобов'язань

= Ф. № 1, р.260/Ф. № 1, р.480 + р.620

Частка короткострокових зобов'язань у сумі пасивів

= Ф. № 1, р.620/Ф. № 1, р.640

Коефіцієнт рентабельності активів

= Ф. № 2, р.035/Ф. № 1, р.280

+ + +

Z> 0,3 - непогані довгострокові перспективи;

Z< 0,2 - висока імовірність банкрутства.

За моделлю Таффлера інтегральний показник протягом досліджуваного періоду перевищує критичне значення, що свідчить про непогані довгострокові перспективи підприємства.

Розрахуємо імовірність банкрутства підприємства за моделлю Таффлера 2011р

Показники моделі

Формула розрахунку

Звітний рік

Співвідношенняопераційного прибутку і короткострокових зобов'язань

= Ф. № 2, р.100/Ф. № 1, р.620

Співвідношення оборотних активів і суми зобов'язань

= Ф. № 1, р.260/Ф. № 1, р.480 + р.620

Частка короткострокових зобов'язань у сумі пасивів

= Ф. № 1, р.620/Ф. № 1, р.640

Коефіцієнт рентабельності активів

= Ф. № 2, р.035/Ф. № 1, р.280

+ + +

З розрахунків видно, що значення Z-рахунку ничже граничного значення. Це свідчить про високу загрозу банкрутства підприємства.

Розрахуємо імовірність банкрутства підприємства за моделлю Таффлера 2012р

Показники моделі

Формула розрахунку

Попередній рік

Звітний рік

Співвідношенняопераційного прибутку і короткострокових зобов'язань

= Ф. № 2, р.100/Ф. № 1, р.620

Співвідношення оборотних активів і суми зобов'язань

= Ф. № 1, р.260/Ф. № 1, р.480 + р.620

Частка короткострокових зобов'язань у сумі пасивів

= Ф. № 1, р.620/Ф. № 1, р.640

Коефіцієнт рентабельності активів

= Ф. № 2, р.035/Ф. № 1, р.280

+ + +

Інтегральний показник протягом досліджуваного періоду досягає критичного значення, що свідчить про імовірність банкрутства.

Розрахуємо імовірність банкрутства підприємства за моделлю Терещенка 2010р

Показники моделі

Формула розрахунку

Звітний рік

Коефіцієнт Бівера

Х1 = (Ф2. р.220 + Ф2 р.260): (Ф1 р.480 + + Ф1 р.620)

Коефіцієнт фінансової незалежності

Х2 = Ф. № 1, р.380: Ф. № 1, р.640

Коефіцієнт прибутковості активів

Х3 = Ф. № 2, р.220: Ф. № 1, р.280

Рентабельність продаж

Х4 = Ф. № 2, р.035 - (р.040 + р.070 + р.080): Ф. № 2, р.035

Співвідношення виробничих запасів і виручки від реалізації

Х5 = Ф. № 1, р.100: Ф. № 2, р.035

Коефіцієнт оборотності основного капіталу

Х6 = Ф. № 2, р.035: Ф. № 1, р.280

Z = 1,5Х1 + 0,08Х2 + 10X3 + 5Х4 + 0,3X5 + 0,1 X6

Z> 2 - підприємство вважається фінансово стійким і йому не загрожує банкрутство; 1 <Z< 2 - фінансова рівновага (фінансова стійкість) підприємства порушена, алe за вжиття антикризових заходів банкрутство не загрожує; 0 <Z< 1 - підприємству загрожує банкрутство, якщо воно не здійснить санаційних заходів; Z< 0 - підприємство є напівбанкрутом

Розрахуємо імовірність банкрутства підприємства за моделлю Терещенка 2011р

Показники моделі

Формула розрахунку

Звітний рік

Коефіцієнт Бівера

Х1 = (Ф2. р.220 + Ф2 р.260): (Ф1 р.480 + + Ф1 р.620)

Коефіцієнт фінансової незалежності

Х2 = Ф. № 1, р.380: Ф. № 1, р.640

Коефіцієнт прибутковості активів

Х3 = Ф. № 2, р.220: Ф. № 1, р.280

Рентабельність продаж

Х4 = Ф. № 2, р.035 - (р.040 + р.070 + р.080): Ф. № 2, р.035

Співвідношення виробничих запасів і виручки від реалізації

Х5 = Ф. № 1, р.100: Ф. № 2, р.035

Коефіцієнт оборотності основного капіталу

Х6 = Ф. № 2, р.035: Ф. № 1, р.280

Z = 1,5Х1 + 0,08Х2 + 10X3 + 5Х4 + 0,3X5 + 0,1 X6

Розрахуємо імовірність банкрутства підприємства за моделлю Терещенка 2012р

Показники моделі

Формула розрахунку

Звітний рік

Коефіцієнт Бівера

Х1 = (Ф2. р.220 + Ф2 р.260): (Ф1 р.480 + + Ф1 р.620)

Коефіцієнт фінансової незалежності

Х2 = Ф. № 1, р.380: Ф. № 1, р.640

Коефіцієнт прибутковості активів

Х3 = Ф. № 2, р.220: Ф. № 1, р.280

Рентабельність продаж

Х4 = Ф. № 2, р.035 - (р.040 + р.070 + р.080): Ф. № 2, р.035

Співвідношення виробничих запасів і виручки від реалізації

Х5 = Ф. № 1, р.100: Ф. № 2, р.035

Коефіцієнт оборотності основного капіталу

Х6 = Ф. № 2, р.035: Ф. № 1, р.280

Z = 1,5Х1 + 0,08Х2 + 10X3 + 5Х4 + 0,3X5 + 0,1 X6

Проаналізувавши роки від 2010-2012 можна зробити висновок, що значення Z-рахунку в межах 1 <Z< 2 це означає, що фінансова рівновага підприємства порушена, алe якщо вжити антикризові заходи, то банкрутство не загрожує.

Загалом, проведена за різними методиками діагностика імовірності банкрутства підприємства має різні результати - від нормального стану підприємства і непоганих довгострокових перспектив до високого рівня загрози. Це є підтвердженням недоліків більшості з моделей - обмежена придатність їх до застосування на базі звітності підприємств України.

1.4 Оцінка інвестиційної привабливості суб'єкта господарювання за допомогою інтегральної оцінки. Визначення внутрішніх і зовнішніх факторів привабливості

Інтегральна оцінка дозволяє більш точно визначити інвестиційну привабливість, адже тут потрібно розраховувати більше показників. Інтегральна оцінка є ефективним механізмом аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств. Це зумовлює важливість визначення інтегральної оцінки фінансового стану підприємства і актуальність питань, пов'язаних з розробкою нових і поліпшенням існуючих методик її проведення. Інтегральна оцінка дає змогу поєднати в одному показнику багато різних за назвою, одиницями виміру, вагомістю та іншими характеристиками чинників. Це спрощує процедуру оцінки конкретної інвестиційної пропозиції, а інколи є єдино можливим варіантом її проведення і надання об'єктивних остаточних висновків. На основі отриманих показників, розрахованих у пункті 1.2 здійснимо оцінку інвестиційної привабливості за допомогою інтегральної оцінки.

Алгоритм проведення інтегральної оцінки фінансового стану підприємства

1. Визначення основних напрямків оцінки.

2. Вибір окремих фінансових коефіцієнтів за кожним з аналітичних напрямків.

3. Визначення для кожного із коефіцієнтів критичного (нормативного) значення.

4. Визначення вагомості окремих коефіцієнтів.

5. Формування узагальнюючих показників.

або як середня арифметична зважена

Інтегральний показник фінансового стану розраховують так:

- узагальнений показник і-рівня;

- коефіцієнти вагомості відповідних і узагальнюючих показників.

Таблиця 1.12

Визначення вагових коефіцієнтів

Оціночний напрям

Фактичне значення

Критичне значення

Співвідношення фактичного і критичного значень

Ваговий коефіцієнт

Оцінка майнового стану підприємства

0,05

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,47

0,2

2,3

1

Коефіцієнт оновлення основних засобів

-0,38

-0,4

0,95

Коефіцієнт вибуття основних засобів

2,03

1,5

1,3

Розрахунок показників ліквідності підприємства


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.