Аналіз діяльності компанії AT&T

Структура довгострокових та поточних активів компанії AT&T за 2009-2011 рр. Складові зобов'язань та власного капіталу підприємства. Звіт про рух грошових коштів і прибуток. Прогнозування ймовірності банкрутства на основі показників фінансового стану.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 08.12.2012
Размер файла 878,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вихідні дані

AT&T Inc -- одна з найбільших американських телекомунікаційних компаній. Загальна кількість клієнтів AT&T 150 млн. Штаб-квартира -- Даллас. Консолідований баланс компанії наведений нижче.

Консолідований баланс AT&T Inc. (млн. дол. США)

2011

2010

2009

АКТИВИ

Поточні активи

Гроші і грошові еквіваленти

3 185

1 437

3 802

Дебіторська заборгованість

13 606

13 610

14 978

Витрати майбутніх періодів

1 155

1 458

1 572

Відстрочені податкові платежі

1 470

1 170

1 274

Інші поточні активи

3 611

3 179

2 708

Всього поточних активів

23 027

20 854

24 334

Довгострокові активи

Основні засоби

107 087

103 196

100 093

Гудвіл

70 842

73 601

73 259

Ліцензії

51 374

50 372

48 795

Нематеріальні активи

7 969

10 148

13 064

Інвестиції в дочірні акціонерні товариства

3 718

4 515

2 921

Всього довгострокових активів

240 990

241 832

238 096

Інші активи

6 327

6 705

6 322

Всього активів

270 344

269 391

268 752

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Поточні зобов`язання

Короткостроковий борг

3 453

7 196

7 361

Кредиторська заборгованість

19 858

20 055

20 999

Векселі випущені

3 872

4 086

4 170

Нараховані податкові платежі

1 003

975

1 696

Дивіденди до сплати

2 608

2 542

2 479

Всього поточних зобов`язань

30 794

34 854

36 705

Довгострокові зобов`язання

Довгостроковий борг

61 300

58 971

64 720

Відстрочені податки на прибуток

25 748

22 070

23 803

Пенсійні зобов'язання

34 011

28 803

27 849

Інші довгострокові зобов`язання

12 694

12 743

13 350

Всього довгострокових зобов`язань

133 753

122 587

129 722

Власний капітал

Звичайні акції

6 495

6 495

6 495

Додатковий капітал

91 156

91 731

91 707

Нерозподілений прибуток

25 453

31 792

39 366

Резервний капітал

(20 750)

(21 083)

(21 260)

Акумульований дохід

3 443

3 015

(13 983)

Всього власного капіталу

105 797

111 950

102 325

Всього зобов`язань і власного капіталу

270 344

269 391

268 752

1. Аналіз активів компанії

Проаналізувавши структуру активів компанії AT&T протягом 2009-2011 років, можна зробити висновок, що значних змін протягом досліджуваного періоду не спостерігалося. Довгострокові активи зросли на 1,2% ( з 238 096 млн. дол. США до 240 990 млн. дол. США), що наведено на рис.1.1. Поточні активи зменшувалися в середньому на 2,7% щорічно, досягши в 2011 році показнику в 23 027 млн. дол. США. Інші активи компанії зросли на 5 млн. дол. США ( до 6 327 млн. дол. США).

Рис.1.1. Структура активів компанії AT&T

Як ми бачимо з Табл. 1.1 найбільшу частку серед активів компанії складають довгострокові активи (в середньому 89,17%). Інші активи компанії за досліджувані роки знизилися на 0,01% (до 2,34%).

Табл.1.1. Відсотковий склад активів компанії

2009

частка

Темп приросту

2009-2010

2010

частка

Темп приросту

2010-2011

2011

частка

Поточні активи

9,05%

-14,50%

7,74%

10,03%

8,52%

Довгострокові активи

88,59%

1,33%

89,77%

-0,70%

89,14%

Інші активи

2,35%

5,81%

2,49%

-5,97%

2,34%

Стосовно динаміки активів компанії AT&T нам допоможе рис 1.2. Найбільш позитивну динаміку продемонстрували поточні активи. Після їхнього скорочення в 2010 році на 14,5%, в 2011 році спостерігалося значне зростання на рівні 10%. Довгострокові активи можна охарактеризувати як стабільні, однак вони мають негативний тренд. Також тренд до зменшення мають інші активи, які після 5,8% зростання в 2010 році, зазнали 6% зменшення в 2011р.

Рис 1.2. Динаміка основних елементів активів компанії

Структура поточних активів компанії AT&T протягом 2009-2011 років має наступний вигляд:

Табл.1.2 Структура поточних активів AT&T (2009-2011рр.)

2011

2010

2009

- Гроші і грошові еквіваленти

13,83%

6,89%

15,62%

- Дебіторська заборгованість

59,09%

65,26%

61,55%

- Витрати майбутніх періодів

5,02%

6,99%

6,46%

- Відстрочені податкові платежі

6,38%

5,61%

5,24%

- Інші поточні активи

15,68%

15,24%

11,13%

Як видно з таблиці 1.2 найбільшу частку серед поточних активів компанії займає дебіторська заборгованість ( коливаючись у межах від 59,1% до 65,26%). Наступним елементом за величною частки є інші поточні активи, які в середньому протягом досліджуваного періоду складали 14%.

Динаміку структурних складових поточних активів наведено на рис 1.3.

Рисунок 1.3 Динаміка структури поточних активів AT&T

Протягом 2009-2011 років найбільш нестабільним елементом поточних активів компанії були грошові кошти та еквіваленти, які в 2010 році знизилися на 62,2% ( до 1 437 млн. дол. США), а в 2011 році зросли на 121,6% ( до 3 185 млн. дол. США). Найбільш стабільною статтею, незважаючи на негативний тренд, можна вважати дебіторську заборгованість, яка знижувалась щорічно в середньому на 4,58%. Позитивну динаміку протягом досліджуваного періоду продемонстрували інші поточні активи, які в цілому зросли на 31% ( до 3 611 млн. дол. США).

Структура довгострокових активів компанії AT&T наведена в табл. 1.3.

Таблиця 1.3. Структура довгострокових активів

Довгострокові активи

2011

частка

Темп приросту

2010-2011

2010

частка

Темп приросту

2009-2010

2009

частка

Основні засоби

44,44%

3,77%

42,67%

3,10%

42,04%

Гудвіл

29,40%

-3,75%

30,43%

0,47%

30,77%

Ліцензії

21,32%

1,99%

20,83%

3,23%

20,49%

Нематеріальні активи

3,31%

-21,47%

4,20%

-22,32%

5,49%

Інвестиції в дочірні акціонерні товариства

1,54%

-17,65%

1,87%

54,57%

1,23%

Найбільшою за обсягом складовою довгострокових активів компанії є основні засоби, частка яких за останні 3 роки зросла на 2,4% ( до 44,44% - 107 087 млн. дол. США). Наступним за величиною елементом є гудвіл, частка якого протягом досліджуваного періоду в середньому складала 30,13%. Ліцензії компанії AT&T в структурі довгострокових активів коливалися в межах від 20,49% до 21,32%, склавши в 2011 році 51 374 млн. дол. США. Стосовно динаміки структурних елементів довгострокових активів можна виділити 3 тенденції. Перша свідчить про те, що протягом 2009-2011 років темпи приросту основних засобів, гудвілу та ліцензій були не значними і знаходилися у проміжку -3,75% - 3,77%. Друга тенденція свідчить про негативну динаміку нематеріальних активів компанії, які зменшилися на 22,3% та 21,5% в 2010 та 2011 роках відповідно. Нематеріальні активи компанії загалом втратили 63,9% вартості протягом трьох останніх років, встановившись на позначці в 7 969 млн. дол. США. Третьою тенденцією є значне зростання інвестицій в дочірні акціонерні товариства компанії AT&T в 2010 році. Це зростання склало 54,6% порівняно з попереднім роком, що склало 4 515 млн. дол. США.

2. Аналіз зобов'язань та власного капіталу

Зобов'язання та власний капітал компанії AT&T протягом досліджуваного періоду зросли на 1,2% до 270 344 млн. дол. США. Структура зобов'язань та власного капіталу компанії має наступний вигляд (рис 2.1.):

Рис. 2.1 Структура зобов'язань і власного капіталу AT&T

Основною складовою зобов'язань та власного капіталу компанії є довгострокові зобов'язання, які за 3 попередні роки зросли на 3,1% ( до 133 753 млн. дол. США). Власний капітал у 2010 році продемонстрував відчутне зростання на рівні 9,4% (до 111 950), однак у 2011 році знизився на 5,5% ( до 105 797 млн. дол. США). Поточні зобов'язання компанії AT&T знаходяться під дією перманентного від'ємного тренду, оскільки вони скорочувалися в середньому на 8,4% щорічно і в 2011 році становили 30 794 млн. дол. США.

Структура та динаміка поточних зобов'язань компанії протягом 2009-2011 років наведена в табл. 2.1.

Табл. 2.1. Структура та динаміка поточних зобов'язань AT&T

Поточні зобов`язання

2011

частка

Темп

приросту

2010

частка

Темп

приросту

2009

частка

Короткостроковий борг

11,2%

-52,0%

20,6%

-2,2%

20,1%

Кредиторська заборгованість

64,5%

-1,0%

57,5%

-4,5%

57,2%

Векселі випущені

12,6%

-5,2%

11,7%

-2,0%

11,4%

Нараховані податкові платежі

3,3%

2,9%

2,8%

-42,5%

4,6%

Дивіденди до сплати

8,5%

2,6%

7,3%

2,5%

6,8%

Всього поточних зобов`язань

100,0%

-11,6%

100,0%

-5,0%

100,0%

Динаміка кредиторської заборгованості має негативний тренд, оскільки було помічено від'ємний темп приросту -4,5% та -1% в 2010р. та 2011 р. відповідно. Незважаючи на це, частка кредиторської заборгованості серед поточних активів компанії зросла на 7,3% ( з 57,2% до 64,5%), що в грошовому еквіваленті становить 19 858 млн. дол. США. Це пояснюється загальним скороченням поточних зобов'язань протягом досліджуваного періоду. Частка короткострокового боргу скоротилася майже вдвічі з 20,1% до 11,2%. Визначальним в даній тенденції став 2011 рік, коли темп приросту короткострокового боргу склав -52%, що дозволило цьому показнику вийти на рівень 3 453 млн. дол. США. Серед помітних змін варто також відзначити зменшення податкових платежів на 42,5% до 975 млн. дол. США в 2010р., що зменшило їх частку в поточних зобов'язаннях з 4,6% до 2,8%.

Довгострокові зобов'язання компанії AT&T складаються з довгострокового боргу, відстрочених податків на прибуток, пенсійних зобов'язань та інших довгострокових зобов'язань (рис. 2.2).

Рис.2.2 Склад довгострокових зобов'язань AT&T

Довгостроковий борг в структурі довгострокових зобов'язань є найбільш значним елементом. Його частка протягом досліджуваного періоду коливається в межах 45,8%- 49,9%. В 2010 році спостерігалося зменшення довгострокового боргу на 8,9% ( до 58 971 млн. дол. США). На другому місці за величиною частки в довгострокових зобов'язаннях займають відстрочені податки на прибуток, які в 2011 році зросли на 16,7% до 25,4% (25 748 млн. дол. США). Однак найбільшою зміною, протягом 2009-2011 років, відзначилися пенсійні зобов'язання, частка яких в 2011 році зросла на 18,1% до 34 011 млн. дол. США.

В 2011 році загальна вартість капіталу компанії AT&T склала 105 797 млн. дол. США, що на 5,5% менше ніж в 2010. В свою чергу вартість капіталу компанії в 2010 році продемонструвала зростання на 9,4% ( до 111 950 млн. дол. США). Відповідно порівняно з 2009 роком загальна вартість власного капіталу зросла на 3,4%, що є позитивною тенденцією в контексті фінансової стабільності компанії. Структура власного капіталу компанії наведена на рис. 2.3.

Рис.2.3 Структура власного капіталу AT&T

Головною складовою власного капіталу компанії є додатковий капітал, частка якого коливалася протягом 2009-11 рр. в межах 52,2%- 61,9%. Однак в загальному вартісному вираженні ця стаття знизилася лише на 0,6% (до 91 156 млн. дол. США). Негативною тенденцією характеризувалася динаміка нерозподіленого прибутку, який перманентно зменшувався в середньому на 17,2% і в 2011 році становив 25 453 млн. дол. США. Резервний капітал відзначався стабільністю і його від'ємні значення пов'язані з тим, що це є кошти, які вилучені з обігу та знаходяться на рахунках центрального банку на випадок банкрутства компанії. Найбільш значну та позитивну динаміку продемонстрував акумульований дохід, значення якого в 2010 році зросло майже в 5 разів ( з -13 983 млн. дол. США до 3 015 млн. дол. США).

3. Звіт про рух грошових коштів компанії AT&T

Звіт про рух грошових коштів компанії складається з трьох розділів - операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Основною діяльністю підприємства є операційна діяльність. Операційна діяльність компанії AT&T, а зокрема чисті грошові надходження від даного виду діяльності за 2009-2011 роки можна охарактеризувати як стабільні, загальне значення цього показника зросло лише на 0,7% ( до 36 648 млн. дол. США) ( Табл 3.1).

Табл. 3.1. Основні статті звіту про рух грошових коштів

2011

2010

2009

Чисті грошові надходження від операційної діяльності

34 648

34 993

34 405

Чисті грошові надходження від інвестиційної діяльності

(21 250)

(21 449)

(17 883)

Чисті грошові надходження від фінансової діяльності

(11 650)

(15 848)

(14 508)

Чисті грошові надходження від інвестиційної діяльності зросли у від'ємному вимірнику на 18,8% ( до 21 250 млн. дол. США), що свідчить про те, що компанія здійснює більше інвестицій. Чисті надходження від фінансової діяльності скоротилися на 19,7% ( до 11 650 млн. дол. США). Така тенденція може бути спричинена тим фактом, що компанія почала випускати більше власних фінансових інструментів ніж купувати цінні папери інших компаній.

Структура звіту про рух грошових коштів компанії AT&T наведено на рис 3.1.

Рис. 3.1. Структура грошових надходжень

Як можна побачити з рис. 3.1 в середньому протягом досліджуваного періоду операційна діяльність компанії AT&T займала 50,43% у структурі грошових надходжень. Чисті грошові надходження від інвестиційної діяльності коливалися в діапазоні від 26,77% до 31,46%.

Розглянемо більш детально операційну діяльність компанії. Основною статтею операційної діяльності AT&T є амортизація, яка в середньому протягом 2009-2011 рр. складала 43,7%. Однак загальний приріст амортизації є негативним -5,8% (2011р. - 18 377 млн. дол. США). Другою статтею за абсолютним значенням серед операційної діяльності є чистий дохід (рис. 3.2), який протягом досліджуваного періоду коливався в межах від 10% до 38,8%. Загалом чистий дохід компанії знизився за останні 3 роки майже в 3 рази ( до 4 184 млн. дол. США).

Рис. 3.2 Структура операційної діяльності

Серед найбільш помітних змін у структурі операційної діяльності можна відзначити зростання в 2011р такої статті як знецінення нематеріальних активів на 3323,53% ( з 85 млн. дол. США до 2910 млн. дол. США), що є позитивним моментом та змушує, спонукає компанію для проведення нових НДДКР. Також варто відзначити значне зростання (1044,44%) дебіторської заборгованості (з -99 млн. дол. США до 1 133 млн. дол. США), що є негативною тенденцією, оскільки зменшує кількість грошових коштів в обороті компанії, зменшує ліквідність компанії та знижує ефективність використання даних грошових ресурсів.

Інвестиційна діяльність компанії AT&T в 2011р. мала наступний вигляд:

· Капітальні витрати (20 110) млн. дол. США 83,69%

· Приріст вартості будівництва (162) млн. дол. США 0,67%

· Чисті грошові надходження в результаті поглинань (2 368) млн. дол. США 9,85%

· Продаж інвестицій 1 301 млн. дол. США 5,41%

· Чиста купівля-продаж цінних паперів 62 млн. дол. США 0,26%

· Інші інвестиції 27 млн. дол. США 0,11%

Як ми бачимо, капітальні витрати є домінуючою складовою у структурі інвестиційної діяльності компанії AT&T займаючи 83,7% у загальних чистих грошових надходженнях від інвестиційної діяльності. Цей показник є від'ємним оскільки компанія здійснює інвестиції у будівництво і вилучає кошти з обігу підприємства. Також, виходячи із структури інвестиційної діяльності, компанія AT&T в 2011 році здійснила поглинання іншої компанії на суму 2 368 млн. дол. США. Позитивне значення чистої купівлі-продажу цінних паперів ( 62 млн. дол. США) свідчить про те, що компанія здійснила випуск власних ЦП, на суму ЦП, які вона придбала.

Темпи приросту основних статей інвестиційної діяльності компанії AT&T наведені на рис. 3.3.

Рис.3.3 Структура інвестиційної діяльності

Як видно з рис. 3.3 найбільшим приростом характеризується зростання продажу інвестицій в 2010році на 537,6% ( до 1 830 млн. дол. США). Однак в 2011 році цей показник знизився на 29% (до 1 301 млн. дол. США). Капітальні витрати мають позитивний тренд до стабільного зменшення. Їх приріст скоротився з 18% до 3% за останні 3 роки. Найзначнішим приростом в 2011р. стало зростання чистої купівлі-продажу ЦП на 162,1% ( до 62 млн. дол. США). За цим показником в 2010р. спостерігалося зниження абсолютних значень майже втричі ( з 55 млн. дол. США до -100 млн. дол. США).

Структура фінансової діяльності компанії AT&T складається з таких основних елементів як чиста зміна короткострокової заборгованості, емісія довгострокових зобов'язань, погашення довгострокового боргу, емісія акцій, дивіденди виплачені та інша фінансова діяльність. Структура фінансової діяльності та темпи приросту компанії протягом досліджуваного періоду наведена в табл. 3.2.

Табл.3.2. Структура та темпи приросту фінансової діяльності

Частка 2011

Темп приросту

Частка 2010

Темп приросту

Частка 2009

Чиста зміна короткострокової заборгованості

5,80%

-202,07%

6,75%

134,32%

12,66%

Емісія довгострокових зобов'язань

28,35%

255,08%

9,47%

-72,61%

26,42%

Погашення довгострокового боргу

27,05%

18,51%

39,38%

-7,42%

28,01%

Емісія акцій

0,85%

374,00%

0,21%

78,57%

0,09%

Дивіденди виплачені

36,33%

-2,58%

42,01%

-2,54%

31,31%

Інша фінансова діяльність

1,61%

12,23%

2,18%

-10,75%

1,51%

Чисті грошові надходження від фінансової діяльності

100,00%

26,49%

100,00%

-9,24%

100,00%

Компанія AT&T має велику кількість акціонерів і тому така стаття як виплата дивідендів є найбільшою у структурі фінансової діяльності. Ця стаття є від'ємною і впродовж досліджуваного періоду в середньому становила 36,5%. Емісія довгострокових зобов'язань компанії коливалась в межах від 9,5% до 28,4%. Частка погашення довгострокового боргу була стабільною на рівні 27,5%, однак в 2010 році вона зросла до 39,4%. Найбільший темп приросту компанії в розділі фінансова діяльність продемонстрував показник емісії акцій, який в 2011 році зріс на 374% (до 237 млн. дол. США). Найнегативнішою тенденцією впродовж 2009-2011рр. було зменшення чистої короткострокової заборгованості на 202,1% (до -1 625 млн. дол. США).

На останок дослідження руху грошових коштів компанії AT&T варто зазначити зміни у чистому збільшенні (зменшенні) готівкових коштів та їх еквівалентів, готівкових коштів та їх еквівалентів на початок та на кінець року, що наведено на рис.3.4.

Рис.3.4. Динаміка готівкових коштів

Отже, виходячи з рис. 3.4 в 2010 році спостерігалося 214% зменшення чистих готівкових коштів (до -2 304 млн. дол. США), що, в свою чергу, вплинуло на показник готівкових коштів на кінець періоду, який продемонстрував найнижчий абсолютний рівень впродовж 2009-2011рр. ( 1 437 млн. дол. США).

актив капітал прибуток банкрутство

4. Звіт про прибуток

Консолідований звіт про прибуток свідчить про результати роботи за фінансовий рік. Цей документ показує прибуток або збиток компанії в наслідок її підприємницької діяльності. Звіт про прибуток корпорації AT&T наведений в табл. 4.1.

Табл.4.1 Звіт про прибуток

AT&T Inc.

Звіт про прибуток

млн. дол. США

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

Операційний дохід

Бездротовий зв'язок

56 726

53 510

51 432

Передача інформації

29 606

27 555

28 761

Телефонія

25 131

28 332

24 311

Інший дохід

15260

14883

13854

Всього операційний дохід

126 723

124 280

118 358

Операційні витрати

Собівартість послуг (не враховуючи амортизацію)

57 374

52 379

51 726

Комерційні, господарські та адміністративні витрати

38 844

32 864

35 915

Знецінення нематеріальних активів

2 910

85

-

Амортизація

18 377

19 379

19 515

Всього операційні витрати

117 505

104 707

107 156

Операційний прибуток (збиток)

9 218

19 573

11 202

Витрати на сплату відсотків

3 535

2 994

3 172

Чистий прибуток дочірніх акціонерних товариств

784

762

618

Інший чистий прибуток (збиток)

249

897

407

Прибуток (збиток) від триваючих операцій до оподаткування

6 716

18 238

9 055

Податок на прибуток

2 532

(1 162)

1 473

Прибуток (збиток) від триваючих операцій

4 184

19 400

7 582

Прибуток від зупиненої діяльності за вирахуванням податку

-

779

184

Чистий прибуток (збиток)

4 184

20 179

7 766

Виплата відсотків міноритарним акціонерам

(240)

(315)

(410)

Чистий дохід (збиток) після виплати відсотків міноритарним акціонерам

3 944

19 864

7 356

Дохід від звичайної акції базисної вартості (дол. США)

0,66

3,36

1,24

Дохід від звичайної акції заниженої вартості (дол. США)

0,66

3,35

1,23

Середньозважена кількість випущених звичайних акцій

Базисна вартість

5 928

5 913

5 923

Занижена вартість

5 950

5 938

5 960

Впродовж досліджуваного періоду найбільш вдалим в фінансовому плані, зокрема в контексті одержання прибутку для компанії AT&T став 2010 рік, коли чистий дохід був зафіксований на рівні 19 864 млн. дол. США, що на 170% більше ніж в попередньому році. Також 2010 рік характеризується найвищим показником доходу від звичайної акції (3,35 дол. США) протягом трьох останніх років. Для повнішого розуміння операційного доходу компанії розглянемо його структуру, яка наведена на рис.4.1.

Рис.4.1 Структура операційного доходу

Структура операційного доходу компанії AT&T є стабільною. Основним дохідним напрямком є бездротовий зв'язок, який складає майже 50% загального доходу компанії. Передача інформації та телефонія є наступними дохідними статтями компанії, частки яких в загальній структурі доходу становлять 23,64% та 21,8% відповідно. В абсолютних показниках найбільша зміна відбулася в 2010 році, коли дохід за показником телефонія зріс на 16,5% ( до 28 332 млн. дол. США).

Порівнюючи операційні доходи та витрати компанії можна встановити рівень ефективності ведення бізнесу і тому з цією метою нам необхідно деталізувати структуру операційних витрат, яка знаходиться в табл.4.2.

Табл.4.2. Структура операційних витрат

Операційні витрати

Частка 2011

Темп приросту

Частка 2010

Темп приросту

Частка 2009

Собівартість послуг (не враховуючи амортизацію)

48,83%

9,54%

50,02%

1,26%

48,27%

Комерційні, господарські та адміністративні витрати

33,06%

18,20%

31,39%

-8,50%

33,52%

Знецінення нематеріальних активів

2,48%

3323,53%

0,08%

-

0,00%

Амортизація

15,64%

-5,17%

18,51%

-0,70%

18,21%

Всього операційні витрати

100

12,22%

100

-2,29%

100

З табл.4.2 можна виділити наступні тенденції:

· Загальне зростання знецінення матеріальних активів ( зокрема зростання в 2011р. на 3323,5% до 2 910 млн. дол. США)

· Зменшення частки амортизації в загальних операційних витратах з 18,2% до 15,6%

· Зростання абсолютної величини собівартості послуг впродовж 2009-2011рр. на 10,9% (до 57 374 млн. дол. США)

· Зростання комерційних господарських та адміністративних витрат щорічно в середньому на 4,1%.

Динаміка чистого доходу компанії AT&T наведена на рис.4.2

Рис.4.2

З Рис.4.2 ми бачимо, що після 170% зростання в 2010 році, в 2011р. відбувся значний спад. Абсолютне значення чистого доходу компанії знизилося на 78,4% до 3 944 млн. дол. США. Для встановлення причини такого падіння варто розглянути основні складові чистого доходу, які наведені на рис.4.3.

Рис.4.3 Структура чистого доходу

Основними причинами падіння чистого доходу AT&T в 2011р. є:

§ Скорочення прибутку від зупиненої діяльності ( з 779 млн. дол. США до 0 млн. дол. США)

§ Збільшення податку на прибуток в 3 рази ( з -1 162 млн. дол. США до 2 532 млн. дол. США)

§ Збільшення на 18% витрат пов'язаних із сплатою відсотків ( до 3 535 млн. дол. США)

§ Скорочення операційного прибутку на 47,1% ( до 9 218 млн. дол. США)

Компанія AT&T емітує переважно звичайні акції. В звіті про прибуток компанії є стаття виплата відсотків мінори тарним акціонерам, тобто особам, які володіють "непідконтрольним" пакетом акцій. Виходячи з цього, AT&T зосереджує увагу на випуску звичайних акцій, що є позитивним для акціонерів-власників звичайних акцій, адже основна частина чистого прибутку компанії йде саме до власників цих акцій. Динаміка середньорічної кількості звичайних акцій як базисної так і заниженої вартості є стабільною і кількість цих акцій коливалась впродовж досліджуваного періоду в межах від 5 913 млн. шт. до 5 960 млн. шт..

А от динаміка чистого прибутку на одну звичайну акцію як базисної так і заниженої вартості є досить цікавою. Вона відображає стан справ чистого прибутку компанії, адже його сума і визначає величину чистого прибутку на одну звичайну акцію, що є ринковим індикатором ефективності діяльності компанії. Звичайні акції компанії AT&T мали різноманітні тренди зростання/падіння протягом 2009-2011рр., що наведено на рис.4.4.

Рис.4.4. Динаміка чистого прибутку на одну звичайну акцію

Рис. 4.4 демонструє, що значних розбіжностей між доходом від звичайної акції базисної та заниженої вартості не існує. Існує розбіжність між величиною цього показника по роках. В 2010 чистого прибутку на одну звичайну акцію зріс на 171% (до 3,36 дол. США), а в 2011 році скоротився на 80,4% (до 0,66 дол. США). Це, безперечно, є негативною тенденцією для компанії, оскільки залучення певної суми коштів шляхом емісії акцій буде вимагати від компанії випуску більшої кількості акцій, що також, в свою чергу, зменшує ціну на них на ринку через надмірну їх пропозицію.

5. Розрахунок фінансових показників компанії методом коефіцієнтів

Коефіцієнти ліквідності

У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприємства виступає його ліквідність і платоспроможність. Ліквідність підприємства - це його здатність перетворити свої активи в кошти платежу для погашення короткострокових зобов'язань, тобто бути платоспроможним. Основні коефіцієнти ліквідності компанії AT&T наведені в табл.5.1.

Табл.5.1 Показники ліквідності AT&T 2009-11

Ліквідність

2011

Темп

приросту

2010

Темп

приросту

2009

Загальна

1,64

-4,0%

1,71

6,0%

1,61

Поточна

0,75

25,0%

0,60

-9,7%

0,66

Швидка

0,63

24,3%

0,51

-13,9%

0,59

Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов'язання з оборотних коштів. Для нормального функціонування підприємства даний показник має коливатися в допустимих межах від 1,5 до 2,5. Впродовж досліджуваного періоду показник знаходився в рекомендованих межах. В 2011 році спостерігалося зменшення значення коефіцієнту на 4% переважно за рахунок зростання загальних зобов'язань компанії на 4,5% (до 164 547 млн. дол. США).

Коефіцієнт поточної ліквідності або коефіцієнт покриття визначає відношення поточних активів до поточних зобов'язань і показує скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів. Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім якщо воно перевищує 1. Аналіз показав, що показник є меншим за рекомендовані межі. В середньому за останні 3 роки він становив 0,67. Тобто на 1млн. зобов'язань припадає від 0,6 до 0,75 млн. активів. Така тенденція свідчить про те, що компанія має ймовірність неплатежів, що збільшує вартість кредиторської заборгованості. Тому компанії необхідно нарощувати поточні активи, зокрема такі статті як гроші та грошові еквіваленти. Саме цим компанії AT&T займалася в 2011 році, збільшивши гроші та грошові еквіваленти більш ніж вдвічі (до 3 185 млн. дол. США), що в свою чергу призвело до зростання показника поточної ліквідності на 25% (до 0,75).

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, яку частину поточних зобов'язань підприємство спроможне погасити у найближчі терміни за рахунок які швидко реалізуються (грошові кошти та їх еквіваленти, фінансові інвестиції, дебіторська заборгованість), віднімається вкладення в запаси і незавершене виробництво з їх повільною оборотністю. Для нормального функціонування підприємства даний показник має перевищувати 0,6. Коефіцієнт швидкої ліквідності компанії AT&T лише в 2011 році задовольняв рекомендоване значення. В 2010 році значення даного показнику зменшилося на 13,9% через зменшення поточних активів на 14,3% ( до 20 854 млн. дол. США). Для покращення стану справ компанії варто зменшувати час оборотності запасів і незавершеного виробництва, адже ці кошти є замороженими і чим менший термін їх використання тим вищою є платоспроможність підприємства.

Коефіцієнти структури капіталу

Коефіцієнти структури капіталу (або коефіцієнти боргу) показують боргове навантаження на капітал корпорації тобто демонструють спроможність компанії обслуговувати зовнішній борг.

Коефіцієнт заборгованості або фінансового левериджу показує частку фінансування підприємства за рахунок зобов'язань компанії. Визначається діленням суми короткострокового та довгострокового боргу на активи підприємства. Для AT&T значення даного показнику наведені на рис.5.1.

Рис.5.1. Коефіцієнт фінансового левериджу AT&T (2009-2011)

Як видно з рис.5.1. значення показника фінансового левериджу компанії протягом досліджуваного періоду не задовольняло значення верхньої та нижньої межі. Отже фінансування активів підприємства за рахунок зобов'язань значно перевищує рекомендовані значення. Компанії AT&T необхідно зменшувати короткостроковий та довгостроковий борг, оскільки кредитори в подальшому будуть підвищувати вартість фінансових ресурсів, через надмірний борговий тягар AT&T. Лінійний тренд має позитивну динаміку так як показник фінансового левериджу зменшується і прямує до верхньої межі. Значення даного показника зменшується щорічно в середньому на 1,43%. Прогнозоване значення коефіцієнту заборгованості на 2012 рік таким чином становить 23,64%. Ймовірність такого прогнозу становить 90,07% виходячи з коефіцієнту детермінації даного лінійного тренду.

Коефіцієнт квоти власника (D/E) визначає боргове навантаження на акціонерний капітал компанії і розраховується шляхом ділення довгострокового боргу на власний капітал компанії. Коефіцієнт квоти власника компанії AT&T наведено на рис. 5.2.

Рис.5.2 Коефіцієнт квоти власника (2009-11)

Показник D/E впродовж досліджуваного періоду коливався в межах 52,7% - 63,2%, тобто боргове навантаження на акціонерний капітал компанії було помірним. Тенденція за даним показником має бути спадною, з метою зменшення боргового навантаження і коефіцієнт має прямувати до нулю. В нашому випадку ми навпаки маємо зростаючу динаміку, оскільки за останні 3 роки коефіцієнт квоти власника зріс на 10,5% (з 57,9% до 63,2%). Причинами цього є фінансові показники 2011 року, в якому паралельно зріс довгостроковий борг на 3,9% (до 61 300 млн. дол. США) та зменшився власний капітал на 5,4% (до 105 797 млн. дол. США). Компанії AT&T навпаки необхідно збільшувати власний капітал і залучати кошти не за рахунок боргу, а за рахунок додаткових емісій акцій.

Коефіцієнт покриття відсотків (P/I) визначає здатність компанії здійснювати виплати по відсоткам. Даний коефіцієнт розраховується як відношення прибутку ( до виплати податків і відсотків) до відсотків за боргом. Данні цього показника наведені в табл..5.2.

Табл.5.2 Коефіцієнт покриття відсотків

AT&T

2011

Темп приросту

2010

Темп приросту

2009

Операційний прибуток (збиток)

9218

-52,9%

19573

74,7%

11202

Витрати на сплату відсотків

3535

18,1%

2994

-5,6%

3172

P/I

2,60764

-60,1%

6,53741

85,1%

3,53153

Загалом значення даного коефіцієнту мають від'ємну динаміку, що є негативною тенденцією для підприємства. Сума прибутку, яка забезпечувала погашення відсотків з 2009 по 2011 рік зменшилася на 34,6% до 2,61 раз. Найбільш помітну динаміку коефіцієнту покриття відсотків впродовж досліджуваного періоду було помічено в 2010 році, коли значення даного показника зросла на 85,1% до 6,54 разів. Причинами такої позитивної зміни є зменшення виплат по відсоткам на 5,6% ( до 2 994 млн. дол. США) та зростання операційного прибутку на 74,7% до 19 573 млн. дол. США.

Коефіцієнти оборотності активів

Проблема оборотності активів є надзвичайно важливою в контексті підвищення ефективності фінансової діяльності компанії. Значення показників оборотності короткострокових та довгострокових активів визначають ступінь ділової активності компанії.

Коефіцієнт оборотності запасів (inventory turnover) є вагомим в контексті поліпшення ліквідності компанії, визначається як відношення продажів до запасів компанії. З метою прискорення оборотності коштів даний показник має демонструвати позитивно зростаючу тенденцію, через зменшення термінів зберігання запасів на підприємстві. Значення коефіцієнту оборотності запасів наведено на рис. 5.3.

Рис.5.3. Коефіцієнт оборотності запасів AT&T (2009-11)

Значення коефіцієнту має постійну тенденцію до зменшення, що є негативною динамікою. Запаси AT&T в процесі продажу в 2009 році оберталися 43,7 рази, а в 2011р. на 19,7% менше - лише 35,1 раз. Причинами від'ємного тренду є зростання суми запасів компанії за останні 3 роки на 33,4% до 3 611 млн. дол. США.

Коефіцієнт оборотності (окупності) активів (S/A) є вагомим показником ефективності використання капіталу і відображає швидкість перетворення запасів на готову продукцію та потім у грошову форму. Визначається даний коефіцієнт як відношення продажів до активів підприємства. Значення показника S/A для компанії AT&T наведено на рис. 5.4.

Рис.5.4. Коефіцієнт оборотності активів (2009-2011)

Незважаючи на позитивну динаміку показника, яки зростає щорічно на 1 відсотковий пункт, абсолютне значення є негативним. На 1 млн. дол. США активів компанія одержує від 440 до 470 тис. дол. США, що свідчить про низьку окупність. Компанії першочергово необхідно розширювати власну клієнтську базу і обсяг продажів, концентруючи увагу насамперед на обсягах продажів, а не на отриманні прибутків. Тобто компанія може використовувати значні фінансові ресурси в 2012 році на маркетинг власної продукції, а вже в подальших роках піклуватися про прибуток.

Коефіцієнт оборотності поточних активів (S/Ac) визначає ефективність використання поточних ресурсів і розраховується шляхом ділення продажів на поточні активи. S/Ac для компанії AT&T розрахований на рис 5.5.

Рис.5.5 Коефіцієнт оборотності поточних активів (2009-11)

Як видно з рис.5.5 тренд коефіцієнту окупності поточних активів є позитивним і свідчить про те, що значення коефіцієнту зростає в середньому на 6,2%. Прогнозоване значення S/Ac в 2012 році складає 5,83, однак достовірність такого прогнозу є низькою, через незадовільне значення коефіцієнту детермінації даного тренду (0,33). Отже, в 2011 році даний коефіцієнт становив 5,5 раз, що свідчить про ефективне використання поточних активів.

Коефіцієнти прибутковості є показниками кінцевого результату діяльності підприємства. Прибутковість визначається швидкістю обороту активів, ступенем їх покриття, боргом, ліквідністю, співвідношенням зобов'язань і акціонерного капіталу та іншими показниками. Основні показники прибутковості компанії AT&T наведені в табл.5.3.

Табл.5.3 Основні показники прибутковості (2009-11рр.)

AT&T

2011

2010

2009

Profit Margin

3,3%

16,2%

6,6%

ROA

1,5%

7,5%

2,9%

ROE

4,0%

18,0%

7,6%

ROI

19,7%

94,1%

43,4%

Загалом еталонним періодом можна вважати 2010 рік, в якому були зафіксовані найвищі показники по всім коефіцієнтам прибутковості. Єдиним поясненням даної ситуації є зростання чистого прибутку в 2010 році на 159,8% до 20 179 млн. дол. США. В структурі чистого прибутку в даному періоді варто відзначити такі основні позитивні динаміки як зростання операційного доходу на 4,2% та зменшення операційних витрат на 2,7%. 2011 рік продемонстрував падіння по всім показникам прибутковості, через зменшення чистого прибутку на 79,3% (до 4 184 млн. дол. США). У структурі чистого прибутку до його зменшення призвело зростання операційних витрат на 12,2% ( до 117 505 млн. дол. США).

Коефіцієнт норми прибутку (Profit Margin) визначає частку чистого прибутку у сумі продаж та свідчить про рентабельність реалізації. Значення даного коефіцієнту для компанії AT&T наведено на рис. 5.6.

Рис.5.6 Коефіцієнт норми прибутку (2009-11рр.)

Коефіцієнт норми прибутку має спадну динаміку і у 2011 році порівняно із 2009 роком зменшився рівно в 2 рази до 3,3%. Це свідчить про те, що кожний 1 млн. дол. США приносить 33 тис. дол. США. Компанії АТ&Т варто в подальшому прагнути до зростання саме чистого прибутку.

Коефіцієнт прибутковості активів (ROA) визначає суму прибутку на 1 одиницю активів. Показник визначається співвідношенням чистого прибутку до суми активів. ROA визначає рентабельність активів, тобто відображає ефективність використання активів компанії для генерації виручки. Коефіцієнт норми прибутку на власний капітал ( ROE) є мірилом ефективності використання власного капіталу та свідчить про віддачу на власний капітал. Досягнення максимальних значень саме по даному показнику є головним завданням діяльності будь-якої компанії. Значення коефіцієнтів ROA та ROE для AT&T наведено на рис.5.7.

Рис.5.7. ROA та ROE (2009-11рр.)

Виходячи з отриманих даних коефіцієнт норми прибутку на власний капітал знаходився в межах від 4% до 18%, тобто кожний долар акціонерного капіталу створює від 4 до 18 центів чистого прибутку. Чим вищий є даний показник тим більш задоволеними є акціонери і тим вищою буде ціна котирування акцій компанії на ринку. Коефіцієнт прибутковості активів впродовж досліджуваного періоду становив в середньому 5,6%, тобто кожний долар активів створює 5,6 центів чистого прибутку.

Коефіцієнт рентабельності інвестицій (ROI) показує рівень прибутковості інвестицій, що здійснила компанія. Значення коефіцієнту для компанії AT&T наведено на рис.5.8.

Рис.5.8. Коефіцієнт рентабельності інвестицій (2009-11рр.)

Незважаючи на негативну тенденцію до зниження даного показника, який знизився на 23,7 відсоткових пункти (до 19,7%), загалом компанія є прибутковою, що свідчить про позитивний фінансовий стан компанії AT&T та спонукає до подальших інвестиційних вкладень.

Коефіцієнти ринкової вартості акцій є основними показниками виміру фінансового стану компанії для потенційних інвесторів. Основні коефіцієнти ринкової вартості акцій компанії AT&T наведені в табл.5.4.

Табл. 5.4 Показники ринкової вартості акцій (2009-11рр.)

Market value ratios

2011

Темп приросту

2010

Темп приросту

2009

Price/earnings ratio

43,7

520,3%

7,04

-70,3%

23,73

Price/book value per share

1,6

18,6%

1,4

-20,2%

1,71

R/S

0,66

-82,0%

3,66

195,2%

1,24

D/S

5,7%

-1,2%

5,8%

3,6%

5,6%

Коефіцієнт ринкова ціна/прибуток на 1 акцію (Price/earnings ratio), показує, яку суму інвестор згоден сплачувати за оголошений прибуток на акцію. Показник визначається як співвідношення ринкова ціна акції на прибуток на акцію. Впродовж досліджуваного періоду було помічено значне зростання даного показника в 2011 році на 520,3% до 43,7. Тобто ринкова оцінка акції була вищою за прибуток на акцію в 43,7 разів. Поясненням цього є зменшення прибутку на акцію майже в 6 разів до 66 центів за одну акцію. Така тенденція є негативною для інвесторів, адже свідчить про низьку прибутковість акцій компанії та спонукає їх до пошуку нових інвестиційних активів. Тому компанія AT&T має збільшувати загальний чистий прибуток, з метою збільшення абсолютного значення прибутку на 1 акцію.

Коефіцієнт ціна/балансова вартість на одну акцію (Price/book value per share) визначається як співвідношення ринкової ціни акцій до балансової вартості 1 акції. Якщо даний показник є вищим за 1 це свідчить про позитивний імідж компанії на ринку, який відображає ефективність діяльності компанії. Значення P/E для AT&T є вищим за рекомендовану межу і в середньому ринкова оцінка акції перевищує її балансову вартість в 1,57 рази. Відповідно ставлення інвесторів до компанії як емітента акцій на ринку є позитивним.

Чистий дохід на акцію (R/S) визначається як відношення чистого прибутку (збитку) компанії до середньорічної кількості простих акцій в обігу. За даним показником визначається дохідність цих цінних паперів на ринку. В 2010 році значення R/S компанії AT&T зросло майже на 200% до 3,66 дол. На одну акцію. Відповідно якщо ринкова ціна даної акції в цьому періоді становила 25,79 дол. США, то дохідність акцій як фінансового активу склала 14,2%. Такі показники діяльності компанії нажаль не продовжилися в 2011 році, коли дохідність акцій у відсотковому виразі склала 2,3%.

Коефіцієнт дивідендів на одну акцію (D/S) - відношення дивідендів до числа акцій протягом одного періоду. Визначає термін окупності інвестицій в акції. В нашому дослідженні даний показник компанії AT&T був стабільним та становив 5,7% щорічно. Отже окупність даних акцій для інвестора складає 17,5 років. Однак варто відзначити також і зростання загальної вартості акцій, що додатково приносить від 2,3% до 14,2% доходу. Стабільність доходів по дивідендам та відносно високе значення цього доходу роблять акції компанії привабливим активом для інвестування.

6. Прогнозування ймовірності банкрутства на основі відносних показників фінансового стану

Для прогнозування ймовірності банкрутства компанії AT&T використаємо модель Альтмана. Загальний економічний сенс моделі являє собою функцію від деяких показників, що характеризують економічний потенціал підприємства і результати його роботи за минулий період. Ми застосуємо п'ятифакторну модель Альтмана. Вона використовується для акціонерних товариств, чиї акції котируються на ринку, тобто підходить для компанії AT&T. Точність прогнозу в цій моделі на горизонті одного року становить 95%, на два роки - 83%. Формула її розрахунку має вигляд:

Z = 1,2 * Х1 + 1,4 * Х2 + 3,3 * Х3 + 0,6 * Х4 + Х5, де

X1 = оборотний капітал до суми активів підприємства. Показник оцінює суму чистих ліквідних активів компанії по відношенню до сукупних активів.

X2 = нерозподілений прибуток до суми активів підприємства, відображає рівень фінансового важеля компанії. X3 = прибуток до оподаткування до загальної вартості активів. Показник відображає ефективність операційної діяльності компанії. Х4 = ринкова вартість власного капіталу / бухгалтерська (балансова) вартість усіх зобов'язань. Х5 = обсяг продажів до загальної величини активів підприємства характеризує рентабельність активів підприємства.

В результаті підрахунку Z - показника для конкретного підприємства робиться висновок:

Якщо Z <1,81 - імовірність банкрутства становить від 80 до 100%;

Якщо 2,77 <= Z <1,81 - середня імовірність краху компанії 35 - 50%;

Якщо 2,99 <Z <2,77 - імовірність банкрутства не велика від 15 до 20%;

Якщо Z <= 2,99 - ситуація на підприємстві стабільна, ризик неплатоспроможності в перебігу найближчих двох років украй малий.

Модель Альтмана для компанії AT&T наведена на рис. 6.1.

На даному підприємстві за досліджуваних 3 періоди результати моделі Альтмана коливались від 0,911 до1,159, а середнє значення склало 1. Такі результати (значення Z ? 1,81) свідчать про те, що підприємство мало ймовірність банкрутства на рівні 80-100%. В 2010 році значення показника зросло на 27,2%. Причиною такого зростання є зростання власного капіталу компанії на 9,4% до 111 950 млн. дол. США. Динаміка значень моделі Альтмана має зростаючий характер, фінансова стійкість підприємства покращується на 0,94% щорічно. Коефіцієнт достовірності апроксимації становить 0,0047, що свідчить про слабку відповідність лінії тренду точкам, які відповідають результатам моделі за відповідний період. Тому дана модель не може точно визначити ймовірність банкрутства на підприємстві і для подальшого аналізу необхідно обрати іншу модель.

Модель Спрінгейта була побудована за допомогою покрокового дискримінантного аналізу методом, що розробив Альтман. За допомогою даної моделі досягається 88% точності достовірної майбутньої неплатоспроможності на період уперед. На аналізованому підприємстві значення моделі Спрінгейта в середньому дорівнює 1,077, що задовольняє нижню межу в 0,862. Однак в 6 періоді значення показника знизилося на 65,8% ( з 1,149 до 0,693) за рахунок зменшення оборотних активів підприємства на 27,9% (з 1192 до 932 тис у о) та зменшення фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування в 15,5 разів (з 155 до 10 тис у о). В наступному періоді відбулося зростання значення Z на 55,6% (з 0,693 до 1,079). Це є наслідком зростання виручки від реалізації на 25,6% (з 1111 до 1396 тис у о) та зростання фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування в 11,5 разів (з 10 до 115 тис у о). Динаміка значень моделі Спрінгейта має спадний характер, про що свідчить від'ємний коефіцієнт тренду -0,00004. Це означає що фінансовий стан підприємства погіршується щоквартально на 0,004%. Аналіз тренду за допомогою коефіцієнта достовірності апроксимації демонструє значення 0,0017. Це свідчить про не точну відповідність лінії тренду до відповідних значень моделі за відповідні періоди, що пояснюється різкими змінами таких статтей як фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування, оборотні активи та виручка від реалізації.

Рис.6.2. Модель Спрінгейта

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сутність, класифікація та структура довгострокових зобов'язань. Розрахунок коефіцієнтів левериджу, концентрації позикового капіталу та ліквідності з метою оцінки фінансового стану АВ ТОВ "Агроцентр К". Аналіз податкового навантаження на підприємстві.

  дипломная работа [309,1 K], добавлен 24.08.2014

 • Оцінка структури капіталу, ліквідності та платоспроможності ТОВ "Вланик". Аналіз забезпечення оборотних активів власними джерелами фінансування. Прогнозування ймовірності банкрутства фірми. Пропозиції щодо поліпшення фінансової стійкості підприємства.

  курсовая работа [110,7 K], добавлен 22.02.2012

 • Структурний аналіз активів. Аналіз ефективності використання поточних активів підприємства. Причини зміни оборотних активів. Довгострокові, поточні, непередбачені зобов’язання. Оцінювання позитивної і негативної динаміки запасів, грошових коштів.

  курсовая работа [26,9 K], добавлен 13.11.2010

 • Економічний аналіз діяльності ПАТ "Укртелеком" на основі бухгалтерської та управлінської звітності. Оцінка фінансового стану підприємства за допомогою інтегральної моделі оцінювання. Ризик банкрутства, інвестиційна привабливість, структура капіталу.

  отчет по практике [621,5 K], добавлен 30.10.2015

 • Аналіз фінансових результатів діяльності торговельного підприємства. Динаміка структури активів. Аналіз показників оборотності та рентабельності сукупних активів організації, обсягів джерел формування оборотних активів, структури власного капіталу.

  курсовая работа [57,2 K], добавлен 21.03.2011

 • Аналіз необоротних і оборотних активів, дебіторської і кредиторської заборгованості, власного капіталу, прибутковості, структури грошових потоків, платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості підприємства. Оптимізація результатів його діяльності.

  курсовая работа [221,9 K], добавлен 17.04.2016

 • Оцінка майнового стану підприємства компанії ВАТ "Софія" та динаміка його змін. Проведення стратегічного аналізу на основі "п'яти сил Портера". Аналіз загрози банкрутства, фінансової стійкості, ліквідності, ділової активності, рентабельності підприємства.

  контрольная работа [77,6 K], добавлен 07.02.2014

 • Інформаційна база фінансового аналізу, баланс підприємства і звіт про рух грошових коштів. Оцінка показників майнового стану, фінансової стійкості, ліквідності, ділової активності та рентабельності ВАТ "Електровимірювач", перспективи його розвитку.

  курсовая работа [87,3 K], добавлен 05.03.2011

 • Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. Оцінка активів, пасивів, та платоспроможності. Аналіз руху грошових коштів, фінансової стійкості та ділової активності. Комплексна рейтингова оцінка підприємства.

  курсовая работа [140,1 K], добавлен 23.12.2015

 • Теоретичні основи банкрутства. Причини та види банкрутства підприємства. Аналіз сучасних методів і моделей оцінки ризику банкрутства. Система показників Вільяма Бівера. Аналіз фінансового стану підприємства. Показники ділової активності, майнового стану.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 11.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.