Фінансовий аналіз господарської діяльності підприємства ПАТ "Електровимірювач"

Інформаційна база фінансового аналізу, баланс підприємства і звіт про рух грошових коштів. Оцінка показників майнового стану, фінансової стійкості, ліквідності, ділової активності та рентабельності ВАТ "Електровимірювач", перспективи його розвитку.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 05.03.2011
Размер файла 87,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

ПВНЗ "Європейський університет"

Житомирська філія

Кафедра "Фінанси"

З дисципліни "Фінансовий аналіз"

на тему "Фінансовий аналіз господарської діяльності підприємства ПАТ "Електровимірювач"

Виконала:

студентка V курсу

групи ФБ - 08

факультету економіки та

менеджменту

Житомир - 2011

Зміст

Вступ

I. Теоретична частина фінансового аналізу

1. Інформаційна база фінансового аналізу

1.1 Баланс підприємства

1.2 Фінансові результати

1.3 Звіт про рух грошових коштів

1.4 Аналіз показників майнового стану підприємства

1.5 Аналіз показників фінансової стійкості підприємства

1.6 Аналіз показників ліквідності

1.7 Аналіз показників ділової активності підприємства

1.8 Аналіз показників рентабельності підприємства

II. Практична частина фінансового аналізу

2. Розрахунок фінансових показників діяльності підприємства

2.1 Аналіз показників майнового стану підприємства

2.2 Аналіз показників фінансової стійкості підприємства

2.3 Аналіз показників ліквідності підприємства

2.3 Аналіз показників ділової активності підприємства

2.4 Аналіз показників рентабельності підприємства

2.6 Звіт виконаного аналізу фінансової звітності підприємства

III. Перспективи розвитку ВАТ "Електровимірювач"

Додатки

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Підприємство "Електровимiрювач" засновано 14 листопада 1956 року.

Найпершим видом продукції були вимикачі для електричних ламп. Згодом після цього підприємство започаткувало виробництво першого приладу Ц20. У 1959 році підприємство "Електровимiрювач" почало виробляти такi пристрої специфічного використання, як прилади радіозв'язку для армії. В 1961 році було виготовлено перший прилад Ц430/1, розроблений власними силами. Згодом переляк продукції був доповнений електромузичними інструментами, апаратами обробки даних та приладами контролю якості електроенергії. Електронні музичні інструменти користувалися попитом, а у 1975 році на мiжнароднiй виставці одержав високу оцінку електронний баян "Естрадин-8Б". З часом підприємство стало постійним учасником ВДНГ. У 1979 році на базi підприємства та його філії було створено виробниче об`єднання "Електровимiрювач", продукція якого експортувалася у більш ніж 50 країн свiту, у тому числі: Великобританію, Францію, ФРН, Японію. До 1992 року "Електровимiрювач" розробив більше 60 типів аналогових та цифрових приладів i з року в рік нарощував обсяги їх виробництва. Відкрите акціонерне товариство "Електровимiрювач" засновано відповідно до рішення Фонду державного майна України від 05.11.1996 р. № 81-АТ шляхом перетворення державного підприємства житомирське ВО "Електровимiрювач" у відкрите акціонерне товариство. У 90-х роках, підприємство знаходилося на найвищому щаблі розвитку, було великим підприємством з кiлькiстю працівників понад 6 тисяч та широким асортиментом продукції. Виробництво та обсяг продажу готових вимірювальних приладів у 1991 році сягали біля 700 тис. одиниць продукції. Після розпаду Радянського Союзу підприємство зазнало швидкого занепаду. Обсяг виробництва постійно падав, перелік продукції також скорочувався. Скорочувалася i чисельність працівників. Виробничі потужності використовувалися лише на 3-5 %. Почався пошук шляхів поліпшення становища. Було прийнято рішення про реструктуризацію ВАТ.

В 1998 році на базi пiдроздiлiв ВАТ було створено 11 дочірніх підприємств, що входять до господарського товариства відповідно до ст. 41 Закону України "Про господарські товариства". А у наступному році була організована спільна діяльність. Все це дало змогу підприємству вижити у тi тяжкі часи. Виробництво почало потроху відроджуватися, випускати комбіновані електровимірювальні пристрої, модернізувати старі.

Знову почали купувати прилади партнери з Росії, Бiлорусiї, Казахстану. Обсяг реалізації значно зріс. Відсутня заборгованість iз заробітної плати працівникам ВАТ.

В останні роки ВАТ "Електровимiрювач" проводить велику роботу по відновленню виробництва електровимірювальних приладів з одночасною їх модернізацією для використання в різних галузях народного господарства. У 2004 році завершились роботи по включенню ВАТ у державну комплексну програму забезпечення загальноосвiтнiх, професійно-технічних i вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природнично-математичних i технологічних дисциплін.

Проводяться роботи по державному випробуванню та включенню до реєстру засобів вимірювання спеціалізованого прилада для Укртелекому. Все це, дає змогу ВАТ збільшити обсяги виробництва та завантаження виробничих потужностей.

Проте незважаючи на впровадженні нових технологій підприємство в подальшому зазнає великих збитків.

Метою курсової роботи є дослідження фінансової діяльності ВАТ "Електровимірювач", виявлення негативних факторів господарської діяльності та розробка рекомендацій, щодо подолання кризового стану.

I. Теоретична частина фінансового аналізу

1. Інформаційна база фінансового аналізу

1.1 Баланс підприємства

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану служить бухгалтерський баланс підприємства. Його значення настільки велике, що аналіз фінансового стану нерідко називають аналізом балансу. Баланс, що застосовується нині, став більш наочним, і -- що особливо важливо -- пристосованим для вирішення тих завдань, які постали перед аналізом фінансового стану в ринкових умовах. При колишній методиці аналізу вирішальну роль відігравали порівняння значень статей і розділів балансу з їх нормативними величинами, вивчення причин відхилень від нормативу, вивчення впливу цін на стійкість фінансового стану підприємства. Однією з найважливіших особливостей фінансової звітності, застосовуваної нині, є відсутність у ній планових показників та нормативів. В умовах ринку планування втрачає риси централізованого адміністративного керівництва підприємством, а служить передусім виробленню гнучкої стратегії і тактики господарської поведінки підприємства, що прагне зміцнити своє становище при швидкій мінливості ринкової кон'юнктури.

Аналіз фінансового стану за звітний період починається з його загальної оцінки за даними балансу. Для того, щоб аналізувати всі перелічені вище моменти, необхідним етапом, що передує проведенню аналізу, є приведення звітного балансу в таку форму, що, з одного боку робить можливим об'єктивний аналіз, а з другого боку, є максимально зручним для проведення аналітичних розрахунків. Згідно з діючими нормативними документами, баланс зараз складається з оцінки нетто, він уже позбавлений основних регулюючих статей.

Розглянемо більш детально статті балансу (див.додаток 1):

АКТИВИ

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи (010-012) Вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума накопиченої амортизації. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації, яка наводиться у дужках.

Незавершене будівництво (020) Вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва

Основні засоби (030-032) Вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів. У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів (у дужках) та їх залишкова вартість. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу

Довгострокові фінансові інвестиції (040-045) Фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виділяються фінансові інвестиції, які згідно з відповідними положеннями (стандартами) обліковуються методом участі в капіталі

Довгострокова дебіторська заборгованість (050) Заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу Відстрочені податкові активи (060) Сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки

Інші необоротні активи (070) Суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Необоротні активи", крім гудвілу і гудвілу негативного, що виникають при придбанні

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси (100) Вартість запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу

Тварини на вирощуванні та відгодівлі (110) Вартість: дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних із основного стада для реалізації, та молодняка тварин

Незавершене виробництво (120) Витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва і валова заборгованість замовників за будівельними контрактами

Готова продукція (130) Запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва

Товари (140) Вартість товарів, які придбані підприємствами для наступного продажу, без суми торгових націнок

Векселі одержані (150) Заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (160-162) Заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем). У підсумок балансу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів. Сума резерву сумнівних боргів наводиться у дужках

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (170) Дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету

Дебіторська заборгованість за виданими авансами (180) Сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів (190) Сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті тощо, що підлягають надходженню

Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків (200) Заборгованість пов'язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків

Інша поточна дебіторська заборгованість (210) Заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів

Поточні фінансові інвестиції (220) Фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів)

Грошові кошти та їх еквіваленти (230-240) Кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи

Інші оборотні активи (250) Суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Оборотні активи"

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів (270) Витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів

ПАСИВИ

І. Власний капітал

Статутний капітал (300) Зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства

Пайовий капітал (310) Сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами

Додатковий вкладений капітал (320) Акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. Інші підприємства відображають у цій статті суму капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал

Інший додатковий капітал (330) Сума дооцінки необоротних активів, вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу

Резервний капітал (340) Сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (350) - сума нерозподіленого прибутку або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу

Неоплачений капітал (360) Сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу

Вилучений капітал (370) Господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Наступні витрати і платежі (400, 410, 420) Нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел

Забезпечення виплат персоналу (400) Інформація про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включаються до витрат поточного періоду (виплати відпусток, додаткове пенсійне забезпечення тощо). Величина таких виплат на дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок

Інші забезпечення (410) Забезпечення інших наступних витрат і платежів, що не знайшли відображення у інших статтях цього розділу

Страхові резерви (415, 416) Узагальнення інформації про рух коштів страхових резервів (використовується підприємствами, які є страхувальниками відповідно до Закону України "Про страхування")

Цільове фінансування (420) Субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб (в тому числі отримана гуманітарна допомога)

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків (440) Сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням

Інші довгострокові фінансові зобов'язання (450) Сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки

Відстрочені податкові зобов'язання (460) Сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки

Інші довгострокові зобов'язання (470) Сума довгострокових зобов'язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу "Довгострокові зобов'язання"

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків(500) Сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (510) Сума довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу

Векселі видані (520) Сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (530) Сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями)

Поточні зобов'язання за одержаними авансами (540) Сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг)

Поточні зобов'язання із розрахунків з бюджетом (550) Заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства

Поточні зобов'язання з позабюджетних платежів (560) Заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством

Поточні зобов'язання зі страхування (570) Сума заборгованості за відрахуваннями до Пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці (580) Заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату

Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками (590) Заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу

Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків (600) Заборгованість підприємства пов'язаним сторонам та кредиторська заборгованість із внутрішньогосподарських розрахунків

Інші поточні зобов'язання (610) Суми зобов'язань, які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання"

V. Доходи майбутніх періодів

Доходи майбутніх періодів (630) Доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів

Для сучасного аналізу ми скористаємося одним із способів дослідження змін у статтях балансу:

Побудувавши згрупований аналітичний баланс, поєднавши однорідні за складом елементи балансових статей ми глибше і детальніше проаналізуємо всі балансові показники за такою формулою (див. додаток 4):

ДА - абсолютні величини;

Б - баланс

Зміни:

Абсолютних величин (ряд.7дод.:

ДА = А1 - А0 (1.2) де

А1 - абсолютні зміни в звітному році

А0 - абсолютні зміни в минулому році

В структурі (ряд. 8)

Встр = (1.3) де

Б1 - баланс підприємства в звітному році;

Б2 - баланс підприємства в минулому році.

Базові темпи приросту / зниження

Бтемп зниж/приросту = (1.4) де

За допомогою цих формул ми проаналізуємо склад і структуру активів та пасивів підприємства, виявимо "хворі" статті балансу.

1.2 Фінансові результати

В умовах ринкової економіки чистий прибуток є основою економічного та соціального розвитку підприємства. Постійне збільшення чистого прибутку - це стале джерело фінансування розвитку виробництва (реінвестування прибутку), виплати дивідендів, створення резервних фондів, задоволення соціальних і матеріальних потреб працівників підприємства.

Чистий прибуток -- найважливіший показник для оцінювання виробничої та фінансової діяльності підприємства, оскільки відбиває ступінь його активності та фінансового благополуччя, а також ефективність менеджменту. Чистий прибуток є одним з найважливіших джерел збільшення капіталу підприємства. Постійне збільшення прибутку зміцнює конкурентні позиції підприємства на ринку капіталу.

Першочерговим завданням аналізу фінансових результатів є оцінювання динаміки прибутку, виявлення і кількісне оцінювання впливу різних чинників на його розмір, а також оцінювання резервів збільшення прибутку.

Розрізняють такі напрямки аналізу:

ь зміни показників за розглядуваний період (горизонтальний аналіз);

ь структури показників та їх змін (вертикальний аналіз).

Розглянемо статті фінансових результатів більш детально (див.додаток 2):

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010) Загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання інших операцій, пов'язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів

Податок на додану вартість (015) Сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Акцизний збір (020) Підприємства -- платники акцизного збору відображають суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Інші вирахування з доходу (030) Надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без непрямих податків. Зокрема, у цій статті відображають одержані підприємством від інших осіб суми доходів, що за договорами належать комітентам, принципалам тощо

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (035) Визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (040) Виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. У цій статті організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають балансову вартість реалізованих цінних паперів

Валовий прибуток (збиток) (050, 055) Розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Інші операційні доходи (060) Суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо

Адміністративні витрати (070) Загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства

Витрати на збут (080) Витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів) -- витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо

Інші операційні витрати (090) Собівартість реалізованих виробничих запасів; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості; втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг)

Прибуток (збиток) від операційної діяльності(100, 105) Визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат

Дохід від участі в капіталі (110) Дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі

Інші фінансові доходи (120) Дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)

Інші доходи (130) Дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від не операційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства

Фінансові витрати (140) Витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу

Втрати від участі в капіталі (150) Збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться методом участі в капіталі

Інші витрати (160) Собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від не операційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (170, 175) Визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків)

Податки на прибуток (180) Сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"

Прибуток від звичайної діяльності (190, 195) Визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток

Надзвичайні доходи і надзвичайні витрати (200, 205) Відображаються відповідно: невідшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи витрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; доходи і втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій. Втрати від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих втрат. Зміст і вартісна оцінка доходів або витрат від кожної надзвичайної події слід окремо розкривати в примітках до фінансових звітів

Податки з надзвичайного прибутку (210) Сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій

Чистий прибуток (збиток) (220, 225) Розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку

Ми розглянемо аналіз прибутку методом порівняння фактичних даних за звітний період з фактичним даними за минулий рік. Під час аналізу ми оцінимо темпи росту прибутку взагалі та окремо по кожній її статті (див.додаток 5) за формулою:

Питома вага статтей у виручці від реалізації:

За минулий період

Пв0 = S0(статті ….. / S 0 (стаття 010) (1.5) де

За звітний період

Пв1 = S1(статті ….. / S 1 (стаття 010) (1.6) де

Зміни в абсолютних величинах:

ДS = S1 - S0 (1.7) де

фінансовий баланс ліквідність рентабельність

ДS - абсолютна зміна величина;

S1 - фін. результат за звітний період (графа 4

S0 - фін. результат за минулий період; (графа3

Зміна в структурі питомої ваги статтей у виручці від реалізації:

Пв.структ = Пв1 - Пв0

1.3 Звіт про рух грошових коштів

Успішне функціонування підприємства можливе лише за умов здійснення безперервного руху грошових коштів -- їх надходження (припливу) та витрачання (відтоку), забезпечення наявності певного вільного залишку на рахунках банку.

Аналіз руху потоків грошових коштів дає змогу вивчити їх динаміку, визначити суму перевищення надходжень над витратами, що дозволяє робити висновки про можливості внутрішнього самофінансування. Такий аналіз інформує про наявність у підприємства коштів для придбання необхідних засобів виробництва, погашення боргів, фінансування своєї діяльності. Головна мета аналізу грошових потоків полягає в оцінці здатності підприємства заробляти грошові кошти визначеного розміру і у встановлені строки, необхідні для здійснення запланованих витрат. Для цього необхідно вирішити такі задачі:

ь вивчення обсягів та джерел грошових коштів підприємства;

ь дослідження основних напрямів використання грошових коштів;

ь аналіз достатності власних коштів для здійснення інвестиційної діяльності;

ь з'ясування причин розходження між величиною отриманого прибутку та фактичною наявністю грошових коштів;

ь досягнення фінансової оптимізації.

Розглянемо статті звіту про рух грошових коштів більш детально(див.додаток 3):

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (010)

Прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період, наведений у звіті про фінансові результати (форма 2, р. 170, 175)

Амортизація необоротних активів (020) Амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних необоротних активів, нараховані протягом звітного періоду (форма 1, р. 012, 032)

Збільшення (зменшення) забезпечень (030) Відображається зміна (у графі "Надходження" -- збільшення, у графі "Видаток" -- зменшення) у складі забезпечень наступних витрат і платежів, які не пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю (форма 1, р. 400, 410, 420)

Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць (040) У графі "Надходження" відображаються збитки, у графі "Видаток" -- прибутки від курсових різниць внаслідок перерахунку статті балансу "Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті"

Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності (050) У графі "Надходження" відображається збиток, у графі "Видаток" -- прибуток від володіння (дивіденди, відсотки тощо) та реалізації фінансових інвестицій, а також від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших довгострокових активів, від обміну оборотних активів на необоротні активи і фінансові інвестиції, від неопераційних курсових різниць, інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяльності (без урахування витрат на сплату відсотків) (форма 2, р. 110-130, 150-160)

Витрати на сплату відсотків (060) Витрати, наведені в статті "Фінансові витрати" звіту про фінансові результати (форма 2, р. 140)

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах (070) Різниця між сумами грошових надходжень та сумами грошових видатків, відображених у рядках 010-060 форми 3

Зменшення (збільшення) оборотних активів (080) У графі "Надходження" відображається зменшення, у графі "Видаток" -- збільшення статей оборотних активів (крім статей "Грошові кошти та їх еквіваленти", "Поточні фінансові інвестиції" та інших статей неопераційних оборотних активів), що відбулись протягом звітного періоду. При цьому не враховуються зміни в складі оборотних активів, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції тощо) та фінансової діяльності (виплата дивідендів або погашення зобов'язань з фінансової оренди виробничими запасами, продукцією, товарами тощо, негрошові внески до статутного капіталу тощо) або виправлення помилок минулих років. Окрім того, не враховується зміна дебіторської заборгованості поточного податку на прибуток і зменшення дебіторської заборгованості за іншими платежами до бюджету внаслідок зарахування кредиторської заборгованості за поточним податком на прибуток (форма 1, розділ ІІ активів)

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів (090) У графі "Надходження" відображається зменшення, у графі "Видаток" -- збільшення у складі витрат майбутніх періодів, що відбулись протягом звітного періоду (форма 1, р. 270)

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (100) У графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" -- зменшення у статтях розділу балансу "Поточні зобов'язання" (крім статей "Короткострокові кредити банків", "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками", сум зобов'язань за відсотками та інших зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю). При цьому не враховуються зміни в складі поточних зобов'язань, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної діяльності та фінансової діяльності (погашення поточного зобов'язання шляхом передачі необоротних активів і фінансових інвестицій, зарахування внесків до капіталу тощо) або виправлення помилок минулих років. При визначенні суми збільшення (зменшення) поточних зобов'язань не враховується зміна суми зобов'язання з поточного податку на прибуток і зменшення зобов'язань за іншими платежами до бюджету внаслідок зарахування дебіторської заборгованості за поточним податком на прибуток (форма 1, розділ IV пасивів)

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів (110) У графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" -- зменшення у складі доходів майбутніх періодів протягом звітного періоду (форма 1, р. 630)

Грошові кошти від операційної діяльності (120) Різниця між сумами надходжень та видатків, відображених відповідно у рядках 070-110 форми 3

Сплачені відсотки (130) Суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за користування позиковим капіталом

Сплачені податки на прибуток (140) Використання грошових коштів для сплати податків на прибуток за умови, що вони конкретно не ототожнюються з фінансовою або інвестиційною діяльністю

Чистий рух коштів до надзвичайних подій (150) Надходження або видаток коштів, відображених у статті "Грошові кошти від операційної діяльності", з урахуванням видатку коштів, відображених відповідно у рядках 130-140 форми 3

Рух коштів від надзвичайних подій (160) Відображаються, відповідно, надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності

Чистий рух коштів від операційної діяльності (170) Результат руху коштів від операційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація фінансових інвестицій (180) Суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж надходження за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей)

Реалізація необоротних активів (190) Надходження грошових коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій)

Реалізація майнових комплексів (200) Надходження грошових коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які були реалізовані у складі майнового комплексу)

Отримані відсотки (210) Надходження грошових коштів у вигляді відсотків за позики, надані іншим сторонам (інші, ніж позики, здійснені фінансовою установою) за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо

Отримані дивіденди (220) Суми грошових надходжень у вигляді дивідендів як результат придбання акцій або часток у капіталі інших підприємств (крім виплат за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей)

Інші надходження (230) Надходження грошових коштів від повернення авансів (крім авансів, пов'язаних з операційною діяльністю) та позик, наданих іншим сторонам (інші надходження, ніж аванси та позики фінансової установи), надходження грошових коштів від ф'ючерсних контрактів, форвардних контрактів, опціонів тощо (за винятком тих контрактів, які укладаються для основної діяльності підприємства, або коли надходження класифікуються як фінансова діяльність), та інші надходження, які не передбачені у вищезазначених статтях

Придбання фінансових інвестицій (240) Виплати грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей)

Придбання необоротних активів (250) Виплати грошових коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій)

Придбання майнових комплексів (260) Грошові кошти, сплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські одиниці (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу)

Інші платежі (270) Аванси (крім пов'язаних з операційною діяльністю) і позики грошовими коштами, надані іншим сторонам (крім авансів і позик фінансових установ); виплати грошових коштів за ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами тощо (за виключенням випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність); інші платежі, що не передбачені у вищезазначених статях

Чистий рух коштів до надзвичайних подій (280) Різниця між сумами грошових надходжень та видатків, відображених відповідно у рядках 180-270 форми 3

Рух коштів від надзвичайних подій (290) Надходження або видаток коштів, що пов'язані з надзвичайними подіями в процесі інвестиційної діяльності

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (300) Результат руху коштів від інвестиційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу (310) Надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що приводять до збільшення власного капіталу

Отримані позики (320) Надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю)

Інші надходження (330) Інші надходження грошових коштів, які пов'язані з фінансовою діяльністю

Погашення позик (340) Виплати грошових коштів для погашення отриманих позик

Сплачені дивіденди (350) Суми дивідендів, сплачені грошовими коштами

Інші платежі (360) Використання грошових коштів для викупу раніше випущених акцій підприємства, виплати грошових коштів орендодавцю для погашення заборгованості за фінансовою орендою та за іншими платежами, пов'язаними з фінансовою діяльністю

Чистий рух коштів до надзвичайних подій (370) Різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених відповідно у рядках 310-360 форми 3

Рух коштів від надзвичайних подій (380) Надходження або видаток коштів, що пов'язані з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності

Чистий рух коштів від фінансової діяльності (390) Результат руху коштів від фінансової діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій

Чистий рух коштів за звітний період (400) Різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях "Чистий рух коштів від операційної діяльності", "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" та "Чистий рух коштів від фінансової діяльності"

Залишок коштів на початок року (410) Залишок грошових коштів на початок року, наведений у балансі (форма 1, р. 230, 240)

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (420) У графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" -- зменшення залишку грошових коштів в іноземній валюті внаслідок коливань валютного курсу протягом звітного періоду

Залишок коштів на кінець року (430) Різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях "Залишок коштів на початок року", "Чистий рух коштів за звітний період" та "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів". Розрахований таким чином показник повинен дорівнювати наведеному в балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду (форма 1, р. 230, 240)

1.4 Аналіз майнового стану підприємства

ь Знос основних засобів

Зосн= Знос основних засобів (Ф1 ст. 032) / Первісна вартість основних засобів (Ф1 ст. 031)

Економічний зміст: Рівень фізичного і морального зносу основних фондів

Напрямок позитивних змін: зменшення

ь Коефіцієнт придатності основних засобів.

Кприд. = Первісна вартість основних засобів (Ф1 ст. 031) / Знос основних засобів (Ф1 ст. 032)

ь Коеф. оновлення основних засобів (Кооз):

Кооз = Збільшення за звітний період первісної вартості основних засобів (Ф5 ст. 260 гр 5) / Первісна вартість основних засобів (Ф1 ст. 031)

ь Коефіцієнт вибуття основних засобів

Квиб = вартість вибувших основних засобів (гр 8 ст. 260 ф 5) / Первісна вартість основних засобів (Ф1 ст. 031)

1.5 Показники фінансової стійкості підприємства

Аналіз фінансової стійкості підприємства - одна з найважливіших характеристик його діяльності та фінансово-економічного добробуту. Вона характеризує результат його поточного, інвестиційного та фінансового розвитку, містить необхідну інформацію для інвесторів, а також відображає здатність підприємства відповідати за свої борги й зобов'язання і нарощувати економічний потенціал. В ринковій економіці фінансова стійкість виступає головною умовою життєдіяльності і основою стабільності стану підприємства. Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і його використанням.

Фінансова стійкість відображає постійне стабільне перевищення доходів над витратами, вільне маневрування грошовими коштами підприємства, здатність шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробництва і реалізації продукції, а також затрати на його розширення і оновлення. Тобто, фінансова стійкість -- це такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробничо-торговельної діяльності, а також затрати на його розширення і оновлення.

Фінансова стійкість характеризується такими показниками:

ь Власні обігові кошти (робочий,функціонуючий(Рк)):

Рк= власний капітал (Ф1 ст 380)+довгострокові зобов'язання (Ф1 ст 430+480)-позаоборотні активи (Ф1 ст 080)

Економічний зміст: оборотні активи, які фінансуються за рахунок власного капіталу і довгострокових зобов'язань. Наявність Рк означає не лише здатність платити поточні борги, а й можливість розширити виробництво.

Напрямок позитивних змін: збільшення.

ь Забезпеченість оборотних активів власними коштами(Кз.в.к):

Кз.в.к = власні обігові кошти /оборотні активи(Ф 1 ст 260+270)

Економічний зміст: абсолютна можливість перетворення активів у ліквідні кошти)

Напрямок позитивних змін: збільшення; рекомендоване значення за Кз.в.к > 10% або Кз.в.к =20%

ь Забезпечення власними обіговими коштами запасів(Кзап):

Кзап = власні обігові кошти/запаси(Ф1 статті 100+120+130+140)

Економічний зміст: на скільки запаси, що мають найменшу ліквідність у складі оборотних активів, забезпеченні довгостроковими стабільними джерелами фінансування.

Напрямок позитивних змін: збільшення.

ь Залучення довгострок. інвестицій(Кз.д.і)

Кз.д.і = позиковий капітал (Ф1 статті 480) / власний капітал + позиковий капітал

Економічний зміст: скільки припадає позикового капіталу на одиницю сукупних джерел.

Напрямок позитивних змін: зменшення; критичне значення <>50%.

ь Покриття довгострок. інвестицій(Кп.д.і):

Кп.д.і = позиковий капітал / позаоборотні активи

Економічний зміст:

Напрямок позитивних змін:

ь Покриття запасів(Кп.з):

Кп.з = "Нормальні джерела) покриття запасів (Ф1 ст. 380+430+480-080+500+520+530+540) / запаси

Економічний зміст: скільки на одиницю коштів що вкладенні в запаси, припадає у сукупності власних коштів, довго та короткострокових зобов'язань).

Напрямок позитивних змін: збільшення.

ь Маневреність власних обігових коштів (Мв.о.к):

Мв.о.к = кошти (Ф1 ст. 230+240) / власні обігові кошти.

Економічний зміст: частка абсолютно ліквідних активів у власних обігових коштах; забезпечує свободу фінансового маневру.

Напрямок позитивних змін: збільшення.

ь Маневреність власного капіталу(Км):

Км = власні обігові кошти / власний капітал

Економічний зміст: частка власних обігових коштів у власному капіталі.

Напрямок позитивних змін: збільшення; >10%

ь Маневреність робочого капіталу(Мр.к):

Мр.к = запаси / робочий капітал(Ф1 ст. 260+270-620-630)

Економічний зміст: частка запасів;обмежує свободу маневру власними коштами.

Напрямок позитивних змін: зменшення; збільшення запасів призводить до уповільнення оборотності обігових коштів, в умовах інфляції - до залучення дорогих кредитів, що зменшує платоспроможність.

ь Фінансова автономія(Кавт):

Кавт = власний капітал / пасиви (Ф1 ст. 640)

Економічний зміст: можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів; його не незалежність від позикових коштів. Напрямок позитивних змін: збільшення; <>50%.

ь Фінансова залежність(Кф.з):

Кф.з = 1/Кавт

Економічний зміст: скільки одиниць сукупних джерел припадає на одиницю власного капіталу.

Напрямок позитивних змін: зменшення; Норматив 200%.

ь Фінансова стійкість (Кф.с) :

Кф.с = Власний капітал + довгострокові зобов'язання / пасиви

Економічний зміст: частка стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі.

Напрямок позитивних змін: 85%-90%

1.6 Аналіз ліквідності підприємства

Ліквідність підприємства - показує здатність підприємства вчасно виконувати свої поточні зобов'язання, мобілізувавши ліквідні активи.

Перший етап аналізу ліквідності

Аналіз активів

ь Найбільш ліквідні активи (А1) - це суми за всіма статтями коштів та їх еквівалент, тобто гроші, які можна використати для поточних розрахунків. Сюди належать короткострокові фінансових вкладення, цінні папери, які можна прирівняти до грошей ( Ф1 статті 150, 220, 230, 240 другого розділу активу балансу);

ь Швидколіквідні активи (А2) - це активи, для перетворення яких на гроші потрібен певний час ( Ф1 статті 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220);

ь Малоліквідні (А3) активи - це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (статті 100, 110, 120, 130, 140, 250);

ь Неліквідні (А4) активи - це активи, які використовуються в господарській діяльності( ст. 80);

Аналіз пасивів

ь Негайні (П1) пасиви - це кредиторська заборгованість (статті 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610).

ь Короткострокові (П2) пасиви - це короткострокові кредити банків (500), Поточна заборгов. за довгострок. зобов'язаннями (510), векселі видані (520).

ь Довгострокові (П3) пасиви - Довгострок. зобов'язання (480).

ь Постійні (П4) пасиви - це статті 1-го розділу пасиву балансу( ст. 380, 430, 630)

Підприємство буде ліквідним, якщо його поточні активи перевищують короткострокові зобов'язання.

Для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки за кожною групою активу і пасиву.

Баланс буде абсолютно ліквідним у випадку:

Ш (А1) > (П1);

Ш (А2) ? (П2);

Ш (А3) ? (П3);

Ш (А4) < (П4).

Якщо на підприємства виконуються перші три умови, тобто поточні активи перевищують зовнішні зобов'язання підприємства, то обов'язково виконується й остання умова, оскільки це свідчить про наявність у підприємства власних оборотних коштів, що забезпечують його фінансової стійкість. Невиконання однієї з перших трьох умов вказує на те, що фактична ліквідність балансу відрізняється від абсолютної.

1.7 Аналіз ділової активності підприємства

Ділова активність в широкому розумінні -- це весь комплекс зусиль, що спрямовує підприємство на ринках продукції, праці, капіталу. Тобто, це виробнича та комерційна діяльність підприємства.

Якісними критеріями ділової активності можуть бути наступні: широта ринків збуту продукції підприємства; наявність унікальної продукції; висока репутація підприємства; стійкість зв'язків з партнерами підприємства; наявність у підприємства продукції на експорт; популярність продукції серед споживачів тощо. Кількісна оцінка ділової активності підприємства може здійснюватись за ступенем виконання плану, за основними показниками або за рівнем ефективності використання ресурсів.

Розглянемо показники, що характеризують ділову активність:

Коефіцієнт загальної оберненості капіталу - відношення виручки від реалізації до вартості загального капіталу за певний період.

Ком = чиста виручка від реалізації (ф 2 ст. 035) / загальний капітал (ф1 ст. 280)

Коефіцієнт оберненості мобільних засобів - відношення виручки від реалізації до величини мобільних засобів (запаси і затрати, грошові кошти, розрахунки, інші оборотні активи по балансу

Ком = чиста виручка від реалізації (ф 2 ст. 035) / мобільні засоби (ф1 ст.260+270)

Коефіцієнт оберненості матеріальних оборотних коштів - відношення виручки від реалізації до вартості запасів і затрат по балансу.

Комз = чиста виручка від реалізації (ф 2 ст. 035) / матеріальні оборотні засоби (ф1 ст. 100-140)

Коефіцієнт оборотності готової продукції - відношення виручки від реалізації продукції до готової продукції

Когп = чиста виручка від реалізації (ф 2 ст. 035) / ф1 ст130)

Середній термін обороту готової продукції:

Тгтп = Когп / 360

Коефіцієнт оберненості дебіторської заборгованості - відношення виручки від реалізації до дебіторської заборгованості

Кодз= чиста виручка від реалізації (ф 2 ст. 035) / дебіторську заборгованість (ф1 ст. 160)

Середній термін обороту дебіторської заборгованості - відношення календарного фонду часу за певний період до коефіцієнту оберненості дебіторської заборгованості

Тодз = Кодз / 360

Коефіцієнт оберненості кредиторської заборгованості - відношення виручки від реалізації до кредиторської заборгованості:

Кокз = чиста виручка від реалізації (ф 2 ст. 035) / кредиторська заборгованість (ф 1 ст. 530)

Середній термін обороту кредиторської заборгованості - відношення виручки від реалізації до кредиторської заборгованості

Токз = Кокз / 360

Тривалість оборотності оборотних засобів:

Тооз = Тгтподз - Токз

Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів - відношення виручки від реалізації величини необоротних активів:

ФПВ = собівартість реалізованої продукції (ф 2 ст. 040) / вартість основних фондів.


Подобные документы

 • Інформаційна база, основні методики, моделі і проблеми оцінки фінансового стану підприємства. Експрес-аналіз статей звітності та стан майнового положення. Оцінка фінансового стану: ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності.

  курсовая работа [249,9 K], добавлен 30.11.2014

 • Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. Оцінка активів, пасивів, та платоспроможності. Аналіз руху грошових коштів, фінансової стійкості та ділової активності. Комплексна рейтингова оцінка підприємства.

  курсовая работа [140,1 K], добавлен 23.12.2015

 • Аналіз динаміки та структури активів і пасивів, оцінка коефіцієнтів ліквідності, рентабельності та платоспроможності підприємства, його фінансової стійкості та ділової активності. Аналіз показників фінансових результатів діяльності підприємства.

  контрольная работа [117,0 K], добавлен 29.05.2013

 • Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування. Проведення аналізу фінансової стійкості активів, ліквідності балансу, рентабельності, оборотності і платоспроможності фірми. Рекомендації щодо покращення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [138,0 K], добавлен 11.12.2013

 • Оцінка майнового стану підприємства компанії ВАТ "Софія" та динаміка його змін. Проведення стратегічного аналізу на основі "п'яти сил Портера". Аналіз загрози банкрутства, фінансової стійкості, ліквідності, ділової активності, рентабельності підприємства.

  контрольная работа [77,6 K], добавлен 07.02.2014

 • Показники, що характеризують фінансовий стан підприємства, методика проведення аналізу. Аналіз ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та ділової активності ЗАТ "АВАНГАРД". Шляхи, напрямки і резерви покращення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [887,6 K], добавлен 22.11.2011

 • Характеристика майнового положення підприємства на підставі аналізу активу балансу. Аналіз структури необоротних та оборотних активів, структури пасиву балансу, оцінка ліквідності підприємства. Оцінка рентабельності та коефіцієнтів ділової активності.

  контрольная работа [87,1 K], добавлен 09.02.2010

 • Загальні відомості про підприємство, організація та структура підприємства, майно підприємства. Аналіз трудових ресурсів, основних засобів, продукції, балансу підприємства, майнового стану та ліквідності, фінансової стійкості та рентабельності.

  курсовая работа [715,8 K], добавлен 13.06.2014

 • Сутність фінансового стану, інформаційна база аналізу. Діагностика фінансово-економічного стану ТОВ "ЛОГОС". Аналіз показників ліквідності, прибутковості і ділової активності. Поліпшення структури балансу, інтегральні методи оцінки фінансового стану.

  курсовая работа [157,2 K], добавлен 23.09.2011

 • Організація діяльності ПрАТ "Богуславський маслозавод"; аналіз фінансового стану: формування аналітичних балансів, визначення коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності; оцінка показників ділової активності, фінансової стійкості, рентабельності.

  контрольная работа [142,2 K], добавлен 25.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.