Методи і прийоми роботи економіста на підприємстві в сфері організації, управління і контролю профільної діяльності Львівської філії ПАТ "Укртелеком"

Характеристика профільної діяльності підприємства Львівської філії ПАТ "Укртелеком". Оцінка матеріально-технічної бази підприємства. Аналіз фінансово-звітних документів. Аналіз показників ділової активності підприємства. Оцінка якості продукції та робіт.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 04.09.2015
Размер файла 54,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВСТУП

Метою виробничої практики є оволодіння методами і прийомами роботи економіста на підприємстві в сфері організації, управління і контролю профільної діяльності Львівської філії ПАТ «Укртелеком».

Під час проходження практики було ознайомлено з діяльністю публічного акціонерного товариства, проаналізовано організаційну структуру управління підприємства та її ефективність. В звіті також приведений аналіз роботи керівника, та його підлеглих. Під час проходження практики було ознайомлено з правовим забезпеченням управлінської діяльності підприємства та з системою управління охороною праці на підприємстві.

Практика проходила у Львівській філії ПАТ «Укртелеком», яка знаходиться за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, буд. №43, 79000.

1. Ознайомлення з підприємством в цілому

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» -- одна з найбільших компаній України, яка надає повний спектр телекомунікаційних послуг в усіх регіонах країни.

Згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Укртелеком», що відбулися 14 червня 2011 р., відкрите акціонерне товариство «Укртелеком» з 17 червня 2011 р. змінило найменування на публічне акціонерне товариство «Укртелеком» (скорочене найменування - ПАТ «Укртелеком»).

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПАТ «Укртелеком» проведено згідно з вимогами чинного законодавства України.

Львівська філія ПАТ «Укртелеком» є відокремленим підрозділом Товариства, який не має статусу юридичної особи і здійснює від імені Товариства частину його господарської та іншої діяльності, а також функції представництва в межах повноважень, закріплених статутом.

У своїй діяльності Філія керується законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми актами Товариства, рішеннями, прийнятими Загальними зборами та іншими органами управління Товариства.

Філія має окремий незавершений баланс, поточні рахунки, відкриті в банківських установах в національній валюті. За окремим дозволом Голови Правління Товариства Філія може відкривати поточні рахунки в банківських установах в іноземній валюті.

Львівська філія ПАТ «Укртелеком» має круглу печатку, кутовий та інші штампи, календарні штемпелі, бланки зі своїм найменуванням.

В межах своєї компетентності Філія має право представляти інтереси Товариства у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами, розглядати і вирішувати всі питання своєї діяльності за винятком тих, які згідно із законодавством, Статутом та іншими внутрішніми актами Товариства, віднесені до компетенції органів Товариства. Філія може вносити на розгляд Правління пропозиції з будь-яких питань, у тому числі про порушення перед Загальними зборами або Наглядовою радою клопотання про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства, організаційної структури Товариства, основних напрямів Товариства, штатного розпису, положення про Філію, інших внутрішніх документів товариства.

Предметом діяльності Філії є:

· надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного) зв'язку, комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку, послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та інших телекомунікаційних додаткових послуг;

· Будівництво і технічне обслуговування мереж ефірного телемовлення та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації, супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних мереж, надання в користування каналів електрозв'язку;

· Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;

· Розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація, здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції, технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд, виконання топографо-геодезичних робіт, надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення;

· Підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників Філії, надання таких послуг іншим фізичним і юридичним особам;

· Монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування;

· Проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі «ноу-хау»;

· Розробка, виробництво, впровадження обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;

· Забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат;

Компанія пропонує своїм клієнтам практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як:

· міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок;

· послуги передавання даних і побудови віртуальних приватних мереж;

· Інтернет-послуги, у тому числі послугу «ОГО!» - швидкісний доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку;

· постійне IP-з'єднання по виділеній лінії; апаратний і віртуальний хостінг;

· надання в користування виділених некомутованих каналів зв'язку;

· ISDN;

· відеоконференц-зв'язок;

· проводове мовлення;

· телеграфний зв'язок;

· мобільний зв'язок за технологією UMTS/WCDMA (оператор «ТриМоб»).

2. Організація діяльності підприємства та виробничо-управлінська структура

Філія створена з метою одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених статутом та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства, соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах. Виробничо-управлінська структура підприємства може бути представлена наступною схемою

3. Характеристика профільної діяльності підприємства

Вся діяльність товариства поділяється на звичайну і надзвичайну. Звичайною вважається будь-яка діяльність, що здійснюється підприємством згідно з його статутом: надання послуг, виконання робіт, виробництво і реалізація продукції та оборотних активів. До операцій, що супроводжують звичайну діяльність, належать операції з курсовими різницями, відсотками, дивідендами, економічні санкції за господарськими договорами тощо. Звичайна діяльність включає: операційну, інвестиційну та фінансову. Операційна діяльність - це будь-яка основна діяльність товариства, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, що не є інвестиційними чи фінансовими.

До основної діяльності належать операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією готової продукції (товарів, робіт, послуг), які є метою створення підприємства і забезпечують основну частину його доходу. До такої діяльності належить надання телекомунікаційних послуг, інші види робіт та послуг, передбачені статутом товариства. Інша операційна діяльність включає: реалізацію іноземної валюти, інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій), операційну оренду активів, операції з курсовими різницями, створення резерву сумнівних боргів, одержання або сплату фінансових санкцій тощо.

Інвестиційна діяльність - це діяльність, пов'язана з придбанням і реалізацією активів, що амортизуються (основних фондів, нематеріальних активів та інших необоротних активів), а також короткострокових фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. До інвестиційної діяльності належать операції, пов'язані з:

· вкладенням коштів у придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших довгострокових активів, а також витратами на інвестиції в розроблення і будівництво основних засобів товариства;

· продажем та іншим вибуттям основних фондів, необоротних активів та інших довгострокових активів;

· придбанням (продажем) власного капіталу чи боргових зобов'язань та часток у капіталі інших підприємств;

· іншими вкладеннями капіталу з метою отримання доходу.

Фінансова діяльність - це діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства, залучення позикових коштів, сплати й отримання відсотків, дивідендів тощо.

До операцій, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства, належать:

· надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що призводять до збільшення власного капіталу (статутного, додаткового);

· виплати грошових коштів власникам на придбання чи викуп раніше випущених акцій;

· погашення заборгованості учасників щодо внесків до статутного капіталу;

· виплата дивідендів власникам акцій;

· надходження коштів від випуску облігацій, опціонів, позик, векселів, іпотек, інших короткострокових і довгострокових зобов'язань;

· витрати, пов'язані з випуском, утриманням і обігом власних цінних паперів, нарахуванням відсотків за договорами кредитування;

· витрати, пов'язані з погашенням залучених коштів тощо.

Надзвичайною діяльністю вважаються такі операції чи події, які відрізняються від звичайної діяльності та щодо яких не передбачається, що вони повторюватимуться періодично або в кожному наступному звітному періоді. До таких операцій належать: стихійне лихо (землетрус, зсув, смерч тощо), пожежі, техногенні аварії тощо.

Класифікація видів діяльності товариства подана у додатку В.

Для досягнення мети статутної діяльності Товариства Філія може здійснювати:

· Фінансово-економічну діяльність;

· Надання інформаційно-консультативних послуг;

· Виробничо-господарську діяльність;

· Виробництво і реалізацію засобів виробництва;

· Проектні та вишукувальні, будівельно-монтажні, ремонтні, будівельні, підрядні та інші роботи у сфері будівництва і реконструкції виробничих будівель;

· Організаційні та практичні заходи для забезпечення охорони, державної таємниці, а також інформації з обмеженим доступом, що стосується діяльності Товариства;

· Наукові та дослідно-конструкторські роботи у різних галузях виробництва та науки і впровадження їх результатів у виробництво;

· Виробництво засобів автоматизації, технічних засобів телекомунікацій, виробів з електронними компонентами та реалізацію такої продукції, впровадження нових технологій, включаючи заходи захисту навколишнього середовища;

Дане підприємство здійснює діяльність у сфері торгівлі і надає такі послуги:

· Надання посередницьких, комерційних, агентських, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру;

· Реалізацію автотранспортних засобів і номерних агрегатів фізичним і юридичним особам;

· Оптову і роздрібну торгівлю пально-мастильними матеріалами і електроенергію;

· Оптову і роздрібну торгівлю телефонними картками (металевими, пластиковими, комбінованими), а також жетонами;

· Реалізацію виробництва продукції власного виробництва;

· Надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами;

· Організацію і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, ярмарків;

· Монтаж, ремонт, профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;

· Надання послуг у проведенні економічних та технічних консультацій;

· Надання інформаційних, інформаційно-довідкових, юридичних, транспортних послуг юридичним та фізичним особам;

· Надання оздоровчих, медичних, консультативних послуг;

· Приймання платежів від юридичних і фізичних осіб за послуги, надані Товариством, іншими суб'єктами господарювання;

· Рекламну і видавничу діяльність;

· Проведення рекламних кампаній та акцій;

· Організацію виробництва теле- та радіопрограм;

· Видання друкованої продукції, в тому числі газет, журналів, рекламно-інформаційних бюлетенів;

· Підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів за заявками підприємств і організацій.

Діяльність у сфері інформатики та комп'ютеризації:

· Науково-дослідні, експериментальні та впроваджувальні роботи у галузі інформаційних технологій та комунікацій;

· Розробку, адаптацію, супроводження та експлуатацію програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і технічних засобів телекомунікації;

· Роботи з комп'ютеризації і автоматизації проектної, наукової та управлінської діяльності;

· Сервісне обслуговування засобів і систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;

· Розробку, впровадження та експлуатацію комп'ютерних мереж, мереж передавання даних, баз та банків даних, надання доступу до них на комерційній основі;

· Розробку програмно-технічного забезпечення та надання послуг, що пов'язані з його обслуговуванням.

Орієнтація підприємства на цільовий ринок простежуватиметься в усіх подальших маркетингових діях. Тобто саме для цих ринків будуть планувати асортимент продукції, встановлювати ціну, планувати збут і комунікації. А отже, дуже важливо з можливих альтернативних сегментів ринку обрати та правильно охарактеризувати ті, що дозволять підприємству досягти поставлених цілей у реалізації профільної продукції та послуг.

4. Оцінка матеріально-технічної бази підприємства

Для здійснення господарської діяльності організаціям і підприємствам потрібні виробничі фонди.

Виробничі фонди - це матеріально-речові складові виробничого процесу. Їх склад показано у таблиці 1.

Виробничі основні фонди - це засоби праці, які багаторазово беруть участь у виробничих процесах, зберігають при цьому натуральну форму і поступово в міру зносу переносять свою вартість на продукцію. Виробничі основні фонди функціонують у сфері матеріального виробництва.

До виробничих основних фондів відносяться виробничі будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини й устаткування, транспортні засоби, вимірювальні і регулювальні прилади і пристрої, обчислювальна техніка, інструменти, виробничий і господарський інвентар, інші основні засоби, вартістю за одиницю понад 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із строком використання більше одного року.

Таблиця 1

ПРОДУКТИВНІ ФОНДИ

ФОНДИ ОБІГУ

Основні фонди

Оборотні фонди

Будинки, споруди, ма-шини й устаткування, транспортні засоби, інструмент, виробни-чий і господарський інвентар та інші засоби праці

Сировина, матеріали, куповані напівфабрика-ти, паливо для виробни-чих потреб, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, паль-не, запасні частини та інші предмети праці

Готова продукція на складах виробничих підприємств, товари на підприємствах торгівлі, готівка в касі, в дорозі, кошти на поточному рахун-ку і в розрахунках з покупцями та інши-ми дебіторами, тощо

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

ОБОРОТНІ ЗАСОБИ

Поряд з виробничими основними фондами підприємство має невиробничі основні фонди, які призначено для задоволення соціально-культурних і побутових потреб. До їх складу входять основні фонди житлового і комунального господарства, побутового обслуговування, охорони здоров`я, соціального забезпечення, освіти, науки й управління.

У вартісній оцінці основні фонди обліковуються як основні засоби. Основні засоби - це вартісна форма існування засобів праці, які тривалий час, не змінюючи при цьому своєї натуральної форми, багаторазово беруть участь у процесі виробництва, поступово спрацьовуються і частинами (як амортизаційні відрахування) переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції.

До основних засобів ВАТ «Укртелеком» включаються матеріальні активи, що утримуються з метою їх використання у процесі надання телекомунікаційних послуг, виробництва та постачання товарів (робіт, послуг), здавання в оренду іншим особам, для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше ніж 1 рік та первісна вартість яких більше ніж 1000 грн.

Розрізняють первісну і відновну, повну і залишкову вартість основних фондів.

Первісна вартість включає всі витрати на будівництво або придбання і встановлення основних фондів у діючих на той час цінах.

Відновна вартість включає ті самі витрати, але в діючих на момент переоцінки цінах.

Первісна і відновна вартість основних фондів може бути повною або залишковою. Повна вартість - це вартість основних фондів у новому стані (початковому). Залишкова вартість - за вирахуванням вартості зносу основних фондів.

Також підприємство нараховує амортизацію із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується (первісної вартості), на очікуваний строк використання об'єкта. Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації на 12.

Наявність і рух основних засобів та амортизацію подано у додатку А.

5. Аналіз фінансово-звітних документів підприємства

Облік доходів на підприємстві здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку. Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Доходи від звичайної діяльності класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- інші операційні доходи;

- фінансові доходи;

- інші доходи;

- надзвичайні доходи.

До доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) включається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт або послуг. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

- покупцеві передано ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на

продукцію (товар, інший актив);

- підприємство не здійснює управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

- сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена;

- у результаті операції збільшуються економічні вигоди підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

- сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;

- сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

- сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

- сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

- сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;

- надходження, що належать іншим особам;

- надходження від первинного розміщення цінних паперів.

Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами), яка є подібною за призначенням та має однакову справедливу вартість.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:

- можливість достовірної оцінки доходу;

- імовірність надходження економічних вигод від надання послуг;

- можливість достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

- можливість достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

Визначений дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості.

Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді процентів, роялті та дивідендів, якщо:

- імовірне надходження економічних вигод, пов'язаних з такою операцією;

- дохід може бути достовірно оцінений.

Такий дохід має визнаватися в такому порядку:

- проценти - у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами;

- роялті - за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди;

- дивіденди - у періоді прийняття рішення про їх виплату.

Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів.

До інших операційних доходів належать:

· доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від реалізації інших оборотних активів, а також необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу (крім фінансових інвестицій);

· доходи від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті;

· суми одержаних штрафів, пені, неустойки та інших санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності;

· відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні);

· суми одержаних грантів та субсидій, доходи від безоплатно отриманих оборотних активів;

· інші доходи від операційної діяльності.

До доходів від участі в капіталі належать доходи від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

До інших фінансових доходів належать доходи, які виникають під час фінансової діяльності підприємства, зокрема, облік дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 «Дохід від участі в капіталі».

До інших доходів належать доходи, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства, а саме:

- дохід від реалізації фінансових інвестицій;

- дохід від відновлення корисності активів;

- дохід від неопераційної курсової різниці (доходи за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю);

- дохід від безоплатно одержаних необоротних активів;

- інші доходи звичайної діяльності (списання кредиторської заборгованості, що не виникла під час операційного циклу, після закінчення строку позовної давності; сума дооцінки необоротних активів; від ліквідації необоротних активів).

До надзвичайних доходів належать доходи, які виникли внаслідок надзвичайних подій. Це, зокрема, визнані суми відшкодування втрат від надзвичайних подій страхових організацій.

Бухгалтерський та податковий облік витрат ґрунтується на принципі автономності товариства, здійснюється на підставі первинних документів за місцем їх фактичного споживання кожною філією, яка уклала договір на отримання товарів (робіт, послуг), і включається до зведеної фінансової та податкової звітності ВАТ «Укртелеком».

Валові витрати в податковому обліку визначаються відповідно до норм чинного податкового законодавства з урахуванням положень наказу товариства «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику».

Якщо за умовами договору розрахунки з постачальником товарів (робіт, послуг) здійснює централізовано Апарат управління, а оприбутковує товари (роботи, послуги) філія, то вартість таких товарів (робіт, послуг) або проведених розрахунків передається на баланс філії за повідомленням (авізо) і в податковому обліку витрати з придбання відображає філія, яка фактично отримала такі товари (роботи, послуги), з урахуванням частини ПДВ, яка не включається до податкового кредиту. Податковий кредит з ПДВ на підставі податкової накладної постачальника нараховує Апарат управління ВАТ «Укртелеком».

Витрати, які включаються до складу валових лише з додержанням встановлених законодавством обмежень, для цілей податкового обліку може узагальнювати і відображати в декларації з податку на прибуток як витрати юридичної особи Апарат управління, який доводить до філій порядок відображення таких витрат.

Дані обліку витрат використовуються для оцінки фінансово-господарської діяльності товариства та його ез балансових структурних підрозділів, визначення фактичної ефективності проведених організаційно-технічних заходів, виявлення резервів скорочення витрат, виконання аналітичних розрахунків.

При плануванні, обліку та калькулюванні собівартості слід забезпечити детальне порівняння планових і звітних даних щодо класифікації витрат, об'єктів і одиниць калькулювання, методів розподілу витрат між об'єктами калькулювання та плановими (звітними) періодами.

Таблиця 2

Калькулювання та аналіз витрат

Ознаки

Витрати

1. За видами діяльності

- операційні;

- фінансові;

- втрати від участі в капіталі;

- інші витрати;

- надзвичайні

2. За видами витрат

- за економічними елементами;

- за статтями калькуляції

3. За місцем виникнення витрат

- виробництво послуг:

міжміського телефонного зв'язку;

міжнародного телефонного зв'язку;

телеграфного зв'язку;

місцевого телефонного зв'язку;

сільського телефонного зв'язку (підключення

кінцевого обладнання споживача);

сільського телефонного зв'язку (послуги

фіксованого зв'язку в межах зони нумерації);

сільського телефонного зв'язку (інші послуги);

проводового радіомовлення;

супутникового зв'язку;

комп'ютерного зв'язку (підключення до

інформаційних систем загального доступу);

комп'ютерного зв'язку (послуги доступу до

мережі Інтернет);

комп'ютерного зв'язку (інші послуги);

мобільного зв'язку;

передавання і приймання телерадіопрограм;

радіозв'язку;

- інші виробництва;

- загальновиробничі;

- адміністративні;

- збутові;

- невиробничого господарства

4. За способом перенесення вартості на продукцію

-прямі

-непрямі

5. За ступенем впливу обсягів послуг на рівень затрат

-постійні

-змінні

6. За складом

- одноелементні (економічно однорідні);

- комплексні

7. За звітними періодами

- поточні;

- майбутніх періодів;

- минулих періодів;

8. За доцільністю

- продуктивні;

- непродуктивні;

- надзвичайні;

Ф.№1 «баланс» та ф.№2 «Звіт про фінансові результати» подано у додатку В

6. Аналіз показників ділової активності підприємства

Оцінка ділової активності являє собою оцінку результативної діяльності суб'єкта господарювання шляхом комплексної оцінки ефективності використання виробничих і фінансових ресурсів, що формують оптимальне співвідношення і залежність темпів зростання основних показників між собою та зумовлюють проміжні та кінцеві результати діяльності.

В умовах нестабільної економіки виділяють наступні рівні ділової активності:

1) високий (достатній);

2) середній (задовільний);

3) низький (незадовільний).

Слід зазначити, що кожному рівню ділової активності відповідає характерна виробничо-господарська ситуація, у зв'язку з чим виділяють: нормальну, проблемну і кризову ситуацію.

Нормальна ситуація властива високому рівню ділової активності і означає такий збіг умов і обставин, коли створюється сприятливе функціонування суб'єкта господарювання, при якому формується стійка тенденція підвищення темпів зростання оціночних показників.

Проблемна ситуація існує на підприємстві, рівень ділової активності якого відповідає середньому і визначається як збіг господарських умов і факторів, при яких формується тенденція до погіршення стану підприємства та спостерігається нестійка динаміка оціночних показників ділової активності.

Кризова ситуація характеризує низький рівень ділової активності і виникає при відсутності оперативного реагування на стратегічні питання, які потребують термінового вирішення. Кризову ситуацію можна визначити як збіг обставин, які формують стійку негативну тенденцію оціночних показників ділової активності і загрожують підприємству банкрутством.

Метою аналізу ділової активності підприємства є розрахунок відповідних аналітичних показників, виявлення тенденцій та причин їх змін задля дослідження досягнутого рівня ефективності виробничо-господарської діяльності та визначення потенційних можливостей підприємства щодо підвищення останнього.

Отже, показники ділової активності -- це, перш за все, показники ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, що автоматично відносить їх до системи показників економічної ефективності.

Для активності підприємства особливо важливого значення набувають показники, що характеризують швидкість обігу власного капіталу підприємства в цілому, швидкість обігу власного капіталу підприємства, а також швидкість обігу його кредиторської заборгованості - поточної заборгованості підприємства перед кредиторами.

Коефіцієнт оборотності капіталу відображає швидкість обороту капіталу підприємства в цілому. Зростання значення даного показника свідчить про прискорення оборотності засобів підприємства або інфляційне зростання цін (у разі зниження прибутковості).

Коефіцієнт оборотності власного капіталу визначає швидкість обороту власного капіталу підприємства, що для акціонерних товариств означає активність засобів, якими ризикують акціонери. Різке зростання значення показника вказує на підвищення рівня продажу, що має в значній мірі забезпечуватись кредитами банків і, як наслідок, знизити частку власників у загальному капіталі підприємства. Суттєве його зниження відображає тенденцію до бездіяльності частини власного капіталу суб'єкта господарювання.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості відображає розширення або, навпаки, зниження обсягів комерційного кредиту, що надається підприємству.

Зростання значення коефіцієнта засвідчує прискорення сплати підприємством власної поточної заборгованості, а його зниження -- додаткове залучення комерційного кредиту.

Тривалість обороту кредиторської заборгованості визначає середній термін повернення підприємством власних боргів (за виключенням зобов'язань перед банками та за іншими позиками).

Поряд з показниками, що визначають швидкість обороту заборгованості, у фінансовому аналізі застосовуються показники оборотності кредиторської заборгованості, які є індикаторами стану платіжної дисципліни, а також ефективності національної системи розрахунків.

Їх оцінка є неодмінною і досить важливою складовою аналізу ділової активності підприємства.

Ефективність використання оборотних активів оцінюється швидкістю оборотності оборотних активів.

Коефіцієнт оборотності готової продукції характеризує швидкість обороту (реалізації) готової продукції. Зростання його значення свідчить про підвищення попиту на продукцію підприємства, а поступове зниження -- про затоварювання складів підприємства власною продукцією через її не конкуренто здатність.

Тривалість обороту готової продукції характеризує термін повної реалізації виготовленої підприємством продукції.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості визначає швидкість обороту дебіторської заборгованості. Його зростання відображає скорочення обсягів продажу в кредит, а зниження, навпаки, -- збільшення суми комерційного кредиту, що підприємство надає замовникам.

Тривалість обороту дебіторської заборгованості характеризує середній термін інкасації (погашення) дебіторської заборгованості, тому позитивно оцінюється його скорочення.

Для більш детального аналізу оборотності поточних активів підприємства важливе значення має детальна оцінка структури його дебіторської заборгованості, а також швидкості обороту заборгованості замовників за розрахунками за поставлену їм продукцію.

Ефективність використання підприємством власних оборотних активів, що, власне, і відображає його ділову активність, визначається через тривалість операційного, виробничого та фінансового циклів виробничо-господарського процесу.

Операційний цикл підприємства представляє собою період повного обороту суми оборотних активів, у ході якого відбувається зміна окремих їх форм, тобто, період часу від моменту витрачання підприємством грошових коштів на придбання матеріальних оборотних активів до надходження грошей від дебіторів за реалізовану їм продукцію.

Виробничий цикл підприємства характеризує період повного обороту матеріальних елементів оборотних активів, що використовуються для обслуговування виробничого процесу, починаючи з моменту надходження сировини, матеріалів та напівфабрикатів на підприємство й закінчуючи моментом відвантаження виготовленої з них готової продукції замовникам.

Фінансовий цикл підприємства -- це період повного обороту грошових коштів, інвестованих в оборотні активи, починаючи з моменту погашення кредиторської заборгованості за отримані сировину, матеріали та напівфабрикати і закінчуючи повною інкасацією дебіторської заборгованості за поставлену готову продукцію. Виходячи з цього, суттєвим елементом, який також визначає рівень ділової активності, є аналіз платіжної дисципліни, яка передбачає здійснення підприємствами платежів за своїми фінансовими зобов'язаннями в повному обсязі та у встановлені законом або угодою строки. Базується такий аналіз на детальній оцінці стану дебіторської та кредиторської заборгованості.

Оскільки розмір прибутку отриманого як результат діяльності, також характеризуй ділову активність підприємства, для якісної оцінки її рівня можна використовувати систему показників рентабельності, котрі є узагальнюючими показниками, що всебічно характеризують діяльність підприємства. За таких умов показники рентабельності розглядаються саме у якості критеріїв ділової активності підприємства і поряд з показниками оборотності активів оцінюють його результативність, тобто, визначають кінцевий результат господарювання(прибуток або виручку) на одиницю залучених ресурсів чи понесених витрат. Разом з тим, рентабельність, як, власне, й інвестиційна привабливість, виражає, насамперед, зовнішній прояв ділової активності.

Таким чином, аналіз ділової активності підприємства - це системна оцінка ефективності використання суб'єктом господарювання своїх ресурсів для досягнення позитивних результатів та створення сприятливого інвестиційного клімату, підтримання стабільного фінансового стану, забезпечення постійного розширення й росту обсягів виробництва.

Коефіцієнт оборотності активів - відображає швидкість обороту сукупного капіталу підприємства, тобто показує, скільки разів за аналізований період відбувається повний цикл виробництва й обіг, що приносить відповідний ефект у вигляді прибутку, або скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна одиниця активів.

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів визначає скільки оборотів можуть зробити оборотні засоби за певний рахунковий період часу і показує кількість продукції, що припадає на одну грошову одиницю вартості оборотності засобів. Зменшення цього коефіцієнта свідчить про уповільнення обороту оборотних засобів.

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів - відображає число оборотів товарно - матеріальних запасів підприємства за аналізований період. Зниження даного показника свідчить про відносне збільшення виробничих запасів і незавершеного виробництва або про зниження попиту на готову продукцію. У цілому, чим вище показник оборотності матеріальних запасів, тим менше коштів зав'язано в цій найменш ліквідній статті оборотних активів, тим більш ліквідну структуру мають оборотні активи й тим стійкіше фінансове становище підприємства.

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача ) показує, скільки реалізованої продукції припадає на одиницю засобів, вкладених в основні фонди. Підвищення фондовіддачі, окрім збільшення обсягу реалізації продукції, можна досягнути і за рахунок відносно невеликої частки основних засобів, і за рахунок їх вищого технічного рівня. Показник фондовіддачі відчутно коливається залежно від особливостей галузі та її капіталомісткості. Однак загальна закономірність така, що чим вища фондовіддача, тим нижчі витрати звітного періоду. Низький рівень фондовіддачі свідчить або про недостатній обсяг реалізації, або про надто високий рівень вкладень у ці види активів.

Проведемо розрахунок та аналіз таких показників ділової активності підприємства:

1) Коефіцієнт оборотності активів розраховується як відношення чистої виручки до середньорічної вартості активів

Коа = ф.2ряд.035/ф.1((ряд.280гр.3+ряд.280гр.4)/2);

2) Коефіцієнт оборотності оборотних засобів характеризує відношення виручки (валового доходу) від реалізації продукції, без урахування податку на додану вартість та акцизного збору до суми оборотних засобів підприємства

Кооз=ф.2ряд.035/((ф.1ряд.260гр.3+ф.1ряд.270гр.3+ф.1ряд.260гр.4+ф.1ряд.270гр.4)/2)

3) Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості визначається за формулою:

Кодз = Чиста виручка від реалізації продукції / середньорічна сума дебіторської заборгованості

4) Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості визначається за формулою:

Кокз = Чиста виручка від реалізації продукції / середньорічна сума кредиторської заборгованості

5) Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів характеризує відношення чистої виручки від реалізації продукції до середньорічної вартості запасів. Більш точно коефіцієнт оборотності запасів можна оцінити:

Комз = Собівартість реалізованої продукції / середня величина запасів

Комз=ф.2ряд.040/((ф.1ряд.100гр.3+ф.1ряд.110гр.3+ф.1ряд.120гр3+ф.1ряд.130гр.3+ф.1ряд.140гр.3+ф.1ряд.100гр.4+ф.1ряд.110гр.4+ф.1ряд.120гр.4+ф.1ряд.130гр.4+ф.1ряд.140гр.4)/2)

6) Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції до середньої вартості основних засобів

Коосз = ф.2ряд.035/(ф.1ряд.031гр.3+ф.1ряд.031гр.4)/2)

7) Коефіцієнт оборотності власного капіталу розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції до середньорічної величини власного капіталу підприємства і характеризує ефективність використання власного капіталу підприємства.

Ковк = ф.2ряд.035/(ф.1ряд.380гр.3+ф.1ряд.380гр.4)/2)

8) Коефіцієнт оборотності капіталу можна визначити за формулою:

Кок = Чиста виручка від реалізації / Підсумок балансу

9) Коефіцієнт оборотності готової продукції характеризується формулою:

Когп = Чиста виручка від реалізації продукції / Готова продукція

Всі показники ділової активності Львівської філії ПАТ «Укртелеком» подані у таблицях 3 - 5.

Таблиця 3

2009

тис. грн.

Чиста виручка від реалізації продукції

Середньорічна вартість активів

Сума оборотних засобів підприємства

Середньорічна сума дебіторської заборгованості

Середньорічна сума кредиторської заборгованості

Собівартість реалізованої продукції

Середня величина запасів

Середньорічна вартість основних засобів

Середня величина власного капіталу

Підсумок балансу

Готова продукція

200223,7

317373,8

48121,6

23574,9

277918,8

160955,7

14997,25

471141,1

36691,4

294312,4

431,3

7. Характеристика персоналу підприємства по категоріях

Персонал підприємства - це сукупність постійних (штатних) кваліфікованих працівників, які отримали необхідну професійну підготовку або мають досвід практичної діяльності.

Оскільки до виконання певних видів робіт підприємство може використовувати працю додаткових, тимчасово залучених, працівників, які працюють на підставі тимчасової трудової угоди, то загальні трудові витрати підприємства складаються не лише з витрат на утримання штатних працівників, які включаються до категорії "персонал підприємства", а й оплати праці позаштатних працівників.

До складу підприємства входять: директор, заступник директора з технічних питань, заступник директора з питань економіки та фінансів, заступник директора з питань маркетингу та продажу послуг, заступник директора з питань праці та персоналу, заступник директора з питань будівництва, головний бухгалтер. Кожен з цих працівників виконує певні функції.

Керівництво Філією на принципах єдино начальства здійснює директор. Він приймає рішення про відкриття рахунків в установах банків, а також дає дозвіл на відкриття рахунків Філії в установах банків за місцезнаходженням її безбалансових структурних підрозділів, здійснює операції з готівкою та безготівкові розрахунки в національній валюті, підписує платіжні документи, надає повноваження на підпис розрахунково-платіжних документів по рахунках Філії в установах банків за місцезнаходженням її безбалансових структурних підрозділів, засвідчує кількість аркушів у касових книгах Філії та її без балансових структурних підрозділів. Також в повноваження директора входить створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського та податкового обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами і працівниками Філії вимог щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, своєчасне подання внутрішньої та зовнішньої звітності. За погодженням з Головою Правління Товариства призначає на посади своїх заступників, управляє закріпленим за Філією майном та грошовими коштами у порядку встановленому в Товаристві, несе відповідальність за допущені нераціональні, нецільові витрати і перевитрати фондів, укладає від імені Товариства договори згідно з виданою йому довіреністю. Відповідно до Колективного договору Товариства,внутрішніх актів Товариства про оплату праці директор Філії встановлює працівникам Філії конкретні розміри тарифних ставок і посадових окладів, надбавок, доплат до них. За згодою Правління Товариства директор одержує короткострокові кредити банків для виплати заробітної плати працівникам Філії з погашенням кредиту і процентів за користування ним за рахунок власних коштів Філії, створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, згідно з діючим законодавством України несе відповідальність за дотримання норм законодавства в зазначених вище сферах. Він має право надавати накази та розпорядження, в тому числі про прийом та звільнення з роботи працівників, переведення, застосування заходів заохочення чи стягнення у встановленому законодавством порядку, а окремих їх категорій, які підзвітні і підконтрольні директору Філії та відповідному підрозділу Товариства з напряму діяльності за погодженням з керівником підрозділу. Також несе відповідальність за стан та діяльність Філії в межах Статуту Товариства та інших документів, представляє інтереси Товариства в усіх судах загальної юрисдикції, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», в органах державної виконавчої служби; перед третіми особами (фізичними, юридичними особами, суб'єктами господарювання усіх форм власності, органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, нотаріаті, в правоохоронних органах), з правами згідно виданої довіреності. А також здійснює інші повноваження, делеговані йому Товариством.

Заступник директора з технічних питань керує технічною підготовкою виробничо-господарської діяльності, науково-дослідною діяльністю, допоміжним виробництвом. Найчастіше саме цього заступника за відсутністю директора призначають виконуючим його обов'язки. Заступник директора з технічних питань здійснює повсякденне керівництво, контролює і безпосередньо бере участь у вирішенні технічних завдань діяльності підприємства. Також контролює і безпосередньо задіяний у розробці заходів щодо підвищення ефективності експлуатації АЗС, зростання продуктивності праці, дотримання режиму економії матеріальних і трудових ресурсів при експлуатації АЗС. Контролює всі заходи щодо техніки безпеки, охорони праці та промислової санітарії при експлуатації АЗС. Організовує розробки плану заходів щодо вирішення технічних завдань, спрямованих на підвищення охорони навколишнього середовища на АЗС і контролює процес його виконання. Директор з технічних питань повинен організувати розробку плану поточного ремонту обладнання і споруд АЗС і здійснити контроль за його виконанням, організувати технічний нагляд за правильною експлуатацією енергетичного обладнання АЗС у відповідності з діючими нормами і правилами.

Заступник директора з технічних питань несе відповідальність за затримку і слабку роботу в напрямку поставлених цілей і завдань, а також неповне використання наданих директором Філії прав.

Заступник директора з економічних питань здійснює керівництво організацією і вдосконаленням економічної діяльності Філії, спрямованої на досягнення найбільших результатів при найменших витратах матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, прискорення темпів зростання продуктивності праці, підвищення рентабельності виробництва і зниження собівартості продукції, забезпечуючи правильне співвідношення зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати. На посаду заступника директора з економічних питань призначаються особи з вищою економічною або інженерно-економічною освітою і стажем економічної роботи на керівних посадах не менше п'яти років.

Щодо посадових обов'язків, то заступник директора з економічних питань повинен:

Здійснювати методичне керівництво і координацію діяльності всіх підрозділів підприємства з розробки перспективних і поточних планів, а також заходів щодо вдосконалення господарського механізму, економічної роботи виявленню і використанню внутрішньогосподарських резервів. Сприяти підвищенню наукової обгрунтованості планів, встановлювати планові показників на основі прогресивних техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат з урахуванням досягнень науки і техніки, організації виробництва і праці. Проводити роботи з удосконалення планування економічних і фінансових показників діяльності підприємства, по створенню й поліпшенню нормативів трудових витрат. Організовувати розробки методичних матеріалів за цеховим техніко-економічним плануванням, розраховувати економічну ефективність раціоналізаторських пропозицій і винаходів, заходів щодо впровадження нової техніки і технології, наукової організації праці. Здійснювати методичне керівництво та організовувати роботи з впровадження, удосконалення і розширення сфери дії внутрішньогосподарського розрахунку. Забезпечити суворе дотримання режиму економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на всіх ділянках господарської діяльності підприємства. Брати участь в роботі з удосконалення організації виробництва, готувати пропозицій, спрямовані на підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва, зміцнювати господарську самостійність та економічну відповідальність підприємства. Організувати розробку раціональної планової та облікової документації, що застосовується на підприємстві, а також впроваджувати засоби механізації в сфері планування, обліку та аналізу господарської діяльності.
Директор з питань економіки та фінансів повинен забезпечити контроль за ходом виконання планових завдань, дотриманням планово-фінансової дисципліни, господарського розрахунку, організувати проведення комплексного економічного аналізу і оцінки результатів виробничо-господарської діяльності підприємства і його підрозділів, розробити заходи щодо використання внутрішньогосподарських резервів, проведення атестації та раціоналізації робочих місць. Проводити дослідження з питань економіки підприємства, укладення договорів про творчу співпрацю з науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами. Організувати розробку методів економічної оцінки заходів, спрямованих на розвиток техніки, удосконалення організації виробництва, а також пропозицій щодо практичного використання результатів наукових досліджень у галузі економіки. Також він має сприяти розвитку громадської економічної роботи на підприємстві, надавати методичні допомоги творчим громадським об'єднанням трудящих. Здійснити організацію проведення економічних розрахунків та аналізу ефективності впровадження нової техніки, організації виробництва, праці та управління, раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Брати участь у розробці та впровадженні заходів з поліпшення економічних показників діяльності підприємства, розробці та реалізації прогресивних форм і методів економічної роботи. Організувати розробку встановленої звітності по всіх техніко-економічними показниками роботи підприємства, контролювати своєчасність подання звітності про результат економічної діяльності в установленому порядку і терміни на розгляд ради трудового колективу, а також відповідним органам.

Заступник директора з економічних питань несе відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених на нього обов'язків.

На посаду заступника директора питань з маркетингу та продажу послуг призначається особа, яка має вищу професійну (економічну або інженерно-економічну). Призначення на посаду заступника директора з питань маркетингу та продажу послуг і звільнення з неї здійснюється наказом директора Філії.

Заступник директора з питань маркетингу та продажу послуг повинен володіти:

· організаторськими здібностями;

· аналітичними здібностями;

· здатністю до перспективного планування;

· комунікаційними здібностями;

Заступник директора з маркетингу та продажу послуг у своїй діяльності керується посадовою інструкцією. На час відсутності заступника директора з маркетингу та продажу послуг його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

Заступник директора з маркетингу та продажу послуг здійснює розробку маркетингової політики Філії на основі аналізу споживчих властивостей товару і прогнозування споживчого попиту на продукцію, технічних і інших споживчих якостей конкуруючої продукції. Він забезпечує участь відділів що знаходяться під безпосереднім керівництвом відповідно до перспективних і поточними планами закупівель і реалізації товару, визначає нові ринки збуту і нових споживачів товару, координує діяльність усіх підрозділів по збору і аналізу комерційно-економічної інформації, створення банку даних по маркетингу (заявки на постачання, наявність запасів, ємкість ринку тощо). Вивчає думки споживачів про товар, готує пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності та якості товару. Також здійснює контроль за своєчасним усуненням недоліків, які надходять від споживачів, і претензіях, мотивацією певного відношення споживачів до продукції підприємства. Має організовує розробку стратегії проведення рекламних заходів у ЗМІ за допомогою зовнішньої, світлової, електронної, поштової реклами, готує пропозиції щодо формування торгової марки і бренду компанії, здійснює процедури планування та звітності відділу збуту та маркетингу, бере участь у проведенні атестації підрозділу.

Заступник директора з питань маркетингу та продажу послуг несе відповідальність за належне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним трудовим законодавством України,за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

На посаду заступника директора з будівництва призначається особа, що має вищу професійну (технічну) освіту та стаж роботи на керівних посадах в галузі капітального будівництва не менше 5 років. Призначення на посаду заступника директора з будівництва та звільнення з неї здійснюється наказом директора Філії.


Подобные документы

 • Сутність, методика аналізу ділової активності і ефективності діяльності підприємства. Характеристика, аналіз виробничо-фінансових показників роботи ВАТ "УДП", показників ділової активності та рентабельності. Резерви поліпшення ділової активності.

  курсовая работа [307,8 K], добавлен 06.11.2010

 • Оцінка інформаційної системи підприємства. Аналіз стану та визначення основних напрямів розвитку матеріально-технічної бази ВАТ "Львівхім". Цінова та збутова політика організації. Управління соціально-психологічною та фінансово-економічною підсистемою.

  отчет по практике [400,3 K], добавлен 25.11.2012

 • Сутність операційної діяльності підприємства. Особливості розробки виробничої програми підприємства. Формування операційного прибутку. Характеристика діяльності ТзОВ ВАП "Шаяни". Аналіз показників фінансового стану та ділової активності підприємства.

  курсовая работа [61,8 K], добавлен 09.03.2013

 • Поняття процесу економічного аналізу підприємства. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ БМФ "Стрийбуд" Львівської області. Аналіз ліквідності та платоспроможності балансу. Оцінка використання майна та вкладеного капіталу.

  курсовая работа [58,9 K], добавлен 06.12.2010

 • Економічний аналіз діяльності ПАТ "Укртелеком" на основі бухгалтерської та управлінської звітності. Оцінка фінансового стану підприємства за допомогою інтегральної моделі оцінювання. Ризик банкрутства, інвестиційна привабливість, структура капіталу.

  отчет по практике [621,5 K], добавлен 30.10.2015

 • Аналіз виробництва продукції, товарів, робіт, динаміки та структури діяльності підприємства. Оцінка виробничого потенціалу, використання трудових ресурсів і оплати праці. Динаміка і структура операційних витрат. Фінансовий аналіз діяльності підприємства.

  контрольная работа [252,2 K], добавлен 18.05.2010

 • Організаційно–економічна характеристика та основні фінансово–господарські показники діяльності підприємства. Завдання, джерела інформації та прийоми економічного. Аналіз собівартості продукції. Оцінка фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [66,1 K], добавлен 30.03.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.