Методи і прийоми роботи економіста на підприємстві в сфері організації, управління і контролю профільної діяльності Львівської філії ПАТ "Укртелеком"

Характеристика профільної діяльності підприємства Львівської філії ПАТ "Укртелеком". Оцінка матеріально-технічної бази підприємства. Аналіз фінансово-звітних документів. Аналіз показників ділової активності підприємства. Оцінка якості продукції та робіт.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 04.09.2015
Размер файла 54,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Заступник директора з питань будівництва забезпечує виконання робіт по будівництву у Філії, цільове і раціональне використання інвестиційних ресурсів, направляючи кошти на технічне переозброєння і реконструкцію Філії, їх концентрацію на пускових об'єктах, скорочення об'єму незавершеного будівництва. Він також очолює роботу по поліпшенню і здешевленню проектно-вишукувальних робіт, вдосконаленню організації виробництва і впровадженню прогресивних методів будівництва, скороченню витрат на здійснення будівельних робіт і підвищенню якості, а також скороченню термінів їх проведення. Керує розробкою перспективних і поточних планів будівництва, реконструкції та розширення Філії, а також планів введення в експлуатацію основних виробничих засобів, площ і потужностей, об'єктів житлового, комунального та культурно-побутового призначення, складанням заявок на будівельні матеріали та обладнання для нововведених об'єктів, титульних списків на будівництво, забезпечує виконання робіт, передбачених у титульних списках, скорочення термінів окупності капітальних вкладень. Заступник директора з питань будівництва бере участь у складанні бізнес-планів у частині технічного переозброєння та ефективності виробництва, у визначенні необхідних фінансових коштів, у тому числі інвесторів, для будівництва, проектування та придбання обладнання, а також джерел фінансування капітальних вкладень, підрядних організацій для виконання робіт з будівництва в умовах ринкових методів господарювання. Він вживає заходів щодо своєчасного укладення господарських і фінансових договорів з підрядними організаціями на проектно-вишукувальні та будівельно-монтажні роботи, з підприємствами - на придбання матеріалів та обладнання;стежить за виконанням проектних та будівельними організаціями договірних зобов'язань, в необхідних випадках пред'являє санкції, передбачені договорами, не допускає застосування будівельних матеріалів, деталей і виробів, здорожують будівництво та не відповідають стандартам і технічним умовам. Забезпечує видачу всіх необхідних для розробки проектно-кошторисної документації матеріалів по об'єктах будівництва та реконструкції, погоджує завдання на проектування та готує їх до затвердження вищестоящими організаціями. Організовує оформлення банківських операцій за укладеними договорами з замовниками та підрядними організаціями та забезпечує подання у встановлені терміни необхідної документації з будівництва об'єктів, виконуваного підрядним або господарським способом.

· Забезпечує контроль за:

o своєчасної видачі проектно-кошторисної та іншої технічної документації для виробництва будівельних робіт;

o цільовим використанням інвестиційних коштів;

o дотриманням встановлених норм тривалості будівництва і термінів введення в дію виробничих потужностей і основних фондів;

o своєчасне виконання завдань з будівництва;

o дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;

· Забезпечує технічний нагляд і контроль:

o за термінами і якістю виконання всіх будівельно-монтажних та інших будівельних робіт;

o за відповідністю будівельно-монтажних робіт затвердженої проектно-кошторисної документації, будівельним нормам і правилам, стандартам і технічним умовам, нормам техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, вимогам організації праці;

Заступник директора з капітального будівництва несе відповідальність:

· за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним трудовим законодавством України;

· за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

· за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

Головному бухгалтерові підпорядковані функції бухгалтерського обліку, статистичної звітності, економічного аналізу стану підприємства, проведення внутрішнього аудиту.

Заступник організовує управління формуванням, використанням та розвитком персоналу підприємства на основі максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника. Очолює роботу з формування кадрової політики, визначення її основних напрямів відповідно до стратегії розвитку підприємства та заходів з її реалізації. Бере участь у розробленні бізнес-планів підприємства із забезпечення його трудовими ресурсами. Організовує проведення досліджень, розроблення та реалізацію комплексу планів та програм щодо роботи з персоналом з метою залучення та закріплення на підприємстві працівників потрібних спеціальностей та кваліфікації. Проводить роботу з формування та підготовки резерву кадрів для висування на керівні посади на основі політики планування кар'єри, створення системи безперервної підготовки персоналу. Організовує та координує розроблення комплексу заходів з підвищення мотивації праці працівників усіх категорій. Визначає напрями роботи з управління соціальними процесами на підприємстві, створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, стимулювання й розвитку форм участі працівників в управлінні виробництвом, створення соціальних гарантій, умов для ствердження здорового способу життя, підвищення змістовності використання вільного часу працюючих з метою підвищення їх трудового потенціалу. Забезпечує організацію та координацію проведення досліджень із створення нормативно-методичної бази управління персоналом. Контролює додержання норм трудового законодавства у роботі з персоналом. Консультує керівників вищого рівня, а також керівників підрозділів з усіх питань, які пов'язані з персоналом, складає прогнози розвитку персоналу, виявляє проблеми, що виникають, та готує можливі варіанти їх рішення. Забезпечує постійне вдосконалення процесів управління персоналом підприємства на основі впровадження соціально-економічних та соціально-психологічних методів управління. Організовує проведення необхідного обліку та складання звітності.

8. Оцінка якості продукції, робіт

матеріальний технічний фінансовий звітний

Підприємство, яке впровадило систему управління якістю може гарантувати своєму клієнту надання продукції і послуг заданого рівня якості. Саме тому ПАТ «Укртелеком» розпочало роботи по впровадженню системи управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Цьому рішенню також сприяло членство Укртелекому в Українській асоціації якості. Міжнародний стандарт ISO 9001:2000 сприяє покращенню якості продукції, підвищенню її конкурентоспроможності та розвитку виробництва. Вимоги цього стандарту націлені на те, щоб переконати споживача в потенційній здатності постачальника забезпечити відповідні його вимоги щодо якості продукції.

Головною метою Львівської філії ПАТ «Укртелеком» у сфері якості щодо надання телекомунікаційних послуг є постійне задоволення зростаючих потреб споживачів.

Основні завдання, що стоять перед ПАТ «Укртелеком»:

· поліпшити діяльність товариства за рахунок впорядкування і оптимізації процесів;

· продемонструвати споживачу, що ПАТ «Укртелеком» може стабільно надавати послуги заданого рівня якості, тобто задовольняти всі його вимоги.

Львівська філія ПАТ «Укртелеком» прагне реалізувати всі поставлені перед нею завдання і ця реалізація дозволить покращити рівень обслуговування споживачів, підвищити конкурентоспроможність, покращити організацію управління підприємством, зробити її більш прозорою, підвищити ефективність виробництва, забезпечити рентабельність і підвищити прибутки товариства, прискорити вирішення процедурних проблем, покращити партнерські стосунки і нарешті це дасть змогу посилити позитивний імідж компанії.

Щоб досягнути вище вказані цілі підприємство повинне постійно аналізувати свою діяльність в порівнянні з діяльністю конкурентів по задоволенню споживачів, постійно впроваджувати нові технології, на базі можливостей сучасного технологічного устаткування, купувати матеріали високої якості шляхом проведення гнучкої системи вибору постачальників та роботи з ними, підвищувати професійний рівень фахівців також вводити ефективну систему мотивації активності і якості праці персоналу, обліку та аналізу будь-яких пропозицій працівників та їх реалізацію і проводити благодійні акції тощо.

Для успішного впровадження та функціонування системи, яка б дійсно дозволяла задовольняти вимоги споживачів, колективу необхідно змінити ставлення до питань управління якістю. І на це потрібний певний час. У планах ПАТ «Укртелеком» - впровадити єдину систему управління якістю товариства з урахуванням вже здобутого досвіду.

Так, рухаючись крок за кроком, філія зближується з клієнтом, бо основною зацікавленою стороною міжнародного стандарту ISO 9001:2000 є споживач. На практиці це означає, що всі процеси товариства повинні будуватися з урахуванням вимог споживача, а діяльність спрямована на максимальне задоволення постійно зростаючих його потреб.

На прикладі фіксованого телефонного зв'язку створена методика випробувань показників якості послуг цього зв'язку, які характеризують надійність надання послуг голосової телефонії.

Щодо сфери застосування, то ця методика визначає порядок і методи проведення вимірювань параметрів, порядок розрахунку показників якості послуг фіксованого телефонного зв'язку, які характеризують надійність надання ВАТ «Укртелеком» послуг голосової телефонії та їх оцінки на основі порівняння зі встановленими нормованими рівнями.

Ця методика призначена для застосування фахівцями Апарату управління та фахівцями філій ВАТ «Укртелеком» при:

· проведенні внутрішнього аудиту;

· проведенні аналізу якості надання споживачам послуг фіксованого телефонного зв'язку;

· оцінці фактичних значень показників якості на основі порівняння зі встановленими граничними нормованими рівнями;

· оцінці якості наданих послуг фіксованого телефонного зв'язку для вирішення спірних питань при зверненнях споживачів.

· ведені статистичної та внутрішньої звітності ВАТ «Укртелеком».

До показників якості послуг фіксованого телефонного зв'язку, які характеризують надійність надання послуг голосової телефонії відносяться:

· відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час (показник швидкості відновлення доступу до послуг);

· кількість заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі з розрахунку на одну лінію доступу за рік (показник надійності надання послуг).

До параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв'язку, які характеризують надійність надання послуг голосової телефонії необхідних для розрахунку показників якості та іншої необхідної статистики відносяться:

· загальна кількість заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі за звітний період;

· кількість заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час;

· кількість ліній доступу;

· час усунення пошкодження телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг зі встановленими значеннями показників якості.

Ці показники визначаються для всіх ліній доступу (абонентських ліній) телекомунікаційних мереж фіксованого телефонного зв'язку, які знаходяться на балансі або на експлуатаційно-технічному обслуговуванні філій, згідно укладених «Договорів на експлуатаційно-технічне обслуговування засобів та споруд зв'язку» і обслуговуються фахівцями ВАТ «Укртелеком».

До ліній доступу телекомунікаційної мережі не відноситься абонентський ввід, кінцеве обладнання (обладнання абонента, таксофони, телефонні апарати переговорних пунктів).

Граничні нормовані рівні показників якості встановлені для нормальних умов роботи телекомунікаційної мережі. Результати вимірювання параметрів якості послуг у разі аварійних ситуацій, надзвичайних умов, форс мажорних обставин, зловмисних пошкоджень треба виключати.

9. Загальний аналіз та висновки економічної діяльності підприємства

Основними позитивними аспектами діяльності підприємства є злагоджена робота всіх служб товариства, культура обслуговування, а також те, що послуги, які надає підприємство користуються попитом та відрізняються якістю.

Шляхи вдосконалення діяльності підприємства полягають у залученні висококваліфікованих працівників, поліпшені діяльності товариства за рахунок впорядкування і оптимізації процесів, демонстрації споживачу, що ПАТ “Укртелеком” може стабільно надавати послуги заданого рівня якості, тобто задовольняти всі його вимоги. І щоб все це було справді вдосконалено і досягнуто потрібно:

· постійно аналізувати свою діяльність в порівнянні з діяльністю конкурентів по задоволенню споживачів;

· завжди впроваджувати нові технології, на базі можливостей сучасного технологічного устаткування;

· купувати матеріали високої якості;

· підвищувати професійний рівень фахівців;

· впроваджувати ефективну систему мотивації активності і якості праці персоналу, обліку та аналізу будь-яких пропозицій працівників та їх реалізовувати;

Висновок

Пройшовши виробничу практику на ВАТ «Укртелеком» я оволоділа методами та прийомами роботи економіста на підприємстві. Ознайомилась із структурою товариства та основними видами його діяльності, історичною довідкою підприємства, структурою бухгалтерії, основними техніко-економічними показниками. Пройшовши практику дослідила, що оцінка ділової активності дозволяє дослідити результативність управління і ефективність прийнятих рішень. Застосування результатів оцінки ділової активності слугуватиме покращенню результативності виробничо-господарської діяльності і допоможе здобути конкурентні переваги на сегменті ринку господарювання. При цьому важливим є розуміння того, що Львівська філія ВАТ «Укртелеком» як і кожне окреме підприємство вимагає індивідуального підходу до інтеграції та систематизації методик оцінювання його діяльності.

Комплексне оцінювання оборотності всього капіталу та окремих його елементів дає змогу оцінити капіталовіддачу та привабливість підприємства для інвесторів, можливості щодо нарощування обсягів виробництва без залучення додаткового капіталу, раціональність співвідношення власного і позикового капіталу, обґрунтованість політики надання і отримання комерційних кредитів.

Підкріплення практикою теоретична база дозволяє краще орієнтуватися не лише в економічній ситуації в повсякденному житті, а й швидше знаходити правильні рішення при вирішенні практичних завдань. Проаналізувавши що саме з теорії найбільше використовується на практиці і яким чином його використовувати дозволяє визначити найперспективніші напрями поглиблення знань і області, де їх недостатньо.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сутність, методика аналізу ділової активності і ефективності діяльності підприємства. Характеристика, аналіз виробничо-фінансових показників роботи ВАТ "УДП", показників ділової активності та рентабельності. Резерви поліпшення ділової активності.

  курсовая работа [307,8 K], добавлен 06.11.2010

 • Оцінка інформаційної системи підприємства. Аналіз стану та визначення основних напрямів розвитку матеріально-технічної бази ВАТ "Львівхім". Цінова та збутова політика організації. Управління соціально-психологічною та фінансово-економічною підсистемою.

  отчет по практике [400,3 K], добавлен 25.11.2012

 • Сутність операційної діяльності підприємства. Особливості розробки виробничої програми підприємства. Формування операційного прибутку. Характеристика діяльності ТзОВ ВАП "Шаяни". Аналіз показників фінансового стану та ділової активності підприємства.

  курсовая работа [61,8 K], добавлен 09.03.2013

 • Поняття процесу економічного аналізу підприємства. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ БМФ "Стрийбуд" Львівської області. Аналіз ліквідності та платоспроможності балансу. Оцінка використання майна та вкладеного капіталу.

  курсовая работа [58,9 K], добавлен 06.12.2010

 • Економічний аналіз діяльності ПАТ "Укртелеком" на основі бухгалтерської та управлінської звітності. Оцінка фінансового стану підприємства за допомогою інтегральної моделі оцінювання. Ризик банкрутства, інвестиційна привабливість, структура капіталу.

  отчет по практике [621,5 K], добавлен 30.10.2015

 • Аналіз виробництва продукції, товарів, робіт, динаміки та структури діяльності підприємства. Оцінка виробничого потенціалу, використання трудових ресурсів і оплати праці. Динаміка і структура операційних витрат. Фінансовий аналіз діяльності підприємства.

  контрольная работа [252,2 K], добавлен 18.05.2010

 • Організаційно–економічна характеристика та основні фінансово–господарські показники діяльності підприємства. Завдання, джерела інформації та прийоми економічного. Аналіз собівартості продукції. Оцінка фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [66,1 K], добавлен 30.03.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.