Планування діяльності підприємства

Розрахунок основних показників діяльності підприємства. План виробництва та матеріально-технічного забезпечення. Зведений розрахунок фонду оплати праці. Комплексні витрати підприємства. Розрахунок витрат на виробництво продукції, собівартості і прибутку.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 23.12.2008
Размер файла 30,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

14

Розрахункова робота з курсу

Планування діяльності підприємства

Вихідні дані:

Таблиця1.1. Об'єкти підприємницької діяльності за цехами підприємства

Найменуеання показників

Об'єм будівлі, куб.м.

10400

Номенклатура виробів

Е,Б,В,Г

Таблиця 2. Характеристика станочного парку виробництва

Найменування верстату

Коефіцієт виконання норм, %

Потужнкть електрадвигу-нів, кВт.

Ц1на верстату, грн.

Кількість верстатів по варіантах завдання

Токарний

105

2,7

5610

13

Фрезерувальний

107

2,5

9700

18

Свердлувальний

110

0,4

1610

9

Шліфувальнйй

102

3,5

9390

13

Таблиця 3. Об'єкти та обсяги підприємницької діяльності

Показники

Найменування виробів

Ціна матеріалу, грн

Вартість відходів, % від ціни

Е

Б

В

Г

Виробнипа програма по варіантах ,шт

1170

1140

1320

1120

План постачання продукції, шт

1090

1050

1180

1200

Норма трудомісткості, нормо-год.

76,2

79,6

28,2

48,6

Середня годинна тарифна ставка, грн.

0,927

0,909

0,964

0,945

Норми видатку матеріалів, кг\шт

сталь вуглецева

183

162

330

183

400

2,0

сталь легована

188

135

78

114

475

2,5

сірий чавун

114

202

28

0

360

4,0

бронзове лиття

0

0

0

30

2000

10,0

Вступ

Для сталої і добре організованої робота підприємства необхідно скласти техніко-економічне обґрунтування його діяльності. В ході складання такого обґрунтування встановлюються основні показники економічної діяльності, розробляються плани виробництва продукції та матеріально-технічного забезпечення, план по праці і кадрах, план по собівартості та інше. Ці вихідні дані є основою і відправною точкою для успішної роботи підприємства в році, що планується.

Розрахунок основних показників

Блок 1. План виробництва та матеріально-технічного забезпечення

Заповнюємо форму 1.1.

Кількість робочих днів поквартально: I - 64; П - 63; Ш - 69; IV - 68.

Загальна кількість робочих днів - 264.

Річний випуск товарів поквартально:

Вироби

1 квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Е

283,6364

279,2045

305,7955

301,3636

Б

276,3636

272,0454

297,9545

293,6365

В

320,0

315,0

345,0

340,0

Г

271,5151

267,2727

292,7273

288,4849

Потім заповнюємо форму 1.2. графу "Норма видатку" даними табл. 3. Заповнюємо форму 1.3, а також паралельно заповнюємо форму 4.1.1.

Заповнюємо строку "Основні матеріали за виключенням відходів по виробах".

Е

198,2014 тис. грн.

Б

195,8376 тис. грн.

В

175,1605 тис. грн.

Г

178,5322тис. грн.

Потім заповнюємо графу "Основні матеріали" у формі 4.2

Блок 2. Праця і заробітна плата

Заповнюємо форму 2.1. Заповнюємо форму 2.2. Чисельність основних робочих: Чос.= Т / (Фд*Кв.н.)

де Т - трудомісткість виробничої программ, нормо-год.; Фд - дійсний фонд часу одного робітника, год; Кв.н. -- плановий коефіцієнт виконання норм, н-год./чол.

В нашому випаику Т =271554 нормо-год. (форма 2.1.) Фл= 1850 год.

Кв.н. = (105 * 13+107*18+110*9+ 102* 13)/(13 + 18+9 + 13) = 1,058.

Тоді Чос. - 271554 / 1850 х 1,058 = 139 чол.

Чисельність допоміжних робітників ~ 30 % від чисельності основних:

Чдр - 139*0,3 -42 чол.

В т. ч. зайнятих утриманням, екксплуатацією та поточним ремонтом устаткування -- 55 % від загальної чисельності допоміжних робітників:

Чд.р. = 42*0,55 -23 чол.

Чисельність керівного персоналу - 10 % від чисельності робітників:

Чк.п. = (139 + 42) * 0,1 - 18 чол.

Чисельнісгь виробничого персоналу;

Чв.п. = 139 + 42 + 18 = 199 чол.

Визначаємо заробітну плату виробничого персоналу по категоріях:

зарплата основних робітників - 252,4542тис. грн Середня годинна тарифна ставка дономіжних робітників, зайнятих утриманням, експлуатацією та поточним ремонтом устаткування -0,8 грн., а інших - 0,7 грн.;

зарплата допоміжних робітників, зайнятих утриманням, експлуатацією та поточним ремонтом устаткування - 23 * 1850 * 0,8 = 34,040 тис. грн.;

зарплата інших робітників - (42-23) * 1850 * 0,7 = 24,605 тис. грн.;

всього зарплата допоміжних робітників - 34,040 + 24,605 = 58,645 тис. грн.

-- зарплата херівництва -18 * 200 * 12 -- 43,20 тис. грн.
Доплати й додаткова заробітна плата - 19 % від заробітної плати

за тарифом:

основні працівники - 252,4542* 0,13 = 32,8190 тис. грн.

допоміжні 58,645 * 0,13 = 7,6239 тис. грн.

керівниптво - 43,20 * 0,13 = 5,616 тис. грн.

Винагороди за іцдсумками роботи за рік - 1 місячний оклад(тарифна ставка):

-- основні працівники - 252,4542/ 12 = 43,7879 тис. грн

допоміжні - 58,645 / 12 = 4,8871 тис. грн.

керівництво - - 43,20 / 12 = 3,6 тис. грн.

Блок З. Комплексні витрати

Заповнюємо форму 3.1.

Видаток рушійної електроєнергії визначається за формулою, а потім множиться на ціну:Ср.е. = 1,3* Феф*Му

де Феф - ефективний фонд часу роботи устаткування, який становить 4000 годин на рік;

Му - загальна встановлена потужність електричних двигунів, кВт,

1,3 - коефіцієнт, що враховує витрати елекфоенергії з технічних причин.

Ср.е. = 1,3 * 4000 * 129,2 = 671840 кВт-год.

Видаток освітлювальної електроенергії - 1,5 % від видатку рушійної електроенергії (в кВт-год):

Со = 671840 * 0,015 = 10077,6 Квт-год.

Ціна рушійної електроенергії * 12,1 коп., освіглювальної - 13,0 коп за кВт-год.:

Цр.е. =671840 * 0,121 = 81,293 тис. грн.

Цо= 10077,6 * О,130= 1,31 тис. грн.

Заповнюємо форму 3.2.

Норма амортизаційиих відрахувань - 15 % від вартості устаткування та 5 % від вартості будівель. Вартість 1 куб.м. будівлі 750 грн.

А= 384,09* 0,15 = 57,6135 тис. грн.

Вартість будівель -10400 * 75 / 1000 = 7800 тис. грн.

Амортизація - 7800 * 0,05 = 390 тис. грн.

Отже, норма амортизащиних відрахувань:

На = 57,6135 + 390 = 447,6135 тис. гон.

Калькуляційний процент комплексних витрат = Витрати на обслуговування / Нормована зарплата основних рабочих = (725,7837/ 252,4542) * 100 = 287,4912%. Витрати_на управління / Нормована зарплата основних рабочих = (135,8515/252,4542) * І00 = 53,8123%.

Блок 4. Собівартість і прибуток

Після заповнення формя 4 1., заповнюємо графу “Обсяг товарної продукції” у формі 1.1. Після цього заповнюємо форму 4 1.

Заповнюємо форму 4.4.. користуючись даними форми 4.3. і форми 4.1

Сума оподаткованого прибутку: П = 759,6672тис. ірн.

Податок на прибуток: 759,667* 0,25 = 189,917тис. грн

Відрахування засновникам підприємства - 3% від суми оподаткованого прибутку:

759,667 - 189,917- 22,79 = 546,961 тис. грн.

Фонд розвитку виробництва:

Фр.в. - 0,3 * 546,961 -= 164,088 тис. грн.

Фонд соціального розвитку.

Фс.р. = 0.2 * 535,8681 =109,392 тис. грн.

Чистий прибуток:

П = 546,961 - 164,088 - 109,392 = 273,48 тис грн.

Резервний фонд - 20% від чистого прибутку:

Фре, = 273,48 * 0,2 = 54,696 тис. грн.

Фонд додаткової оплати праці:

Фд. п.- = 46,0589тис. грн. (форма 3.2.)

Поповнення статутного фонду - 5 %:

Фс.т. = 273,48 *0,05 = 13,674 тис. грн

Д = 273,48 - 54,696 - 46,0589- 13,674 = 159,0511 тис. грн.

Переносимо значення прибутку по акціях у форму 2.2. (в розрахунку на одного чоловіка):

Пакц.. = 159,0511 /199 = 799,25 грн.

Таким чином, кожний працівник отримає в рік в середньому 799,25 грн. дивідендів.

Додатки до розв'язку

Форма 1.1. План виро6ництва продукції

Нааменування виробу

Виробнича програма, шт.

гуртова ціна грн.шт.

Обсяг товарної

продукції тис. грн.

1

2

з

4

Е

1170

865,5889

1012,7391

Б

1140

975,9519

1112,5852

В

1320

531,5142

701,5987

Г

1120

643,3654

720,56934

Разом

-

-

3547,4924

Обсяг товарної продукції з розбивкою по кварталах

I

II

III

IV

к-ть

сума

к-ть

сума

к-ть

сума

к-ть

сума

5

6

7

8

9

10

11

12

283,6

245,5

279,2

241,7

305,7

264,7

301,4

260,9

276,3

269,7

272,1

265,5

297,9

290,8

293,6

286,6

320

170,1

315

167,4

345

183,4

340

180,7

271,5

174,7

267,2

172

292,7

188,3

288,5

185,6

860

846,6

927,2

913,8

Форма 1.2. Розрахунок витрат основних матеріалів на випуск продукції

Найменування

виробу

Найменування матеріалу

Норма видатку. кг./шт.

Виробнича

програма,

шт.

Витрат,. т.

Е

сталь вуглецева

183

1170

214110

сталь легована

І88

1170

219960

сірий чавун

114

1170

133380

Б

сталь вуглецева

162

1140

184680

сталь легована

135

1140

153900

сірий чавун

202

1140

230280

В

сталь вуглецева

330

1320

435600

сталь легована

78

1320

102960

сірий чавун

28

1320

36960

Г

сталь вуглецева

І83

1120

204960

сталь легована

114

1120

127680

бронзове лиття

30

ф1120

33600

Форма 1.3. Розрахунок вартості основних матеріалів на випуск продукції

Найменування матеріалу

Витрати. т.

Ціна, грн./шт.

Вартість. тис. грн

Вартість відходів

Вартість матеріалів за виключенням відходів. тис. Грн.

%

сума, тис. грн.

Сталь вуглецева

1039,35

400

415,74

2

8,3148

407,4252

Сталь легована

604,5

475

287,1375

2,5

7,1784

279,9591

Сірий чавун

400,62

360

144,2232

4

5,7689

138,4543

Бронзове лиття

33,6

2000

67,2

10

6,72

60,48

Всього основні матеріали

886,3185

Допоміжні матеріали(5%)

44,3159

Сума

914,3007

27,9822

930,6345

Форма 2.1. Трудомсткість виробничої програми

Найменування виро6у

Виробнича программа, шт.

Норма трудамісткості, нормо-год/шт.

Середня годинна ставка. грн/год.

Трудомісткість виробничої програми. нор.\ю-год

Нормована зарплата на прораму. грн.

Нормова зарплата на

1 виріб. грн.'шт.

Е

1170

76,2

0,927

89154

82645,758

70,6374

Б

1140

79,6

0,909

90744

82486,296

72,3564

В

1320

28,2

0,964

37224

35883,936

27,1848

Г

1120

48,6

0,945

54432

51438,24

45,927

Разом

271554

252454,23

216,1056

Форма 2.2. Зведений розрахунок фонду оплати праці

Елементи фонду оплати праці

Основні робітники

Допоміжні робітники

Керівники і спеціалісти

Разом

Нормована заробтна плата (по тарифу)

252,4544

58,6456

43,2

354,2994

Доплати і надбавки до нормованої з/пл..

32,8192

7,62394

5,62

46,0585

Всього основна заробітна плата

285,2733

66,2683

48,82

400,3584

Премії за положеннями: у відсотках

20

10

30

Загальна сума

50,4903

5,8645

12,96

69,3153

Одноразові заохочення та винагороди, 1% від з/пл.. по тарифу

2,5245

0,5865

0,432

3,5429

Видагороди за підсумками за рік

21,0378

4,8870

3,6

29,5249

Грошові виплати та заохочення

Всього фовд додаткової оплати праці

74,0532

11,3380

16,992

102,3832

Всього фонд оплати праці

359,3265

77,6068

65,808

502,7414

Доходи по акціях

778,35

778,35

778,35

778,35

Чисельність персоналу, чол.

139

42

18

199

Середня заробітна плата, грн.

215,4235

153,9819

304,6666

210,5282

Форма 3.1. Потужність електродвигунів та вартість устаткування

Найменування верстату

Кількість верстатів, од.

Потужність двигуна. кВт.

Ціна верстату.

грн.

Сумарна встановлена потужнісь. кВт.

Вартість устаткування тис. грн.

Токарний

13

2,7

5610

35,1

72,93

Фрезерувальний

18

2,5

9700

45

174,6

Свердлувальний

9

0,4

1610

3,6

14,49

Шліфувальний

13

3,5

9390

45,5

122,07

Разом

129,2

384,09

Форма 3.2. Зведений розрахунок витрат на виробництво продукції, тис, грн.

Найменування елементів витрат

Прямі витрати

Комплексні витрати

Разом

На обслуговування виробництва

На управління виробництвом

1

2

3

4

5

Основні матеріали

886,3185345

886,3185345

Допоміжні матеріали

44,3159267

44,31592673

Енергія

81,29264

1,310088

82,602728

Нормована заробітна плата

252,45423

66,26885

48,816

367,53908

Надбавки та доплати до нормованої з/п

32,8190499

7,62385

5,616

46,0588999

Відрахування на соціальні заходи(37,5%)

94,67033625

24,8508188

18,306

137,827155

Амортизація виробничих ОФ

447,6135

447,6135

Послуги допоміжних цехів у %

50

25

Зальна сума

126,227115

63,1135575

189,3406725

Інші витрати (3% від з/п по тарифу)

7,5736269

7,5736269

Разом

1347,554791

725,783775

135,8515575

2209,190124

Калькуляційний процент комплексних витрат

287,491232

53,81235145

Форма 4.1 Калькуляція собівартості та визначення ціни виробу, грн.

Найменування статей калькуляцій

%

Сума по виробах

Е

Б

В

Г

Основні матеріали за виключенням відходів.

 

198,2014

195,8376

175,1605

178,5322

Нормована з/п

 

70,6374

72,3564

27,1848

45,927

Доплати і надбавки до нормованої з/п

19

9,1828

9,4063

3,5340

5,9705

Відрахування на соціальні заходи

37,5

26,4890

27,1336

10,1943

17,2226

Витрати на обслуговування виробництва

287,4912

203,07633

208,0183

78,1539

132,0360

Витрати на управління виробництвом

53,8123

38,0116

38,9366

14,6287

24,7143

Всього виробнича собівртість

 

545,5991

551,6884

308,8563

404,4028

Розрахункові адміністративні витрати та витрати на збут

4

21,8239

22,0675

12,3542

16,1761

Всього розрахункові витрати

 

567,4231

573,7559

321,2106

420,5789

Плановий прибуток: у %

 

30

45

40

30

Загальна сума

 

170,2269

258,1901

128,4842

126,1736

Податок на додану вартість(ПДВ)

 

147,5300

166,3892

89,9389

109,3505

Відпускна ціна під - ства

 

885,1800

998,3354

539,6338

656,1032

Форма 4.1.1. Розрахунок вартості основних матеріалів на виріб

виріб

Найменування матеріалу

Норма

видатку. кг./шт.

Ціна, грн./т.

Вартість основних матеріалів, грн./шт.

Вартість відходів

Вартість матеріалів за виключенням відходів. Грн.

%

Сума

Е

сталь вуглецева

183

400

73,2

2

1,464

71,736

Е

сталь легована

І88

475

89,3

2,5

2,2325

87,0675

Е

сірий чавун

114

360

41,04

4

1,6416

39,3984

Б

сталь вуглецева

162

400

64,8

2

1,296

63,504

Б

сталь легована

135

475

64,125

2,5

1,603125

62,5219

Б

сірий чавун

202

360

72,72

4

2,9088

69,8112

В

сталь вуглецева

330

400

132

2

2,64

129,36

В

сталь легована

78

475

37,05

2,5

0,92625

36,1238

В

сірий чавун

28

360

10,08

4

0,4032

9,6768

Г

сталь вуглецева

І83

400

73,2

2

1,464

71,736

Г

сталь легована

114

475

54,15

2,5

1,3537

52,7963

Г

бронзове лиття

30

2000

60

10

6

54

Разом

711,665

 

17,9332

693,732

Форма 4.2. Собівартість товарної продукцй (на одиницю в грн., на випуск - тис. грн.)

Найменування виробу

Виробнича програма, шт..

Основні: матеріали

Нормована заробітна тата

Додаткова заробітна плата

на од.

на випуск

на од.

На випуск

на од.

на випуск

1

2

3

4

5

6

7

8

Е

1170

198,2019

231,8962

70,6374

82,6457

9,1828

10,7439

Б

1140

195,8370

223,2542

72,3564

82,4863

9,4063

10,7232

В

1320

175,1605

231,2119

27,1848

35,88390

3,5340

4,6649

Г

1120

178,5322

199,9561

45,927

51,4382

5,9705

6,6869

Всього за формою 4.2.

886,3185

252,4542

32,8190

Всього за формою 32.

886,3185

252,4542

32,8190

Відхилення:

сума

У відсотках до 3.2.

0

0

0

Відрахування на соціальні заходи

Видатки на обслуговування

Видатки на управління вробництвом

Виробнича собівартість

на од.

на випуск

на од.

На випуск

на од.

На випуск

на од.

На випуск

9

10

11

12

13

14

15

16

26,489025

30,9921593

203,076331

237,599308

38,0116

44,4736

545,599

638,3510

27,13365

30,932361

208,018306

237,140868

38,9367

44,3878

551,688

628,9248

10,1943

13,456476

78,1539164

103,16317

14,6288

19,31

308,856

407,6904

17,222625

19,28934

132,036098

147,88043

24,7144

27,6801

404,403

452,9312

94,6703363

725,783775

135,852

2127,8974

94,6703363

725,783775

135,852

2127,8974

-

-

-

-

0

0

0

0

Форма 4.3. Собівартість та обсяг реалізації продукції

Найменування показників

Найменування виробів

Разом

Е

Б

В

Г

План постачання продукції, шт.

1090

1050

1180

1200

ПДВна виріб, грн./шт.

147,5300

166,3892

89,9389

109,3505

Відпускна ціна підприємства, грн./шт.

885,1801

998,3354

539,6338

656,1032

Собівартість виробу, грн/шт.

567,4231

573,7559

321,2106

420,5789

Обсяг реалізованої прпродукції; тис. грн

964,8462

1048,2521

636,7679

787,3238

3437,1902

Собівартість реалізованої' продукції, тис. грн

618,4912

602,4437

379,0285

504,6947

2104,6583

ПДВ,тис. грн.

160,8077

174,7086

106,1279

131,2206

572,8650

Форма 4.4. Розподіл прибутку

Показники

Сума, тис. грн.

Обсяг реалізованоі продукції

3437,1902

пдв

572,865

Собівартість реалізованої продукшї з врахуванням адмінісгративних витрат та витрат на збуг

2104,6583

Сума оподаткованого прибутку

759,667

Податок на прибуток

189,917

Чистнй прибуток

273,48

Розподіл прибутку:

- дивіденди

159,0511

- поповнення статутного капіталу

13,674

- резервний капітал

54,696

- інше використання

46,0588


Подобные документы

 • План виробництва пектину та матеріально-технічного забезпечення. Плани по праці, заробітній платі, собівартості. Зведений розрахунок основних техніко-економічних показників господарської діяльності. Використання виробничих потужностей підприємства.

  контрольная работа [24,2 K], добавлен 28.10.2014

 • Контроль за фактичним надходженням грошових коштів. Планування та особливості його здійснення на підприємстві. Розрахунок планових показників. План виробництва та матеріально-технічного забезпечення. Праця і заробітна плата. Комплексні витрати.

  курсовая работа [133,4 K], добавлен 30.10.2008

 • Загальна характеристика і організаційна структура підприємства. Розрахунок виробничої потужності і обсягу виробництва, чисельності працівників і фонду оплати праці, собівартості продукції. Зведені техніко-економічні показники підприємства, що вивчається.

  курсовая работа [79,1 K], добавлен 24.10.2014

 • Поняття планування виробництва продукції та матеріально-технічного забезпечення, його сутність, особливості, розрахунки та значення в діяльності організації. План праці та заробітної платні, етапи, характеристика. Розрахунки планування собівартості.

  курсовая работа [59,6 K], добавлен 10.02.2009

 • Виробнича собівартість як один з найважливіших економічних показників господарської діяльності підприємства. Розрахунок прямих та непрямих витрат. Розрахунок фонду заробітної плати робітників. Калькулювання собівартості деталі та проценту її зниження.

  курсовая работа [63,2 K], добавлен 20.01.2010

 • Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства. Розрахунок річної потреби обігових коштів. Визначення кошторису витрат та собівартості одиниці продукції. Розрахунок економічних показників ефективності виробництва.

  контрольная работа [72,8 K], добавлен 21.02.2011

 • Організація основного виробництва. Визначення потреби у робочій силі і площах. Розрахунок загальних витрат на виробництво. Калькуляція собівартості і розрахунок ціни. Визначення очікуваного прибутку. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства.

  курсовая работа [194,9 K], добавлен 27.09.2010

 • Характеристика та структура планової роботи на підприємстві, особливості діяльності функціональних відділів. Порядок планування збуту, аналіз ринку продажу та розрахунок прибутковості підприємства. Складання кошторису витрат на виробництво продукції.

  контрольная работа [38,6 K], добавлен 19.10.2012

 • Розрахунок показників виробничої програми підприємства та підсумків її виконання. Чисельність промислово-виробничого персоналу, фонд заробітної плати працівників. Складання кошторису витрат на виробництво продукції. Калькулювання собівартості продукції.

  курсовая работа [191,4 K], добавлен 23.08.2014

 • Основні та оборотні кошти підприємства. Трудові ресурси організації. Розрахунок чисельності робочих цеху, річного фонду заробітної плати. Провідні показники ефективності праці. Витрати виробництва. Фінансові показники. Калькуляція собівартості продукції.

  курсовая работа [462,7 K], добавлен 13.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.