Планування підвищення ефективності використання оборотних коштів

Поняття, значення, сутність та структура оборотних коштів підприємства. Чинники, що впливають на ефективність використання оборотних коштів. Методика оцінки потреби у оборотних коштах. Аналітичний метод планування, методи коефіцієнтів та прямого рахунку.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 10.06.2014
Размер файла 405,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Особливу увагу слід надати другому етапові планування розміру оборотних коштів - нормуванню, оскільки він є чи не найважливішим з усіх, оскільки від його результатів залежить, як і в якому розмірі буде визначена величина оборотних коштів, необхідних підприємству у плановому періоді. Виходячи з того, яку ціль ставить перед собою керівництво - швидко та доволі обґрунтовано визначити необхідний розмір коштів, чи провести повну переоцінку потреб виробництва - обирається один із трьох запропонованих методів нормування - аналітичний метод і метод коефіцієнтів, та метод прямого рахунку. Перші два методи не потребують значних витрат часу та праці плановиків, але несуть відносну неточність результатів, тому для отримання точних краще використовувати метод прямого рахунку. При цьому слід враховувати, що він потребує значних витрат часу і праці, тому його застосування є раціональним тільки за умови новоствореного підприємства, у якого ще не має статистичних даних, на основі котрих можна провести необхідні «швидкі» розрахунки, а також за умови повної переоцінки діяльності підприємства, в тому числі оцінки ефективності використання оборотних коштів.

Для підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві - а саме прискорення їх оборотності - необхідно скоротити розмір оборотних коштів, що знаходяться в певних їх елементах, до оптимального для запланованого об'єму виробництва, тим самим скоротивши час їх перебування. Це призведе до підвищення оборотності обігових коштів та їх часткового вивільнення з кругообігу. Це можна зробити за допомогою наведених у роботі шляхів, як наприклад, пошук ближчого та дешевшого (не за рахунок якості) джерела сировини, поставщика різноманітних деталей, комплектуючих, напівфабрикатів, поліпшення організації складського господарства, введення економічного обґрунтованих норм сировини та інструменту, уніфікації та стандартизації продукції, установлення потокового виробництва, налагодження тісного зв'язку з поставщиками та споживачами продукції за рахунок чіткого та своєчасного виконання умов контрактів, та інш..

Список літератури

1. Шолудько В.М. Фінансовий менеджмент / Шолудько В.М. - К: Знання, 2006. - 439 с.

2. Мних Є.В. Фінансовий аналіз: навч. посібник / Є. Мних, Н. Барабаш. - К.: Київ. Нац. торг.-економ. ун-т, 2010. - 412 с.

3. Білик М.Д. Управління фінансами підприємств / Білик М.Д. - К.: Знання, 2006. - 362 с.

4. Осипов В.І. Економіка підприємства: підручник / Осипов В.І. - К: ОНЕУ, 2005. - 718 с.

5. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємства: підручник / Поддєрьогін А.М. - К.: КНЕУ, 2006. - 460 с.

6.Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність / С. Покропивний, В. Колот - К.: КНЕУ, 2007. - 352 с.

7.Гальчинський А.С. Основи економічної теорії: підручник / Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. - К.: Вища школа, 2003. - 471 с.

8.Радіонова І.Ф. Загальна економіка: підручник / Радіонова І.Ф. - К.: Знання, 2004. - 234 с.

9. Васильева Н.А. Экономика предприятия: конспект лекций / Васильева Н.А., Матеуш Т.А., Миронов М.Г. - М.: Юрайт, 2011. - 192 с.

10.Соляник Л.Г. Оборотні засоби промислового підприємства: оптимізація управління / Соляник Л.Г. - 2009. - 239 с.

11.Круги П.В. Капітал, основні та оборотні засоби підприємства / П. Круги, О. Клименко. - 2008. - 328 с.

12. Стоянов О.С. Фінансовий менеджмент / Стоянов О.С. - 2006. - 656с.

13. Могилевская О.Ю. Эффективное управление оборотным капиталом предприятия / Могилевская О.Ю. // Економіка та держава -2008. - №7 - С.150-154.

14.Коновалова Г.И. Модель сбалансированого планирования оборотных стредств предприятия / Коновалова Г.И. // Менеждмент в Росии и за рубежом. - 2011. - №3. - С.95-99

15.Коновалова Ю.А. Эк. аспекты развития системы управления оборотными средствами предприятий / Павлова Ю.А. // Эк. Науки. - 2011. - №8. - С.167-171.

16. Гоцуляк С.В. Управління обіговими коштами підприємства / Гоцуляк С.В. // Вісник соц.-ек. досліджень. - 2005. - №21. - С.75-78.

17.Логинов А.Н. Оборотный капитал как элемент стратегического бизнес-планирования / Логинов А.Н. // Эк. Науки. -2010. - №10 - С.150-154.

18.Боровик А.О. Аналіз динаміки оборотних коштів за видами ек. діяльності / Боровик А.О. // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №2 - С.95-99

19.Економіка підприємства. Навчальний посібник / Мельник Л.Г., Карінцева О.І. - С: «Університетська книга», 2004. - 411с.

20.Нехорошев Л.М. Економіка підприємства: навчальний посібник /

Нехорошев Л.М. - Мн. Обчислюємо. шк., 2003. - 383 с.

21.Горфинкель В.Я. Экономика предприятия / Горфинкель В.Я., Швандара. В.А. - М.: Юрайт, 2007 - 377 с.

22.Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия / Зайцев Н.Л. - М.: Инфра - М, 2006. - 640с.

Додаток 1

Показники

Продукція

А

Б

В

Обсяг виробництва у базисному році, шт.

1100

920

380

Обсяг виробництва у плановому році, шт.

410

1120

940

Тривалість циклу виробництва, днів

23

15

9

Діюча ціна базового і планового років, грн./шт.

765

1190

816

Собівартість одиниці незавершеного виробу, грн./шт.

383,5

636,5

488

Додаток 2

Показники

Значення

Виручка від реалізації у базисному році, грн.

2241550

Темп росту об'єму виробництва, %

93,08

Коефіцієнт оборотності базисного року, обертів

8,495

Темп росту коефіцієнта оборотності, %

96,09

Коефіцієнт закріплення базисного року, разів

0,1266

Темп росту коефіцієнта закріплення, %

93,47

Додаток 3

Показники

Значення

Норма запасу готової продукції, грн.

63590,28

Інтервал поставки матеріально-сировинних ресурсів, днів

12

Норма підготовчого запасу, днів

22

Норма транспортного запасу, днів

6

Норма страхового запасу, днів

7

Грошові кошти в касі та на р/рахунку, тис. грн.

80

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Економічна сутність оборотних засобів і оборотних коштів, принципи їх організації і джерела формування. Аналіз ефективності використання оборотних коштів у ТОВ СОП "Михайлівське". Шляхи та методи впровадження у виробництво інтенсивних технологій.

  курсовая работа [123,7 K], добавлен 24.09.2013

 • Поняття й економічна сутність оборотних коштів, принципи їх організації, визначені потреби в них, їхнє значення для діяльності підприємства, показники стану і використання, а також резерви і шляхи поліпшення використання оборотних коштів на підприємстві.

  курсовая работа [242,2 K], добавлен 13.11.2010

 • Теоретичні основи визначення суті і особливостей організації оборотних коштів. Порівняння основних методик оцінювання оборотних коштів підприємства. Аналіз оборотних коштів ТОВ "ЯЦЗ", рекомендації щодо підвищення ефективності організації та використання.

  курсовая работа [127,0 K], добавлен 23.11.2010

 • Джерела формування оборотних коштів. Роль оборотних коштів у фінансуванні витрат на виробництво та реалізацію продукції. Визначення потреби, нормування, ефективність використання та економія оборотних коштів на підприємстві. Шляхи прискорення обігу.

  курсовая работа [83,0 K], добавлен 03.02.2009

 • Економічна сутність оборотних засобів. Аналіз забезпеченості та ефективності використання оборотних коштів на підприємстві. Широкомасштабне запровадження інновацій з метою інтенсифікації сільського господарства та підвищення її економічної ефективності.

  курсовая работа [84,1 K], добавлен 26.02.2016

 • Склад і структура оборотних коштів підприємства, показники їх стану і використання. Оцінка поточного рівня фінансового стану підприємства. Етапи аналізу та шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів. Нормування оборотних засобів.

  курсовая работа [405,7 K], добавлен 09.11.2010

 • Сутність, склад, структура оборотних коштів та принципи їх організації. Нормування, показники стану і використання оборотних коштів. Специфіка використання оборотних коштів в сільському господарстві. Аналіз прибутку та рентабельності ТОВ "ЗОРЯ".

  курсовая работа [284,4 K], добавлен 12.04.2014

 • Поняття, структура оборотних засобів. Джерела формування оборотних засобів, кругообіг, показники використання, нормування. Значення та шляхи прискорення оборотносі оборотних засобів, ефективність використання, потреби й аналіз структури оборотних коштів.

  курсовая работа [160,2 K], добавлен 04.09.2002

 • Характеристика підприємства ТОВ "МЕДІАСАТ". Склад і структура оборотних коштів. Способи визначення потреби в оборотних коштах. Аналіз структури балансу та ефективності використання оборотних активів. Оцінка платоспроможності і ліквідності підприємства.

  отчет по практике [96,2 K], добавлен 13.04.2013

 • Загальна структура підприємства. Оборотні фонди підприємства. Поняття, основні складові елементи оборотних фондів підприємства. Нормування оборотних фондів ресторану. Основні шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства.

  контрольная работа [41,6 K], добавлен 06.06.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.