Основні принципи професійної етики та поведінки

Визначення професійної етики аудиторів на основі фінансової звітності підприємства. Кодекс етики професійних бухгалтерів, його структура, зміст та правові наслідки порушення. Основні проблеми, пов’язані із практичним визначенням професійної етики.

Рубрика Этика и эстетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 29.06.2011
Размер файла 696,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Доцільно розглянути питання, що опосередковано стосується обов'язку аудитора дотримуватись конфіденційності інформації. Це проблема пособництва (співучасті при скоєнні злочину). Питання можливості притягнення аудитора як співучасника злочину давно вже стало предметом уваги аудиторського співтовариства. З юридичної точки зору посібником с особа, що сприяла злочину порадою, вказівками, наданням інформації, засобів чи знаряддя здійснення злочину чи усуненням перешкод, а також особа, яка заздалегідь обіцяла приховати злочинця, засоби чи знаряддя злочину або предмети, одержані злочинним шляхом, а також особа, яка заздалегідь обіцяла придбати чи реалізувати такі предмети, очевидно, що в процесі проведення аудиторської перевірки може скластись досить скрутна для аудитора ситуація.

При цьому інтелектуальним пособництвом вважається, що сприяння виконавцю порадою чи вказівкою, наданням інформації полягає в роз'ясненні, поясненні більш підхожих способів здійснення злочину, в повідомленні про інші обставини, які сприяють досягненню злочинних намірів. Дане питання законодавством повністю не відрегульоване.

Виходячи з незначної історії розвитку аудиторського контролю в Україні, проблеми юридичної відповідальності поки що недостатньо врегульовані і не знайшли відповідного відображення у судовій практиці. А випадки юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами взагалі відсутні. Але значення цієї проблеми в подальшому розвитку аудиторського контролю потребує її вивчення, використовуючи при цьому досвід розвинених зарубіжних країн.

Проблема відповідальності перед третіми особами є досить актуальною, оскільки треті особи також можуть зазнати збитків у результаті недостатньої якості аудиту. Можна навести такі приклади:

торгові кредитори не зможуть повернути значні суми, якщо компанія дебітор буде ліквідована в результаті банкрутства;

банки, які надали великі позики чи овердрафт, можуть не одержати їх у зазначені строки;

інвестори, які, покладаючись на перевірену аудитором фінансову звітність, вирішили придбати акції компанії чи всю компанію. Фактична цінність їх інвестицій може бути нижчою чи взагалі дорівнювати нулю, якщо пізніше з'ясується, що фінансова звітність компанії була суттєво викривленою;

власники облігацій чи інших боргових цінних паперів можуть зазнати збитків у результаті значного зниження платоспроможності підприємства.

До якої межі аудитор повинен нести відповідальність перед третіми особами яких, можливо, він і не знає, але які можуть прийняти непередбачені рішення, базуючись повністю чи частково на звіті аудитора (чи взагалі не на ньому).

Проблема визначення рівня відповідальності аудитора перед третіми особами в судовому порядку постійно змінюється і не є до кінця ясною і визначеною в Україні.

Висновки

Аудиторська діяльність у світовому масштабі регламентується Міжнародними стандартами аудиту, які включають зокрема стандарти етики або, як їх ще називають, Кодекс етики професійних бухгалтерів.

Дослідженню проблем професійної етики аудиторів присвячені праці багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених, моя робота торкнулась також таких питань як удосконалення понятійного апарату професійної етики аудиторів; визначення найбільш загальних принципів професійної етики аудиторів; удосконалення системи формування професійної етики аудиторів та ін.

Під етикою розуміємо науку, що розглядає специфічно людські цілі і взаємозв'язок засобів їх досягнення з цими цілями. Етика розглядає насамперед взаємозв'язок цілей і засобів бізнесу та специфічно людських цілей. Вона вивчає вплив окремих дій на становище індивіда, фірми, економічної структури і суспільства в цілому.

Загальновідомо, що загальна теорія етики є джерелом етичних норм аудиторів. Отже, аудитори насамперед повинні дотримуватися загальновизнаних у суспільстві норм і правил поведінки, на яких базуються правила і норми професійної етики аудиторів. Слід особливо підкреслити, що для врегулювання питань етики аудиторів розроблено і ухвалено в липні 1996 р. (у новій редакції - у січні 1998 р.) Міжнародною федерацією бухгалтерів Кодекс етики професійних бухгалтерів (аудиторів). Цей Кодекс є основою визначення етичних норм (кодексів етики, детальних правил, рекомендацій, стандартів поведінки), які висуваються стосовно аудиторів у кожній окремій країні (з урахуванням особливостей мови, культури, правових та соціальних систем).

З огляду на вищевикладене, слід відзначити, що Кодекс має три складові частини: “А” - застосовується до усіх професійних бухгалтерів; “В” - застосовується до публічно практикуючих професійних бухгалтерів; “С” - застосовується до найманих професійних бухгалтерів. Кодекс встановлює стандарти поведінки професійних бухгалтерів (аудиторів) та містить основні принципи, дотримання яких є обов'язковим для досягнення загальних цілей. Кодекс етики МФБ визнає, що цілі бухгалтерської (аудиторської) професії полягають у виконанні роботи відповідно до найвищих стандартів професіоналізму, у забезпеченні найкращих результатів роботи і в цілому у виконанні вимоги про дотримання суспільних інтересів. У Кодексі зазначено, що, якщо національна вимога суперечить положенню Кодексу, національна вимога превалюватиме. Для тих країн, які бажають прийняти цей Кодекс як національний, МФБ підготувала текст, який можна використовувати для визначення статусу і застосування Кодексу в цій країні.

У цьому зв'язку певний акцент необхідно зробити на те, що професійна компетентність може бути поділена на дві різні фази: (1) досягнення рівня професійної компетентності; (2) підтримання належного рівня професійної компетентності. У цілому, Кодекс професійної етики (AICPA) - це спроба об'єднання і загальних формулювань ідеальних форм поведінки, і конкретних правил. Слід відзначити, що Кодекс складається з чотирьох частин: концепції, правила поведінки, роз'яснення і етичні норми. Відомо, що правила приводяться у порядку зростання їх конкретності; концепції описують ідеальні стандарти поведінки, етичні норми надзвичайно конкретні.

До основних етичних принципів, сформованих Американським інститутом присяжних бухгалтерів (AICPA) слід віднести такі як: незалежність, чесність і об'єктивність; компетентність і високий технічний рівень; обов'язок перед клієнтами; обов'язок перед колегами; інші обов'язки і дії. З огляду на вищевикладене фундаментальні принципи аудиту, в котрих втілено високий рівень поведінки, до якого повинні прагнути аудитори, найбільш повно викладені у роботі, автори якої закликають до “непохитної прихильності до чесної поведінки навіть усупереч особистій вигоді”.

Результати проведеного дослідження при написанні моєї роботи дозволяють зробити наступні висновки:

1. Міжнародний Кодекс етики - це модель для розробки національних етичних рекомендацій.

2. МСА переслідують двосторонню мету: сприяти розвитку професії аудитора в тих країнах, в яких рівень професіоналізму аудиторів нижче загальносвітового, та уніфікувати в міру можливості ставлення до аудиту в міжнародному масштабі.

3. Етичні норми об'єднують застосування правил і роз'яснень відносно конкретного набору фактичних обставин.

4. Основний принцип етики професійних бухгалтерів - незалежність - притаманний лише професійним бухгалтерам-практикам.

Основні заходи щодо розвитку політики запровадження етичних вимог і спостереження за їх дотриманням, на мою думку, полягають у наступному: (1) удосконалення Комісією з стандартів та практики аудиту АПУ разом з Комісією по національним стандартам аудиту САУ Положення з національної практики аудиту (науково-практичний коментар порядку застосування Стандартів аудиту та етики МФБ у практиці аудиту в Україні); (2) призначення аудиторів на конкурсній основі;

(3) анкетування в аудиторських фірмах своїх співробітників-аудиторів про володіння акціями підприємств;

(4) розробка профілактичних заходів з метою уникнення конфлікту інтересів аудитора, підприємства-клієнта та інших підприємств (організацій);

(5) удосконалення контролю якості аудита і супутніх послуг шляхом перевірки роботи аудиторської фірми третьою неупередженою стороною (наприклад, Комісією з стандартів та практики аудиту АПУ, Комісією по національним стандартам аудиту САУ та ін.).

Список використаної літератури

1. Международные стандарты аудита. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров. - М., 2000.

2. Закон України "Про аудиторську діяльність" // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 23. - С.243.

3. Цивільний процесуальний Кодекс України, затверджений Законом від 18.07.1963. // Відомості Верховної Ради України. - 1963. - № 30. - С.464.

4. Криминально - процесуальний Кодекс України, затверджений Законом від 28.12.1960 // Відомості Верховної Ради України. - 1961. - № 2. - С.15.

5. Господарський процесуальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. - С.57.

6. Закон України "Про арбітражний суд " від 04.06.1991 р. N 1142-ХII.

7. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 (зі змінами та доповненнями).

8. Положення про порядок сертифікації громадян України, які мають намір займатися аудиторскою діяльністю, прийняте Аудиторскою палатою України 11.11.1993.

9. Положення про ліцензування аудиту, затверджене Аудиторською палатою України 17.02.1994 (протокол 12)

10. Національни нормативи аудиту, затверджені рішенням Аудиторської палати України 18.12.98.

11. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К.: Вища школа: Т-во "Знання", 2003. - 573с.

12. Бутинець Ф.Ф. Аудит. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 672с.

13. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993р. // Инфодиск. Законодательство Украины. - 2004. - №11

14. Адаме Р. Основы аудита: Пер. с англ. / Под. ред. Я.В. Соколова. - М.: Аудит: 13. Беленко А.С. Відповідальність аудитора: Вісник податкової служби України, №39, 2003 р.

15. 14. Етика спілкування. Під редакцією Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка, М.П. та ін.: Курс лекцій. - К., МАУП, 2003.

16. 15. Усач Б.Ф. Аудит Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. - К., Знання, 1998 р.

17. 16. Адамс Р. Основи аудиту: пер. з англ. / Під. ред. Я.В. Соколова. - М.: Аудит: ЮНІТІ, 2006. - 398 с.

18. 17. Плисюк Г. Аудит предприятия. Организация аудиторских проверок. - М.: Экзамен, 2001.

Додатки

Додаток А. Принципи етики професійних бухгалтерів

Додаток Б. Класифікація відповідальності суб'єктів аудиторської діяльності

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття та завдання професійної етики юриста. Моральне правило, норма поведінки. Поняття юриспруденції, юридична етика. Особливості професії юриста, їх моральне значення. Принципи професійної етики юриста. Зміст, значення судової етики, Обов'язок судді.

  реферат [29,2 K], добавлен 20.10.2010

 • Історія виникнення професійної етики як системи моральних норм і принципів з врахуванням особливостей тієї чи іншої професійної діяльності людей. Професійна етика в суспільстві та її взаємозв'язок з іншими науками. Особливості етики різних професій.

  реферат [254,3 K], добавлен 19.03.2015

 • Правове забезпечення етики поведінки державних службовців. Правила поведінки державних службовців та Кодекс поведінки державних службовців. Найкращий кодекс — це лише відправний пункт постійної роботи з поліпшення етичного клімату.

  контрольная работа [20,9 K], добавлен 12.04.2007

 • Зміст моральних принципів та моральних норм. Теорія професійної етики та професійної моралі. Моральна оцінка та її практичне застосування у всіх сферах життя суспільства. Поняття морального обов’язку людини. Самодисципліна як принцип професійної моралі.

  реферат [29,8 K], добавлен 23.10.2012

 • Складові адміністративної етики. Дотримання адміністративної етики. Особливості взаємостосунків представників держави і підприємництва. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців і підприємців. Етичний кодекс. Принципи етики ділової людини.

  реферат [3,9 M], добавлен 18.09.2008

 • Естетика - наука про становлення чуттєвої культури людини. Становлення проблематики естетики як науки. Поняття, предмет та структура етики, її філософське значення. Відмінність між мораллю і моральністю. Основна мета й завдання етики у сучасних умовах.

  контрольная работа [26,2 K], добавлен 14.12.2010

 • Стратегічна мета. Завдання та пріоритети розробки та впровадження програми етики державного службовця. Засоби досягнення мети програми. Проект "Етичного кодексу". Комітет з етики. Етичний тренінг. Служба з питань урегулювань.

  реферат [12,2 K], добавлен 00.00.0000

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.