Фінансовий облік на підприємстві

Облік довгострокових позик і порядок їх надання. Облік витрат за елементами. Зобов'язання, на яке нараховуються відсотки. Групування витрат за ознакою їх однорідності. Відрахування на індивідуальне страхування персоналу, на пенсійне забезпечення.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 09.04.2009
Размер файла 54,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Академія муніципального управління

Інститут підвищення кваліфікації кадрів

Контрольна робота з дисципліни: «Фінансовий облік ІІ»

Виконав: студент 13-го набору

групи ОА Сушко П.В.

Перевірив:

Київ 2008

Зміст

Облік довгострокових позик і порядок їх надання

Облік витрат за елементами

Задача 7

Задача 17

Задача 27

Список літератури

Облік довгострокових позик і порядок їх надання

Зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців від дати балансу, слід розглядати як довгострокове, якщо первісний термін погашення був більшим ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.

Зобов'язання за кредитною угодою буде довгостроковим, якщо:

* позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився не вимагати погашення зобов'язання внаслідок порушення певних умов, пов'язаних із фінансовим станом позичальника;

* не очікується виникнення подальших порушень кредитної угоди протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

У Журналі 2 за кредитом рахунка 50 "Довгострокові позики" відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових (відстрочених) позик до довгострокових.

Рахунок 50 має такі субрахунки:

501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті";

502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті";

503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті";

504 "Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті";

505 "Інші довгострокові позики в національній валюті";

506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті".

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками погашення кредиту (позик).

Рахунок 50 "Довгострокові позики" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

14

Виключено

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

15

"Капітальні інвестиції"

15

"Капітальні інвестиції"

30

"Каса"

30

"Каса"

31

"Рахунки в банках"

31

"Рахунки в банках"

33

"Інші кошти"

33

"Інші кошти"

34

"Короткострокові векселі
одержані"

35

"Поточні фінансові інвестиції"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

36

"Розрахунки з покупцями та замовниками"

45

"Вилучений капітал"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

48

"Цільове фінансування і цільові надходження"

41

"Пайовий капітал"

50

"Довгострокові позики"

46

"Неоплачений капітал"

51

"Довгострокові векселі видані"

48

"Цільове фінансування і цільові надходження"

52

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

50

"Довгострокові позики"

53

"Довгострокові зобов'язання з оренди"

52

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

60

"Короткострокові позики"

55

"Інші довгострокові зобов'язання"

61

"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

60

"Короткострокові позики"

61

"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

62

"Короткострокові векселі видані"

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

68

"Розрахунки за іншими операціями"

64

"Розрахунки за податками й платежами"

71

"Інший операційний дохід"

73

"Інші фінансові доходи"

65

"Розрахунки за страхуванням"

74

"Інші доходи"

68

"Розрахунки за іншими
операціями"

75

"Надзвичайні доходи"

84

"Інші операційні витрати"

85

"Інші затрати"

91

"Загальновиробничі витрати"

92

"Адміністративні витрати"

93

"Витрати на збут"

94

"Інші витрати операційної діяльності"

95

"Фінансові витрати"

99

"Надзвичайні витрати"

(рахунок 50 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012, від 24.09.2004 р. N 591)

Облік витрат за елементами

Облік витрат за елементами передбачає групування витрат за ознакою їх однорідності, незалежно від того, на які конкретно цілі витрати здійснені.

Відповідно до Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), затвер-дженого постановою Кабінету Міністрів України № 473 від 26.04.96 р., та нового Плану рахунків витрати, які включа-ються до собівартості продукції (робіт, послуг), групуються за такими елементами:

1. Матеріальні витрати.

2. Витрати на оплату праці.

3. Відрахування на соціальні заходи.

4. Амортизація.

5. Інші операційні витрати.

6. Інші затрати.

Елемент «Матеріальні витрати» включає:

-- сировину й основні матеріали;

-- купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби;

-- паливо і енергію;

-- будівельні матеріали;

-- запасні частини;

-- тару і тарні матеріали;

-- допоміжні та інші матеріали.

До елементу «Витрати на оплату праці» відносяться:

- заробітна плата за окладами й тарифами;

- премії та заохочення;

- компенсаційні виплати;

- оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

Елемент «Відрахування на соціальні заходи» охоплює такі витрати:

- відрахування на пенсійне забезпечення;

- відрахування на соціальне страхування;

- страхові внески на випадок безробіття;

- відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства;

- відрахування на інші соціальні заходи.

Елемент «Амортизація» включає:

- амортизацію основних засобів;

- амортизацію нематеріальних активів;

- амортизацію інших необоротних активів.

Елемент «Інші операційні витрати» включає:

- витрати на відрядження;

- послуги зв'язку;

- матеріальну допомогу;

- плату за розрахунково-касове обслуговування тощо.

Для обліку витрат за елементами у плані рахунків бухгалтерського обліку передбачені рахунки класу 8 «Витрати за елементами». За дебетом цих рахунків протягом звітного періоду здійснюється відображення витрат по мірі їх виникнення, а за кредитом списання у кінці звітного періоду на дебет рахунка 79 «Фінансові результати», або на дебет рахунків класу 9 «Витрати діяльності», якщо облік витрат на підприємстві ведеться за схемою розгорнутого обліку. Рахунки класу 8 залишків не мають.

Дебет

Рахунок 80 «Матеріальні витрати»

Кредит

Матеріальні витрати, здійснені протягом звітного періоду

Списання на рахунки класу 9

Списання на рахунок 79 «Фінансовий результат», якщо рахунки класу 9 не ведуться

Списання на рахунок 23 «Виробництво», якщо ці витрати включаються до собівартості виробництва продукції, робіт, послуг

Зміст записів за рахунком 80 «Матеріальні витрати»

Дебет

Рахунок 81 «Витрати на оплату праці»

Кредит

Витрати на оплату праці, здійснені протягом звітного періоду

Списання на рахунки класу 9

Списання на рахунок 79

«Фінансовий результат», якщо рахунки класу 9 не ведуться

Списання на рахунок 23 «Виробництво», якщо ці витрати включаються до собівартості виробництва продукції, робіт, послуг

Зміст записів за рахунком 81 «Витрати на оплату праці»

Дебет

Рахунок 82 «Відрахування на соціальні заходи»

Кредит

Відрахування на соціальні заходи за їх видами, здійснені протягом звітного періоду

Списання на рахунки класу 9

Списання на рахунок 79 «Фінансовий результат», якщо рахунки класу 9 не ведуться

Списання на рахунок 23 «Виробництво», якщо ці витрати включаються до собівартості виробництва продукції, робіт, послуг

Зміст записів за рахунком 82 «Відрахування на соціальні заходи»

Дебет

Рахунок 83 «Амортизація»

Кредит

Сума амортизації, нарахована протягом звітного періоду

Списання на рахунки класу 9

Списання на рахунок 79 «Фінансовий результат», якщо рахунки класу 9 не ведуться

Списання на рахунок 23 «Виробництво», якщо ці витрати включаються до собівартості виробництва продукції, робіт, послуг

Зміст записів за рахунком 83 «Амортизація»

Дебет

Рахунок 84 «Інші операційні витрати»

Кредит

Накопичення понесених витрат протягом звітного періоду

Списання на рахунки класу 9

Списання на рахунок 79 «Фінансовий результат», якщо рахунки класу 9 не ведуться

Списання на рахунок 23 «Виробництво», якщо ці витрати включаються до собівартості виробництва продукції, робіт, послуг

Зміст записів за рахунком 84 «Інші операційні витрати»

Дебет

Рахунок 85 «Інші затрати»

Кредит

Накопичення витрат, які виникають в процесі інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, від надзвичайних подій та пов'язаних із нарахуванням податків на прибуток

Списання на рахунки класу 9

Списання на рахунок 79 «Фінансовий результат», якщо рахунки класу 9 не ведуться

Зміст записів за рахунком 85 «Інші витрати»

Облік витрат лише на рахунках класу 8 без використання рахунків класу 9, тобто облік витрат за елементами без групування їх за видами діяльності, широко застосовується на підприємствах малого бізнесу, що оподатковуються єдиним податком. На рис. 1 наведена схема кореспонденції рахунків з обліку витрат і доходів без використання рахунків класу 9.

Рис. 1 Спрощена схема обліку витрат і доходів

Задача 7

Підприємство 02.09.2003 року отримало в банку кредит на фінансування будівництва будівлі цеху в розмірі 150000 грн. на три роки під 23 % річних. Дата повернення кредиту - 02.09.2006 року. Відсотки за користування кредитом протягом трьох років погашаються щороку в перший день вересня. У разі порушення строку погашення кредиту та несвоєчасної сплати відсотків за нього кредитним договором передбачено нарахування пені в розмірі 0,05 % за кожен день прострочення платежу.

За умовами, що склалися на підприємстві, воно погасило борг 04.10.2006 р., тобто прострочення платежів склало 32 дні.

Відобразити в обліку господарську операцію, пов'язану з одержанням та погашенням довгострокового кредиту, нарахуванням відсотків, пені тощо. Скласти графік погашення заборгованості підприємством.

Журнал реєстрації господарських операцій

№ з/п

Дата

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума, грн.

1

02.09.2003

Підприємство отримало в банку кредит на фінансування будівництва будівлі цеху

31

50

150000

2

01.09.2004

Погашення відсотків 1 рік

95

68

34500

01.09.2005

2 рік

95

68

34500

01.09.2006

3 рік

95

68

34500

3

04.10.2006

Повернуто кредит

50

31

150000

4

04.10.2006

Нараховано пеню за 32 дні в розмірі 0,05 % за кожен день прострочення платежу

94

68

2400

Графік погашення заборгованості (план):

01.09.2004 - 34500 грн. відсотки за 1рік

01.09.2005 - 34500 грн. відсотки за 2 рік

01.09.2006 - 34500 грн. відсотки за 3 рік

02.09.2006 - 150000 грн. повернення кредиту

Задача 17

Скласти бухгалтерські проводки з обліку сум втрат від простоїв у виробництві на підставі наступних даних:

Ш Нарахована зарплата працівникам за час простою з вини постачальника - 2800 грн.

Ш Проведено відрахування на соціальне страхування від нарахованої зарплати робітників у: Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд соціального страхування на випадок безробіття (визначити).

Ш Використане паливо під час простою - 340 грн.

Ш Використана електроенергія власного виробництва під час простою - 470 грн.

Ш Пред'явлені претензії постачальникам у сумі втрат від простоїв з їх вини (визначити).

Ш Надійшла на розрахунковий рахунок частина коштів у погашення сум втрат від простоїв з вини постачальника - 2100 грн.

Журнал реєстрації господарських операцій

№ з/п

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума, грн.

1

Нарахована зарплата працівникам за час простою з вини постачальника

94

66

2800

2

Проведено відрахування на соціальне страхування від нарахованої зарплати робітників у: Пенсійний фонд (33,2%), Фонд соціального страхування, Фонд соціального страхування на випадок безробіття

94

651

929,60

1,5%

94

652

42,00

1,3%

94

653

36,40

3

Використане паливо під час простою

94

203

340

4

Використана електроенергія власного виробництва під час простою

94

23/енергія

470

5

Пред'явлені претензії постачальникам у сумі втрат від простоїв з їх вини (сума рядків 1-4)

374

63

4618

6

Надійшла на розрахунковий рахунок частина коштів у погашення сум втрат від простоїв з вини постачальника

31

374

2100

Задача 27

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку доходи та витрати:

Ш відображено в обліку списання основних засобів в результаті аварії (стихійного лиха) - 5800 грн.

Ш відшкодування вартості майна страховою організацією - 5600 грн.

Ш віднесено суму надзвичайних доходів, отриманих за рік, на рахунок фінансових результатів від надзвичайних подій (визначити).

Ш Списано надзвичайні витрати для визначення фінансового результату від надзвичайних подій (визначити).

Журнал реєстрації господарських операцій

№ з/п

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума, грн.

1

списання основних засобів в результаті аварії (стихійного лиха)

99

10

5800

2

Відшкодування вартості майна страховою організацією

37

75

5600

3

Віднесено суму надзвичайних доходів, отриманих за рік, на рахунок фінансових результатів від надзвичайних подій

75

79

5600

4

Списано надзвичайні витрати для визначення фінансового результату від надзвичайних подій

79

99

5800

Список літератури

1. Закон України від 16 липня 1999 р. "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" № 996.

2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.

4. Бухгалтерський облік в Україні./ за ред. Хом'яка Р.Л., Лемішовського В.І. - Львів: „Інтелект - Захід”, 2005. - 1072 с.

5. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів./ За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. - 6-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП „Рута”, 2007. - 756 с.

6. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник: 3-є вид., доп. - К.:А.С.К., 2003. - 416 с.

7. Кім Г, Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення. - К.: ЦНЛ, 2004. - 440 с.

8. Коблянська О.І. Фінансовий облік. - к.: Знання, 2004. -473 с.

9. Лишиленко О.В. Бухгалтерській облік: Підручник. - Київ: „Центр навчальної літератури", 2006. - 632 с.

10. Павлюк І.М. Бухгалтерський облік основних господарських операцій на підприємствах і в організаціях: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 308 с.

11. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік: навчальний посібник. - К.: Інститут Знання, 2005. -471с.

12. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. -- К.: А.С.К., 2001.

13. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність на підприємствах України: Підруч. для студ. спец. вищ. навч. закл. - К.: Алерта, 2006. - 1080 с.

14. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. - К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. - 672 с.


Подобные документы

 • Формування витрат виробництва продукції. Нормативно-інформаційне забезпечення обліку витрат. Фактори, що впливають на облік витрат. Затрати на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Списання матеріалів для ремонту основних засобів.

  курсовая работа [41,7 K], добавлен 13.03.2011

 • Поняття та облік оподатковуваного прибутку підприємств. Облік витрат, які включаються до складу, не включаються до складу та виключаються зі складу валових витрат. Облік витрат, які включаються до складу валових витрат при дотриманні певних умов.

  контрольная работа [39,8 K], добавлен 26.01.2004

 • Особливості класифікації та визнання кредиторської заборгованості. Документування операцій по розрахунках з кредиторами. Порядок створення і обліку забезпечень. Порядок відображення кредиторської заборгованості у звітності. Фінансовий облік розрахунків.

  курсовая работа [847,6 K], добавлен 11.09.2011

 • Організація бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту. Облік необоротних активів, запасів матеріальних цінностей АБ "Експрес банк". Правила обліку розрахунків по оплаті праці, доходів, витрат, класифікація рахунків за їх обліком. Фінансовий стан банку.

  отчет по практике [12,5 M], добавлен 12.05.2010

 • Характеристика організаційної структури підприємства. Аналіз основних техніко–економічних показників діяльності підприємства. Документальне оформлення та облік капітальних інвестицій. Напрямки удосконалення існуючої системи обліку капітальних інвестицій.

  курсовая работа [41,7 K], добавлен 10.12.2011

 • Визначення розміру комунального податку за місяць і за квартал. Відрахування до Пенсійного фонду та Фондів соціального захисту населення. Знаходження податкового кредиту та податкового зобов’язання. Склад валових витрат підприємства та валових доходів.

  контрольная работа [41,4 K], добавлен 02.02.2010

 • Податковий облік, його зміст та організація на підприємстві. Взаємозв’язок та відмінності фінансового, управлінського та податкового обліку. Загальні вимоги до податкової звітності. Податковий облік з податку на прибуток. Звітність з акцизного збору.

  курс лекций [300,0 K], добавлен 02.01.2009

 • Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку. Оцінка організації фінансового обліку. Формування фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства. Шляхи удосконалення організації фінансової діяльності в умовах реформування економіки.

  контрольная работа [44,3 K], добавлен 15.02.2010

 • Вивчення видів суб'єктів підприємницької діяльності – юридичних або фізичних осіб, що перейшли на спрощену систему оподаткування і зобов'язані вести книгу обліку доходів і витрат та касову книгу. Основні вимоги до ведення книги обліку доходів та витрат.

  реферат [14,9 K], добавлен 20.05.2010

 • Сутність фінансових інвестицій: поняття та види. Питання організації обліку фінансових інвестицій на підприємстві. Визначення та оцінка їх розміру та ефективності використання. Особливості синтетичного та аналітичного обліку фінансових інвестицій.

  курсовая работа [375,5 K], добавлен 24.11.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.