Фінансовий та податковий облік розрахунків з кредиторами (на прикладі ЗАТ "ТАВІ")

Особливості класифікації та визнання кредиторської заборгованості. Документування операцій по розрахунках з кредиторами. Порядок створення і обліку забезпечень. Порядок відображення кредиторської заборгованості у звітності. Фінансовий облік розрахунків.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.09.2011
Размер файла 847,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Кафедра економічної кібернетики

Курсова робота

з дисципліни

"Фінансовий та податковий облік"

на тему

" Фінансовий та податковий облік розрахунків з кредиторами (на прикладі ЗАТ "ТАВІ")"

Рівне - 2009

Зміст

Вступ

1. Особливості класифікації та визнання кредиторської заборгованості

2. Документування операцій по розрахунках з кредиторами

3. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з кредиторами

3.1 Фінансовий облік розрахунків з кредиторами

3.2 Порядок аналітичного обліку розрахунків з кредиторами

3.3 Порядок створення і обліку забезпечень

4. Податковий облік розрахунків з кредиторами

5. Порядок відображення кредиторської заборгованості у звітності

6. Порядок обліку розрахунків з кредиторами засобами 1С:Бухгалтерія 7.7

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Актуальність теми роботи. У процесі господарської діяльності підприємство постійно взаємодіє з багатьма контрагентами: Державними бюджетом, фондами соціального страхування, іншими підприємствами, кредитними установами, власними працівниками. У результаті такої взаємодії у підприємства виникають різні зобов'язання, за якими повинен бути постійний контроль задля забезпечення стабільного стану підприємства,тому облік кредиторської заборгованості - це важлива складова організації бухгалтерського обліку на будь-якому підприємстві.

Мета роботи полягає у дослідженні технології фінансового та податкового обліку операцій з кредиторами на прикладі ЗАТ "ТАВІ".

Реквізити підприємства:

· підприємство є юридичною особою та має власні розрахункові рахунки в банках: "Приватбанк" відділення в м. Рівне, та Укрсоцбанк відділення в м. Рівне.

· підприємство сплачує ПДВ;

· розрахунок з контрагентами відбувається за допомогою гривні;

· директор підприємства - Шахов В. К. ;

· головний бухгалтер - Огороднiк Ф. I.;

· код ЄДРПОУ підприємства - 5610100000;

· підприємство звітується в Рівненській ДПІ;

· ЗАТ "ТАВІ" спеціалізується на оптовій торгівлі, діяльності автомобільного вантажного транспорту, виробництві хлiба та хлiбобулочних виробiв.

Відповідно до мети можна сформулювати завдання роботи:

· визначити особливості класифікації та визнання кредиторської заборгованості;

· дослідити документування операцій по розрахунках з кредиторами;

· проаналізувати особливості аналітичного та синтетичного обліку розрахунків з кредиторами;

· визначити як ЗАТ "ТАВІ" здійснює податковий облік розрахунків з кредиторами;

· проаналізувати порядок відображення кредиторської заборгованості у звітності;

· визначити порядок обліку розрахунків з кредиторами засобами 1С:Бухгалтерія 7.7.

Об'єктом даної роботи є дослідження операцій з обліку розрахунків з кредиторами на прикладі ЗАТ "ТАВІ".

1. Особливості класифікації та визнання кредиторської заборгованості

Кредиторська заборгованість - заборгованість підприємства, що виникає внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють економічні вигоди.

Для визнання кредиторської заборгованості повинні бути дотримані дві умови відповідно до П(С)БО 11:

· оцінка їх може бути достовірно визначена;

· існує ймовірність зменшення економічних вигод внаслідок їх погашення.

В П(С)БО 11 "Зобов'язання" відсутнє визначення критеріїв визнання того чи іншого виду зобов'язань. Зобов'язання виникають на балансі підприємства та відображаються у фінансовій звітності в наступних випадках:

· при визнанні активу, придбаного в борг;

· при створенні забезпечення за рахунок витрат (резерв на оплату відпусток та інші забезпечення) звітного періоду, що супроводжується збільшенням витрат та збільшенням зобов'язань;

· при зменшенні забезпечення та збільшенні зобов'язання.

Для бухгалтерського обліку кредиторську заборгованість поділяють на:

· довгострокову;

· поточну.

Довгострокова заборгованість - заборгованість, яка повинна бути погашена впродовж більш як дванадцять місяців або впродовж періоду більшого, ніж один операційний цикл підприємства з дати балансу, якщо такий цикл становить більш як дванадцять місяців.

До довгострокової заборгованості належать:

· довгострокові кредити банків;

· інші довгострокові фінансові зобов'язання;

· відстрочені податкові зобов'язання;

· інші довгострокові зобов'язання.

Поточна заборгованість - заборгованість, яка буде погашена впродовж операційного циклу підприємства або повинна бути погашена впродовж дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

До поточної заборгованості належать:

· короткострокові кредити банків;

· поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;

· короткострокові векселі видані;

· кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

· поточна заборгованість за розрахунками:

1. З отриманих авансів;

2. З бюджетом;

3. З позабюджетними фондами;

4. Зі страхування;

5. З оплати праці;

6. З учасниками;

7. За розрахунками із внутрішніх розрахунків.

Короткострокові кредити банків - сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками.

Короткострокові кредити банки можуть надавати в разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв'язку з витратами виробництва та обігу і не забезпечені надходженням коштів у відповідному періоді.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та матеріальні послуги.

Господарські зв'язки з постачальниками будуються на підставі договорів (угод), в яких визначаються: найменування товарів, кількість, ціна, терміни і спосіб поставки, порядок розрахунків та ін.

Постачальник на відвантажену продукцію виписує товарні та платіжні документи, передає їх банку і направляє покупцю.

Погашається заборгованість перед постачальниками і підрядниками шляхом безготівкових або готівкових розрахунків.

Кредиторська заборгованість за розрахунками - гроші, що підлягають поверненню підприємством юридичним чи фізичним особам, у яких позичені і яким вони не виплачені.

Під час здійснення діяльності у підприємства виникають поточні зобов'язання за такими розрахунками: з одержаних авансів, з бюджетом, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, із внутрішніх розрахунків.

Поточні зобов'язання за одержаними авансами - сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг).

Зобов'язання, обумовлені авансовою оплатою покупцем товарів чи послуг, виникає внаслідок угоди, за якою продавець зобов'язується надати товари чи послуги за визначеними цінами, асортиментом, кількістю та якістю. Умовами договору може передбачатися, що продавець, отримавши певну суму, зобов'язується поставити товари за цінами, що склалися на момент погашення заборгованості. Отже, з плином часу оцінка товарів і послуг може змінитися, але незмінним лишиться обумовлена кількість та якість товару.

Поточні зобов'язання з розрахунків з бюджетом - заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства.

Відповідно до Закону під податком і збором (обов'язковим платежем) треба розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.

Поточні зобов'язання з позабюджетних платежів - заборгованість за видами до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством.

Поточні зобов'язання з позабюджетних платежів відображаються у Балансі за сумою погашення в IV розділі Пасиву "Поточні зобов'язання" за рядком "Поточні зобов'язання за розрахунками з позабюджетних платежів".

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці - заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату.

Поточні зобов'язання за розрахунками з внутрішніх розрахунків - заборгованість підприємства пов'язаним сторонам і кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків.

Внутрішньовідомчі розрахунки охоплюють розрахунки з виробничими одиницями і господарствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей; реалізацією продукції, робіт, послуг; передачею витрат загально управлінської діяльності; виплатою заробітної плати працівникам цих господарств.

2. Документування операцій по розрахунках з кредиторами

Розрахунки з кредиторами здійснюються у безготівковій або готівковій формі.

Правила, форми і стандарти безготівкових розрахунків в Україні, що здійснюються за участю банків, встановлені в Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженій Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22. Відповідно до інструкції під час здійснення розрахунків можуть застосовуватися форми розрахунків:

· акредитивна;

· інкасова;

· вексельна;

· за розрахунковими чеками.

Безготівкові розрахунки передбачають перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученнями підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів.

Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді у формі:

· меморіального ордера;

· платіжного доручення;

· платіжної вимоги доручення;

· платіжної вимоги;

· розрахункового чека;

· акредитива.

Використання банківських платіжних карток і векселів як платіжних інструментів регулюється законодавством України.

Меморіальний ордер - розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій зі списання коштів з рахунку платника, внутрішньобанківських операцій.

Платіжне доручення - розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свою рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача.

Платіжна вимога-доручення - розрахунковий документ, який складається з двох частин:

- верхньої - вимоги отримувача безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів;

- нижньої - доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку визначеної ним суми коштів і перерахування її на рахунок отримувача.

Платіжна вимога - розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів і перерахування її на рахунок отримувача.

Розрахунковий чек - розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, у якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів.

Акредитив - договір, що містить зобов'язання банку-емітенту, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

3. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з кредиторами

3.1 Фінансовий облік розрахунків з кредиторами

Облік кредиторської заборгованості підприємств та організацій ведеться на рахунках класу 6 “Поточні зобов'язання”, який об'єднує рахунки, призначені для обліку зобов'язань установи, що виникають у процесі її діяльності, і погашення яких здійснюється протягом одного бюджетного року, і рахунках 5 класу “Довгострокові зобов'язання”, призначених для обліку зобов'язань установи, які не виникають у процесі звичайної діяльності, не є характерними для установи і погашення яких відбудеться після завершення поточного бюджетного року.

Облік поточної кредиторської заборгованості ведеться на рахунках:

60 “Короткострокові позики”;

61 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями”;

62 “Короткострокові векселі видані”;

63 “Розрахунки за виконані роботи”;

64 “Розрахунки за податками і платежами”;

65 “Розрахунки зі страхування”;

66 “Розрахунки з оплати праці”;

67 “Розрахунки за іншими операціями”.

Облік на рахунку 60 "Короткострокові позики" ведеться у національній та іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує 12 місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув.

При обліку кредитів банку слід розрізняти основну суму боргу, що відображається на рахунку 60 ''Короткострокові позики", та відсотки, що на неї нараховані, які відображаються за кредитом рахунку 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" в кореспонденції з дебетом рахунку 951 "Відсотки за кредит".

Нарахування пені за прострочення платежів за відсотками за кредит відображається записом Дт 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки" - Кт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".

Короткострокові кредити, строк погашення яких минув (але який менше строку позовної давності), повинні бути відображені у складі простроченої заборгованості: Дт 601 "Короткострокові кредити банків в національній валюті" - Кт 605 "Прострочені позики в національній валюті".

Переведення короткострокового кредиту банку до складу довгострокових кредитів оформлюється записом Дт 603 "Відстрочені короткострокові кредити банків в національній валюті" - Кт 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті".

На рахунку 61 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями” обліковується поточна заборгованість за зобов'язаннями, термін сплати за якими настане в наступному році.

На рахунку 62 “Короткострокові векселі видані” ведеться облік векселів, виданих установою згідно з нормативно-правовими актами України, і термін сплати яких встановлено протягом поточного року.

Короткостроковий вексель виданий - це вексель, який забезпечує заборгованість перед постачальниками, підрядниками й іншими кредиторами на строк менше 12 місяців.

На рахунку 62 "Короткострокові векселі видані" ведеться облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі.

Розрахунки з постачальниками і підрядниками ведуться на рахунку 63, за кредитом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом -- її погашення, списання тощо.

Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" має такі субрахунки:

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками";

632"Розрахунки з іноземними постачальниками".

На субрахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" ведеться облік розрахунків за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги з вітчизняними постачальниками та підрядниками.

На субрахунку 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками" ведеться облік розрахунків з іноземними постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги.

Рахунок 63 використовується для розрахунків із постачальниками і підрядниками за отримані виробничі запаси, товари, роботи та послуги, які регулярно надаються на підставі укладених договорів. У кредит рахунка 63 обов'язково записується заборгованість у сумі, яка вказується у документах постачальника (як оплата за матеріали за договірними цінами, так і різного роду надбавки, збори, ПДВ, платежі за тару, тарифи за перевезення тощо).

При отриманні матеріальних цінностей, робіт і послуг складаються записи:

Дт 20 "Виробничі запаси" (без ПДВ) (придбання оборотних активів);

Дт 15 "Капітальні інвестиції" (придбання необоротних активів);

Дт 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" (придбання МШП);

Дт 23 "Виробництво" (вартість робіт і послуг, електроенергії, води тощо);

Дт 24 "Брак у виробництві" (на отриману браковану продукцію);

Дт 28 "Товари" (на суму товарів для подальшого перепродажу);

Дт 30 "Каса" (повернення невикористаних сум готівкою);

Дт 31 "Рахунки в банках" (повернення грошей в безготівковому порядку);

Дт 91 "Загальновиробничі витрати" (роботи і послуги для цехів);

Дт 93 "Витрати на збут" (роботи і послуги відділу збуту);

Дт 94 "Інші витрати операційної діяльності" (роботи і послуги для невиробничої сфери);

Дт 99 "Надзвичайні витрати" (пов'язані із форс-мажорними обставинами, стихійними лихами, катастрофами тощо);

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" (на суму, вказану в документі на поставку).

У дебет рахунка 63 записуються погашення заборгованості, претензії до постачальників і підрядників, перезарахування та ін.:

Дт 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками";

Кт 24 "Брак у виробництві" (претензія за брак);

Кт 30 "Каса" (оплата постачальнику готівкою);

Кт 31 "Рахунки в банках" (погашення заборгованості через банк);

Кт 34 "Короткострокові векселі отримані" (оплата векселем);

Кт 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" (перезарахування шляхом списання з постачальника його заборгованості за отриману ним продукцію);

Кт 37 "Розрахунки з різними дебіторами" (перезарахування заборгованості);

Кт 50 "Довгострокові позики" (погашення заборгованості за рахунок отриманої позики);

Кт 51 "Довгострокові векселі видані" (оплата векселем);

Кт 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" (погашення заборгованості облігаціями);

Кт 60 "Короткострокові позики" (оплата за рахунок позики);

Кт 62 "Короткострокові векселі видані" (оплата векселем);

Кт 68 "Розрахунки за іншими операціями" (перерахування заборгованості);

Кт 70 "Доходи від реалізації" (відображено вартість реалізованої постачальнику продукції);

Кт 74 "Інші доходи" (вартість реалізованих постачальнику необоротних активів, майнових комплексів)

У випадках, коли робиться передоплата продукції, робіт чи послуг, отриманих від постачальника, перерахування авансом відображається не на рахунку 63, а 681 "Розрахунки за авансами отриманими". Перерахування авансом грошей оформляється записом:

Дт 681 "Розрахунки за авансами отриманими";

Кт 31 "Рахунки в банках";

Кт 30 "Каса".

При отриманні продукції, робіт і послуг зараховується раніше виданий аванс:

Дт 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками";

Кт 681 "Розрахунки за авансами отриманими".

Облік розрахунків за страхуванням ведеться за зборами на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, страхуванням майна та за іншими розрахунками зі страхування.

Порядок нарахування таких зборів регулюється чинним законодавством. Для обліку розрахунків за всіма видами страхування призначений рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням". Він має наступні субрахунки:

651 "За пенсійним забезпеченням";

652 "За соціальним страхуванням";

653 "За страхуванням на випадок безробіття";

654 "За індивідуальним страхуванням";

655 "За страхуванням майна".

На субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" ведеться облік розрахунків з Пенсійним фондом України за збором на обов'язкове державне пенсійне страхування.

На субрахунку 652 "За соціальним страхуванням" ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування України за збором на обов'язкове загальнодержавне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням.

На субрахунку 653 "За страхуванням на випадок безробіття" ведеться облік розрахунків за збором на обов'язкове загальнодержавне соціальне страхування на випадок безробіття.

На субрахунку 654 "За індивідуальним страхуванням" ведеться облік розрахунків зі страховими організаціями від індивідуального страхування персоналу підприємства за їх письмовими дорученнями, у випадку добровільного страхування, з нарахованої їм заробітної плати страхових внесків за договорами та із обов'язкового страхування, яке встановлюється законодавством.

На субрахунку 655 "За страхуванням майна" ведеться облік розрахунків за страхуванням майна підприємства та майна працівників підприємства. Такі страхові платежі підлягають перерахуванню страховим організаціям.

У зв'язку із введенням у 2002 р. збору на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, з'явилася потреба у введенні додаткового субрахунку - 656 "Розрахунки із соціального страхування від нещасних випадків на виробництві".

Для відображення операцій із перерахування заробітної плати та утримань з неї призначено рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці", який має субрахунки:

661 "Розрахунки за заробітною платою";

662 "Розрахунки з депонентами".

На субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою" у кредиті показується нарахування заробітної плати. Для визначення рахунків, що дебетуються, необхідно знати категорію працюючих та місце (функцію) їх роботи. Так, якщо вони відносяться до категорії «робітники», то для складання проводки із нарахування заробітної плати треба обов'язково знати де вони зайняті (цех, дільниця) та їх функції.

Облік довгострокової кредиторської заборгованості ведеться на рахунках:

50 "Довгострокові позики";

51 "Довгострокові векселі видані"
52 "Інші довгострокові фінансові зобов'язання"

На рахунку 50 "Довгострокові позики" обліковуються суми довгострокових позик, одержані установами, з розподілом на субрахунки:

501 "Довгострокові кредити банків";

502 "Відстрочені довгострокові кредити банків";

503 "Інші довгострокові позики".

На субрахунку 501 "Довгострокові кредити банків" обліковуються суми довгострокових кредитів, одержані в установах банків у національній та іноземній валюті у відповідності з чинним законодавством, термін сплати яких настане в наступні бюджетні роки.

На субрахунку 502 "Відстрочені довгострокові кредити банків" обліковуються суми відстрочених довгострокових кредитів, одержаних в установах банків.

На субрахунку 503 "Інші довгострокові позики" обліковуються суми інших довгострокових позик, одержаних установою у відповідності з чинним законодавством.

51 "Довгострокові векселі видані" - ведеться облік векселів, виданих установою згідно з нормативно-правовими актами України і термін сплати яких установлено в наступні роки.
52 "Інші довгострокові фінансові зобов'язання" - ведеться облік випущених облігацій та інших позикових коштів (крім тих, що обліковуються на субрахунках рахунку 50 "Довгострокові позики"), на які нараховуються відсотки.
3.2 Порядок аналітичного обліку розрахунків з кредиторами
Аналітичний облік за рахунком 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» ведеться за кожним платіжним документом і постачальником лінійним методом запису по кожній позиції. При обробці первинних документів бухгалтер протягом місяця складає реєстр прибуткових і видаткових документів, у якому зазначає номер і дату супровідних документів (товарно-транспортна накладна, рахунок-фактура, накладна), вартість матеріальних цінностей, що надійшли, а також номер і дату платіжного документа на сплату заборгованості. Загальна сума товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) за документами, не оплаченими в поточному і в попередніх місяцях, має відповідати кредитовому сальдо рахунка 63.
Дебетове сальдо рахунка 63 показує, що платіжні документи оплачено, а товарно-матеріальні цінності не одержано. Це сальдо відображають в активі балансу за відповідною статтею. Кредит рахунка 63 відображається в журналі 3 розділі 1, аналітичний облік ведеться у відомості 3.3, де наводяться такі дані: реєстраційний номер; номер і дата документа; постачальник, номер і дата прибуткового документа, сальдо заборгованості на початок місяця (дата виникнення заборгованості, сума за кредитом рахунка 63), суми в дебет рахунка 63 з кредиту різних рахунків (24, 30, 31, 34, 36, 37 та ін.); з кредиту рахунка 63 в дебет різних рахунків (15, 20, 22, 30, 31 та ін.); сальдо на кінець місяця (кредитове).
Узагальнення інформації щодо розрахунків із постачальниками та підрядниками знаходить своє відображення при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №3.
Для забезпечення оплати підприємством-покупцем бажаних цінностей на його адресу від постачальника виставляється "Рахунок-фактура", в якому вказується кількість, ціна і загальна сума (з урахуванням ПДВ) щодо їх оплати. В свою чергу перерахування коштів на розрахунковий рахунок постачальника здійснюється за допомогою документа "Платіжне доручення". Підтвердженням здійснення оплати постачальнику є виписка банку по розрахунковому рахунку підприємства.
Для отримання у постачальника придбаних цінностей самовивозом, представнику підприємства-покупця повинна бути видана "Довіреність на одержання цінностей".
Видача покупцю із складу постачальника товарно-матеріальних цінностей здійснюється на підставі документа "Товарно-транспортна накладна".
Вантажі, які надходять на підприємство від постачальників, реєструють у "Журнал обліку вантажів, що надійшли".
Записи у "Картки складського обліку" цінностей, що надійшли, здійснюються на підставі товарно-транспортних накладних або "Прибуткового ордера", який оформляється комірником по факту їх надходження.
Аналітичний облік розрахунків за страхуванням ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, за страхувальниками та окремими договорами страхування. Дані аналітичного обліку за рахунком 65 "Розрахунки за страхуванням" надає інформацію про стан розрахунків підприємства з фондами соціального страхування, наявність зобов'язань підприємства перед фондами та фондів перед підприємством.
Кредитові обороти по рахунку 50 "Довгострокові позики" в розрізі кореспондуючих рахунків знаходять своє відображення в Журналі-ордері № 4. Записи в журналі-ордері здійснюються в міру надходження виписок банку, причому кредитові обороти записуються загальними підсумками з усіх виписок банку за день без поділу за видами позичок.
Наприкінці місяця по журналу-ордеру підраховуються суми кредитових оборотів, які після звіряння в цілому і по кореспондуючих рахунках записуються до Головної книги.
3.3 Порядок створення і обліку забезпечень
Забезпечення - це зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.
В залежності від того, для відшкодування яких витрат створюються забезпечення, вони поділяються на забезпечення для: виплати відпусток працівникам; додаткового пенсійного забезпечення; виконання гарантійних зобов'язань; реструктуризації; виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів.
При формуванні, збільшенні та використанні забезпечення господарські операції можуть бути задокументованими у статуті, установчому договорі, наказах, договорах, виписках банку, ПКО, довідках та розрахунках бухгалтерії .
Забезпечення облікується на рахунках:
47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів";
48 "Цільове фінансування і цільові надходження";
49 "Страхові резерви".
Ці рахунки ведуться за ознакою пасивних : за Дт - використання забезпечення, за Кт - створення.
Аналітичний облік по рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" ведеться за видами забезпечень майбутніх витрат і платежів, напрямами формування й використання, 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" - за призначенням та джерелами цільового фінансуванням і цільових надходжень, 49 "Страхові резерви" - за видами страхових резервів.
Забезпечення відображається в облікових регістрах, Журналі 7, Відомості 7.3. та у фінансовій звітності : Балансі (ф. № 2) (Додаток 1), Звіті про рух грошових коштів (ф. № 3) (Додаток2) та Примітці до річної фінансової звітності (ф. № 5) (Додаток3).
Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого, імовірно, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути визначена розрахунково. Забезпечення наступних витрат і платежів нараховується у звітному періоді, а використовується у майбутні періоди. Крім гарантії для кредиторів рівномірне нарахування забезпечень дозволяє рівномірно їх включати у собівартість продукції та відносити на фінансові результати.
Правильність утворення і погашення сум забезпечень перевіряється за даними кошторисів, розрахунків і за необхідності в кінці року коригується.
Керівництвом ЗАТ"ТАВІ" не передбачено створення забезпечень у звітному періоді.
4. Податковий облік розрахунків з кредиторами
Для ЗАТ "ТАВІ" характерним є ведення податкового обліку кредиторський заборгованості з урахуванням того, що вона розстрочена і погашається рівними частинами впродовж визначеного терміну, така заборгованість є сумнівною і регулюється положеннями ст. 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Згідно з пп. 11.2.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", датою збільшення валових витрат вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що відбулася раніше:

· або дата списання коштів;

· або дата оприбуткування товарів.

Отже, у випадку, що розглядається, за правилом "першої події" (поставки товару або сировини) у боржника, тобто ЗАТ "ТАВІ" збільшаться валові витрати.

Після прострочення боржником строку на оплату товару кредитор може звернутися до суду, де під час розгляду справи передбачається укладення мирової угоди, відповідно до якої здійснюється розстрочення сплати кредиторської заборгованості.

Відповідно до пп. 12.1.5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", платник податку ЗАТ "ТАВІ" зобов'язане збільшити валові доходи на суму непогашеної заборгованості (її частини), визнаної у порядку досудового врегулювання спорів або судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає перша з подій:

· або 90-й календарний день з дня граничного строку погашення такої заборгованості (її частини), передбаченого договором або визнаною претензією;

· або 30-й календарний день з дня прийняття рішення судом про визнання (стягнення) такої заборгованості (її частини) або вчинення нотаріусом виконавчого напису.

Підпункт 12.1.5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" передбачає правило, за яким, якщо у наступних податкових періодах боржник погашає суму визнаної заборгованості або її частину (самостійно або за процедурою примусового стягнення), такий боржник збільшує валові витрати на суму такої заборгованості (її частини) за наслідками податкового періоду, на який припадає таке погашення.

Характерним для господарської діяльності ЗАТ "ТАВІ" була наявність безнадійної кредиторської заборгованості, яка утворилася у зв'язку з неоплатою отриманих від постачальника товарів.

При отриманні товарів їх вартість включається до складу валових витрат і виникає податковий кредит з ПДВ, але оскільки постачальник жодних заходів щодо стягнення боргу не вжив, то на граничну дату сплати за договором жодних змін в обліку ЗАТ "ТАВІ" не відбулось, через три роки безнадійну кредиторську заборгованість було визнано безповоротною фінансовою допомогою згідно пп. 4.1.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", тому при списанні вона потрапила до валового доходу разом із сумою ПДВ, при цьому податкових зобов'язань з ПДВ не виникло.

5. Порядок відображення кредиторської заборгованості у звітності

фінансовий розрахунок облік кредитор

До фінансової звітності належать: Балансі (ф. № 2) (Додаток 1), Звіті про рух грошових коштів (ф. № 3) (Додаток 2) та Примітці до річної фінансової звітності (ф. № 5) (Додаток 3), Звіті про фінансові результати (ф. № 2) (Додаток 5)

Кредиторська заборгованість відображається у фінансовій звітності: Балансі (ф. № 2) (Додаток 1), Примітці до річної фінансової звітності (ф. № 5) (Додаток 3), у статистичній звітності: Звіті про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (ф. № 1-Б) (Додаток 4)

Згідно П(С)БО 2 "Баланс" кредиторську заборгованість подано за такими розділами Пасиву:

III. Довгострокові зобов'язання.

IV. Поточні зобов'язання.

Поточні зобов'язання відображають у ІV розділі "Поточні зобов'язання" Пасиву Балансу (ф. № 1).

У статті "Короткострокові кредити банків" відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками.

У статті "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" показується сума довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

У статті "Векселі видані" показується сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів.

У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" показується сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями).

У статті "Поточні зобов'язання за одержаними авансами" відображається сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг).

У статті "Поточні зобов'язання із розрахунків з бюджетом" показується заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства.

У статті "Поточні зобов'язання з позабюджетних платежів" показується заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством.

У статті "Поточні зобов'язання зі страхування" відображається сума заборгованості за відрахуваннями до пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування працівників.

У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" відображається заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату.

У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" відображається заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу.

У статті "Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків" відображається заборгованість підприємства пов'язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків.

У статті "Інші поточні зобов'язання" відображаються суми зобов'язань, які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання". У цій статті наводиться, зокрема, сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит" і сума валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами.

Відповідно до П(С)БО 11 "Зобов'язання", поточні зобов'язання відображаються у Балансі за сумою погашення.

Довгострокові зобов'язання відображають у ІІІ розділі "Довгострокові зобов'язання" (Додаток) .

У статті "Довгострокові кредити банків" показується сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням.

У статті "Відстрочені податкові зобов'язання" показується сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.

У статті "Інші довгострокові фінансові зобов'язання" наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки.

У статті "Інші довгострокові зобов'язання" показується сума довгострокових зобов'язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу "Довгострокові зобов'язання".

Довгострокові зобов'язання, на які нараховують відсотки, відображають у Балансі за їхньою теперішньою вартістю.

У Звіті про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (ф. № 1-Б) кредиторська заборгованість відображається у Розділ ІІ "Дебіторська та кредиторська заборгованість". (Додаток) Цей розділ заповнюється щокварталу за станом на кінець останнього дня звітного періоду (на 31 березня, на 30 червня, на 30 вересня, на 31 грудня) з урахуванням методології складання аналогічних показників форм фінансової звітності № 1.

6. Порядок обліку розрахунків з кредиторами засобами 1С:Бухгалтерія 7.7.

На ЗАТ "ТАВІ" ведеться автоматизований бухгалтерський облік засобами 1С:Бухгалтерія 7.7.

Виникнення кредиторської заборгованості за неоплачені товари, відвантажені постачальником, відображається документом Прихідна накладна ( Документи - Приход ) (Рис. 6.1.), він формує проводки Дт 6415 - Кт 631, 6851 - виникнення податкового кредиту з ПДВ та Дт 281 - Кт 631, 6851 - відвантаження товарів. У табличну частину вносяться назва, кількість, ціна товарів, відвантажених постачальником.

Рис. 6.1. Прихідна накладна

В режимі Введення на основі на основі Прихідної накладної вводиться документ Запис до книги придбання (Рис. 6.2.), що є податковою накладною.

Рис. 6.2. Запис до книги придбання

У підприємства виникають додаткові витрати, які можуть бути по'язані із доставкою вантажу, логістичні послуги за товари. Операції по заборгованостях з цих послуг оформлюються документом Витрати на придбання (Документи - Витрати) (Рис. 6.3). Він формує наступні проводки: Дт 6415 - Кт 6851, 631 - податковий кредит з ПДВ; Дт 281 - Кт 6851, 631 - дооцінка собівартості товарів.

Рис. 6.3. Витрати на придбання

Заборгованість підприємства з комунальних платежів, оренди та інших послуг зазначається у документі Послуги сторонніх організацій ( Документи - Приход) (Рис. 6.4.), на його основі формується Запис до книги придбання. Документ формує проводки: Дт 6415 - Кт 631, 6851 - податковий кредит з ПДВ за правилом першої події; Дт 84- Кт 631, 6851.

Рис. 6.4. Послуги сторонніх організацій

Погашається кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, коли постачальник отримує оплату. Для перерахування грошових коштів із власного рахунку на рахунок постачальника формують документи Платіжне доручення та Банківську виписку (Документи - Банк ).

Платіжне доручення проводок не формує (Рис. 6.5.).

Рис. 6. 5. Платіжне доручення

Банківська виписка (Рис. 6.6.) формує проводку Дт 6852, 631 - Кт 311 - оплата за товари, послуги.

Рис. 6. 6. Банківська виписка

Для розрахунків зі страхування та податків для кожного з його видів формується окреме Платіжне доручення, в якому позначається Уплата податку/відрахування і обирається рахунок, на якому облікується Фонд страхування чи Податок ( 651, 652, 653, 6415, 6411 і т. д.). Після цього формується Банківська виписка, яка автоматично заповнюється за допомогою кнопки Заповнити по платіжним дорученням. Таким чином, дана Банківська виписка сформує проводки Дт 651, 652, 653, 6411... - Кт 311, тобто відбудеться перерахування коштів з рахунку підприємства до Державного бюджету та Фондів страхування.

Зобов'язання за одержаними авнсами за невідвантажені товари або ненадані послуги погашаються, якщо покупцю надаються послуги чи відвантажуються товари обумовленої кількості, якості та асортименту. Ця операція оформлюється документом Розхідна накладна (Документи - Розход) (Рис. 6. 7.)за умов передоплати покупцем за товари.

Рис. 6. 7. Розхідна накладна

Висновок

У процесі виконання роботи було виявлено, що на підприємстві важливо організувати ефективний облік кредиторської заборгованості, щоб, по-перше, не допускати винекнення надто великих зобов'язань, які загрожуватимуть стабільному розвитку та економічній безпеці, а, по-друге, отримати максимальний ефект від використання залучених ресурсів. Для того, щоб виконати ці умови, необхідно вести детальний облік первинної документації по розрахунках з кредиторами, фінансовий облік, що відповідає чинному законодавству, при потребі створювати забезпечення для непередбачених витрат наступного звітного періоду, податковий облік розрахунків з кредиторами повинен здійснюватись на підставі Закону України "Про оприбуткування прибутку підприємств", важливим є відображення дійсних показників по кредиторській заборгованості у звітності, облік кредиторської заборгованості ефективно і зручно здійснювати за допомогою програми 1С:Бухгалтерія 7.7.

Список використаної літератури

1. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко та ін. -- К.: КНЕУ, 2002. -- 370 с

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №11 “Зобов`язання” затверджений наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000 р.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р.

5. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік , - Житомир: ПП Рута, 2003

6. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. -- К., 2000. -- 258с.

7. Лишиленко О.М. Бухгалтерський фінансовий облік: навч. Посібник, - К.:2005

8. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 16 липня 1999 р. // Законодавство України. - 12 с

9. Постанова Правління НБУ від 21.01.2004 № 22// Законодавство України. - 6 с

10. Нашкерська Г.В. фінансовий облік - К:Кондор, 2005

11. Лень В .С., Гливенко Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. - К.: 2004

12. Маляревский Ю.Д. Тютюнник П.С.Финансовый учт: Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины. - Х.: ИНЖЕК, 2003 - 288с.

13. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів України6 навч. Посібник. - К.: Кондор, 2003

14. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.

15. Бутинець Ф.Ф., Олійник О. В., Шигун М. М., Шулепова С.М. Організація бухгалтерського обліку , - Житомир: ПП Рута , 2001

16. Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. -- Д.: ВАТ Баланс-Клуб , 2000. -- 768 с.

17. http://www.buhgalteria.com.ua/

18. http://www.minfin.gov.ua/

19. http://dtkt.com.ua/

20. http://buhgalter911.com/

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Варіативність підходів до розробки управлінських рішень. Аналіз результатів діяльності підприємства ПАТ "ВЗТА". Фінансовий аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості об’єкта дослідження. Шляхи вдосконалення та управління заборгованостю.

  курсовая работа [263,3 K], добавлен 25.02.2013

 • Поняття безготівкових розрахунків, їх основні види, порядок відкриття. Здійснення операцій по поточному рахунку банка, документування і облік безготівкових операцій. Автоматизовані системи обробки економічної інформації засобами програмного забезпечення.

  курсовая работа [85,0 K], добавлен 27.03.2014

 • Економічна суть податку на додану вартість (ПДВ) та місце у формуванні бюджету країни. Нормативно-правове регулювання розрахунків з ПДВ. Організація обліку та документування операцій з ПДВ на підприємстві, відображення у фінансовій і податковій звітності.

  курсовая работа [138,9 K], добавлен 04.06.2013

 • Сутність та особливості регулювання дебіторської заборгованості, оцінка негативного впливу на фінансовий стан підприємства, проблеми управління. Первинна інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість, особливості її відображення в обліку.

  реферат [15,9 K], добавлен 08.09.2014

 • Міжнародні нормативи та зарубіжний досвід в організації облікового процесу розрахунків за податками та платежами. Побудова облікової політики підприємства. Формування показників фінансової звітності та оцінка активів та зобов’язань підприємства.

  курсовая работа [426,4 K], добавлен 06.05.2014

 • Організація бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту. Облік необоротних активів, запасів матеріальних цінностей АБ "Експрес банк". Правила обліку розрахунків по оплаті праці, доходів, витрат, класифікація рахунків за їх обліком. Фінансовий стан банку.

  отчет по практике [12,5 M], добавлен 12.05.2010

 • Податковий облік, його зміст та організація на підприємстві. Взаємозв’язок та відмінності фінансового, управлінського та податкового обліку. Загальні вимоги до податкової звітності. Податковий облік з податку на прибуток. Звітність з акцизного збору.

  курс лекций [300,0 K], добавлен 02.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.