Фінансові результати господарської діяльності та порядок їх формування

Поняття фінансових результатів, принципи та етапи їх формування, напрямки аналізу, порядок відображення в звітності підприємства. Облік доходів і витрат діяльності. Особливості обліку фінансових результатів в умовах використання комп’ютерної техніки.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 05.10.2014
Размер файла 954,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

фінансовий дохід витрати звітність

В умовах трансформаційних процесів, які відбуваються в Україні протягом останніх років, одним з головних завдань сьогодення є зростання і підвищення ефективності промислового виробництва на основі новітніх технологій і методів господарювання з залученням висококваліфікованих фахівців.

Актуальність теми обліку фінансових результатів можна пояснити тим, що відповідно до чинного законодавства фінансовий облік передбачає обов'язкові процедури збору й обробки інформації, яка стосується перебігу процесів отримання доходу і визначенням фінансового результату, виявленням позитивних і негативних відхилень від поставлених цілей, передбачуваних планів та показників діяльності. Ця інформація дозволяє своєчасно приймати рішення щодо недопущення негативних змін чи щодо їх нейтралізації. При правильній організації вона стає найважливішим засобом матеріального стимулювання, зростання рентабельності і подальшого розвитку підприємства, соціального стану його працівників.

Дослідження проблеми фінансових результатів на сьогоднішній день стає ще більш актуальним, оскільки від одержаного підприємством прибутку залежить рівень оплати праці працівників, динаміка надходження коштів до бюджетів різних рівнів, насиченість ринку відповідною продукцією в міру її потреби тощо.

Все це ставить перед підприємством багато складних завдань. Зокрема, зростає конкуренція у всіх галузях діяльності, що вимагає лише високорентабельної та ефективної роботи підприємства, а гарантом цього є позитивний фінансовий результат - прибуток. Через відсутність програми державного субсидування неможливим є бездіяльне «тримання на плаву» підприємства. Отримання збитку від діяльності у наш складний час є неможливим та економічно недоцільним, бо веде до банкрутства, оскільки існує багато аналогічних фірм і компаній, котрі в разі цього готові зайняти на ринку автотранспортних послуг, місце того чи іншого підприємства.

Вагомий внесок у дослідження питань теорії обліку фінансових результатів зробили вітчизняні вчені Ф. Бутинець, С. Голов, З.А. І. Волкова, Захожай В.Б., Кудряшов В.П., М. Кужельний, Огійчук М.Ф., Сук Л.К., а також зарубіжні науковці, зокрема М. Вахрушина, В. Палій, Б. Райан, В. Чернова, Дж. Шанк та ін.

Проблеми обліку та аналізу фінансових результатів є дуже важливими та вкрай актуальними, а також вимагають особливої уваги у зв'язку із складнощами економічного сьогодення країни та нестабільності і невизначеності у нормативно-правовій базі обліку.

Метою даної роботи є розкриття порядку обліку фінансових результатів діяльності.

Завдання курсової роботи полягають у висвітленні наступних питань:

поняття фінансових результатів діяльності та порядку їх формування;

порядку обліку доходів і витрат діяльності підприємства;

порядку обліку фінансових результатів та формування прибутку (збитку);

порядку відображення фінансових результатів діяльності у фінансовій звітності;

особливостей обліку фінансових результатів в умовах використання комп'ютерної техніки.

Об'єктом дослідження курсової роботи є фінансові результати діяльності підприємства та операції, пов'язані з його формуванням.

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти обліку фінансових результатів.

Базовим підприємством для написання курсової роботи було обрано фермерське господарство «Клевань», яке засноване 22 квітня 2003 року. Основним видами діяльності підприємства є:

вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний);

вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;

розведення великої рогатої худоби молочних порід та свиней;

допоміжна діяльність у рослинництві;

виробництво олії, тваринних жирів та продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;

оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.

Основні економічні показники діяльності ФГ «Клевань» за 2012-2013 рр. відображені в таблиці 1.

Таблиця 1. Основні економічні показники діяльності фермерського господарства «Клевань» за 2012 - 2013 р.

Показники

2012 рік тис грн.

2013 рік тис грн.

Абсолютне відхилення + (-)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

12813,0

8021,9

-4791,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

10290,9

3687,6

-6603,3

Витрати на оплату праці, тис. грн.

10,3

60,2

+49,9

Всього операційні витрати, тис. грн

12081,4

5801,7

-6279,7

Сукупний дохід тис. грн.

771,3

2695,7

+1924,4

Чистий фінансовий результат (прибуток) (збиток), тис. грн.

+771,3

+2695,7

+1924,4

Середньоспискова чисельність працюючих, чол.

1000

1 100

+100

Середньомісячна заробітна плата працівників, грн.

3 817

4 062

+248

Первинна вартість основних засобів, тис. грн.

2004,2

5799,2

+3795

Залишкова вартість основних засобів, тис. грн.

1278,0

5010,2

+3732,2

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за 2013 рік порівняно з попереднім роком менший на 4791,1 тис грн це пов'язано з тим що у 2012 році обсяг виробництва був більшим. Це видно і із витрат на виробництво яке порівняно з попереднім роком яке зменшилось на 6603,3 тис грн. Витрати на оплату праці збільшилися на 49,9 тис грн. у зв'язку із збільшенням працівників (середньому на 100 чоловік). Всього операційні витрати стали меншими на 6279,7 тис грн. хоча чистий фінансовий результат став більшим на 1924,4 тис грн. у зв'язку з тим, що зменшилися витрати.

Основними джерелами для написання курсової роботи є: товарно-транспортна накладна, видаткові прибуткові касові ордери, звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, податкова накладна, Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

1. Поняття фінансових результатів діяльності та порядок їх формування

Головною метою створення та подальшої діяльність будь-якого господарюючого суб'єкту, незалежно від виду його діяльності чи форми власності, є отримання кінцевого фінансового результату, тобто прибутку. Отже, фінансовий результат - це прибуток або збиток, який отримує господарюючий суб'єкт внаслідок своєї діяльності. Таким чином, фінансовий результат є одним з найважливіших економічних показників, який узагальнює усі результати господарської діяльності та надає комплексну оцінку ефективності цієї діяльності [3].

Досліджені нормативно-правові акти, що регламентують порядок визначення результатів діяльності підприємства, взагалі не містять класифікації фінансових результатів, що могла б бути використана для створення ефективних інформаційних облікових моделей.

Класифікація фінансових результатів, у першу чергу, необхідна для прийняття відповідних рішень користувачами, а тому повинна відображати продуктивний аспект з одного боку, й правовий аспект - з іншого у розрізі певних ознак (рис. 1.1). У свою чергу, ознаки класифікації фінансових результатів повинні враховувати організаційну структуру та особливості виробництва, тобто відображати не тільки теоретичні аспекти формування та розподілу, а й практичні. Крім того, ефективне застосування класифікації фінансових результатів в межах певної інформаційної моделі повинно забезпечити контроль відхилень на всіх етапах облікового циклу підприємства.

Як бачимо, остаточним фінансовим результатом діяльності підприємства є прибуток або збиток.

У НПС(Б) О 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» надані наступні визначення прибутку та збитку:

прибуток - це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати;

збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати [22].

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» фінансовий результат (прибуток або збиток) повинен визначатися і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності згідно з принципом нарахування та відповідності доходів та витрат.

Отже, відповідно до вищезазначеного принципу, для визначення фінансових результатів звітного періоду необхідно зіставляти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.

При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

Тобто, якщо доходи суб'єкта господарської діяльності перевищують витрати, що були здійснені для отримання цих доходів, то він отримує позитивний фінансовий результат (прибуток), у разі, коли витрати більші за доходи господарюючий суб'єкт отримує негативний фінансовий результат (збитки).

Як економічна категорія фінансові результати визначається як різниця між сукупною виручкою та сукупними витратами підприємства. Перевищення валових сукупної виручки над сукупними витратами стає можливим завдяки створення додаткової вартості. Додаткова вартість виступає у вигляді збільшення вартості товару відносно витрат на його виробництва, як прирощування всього авансованого капіталу [16]. Закон додаткової вартості діє на всіх стадіях виробничого процесу.

Таким чином, основоположними поняттями фінансових результатів як економічної та бухгалтерської категорії є поняття доходів і витрат.

НП(С) БО1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» дає наступне визначення доходів та витрат:

доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників);

витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками) [22].

Але, слід зазначити, що в економічній теорії існують різні підходи до визначення доходів та витрат. Відповідно до теорії альтернативного підходу доходи підприємства поділяються реальні (фактичні) та альтернативні. Реальні (фактичні) доходи за цією теорією визначаються як валова виручка підприємства від реалізації товарів, робіт, послуг (тобто у разі здійснення звичайної діяльності). Альтернативні ж доходи визначаються величиною можливого доходу, який підприємство отримає у разі зміни своєї діяльності (наприклад, кошти підприємства не будуть витрачені на придбання сировини, а вносяться на депозитний банківський рахунок або інвестуються у акції інших підприємств) [9].

Порівнюючи обидва види доходів підприємство визначає найбільш оптимальний напрямок своєї діяльності, який забезпечує найбільший дохід при рівних витратах коштів підприємства. Під час порівнянні зазначених доходів їх величину, як правило, помножують на ймовірність отримання цього доходу, що дозволяє врахувати підприємницький ризик за видами діяльності, які порівнюються.

Щодо витрат підприємства, то в економічній теорії існує їх розподіл на зовнішні (явні) і внутрішні (скриті) [14]. До зовнішніх витрат належать платежі зовнішнім (відносно підприємства) постачальникам. Отже, різниця між сукупною виручкою та зовнішніми витратами дорівнює величині бухгалтерського прибутку, але при цьому не враховуються скриті витрати, до яких належать витрати на ресурси, належні самому підприємству. Таким чином, якщо вилучити з величини бухгалтерського прибутку внутрішні витрати, то визначена величина буде складати економічний прибуток підприємства.

Всі підприємства однієї галузі придбають необхідні ресурси на ринку факторів виробництва, де ціни не залежать від даних суб'єктів господарської діяльності, а формуються за об'єктивним механізмом ринкової кон'юнктури (окрім ринків з різним ступенем монополізації), тому кожне підприємство сплачуватиме рівні суми за рівні обсяги будь-якого ресурсу, аби отримати цей ресурс у своє підпорядкування. Це означає, що явні витрати за втраченими можливостями підприємств однієї галузі на одиницю продукції виступають рівними.

Щодо скритих витрат, які визначаються віддачею капітальних ресурсів та підприємницької здатності, то в умовах конкуренції прагнення кожного підприємства не допустити переваги конкурентів повинно привести галузь до стану, коли жодне з підприємств не буде мати односторонніх вигод. В цьому випадку віддача всіх ресурсів рівна на всіх підприємствах, а економічний прибуток дорівнює нулю і носить назву «нормального прибутку», отримання якого достатньо для того, щоб залишитися в галузі. Це означає, що в умовах абсолютної конкуренції, коли галузь знаходиться у рівновазі, витрати втраченої можливості кожного підприємства галузі співпадають з їхньою сукупною виручкою, і економічний прибуток всіх підприємств дорівнює нулю. За рівноважного стану всі основні показники, які формують попит та пропозицію на товарнім ринку (пропозиція ресурсів, ступень розвитку технології, рівень доходів споживачів, тощо) залишаються незмінними. Будь-які відхилення від рівноваги, викликані діями одного з підприємств, яке, наприклад, застосувало декілька новацій, через що і отримало економічний прибуток, в довгостроковому періоді усуваються через вхід до галузі інших підприємств. Галузь, яка знаходиться в рівновазі, абсолютно статична, всі вчинки підприємств можна передбачити, будь-який ризик відсутній.

В цьому зв'язку існування чистого прибутку зазначена економічна теорія пояснює віддачею специфічного ресурсу - підприємницьких здатностей. Прибуток виступає винагородою, яку отримує підприємець. Це плата за те, що він організовує виробництво, керує їм, упроваджує інновації, несе ризик. Виконуючи свої функції, підприємець забезпечує перевищення виручки (доходу) від реалізації продукції над витратами на її виробництво і реалізацію.

Відповідно до економічної теорії маржиналізму доходи, витрати та відповідно, фінансовий результат є функціями від обсягу виробництва. При цьому за умов чистої конкуренції збільшення обсягу випуску не гарантує підприємству збільшення прибутку, оскільки обсяг реалізації продукції на ринку чистої конкуренції є зворотною пропорцією до ціни одиниці продукції [17]. Згідно з цією теорією існує лише один обсяг виробництва, який забезпечує найбільший економічний ефект, тобто найбільшу прибутковість. Для визначення такого обсягу виробництва використовуються поняття граничних витрат та граничного доходу, які дорівнюють питомій вазі приросту відповідно витрат та доходу при збільшенні (зменшенні) обсягу випуску продукції на визначену фіксовану величину, що обумовлена виробничою та технологічною структурою підприємства [17]. Найбільший фінансовий результат може бути досягнутий при обсязі виробництва, на якому встановлюється рівновага між граничним доходом та граничними витратами підприємства.

Національними положеннями (стандартами), вищезазначені види діяльності визначаються наступним чином:

операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Основна діяльність визначається згідно з НП(С) БО 1 як операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу;

фінансова діяльність - це діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства;

інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів [22].

За цією класифікацію фінансові результати визначаються та відображаються у звіті про фінансові результати.

Фінансовий результат від операційної діяльності - це прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства, який є різницею між сумою доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг й доходів від іншої операційної діяльності та сумою собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

Результат фінансових операцій визначається як прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства, який є різницею між сумою доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів та сумою фінансових витрат.

Результат від іншої діяльності - це прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства, який дорівнює різниці між сумою доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства та сумою інших витрат.

Відповідно до П(С) БО 17 «Податок на прибуток» фінансові результати поділяються на облікові та податкові. П(С) БО 17 дає наступне визначення цих фінансових результатів:

обліковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і відображена у звіті про фінансові результати за звітний період;

податковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством об'єктом оподаткування за звітний період [].

В бухгалтерському обліку чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом року від усіх видів діяльності і включає:

чистий дохід (виручку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

валовий прибуток (збиток);

фінансовий результат від операційної діяльності;

фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування;

чистий прибуток (збиток).

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ПДВ, акцизного збору, інших зборів, знижок тощо:

ЧД = Д - (ПДВ + АЗ + ІЗЗ), (1.1)

де ЧД - чистий дохід,

Д - дохід,

АЗ - акцизний збір,

ІЗЗ - інші збори, знижки.

Валовий прибуток (збиток) - це різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):

ВП (ВЗ) = ЧД - СРП, (1.2)

де, ВП (ВЗ) - валовий прибуток (валовий збиток),

СРП - собівартість реалізованої продукції.

Фінансовий результат від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу за мінусом адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат:

ФРо.д. = ВП (ВЗ) + ІОД - АВ - ВЗб - ІОВ, (1.3)

де ФРо.д. - фінансовий результат від операційної діяльності;

ІОД - інші операційні доходи,

АВ - адміністративні витрати;

ВЗб - витрати на збут;

ІОВ - інші операційні витрати.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів за мінусом фінансових та інших витрат:

ФРз.д.д.о. = ФРо.д. + ФД + ІД - ФВ - ІВ, (1.4)

де ФРз.д.д.о. - фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування,

ФД - фінансові доходи,

ІД - інші доходи,

ФВ - фінансові витрати,

ІВ - інші витрати.

Остаточний фінансовий результат - чистий прибуток (збиток) визначається шляхом порівняння сум фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування та витрат (доходу) з податку на прибуток.

Таким чином, в даному розділі курсової роботи було розглянуто поняття фінансових результатів діяльності підприємства та порядок їх формування. В наступних параграфах даної роботи буде розглянуто порядок обліку фінансових результатів.

2. Облік доходів діяльності

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності містяться в П(С) БО 15 «Дохід» [].

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників) [].

Згідно П(С) БО 15 доход визначають (визнають) у момент збільшення активу або зменшення зобов'язання, що обумовлює зростання власного капіталу (окрім зростання власного капіталу за рахунок внесків учасників), за умови, що оцінку доходу може бути достовірно визначено.

Визнані доходи відповідно до П(С) БО 15 класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

інші операційні доходи;

фінансові доходи;

інші доходи [].

На ФГ «Клевань» переважають дохід (виручка) від реалізації продукції (вирощування зернових і бобових культур), не велику частку доходу займають інші операційні доходи (оренда землі), в перспективі фінансові доходи від інвестиційної діяльності.

Бухгалтерськими документами з обліку доходів від реалізації на ФГ «Клевань», виступають: прибутковий касовий ордер (дод.), виписка банку, рахунок-фактура, товарно-транспортна накладна (дод.), накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів та ін.

Віднесення доходу від реалізації на фінансові результати від основної діяльності здійснюється на підставі розрахунку (довідки) (дод.), оформленої працівниками бухгалтерії.

Прибутковим касовим ордером оформляється надходження готівкових грошових коштів безпосередньо в касу підприємства.

Прибуткові касові ордери і квитанції до них заповнюються працівниками бухгалтерії чорнилом темного кольору, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів або іншими способами, що забезпечують збереження цих записів протягом встановленого для них терміну зберігання.

Виписка банку - це фінансовий документ, який видається клієнту. Він відображає рух грошових коштів на розрахунковому або поточному рахунку. Є копією записів на розрахунковому рахунку в банку. До виписки банку додаються документи, отримані від інших підприємств і організацій, на підставі яких зараховані або списані кошти, а також документи, виписані підприємством.

Прийом і видача грошей або безготівкові перерахування проводяться банком на підставі документів спеціальної форми, затвердженої ним же. З них найбільш поширеними є: оголошення на внесок готівкою, чек (грошовий), платіжне доручення, розрахунковий чек, платіжна вимога.

Підприємство періодично отримує від банку виписку з розрахункового рахунку, тобто перелік зроблених їм за звітний період операцій.

Заповнення рахунка-фактури здійснює постачальник виходячи з наявної інформації про проведення операції.

Постачальник у своєму примірнику рахунка вказує характеристику складу, з якого буде відвантажуватися товар, номер складської операції, наданий цьому покупцю шифр, якщо це постійний покупець. В рахунку-фактурі наводиться інформація про продукцію, товари, роботи або послуги, які відвантажуються, відпускаються і які необхідно оплатити. За кожною одиницею або обліковою однорідною групою зазначаються обов'язкові показники. Підсумкова величина в графі «Сума рахунка» дає можливість визначити вартісний показник одиниці (партії) продукції, що відвантажується платнику грошей за цим рахунком-фактурою. Для постачальника - платника ПДВ робиться розрахунок суми податку за встановленою ставкою і в результаті визначається загальна сума, що підлягає сплаті за цим рахунком.

Посадовими особами, що підписують рахунок-фактуру, формою бланка визначені керівник підприємства і головний бухгалтер.

Товарно-транспортна накладна та дорожні листи є основними документами на перевезення вантажів, товаро-транспортна накладна - це єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їхнього переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів використовується для обліку руху матеріальних цінностей в середині підприємства та їх відпуску господарствам свого підприємства, що розташовані за межами його території, а також стороннім організаціям.

Накладна-вимога виписується в двох примірниках і підписується головним бухгалтером або особою, на те уповноваженою.

У випадку відпуску матеріалів господарствам свого підприємства один примірник передається одержувачам (цеху, дільниці та т. п.), другий - складу, який потім передається до бухгалтерії.

У випадку внутрішнього переміщення матеріалів накладну-вимогу складає матеріально відповідальна особа складу (цеху), що здає цінності. Один примірник служить складу (цеху), що здає, основою для списання цінностей, а другий - складу (цеху), що приймає для оприбуткування цінності.

У випадку відпуску матеріальних цінностей господарствам свого підприємства, що розташовані за межами його території, або стороннім організаціям накладну-вимогу виписують на основі договорів, нарядів і інших відповідних документів. Перший примірник передають складу як основу для відпуску матеріалів, другий - одержувачеві матеріалів. При відпуску матеріалів самовивозом накладну-вимогу, підписану одержувачем, комірник передає в бухгалтерію для виписки розрахунково-платіжних документів, якщо матеріали відпускалися із наступною оплатою.

Бухгалтерськими документами по обліку інших операційних доходів є: прибутковий касовий ордер, виписка банку, рахунок-фактура, товарно-транспортна накладна, накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, договір оренди, акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, контракти та договори, документально оформлені рішення судових органів, Книга обліку розрахунків з депонентами, інвентарний опис товарно-матеріальних цінностей та ін.

Віднесення інших операційних доходів на фінансові результати від основної діяльності здійснюється на підставі розрахунку (довідки), оформленої працівниками бухгалтерії.

Бухгалтерськими документами по обліку інших фінансових доходів виступають: прибутковий касовий ордер, виписка банку, накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, контракти та договори про передачу необоротних активів у фінансову оренду та ін.

Бухгалтерськими документами по обліку інших доходів виступають: прибутковий касовий ордер, виписка банку, товарно-транспортна накладна, прибутковий ордер, рахунок-фактура, акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, контракти і договори, які заключають із постачальниками і фінансово-кредитними установами та ін.

Щомісячне списання доходів на фінансові результати іншої звичайної діяльності здійснюється на підставі розрахунку (довідки), оформленої працівником бухгалтерії.

Для обліку доходів діяльності Планом рахунків передбачено рахунки класу 7 «Доходи і результати діяльності». Протягом звітного періоду на рахунках цього класу по дебету щомісячно відображається належна сума непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 «Фінансові результати», по кредиту відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включені до ціни продажу.

Синтетичний облік доходів діяльності на базовому підприємстві ФГ «Клевань» здійснюється у журналі 6 (дод.).

На базовому підприємстві ФГ «Клевань» облік доходів відображається наступними бухгалтерськими проводками (табл. 2.1):

Таблиця 2.1. Основні бухгалтерські проводки з обліку доходів діяльності

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Регістр обліку

Дт

Кт

Відвантажено покупцям продукцію, надано послуги

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

70 «Доходи від реалізації»

1138,8

Журнал 6

Відображено ПДВ

70 «Доход від реалізації»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

1604,4

Журнал 3

Відображена сума платежів, які надійшли на рахунок підприємства в банк

31 «Рахунки в банках»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

1138,38

Журнал 3

Віднесено на фінансові результати дохід від реалізації

70 «Доход від реалізації»

79 «Фінансові результати»

9626,3

Журнал 6

Аналізуючи дані таблиці 2.1, можна стверджувати, що підприємство веде активну діяльність та має фінансові об'єми по розрахунках з покупцями та замовниками, що приводить до доходів від реалізації та позитивно впливає на чистий дохід підприємства.

3. Облік витрат діяльності

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємств всіх форм власності (крім банків та бюджетних установ) та її розкриття у фінансовій звітності регламентується П(С) БО 16 «Витрати» [].

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками) [22].

Основними критеріями, якими необхідно керуватися при відображені витрат в бухгалтерському обліку і визнанні їх витратами певного періоду є: витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань; витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.

Витрати класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

операційні витрати (адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати);

витрати фінансової діяльності;

інші витрати [].

ФГ «Клевань» молоде та розвиваюче фермерське господарство, зогляду на фінансову звітність, можемо побачити велику кількість фінансових ресурсів саме у витратній частині. Аналізуючи витрати спостерігаємо велику кількість операційних витрат, а саме, адміністративні витрати та витрати на збут.

Бухгалтерськими документами, які є підставою для визначення адміністративних витрат і витрат на збут виступають:

по амортизації - розрахунок амортизації основних засобів (дод.);

по малоцінних та швидкозношуваних предметах - Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів (дод.);

по грошових коштах - видатковий касовий ордер, виписка банку (дод.);

по витратах на відрядження - звіт про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт (дод.);

по заробітній платі - табель обліку використання робочого часу (дод.), а також складена на його основі розрахунково-платіжна відомість (дод.).

Первинними документами, які використовуються для відображення інших операційних витрат виступають:

по амортизації - розрахунок амортизації основних засобів, інвентаризаційний опис основних засобів (дод.);

по виробничих запасах - лімітно-забірна картка, накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (дод.), інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей;

по малоцінних та швидкозношуваних предметах - Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів;

по грошових коштах - видатковий касовий ордер, виписка банку (дод.), акт інвентаризації наявності грошових коштів;

по витратах на відрядження - звіт про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт (дод.);

по заробітній платі - табель обліку використання робочого часу (дод.), а також складена на його основі розрахунково-платіжна відомість (дод.).

Щомісячне списання адміністративних витрат і витрат на збут та інших операційних витрат оформляється за допомогою розрахунку (довідки) (дод.), складеного працівником бухгалтерії.

Документальним підтвердженням здійснення фінансових витрат виступають: договір на отримання кредиту у банку, виписка банку (дод.), яка засвідчує сплату відсотків.

Щомісячне списання фінансових витрат на результати фінансових операцій здійснюється на підставі довідки (розрахунку), оформленої працівниками бухгалтерії.

Бухгалтерськими документами, які є підставою для визначення розмірів інших витрат, виступають: виписка банку, акт на списання основних засобів, акт на списання автотранспортних засобів, акт про уцінку товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортна накладна, наряд на відрядну роботу (індивідуальний і для бригади) та ін.

Щомісячне списання інших витрат на фінансові результати здійснюється на підставі довідки (розрахунку), складеної працівниками бухгалтерії.

Як і кожне молоде фермерське господарство, базове підприємство перш за все зорієнтоване на отримання прибутку, а на другому місці йде грамотне та безпомилкове введення обліку. Та аналізуючи витрати на підприємстві, бачимо велику кількість адміністративних затрат, а особливо затрат на заробітню плату адміністративного корпусу. Що можливо приведе до чіткішого та безпомилкового введення обліку на підприємстві

Синтетичний облік витрат діяльності на базовому підприємстві ФГ «Клевань» здійснюється у журналі 5 (дод.).

Для обліку витрат діяльності Планом рахунків передбачено рахунки класу 9 «Витрати діяльності». Протягом звітного періоду на рахунках цього класу по дебету відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

На базовому підприємстві ФГ «Клевань» облік витрат відображається наступними бухгалтерськими проводками (табл. 3.1):

Таблиця 3.1. Основні бухгалтерські проводки з обліку витрат діяльності

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,

грн.

Регістр обліку

Дт

Кт

Нараховано амортизацію по основних засобах і нематеріальних активах адміністративного призначення

92 «Адміністративні витрати»

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

-

Журнал 4

Віднесено виробничі запаси на адміністративні витрати

92 «Адміністративні витрати»

20 «Виробничі запаси»

424.99

Журнал 5

Передано в експлуатацію малоцінні та швидкозношувані предмети адміністративного призначення

92 «Адміністративні витрати»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

-

Журнал 5

Списано витрати по відрядженню на адміністративні витрати

92 «Адміністративні витрати»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

-

Журнал 3

Нараховано заробітну плату працівникам адміністративного персоналу

92 «Адміністративні витрати»

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

20239,89

Журнал 5

Списано адміністративні витрати на фінансові результати

79 «Фінансові результати»

92 «Адміністративні витрати»

-

Журнал 5

По даним таблиці 3.1 спостерігаємо так, як і в звітності, що базове підприємство в звітному періоді вклало вагому частку фінансових активів підприємства на заробітну плату працівникам адміністративного корпусу підприємства. Не в повному обсязі залученні аналітичні рахунки в бухгалтерському обліку ФГ «Клевань».

4. Облік фінансових результатів та формування прибутку (збитку)

Фінансовий результат є одним з найважливіших економічних показників, який узагальнює усі результати господарської діяльності та надає комплексну оцінку ефективності цієї діяльності. Фінансовий результат - це прибуток або збиток, який отримує господарюючий суб'єкт внаслідок своєї діяльності.

Завдання бухгалтерського обліку фінансових результатів діяльності підприємства полягають у:

визначенні кількісних та якісних параметрів фінансових результатів як у цілому за підприємством, так і за окремими видами продукції, робіт, послуг;

формуванні даних щодо потреб складання фінансової звітності;

інформаційному забезпеченні порядку розподілу прибутку;

формуванні резервів тощо.

Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної діяльності та надзвичайних подій Планом рахунків передбачено рахунок 79 «Фінансові результати».

За кредитом рахунка 79 «Фінансові результати» відображуються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Для відображення ж чистих фінансових результатів (прибутку або збитку) в бухгалтерському обліку призначений рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Цей рахунок є активно-пасивним, за кредитом якого відображається прибуток та його збільшення від усіх видів діяльності, а за дебетом - збитки та використання прибутку.

На базовому підприємстві ФГ «Клевань» аналітичний облік фінансових результатіворганізований так, що за підсумком кожного звітного періоду із аналітичного обліку фінансових результатів беруться підсумкові дані і переносяться на відповідну статтю Звіту про фінансові результати.

Аналітичний облік фінансових результатів організований на підприємстві ФГ «Клевань» з врахуванням специфіки його діяльності і змісту Звіту про фінансові результати.

Узагальнення даних по обліку фінансових результатів здійснюється при журнальній формі обліку у журналі №6.

На базовому підприємстві ФГ «Клевань» облік фінансових результатів відображається наступними бухгалтерськими проводками (табл. 4.1):

Таблиця 4.1. Основні бухгалтерські проводки з обліку фінансових рузультатів

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, Грн.

Регістр обліку

Дт

Кт

Віднесено на результат основної діяльності:

собівартість реалізації

79 «Фінансові результати»

90 «Собівартість реалізації»

367,6

Журнал 5

адміністративні витрати

79 «Фінансові результати»

92 «Адміністративні витрати»

Журнал 5

витрати на збут

79 «Фінансові результати»

93 «Витрати на збут»

Журнал 5

інші операційні витрати

79 «Фінансові результати»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

1916,2

Журнал 5

доходи від реалізації

70 «Доходи від реалізації»

79 «Фінансові результати»

9626,3

Журнал 6

інші операційні доходи

71 «Інший операційний дохід»

79 «Фінансові результати»

Журнал 6

Аналізуючи дані таблиці 4.1 можемо зробити висновок, що ФГ «Клевань» не в повній мірі використовує аналітичний облік та користується не оптимальними проводками, що в свою чергу зоорінтовує підприємство на неповне відображення фінансового стану підприємства, що веде до не коректних управлінських рішень.

5. Порядок відображення фінансових результатів діяльності у фінансовій звітності

Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію, яка необхідна для управління і контролю. Для визначення результатів господарської і фінансової діяльності підприємства за звітний період дані поточного обліку потрібно узагальнювати у визначеній системі показників. Це досягається шляхом складання звітності, яка являється завершальним етапом бухгалтерського обліку.

Згідно ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» бухгалтерський облік являється обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Дані бухгалтерського обліку служать основою для складання всіх видів звітності, які використовують грошовий вимірник, - фінансової, податкової і статистичної .

Фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Фінансова звітність базується на даних первинного, аналітичного та синтетичного обліку Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки та сукупний дохід підприємства за звітний період.

З 2013 р. Звіт про фінансові результати, згідно НП(С) БО №1, отримав ще однузначущу назву - Звіт про сукупний дохід.

У звіті про фінансові результати наводяться доходи і витрати, які відповідають критеріям, визначеним в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) - звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід.

Форма і зміст Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) визначені НП(С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» .

Звіт про фінансові результати складається з чотирьох розділів, кожний з яких розкриває певний аспект доходів, витрат і фінансових результатів підприємства:

розділ І «Фінансові результати»;

розділ ІІ «Сукупний дохід»;

розділ ІІІ «Елементи операційних витрат»;

розділ ІV «Розрахунок показників прибутковості акцій» (дод.).

Таким чином звіт про фінансові результати має наст пун структуру (табл. 5.1):

Таблиця 5.1. Структура Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)

Звіт про фінансові результати

Розділи

Призначення

Види підприємств, які надають інформацію

І. Фінансові результати

Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду

Усі (крім кредитних та бюджетних)

ІІ. Сукупний дохід

Розрахунок сукупного доходу підприємства, отриманого у звітному періоді

Усі (крім кредитних та бюджетних)

ІІІ. Елементи операційних витрат

Класифікація операційних витрат звітного періоду за економічними елементами

Усі (крім кредитних та бюджетних)

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Інформація про прибуток та дивіденди на одну просту акцію, яка знаходиться в обігу

Тільки акціонерні товариства

Розділ І Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) надає інформацію про доходи і витрати з точки зору власника підприємства і:

розглядає прибуток як джерело виплат власникам (нарахування і сплати дивідендів тощо), створення резервного капіталу або збільшення зареєстрованого пайового капіталу;

усі витрати, пов'язані з отриманням доходу звітного періоду, включаючи і податок на прибуток, вважає витратами звітного періоду.

Розділ ІІ Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) відображає розрахунок сукупного доходу підприємства, отриманого у звітному періоді.

Розділ ІІІ Звіту про фінансові результати надає змогу провести необхідний аналіз структури витрат на виробництво, управління, збут та інших операційних витрат за економічними елементами.

Розділ ІV Звіту про фінансові результати стосується лише акціонерних товариств, прості або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, у тому числі таких товариств, які знаходяться у процесі випуску зазначених акцій.

Порядок складання розділу І Звіту про фінансові результати «Фінансові результати» Розділ І Звіту про фінансові результати призначений для визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Із цією метою у формі Звіту передбачається послідовне зіставлення його статей. Це досягається використанням класифікації доходів і витрат за видами діяльності і функціями. Кожна стаття базується на даних певного рахунка (субрахунка) доходів (класу7) і витрат (класу 9 або 8).

Процес розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду і заповнення розділу І Звіту про фінансові результати може бути поділений на такі кроки:

визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг).

розрахунок валового прибутку (збитку).

визначення фінансового результату - прибутку (збитку) - від операційної діяльності.

розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування

визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності.

визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Відзначимо, що результати кроків 1, 2 та 4 розраховуються під час складання Звіту форми №2, тоді як показники фінансових результатів за кроками 3 - 6 формуються на субрахунках рахунка 79 «Фінансові результати».

З появою нового Плану рахунків підприємства отримали змогу заповнювати розділ ІІ «Елементи операційних витрат» Звіту про фінансові результати (ф. №2) безпосередньо з даних класу 8 рахунків. При цьому зв'язок рахунків обліку і рядків звіту якнайбільш безпосередній.

У зв'язку з тим, що розділ II вимагає тільки даних про операційну діяльність підприємства, дані рахунка 85 та інших (вільних) для заповнення цього розділу не використовують.

Аналогічна за структурою інформація наводиться в статистичній звітності «Звіт про основні показники діяльності підприємства» (ф. №1-підприємництво).

Крім обсягів виробленої продукції (робіт, послуг), у цьому звіті має бути відображено дані про операційні витрати, які припадають на досягнутий обсяг виробництва продукції (робіт, послуг). При цьому витрати розподіляють на елементи. Назва і зміст елементів у статформі та розділі II форми №2 - практично ідентичні. Тільки є окремі уточнення: від даних графи «Матеріальні витрати» слід відняти вартість зворотних відходів, із графи «Витрати на оплату праці» виділяють («у тому числі») - на навчальні відпустки, у зв'язку з реорганізацією та скороченням штатів, доплати в разі тимчасової непрацездатності.

Звичайно, у поточному обліку на рахунку 81 підприємства не виділяють ці виплати (нарахування). Їх визначають вибірками.

Для заповнення статформи в аналітичному розрізі елементи витрат слід накопичувати за видами діяльності підприємства. Тобто на рахунках класу 8 треба виділяти номери (коди) видів діяльності. Таких вимог до Плану рахунків у наказі Мінфіну України від 30.11.99 р. №291 немає. Можна порадити: оскільки у веденні субрахунків та аналітичних рахунків підприємства нині мають свободу вибору, відкривайте стільки субрахунків, скільки знадобиться. До речі, у малих підприємств, які застосовують спрощений План рахунків, на рахунку 84 може бути досить громіздка система групувань. Таким підприємствам краще застосовувати не один 84 рахунок, а всі рахунки класу 8.

У розділі IIІ звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством. Собівартість реалізованих товарів, запасів у цьому розділі не наводиться.

Розділ IV звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій.

У статті «Середньорічна кількість простих акцій» наводиться середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду. У статті «Скоригована середньорічна кількість простих акцій» наводиться середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на середньорічну кількість потенційних простих акцій. У статті «Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію» наводиться показник, що розраховується діленням різниці між сумою чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів на привілейовані акції на середньорічну кількість простих акцій в обігу. У статті «Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію» відображається показник, що розраховується діленням скоригованого чистого прибутку (збитку) на скориговану середньорічну кількість простих акцій в обігу.

Розрахунок середньорічної кількості акцій, чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію та їх коригування здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2001 року №344, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 липня 2001 року за №647/5838 (зі змінами). У статті «Дивіденди на одну просту акцію» відображається показник, який розраховується шляхом ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди.

Звіт складають наростаючим підсумком з початку звітного року. Його показники зазначають у тисячах гривень без десяткового знака, крім розділу IV Звіту, грошові показники якого наводять у гривнях з копійками. Форма складається із чотирьох розділів: 1. Фінансові результати (розділ змінено). 2. Сукупний дохід (новий розділ). 3. Елементи операційних витрат (без змін). 4. Розрахунок показників прибутковості акцій (без змін).

Звіт є частиною як квартальної, так і річної звітності тих підприємств, які повинні подавати фінансову звітність згідно з вимогами НП(С) БО 1.

На Звіт поширюються загальні вимоги, встановлені НП(С) БО 1 та Порядком №419, у т. ч. і щодо термінів його подання до державних органів статистики та Міндоходів.

Наявна форма Звіту затверджена як додаток 1 до НП(С) БО 1. Уперше

підприємства складали її за наслідками I кварталу 2013 р.

ФГ «Клевань», як молоде та розвиваюче фермерське господарство має ряд недоліків в бухгалтерській звітності та це не вплинуло на вчасне формування фінансової звітності за 2012-2013 рр. (дод.) на основі яких ми розглянули методику та порядок відображення фінансових результатів підприємства.

6. Особливості обліку фінансових результатів в умовах використання комп'ютерної техніки

Комп'ютерні системи бухгалтерського обліку (КСБО) пройшли великий історичний шлях становлення і розвитку. Вони змінювалися паралельно зі змінами інформаційних технологій, програмних і технічних засобів обробки інформації, методів і засобів розробки, концепції побудови ІС.

Ринок КСБО розпочав формуватися з кінця 80-х років. Сьогодні існує велика кількість різноманітних програмних засобів автоматизації бухгалтерського обліку: від засобів автоматизації локальної задачі бухгалтерського обліку до повно-функціональної КСБО в складі ІС підприємства.

Ринок програмних продуктів КСБО пов'язаний з ведучими фірмами-розробниками такими як: 1С:Підприємство, ІНТЕЛЛЕКТ-СЕРВІС, ПАРУС, ГАЛАКТИКА, ДІАСОФТ, ІНФІН, ІНФОСОФТ, ОМЕГА, R-STYLE SOFTWARE LAB, COGNITIVE TECHNOLOGIES LTD, які забезпечують наступний набір послуг:

розробку, поширення (продажу) готових програмних продуктів для створення КСБО;

консалтингові послуги по проектуванню КСБО, вибору програмних засобів;

створення інформаційно-правових систем для КСБО;

видання і поширення літератури для КСБО;

організація навчальних центрів для підготовки користувачів КСБО.

Бухгалтерський облік на ФГ «Клевань» повністю автоматизовано. На різних рівнях управління застосовується комп'ютерна програма «1С: Бухгалтерія». Ця програма має повний набір функцій для ведення бухгалтерського і фінансового обліку від формування та друку первинних бухгалтерських документів, журналів-ордерів, оборотних відомостей і всіляких виписок до них, до головної книги, балансу підприємства, вихідних форм для аналізу господарської діяльності підприємства, звітних документів для Державної податкової інспекції.

В програму «1С:Підприємство» вбудовується програма «ЗвітПро».

Більшість бухгалтерських, податкових та управлінських звітів є складні за структурою форми, що грунтуються на типових або довільних бланках. Усе це поставляється у вигляді звітів, вбудованих у конфігурацію, або зовнішніх файлів звітів. Якщо ж звіти, що поставляються, працюють не так, як потрібно, або вони не відповідають вимогам законодавства, то їх змінюють за допомогою програмування.

Програма «Звіт про» - це унікальний інструмент, що дозволяє бухгалтерові, який має навики налаштування формул у MS Excel або кваліфікацію «1С: Професіонал», налаштувати будь-яку бланкову звітність у середовищі «1С:Підприємство 8.х». Програма «ЗвітПро» вбудовується у будь-які конфігурації 1С.


Подобные документы

 • Концептуальні основи організації обліку доходів та витрат. Формування й відображення в фінансовій звітності результатів діяльності підприємств. Порядок формування прибутку на підприємстві. Удосконалення організації обліку фінансових результатів.

  курсовая работа [143,4 K], добавлен 11.02.2011

 • Сутність і порядок формування фінансових результатів підприємства. Аналіз прибутку та рентабельності діяльності ВАТ "Полтавасортнасіннєовоч". Напрями вдосконалення обліку і звітності про фінансові результати. порядок використання прибутку на підприємстві.

  дипломная работа [684,2 K], добавлен 23.11.2011

 • Організація обліку доходів, формування та облік фінансових результатів господарської діяльності підприємства. Склад доходів підприємства. Облік та Звіт фінансових результатів. Доходи від звичайної діяльності. Методика відображення даних про доходи.

  курсовая работа [670,6 K], добавлен 05.02.2010

 • Обґрунтування шляхів вдосконалення обліку та аналізу фінансових результатів підприємства з метою підвищення ефективності управління ними. Дослідження економічної сутності прибутку, ефективності його використання та відображення у фінансовій звітності.

  дипломная работа [703,1 K], добавлен 24.07.2011

 • Економічна сутність аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, особливості їх формування. Аналіз рентабельності на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод". Основні заходи, спрямовані на зростання фінансових результатів діяльності підприємства.

  курсовая работа [677,3 K], добавлен 18.02.2014

 • Аналіз прибутку підприємства та резервів його збільшення, формування доходів і витрат, показників рентабельности. Оцінка динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ "Аутстаффінг Сервіс". Чинники підвищення прибутковості.

  дипломная работа [208,9 K], добавлен 12.02.2012

 • Теоретичні аспекти витрат підприємства, їх структура та класифікація. Фінансові результати діяльності підприємства та фактори, що на них впливають. Аналіз витрат та фінансових результатів, динаміки доходів. Проблеми управління витратами підприємств.

  курсовая работа [94,3 K], добавлен 08.02.2010

 • Види фінансових ресурсів. Принципи фінансової діяльності підприємства. Джерела формування фінансових ресурсів. Аналіз ефективності використання майна. Основні напрямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві.

  курсовая работа [52,3 K], добавлен 10.11.2010

 • Класифікація фінансових результатів діяльності підприємств та їх характеристика. Організаційно-економічні особливості діяльності організації, їх вплив на побудову обліку. Методика складання звіту про сукупний дохід. Факторний аналіз прибутку фірми.

  дипломная работа [325,3 K], добавлен 11.07.2014

 • Значення, завдання та інформаційне забезпечення оцінки фінансових результатів діяльності підприємства. Оцінка рівня, динаміки та структури фінансових результатів. Аналіз фінансових результатів від різних видів діяльності. Оцінка рентабельності діяльності.

  контрольная работа [241,1 K], добавлен 23.12.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.