Оцінка финансового стану Конотопської філії АБ "Експрес банк"

Організація бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту. Облік необоротних активів, запасів матеріальних цінностей АБ "Експрес банк". Правила обліку розрахунків по оплаті праці, доходів, витрат, класифікація рахунків за їх обліком. Фінансовий стан банку.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 12.05.2010
Размер файла 12,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

102

Міністерство освіти і науки в Україні

Європейський університет

Конотопська філія

ЗВІТ

про виробничу практику

в установі:

Оцінка фінансового стану Конотопської філії АБ "Експрес банк"

Виконала: студентка VІ курсу 42 групи

Спеціальність 6. 050100 «Облік та аудит»

Василенко Наталія Володимирівна

КОНОТОП - 2009

ЗМІСТ

РОЗДІЛ I. Організація бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту

1.1 Організаційно-правова форма підприємства

1.2 Форми ведення обліку на ВАТ АБ «Експрес банк»

РОЗДІЛ II.Облік необоротних активів

2.1 Облік основних засобів

2.2 Облік інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

2.3 Облік наявності і руху основних засобів і нематеріальних активів

2.4 Облік амортизації(зносу) основних засобів та нематеріальних активів

2.5 Інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів

РОЗДІЛ III. Облік запасів матеріальних цінностей АБ «Експрес банк»

3.1 Облік запасів, їх оцінка

3.2 Облік товарно-матеріальних цінностей

3.3 Облік малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП) та господарських матеріалів

РОЗДІЛ VI. Облік грошових коштів

4.1 Облік касових операцій

4.2 Облік грошових коштів у національній та в іноземній валютах

4.3 Облік дебіторської і кредиторської заборгованості

РОЗДІЛ V. Облік розрахунків по оплаті праці

5.1 Економічний зміст оплати праці. Форми і системи оплати праці

5.2 Облік особового складу працівників

5.3 Облік розрахунків по оплаті праці

РОЗДІЛ VI. Облік витрат і доходів

6.1 Облік витрат і доходів, їх класифікація

6.2 Правила обліку доходів і витрат, та класифікація рахунків за їх обліком

РОЗДІЛ VII. Облік капіталу банку

РОЗДІЛ VIII. Облік фінансових результатів банку

РОЗДІЛ ІX. Облік фінансового стану банку

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

1.1 Організаційно-правова форма підприємства

Конотопська філія Експрес банку яка знаходиться за адресою Сумська обл., м. Конотоп, вул. Широка, 4 утворена згідно Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженого Постановою товариства комерційного банку Експрес банк

Інформація про Конотопську філію Експрес банк

Назва банку: Конотопська філія АБ “Експрес-Банк”.

Організаційно-правова форма банку: відкрите акціонерне товариство.

Адреса: 41600, м. Конотоп, вул. Широка, 4

МФО: 337212 Код ЄДРПОУ: 24009862

Дата реєстрації: 2007-06-08

Дата відкриття: 1999-10-20

Керівник: Кислиця Олена Іванівна

Гол. бухгалтер: Стеценко Лариса Борисівна

Тел.: 8(05447)42163 Факс: 8(05447)42163 Тел. гол. бухг.: 8(05447)34689

Основною метою діяльності філії є надання юридичним і фізичним особам банківських послуг, організація якісного обслуговування клієнтів та отримання прибутку.

На підставі банківської ліцензії “Експрес банк” має право здійснювати такі банківські операції.

· приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

· відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

· розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

За наявності банківської ліцензії Банк здійснює без отримання письмового дозволу такі операції та угоди:

· надання гарантій і поруки та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

· придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);

· лізинг;

· випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

· надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

На підставі письмового дозволу Національного банку України № 89-4 від 16.03.2005 року Банк здійснює такі операції:

1) операції з валютними цінностями:

· неторговельні операції з валютними цінностями;

· ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

· ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

· ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

· відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

· відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

· залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

· залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

· операції з банківськими металами на валютному ринку України;

· організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

2) операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

· з інструментами грошового ринку;

· з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

· з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

3) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

4) депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Конотопський філіал Експрес банку в своїй діяльності керується законами України “Про банки і банківську діяльність”, “Про господарчі товариства”, іншими законами України та нормативними актами НБУ, Статутом Банку, Положенням про філіали, а також рішенням загальних Зборів акціонерів та рішеннями Правління Банку. Філія має круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням.

Організаційна структура підприємства наведена в Додатку А.

1.2 Форми ведення обліку на ВАТ АБ «Експрес банк»

При виконанні своїх функцій Банк керується законом України “Про банки та банківську діяльність”, „Положенням про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України”, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 30.12.98 року № 566, іншими нормативно-правовими документами Національного банку України, Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України (див. Додаток Б), затверджених Постановою Національного банку України № 280 від 17.06.2004 року зі змінами і доповненнями, Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, внутрішніми інструкціями та положеннями Банку.

Положення “Про Облікову політику АБ “Експрес-банк” затверджено Рішенням Правління , протокол № 73 від 28 грудня 2007 р. і розроблено відповідно до Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, “Про платіжні системи та переказ кошті в Україні”; інших нормативно-правових актів України;

Положення облікової політики є обов'язковим до виконання структурними підрозділами АБ „Експрес Банк”.

Облікова політика визначає та встановлює єдині методичні підходи до побудови та організації бухгалтерського обліку та звітності, єдине тлумачення та розуміння стратегічних напрямків розвитку бухгалтерської справи загалом

Бухгалтерська робота в «Експрес банк» в залежності від її змісту поділяється на операційну та облікову. Операційна робота полягає в обслуговуванні клієнтів і перевірці та обробці документів, що є підставою для проведення і відображення операції за бухгалтерськими рахунками. Вона передбачає наступні етапи:

· перевірка законності операції (чи відповідає операція статутній діяльності клієнта, банку та чинному законодавству);

· перевірка правильності оформлення документа;

· перевірка правильності відображення бухгалтерської проводки і підготовка документа для його проведення за бухгалтерським обліком;

· перевірка можливості здійснення операції (перевіряється наявність грошей на рахунку та ін.);

· передача документа для комп'ютерної обробки.

У складі облікової роботи в "Експрес банк" можна виділити такі основні види:

· ведення обліку за внутрішньобанківськими операціями (облік основних засобів та матеріалів, капітальних вкладень банку, доходів та витрат);

· контроль за реєстрацією усіх здійснених банківських операцій;

· перевірка правильності й достовірності регістрів аналітичного та синтетичного обліку, отриманих у процесі комп'ютерної обробки даних, що введені за документами;

· звірка і підтвердження даних аналітичного і синтетичного обліку шляхом складання щоденного балансу;

· підготовка і складання форм фінансової та іншої звітності комерційних банків;

· формування архівних папок документів.

Бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом банку. У складі бухгалтерії банку виділяють такі відділи: обліково-операційний, відділ обліку валютних операцій, відділ обліку внутрішньобанківських операцій, відділ фінансової звітності, відділ обліку діяльності філій, сектори введення та автоматизованої обробки інформації, сектор контролю за операційним днем.

Обліково-операційний апарат банку -- це працівники установи банку, які здійснюють операційну роботу і ведення бухгалтерського обліку. Штат обліково-операційного апарату банку складають такі спеціалісти

Штат обліково-операційного апарату банку складають такі спеціалісти:

· головний бухгалтер та його заступники;

· відповідальні виконавці.

Головний бухгалтер банку визначає організаційну структуру бухгалтерської служби, включаючи обов'язки та відповідальність бухгалтерського персоналу. (Рисунок 1.2.1.)

Рисунок 1.2.1. Структура обліково-операційного апарату "Експрес банк"

Головний бухгалтер підпорядковується керівникові установи банку. Він несе відповідальність за формування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, а саме:

· забезпечує відповідність операцій, що виконуються банком, чинному законодавству;

· здійснює контроль за рухом майна і виконанням зобов'язань;

· без підпису головного бухгалтера або уповноважених ним посадових осіб грошові і розрахункові документи, фінансові і кредитні зобов'язання вважаються недійсними і не приймаються до виконання;

· забезпечує контроль і відображення на рахунках обліку всіх операцій, що здійснюються банком, оформлення поточних та інших рахунків клієнтів;

· здійснює контроль виправлень в особових рахунках, нарахування відсотків за рахунками, використання бланків суворої звітності, розподіл рахунків за відповідальними виконавцями, надання керівництву банку оперативної інформації, подання звітності, разом з іншими підрозділами здійснює економічний аналіз діяльності банку;

Головний бухгалтер щоденно перевіряє:

· відповідність даних касових документів бухгалтерським записам за касовими операціями;

· повноту оприбуткування грошей;

· зведення оборотів і баланс за день;

· правильність формування і зберігання грошово-розрахункових документів.

Основною ланкою обліково-операційного апарату банку є відповідальні виконавці. Вони здійснюють розрахунково-касове обслуговування клієнтів, ведуть поточні, депозитні, позичкові рахунки, мають право оформляти і підписувати розрахункові документи, особові рахунки. Відповідальні виконавці протягом операційного дня здійснюють перерахування коштів у встановленій черговості і в межах залишків коштів на поточних рахунках клієнтів.

Відповідальними виконавцями є:

· працівник банку, якому одноосібно за розпорядженням керівника установи банку доручено оформляти та підписувати розрахунково-грошові документи за визначеним колом операцій;

· працівник банку, який контролює правильність оформлення документів та відображення банківських операцій в обліку.

Робочий день бухгалтерських працівників "Експрес банк" складається з двох частин: операційний час для роботи з клієнтами; завершення обробки облікової інформації, перевірка регістрів аналітичного та синтетичного обліку, складання щоденного балансу.

Протягом усього робочого дня працюють з клієнтами тільки відділи з обслуговування ощадних вкладів.

Філія АБ "Експрес банк" не має аудиторської фірми яка б займалася перевіркою основних операцій, здійснюваних в процесі своєї діяльності, тому важливим елементом організації обліково-операційної роботи є застосування внутрішньобанківського контролю.

Внутрішньобанківський контроль -- це сукупність засобів і способів, за допомогою яких здійснюється контроль за правильністю виконання і відображення в обліку банківських операцій. За своїм змістом і часом проведення Внутрішньобанківський контроль поділяється на поточний і наступний.

Поточний контроль -- це контроль, який здійснюється на етапі оформлення і перевірки документів.

Поточний контроль є суцільним, тобто він проводиться при виконанні відповідальним виконавцем усіх без винятку операцій. Він передбачає застосування візуальних, логічних, арифметичних та інших прийомів контролю і повинен запобігти помилкам під час здійснення операцій.

Основним завданням наступного контролю є виявлення недоліків поточного контролю і з'ясування причин їх виникнення.

Схема внутрішньобанківського контролю зображена на рисунку 1.1.1

Рисунок 1.1.1. Внутрішньобанківський контроль

Банки України, як і всі підприємства, складають і подають органам державної статистики квартальну і річну фінансові звітності. Крім того, для комерційних банків передбачено обов'язкове складання проміжної фінансової звітності: щоденного і щомісячного балансу та балансового звіту, які подаються у НБУ.

Інформація фінансової звітності ґрунтується на даних аналітичного і синтетичного обліку. Ще до складання звітності в обліку відображаються усі банківські операції, що мали місце в банку за обліковий період.Реєстрація і групування інформації здійснюється у спеціальних бухгалтерських формах, які ще мають назву облікові регістри

Залежно від того, які і скільки облікових регістрів використовується для ведення фінансового обліку і в якій послідовності виконуються записи в них, розрізняють декілька форм бухгалтерського обліку

У "Експрес банк" обробка облікової інформації здійснюється в автоматизованому режимі з використанням інформаційних комп'ютерних технологій. Схема автоматизованої меморіально-ордерної форми обліку наведена нижче на рисунку 1.1.2.

Рисунок 1.1.2. Меморіально-ордерна форма обліку

У складі інформаційних систем, що розробляється для банків, базовою підсистемою, яка функціонує в "Експрес банк" є «Операційний день банку».

Основні функції цієї підсистеми:

· введення та обробка розрахунково-грошових документів;створення та ведення особових рахунків клієнтів та масивів нормативно-довідкової інформації;

· робота з картотеками;

· обробка особових та бухгалтерських рахунків;

· ведення аналітичного та синтетичного обліку, формування балансу та відповідних форм за кожний банківський день (регістрів синтетичного та аналітичного обліку) та форм фінансової звітності;

· сервісні функції: відкриття, закриття та протоколювання банківського дня.

Для того, щоб більш докладно зрозуміти як відбувається обробка інформації в цій програмі розглянемо поетапно процеси, що в ній проходять.(Рисунок 1.1.3.)

Рисунок 1.1.3. Етапи облікового циклу

Перший етап -- бухгалтерський працівник (відповідальний виконавець), одержавши документ про виконання банківської операції, перевіряє вірність відображення операції в системі подвійного запису, тобто бухгалтерську проводку, і робить висновок про відповідність запису змістові операції.

Другий етап -- введення бухгалтерської проводки з документа або окремого меморіального ордера в комп'ютерну систему. Ця операція має назву журнальна проводка, тобто відбувається реєстрація операції.

Третій етап -- в автоматичному режимі операції розносяться за бухгалтерськими рахунками. При виконанні роботи вручну дані за банківськими операціями переносяться з журналу реєстрації до головної книги і відображаються за відповідними бухгалтерськими рахунками.

Четвертий етап -- підготовка попереднього перевірочного балансу для перевірки правильності відображення банківських операцій за бухгалтерськими рахунками. Отже, якщо облік операцій здійснено без помилок, то має місце рівність обігів та залишків за активом та пасивом балансу. Перевірочний баланс складається у вигляді робочого балансу за всією номенклатурою бухгалтерських рахунків. Його форма відрізняється від форми звітного балансу.

П'ятий етап --виправлення помилкових записів, виявлених у процесі складання перевірочного балансу. Виконується звірка даних аналітичного обліку (особових рахунків) з даними синтетичного обліку (обігово-сальдова відомість, відомість за залишками та ін.). Виправлення виконуються шляхом здійснення зворотних записів за бухгалтерськими рахунками, тобто методом зворотного строку на підставі виправних ордерів.

Шостий етап -- підготовка до складання фінансових звітів, Передбачено виконання регулюючих проводок, які використовуються для обліку нарахованих відсоткових та інших доходів і нарахованих відсоткових та інших витрат. На цьому етапі також виконується звірка даних аналітичного та синтетичного обліку і виправляються допущені помилки.

Сьомий етап -- складання звіту про прибутки та збитки комерційного банку (щоквартального та річного).

Восьмий етап -- наприкінці річного облікового періоду виконуються заключні проводки. За допомогою заключних проводок закриваються тимчасові рахунки, до яких належать рахунки з обліку доходів і витрат і відкривається рахунок «Результат поточного року». Підсумовуються залишки за кожним бухгалтерським рахунком. Дані за рахунками перегруповуються відповідно до форми звітного балансу та балансового звіту.

Дев'ятий етап--складання попереднього перевірочного (пробного) балансу. Попередній перевірочний баланс -- це сукупність залишків бухгалтерських рахунків станом на кінець облікового періоду. На його підставі складається звітний баланс і балансовий звіт. Кінцеві сальдо за рахунками в звітному балансі будуть початковими сальдо цих рахунків у новому обліковому періоді.

РОЗДІЛ II. ОБЛІК ТА АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

2.1 Облік основних засобів

Облік основних засобів здійснюється відповідно до Положення про облік необоротних активів та їх інвентаризацію в АБ “Експрес-Банк” яке визначає критерії визнання та оцінки необоротних активів АБ “Експрес-Банк” (далі - Банк), регламентує здійснення контролю за наявністю і зберіганням, порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з основними засобами і нематеріальними активами, нарахування амортизації (зносу) на них, а також здійснення інвентаризації необоротних активів, оформлення та відображення в бухгалтерському обліку її результатів та Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів Банків України, затвердженої постановою Правління НБУ № 480 від 20.12.2005р. із змінами та доповненнями з використанням форм первинного обліку, передбачених наказом Міністерства статистики України № 352 від 29.12.1995р. “Про затвердження типових форм первинного обліку”.

Основні засоби - матеріальні активи, які Банк утримує з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання в лізинг іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року.

Об'єкт основних засобів визнається за актив, коли: існує ймовірність того, що в майбутньому банк отримає економічні вигоди, пов'язані з цим активом; вартість активу для підприємства може бути достовірно оцінена. Достатня впевненість у тому, що банк матиме майбутні економічні вигоди, потребує підтвердження, що підприємство отримає винагороду у зв'язку з використанням активу, незважаючи на пов'язаний з цим ризик. Другим оцінним критерієм є собівартість придбаного активу. Коли основні засоби створюються самостійно, достовірну оцінку собівартості можна отримати від операцій із зовнішніми сторонами, спрямованими на придбання матеріалів, робочої сили та інших ресурсів, що використовуються в процесі створення основних засобів

Список основних засобів та нематеріальних активів наведений в Додатку В

Класифікація основних засобів приведена в таблиці 2.1.1.

Таблиця 2.1.1 Класифікація основних засобів

Найменування групи

Перелік основних засобів, які входять в дану групу

Будівлі , споруди та передавальні пристрої

Власні службові приміщення, квартири, гаражі

Транспортні засоби

Автомобілі та інші транспортні засоби

Машини та обладнання

Комп'ютерна техніка: комп'ютери,

принтери, модеми, ББЖ, термінали,

банкомати, сканери, сервери

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

Касова техніка: детектори, грошово-лічильні машини, сейфи, шафи металеві, меблі, обігрівачі, кондиціонери, телефони, ксерокси , та інше офісне обладнання,

Інші основні засоби

Основні засоби , які не ввійшли в попередні групи : інформаційні вивіски, банери, нестандартні основні засоби: трансформатори, генератори, біотуалети

Облік основних засобів та нематеріальних активів в Банку здійснюється у відповідності до Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів Банків України, затвердженої постановою Правління НБУ № 480 від 20.12.2005р. із змінами та доповненнями з використанням форм первинного обліку, передбачених наказом Міністерства статистики України № 352 від 29.12.1995р. “Про затвердження типових форм первинного обліку”.

Строк корисного використання (експлуатації) основних засобів затверджуються Наказом Голови Правління Банку у Центральному офісі та Керуючим Філії. (Додаток Г)

Для ведення бухгалтерського обліку основних засобів застосовуються балансові рахунки Плану рахунків бухгалтерського обліку Банків України, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.06.2004 №280.

Облік операцій за основними засобами та нематеріальними активами ведеться за такими рахунками класу 4 Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України «Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи»:

4300 (А) Нематеріальні активи;

4309 (КА) Знос нематеріальних активів;

4310 (А) Капітальні вкладення за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами;

4400 (А) Операційні основні засоби;

4409 (КА) Знос операційних основних засобів;

4430 (А) Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами;

4500 (А) Неопераційні основні засоби;

4509 (КА) Знос неопераційних основних засобів;

4530 (А) Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами;

4531 (А) Обладнання, що потребує монтажу;

5100 (П) Результати переоцінювання.

2.2 Облік інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

Методологічні засади формування інформації про інші необоротні матеріальні активи визначає положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

Iншi необоротнi матерiальнi активи згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" класифiкуються за групами:

· бiблiотечнi фонди (незалежно вiд суми);(на балансі "Експрес банк" не числяться)

· малоцiннi необоротнi матерiальнi активи;

· тимчасовi (не титульнi) споруди; (на балансі "Експрес банк" не числяться)

· iншi необоротнi матерiальнi активи.

До пiдгрупи "Iншi необоротнi матерiальнi активи" вiдносяться матерiальнi активи, вартiсть одиницi предмету яких вiд 500 грн. до 1000 грн., а термiн корисного використання перевищує 1 рiк. Також до групи "Iншi необоротнi матерiальнi активи" вiдносяться суми завершених капiтальних вкладень за отриманими в оперативний лiзинг (оренду) основних засобах (облiк ведеться за кожним об'єктом оперативного лiзингу). У фiнансовому облiку необоротнi матерiальнi активи оцiнюються i вiдображаються по справедливiй вартостi

"Iншi необоротнi матерiальнi активи" та облiковуються за балансовим рахунком 4500.

Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв вартiстю вiд 500 до 1000грн. здiйснюється у першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100% його вартостi на окремий аналiтичний рахунок балансового рахунка 7423.

Нематеріальні активи - це активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуються банком з метою використання в своїй діяльності протягом періоду понад один рік, в адміністративних цілях або для надання в лізинг (оренду) іншим особам.

До нематеріальних активів належать:

· права на користування майном (земельною ділянкою, будівлею, право на оренду приміщень тощо);

· права на комерційні позначення)(права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо);

· авторське право та суміжні з ним права (право на комп'ютерні програми, тощо);

· незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи;

· інші нематеріальні активи (програмне забезпечення).

Характерною особливістю об'єктів нематеріальних активів є тривалий період їх використання і поступова передача вартості через нарахування зношування на витрати банку за нормами, визначеними банком експертним шляхом, враховуючи термін їх використання. Якщо цей термін визначити неможливо, то норми зношення запроваджуються з розрахунку на десять років (але не більше терміну діяльності установи банку). Для їх обліку передбачено активний рахунок № 4300 “Нематеріальні активи”.

Аналітичний облік ведеться в книзі пооб'єктного обліку нематеріальних активів стосовно показників: початкової вартості, строку корисного використання, суми щомісячно зараховуваного зношення і залишкової вартості об'єкта.

Нематеріальні активи можуть купуватися, отримуватися безкоштовно, а також безоплатно передаватися і реалізовуватися, що в обліку відображається відповідними бухгалтерськими проводками.

2.3 Облік наявності і руху основних засобів і нематеріальних активів

Для обліку основних засобів використовуються наступні типові форми первинних документів:

· Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф.ОЗ-1) (Додаток Д)

· Акт приймання здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (ф.ОЗ-2)

· Акт списання основних засобів (ф.ОЗ-3)

· Акт на списання автотранспортних засобів (ф.ОЗ-4)

· Інвентарна картка обліку основних засобів (ф.ОЗ-6) (Додаток Е)

· Опис інвентарних карток (інвентарна книга)

· Картка обліку руху основних засобів (ф.ОЗ-8)

· Інвентарний список основних засобів за місцем їх знаходження, експлуатації (ф.ОЗ-9)

Інформація про основні засоби та нематеріальні активи зображена на рисунку 2.3.1(Додаток Є)

Рисунок 2.3.1 Основні засоби та нематеріальні активи

Аналітичний облік основних засобів та нематеріальних активів ведеться в інвентарних картках, а також в інвентарній книзі обліку основних засобів і нематеріальних активів. Записи в інвентарній книзі виконуються щодо кожного предмета окремо.

Інвентарні книги та інвентарні картки ведуться в автоматизованій формі за допомогою програми “Основні засоби” ОДБ, яка передбачає обов'язкову наявність усіх реквізитів облікових регістрів, що визначені типовими формами первинних документів для обліку основних засобів

Придбання ОЗ

В їх вартість входить і податок на додану вартість, який згідно з чинним законодавством не відшкодовується банкам, як це здійснюється для торгівлі й виробничих підприємств, з бюджету, а покривається за рахунок власного прибутку

Придбання в обліку відображають наступним чином:

19.11.2008р. установа Експрес банку придбала комп'ютер. В рахунку-фактурі зазначено, що:

Відпускна ціна -- 2 598 грн.

Витрати на доставку -- 12 грн.

Разом до оплати -- 2 600 грн.

В обліку будуть зроблені такі проведення: (Таблиця 2.2.1.)

Таблиця 2.2.1. Облік придбаного основного засобу

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

п/п

Дебет

Кредит

грн.

1

Оплата рахунків постачальника

3511

Коррахунок,Поточний рахунок,Рахунок готівкових коштів

2600

2

Відображення витрат за отриманим комп'ютером

4430

3511

2600

3

Оприбуткування комп'ютера

4400

4430

2600

Безоплатне придбання необоротних активів. Необоротні активи можуть надходити у вигляді дарунка від фізичних та юридичних осіб. Безоплатне отримання їх враховується за цінами, визначеними експертним шляхом, чи за даними документів приймання-передачі.

Безоплатне передання (оприбуткування) основних засобів між підвідомчими установами відображається за активним рахунком 3902 «Розрахунки за коштами, наданими установам банку, які розташовані в Україні» та за пасивним рахунком 3903 «Розрахунки за коштами, отриманими від установ банку, які розташовані в Україні».

Облік вибуття об'єктів необоротних активів. У процесі діяльності банку основні засоби можуть вибувати в результаті ліквідації через непридатність до подальшої експлуатації або реалізації чи безоплатної передачі.

При ліквідації вибуває повністю амортизований (зношений) об'єкт, розмір зношення якого досягає балансової вартості об'єкта:

К-т рахунку

№ 4300 “Нематеріальні активи” (відповідний субрахунок).

Під час реалізації може виникати різниця між балансовою вартістю і ціною реалізації основних засобів.

У випадку перевищення виручки над балансовою вартістю об'єкта сума перевищення зараховується на кредит рахунку № 6490 «Позитивний результат від продажу основних засобів», а при перевищенні балансової вартості над виручкою різниця відноситься на дебет рахунку № 7490 «Негативний результат від продажу основних засобів».

Поліпшення основних засобів

Поліпшення об'єкта основних засобів -- витрати, що пов'язані з модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією тощо об'єкта основних засобів, в результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди, які первісно очікуються від його використання

Підтримання основних засобів у робочому стані

Витрати, що здійснюються на підтримання об'єктів необоротних матеріальних активів у робочому стані (капітальний, поточний ремонти, технічне обслуговування) включаються у фінансовому обліку до складу витрат звітного періоду у міру їх здійснення, і не впливають на балансову вартість основних засобів.

При здійсненні ремонту об'єкта основних засобів шляхом заміни комплектуючих (клавіатура, мишки, мережений адаптер у складі системного блоку та інші), які окремо не обліковуються та, вартість яких при придбанні об'єкта входить до вартості об'єкта, витрати на ці комплектуючі відноситься на поточні витрати.

Облік витрат на підтримання об'єктів необоротних активів у робочому стані здійснюється за відповідними аналітичними рахунками балансового рахунку 7420 “Витрати на утримання власних основних засобів та нематеріальних активів”, 7421 “Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)”, які відкриваються відповідно до структури аналітичних рахунків АБ “Експрес-Банк”.

Списання (ліквідація) необоротних активів

При списанні непридатних до експлуатації основних засобів постійно діюча комісія по списанню необоротних активів швидкозношуваних предметів на основі витягу з протоколу Правління Банку складає акт на списання типової форми , який затверджується керівником Банку. В акті списання вказуються: інвентарний номер, основні характеристики об`єкту, а також причини списання та результати ліквідації. У разі списання комп'ютерної та організаційної техніки додається акт технічної експертизи сторонньої організації. До списання автотранспортного засобу з балансу Банку обов'язково здійснюється його зняття з обліку в місцевих органах Державтоінспекції.

При списанні з балансу необоротних активів здійснюються бухгалтерські проводки:

на суму нарахованого зносу:

Дт 4409 “Знос основних засобів” ,

Кт 4400 “Основні засоби”

на залишкову вартість:

Дт 7490 “Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів”

Кт 4400 “Основні засоби”,

Списані необоротні активи в обов'язковому порядку знищуються, що підтверджується актом знищення.

2.4 Облік амортизації(зносу) основних засобів та нематеріальних активів

Усі необоротні активи підлягають амортизації (крім землі і незавершених капітальних інвестицій). Земля - це актив, за яким не нараховується амортизація, оскільки строк її використання практично не обмежений.

Банк використовує згідно Облікової політики прямолінійний метод нарахування амортизації, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на очікуваний період часу використання (експлуатації) об'єкта, тобто строк корисного використання.

Нарахування амортизації необоротних активів здійснюється протягом строку корисного використання об'єкта, який визначається при зарахуванні об'єкта на баланс (введенні в експлуатацію). Нарахування амортизації проводиться щомісячно.

Щомісячна сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою:

АВ = ЦП-Л В ,

N

де АВ -- амортизаційні відрахування;

ЦП -- ціна придбання (або спорудження) об'єкта;

ЛВ -- ліквідаційна вартість (сума, яку банк планує отримати наприкінці строку використання, за мінусом очікуваних витрат на демонтаж, передачу чи продаж);

N -- визначений строк корисного використання в місяцях.

Метод амортизації основних засобів протягом 2008 року не мінявся.

Строк корисної служби основних засобів встановлено самостійно, залежно від умов отримання майбутніх економічних вигод за наступними групами (Таблиця 2.4.1.)

Таблиця 2.4.1.Строк корисної служби основних засобів

№ п\п

Назва групи

Строк корисної служби, років

Норма амортизації

в рік, %

1

Будівлі і споруди

20

5,0

2

Комп'ютерне обладнання

3

33,3

3

Офісне обладнання

5

20,0

4

Автотранспорт

5

20,0

5

Меблі

5

20,0

6

Побутова техніка

5

20,0

7

Сейфи, шафи металеві

15

6,7

8

Касове обладнання та банкомати

5

20,0

9

Мобільні телефони, не залежно від вартості

2

50,0

10

Інші основні засоби:

- трансформатор

- біотуалет

- вивіски, інформаційні

щити

7

5

5

14,3

20,0

20,0

Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Протягом 2008 року метод амортизації нематеріальних активів не мінявся. Строк корисного використання придбаних нематеріальних активів встановлюється постійно діючою комісією, призначеною Головою Правління, керуючим філії.

Норми амортизації нематеріальних активів встановлюються, виходячи зі строку корисного використання, протягом якого передбачається використання їх Банком:

Програмне забезпечення терміналу - 2 роки

Програмне забезпечення комп'ютерів - 3 роки

Ліцензії на використання програмного

забезпечення - 5 років

Переоцінку первісної вартості , перегляд норм амортизації та терміну корисного використання нематеріальних активів в 2008 році Банк не проводив. Нематеріальні активи, непридатні для використання, підлягають списанню на підставі складеного акту, підписаного постійно діючою комісією та затвердженого керівником банківської установи чи його заступником.

Суми нарахованої амортизації необоротних активів відображаються за рахунками бухгалтерського обліку такою проводкою:

Дт 7423 “Амортизація”

Кт 4309 “ Накопичена амортизація нематеріальних активів”,

4409 “ Знос основних засобів”,

4509 “ Знос інших необоротних матеріальних активів”.

Під час розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість необоротних активів Банку прирівнюється до нуля згідно Облікової політики "Експрес банку".

2.5 Інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів

Інвентаризація - це процес, у ході якого визначають реальну наявність майна (необоротних активів, ТМЦ , грошей, документів та інших цінностей) у філії "Експрес банку" і порівнюють отримані результати з даними обліку. Вона допомагає виявити ТМЦ, що втратили свої первинні якості, застаріли або не використовуються, а також нестачу та надлишки.

Інвентаризація активів та зобов'язань Експрес банку здійснюється у відповідності до вимог Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994р. № 69 із змінами та доповненнями, нормативно - правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних документів Банку.

Інвентаризація є обов'язковою у таких випадках:

- щорічно (строк проведення інвентаризації визначає керівник Банку);

- при зміні матеріально відповідальних осіб за схоронність цінностей - в обсязі, визначеному керівником Банку - на день приймання - передачі справ;

- при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фактів);

- у разі техногенних аварій, пожежі, стихійного лиха тощо (на день після закінчення таких явищ);

- у разі реорганізації Банку (шляхом приєднання, злиття, поділу тощо);

- за приписом судово-слідчих органів (на день, зазначений в приписі);

Для проведення інвентаризаційної роботи у Банку створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія у складі керівників структурних підрозділів, Головного бухгалтера, яка очолюється керівником Банку або його заступником.

Постійно діюча інвентаризаційна комісія призначається наказом керівника філії) .

Інвентаризація необоротних активів оформлюється інвентаризаційним описом та проводиться за обов'язкової участі матеріально відповідальних осіб. В Інвентаризаційному описі необоротних активів робоча інвентаризаційна комісія заповнює всі графи про фактичну наявність об'єктів. У разі виявлення об'єктів, які не відображені в описі, а також об'єктів, за якими відсутні дані, що характеризують такі об'єкти, робоча інвентаризаційна комісія включає відомості, яких не вистачає, в окремий Інвентаризаційний опис основних засобів/ нематеріальних активів.

Описи підписуються Головою та всіма членами інвентаризаційної комісії. Матеріально відповідальні особи в кінці кожного інвентаризаційного опису розписуються про перевірені комісією і занесені в опис цінності, після чого складається протокол. Протокол про узагальнення результатів інвентаризації розглядається і затверджується Керуючим філії в 5-денний строк. Результати інвентаризації мають відображатися в обліку та звітності того місяця, в якому вони затверджені у балансі відповідного підрозділу Банку (не пізніше 31 грудня місяця звітного року).

Основні засоби та нематеріальні активи, що виявлені у надлишку, підлягають оприбуткуванню. Вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, яких не вистачає) необоротних активів списується на витрати звітного періоду. Суми нестач і втрат від псування цінностей, до встановлення винних у цьому осіб, відображаються за позабалансовими рахунками. Після встановлення осіб, які мають відшкодувати збитки, належна до відшкодування сума зараховується до дебіторської заборгованості та доходу періоду, в якому винні особи встановлені.

Якщо невідшкодована частина збитків буде визнана сумнівною, тобто немає впевненості щодо її погашення боржником, то вона відображається за балансовим рахунком 3580 “Сумнівна дебіторська заборгованість Відповідно до Положення про порядок формування і використання Банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості (постанова Правління НБУ від 13.12.2002 № 505) на суму сумнівної заборгованості формується резерв

У разі визнання дебіторської заборгованості безнадійною, списання сум такої заборгованості за рахунок сформованого резерву здійснюється за рішенням Керуючого філією банку

Безнадійна заборгованість, списана за рахунок відповідного резерву, враховується за позабалансовим рахунком 9617 "Списана у збиток заборгованість Банків за іншими активами".

Iнвентаризацiя основних засобiв Банку проводилась у листопадi 2005р. станом на 25.10.2008р., про що складено акт вiд 01.11.2008р. (Додаток Ж) При здiйсненнi iнвентаризацiї проведено перевiрку фактичної наявностi основних засобів iз складанням iнвентаризацiйного опису. Відхилення між фактичною наявністю основних засобів та даними бухгалтерського облiку оформлені актами внутрішнього переміщення.

РОЗДІЛ III. Облік запасів матеріальних цінностей АБ «Експрес банк»

3.1 Облік та аудит запасів, їх оцінка

Облік запасів банку ведеться згідно інструкції бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України. Ця інструкція визначає порядок відображення в бухгалтерському обліку інформації про рух запасів матеріальних цінностей, ювілейних і пам'ятних монет карбованцевого номіналу, дорогоцінних металів.

Інструкція з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України розроблена відповідно до Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про Національний банк України”, інших законодавчих актів України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) й основних вимог міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 “Запаси” та національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 № 246 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за № 751/4044.

Запаси - активи, які утримуються для забезпечення безперервної роботи банку, надання послуг, а також отримані в заставу

Запаси матеріальних цінностей визнаються активом, якщо є імовірність того, що банк отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, а їх вартість може бути достовірно визначена.

Запаси матеріальних цінностей в обліку відображаються за первісною вартістю, включаючи витрати на доставку, податки, збори та інші обов'язкові платежі (окрім тих, що згодом відшкодовуються банку), за балансовим рахунком 3400

До складу запасів матеріальних цінностей включаються матеріальні активи, що призначені для забезпечення безперервної роботи банку, надання послуг, а також отримані в заставу. Запаси матеріальних цінностей складаються з господарських матеріалів і малоцінних швидкозношуваних предметів, що використовуються не більше ніж один рік.

Складський облік на КФ АБ «Експрес банк» не ведеться.

3.2 Облік товарно-матеріальних цінностей

Запаси матеріальних цінностей в обліку відображаються за первісною вартістю, включаючи витрати на доставку, податки, збори та інші обов'язкові платежі (окрім тих, що згодом відшкодовуються банку), за балансовим рахунком 3400

Дорогоцінні метали в бухгалтерському обліку відображаються за балансовими рахунками 3403 та 3407 відповідно до їх призначення.

Ювілейні і пам'ятні монети карбованцевого номіналу, що не є засобом платежу, обліковуються за балансовим рахунком 3400 за відпускною ціною Національного банку.

Облік футлярів та іншої упаковки ювілейних монет здійснюється за окремим аналітичним рахунком балансового рахунку 3400.

Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя та утримується з метою подальшого продажу обліковується за балансовим рахунком 3409 за чистою вартістю реалізації.

Таблиця 3.2.1. Схема бухгалтерських проводок за операціями з обліку запасів товарно-матеріальних цінностей

№ п/п

Зміст бухгалтерських операцій

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

Придбання товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ):

А) за національну валюту

- передоплата

3510

Коресп. рахунки готівкових коштів

- отримання ТМЦ

3400

(3410)

3510

Б) за іноземну валюту:

- передоплата

3800

3510

1500 іноземна валюта

3801 грн.

- погашення дебіторської заборгованості та оприбуткування матеріалів

3400

3510 грн.

2

Реалізація ТМЦ:

А) у разі перевищення вартості ТМЦ щодо виручки від реалізації:

- на визначену вартість

кор. рах

3400; (3410)

- результат від реалізації

7499

3400; (3410)

Б) у разі перевищення виручки від реалізації понад визначену вартість ТМЦ

- на визначену вартість

кор. рах.

3400; (3410)

- результат від реалізації

кор. рах

6499

3

Видача зі складу в експлуатацію ТМЦ

7409,7420, 7430,7431, 7432,7433, 7442,7453, 7454,7455, 7493,7499

3400, (3410)

4

Видача зі складу в тимчасове користування господарських матеріалів

3402

3400

5

Списання з підзвітної особи господарських матеріалів на склад

3400

3402

6

Безоплатне передавання ТМЦ іншому банку, організації

7499

3400; (3410)

7

Безоплатне отримання ТМЦ від іншого банку, організації

3400; (3410)

6499

8

Безоплатне передавання ТМЦ між установами банку

3902

3400; (3410)

9

Безоплатне отримання ТМЦ між установами одного банку

3400; (3410)

3903

10

Інвентаризація ТМЦ

А) оприбуткування надлишку

3400; (3410)

6499

Б) списання нестачі ТМЦ для відшкодування збитків

- на суму нестачі

7499

одночасно:

9610

3400,

3402

(3410); 991

- на суму, яку має відшкодувати конкретна особа

3552

одночасно:

991

6499

9610

- на суму відшкодування збитків

Кор.рах

3552

- на суму сумнівної заборгованості

3580

3552

- на суму формування резерву за сумнівною заборгованістю

7705

3590

- на суму безнадійної заборгованості

3590

3580

- на суму списання безнадійної заборгованості

9610

991

11

Застава запасів ТМЦ

А) Банк-заставодавець надання застави

3400, (3410), одночасно:

9510

3400,

(3410),

990

- погашення застави

3400,

(3410)

одночасно:

990

3400

(3410)

9510

Б) Банк-заставодержатель

- отримання заставного майна на відповідальне зберігання

990

9501

- облік застави, за якою заставне майно залишається у заставодавця

990

9500

- облік заставленого майна, що передається на відповідальне зберігання третім особам

990

9502

- реалізація заставного майна на аукціоні

Кор.рах

одночасно:

9500

9501, 9502

Кор.рах % доходи

990

- якщо аукціон не відбувся

3409, одночасно:

9500, 9501, 9502

Позичковий % доходи

990

- оприбуткування у власність заставного майна

3400, (3410)

3409

3.3 Облік малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП) та господарських матеріалів

Малоцінними вважаються предмети, строк служби яких не перевищує одного року незалежно від вартості. Вони обліковуються на рахунку № 341 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” (МШП)

Аналітичний облік здійснюється по місцю їх знаходження і матеріально-відповідальних осіб, які входять до складу кожної групи МШП (відповідно за номенклатурними номерами).

Наказом Міністерства статистики України № 145 від 22.05.96 р. “Про затвердження типових форм первинних облікових документів по обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів” передбачено такі форми:

МШ-1 “Відомість на поповнення (вилучення) сталого запасу інструментів (пристосувань)”;

МШ-2 “Картка обліку МШП”;

МШ-3 “Замовлення на ремонт або заточку інструментів (пристосувань)”;

МШ-4 “Акт вибуття МШП”;

МШ-5 “Акт на списання інструментів (пристосувань) і обмін їх на придатні”;

МШ-6 “Персональна картка № -- обліку спецодягу, спецвзуття і захисних пристосувань”;

МШ-7 “Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття і захисних пристосувань”;

МШ-8 “Акт на списання МШП”. (Додаток З )

В КФ АБ «Експрес банк» використовується лише МШ-8

Розглянемо методику відображення в бухгалтерському обліку основних господарських операцій

1.Надходження МШП відображається в регістрах бухгалтерського обліку за ціною придбання, до якої додаються витрати по доставці їх в установу банку.

Оскільки згідно з чинним законодавством банки звільнені від сплати податку на додану вартість з виручки від реалізації своїх послуг, то з оплаченої постачальниками вартості МШП також не відшкодовується розмір цього податку, що входить у вартість оплачених матеріалів. Це означає, що банки оприбутковують і списують на свої витрати вартість придбаних МШП разом з податком на додану вартість.

2.При безкоштовному одержанні МШП збільшуються фонди банку

3.У банківській системі, за діючою методикою Мінфіну України, при передачі МШП в експлуатацію на їх вартість одразу нараховується зношення в розмірі 100% їх облікової вартості з віднесенням на собівартість банківських послуг (якщо це пов'язано з основною діяльністю установи), або за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні установи.

4.При реалізації надлишкових МШП для визначення фінансового результату від таких операцій використовують рахунок № 6499 “Інші небанківські операційні доходи”.

5.Інвентаризація МШП здійснюється за місцем їх надходження.

Облік господарських матеріалів

До господарських матеріалів "Експрес банку" відносять: пальне, мастильні матеріали, матеріали для поточного ремонту приміщень і інвентаря, канцелярське приладдя, інкасаторські сумки для збирання грошової виручки, пакувальний матеріал для грошей.

В установі "Експрес банку" запаси господарських матеріалів невеликі й передаються на збереження особам, які їх використовують, складський облік не ведеться і вимоги на видачу матеріалів не складаються. Замість цього відпуск матеріалів щомісячно обліковується оперативно за відомістю, на основі якої вартість витрачених матеріалів списують у дебет рахунків за напрямками їх використання і кредит рахунку № 340 “Господарські матеріали” (з відповідного субрахунку).

РОЗДІЛ IV. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

4.1 Облік касових операцій

Касове обслуговування - це сукупність банківських операцій з прийняття готівкових коштів від клієнтів і зарахування їх на відповідні банківські рахунки та видання з клієнтських рахунків через касу банку готівкових коштів згідно з розпорядженням клієнтів на цілі, передбачені чинним законодавством.

Організація касової роботи комерційних банків регламентується Національним банком України за його Інструкцією про касові операції в банківських установах, затвердженою постановою Правління НБУ № 337 від 14.08.2003 р. Ця Інструкція визначає порядок і вимоги щодо здійснення банками, їхніми філіями та відділеннями касових операцій в національній та іноземній валютах, регулює взаємовідносини банків із територіальними управліннями національного банку, іншими банками та клієнтами з цих питань.


Подобные документы

 • Характеристика основних показників виробничої діяльності підприємства та фінансового стану підприємства за основними показниками. Організація бухгалтерського обліку. Ревізія і контроль на підприємстві. Аналіз трудових ресурсів та фонду оплати праці.

  отчет по практике [85,4 K], добавлен 17.03.2011

 • Класифікація та види витрат підприємства готельного господарства. Організація обліку витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємств готельної індустрії. Формування та планування витрат, аналіз динаміки та структури витрат ГК "Турист".

  курсовая работа [220,7 K], добавлен 20.02.2013

 • Єдиний казначейський рахунок. Сфера функціонування ЄКР. Суть та види бухгалтерського обліку виконання бюджетів. Загальні вимоги до зберігання та обліку необоротних активів. Структура комплексу технічних засобів казначейського виконання державних бюджетів.

  контрольная работа [3,6 M], добавлен 06.03.2015

 • Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку. Оцінка організації фінансового обліку. Формування фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства. Шляхи удосконалення організації фінансової діяльності в умовах реформування економіки.

  контрольная работа [44,3 K], добавлен 15.02.2010

 • Теоретико-методологічні основи регулювання доходів та витрат комерційного банку. Джерела формування валового доходу. Управління умовно-постійними і змінними витратами. Облік результатів комерційної діяльності. Шляхи покращення конкурентоздатності.

  дипломная работа [167,0 K], добавлен 08.05.2009

 • Концептуальні основи організації обліку доходів та витрат. Формування й відображення в фінансовій звітності результатів діяльності підприємств. Порядок формування прибутку на підприємстві. Удосконалення організації обліку фінансових результатів.

  курсовая работа [143,4 K], добавлен 11.02.2011

 • Організація податкового обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва – юридичних та фізичних осіб. Спрощена система оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва. Ведення книги обліку доходів і витрат, заповнення розділів.

  реферат [24,7 K], добавлен 25.05.2014

 • Організація обліку доходів, формування та облік фінансових результатів господарської діяльності підприємства. Склад доходів підприємства. Облік та Звіт фінансових результатів. Доходи від звичайної діяльності. Методика відображення даних про доходи.

  курсовая работа [670,6 K], добавлен 05.02.2010

 • Вивчення видів суб'єктів підприємницької діяльності – юридичних або фізичних осіб, що перейшли на спрощену систему оподаткування і зобов'язані вести книгу обліку доходів і витрат та касову книгу. Основні вимоги до ведення книги обліку доходів та витрат.

  реферат [14,9 K], добавлен 20.05.2010

 • Організаційно-економічна характеристика СТОВ "Довжик". Експрес-оцінка фінансового стану господарства. Аналіз складу і структури капіталу, джерел формування оборотних активів та фінансової стабільності, платоспроможності та ліквідності підприємства.

  курсовая работа [67,7 K], добавлен 26.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.