Аналіз прибутку підприємства

Сутність, значення та завдання аналізу формування та використання прибутку підприємства. Аналіз складу та динаміки прибутку підприємства, показників ефективності використання прибутку підприємства. Шляхи підвищення прибутковості діяльності підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.08.2012
Размер файла 150,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

1. Сутність, значення та завдання аналізу формування та використання прибутку підприємства

2. Фінансово-економічна характеристика підприємства ВАТ «Черкаський будинок торгівлі» та постановка аналітичної роботи

3. Аналіз складу та динаміки прибутку підприємства

4. Аналіз показників ефективності використання прибутку підприємства

5. Шляхи підвищення прибутковості діяльності підприємства

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств раціонального і економічно обґрунтованого підходу до планування своєї діяльності, до визначення фінансової і виробничої політики, аналізу і оцінки отриманих результатів. Однією з найголовніших складових фінансової політики підприємства є політика максимізації прибутку.

На сьогоднішній день прибуток - це одна з основних форм грошового накопичення, що створюється у галузях економіки: вона займає одне з центральних місць у загальній системі вартісних інструментів і важелів управління і є рушійною силою ринку.

Саме прибуток визначає для підприємницької діяльності рішення трьох корінних взаємозалежних проблем: що продавати, як продавати і для кого продавати, і, таким чином, визначає політику формування прибутку - політику планування, організації, аналізу і контролю витрат і доходів в середині підприємства. Дослідження формування прибутку, рентабельності підприємства, витрат звертання, валових доходів, є найважливішим чинником при прийнятті організаційних і господарсько-управлінських рішень, створення сприятливих умов для реалізації планів і програм по нарощуванню прибутку. Іншими словами підприємства повинні чітко уявляти резерви збільшення прибутку, від чого він залежить і які основні параметри впливають на його величину.

В умовах ринкової економіки, прибуток - найважливіший оціночний показник діяльності підприємства, джерело матеріального добробуту підприємства і його працівників, держави в цілому. Саме політика розподілу прибутку визначає пропорції розподілу прибутку на внутрішні інвестиції, соціальні заходи, відшкодування в бюджет, і є іншою не менш важливою ланкою загальної політики управління прибутком на підприємстві. Значимість прибутку, проблеми пошуку резервів його підвищення для підприємств є актуальними на сьогодення, що і визначило вибір теми курсової роботи і її виконання.

Метою роботи є проведення комплексного дослідження економічної діяльності підприємства, визначення і обґрунтування резервів підвищення прибутку за рахунок удосконалення політики формування і розподілу прибутку на підприємстві..

Завдання, що випливають із поставленої мети:

- визначити сутність, функції та основні завдання прибутку підприємств.

- дослідити основні джерела формування прибутку ВАТ «ЧБТ»;

- проаналізувати статті розподілу чистого доходу даного підприємства;

- сформулювати пропозиції щодо планування визначення розміру прибутку підприємства на наступний рік.

Об'єкт дослідження роботи: методика аналізу порядку формування та використання прибутку на прикладі підприємства ВАТ «Черкаський Будинок торгівлі».

Предмет дослідження: фактори, що впливають на формування і розподіл прибутку, політика управління прибутком на підприємстві.

Інформаційною базою дослідження є підсумкова фінансова звітність підприємства та додаткові відомості про фінансово-економічну діяльність підприємства.

Науково-методологічна та методична база. Аналізуючи вітчизняні літературні джерела, що розкривають суть такої економічної категорії, як прибуток, можемо стверджувати, що питання висвітлені досить обширно, але трохи одноманітно. Основними працями, що використовувалися в роботі є доробки таких економістів, як: Бандурка О.М., Коробов М.Я., Візіло А., Сідун В. А. та ін.

Методи дослідження: аналітичний метод, нормативний, статистичний та метод моделювання.

1. Сутність, значення та завдання аналізу формування та використання прибутку підприємства

Найбільш проста і одночасно складна категорія ринкової економіки - прибуток. Його простота визначається тим, що він є стержнем і головною рушійною силою економіки ринкового типу, основним пробуджуючим мотивом діяльності підприємців в сучасній економіці. В той же час його складність визначається різноманітністю сутнісних сторін, які він відображує, багатогранністю облич, в яких він виступає та роллю, яку він відіграє у розвиткові ринкової економіки.

Сутність прибутку, як правило, розкривають його характеристики та функції.

1. Прибуток - це форма доходу підприємця, який здійснює певний вид діяльності (виключаючи політичну, благотворну і т. ін. діяльності);

2. Прибуток - це основний фінансовий результат умілого та успішного здійснення бізнесу, в який підприємець вложив свій капітал;

3. Прибуток - це грошове вираження основної частини грошових накопичень, що створюються підприємствами любої форми власності;

4. Прибуток - це частина доходу, яка "очищена" від понесених витрат на здійснення цієї діяльності, тобто це різниця між сукупними доходами і сукупними витратами в процесі здійснення підприємницької діяльності;

5. Прибуток - це показник, що найбільш повно відображає ефективність виробництва, обсяги і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості:

6. Прибуток - це, в певній мірі. плата за ризик здійснення підприємницької діяльності;

7. Прибуток - це джерело забезпечення внутрігосподарських потреб підприємства, джерело формування бюджетних ресурсів, позабюджетних і благодійних фондів.

Прибуток підприємства виконує такі функції:

Функція оцінки самостійної діяльності підприємства. Прибуток підприємства є критерієм ефективності конкретної виробничої діяльності. Рівень прибутку підприємства в порівнянні з середньо галузевим характеризує ступінь вміння підприємства і його колективу успішно здійснювати господарюючу діяльність в умовах ринкової економіки. Але прибуток не є універсальним показником роботи підприємства, так як величина його в багатьох випадках визначається факторами, що не залежать від діяльності даного підприємства (політика цін, зміна ставок податку з оберту, структурні здвигни та інше);

Функція розподілу. Прибуток використовується в якості знаряддя розподіл) додаткового продукту в його грошовій формі - чистого доходу між підприємством та суспільством в особі держави, між підприємством і галуззю, між підприємством і його робітниками, між сферою матеріального виробництва, де створюється додатковий продукт, і невиробничою сферою, яка утримується суспільством за рахунок додаткового продукту;

Функція економічного стимулювання підприємства та робітників. Прибуток використовується як джерело й умова формування фінансових ресурсів підприємства, що заохочують, і забезпечують його розвиток. Чим вищий рівень генерування прибутку підприємства в процесі його господарської діяльності, тим менше його потреба в притягненні фінансових засобів з вигідних джерел і за інших рівних умов - тим вищий рівень самофінансування його розвитку, забезпечення реалізації стратегічних цілей цього розвитку, підвищення конкурентної позиції підприємства на ринку;

Функція захисту. Прибуток підприємства є основним захисним механізмом, що захищає підприємство від загрози банкрутства, так як за рахунок капіталізації отриманого прибутку може бути швидко збільшена доля високоліквідних активів - відновлена платоспроможність, підвищена доля власного капіталу при відповідному зниженні обсягу найомних засобів, підвищена фінансова стійкість підприємства, сформовані відповідні резервні фонди, фінансові фонди.

Функція оцінки вартості підприємства. Прибуток є головним джерелом зростання ринкової вартості підприємства. Самозростання вартості капіталу забезпечується шляхом капіталізації частини прибутку, отриманого підприємством. Чим вище сума та рівень капіталізації прибутку, отриманого підприємством, тим в більшому ступені зростає вартість активів, а відповідно і ринкова вартість підприємства в цілому [1, с.26 ].

Наведені характеристики та функції визначають центральне місце і багатогранну роль прибутку у розвиткові ринкової економіки. Перш за все в отриманні максимального прибутку зацікавлені самі підприємства: прибуток гарантує підприємцям дохід на вкладені капітали та одночасно з цим є джерелом фінансових витрат, пов'язаних з розвитком виробництва та соціальної сфери. Зацікавлена в прибутку і держава, так як він значною мірою вилучається до бюджету для фінансування загальнодержавних витрат. Підвищений інтерес до прибутку підприємств у комерційних банків, різноманітних фінансових інститутів, акціонерів та інших держателів цінних паперів. Зі зростанням прибутку оживлюється фінансовий ринок і збільшується його роль у перерозподілі капіталів, в підвищенні ефективності їхнього використання. Все це засвідчує велике суспільне значення прибутку, яке визначає його велику роль у розвиткові ринкової економіки як на мікро -, так й на макрорівні [2, с. 18-20].

Прибуток як основний узагальнюючий показник фінансових результатів і господарської діяльності, синтезує в собі усі найважливіші сторони діяльності підприємства, що визначає його місце серед об'єктів фінансово-економічного аналізу.

Прибутком вважається сума валових доходів (доходів від усіх видів діяльності), скоригована для цілей оподаткування, зменшена на суму валових витрат підприємства і на вартість зносу (амортизації) основних засобів і нематеріальних активів.

Аналіз прибутку підприємства - це складова політики управління прибутком підприємства, метою якої є визначення основних тенденцій формування, розподілу та факторів, що зумовлюють ці тенденції. Основні завдання аналізу прибутку підприємства базуються на наступних етапах: аналіз обґрунтованості плану досягнення фінансових результатів; аналіз і оцінка динаміки показників прибутку, аналіз виконання планових показників з прибутку; визначення та вимірювання впливу факторів на відхилення прибутку; виявлення резервів підвищення фінансових результатів діяльності підприємств та обґрунтування заходів, щодо їх мобілізації; аналіз розподілу і використання прибутку.

Формування прибутку підприємства здійснюється відповідно національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Джерелами інформації аналізу фінансових результатів є:

1. Дані фінансової звітності:

- ф. 1 "Баланс",

- ф. 2 Звіт про фінансові результати,

- ф. 3 Звіт про рух грошових коштів,

- ф. 4 "Звіт про власний капітал,

- ф. 5 Примітки до фінансової звітності);

2. Дані бухгалтерського обліку:

- журнал 5 «Облік витрат»,

- журнал 6 «Облік доходів і результатів діяльності»;

3. Статистична звітність:

- ф. 5-е Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт і послуг),

- ф. 6 Рентабельність окремих видів продукції та планові дані.

В аналізі формування та використання прибутку, підприємству слід розрізняти:

- валовий прибуток (збиток) звітного періоду,

- фінансові результати,

- прибуток (збиток) від операційної діяльності,

- фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування,

- фінансові результати від звичайної діяльності,

- надзвичайний прибуток (збиток) та чистий прибуток (збиток) підприємства.

Треба акцентувати нашу увагу на тому, що процес розрахунку чистого прибутку (збитку) за звітний період можна поділити на такі кроки:

1) визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг); розрахунок валового прибутку (збитку);

2. визначення фінансового результату від операційної діяльності (прибутку або збитку);

3. розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування;

4. визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності після оподаткування; визначення надзвичайного прибутку (збитку);

5. визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Прибуток підприємств формується за рахунок таких джерел:

- продаж (реалізація) продукції,

- продаж іншого майна,

- позареалізаційні операції.

Прибуток від продажу продукції є основним складником загального прибутку. Це прибуток від операційної діяльності, яка відображає місію і профіль підприємства. Він обчислюється як різниця між виручкою та її повною собівартістю (без урахування ПДВ і акцизного збору)

Пр=ВД - Sвир - ПДВ - Азб (1.1)

Де, ВД - виручка;

Sвир - витрати виробництва на виготовлення і заробітну плату працівника;

ПДВ - податок на додану вартість;

Азб - акцизний збір.

Операційна діяльність підприємства є найважливішим видом діяльності на підприємстві. Як показує практика, цей вид діяльності підприємства надає понад 60 - 80% загального прибутку підприємства. В процесі операційної діяльності підприємства отримують дохід (виручку від реалізації продукції, робіт, послуг). А за відрахуванням податків, зборів, витрат, що формують собівартість, і загальногосподарських витрат - прибуток від операційної діяльності. У разі калькування за неповними витратами ту частину витрат, що її не включено в собівартість продукції, відносять на певний період і прибуток обчислюється:

Пр = ВР - Sрнв - Sн (1.2)

Де, ВР - виручка;

Sрнв - собівартість реалізованої продукції на неповними витратами;

Sн - витрати, що не включені в собівартість, а віднесено на певний період.

Це так званий прямий метод обчислення прибутку. Існує ще аналітичний метод обчислення, за яким прогнозований прибуток визначається коригуванням його фактичної (базової) величини. З урахування впливу певних чинників у плановому періоді. Чинниками може служити зміна обсягів виробництва та продажу, собівартість продукції і цін.

Прибуток від продажу майна включає прибуток від продажу основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів. Його розраховують як різницю між ціною продажу та балансовою (залишковою) вартістю об'єкта, який продається з урахуванням витрат на продаж-демонтаж, транспортування, оплата агентських служб.

Пін = Цпр - Ц прид (1.3)

Де, Цпр - ціна продажу;

Цприд - ціна придбання.

Прибуток від позареалізаційних операцій - це прибуток від пайової участі у спільних підприємствах, здаванням майна в оренду, дивіденди на цінні папери, дохід від володіння борговими зобов'язаннями, надходження від економічних санкцій і обчислюється як різниця між доходами, отриманими внаслідок виконання цих операцій і витратами на їх виконання.

Ппр = Д - Sп.р. (1.4)

Де, Д - дохід;

Sп.р. - витрати на виконання.

Отже, загальний прибуток підприємства:

Пб = Пр + Ппр + Пін (1.5)

Де, Пр - прибуток від реалізації продукції;

Ппр - прибуток від позареалізаційних операцій;

Пін - прибуток від іншої реалізації.

Обчислення величини загального прибутку має важливе значення для аналізу та господарської діяльності, тому що прибуток є об'єкт оподаткування.

Згідно з формою №2 "Звіт про фінансовий результат" послідовність формування чистого прибутку підприємства наведена на рисунку 1.1. [6, с.22].

Рис. 1.1. Формування чистого прибутку (збитку) підприємства

Основними чинниками, що впливають на кінцевий результат операційної діяльності підприємства, є ціна товару, обсяги та структура виробництва, витрати. Аналіз взаємозв'язку цих даних дають змогу знайти резерви підвищення прибутку і спланувати виробничу програму згідно з результатами аналізу. Величина чистого прибутку від операційної діяльності до оподаткування буде визначатися за формулою 1.6.

ЧП = ц*Q-vc*Q-FC (1.6)

Де ц - ціна одиниці продукції, г.о.

vc - постійні витрати на одиницю продукції, г.о.

Q - обсяги виробництва, г.о.

FC - загальні постійні витрати, г.о.

В сучасних умовах розвитку економіки підприємства мають змогу впливати на всі компоненти: обсяг виробництва, витрати та через ціну продукції на дохід. У фінансовій політиці підприємства важливе місце займає розподіл і використання одержуваного прибутку як основного джерела фінансування інвестиційних потреб і задоволення економічних інтересів власників.Типова схема використання прибутку представлена на рис.1.2

Рис.1.2. Типова схема використання прибутку

Із загального прибутку сплачується податок (30%) згідно чинного законодавства. Прибуток, що залишається після оподаткування - чистий прибуток та використовується згідно зі статутом підприємства і ділиться на 2 частини:

1) прибуток, що спрямовується за межі підприємства у вигляді виплат власникам підприємства, персоналу, як заохочувальний засіб, на соціальну підтримку, благодійність;

2) прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства і є фінансовим джерелом його розвитку і спрямовується на розвиток виробництва та інвестиційну діяльність та резервний фонд на компенсацію непередбачених відхилень.

Для акціонерних товариств характерним є виплата дивідендів членам акціонерного товариства [7,с.114].

Спрямування достатньої суми прибутку на виплату дивідендів і високий рівень збільшує попит на акції. Водночас обмежується джерело власного інвестування, а низький рівень дивідендів призводить до протилежних наслідків. Тому акціонерне товариство повинно вибирати таку дивідендну політику, яка б відповідала конкретним умовам діяльності підприємства.

Варіанти дивідендної політики:

- виплата дивідендів зі щорічним зростанням;

- виплата постійного рівня дивідендів протягом кількох років;

- спрямування на дивіденди встановленої частки чистого прибутку;

- виплата дивідендів із прибутку після фінансування інвестиційних потреб;

- виплата дивідендів не грошима, а додатковим випуском акцій.

Кожний із варіантів має свої переваги і недоліки і використовується з врахуванням специфіки фінансового стану підприємства.

Прибуток, який залишається після сплати податку на прибуток до державного бюджету, є чистим прибутком підприємства. Він надходить у розпорядження власників підприємства, а якщо це підприємство державне -- то в розпорядження трудового колективу підприємства.

Підприємства розподіляють прибуток, що залишається у їх розпорядженні, за напрямами використання на власний розсуд. У процесі розподілу чистого прибутку формуються грошові фонди цільового призначення:

- фонд коштів, які спрямовуються на розвиток та вдосконалення виробництва;

- фонд коштів, які спрямовуються на соціальні потреби;

- фонд коштів для матеріального заохочення;

- резервний (страховий) капітал;

- фонд коштів, які спрямовуються на фінансові інвестиції;

- фонд коштів, які використовуються на інші цілі.

У процесі прийняття рішень про розподіл чистого прибутку підприємство повинне знайти оптимальне співвідношення у спрямуванні додаткових фінансових ресурсів для виробничо-технічного та соціального розвитку, матеріального заохочення трудівників (акціонерів, пайовиків) та ін.

2. Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства ВАТ «Черкаський будинок торгівлі» та постановка аналітичної роботи

ВАТ "Черкаський Будинок торгiвлi" став правонаступником державного підприємства "Черкаський Будинок торгiвлi" (скорочена назва - ВАТ "ЧБТ") та заснований рішенням обласного управління приватизації комунального майна по Черкаській області 28 вересня 1994 року. Постійний Статут був зареєстрований 24 жовтня 1995 року пiд тим же номером. Перші установчі збори відбулися 6 вересня 1995 року, де були прийнятi всі Положення для дiяльностi товариства. Було обрано розширене правління в кiлькостi 11 осіб , Спостережна рада на початковому етапі діяльності не обиралась. В 1997 році в структурі акцiонерiв відбулися зміни, тому кiлькiсть членів правління була зменшена i було обрано з числа акцiонерiв.

ВАТ "Черкаський Будинок торгiвлi" - роздрібне торгівельне підприємство, яке має в своїй структурі мережу продовольчих магазинів "Spar", 2 торгiвельнi промислові комплекси, громадське харчування. Комплекси створені по напрямках:

- Проммаркет - роздрібна торгівля посудом, іграшками, канцтоварами, товарами для спорту i відпочинку, шкіргалантереєю, парфумами, текстильною галантереєю;

- Комфорт - роздрібна торгівля меблями, будматеріалами, електропобутовою технікою;

- Spar - роздрібна торгівля продовольчими товарами i як супутні - промислові товари.

Громадське харчування представлене баром в кафе "Домашній кухар". Мережа продовольчих магазинів під торгівельною маркою "Spar" представлена трьома відокремленими магазинами, два з яких вiдкритi в липні та жовтні 2005 року та вiддiлом в головному корпусі за основною адресою: м. Черкаси, бул. Шевченко, 209. Магазин "Spar-2" знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська,24. Магазин "Spar-3" знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка,470; Магазин "Spar-4" знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Iльїна,411.

Рис.2.1. Структура управління ВАТ "Черкаський Будинок торгiвлi"

прибуток аналіз показник динаміка

Як бачимо з рис. 2.1, очолює підприємство директор, який також являється головою правління Товариства. Всі фінансові та організаційні питання вирішує його замісник - директор з комерційних питань, в його розпорядженні перебувають керівники всіх інших нижчих ланок управління фірмою. Основним видом дiяльностi ВАТ "Черкаський Будинок торгiвлi" є роздрібна торгівля. На сьогодні підприємство займає серед операторів міста лідируючу позицію. Правильне рішення про перепланування торгового залу з виділенням площі під торгівлю по методу самообслуговування продовольчими та промисловими товарами привело до підвищення товарообігу.

Стратегічними цілями компанії на 2010-2012 рр. являється:

- Забезпечити долю ринку сітки "Spar" в роздрібному продовольчому ринку м. Черкаси в 2010 р-35%.;

- Збільшення акціонерного капіталу;

- Забезпечити рівень рентабельності продажу по непродовольчій групі не менше 5% при рості темпів продаж не менше 30%;

- Забезпечити створення виробничих потужностей в продовольчій групі товарів під власною торгівельною маркою "Spar" з метою збільшення рентабельності продаж від 1,5 % до 20% i органiзацiєю власної структури закупок (в тому числі i вирощування) свіжих овочів для прямих поставок в сітку "Spar".

ВАТ "ЧБТ" займається оптовою та роздрібною торгівлею. Основними джерелами фінансування ВАТ "ЧБТ" є власні та залучені кошти. Будинок торгiвлi як i раніше зберігає сильні позиції в мiстi по технології i об'ємах продаж по таких напрямках як меблі, парфумерія, посуд, пластик, іграшки, музичні інструменти, освiтлювальнi прилади. Вигідне місце влаштування i політика, що проводиться, диверсифiкацiя товарних груп, представлених в торговому центрі, роблять підприємство сьогодні лідером на ринку комплексного обслуговування покупців, що реалізує концепцію "Купити все, не виходячи з приміщення". Діє на пiдприємствi система дисконтів та скидок до свят та сезону.

Для зацікавлення постійних покупців створено Клуб покупців. Раніше вибрана цільова аудиторія залишається i зараз для фірми актуальною, це покупці віком 25-40 років з рівнем доходу - середня i верхня третина мiлд-класу i вище, а також молодь віком до 25 років.

Концептуально структура магазинів розроблена по принципу "Сузiр'я", де обов'язкова наявність "зірки першого значення" (флагман Євро спар), рiвноцiннi "зірки другого значення" - 2-5 магазинів, та завершують магазини "зірок третьої величини".

Постійний пошук i реалiзацiя нестандартних маркетингових прийомів в залежності від застосування стратегії дозволяє дотримуватись задекларованого принципу : "Черкаський Будинок торгiвлi - лідер iнновацiй. Завжди на крок попереду конкурентів."

В 2009 р. за рахунок реконструкції торгiвельнi площі збiльшенi до 150 м2. Комплекс розвивається, зберігаючи в цілому намiченi темпи росту. Але спостерігається в'яла динаміка таких груп, як шкіргалантерея, спортивні та музичні товари, а також парфумерія.

Перспективним проектом - піонером в Черкаському рейтингу в 2009 р. стала служба доставки товарів додому. Ціллю цього проекту являлось зміцнення позитивного iмiджу підприємства, послідовного руху основного закону маркетингу - задоволення потреб цільової аудиторії.

Черкаси є значна кiлькiсть конкурентів. Слід вiдмiтити такі групи товарів - телерадіотовари, продтовари, канцтовари. Реальну загрозу представляє мережа магазинчиків навкруг Будинку торгiвлi, які реалізують тi ж групи товарів, що реалізуються в Будинку Торгівлі.

Наявність автостоянки в макетах "Гранд" та "Фуршет" вiдволiкає частину покупців. Найжорсткіша конкуренція очікується на продовольчому ринку, а також "бум" бізнесу будматерiалiв, різкий скачок меблевого бізнесу.

Підприємство розробило та затвердило на засіданні Наглядової ради бізнес-план на 2010 р, яким взяло на себе підвищення зобов'язання по ряду показників, а саме - товарооборот, торгова націнка, дохід від основної та іншої дiяльностi, витрати обігу, балансовий прибуток, рентабельність, чисельність, обiговiсть товарів.

Далі проведемо аналіз фінансово-економічних результатів та ефективності діяльності ВАТ "ЧБТ" (Табл.2.1).

Таблиця 2.1.

Аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності ВАТ "Черкаський Будинок торгiвлi" за 2009-2010 роки.

Показник

Од.

виміру

2009

2010

Відхилення

10/09, грн.

10/09,

%

1

2

3

4

5

7

8

1.

Обсяг реалізованої продукції

Тис. грн.

39117,5

52556,8

13439,3

34,3

2.

Собівартість товарної продукції

Тис. грн.

26674,4

36029,4

9355

35

3.

Витрати на 1 грн. товарної продукції

Тис. грн.

0,68

0,69

0,01

-

4.

Валовий доход

Тис. грн.

5977

7774,5

1797,5

30,09

5.

Фінансовий результат діяльності до оподаткування

Тис. грн.

0

417,4

417,4

-

6.

Чистий прибуток

Тис.грн.

-358

68,7

-

-

7.

Чисельність персоналу

Чол.

166

173

7

4,2

8.

Фонд оплати праці по підприємству

Тис. грн.

844,1

850,5

6,4

0,8

9

Середня заробітна плата працівників

грн.

510,2

491

-17,2

-3,3

Аналізуючи показники основної фінансової діяльності ВАТ «ЧБТ» в період 2009-2010 рр.(табл. 2.1), можемо відмітити, що обсяг реалізованої продукції з року врік зростає, так у 2010 р. підприємство реалізувало товарів на 13439,3 грн. більше порівняно із 2009 р., у процентах дана сума становить 34,3%.

ВАТ «ЧБТ» значно розширило сферу своєї діяльності, було відкрито кілька нових відділів та магазинів по всьому місту, відповідно збільшилися обсяги реалізації, кількість працюючих (у 2010 проти 2009 р. на 7 робітників), їх зарплата і загальний прибуток підприємства.

Заробітна плата робітників в період 2009-2010 рр. знаходиться на стабільному рівні, збільшення ФОП спостерігається у 2010 р. - на 6,4 тис.грн., (на 1% проти минулого, 2009 р.), дане зростання відбулося через збільшення кількості працюючих підприємства та за рахунок збільшення тарифних ставок продавців.

Але при цьому слід відмітити, що собівартість товарної продукції з кожним роком також зростає, у 2010 р. на 34,3% порівняно із 2009 р, це відбувається через те, що збільшуються ціни на закупівлю товарів народного споживання та ціни на побутову техніку.

Також підвищується вартість доставки, за рахунок більшої ціни на паливно-мастильні матеріали.

Не зважаючи на збільшення показників собівартості реалізованої продукції, чистий прибуток ВАТ «ЧБТ» з року в рік стає більшим, так у 2009 р. підприємство в кінці року вийшло на збиток у сумі 358 тис.грн., у 2010 р. воно вже мало у своєму активі чистий прибуток - на суму 68,7 тис.грн.

Це позитивне явище у діяльності підприємства, що вказує на можливість ще більшого розширення сфери його діяльності.

3. Аналіз складу та динаміки прибутку підприємства

На першому етапі дослідження проведемо аналіз прибутковості ВАТ «ЧБТ». Прибутковість підприємства характеризується сумою прибутку та рівнем рентабельності.

Рівень рентабельності визначається як відношення прибутку від реалізації (П) до собівартості продукції (С) (робіт, послуг):

П ф.2 ряд.050

Р = х 100% = х 100%. (3.1)

С ф.2 ряд.040

Отож, розрахуємо даний показник для ВАТ «ЧБТ» за 2009-2010 рр.

Р 2009 р. = 5977/26674,4*100 = 22,4%

Р 2010 р. =7774,5/36029,4*100 =21,6%

Першочерговим завданням аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є оцінювання динаміки прибутку, виявлення і кількісне оцінювання впливу різних чинників на його розмір, а також оцінювання резервів збільшення прибутку.

На підставі "Звіту про фінансові результати" діяльності підприємства були побудовані аналітичні таблиці фінансових результатів та здійснена оцінка динаміки основних показників.

У процесі аналізу визначається, як змінюються протягом певного періоду значення прибутку від реалізації, чистого прибутку, рівня рентабельності, розглядаються фактори, що приводять до їх зміни.

Крім того, вивчається вплив на балансовий прибуток підприємства таких показників, як: виручка від реалізації, ПДВ, акцизний збір, собівартість реалізованої продукції, а також прибуток (збиток) від іншої реалізації та позареалізаційних операцій (рядки 060, 090 ф. 2).

Результати аналізу буде занесено в таблицю 3.1.

Таблиця 3.1

Вплив на прибуток підприємства фінансово-економічних показників діяльності ВАТ «ЧБТ» за 2009-2010 рр.

№ п/п

ПОКАЗНИКИ

Од. виміру

Значення

Відхилення

2009р.

2010р.

В грн. до поперед.

У % до поперед.

1

Дохід (виручка) від реалізації продукції

тис. грн.

39117,5

52556,8

13439,3

34,3

2

Податок на додану вартість

тис. грн.

6466,1

8752,9

2286,8

35,4

3

ПДВ у % до виручки (2/1)

16,5

16,6

0,1

0,6

4

Собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

26674,4

36029,4

9355

35

5

Собівартість в % до виручки (4/1)

68,2

68,5

0,3

0,4

6

Валовий прибуток від реалізації

тис. грн.

5977

7774,5

1797,5

30

7

Рівень рентабельності, у% (7/1)

22,4

21,6

-0,8

-3,5

8

Прибуток від реалізації в % до виручки

15,3

14,8

0,5

-3,3

9

Балансовий прибуток

тис. грн.

336,4

1622,1

1285,7

382

10

Податок на прибуток

тис. грн.

98,0

348,7

250,7

255

11

Чистий прибуток

тис. грн.

0

68,7

-

-

Аналізуючи розрахунок структури показників податків, собівартості та рентабельності у загальній вартості балансового прибутку, що наведені в табл.3.1, можемо сказати, що питома вага ПДВ у загальній сумі виручки підприємства у 2010 р. становить 16,6%, собівартість у % до виручки становить 68%, це досить нормальний показник, він вказує на те, що на 1 грн. реалізованої продукції припадає 68 коп. витрат., при цьому слід відмітити, що собівартість продукції у 2006 р. збільшилася на 9355 тис.грн. (35%).

Рівень рентабельності ВАТ «ЧБТ» у 2010 р. становить 21,6%, що на 3,5% менше ніж у 2009 р. дане зменшення пояснюється збільшенням суми собівартості реалізованої продукції.

В таблиці 3.2 представлено аналіз складу та динаміки валового прибутку.

Таблиця 3.2

Аналіз складу та динаміки валового прибутку ВАТ «ЧБТ» за 2006 - 2010 рр.

ПОКАЗНИКИ

2008 р

2009 р

2010 р

Зміни валового прибутку по відношенню до 2006 р., в тис. грн..

Валовий прибуток (збиток), тис.грн

Питома вага, %

Валовий прибуток (збиток), тис. грн

Питома вага, %

Валовий прибуток (збиток), тис. грн

Питома вага, %

2009р

2010р

SPAR№1

710,3

14

875,5

14,6

1325,1

17

165,2

449,52

SPAR№2

690,7

13,7

715,2

12

1098,7

14,1

24,5

383,5

SPAR№3

905,2

17,9

977,9

16,4

1315,6

16,9

72,7

627,2

Проммаркет

653,3

12,9

688,4

11,5

977,3

12,6

35,1

288,9

Відділ комфорт

1250,7

24,7

1425,3

23,8

1806,5

23,2

174,6

381,2

Домашній кухар

165,7

3,3

179,8

3

193,2

2,4

14,1

13,4

Продаж медикаментів (Аптеки в магазинах SPAR)

110,3

2,2

132,7

2,2

172,4

2,2

22,4

39,7

Послуги доставки товарів

50,3

1

75,4

1,3

86,2

1,1

25,1

10,8

Реалізація іншої продукції, робіт, послуг

519,2

10,3

906,8

15,2

799,8

9,5

387,6

-110

Всього

5055,7

100

5977

100

7774,5

100

921,3

1797,5

Дані табл. 3.2 вказують на те, за рахунок яких продажів формувався прибуток ВАТ «ЧБТ» у 2008 та 2010 роках. Як бачимо, найбільша сума валового прибутку підприємства у загальній сумі доходу надходить від продажу товарів у відділі «комфорт» (2009 р. - 23,8%, 2010 р. - 23,2%), це відбувається завдяки щорічному збільшенню асортименту товарів, які користуються великим попитом.

Також можемо спостерігати щорічне збільшення валового доходу по всіх відділах і торгових залах ВАТ «ЧБТ», так наприклад, у 2010 р. порівняно із 2009 р. по магазину SPAR№3 валовий доход збільшився на суму 627,2 тис.грн. По проммаркету також спостерігається збільшення валового доходу, у 2006 р. - на 35,1, у 2009 р. - на 288,9 тис.грн).

4. Аналіз показників ефективності використання використання прибутку підприємства

Необхідним елементом аналізу є дослідження результатів фінансової діяльності та напрямків використання прибутку.

Після сплати податків прибуток розподіляється так: одна частина використовується на розширене виробництво, інша - на матеріальне заохочення робітників. Створюється також резервний фонд.

Для підвищення ефективності виробництва дуже важливо, аби при розподілі прибутку було досягнуто оптимальності у задоволенні інтересів держави та робітників.

Аналізу підлягає розподіл прибутку звітного та попереднього років, який відображений в ф. 2. (Додаток Б).

У тому разі, коли підприємство збиткове, можна зробити висновок про відсутність джерела поповнення власних коштів підприємства для ведення ним нормальної господарської діяльності.

За наявності збитку попереднього або звітного року співвідношення в % для відповідної графи не розраховуються. Аналізується тільки відхилення по статтям використання прибутку.

Якщо на виробничий розвиток спрямовано менше 30% чистого прибутку, необхідно встановити об'єктивність причин такого розподілу, а також звернути увагу на розподіл прибутку "на інші цілі". Для наочності результатів заповнюється таблиця 4.1

Таблиця 4.1

Аналіз використання прибутку ВАТ «ЧБТ» у 2009-2010 рр.

№ п/п

ПОКАЗНИКИ

2009 р.

2010 р.

Відхилення від поперед., +/-

1

2

3

4

5

1.

Балансовий прибуток (фінансові результати від операційної діяльності)

336,4

1622,1

1285,7

2.

Податок на прибуток

98

348,7

152,7

3.

Прибуток після оподаткування (1-2)

238,4

1273,4

1035

4.

Розподіл чистого прибутку:

- до резервного фонду

-

100,0

-

- на виробничий розвиток

205,2

1050,5

845,3

- на соціальний розвиток

-

-

- на заохочення

15,3

50,0

34,7

- на інші цілі

17,9

72,9

55

5.

Частка у чистому прибутку, %

- до резервного фонду

-

7,9

-

- на виробничий розвиток

86

82,4

-3,6

- на соціальний розвиток

-

-

-

- на заохочення

6,5

3,9

-2,6

- на інші цілі

7,5

5,8

-1,7

Як бачимо із таблиці 4.1, у 2010 р. на ВАТ «ЧБТ» сума прибутку від операційної діяльності збільшилася в кілька разів, і становить 1622,1 тис.грн. проти 336,4 тис.грн. за 2009 р. Таке збільшення відбулося за рахунок збільшення асортименту та загального обсягу продажів товарів. Відповідно до прибутку у 2010 р., збільшилася сума його оподаткування - на 152,7 тис.грн.

Також ми можемо спостерігати як підприємство розпоряджається своїм прибутком після сплати всіх податків. Так як у 2009 р. сума прибутку після оподаткування була не суттєвою, як для такого великого підприємства, всього 238,4 тис.грн., то і не було що розподіляти, але все ж ми бачимо, що 86% від прибутку ВАТ «ЧБТ» у 2009 р. спрямував до фонду розвитку підприємства, тобто на розширення бізнесу. У 2010 р. на ці ж цілі було спрямовано 82,4% прибутку.

До резервного фонду у 2010 р. підприємство спрямувало 100 тис.грн., це 7,9% від загальної суми, на заохочення працівників було витрачено 50 тис.грн., що на 34,7 тис.грн. більше ніж у 2009 р., але у відсотках до загального прибутку менше на 2,6%.

У загальному підсумку можемо сказати, що із усіх вище проведених розрахунків по ВАТ «ЧБТ» спостерігається нарощування як капіталу, так і обсягів продажу, розширюється сфера послуг та вкладається більше 80% від суми чистого прибутку в подальший розвиток бізнесу. Це все вказує на успішну діяльність компанії з великими перспективами на майбутнє.

5. Шляхи підвищення прибутковості діяльності підприємства

В системі управління утворення прибутку торговельного підприємства головна роль належить його плануванню на майбутній період.

Ефективність аналізу залежить від виявлення основних тенденцій формування прибутку, економічної обґрунтованості планів прибутку на майбутній період.

Обґрунтування розміру прибутку підприємства на плановий період не передбачає визначення цільової величини прибутку, що забезпечує умови самофінансування торговельного підприємства і вирішення тих стратегічних і тактичних задач, що стоять перед ним , дивлячись з іншого боку - розрахунок можливості отримання прибутку при прогнозній величині товарообороту , розмірів доходу і затрат.

Величина прибутку, як цільової функції діяльності підприємства, залежить від обраної стратегії. Величина прибутку може бути мінімальною , нормальною і необхідною.

Для визначення мінімального (Пмін) і (Пнорм.) прибутків виходять із прогнозної величини капіталу торговельного підприємства, прогнозу мінімального рівня рентабельності капіталу (прогноз процентної ставки банків) і прогнозу норми прибутку на капітал (середньогалузева рентабельність капіталу). При прогнозуванні величини капіталу необхідно враховувати склад і розмір джерел його збільшення (кредити банків , випуск облігацій та інше).

Необхідна величина прибутку (Пнеобх.) підприємство розраховується, виходячи із потреби підприємства в фінансуванні його виробничого і соціального розвитку, утворення фондів ризику і фонду виплати дивідендів власникам , створення фінансових резервів, а також виплати податків і інших обов'язкових платежів. Таким чином, необхідний прибуток визначає умови для самофінансування підприємства.

Розрахунок розміру необхідного прибутку на плановий період здійснюється у такому порядку:

Розглянемо перший варіант.

Розрахуємо мінімальний прибуток, використавши середні банківські ставки 24 % річних.

Капітал підприємства станом на 1.01.2009 р. становить 203,3 тис.грн.

Пмін. = (К * МРР) / (100 - Сп ) (5.1)

де:

Сп - частка прибутку , яка сплачується в бюджет у вигляді податків та обов'язкових платежів ;

МРР - мінімальний рівень рентабельності капіталу , % ;

К - обсяг капіталу.

Пмін. = ( 203,3 * 24 ) / 70 = 69,7 тис.грн.

Визначимо, при якому обсязі діяльності ВАТ «ЧБТ» перетне точку беззбитковості :

Ткб = ВОпост. / ( Рвд - Рвозм ) *100 (5.2)

25,8 / (13,8 - 11,9 )* 100 = 1357,8 тис.грн.

Далі проведемо розрахунок розміру товарообороту для визначення порогу безпеки :

Тпб = ( ВОпост + Пмін ) / ( Рвд - Рвозм ) *100 (5.3)

( 25,8 +69,7 ) / ( 13,8 - 11,9 ) * 100 = 5026,3 тис.грн.

Ми бачимо, що ВАТ «ЧБТ» при товарообороті 1357,8 тис.грн. зможе покрити всі затрати, які пов'язані з операційною діяльністю. А при товарообороті 5026,3 тис.грн. підприємство отримає можливість сформувати кошти на виробничий і соціальний розвиток , сплатити всі податки і обов'язкові платежі в бюджет.

Нормальний прибуток базується на використанні середньогалузевої рентабельності підприємств роздрібної торгівлі по Черкаській області.

Згідно статистичної звітності за 2010 рік балансовий прибуток склав 73,1 тис.грн., а роздрібний товарооборот 306,2 тис.грн. Середньогалузева рентабельність товарообороту - 25,2 % .

Розрахуємо розмір нормального прибутку:

Пнорм = К * НПК / (100 - Сп) (5.4)

203,3 * 25,2% / 70 = 73,2 тис.грн.

З проведених розрахунків ми бачимо, що ВАТ «ЧБТ» у 2009 році нормальний прибуток досягти не зможе.

Розрахунок розміру необхідного прибутку на плановий період здійснюється у такому порядку :

1. Проводиться обґрунтування потреб підприємства у фондах фінансових ресурсів на виробничий і соціальний розвиток , що утворюється за рахунок чистого прибутку. Управління підприємства визначило потреби в прибутку, керуючись результатами економічного аналізу прибутку , за такими напрямками :

- на приріст нормативу обігових активів - 5,8 тис.грн. ;

- на соціальний розвиток - 7,4 тис.грн.

- на придбання нового устаткування - 9 тис.грн.

Таким чином ВАТ «ЧБТ», на власні потреби потрібно буде прибутку в розмірі 22,2 тис.грн.

2. Визначається питома вага податків і обов'язкових платежів із прибутку. В плановому періоді Кабінетом Міністрів України не планується змінювати порядок оподаткування прибутку торговельного підприємства , тому процентна ставка податку з прибутку, як раніше, складатиме 30%.

3. Розраховується величина необхідного прибутку, виходячи із потреби прибутку , що залишається в розпорядженні підприємства:

Пнеобх = 22,2 / ( 100 - 70)* 100 = 74,0 тис.грн.

Як видно, необхідний прибуток визначено, тепер перейдемо до розрахунку його можливого розміру.

Розглянемо другий варіант.

Розрахунок можливого розміру одержання прибутку може здійснюватись методом прямого розрахунку або розрахунково - аналітичним методом.

Метод прямого розрахунку передбачає визначення суми прибутку як різниці між прогнозним розміром доходів, податком на добавлену вартість та поточними витратами торговельного підприємства.

Розрахунково - аналітичний метод базується на вивченні тенденції змін прибутку і рентабельності та прогнозуванні змін факторів , що впливають на їх величину. Величина можливого прибутку визначається за формулою :

Пможл = ( Ррпт * Тп+1 + - ?П?ф ) / 100 (5.5);

де: Ррпт - рівень рентабельності товарообороту звітного п-го періоду, %

Тп+1 - плановий товарооборот ( п+1 )-го періоду ;

?П?ф - прогнозні зміни прибутку підприємства за рахунок змін факторів, що впливають на його величину.

Для визначення величини можливого прибутку візьмемо за основу розрахунково-аналітичний метод, користуючись формулою :

П = ВД - ВО (5.6)

Тоді: ВД = Рвд * Т / 100 (5.7)

ВО = Рво * Т / 100 (5.8)

З формули (5.8) визначимо :

Т = ВО / Рво * 100 (5.9)

Зробимо підстановки значень у формулу (5.10) :

П = ( Рвд - Рво ) * Т / 100 (5.10)

П = ( Рвд - Рво ) * ВО / Рво (5.11)

Ррент = Рвд - Рво (5.12)

Тоді :

П = Ррент * ВО / Рво (5.13)

де: Ррент - рівень рентабельності ;

ВО - витрати обігу ;

Рво - рівень витрат обігу.

Вважаємо, що рівень рентабельності - 1,0 %; прогнозний товарооборот 700 тис.грн. Прогнозні зміни впливу факторів на прибуток -21 тис.грн. :

Пможл. = 1,0% * 700 / 100 + 21 = 28,0 тис.грн.

Наступним етапом є розрахунок чистого прибутку :

Пчист = БП * ( 100-Сп) / 100 (5.14);

де:

БП - балансовий прибуток ;

Сп - ставка податку на прибуток.

Пчист = 28,0 * ( 100 - 30) / 100 = 19,6 тис.грн.

Кінцевим етапом є розрахунок факторів , що впливають на розмір прибутку підприємства.

У другому розділі визначили , що за рахунок зміни товарообороту, зміни рівня валового доходу, витрат обігу , ПДВ змінився розмір кінцевих фінансових результатів. Якщо вплив факторів зросте у 2006 році в порівнянні з 2005 роком то сума прибутку складе :

Пмакс = Пможл + ?П?ф (5.15)

28,0 + 21,0 = 49,0 тис.грн.

Результати розрахунків цільового прибутку і можливої його величини необхідно порівняти. Якщо можливості отримання прибутку відповідають його цільовому розміру , то такий варіант є плановим.

У випадку , якщо підприємство немає можливості отримати достатній розмір прибутку для забезпечення самофінансування, то треба розробити заходи для мобілізації додаткових резервів підвищення доходів та зниження витрат. Проведемо порівняння результатів розрахунків, дані таблиці 3.1.

Таблиця 5.1.

Порівняльна таблиця визначення прогнозної величини прибутку ВАТ «ЧБТ»на 2009 рік.

Показники

Пзаг

Пчист

?П?ф

Пмакс

Пможл

28,0

19,6

21,0

68,6

Пнеобх

74,0

22,2

21,0

117,2

Відхилення

( + ; - )

-46,0

-2,6

0

-48,6

Зробимо висновки, що після порівняння наших розрахунків величина необхідного прибутку складає 22,3 тис.грн., вона необхідна для задоволення соціальних потреб та вирішення виробничих задач. Розмір можливого прибутку складає 15,4 тис.грн. ;

Пнеобх > Пможл

74,0 > 22,2

Для отримання потрібної величини прибутку необхідно: вивчати ринок товарів, розширяти асортимент за рахунок взаємодоповнюючих і взаємозаміняючих товарів, надавати додаткові платні торговельні послуги ; прискорювати обертаємість обігових активів - чим більше оборотів здійснюють оборотні кошти за місяць , тим скоріше вивільняються грошові кошти і тим самим збільшується товарооборот ВАТ «ЧБТ», і , відповідно прибуток.

Наведені нами розрахунки забезпечують реалізацію стратегічної мети та можуть бути використані у при розробці стратегії управління прибутком.

Резервами підвищення прибутку також є зниження сум постійних і змінних витрат. До резервів зниження суми і питомої ваги постійних витрат на будь-якому підприємстві відносять:

Суттєве скорочення накладних витрат (витрат на управління) при неблагонадійній кон'юнктурі ринку;

- Продаж частини обладнання і нематеріальних активів, що не використовується, з метою зниження потоку амортизаційних відрахувань;

- Широке використання короткострокових форм лізингу машин і обладнання замість їхнього залучення до власності;

- Скорочення обсягів ряду комунальних послуг, що споживаються та інші.

- До резервів економії змінних витрат можна віднести:

- Зниження чисельності робітників основного і додаткового виробництва за рахунок забезпечення зростання продуктивності праці;

- Скорочення обсягів запасу сировини, матеріалів готової продукції в період неблагонадійної кон'юнктури ринку;

- Забезпечення для підприємства вигідних умов постачання сировини і матеріалів, і таке інше.

- Побудова функціональних моделей взаємозв'язку постійних, змінних витрат, ціни та обсягів виробництва може бути реалізована через застосування різних моделей аналізу.

Головними напрямками політики максимізації прибутку в процесі фінансової діяльності є забезпечення підприємства необхідними обсягами капіталу на найбільш вигідних умовах із зовнішніх джерел і обґрунтування оптимального співвідношення власних і залучених коштів.

Фінансова діяльність підприємства здійснює опосередкований вплив на формування прибутку підприємства. Через те, що від'ємний потік повернення залучених грошових коштів в процесі фінансової діяльності завжди перевищує позитивний, пряме формування прибутку в процесі цієї діяльності відсутнє. Разом з тим, залучення додаткового обсяг зовнішнього капіталу збільшує суму операційних доходів підприємства, а зниження вартості залучення цього капіталу дозволяє підприємству відповідно знижувати рівень операційних витрат. Таким чином, формування прибутку підприємства в процесі його фінансової діяльності опосередковується додатковим формуванням його операційного прибутку.

Головна задача фінансової діяльності підприємства - формування додаткового прибутку в процесі залучення зовнішнього капіталу - реалізується різними методами. Одним з основних механізмів реалізації цієї задачі є "фінансовий леверидж".

Фінансовий леверидж характеризує використання підприємством залучених коштів, яке впливає на зміну коефіцієнту рентабельності власного капіталу. Тобто фінансовий леверидж уявляє собою об'єктивний фактор, що виникає з появою залучених коштів в обсязі капіталу, що використовується підприємством, що дозволяє йому отримати додатковий прибуток на власний капітал.

Показник, що відображає рівень прибутку, що генерується, на власний капітал при різній долі використання залучених коштів називається ефектом фінансового левериджу. Він розраховується за формулою:

ЕФЛ = (1 - Спп) * (КВРа - ВК) * ЗК/ВК (5.16)

Де ЕФЛ - ефект фінансового левериджу, що постає у прирості коефіцієнта рентабельності власного капіталу, %;

Спп - ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом;

КВРа - коефіцієнт валової рентабельності активів (співвідношення валового прибутку до середньої вартості активів), %

ВК - відсоток за кредит, що сплачує підприємство за використання залученого капіталу,%;

ЗК - середня сума залучених коштів, що використовуються підприємством;

СК - середня сума власного капіталу, що використовується підприємством.

В формулі 5.16 можна виділити три основні складові:

Податковий коректор фінансового левериджу (1- Спп), який показує якою мірою проявляється ефект фінансового левериджу у зв'язку з різним рівнем оподаткування прибутку.

Диференціал фінансового левериджу (КВРа - ВК), який характеризує різницю між коефіцієнтом валової рентабельності активів і середнім розміром процентів за кредит. Диференціал фінансового левериджу є головною умовою позитивного ефекту фінансового левериджу. Чим більш високе позитивне значення цього показника, тим більш високим за інших рівних умов буде його ефект.

Коефіцієнт фінансового левериджу (ЗК/ВК), який характеризує суму залученого капіталу, що використовується підприємством, у розрахунку на одиницю власного капіталу. Коефіцієнт фінансового левериджу є тим важелем, який мультиплікує позитивний чи негативний ефект, що отримується за рахунок відповідного значення диференціалу. При позитивному значенні диференціалу будь-який приріст коефіцієнту фінансового левериджу буде викликати ще більший приріст коефіцієнту рентабельності власного капітал, а при від'ємному значенні диференціала приріст коефіцієнта фінансового левериджу буде приводити до ще більшого темпу зниження коефіцієнту рентабельності власного капіталу. Аналогічно зниження коефіцієнт}' фінансового левериджу буде приводити до зворотного результату, знижуючи в ще більшій мірі його позитивний чи негативний ефект.

Виділення цих складових дозволяє цілеспрямовано управляти ефектом фінансового левериджу в процесі фінансової діяльності та отримувати додатковий прибуток від залучення коштів. [11, с. 366-377]

Формування прибутку в процесі інвестиційної діяльності також, як і в процесі фінансової діяльності, носить підпорядковуючий характер до операційної діяльності. Інвестиційна діяльність характеризує процес обмовлення і реалізації найбільш ефективних форм вкладення капіталу, спрямованих на розширення економічного потенціалу підприємства. Інвестиційна діяльність призвана забезпечити зростання формування його операційного прибутку в перспективному періоді по двох напрямках:

Шляхом забезпечення збільшення операційних доходів за рахунок збільшення обсягів виробничо-комерційної діяльності (будівництво нових філіалів, розширення обсягів реалізації продукції за рахунок інвестування в нові виробництва і т.ін.);

Шляхом забезпечення зниження питомих операційних витрат (своєчасна заміна обладнання; оновлення морально застарілих видів виробничих основних фондів і нематеріальних активів і т. ін.) [11,с.290-292].

Висновки і пропозиції

Головними показниками, які відображають фінансові результати діяльності підприємства є дохід і прибуток. Ці показники є вирішальними для підприємства тому, що відображають мету його діяльності, а також цікавлять інвесторів, кредиторів, фінансові органи, податкову службу, фондові біржі.

Прибуток - це та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. Він характеризує перевищення надходжень над витратами, характеризує мету підприємницької діяльності і береться як головний показник результативності підприємства.

Підприємства розподіляють прибуток, що залишається у їх розпорядженні, за напрямами використання на власний розсуд. У процесі розподілу чистого прибутку формуються грошові фонди цільового призначення. Прибуток, що залишається у підприємств після сплати податку на прибуток, повинен враховуватися як джерело й інших витрат його власниками або трудовими колективами. Зокрема, підприємства можуть перераховувати кошти на спеціально відкриті рахунки благодійних фондів, робити внески установам культури, освіти, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, громадським організаціям інвалідів тощо.

Основну частину прибутку ВАТ «Черкаський Будинок торгівлі» отримує від реалізації (продажу) продукції. В процесі аналізу вивчається динаміка, а також визначаються фактори зміни її суми.

Найбільша сума валового прибутку підприємства у загальній сумі доходу надходить від продажу товарів у відділі «комфорт» (2009 р. - 23,8%, 2010 р. - 23,2%), це відбувається завдяки щорічному збільшенню асортименту товарів, які користуються великим попитом. Також ми спостерігали щорічне збільшення валового доходу по всіх відділах і торгових залах ВАТ «ЧБТ», так наприклад, у 2010 р. порівняно із 2009 р. по магазину SPAR№3 валовий доход збільшився на суму 627,2 тис.грн.


Подобные документы

 • Теоретичні основи аналізу використання чистого прибутку підприємства в умовах трансформації економічної системи. Аналіз розподілу, формування та використання чистого прибутку. Концептуальні засади до підвищення прибутковості господарської діяльності.

  курсовая работа [75,2 K], добавлен 16.01.2010

 • Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Законодавче визначення сутності, видів та функцій прибутку. Формування та використання прибутку. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства, методи обчислення прибутку.

  курсовая работа [96,8 K], добавлен 18.01.2010

 • Економічна сутність, роль і значення прибутку в сучасних умовах. Зміст аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз і оцінка процесів формування й розподілу прибутку підприємства. Порядок формування та використання прибутку господарюючих суб’єктів.

  курсовая работа [108,6 K], добавлен 22.12.2013

 • Економічна сутність формування та функцій прибутку підприємства. Сутність факторів що впливають на збільшення прибутку. Оцінка фінансово-господарської діяльності ПАТ "Електро". Повний аналіз чинників підвищення ефективності діяльності підприємства.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 29.03.2015

 • Сутність, поняття та функції прибутку підприємства. Аналіз ліквідності, ділової активності та фінансової стійкості підприємства. Аналіз формування прибутку й показників рентабельності. Розрахунок впливу підвищення обсягів продажу на прибуток фірми.

  дипломная работа [1,6 M], добавлен 09.06.2015

 • Інформаційне забезпечення аналізу прибутку підприємства. Методи оцінки його формування та використання. Автоматизована система управління формуванням доходів підприємства. Модель оптимізації використання чистого прибутку від продажів "Фокстрот-Харків".

  курсовая работа [160,8 K], добавлен 09.07.2014

 • Економічна сутність та функції прибутку підприємства. Основні принципи розподілу прибутку. Загальна характеристика, аналіз результатів виробничої діяльності, економічна сутність та функції прибутку, вдосконалення політики розподілу прибутку підприємства.

  курсовая работа [82,6 K], добавлен 15.02.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.