Формування балансового прибутку ВАТ "Новоград-Волинський хлібозавод"

Поняття загального прибутку. Сума балансового прибутку підприємства. Розподіл і використання балансового прибутку. Характеристика господарської діяльності підприємства. Основні ставки оподаткування. Національні положення бухгалтерської звітності.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 05.08.2011
Размер файла 519,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПВНЗ «Європейський університет»

Житомирська філія

Кафедра «Фінанси»

Курсова робота

З дисципліни „ Фінанси підприємства ”

На тему «Формування балансового прибутку ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»

Житомир - 2010

Зміст

Вступ

І. Теоретична частина

1.1 Суть та поняття загального(балансового прибутку)

1.2 Формування загального (балансового) прибутку та вплив факторів

1.3 Розподіл і використання загального (балансового) прибутку

ІІ. Формування та розподіл загального (балансового) прибутку та його використання у ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»

2.1 Характеристика господарської діяльності підприємства

2.2 Джерела формування та розподіл загального (балансового) прибутку на підприємстві

ІІІ. Шляхи вдосконалення отримання загального (балансового) прибутку ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»

Висновок

Додатки

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Список використаної літератури

Вступ

Проведена економічна реформа і перехід від переважно прямих адміністративних методів впливу до непрямих, заснованих на ринкових механізмах і взаємозв'язках, має потребу в заглибленому теоретичному осмисленні широкого кола мікро- і макроекономічних проблем, включаючи мотиваційний аспект господарської діяльності економічних суб'єктів: формуванням і розподілом прибутку. Тому й саме визначення прибутку зазнає певних змін. Не дивно, що в сучасних умовах серед вітчизняних та закордонних учених існують різні точки зору на це поняття. Важливим аспектом теорії та практики курсової роботи значна увага приділена формуванню загального (балансового) прибутку в ринкових умовах економіки. Метою даної курсової роботи є розгляд теоретичних та практичних питань щодо формування, використання загального (балансового) прибутку підприємства.

Поставлена мета обумовлена необхідністю вирішення ряду взаємозалежних завдань:

· розкрити економічну суть такого поняття як загальний (балансовий) прибуток підприємства;

· вивчити і виявити шляхи формування загального (балансового) прибутку, що використовуються вітчизняними суб'єктами господарювання;

· виробити практичні рекомендації щодо управління формування загального (балансового) прибутку підприємства.

Предметом дослідження є формування загального (балансового) прибутку підприємства.

Об'єктом дослідження є загальний (балансовий) прибуток ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод».

Інформативною основою дослідження є праці українських і закордонних фахівців в області економіки підприємства, матеріали наукових конференцій, періодичної преси, законодавчі акти України.

І. Теоретична частина

1.1 Поняття та суть загального (балансового) прибутку

Оскільки на даний момент поняття балансового прибутку є досить суперечливим з точки зору законодавства України ми пропонуємо розглянути юридичне визначення балансового прибутку:

Відповідно до статті 15 Закону України від 19.09.1991 № 1576-XII “Про господарські товариства “: прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання.

Найбільш повне, на нашу думку, визначення балансового прибутку було представлено у статистичному щорічнику України за 1996 рік: Балансовий прибуток -- загальна сума прибутку підприємства від усіх видів діяльності за звітний період, отримана як на території України, так і за її межами, що відображена в його балансі і включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), в тому числі продукції допоміжних і обслуговуючих виробництв, що не мають окремого балансу, основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також прибуток від орендних (лізингових) операцій, роялті, а також позареалізаційних операцій.

Відповідно до пункту 71 Постанови КМУ «Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні від 03 квітня 1993 р. N 250 (пункт 71 в редакції Постанови КМ N 307 від 26.04.95): балансовий прибуток -- це сума фінансових результатів від усіх видів діяльності підприємства за звітний період, що складається з фінансового результату від реалізації продукції (робіт, послуг), включаючи продукцію підсобних, допоміжних та обслуговуючих виробництв і господарств, основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також прибуток від орендних (лізингових) операцій, роялті та інших позареалізаційних операцій.

Сума балансового прибутку підприємства розраховувалася за формулою:

загальний балансовий прибуток

Пб = Дв - ( Пп + В ) + Пм + П по................................................(1.1.1)...де

Дв - валовий дохід від реалізації продукції;

Пп - сума податкових платежів, які включають до ціни реалізації продукції понад відпускну ціну виробника (ПДВ, АЗ та інші);

В - сума витрат на виробництво реалізованої продукції (собівартість);

Пм - прибуток (результат) від реалізації майна (основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, інших видів фінансових ресурсів і матеріальних цінностей);

П по - прибуток (сальдо доходів і витрат) від позареалізаційних операцій.

Дане твердження були скасовані на підставі Постанови КМУ «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» від 28.02.2000 р. N 419.

На нашу думку, суперечливе визначення балансового прибутку проіснувало в законодавстві України 5 років (з дати прийняття змін до пункту 71 Постанови КМУ «Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні»і від 03 квітня 1993 р. N 250 і до скасування Постановою КМУ «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» від 28.02.2000 р. N 419. Також слід зазначити, що протилежне визначення існувало згідно з 15 статті Закону України від 19.09.1991 № 1576-XII “Про господарські товариства“).

Але існування визначення згідно Закону України викликає в уяві те, що може існувати і позабалансовий прибуток.

Також слід зазначити, що з переходом на нові Національні положення (стандарти) у бухгалтерській звітності балансовий прибуток не відображається, і юридично не визначенні методичні рекомендації щодо його розрахунку та до цих пір не відповідає стандартам бухгалтерського обліку. Підтвердженням цієї думки є «План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування» № 291 від 30.11.1999р., де про балансовий прибуток нічого не зазначено: доходи і результати фінансової діяльності облікуються на класі 7 субрахунках: 701, 702, 703, 704, 705, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 722, 723, 731, 732, 733, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 751, 752, 791, 792, 793, 794 і мають назви відповідно: Дохід від реалізації готової продукції, Дохід від реалізації товарів, Дохід від реалізації робіт і послуг, Вирахування з доходу Перестрахування, Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю, Дохід від реалізації іноземної валюти, Дохід від реалізації інших оборотних активів, Дохід від операційної оренди активів, Дохід від операційної курсової різниці, Одержані штрафи, пені, неустойки, відшкодування раніше списаних активів, Дохід від списання кредиторської заборгованості, Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів, Інші доходи від операційної діяльності, Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства, Дохід від спільної діяльності, Дохід від інвестицій в дочірні підприємства, Дивіденди одержані, Відсотки одержані, Інші доходи від фінансових операцій, Дохід від реалізації фінансових інвестицій, Дохід від відновлення корисності активів, Дохід від реалізації майнових комплексів, Дохід від неопераційної курсової різниці, Дохід від безоплатно одержаних активів, Інші доходи від звичайної діяльності, Відшкодування збитків від надзвичайних подій, Інші надзвичайні доходи, Результат операційної діяльності, Результат фінансових операцій, Результат іншої звичайної діяльності, Результат надзвичайних подій.

В представленій курсовій роботі загальний (балансовий) прибуток розглянутий як різниця між всією сумою чистого доходу підприємства і всією сумою його поточних витрат (див. Рис. 1 додаток 1), який включає три основні елементи:

Ш прибуток (збиток) від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг;

Ш прибуток (збиток) від реалізації основних засобів, їхнього вибуття, реалізації іншого майна підприємства;

Ш фінансові результати від позареалізаційних операцій.

Загальний (балансовий) прибуток - це весь прибуток підприємства одержаний від усіх видів господарської діяльності до його оподаткування.

Суть загального (балансового) прибутку полягає у відображенні частини реального прибутку підприємства до його оподаткування.

1.2 Формування загального (балансового) прибутку та вплив факторів

Розглянемо формування загального (балансового) прибутку відповідно до Положень (стандарту) бухгалтерського обліку № 3 (Звіт про фінансові результати):

Розраховуємо чистий дохід за формулою:

Дчис = Дреал. - Рпдв - Ра - Івир.дох…………………………….(1.2.1) де

Дчис. - чистий дохід (виручка) від реалізації продукції ((товарів, робіт, послуг) (Ф2 стаття 035) - сума доходу підприємства, яка залишається в його розпорядженні після виплати з отриманого валового доходу, сум податкових платежів включених до ціни продукції, зокрема ПДВ, АЗ, митних та деяких інших зборів.

Дреал. - дохід від реалізації продукції ( Ф 2 стаття 010) - сукупний грошовий виторг підприємства, одержаний від діяльності основного, допоміжних, обслуговуючих виробництв підприємства та від реалізації додаткових послуг. Найвагомішою часткою доходу від реалізації є виторг від реалізації продукції. Цей дохід забезпечує відшкодування всіх поточних витрат підприємства, пов'язаних із його господарською діяльністю, сплату всіх видів податкових платежів та формування прибутку підприємства.

Рпдв - податок на додану вартість ( Ф 2 стаття 015 ) - частина новоствореної вартості, що сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг. Справляючи податок, додану вартість визначають шляхом вилучення з обсягу реалізації продукції (у грошовому обчисленні) вартості використаних на її виробництво сировини, матеріалів, напівфабрикатів, одержаних зі сторони. Таким чином, додана (новостворена) вартість включає: заробітну плату, відрахування на соціальне страхування, амортизаційні відрахування, деякі інші витрати і прибуток. ПДВ є непрямим податком, одним з різновидів універсальних акцизів.

Ра - податок акцизний ( Ф 2 стаття 020) - це непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів (продукції).

Івир.дох - інші вирахування з доходу ( Ф 2 стаття 030) Надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без непрямих податків. Зокрема, у цій статті відображають одержані підприємством від інших осіб суми доходів, що за договорами належать комітентам, принципалам тощо

Розраховуємо валовий прибуток (збиток) за формулою:

П (З)вал. = Дчис - Спрод …………………………………...(1.2.2) де

П (З)вал. - валовий прибуток ((збиток), (Ф2 стаття 050 (055)) - загальна сума одержаного підприємством прибутку до відрахування податків з прибутку;

Спрод - Собівартість реалізованої продукції ((робіт, послуг) - (Ф 2 стаття 040 ) - грошове вираження виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат і наднормативних витрат (див. рис. 2 дод 2).

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включають:

· прямі матеріальні витрати - вартість сировини та основних матеріалів, що становлять основу виробленої продукції, купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені на конкретний об'єкт витрат;

· прямі витрати на оплату праці - заробітна плата й інші виплати робітникам, задіяним у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які мають бути безпосередньо віднесені на конкретний об'єкт витрат;

· інші прямі витрати - всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені на конкретний об'єкт, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація тощо;

· загальновиробничі витрати:

o витрати на управління виробництвом (оплата праці і відрахування на соціальні заходи і медичне страхування апарату управління цехами, дільницями);

o витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо;

o амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;

o витрати на отримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

o витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи для працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, тривалості, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі, витрати матеріалів, купованих комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організації тощо); витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень;

o витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу, відрахування на соціальні заходи та медичне страхування робітників і апарату управління виробництвом, витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції);

o витрати на охорону праці, техніку безпеки й охорону довкілля; інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо).

Загальновиробничі витрати поділяються на змінні та постійні.

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування виробництва (цехів, дільниць) і управління ним, що змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу діяльності. Ці витрати розподіляють на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної виробничої потужності у звітному періоді.

До постійних загальновиробничих витрат відносять витрати на обслуговування й управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Ці витрати розподіляють на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) за нормальної потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати зараховують до собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у період їх виникнення.

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) та змінних і постійних загальновиробничих витрат підприємство встановлює самостійно.

Розраховуємо прибуток (збиток) від операційної діяльності за формулою:

П (З)опер.діял = П (З)вал + Іопер.дох. - Вадм. - Взбут - Вінш.опер. …(1.2.3) де

П (З)опер.діял - прибуток (збиток) від операційної діяльності (Ф 2 стаття 100 (105)) - прибуток (збиток) підприємства від:

основної діяльності реалізація продукції товарів, робіт, послуг);

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

іншої операційної діяльності (реалізація оборотних активів та іноземної валюти; доходи (втрати) від операційної оренди; дохід (втрати) від операційних курсових різниць; одержані (сплачені) пені, штрафи, неустойки; дохід від списання кредиторської заборгованості; відшкодування раніше списаних активів; одержані гранти, субсидії, інші доходи (втрати) від операційної діяльності).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Іопер.дох - інші операційні доходи ( Ф 2 стаття 060 ) - суми інших доходів від операційної діяльності підприємства: дохід від операційної оренди активів, дохід від операційних курсових різниць, відшкодування раніше списаних активів, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо

Вадм.- адміністративні витрати (Ф2 стаття 070) - загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

Взбут - витрати на збут (Ф2 стаття 080) - витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів) -- витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

Вінш.опер. - інші операційні витрати (Ф2 стаття 090) - собівартість реалізованих виробничих запасів; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості; втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).

Розраховуємо прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування за формулою:

П (З)звич.діял. = П (З)опер.діял + Дучас.кап. + Іфін.дох. + Ідох. - Вфін. - Вучас.кап. - Вінші……………………………………………………(1.2.4) де

П (З)звич.діял - прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (Ф2 стаття 170 (175)) - прибуток (збиток) підприємства від операційної, фінансової та іншої звичайної діяльності з врахуванням податку на прибуток.

Дучас.кап. - дохід від участі в капіталі (Ф2 стаття 110) - дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

Іфін.дох. - інші фінансові доходи ( Ф2 стаття 120) - дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)

Ідох. - інші доходи (Ф2 стаття 130) - дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства

Вфін. - фінансові витрати (Ф2 стаття 140) - витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу

Вучас.кап. - втрати від участі в капіталі (Ф2 стаття 150) - збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться методом участі в капіталі

Вінші - інші витрати (Ф2 стаття 160) - собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства

Розраховуємо загальний (балансовий) прибуток (збиток) за формулою:

П (З) Заг (балан) = П (З)звич.діял. + (Днадзв. Внадзв.)……….(1.2.5) де

П заг(балан) - весь прибуток підприємства одержаний від усіх видів господарської діяльності до його оподаткування

(Днадзв. , Внадзв.) надзвичайні доходи і витрати ( Ф 2 стаття 200 (205)) - відображаються відповідно: невідшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи витрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; доходи і втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій. Втрати від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих втрат. Зміст і вартісна оцінка доходів або витрат від кожної надзвичайної події слід окремо розкривати в примітках до фінансових звітів.

В результаті ми отримаємо загальний (балансовий) прибуток підприємства, який в подальшому розподіляючись формує чистий прибуток:

П чист = ((П заг(балан) - Днадзв. Внадзв.)* Рна приб від звич.діяльн) + ((П заг(балан) - Днадзв. Внадзв.)* Рна приб від надзвич.діяльн).........................………………(1.2.6) де

П чист - чистий прибуток (збиток) (Ф2 стаття 220, (225)) - як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

Рна приб - податки на прибуток (Ф2 стаття 180) - сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"

Рна приб від надзвич.діяльн - податки з надзвичайного прибутку (Ф2 стаття 210) - сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій

На формування загального (балансового) прибутку впливають ряд факторів:

Ці фактори можна поділити на зовнішні та внутрішні.

Зовнішні фактори, які незалежать від розвитку підприємства це:

інфляційні процеси;

існуюче законодавство;

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

економічний стан держави;

науково-технічниРазмещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

й та соціальний розвиток регіону;

політика оподаткування та ін.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

До внутрішніх факторів відносять ті, що залежать від діяльності окремого підприємства. Вони можуть впливати на формування прибутку як безпосередньо, так і опосередковано.

До факторів безпосереднього впливу належать:

обсяг продукції, що випускається;

собівартість виробництва;

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ціна реалізованої продукції;

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

асортимент продукції;

витрати енергоресурсів;

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

витрати на трудові ресурси.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

До факторів опосередкованого впливу відносять:

післяпродажний сервіс;

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

збільшення або зниження зносу основних виробничих фондів;

рекламу та ін.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

1.3 Розподіл загального (балансового) прибутку

Розподіл балансового прибутку поділяється на 2 етапи (див. Рис 3 додаток 3):

Перший етап -- це розподіл загального (балансового) прибутку.

На цьому етапі учасниками розподілу є держава і підприємство.

Істотне значення при розподілу загального (балансового) прибутку між державою (бюджетом) і підприємством важливу роль відіграє податкова політика держави щодо суб'єктів господарювання. Ця політика реалізується в сумі податків, що сплачуються за рахунок прибутку, у визначенні об'єктів оподаткування, ставках оподаткування, у порядку надання податкових пільг.

Розглянемо більш детально основні ставки оподаткування:

На прибуток підприємства

Прибуток платників податку, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, оподатковується за ставкою 25% до об'єкта оподаткування.

Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в гривнях), крім доходів, зазначених у пунктах 13.3-13.6 ЗУ «Про оподаткування підприємств», зобов'язані утримувати податок з таких доходів, зазначених у пункті 13.1 вищезазначеного Закону України, за ставкою у розмірі 15% від їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачене нормами міжнародних угод, які набрали чинності.

Плату за землю

Податок за земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, транспорту, зв'язку та іншого призначення, за винятком земельних ділянок, справляється з розрахунку 5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

Другий етап -- це розподіл і використання чистого прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств після здійснення платежів у бюджет.

На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди:

Резервний фонд - відрахування здійснюються на випадок погіршення фінансового становища у результаті тимчасової зміни кон'юнктури, надзвичайних ситуацій.

Фонд розвитку виробництва є власним фінансовим джерелом підприємства, що призначений для фінансування витрат, пов'язаних зі зростанням виробництва, технічним переозброєнням.

Фонд соціальних потреб, фонд матеріального заохочення - утворюють фонд заохочення - використовується для матеріального стимулювання працівників і спрямовані на посилення зацікавленості трудового колективу підприємства у продуктивності своєї праці.

Виплата дивідендів - кількісний показник, характеризує частку чистого прибутку підприємства, яку скеровану на виплату дивідендів.

Нерозподілений прибуток - прибуток, що залишився на підприємстві, що не був виплачений у вигляді дивідендів акціонерам і надійшов з метою реінвестування у виробництво.

Нині використання чистого прибутку (напрямок і пропорції) визначаються самостійно кожним суб'єктом господарювання. Відповідно до Закону «Про оподаткування прибутку підприємства».

ІІ. Формування загального (балансового) прибутку та його використання у ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»

2.1 Характеристика господарської діяльності підприємства

Підприємство було створено в 1944 році. ВАТ "Новоград-Волинський хлібозавод" засновано відповідно до наказу РВ ФДМУ по Житомирській області від 13.04.1998р. № 89-ВАТ шляхом перетворення державного підприємства "Новоград-Волинський державний хлібозавод" у відкрите акціонерне товариство.

В країні спостерігається загальна тенденція зменшення споживання хлібобулочних виробів, тому на протязі останніх років спостерiгасться зниження обсягів виробництва та реалізації хлібобулочних виробів.

На пiдприємствi прийнята облікова політика відповідно до наказу № 16 від 07.02.2007р. А саме:

нарахування зносу основних засобівРазмещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

проводиться за нормами i методами, передбаченими податковим законодавством;

витрати по закінченомуРазмещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

капітальному ремонту основних засобів включаються у її вартість при умові збільшення ресурсної потужності по закінченому капітальному ремонту основних засобів включаються у її вартість при умові збільшення ресурсної потужності таких об'єктів, у протилежному випадку вважаються витратами звітного періоду;

активи вартістюРазмещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

до 1000 грн. i строком корисної експлуатації більше 12 місяців відносяться до малоцінних необоротних активів;

списання запасівРазмещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

на собiвартiсть реалізації проводиться за середньозваженою вартістю;

фінансовий результат Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

діяльності товариства визначається по завершенню фінансового року

Підприємство має хлібобулочний та кондитерський цех, дочірнє підприємство "Торговий дім "Новоград-Волинський хлібозавод". ДП знаходиться за адресою вул. Шевченка, 49. Змін в органiзацiйнiй структурі товариства не було. Основна особливість продукції, яку виробляє товариство, та, що вона являється продуктом щоденного споживання i термін реалізації, якої становить від 16 до 72 годин. В країні спостерігається загальна тенденція зменшення споживання хлібобулочних виробів і тому на протязі останніх років знижуються обсяги виробництва та реалізації хлібобулочних виробів.

Пiдприємство виробляє 146 найменувань продукції, в тому числі: 57 хлібобулочних, 32 здобно-булочних, 57 кондитерських найменувань.

За звітний рік освоєно 15 нових видів продукції, а саме: хліб "Самарський" подовий, хліб "Бутербродний", хліб білий 1г подовий, хліб "Єлiзаветградський" подовий, хлiбцi "Случанськi", рогалi "Полiськi", батони нарiзнi в/г, здоба "Столична" булочка "Веснушка", булочки "Свiтанок", торти "Звягель", "Зимова вишня", "З любов'ю", кекс "Ромова баба", пряник "Звягельський сувенiр".

Обсяги реалізації продукції, за звітний період, зросли на 8,3%, але по хлібобулочних виробах, виключно за рахунок підвищення ціна на хлібобулочні вироби та асортиментних змін продукції.

За 2007 рік в порівнянні з вiдповiдним перiодом минулого року зросли обсяги реалізації по місту на 0,5%, Новоград-Волинському району - на 0,3% та Червоноармійському - на 0,5%, Ємiльчинському - на 0,8%, Житомирському регіону - на 0,5%. Зниженi обсяги реалізації по Барановському району - на 2,4%, Корецькому - на 0,2%.

В структурі собiвартостi борошно складає 40,3%. Основними постачальниками борошна являються: ДАК "Хліб України", ПП "Фірма "Вольта", ТОВ "Черняхівське борошно", ТОВ "Житниця". Ціни на борошно за рік зросли на 25-28%. Так ціна 1 тонни борошно в/г на 1.01.07р. становить 1420 грн., на 31.12.07р. - 1774 грн.; борошно 1г відповідно 1250 грн. на початок року, на кінець року 1604 грн. Додаткова сировина (дріжджі, масло рослинне, яйце) через ТОВ "Бакалея-Дрiжджi-Сервiс". Інша сировина від приватних підприємців, з якими укладаються договору.

На результати роботи товариства вплинули iнфляцiйнi процеси, які відбулися протягом звітного року, а саме: підвищення цін на борошно, на іншу сировину від 5 до 20 відсотків, природний газ - 36%, газ метан - на 12,5%, на воду на 14,6%, стоки на 22,9%, електроенергія на 19,8%, ріст мінімальної зарплати на 15%. В результаті чого витрати на виробництво продукції зросли на 28%. Підвищення цін в середньому на хлібобулочні вироби відбулося на 23%.

Адмiнiстративне стримування цін відбулося у відповідності з Постановою КМУ № 845 від 20.06.2007р. "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" згідно якої обмежується рівень рентабельності 5%. Враховуючи вищевикладене рівень рентабельності від виробництва продукції за звітний рік становить 5,5%.

На технічне переобладнання в звітному році витрачено 1238,6 тис. Основні заходи: заміна ротаційної печі "Бокс-600" на піч "MIWE"; виготовлено та встановлено обладнання для розчину солі; здійснено будівництво магазину "Паляниця"; встановлено тiстомiсильну машину Г4-МТМ-330; продовжено роботи по замiнi покрiвлi; придбано 120-лотковий автомобiль ГАЗ-3302-414.

Пiдприємство послуг стороннiм органiзацiям не надає, від сезоних змiн не залежить.

Основнi засоби товариства облiковуються на балансі за фактичною юридичною адресою товариства вул. Радянська, 10., м. Новоград-Волинський. Транспортна дільниця знаходиться за адресою вул. Герцена, 46, м. Новоград-Волинський. Добова виробнича потужність хлібобулочного цеху - 47,6 т, булочно-кондитерського - 845 кг. Коефiцiєнт завантаження 37,2% i 78% відповідно.

Виробничі викиди в атмосферу знаходяться в межах допустимих затверджених норм.

Товариство протягом останніх 5 років постійно оновлює основні засоби за рахунок як власних коштів так i залучених банківських кредитів.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента та ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

1 Регулювання обласною держадміністрацією цін на основні види хліба шляхом обмеження рівня рентабельності має значний негативний вплив на фінансовий стан товариства.

2. Вiдсутнiсть державної підтримки:

сільськогосподарських Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

виробників, негативно впливає на цінову політику;

машинобудiвникiв харчової та переробної промисловостi, Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

не сприяє плiднiй праці в розробці нового технологічного обладнання, а іноземне - дороге.

3. Потребує удосконалення правової бази податкового законодавства.

4. Створення широкої мережі приватних підприємств роздробної торгiвлi негативно впливає на фінансовий стан товариства.

Висока дисциплінованість, пошук нових форм організації i управління, зменшення умовно-постiйних витрат, економія паливно-енергетичних ресурсів, чітка робота служби технічного контролю дозволяє виробляти продукцію високої якості та економічно обґрунтованої помірної ціни i цим завойовувати ринок.

2.2 Джерела формування та розподіл загального (балансового) прибутку на підприємстві

Розглянемо джерела формування загального (балансового) прибутку відповідно до Положень (стандарту) бухгалтерського обліку № 3 (Звіт про фінансові результати) за звітний період (див. додаток 4):

Розраховуємо чистий дохід (виручка) від реалізації продукції ((товарів, робіт, послуг) (Ф2 стаття 035) згідно формули 1.2.1:

Дчис = 16 761,4 - 2 793,6 - 0 - 0 = 13 911,3 тис. грн.

Розраховуємо валовий прибуток (збиток) за формулою 1.2.2:

П (З)вал. = 13 911,3 - 9 976,5 = 3 934,8 тис. грн.

Розраховуємо прибуток (збиток) від операційної діяльності за формулою 1.2.3:

П (З)опер.діял = 3 934,8 - 143,1 - 1 008,5 - 2 119,0 - 492,1 = 458,3 тис. грн.

Розраховуємо прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування за формулою 1.2.4

П (З)звич.діял. = 458,3 + 3 + 3 + 0 - 148,8 - 0 =315,5 тис. грн.

Розраховуємо загальний (балансовий) прибуток (збиток) за формулою 1.2.5:

П (З) Заг (балан) = 315,5 + ( 0 - 0 ) = 315,5 тис. грн.

В результаті вищезазначених розрахунків ми сформували загальний (балансовий) прибуток одержаний від усіх видів господарської діяльності, який становить 315,5 тис. грн.

В подальшому загальний (балансовий) розподіляючись формує чистий прибуток, який розраховуємо за формулою 1.2.6:

П чист = ( 315,5 - 0 ) * Рзвич.діяльн + ( 315,0 - 315,5 ) * Рна приб від надзвич.діяльн = 182,6 + 0 = 182,6

В подальшому підприємство планує розподілити чистий прибуток наступним чином:

Більшу частину чистого прибутку направити на:

заміну котла Е 1/9 на SR-500;

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

замкну тiстомiсильної машини А2-ХТБ на Г4-МТМ-330;

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

встановлення тiсторозподiлювача в кондитерському цеху;

встановлення додаткРазмещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ової печі MIWE;

встановлення обладнання по нарiзцi та упаковціРазмещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

хлібобулочних виробів;

закінчити Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

заміну покрiвлi хлібобулочного цеху.

ІІІ. Шляхи збільшення отримання загального (балансового) прибутку ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»

На нашу думку шляхи для збільшення загального (балансового) прибутку ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» можуть бути:

повно та своєчасно покривати потреби підприємства в капіталі для фінансування операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

узгоджРазмещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

увати політику управління грошовими потоками з потребами операційної діяльності підприємства, зокрема в частині управління робочим капіталом та прибутком;

організувати фінансові грошові потоки з метою оРазмещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

птимізації структури капіталу та зменшення середньозваженої вартості капіталу;

скорочуватиРазмещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

витрати підприємства пов'язаних з основною діяльністю (впровадження інноваційних технологій).

А також здійснювати пошук та прийняття альтернативних рішень, щодо мінімізації впливу на фінансово-економічну ситуацію на підприємстві, аналізувати ризики які впливають на господарську діяльність підприємства:

економічногоРазмещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

- ймовірність невдалої реалізації проектів на підприємстві;

інвестиційного - ймовірність виникнення непередбачених фінансових втрат у процесі інвестиційної діяльностіРазмещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

на підприємстві;

інфляційного Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

- ризик, спричинений непередбаченим зростанням витрат виробництва, знецінюванням активів, доходів та прибутку підприємства внаслідок інфляційних процесів;

комерційного - ймовірність зниження чи втрати доходів у зв'язку з прийняттям ріРазмещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

шень в умовах невпевненої ситуації на ринку або у разі неточної інформації щодо кон'юнктури на ринку;

кредитного - ризик невиконання кредитних зобов'язаньРазмещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

підприємства;

управлінського - ризик недостатнього кваліфікованого персоналуРазмещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

на підприємстві;

податковогоРазмещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

- небезпека втрат, зумовлена змінами податкового законодавства (збільшення ставок податків, ведення нових податків,відміною чи зменшенням податкових пільг, зміною порядку і термінів сплати окремих податків);

політичногоРазмещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

- ризик політичного протистояння різних партій в парламенті, що призводить до не контрольованості економічної ситуації країни.

Вагомий вплив у збільшенні прибутку підприємства є удосконалення правового поля господарської діяльності підприємств, а також підтримка з боку держави сільськогосподарських та харчової та переробних підприємств.

Висновок

У даному курсовому проекті викладені теоретичні і практичні питання процесу утворення загального (балансового) прибутку на прикладі ВАТ Новоград-Волинський хлібозавод»

Проведений в ході дослідження формування та розподілу загального (балансового) дозволяє зробити висновок, що його значення для підприємства полягає в тому, що він лише частково відображає реальний прибуток підприємства.

Також проводилися дослідження нормативно-правових актів України, щодо юридичного визначення балансового прибутку.

В ІІІ розділи ми надали рекомендації, щодо збільшення загального (балансового) прибутку, врахували ризики які слід аналізувати при здійсненні господарської діяльності.

Додатки

Додаток 1

Рис. 1 Структурно-логічна модель факторної системи балансового прибутку

Додаток 2

Рис 2 Складові собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)

Додаток 3

Додаток 4

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2010

12

31

Підприємство

Відкрите акціонерне товариство "Новоград-Волинський хлібозавод"

за ЄДРПОУ

00377785

Територія

за КОАТУУ

1811000000

Орган державного управління

Не визначено

за СПОДУ

Галузь (вид діяльності)

ХЛІБОПЕКАРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

за ЗКГНГ

18113

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2010 р.

Форма N2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

010

16761,4

15449,3

Податок на додану вартість

015

2793,6

2574,9

Акцизний збір

020

0

,0

025

0

0

Інші вирахування з доходу

030

56,5

32,3

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

13911,3

12842,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

9976,5

9008,2

Валовий:

прибуток

050

3934,8

3833,9

збиток

055

0

0

Інші операційні доходи

060

143,1

147,8

Адміністративні витрати

070

1008,5

984,6

Витрати на збут

080

2119,0

1854,8

Інші операційні витрати

090

492,1

338,8

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

458,3

803,5

збиток

105

0

0

Дохід від участі в капіталі

110

3

4

Інші фінансові доходи

120

3

22,5

Інші доходи

130

0

0

Фінансові витрати

140

148,8

72,7

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

315,5

753,3

збиток

175

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

132,9

225,3

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

182,6

532,0

збиток

195

0

0

Надзвичайні:

доходи

200

0

0

витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Частки меншості

215

0

0

Чистий:

прибуток

220

182,6

532,0

збиток

225

0

0

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

8312,0

7352,2

Витрати на оплату праці

240

3255,0

3014,2

Відрахування на соціальні заходи

250

1120,9

1082,5

Амортизація

260

624,6

548,9

Інші операційні витрати

270

283,6

188,6

Разом

280

13596,1

12186,4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

1549916

1549916

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

1549916

1549916

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

320

0,117

0,343

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

330

0,117

0,343

Дивіденди на одну просту акцію (грн.)

340

0

0

Список використаної літератури

1. Закон України «Про господарські» № 1576-ХІІ від 19.09.1991 зі змінами і доповненнями 997-V від 27.04.2007

2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» N 334/94-ВР, 28.12.1994 зі змінами і доповненнями N 309-VI від 03.06.2008

3. Закон України «Про ПДВ» N 168/97-ВР, 03.04.1997 зі змінами і доповненнями N 309-VI від 03.06.2008

4. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності України» № 250 від 03.04.1993 (Постанова втратила чинність з 28.02.2000 /419-2000-n/

5. Постанова «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» № 419 від 28.02.2000. Редакція постанови від 27.04.06 /601-2006-n)

6. Декрет КМУ «Про Акцизний збір» № 18-92 від 1992 р. зі змінами і доповненнями N 2505-IV від 25.03.2005

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 « Звіт про фінансові результати» № 87 від 31.03.1999 змінами і доповненнями № 1238 від 14.10.2008

8. Бойчик М. І. Економіка підприємства. Навч. посібник - вид. 2-ге, допов. і перероблене - К.: Атіка, 2006. - 528 с.

9. Бондар Н. М. Економіка підприємства. Навч. посібник - К.: АСК, 2004. - 400 с., іл.

10. Бутинець Ф. Ф. Економічний аналіз. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» - Житомир: ПП «Рута», 2003. - 680 с.

11. Гойко А. Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації - К.: ВІРА-Р, 1999. - 320 с.

12. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. - К.: Знання, 2007. - 1072 с.

13. Зятковський І. В. Фінанси підприємства. Навчальний посібник - К.: ЦУЛ - 2002. - 460 с.

14. Мосейчук Віталій. Парадокси України: Глава IV. Парадокс податку на прибуток Наукова стаття.

15. Слав'юк Р. А. Фінанси підприємства. Навчальний посібник - 2-ге видання перероблене і доповнене - К.: Кондор, 2003 - 364 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Економічна сутність формування та функцій прибутку підприємства. Сутність факторів що впливають на збільшення прибутку. Оцінка фінансово-господарської діяльності ПАТ "Електро". Повний аналіз чинників підвищення ефективності діяльності підприємства.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 29.03.2015

 • Сутність, значення та завдання аналізу формування та використання прибутку підприємства. Аналіз складу та динаміки прибутку підприємства, показників ефективності використання прибутку підприємства. Шляхи підвищення прибутковості діяльності підприємства.

  курсовая работа [150,0 K], добавлен 23.08.2012

 • Економічна сутність, роль і значення прибутку в сучасних умовах. Зміст аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз і оцінка процесів формування й розподілу прибутку підприємства. Порядок формування та використання прибутку господарюючих суб’єктів.

  курсовая работа [108,6 K], добавлен 22.12.2013

 • Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Законодавче визначення сутності, видів та функцій прибутку. Формування та використання прибутку. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства, методи обчислення прибутку.

  курсовая работа [96,8 K], добавлен 18.01.2010

 • Теоретичні основи аналізу використання чистого прибутку підприємства в умовах трансформації економічної системи. Аналіз розподілу, формування та використання чистого прибутку. Концептуальні засади до підвищення прибутковості господарської діяльності.

  курсовая работа [75,2 K], добавлен 16.01.2010

 • Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Прибуток від реалізації продукції, його формування. Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції. Сутність і методи обчислення рентабельності. Розподіл і використання прибутку.

  лекция [181,4 K], добавлен 15.11.2008

 • Теоретичні аспекти та принципи і порядок формування прибутку і його використання на сучасному підприємстві, що займається виробництвом. Економічна сутність прибутку, що є результатом діяльності підприємства і показником, який визначає її ефективність.

  статья [84,8 K], добавлен 07.08.2017

 • Економічна сутність та функції прибутку підприємства. Основні принципи розподілу прибутку. Загальна характеристика, аналіз результатів виробничої діяльності, економічна сутність та функції прибутку, вдосконалення політики розподілу прибутку підприємства.

  курсовая работа [82,6 K], добавлен 15.02.2010

 • Інформаційне забезпечення аналізу прибутку підприємства. Методи оцінки його формування та використання. Автоматизована система управління формуванням доходів підприємства. Модель оптимізації використання чистого прибутку від продажів "Фокстрот-Харків".

  курсовая работа [160,8 K], добавлен 09.07.2014

 • Формування прибутку підприємства, основні принципи і етапи його розподілу. Аналіз і оцінка фінансового стану ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Нормування оборотних коштів за елементами та по підприємству в цілому, оцінка ефективності їх використання.

  курсовая работа [124,5 K], добавлен 22.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.