Формування та використання фонду оплати праці підприємства

Теоретичні аспекти аналізу формування та використання фонду оплати праці підприємства, його вплив на фінансові результати діяльності підприємства. Економічна характеристика ТзОВ "Стар" та системи його управління, ефективність стимулювання персоналу.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 04.09.2010
Размер файла 148,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Зміст

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти аналізу формування та використання фонду оплати праці підприємства

1.1 Ступінь висвітлення аналізу формування та використання фонду оплати праці підприємства в літературних джерелах

1.2 Погляди авторів щодо економічного аналізу формування та використання фонду оплати праці

1.3 Методологія аналізу формування та використання фонду оплати праці

Розділ ІІ. Загальна характеристика ТзОВ "Стар"

2.1 Організаційно-економічна характеристика ТзОВ "Стар" та системи його управління

2.2 Особливості технологічного процесу та їх вплив на організацію аналітичних досліджень на ТзОВ "Стар"

2.3 Основні показники діяльності ТзОВ "Стар" та їх оцінка

Розділ ІІІ. Аналіз формування та використання фонду оплати праці на ТзОВ "Стар"

3.1 Аналіз загального обсягу, структури та динаміки фонду оплати праці на ТзОВ "Стар"

3.2 Аналіз факторів, що обумовили зміну обсягу фонду оплати праці на ТзОВ "Стар"

3.3 Аналіз ефективності стимулювання персоналу на ТзОВ "Стар"

Висновки

Список використаної літератури

Додаток

Вступ

Виробництво кожної країни і кожної галузі залежить від ряду факторів. Такими факторами є кадри, труд і оплата праці. В цілому ефективність виробництва залежить від кваліфікації робітників, їх використання, що впливає на обсяг і темпи збільшення виробленої продукції, використання матеріально-технічних засобів. Використання трудових ресурсів пов'язано зі зміною показника продуктивності праці. На ріст же продуктивності праці впливає система оплати праці, тому що вона є стимулюючим фактором для росту кваліфікації праці, підвищення технічного рівня виконаної роботи.

Вибрана тема курсової роботи є дуже актуальною. Трудові ресурси - це головний ресурс кожного підприємства, а оплата праці робітників - це ціна трудових ресурсів, діючих у виробничому процесі. Тому багато авторів праць з економічного аналізу розкривають аналіз формування та використання фонду оплати праці, а саме - Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В., Чумаченко М.Г., Болюх М.А., Бурчевський В.З.,Горбаток М.І. Черкасова І.О. Шадрина Г.В. та багато інших.

Об'єктом дослідження виступає фінансова діяльність ТзОВ «Стар». Предметом роботи відповідно до обраної теми являється аналіз формування та використання фонду оплати праці на підприємстві.

Мета роботи - дослідження особливостей аналізу формування та використання фонду оплати праці на підприємстві.

Завдання, які виконуються в ході роботи:

- дослідження літературних джерел з питань економічного аналізу на тему аналізу формування та використання фонду оплати праці підприємства;

- розкриття методології аналізу формування та використання фонду оплати праці підприємства;

- застосування вивченої методології для аналізу фонду оплати праці обраного об'єкта дослідження - ТзОВ «Стар».

Розділ І. Теоретичні аспекти аналізу формування та використання фонду оплати праці підприємства

1.1 Ступінь висвітлення аналізу формування та використання фонду оплати праці підприємства в літературних джерелах

Аналіз формування та використання фонду заробітної плати підприємства є досить важливим видом аналізу діяльності сучасного господарюючого суб'єкта.

В більшості підручників аналіз фонду оплати праці розглядається в контексті аналізу трудових ресурсів, а саме в підручнику за редакцією Бутинця Ф.Ф.[9], в підручнику колективу авторів - Санникова І.М., Стась В.М., Ергардт В.М. [12], в підручнику з аналізу господарської діяльності Черкасової І.О. [20], в підручнику з комплексного аналізу господарської діяльності підприємства Щадріної Г.В. та інших авторів.

Трудові ресурси взагалі є найбільш складним і важливим фактором виробництва. Вони включають поряд з персоналом підприємства незамінний ресурс - робочий час, а також фонд оплати праці працівників. Аналіз трудових ресурсів взагалі повинний забезпечити керівництво інформацією як оперативного, так і перспективного характеру.

Але в деяких підручниках аналіз фонду оплати праці проводиться в розрізі аналізу витрат виробництва підприємства, тобто з точки зору аналізу формування собівартості продукції підприємства. В такому розрізі аналіз рекомендується проводити в таких джерелах: підручник авторів Івахненко В.М., Горбаток М. І. [10], підручник за редакцією Чумаченка М.Г. [8] та інші.

У більшості галузей промисловості затрати на оплату праці мають меншу питому вагу в собівартості продукції, ніж матеріальні затрати. Проте загальновідомо, що одним із найважливіших джерел зниження собівартості продукції є більш швидке зростання продуктивності праці порівняно із середньою оплатою праці. Тому аналізу витрат на оплату праці слід завжди приділяти увагу в першу чергу.

При цьому розмір матеріалу, який приділено аналізу фонду оплати праці, в кожному підручнику з економічного аналізу є різним і сягає в середньому приблизно п'ять сторінок.

1.2 Погляди авторів щодо економічного аналізу формування та використання фонду оплати праці

В поглядах авторів праць з економічного аналізу щодо аналізу формування та використання фонду оплати праці суттєвих відмінностей не спостерігається, однак існують певні відмінності в методологій, яку вони пропонують для даного виду аналізу. Проведемо аналіз досліджених літературних джерел з питань економічного аналізу на предмет виявлення спільних рис та розбіжностей в порядку аналізу формування та використання фонду оплати праці підприємства.

Таблиця 1.1.

Підходи до аналізу формування та використання фонду заробітної плати підприємства

Джерело

Порядок аналізу формування та використання фонду оплати праці (ФОП)

Шадрина Г.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности - Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. М., 2003. - 138 с.

Аналіз ФОП проводиться в розділі аналізу трудових ресурсів підприємства. Автор рекомендує починати аналіз з розрахунку відносного та абсолютного відхилення фактичних показників ФОП від планових. У випадку перевитрати фактичного ФОП в порівнянні з плановим визначають величини зміни його постійної і змінної частин і вплив кожної з них на ріст заробітної плати. Проведення факторного аналізу, співвідношення темпів росту продуктивності праці та ФОП з врахуванням індексу інфляції.

Івахненко В. М., Горбаток М. І. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. -- Вид. 2-ге, перероб. і доп. -- К.: КНЕУ, 2005. -- 302 с.

Аналіз ФОП проводиться в контексті аналізу собівартості продукції. Оплату праці аналізують за двома напрямами: 1) аналіз фонду оплати праці як елемента затрат на виробництво на підставі спеціальної статистичної форми (1-ПВ); 2) аналіз оплати праці за окремими статтями калькуляції, насамперед за статтею «Зарплата виробничих робітників». Аналіз використання ФОП розпочинають з визначення абсолютного відхилення від планового фонду або фактичного відхилення за базовий період. Після цього досліджують причини такого відхилення, виявляючи вплив двох факторів: зміни середньооблікової чисельності (кількісний

фактор) і зміни середньої заробітної плати (якісний фактор). Під час аналізу складу фонду заробітної плати робітників потрібно встановити співвідношення різних видів оплати праці (погодинна, відрядна та ін.), а також виявити непродуктивні виплати.

Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. -- К.: КНЕУ, 2001. -- 540 с.

Аналіз ФОП проводиться в контексті аналізу собівартості продукції. Аналіз використання коштів на оплату праці проводиться способом порівняння фактично нарахованої заробітної плати наростаючим підсумком з початку року (за місяць, квартал, рік) з плановою в цілому по підприємству, за категоріями і групами персоналу, а також цехами, дільницями, бригадами. Під час аналізу виконуються такі завдання: 1) визначається абсолютна економія чи перевитрата; 2) дається оцінка використання кошторису з оплати праці; 3) виявляються фактори та визначається розмір їх впливу на економію чи перевитрату коштів з оплати праці; 4) обґрунтовуються зміни коштів на оплату праці; 5) пропонуються заходи для ліквідації причин перевитрат з оплати праці.

Черкасова И. О. Анализ хозяйственной деятельности. СПб.: Издательский Дом «Нева», 2003. -- 192 с.

Аналіз ФОП проводиться в розділі аналізу трудових ресурсів підприємства. Аналіз використання засобів на оплату праці рекомендується проводити систематично для контролю над використанням фонду заробітної плати, виявлення резервів зниження витрат за рахунок росту продуктивності праці і зниження трудомісткості продукції.

Комплексный экономический анализ. Санникова И.Н., Стась В.Н., Эргардт В.Н. Учебное пособие. АГУ. - Барнаул. - 2003. - 168 с.

Аналіз ФОП проводиться в розділі аналізу трудових ресурсів підприємства. проводиться в таких напрямках - вивчення динаміки ФОП, виявлення непродуктивних виплат і необґрунтованої перевитрати по фонду заробітної плати, виявлення співвідношень темпів росту продуктивності праці і середньої заробітної плати.

Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП «Рута», 2003. - 680 с.

Аналіз ФОП проводиться у взаємозв'язку з аналізом ефективності використання трудових ресурсів підприємства. Аналіз ФОП працівників підприємства проводиться у наступній послідовності: 1. Оцінюється структура фонду оплати праці за економічним змістом, джерелами формування, категоріями працівників тощо. 2. Розраховуються абсолютне та відносне відхилення фонду заробітної плати. 3. Визначають вплив факторів на абсолютне та відносне відхилення ФОП. 4. Аналіз рівня середньої заробітної плати. 5. Встановити відповідність між темпами росту продуктивності праці і ФОП.

Отже, в кожному оглянутому підручнику аналізу формування та використання фонду оплати праці приділяється увага. Але існують певні спільні та відмінні риси у підходах до даного аналізу. Відмінностями є те, що аналіз ФОП в деяких підручниках проводиться в контексті аналізу трудових ресурсів, в інших підручниках аналіз ФОП розглядається в розрізі аналізу формування собівартості продукції чи витрат виробництва підприємства. І перший і другий підхід має сенс, так як дійсно фактор оплати праці має тісний зв'язок і з собівартістю продукції, і з ефективністю використання трудових ресурсів. Відповідно це має вплив на використання показників та методів у факторному аналізу ефективності формування та використання фонду оплати праці. Спільним є виявлення відносних та абсолютних відхилень фактичного фонду оплати праці від запланованого, його динаміка та структура тощо.

1.3 Методологія аналізу формування та використання фонду оплати праці

Аналіз використання трудових ресурсів, зростання продуктивності праці розглядається у взаємозв'язку з оплатою праці. Зі зростанням продуктивності праці створюються реальні передумови підвищення її оплати. При цьому кошти на оплату праці потрібно використовувати таким чином, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання її оплати. Тільки за такої умови створюються реальні можливості для нарощування темпів розширеного виробництва. [9, с. 452]

У економічному аналізі оперують наступними поняттями, пов'язаними з оплатою праці працівників та іншими виплатами (табл. 1.2).

Таблиця 1.2.

Основні поняття щодо оплати праці, які застосовуються в економічному аналізі

Фонди

Характеристика фондів

Фонд оплати праці

Основний економічний показник, що широко використовується у господарській практиці, статистичній звітності, аналізі. Він включає в себе основну та додаткову заробітну плату персоналу підприємства, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (крім тих, які у законодавчо встановленому порядку до фонду оплати праці не входять, наприклад, допомога з тимчасової непрацездатності, вихідна допомога та деякі інші)

Фонд основної заробітної плати

Заробітна плата, нарахована за виконану роботу (відпрацьований час) за відрядними розцінками, тарифними ставками, посадовими окладами, включаючи преміальні доплати робітникам за перевиконання норм виробітку (крім одноразових премій), доплати за роботу у нічний час, у понаднормовий час, оплати простоїв не з вини робітників

Фонд додаткової заробітної плати

Виплати, пов'язані з різними надбавками та доплатами, які передбачені чинним законодавством (наприклад, персональні надбавки за суміщення професій, за шкідливі умови праці тощо), а також оплата щорічних і додаткових відпусток, передбачених законодавством, і робочого часу працівників, які залучаються до виконання державних або громадських обов'язків

Загальний фонд заробітної плати підприємства

Фонд основної заробітної плати та фонд додаткової заробітної плати разом

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати з фонду оплати праці

До них належать винагороди за підсумками роботи за рік, суми наданих трудових і соціальних пільг працівникам (наприклад, одноразова допомога ветеранам праці, здешевлення вартості харчування працівників тощо), суми матеріальної допомоги

Основним завданням аналізу ефективності формування та використання фонду оплати праці є вивчення ефективності використання коштів на оплату праці. Для аналізу формування та використання фонду оплати праці використовуються джерела інформації, наведені в табл. 1.3.

Таблиця 1.3.

Інформаційна база для аналізу формування та використання фонду оплати праці

Група

Джерела інформації

Первинні документи

Розрахунково-платіжні відомості, виписки банку, ВКО, маршрутні листи, накази по підприємству про прийняття на роботу та про звільнення, листки з обліку кадрів, особові картки працівників, табелі обліку використання робочого часу, наряди на відрядні роботи, рапорти про виробіток, відомості обліку депонованої заробітної плати, особові картки, розпорядження про відпустки, табелі обліку використання робочого часу, платіжно-розрахункові відомості, наряди тощо

Дані рахунків бухгалтерського обліку

Дані рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» у частині сум нарахованої заробітної плати та відрахувань, 471 «Забезпечення виплат відпусток», 472 «Додаткове пенсійне забезпечення», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки з оплати праці», 64 «Розрахунки за податками та платежами» в частині обов'язкових утримань із заробітної плати, 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи»

Облікові регістри

Журнал 5, 5А

Фінансова звітність

Ф. № 1 «Баланс», ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»

Статистична звітність

Ф. № 1-ПВ «Звіт з праці», Ф. № 3-ПВ «Звіт про використання робочого часу», Ф. № 6-ПВ «Звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання», Ф. № 3-ПН «Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) на потребу в працівниках», Ф. № 1-ПВ (умови праці) «Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці», Ф. № 1-ПВ (заборгованість) «Звіт про стан заборгованості з виплати заробітної плати», Ф. № 7-ТНВ «Звіт про травматизм на виробництві та його матеріальні наслідки»

Інші джерела

Протоколи виробничих нарад, штатний розклад, оперативна звітність цехів, відділів, служб підприємства, матеріали хронометражу та фотографій робочого дня, попередні результати аналогічних досліджень

Крім наведених вище можуть використовуватись й інші джерела, пов'язані з формуванням та використанням фонду оплати праці та діяльністю виробничих підрозділів і служб залежно від поставленої мети та завдань.

Перераховані джерела інформації використовуються для проведення ретроспективного аналізу. Оперативний аналіз проводиться за даними первинного бухгалтерського обліку (за інформацією на рахунках 65, 66 тощо). Прогнозний аналіз ефективності використання фонду оплати праці застосовується при оцінці відповідних альтернативних управлінських рішень. [9, с. 428]

Аналіз формування та використання фонду оплати праці проводиться у декілька етапів (рис. 1.1)

Рис. 1.1. Етапи аналізу формування та використання фонду оплати праці

Розглянемо детальніше кожен з етапів аналізу:

Етап 1. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці. На цьому етапі аналізу оцінюється загальний обсяг фонду оплати праці та аналізується абсолютна та відносна зміна його розміру порівняно з попередніми періодами. Це дає змогу визначити загальну тенденцію зміни обсягу витрат підприємства та оплати праці персоналу.

Порівнюючи фактично нараховану заробітну плату за місяць, квартал, наростаючим підсумком з початку року, за рік і за групами персоналу на підприємстві, а також у цехах, ділянках з плановим (минулим) періодом, визначається абсолютна економія або перевитрати коштів на заробітну плату.

Абсолютна економія (перевитрати) () розраховується при порівнянні фактично використаних коштів на оплату праці () з базисним фондом заробітної плати () у цілому по підприємству, за виробничими підрозділами та категоріями працюючих:

Абсолютна перевитрата (економія) фонду заробітної плати всього персоналу, у тому числі промислово-виробничого, без урахування змін обсягу виробництва продукції не дає можливості оцінити ефективність використання коштів на оплату праці.

Оскільки фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу тісно пов'язаний з обсягом виробництва продукції та продуктивністю праці, то визначається відносна економія (перевитрата) фонду заробітної плати. Відносна економія (перевитрата) фонду заробітної плати () визначається як різниця між фактично нарахованою заробітною платою та базовим її фондом, скоригованими на фактичний темп зростання (зниження) обсягу виробництва та продуктивності праці.

При цьому необхідно враховувати, що коригується тільки змінна частина фонду заробітної плати, яка змінюється пропорційно до зміни обсягу виробництва продукції. Це заробітна плата робітників за розцінками, премії робітникам та управлінському персоналу за виробничі результати та сума відпускних, що відповідає частці змінної заробітної плати. При цьому система виплати премій є обґрунтованою, якщо вона стимулює кожного робітника та колектив загалом на досягнення високих результатів за мінімальних витрат, забезпечуючи підвищення середньої заробітної плати та одночасне зниження собівартості продукції.

Постійна частина не змінюється при збільшенні або зменшенні обсягу виробництва (зарплата робітникам за тарифними ставками, заробітна плата службовцям за окладами, всі види доплат, оплата праці працюючих у житлово-комунальному господарстві, соціальній сфері та відповідна до них сума відпускних):

, де

- відносне відхилення фонду заробітної плати; - фонд заробітної плати фактичний; - фонд заробітної плати базовий, скоригований на фактичний темп зміни обсягу виробництва; та - відповідно змінна та постійна сума базового фонду заробітної плати; - темп зростання (зниження) обсягу виробництва.[9, с. 453]

Крім абсолютного розміру фонду оплати праці, його розмір може бути охарактеризовано відносними показниками, а саме:

- питомою вагою фонду оплати праці в поточних витратах підприємства;

- питомою вагою фонду оплати праці в доході підприємства;

- рівнем витрат на оплату праці, відсотків до товарообігу.

Аналіз значення та зміни перелічених показників порівняно з попередніми періодами дозволяє встановити важливість (пріоритетність) управління матеріальним стимулюванням персоналу стосовно інших завдань управління господарською діяльністю підприємства.

Етап 2. Аналіз складу виплат із стимулювання персоналу (структури заробітної плати). Протягом цього етапу аналізу визначають обсяги та питому вагу у складі загального обсягу фонду оплати праці -- основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат; оцінюють зміни, що відбулися протягом аналізованого періоду; аналізують співвідношення між окремими напрямками стимулювання.

Проведення цієї роботи дозволяє визначити та оцінити доцільність орієнтації системи матеріального стимулювання підприємства. Високий рівень та зростання питомої ваги основної заробітної плати свідчить про пріоритетність для підприємства таких принципів стимулювання, як гарантованість та стабільність рівня оплати праці. Зростання рівня додаткової заробітної плати (відносно основної) є результатом підвищення уваги до зростання ефективності витрат на оплату праці, принципу її «зароблюваності». Зростання розміру інших заохочувальних та компенсаційних виплат визначає орієнтування системи матеріального стимулювання на результати діяльності підприємства, перш за все, отримання прибутку та участь у ньому найманих працівників, посилення уваги до «негрошових» форм заохочення та закріплення персоналу.

Більш конкретні висновки дозволяє отримати аналіз форм стимулювання, які використовуються в межах кожного напрямку використання коштів.

Так, аналіз складу основної заробітної плати дозволяє встановити обсяги застосування (ступінь розповсюдження) окремих систем оплати праці (відрядної, погодинної, контрактної та інше).

Аналіз складу додаткової заробітної плати дозволяє визначити активність підприємства у використанні окремих інструментів стимулювання продуктивності праці - преміювання, надбавок та доплат, одноразових заохочень тощо; визначити обсяги компенсаційних виплат, що застосовуються для компенсації працівникам особливих умов праці на даному підприємстві; оцінити розміри та визначити можливі причини зростання інших виплат, що включаються до складу додаткової оплати праці (оплата щорічних та додаткових відпусток, збереження заробітної плати в передбачених законодавством випадках, здійснення витрат та придбання спеціального одягу та взуття тощо).

Аналіз складу інших заохочувальних та компенсаційних виплат дозволяє встановити, яку форму заохочення за рахунок прибутку вважати найбільш дієвою - виплату премій та інших грошових виплат, оплату акцій підприємства або участь в його викупі, надання соціальних та трудових пільг в негрошовій формі тощо. Оцінюючи доцільність вибору підприємства, слід враховувати такі фактори, як: склад персоналу підприємства, рівень основної та додаткової оплати праці, фінансове положення підприємства тощо.

Етап 3. Аналіз рівня та динаміки середньої заробітної плати. На цьому етапі роботи обчислюється рівень середньої заробітної плати в цілому по підприємству та по окремих категоріях персоналу, визначаються зміни, які відбуваються в значенні цих показників порівняно з попередніми періодами.

Для обґрунтування висновку щодо виконання заробітною платою відтворювальних функцій середня заробітна плата визначається не тільки в грошовому вимірі, а й системою відносних показників: у коефіцієнті перевищення встановленого державою рівня мінімальної заробітної платні, прожиткового мінімуму, неоподаткованого мінімуму заробітної плати.

В процесі аналізу також визначається реальна заробітна плата (шляхом коригування фактичної середньої плати на індекс зміни цін на товари та послуги) та аналізується динаміка її зміни.

Такі методичні підходи дозволяють дати більш об'єктивний висновок щодо рівня та динаміки середньої заробітної плати.

Доцільно також провести порівняння рівня середньої заробітної плати, що склався на даному торговельному підприємстві, з середньогалузевим рівнем заробітної плати та рівнем оплати праці на підприємствах-аналогах. Таке порівняння дозволяє визначити достатність витрат на стимулювання персоналу для забезпечення стабільності трудового колективу та реалізації його економічних інтересів.

Етап 4. Аналіз факторів, що обумовили зміну обсягу фонду оплати праці. Аналіз динаміки фонду оплати праці необхідно доповнити визначенням та кількісною оцінкою основних факторів, що обумовили зміну його розміру. В економічній літературі наводяться наступні фактори, що впливають на фонд оплати праці працівників підприємства (рис. 1.2).

Розглянемо характер впливу основних факторів, наведених на рис. 1.2. Передусім формування витрат на оплату праці залежить від категорії працюючих, так як оплата праці робітників найбільше підлягає впливу обсягу випуску продукції (при відрядній оплаті праці) або відпрацьованого часу (при погодинній оплаті праці); оплата праці працівників визначається за встановленим посадовим окладом і безпосередньо з обсягом випуску продукції не пов'язана.

Постійна частина фонду заробітної плати залежить від середньоспискової чисельності працівників і їх середнього заробітку за відповідний період часу.

Змінна частина витрат на оплату праці, передусім, залежить від обсягу випущеної продукції. Чим він більший, тим більша нараховується заробітна плата робітникам. Фактор обсягу продукції діє спільно зі структурним фактором, тобто зі зміною частки окремих виробів, що мають більшу або меншу трудомісткість і відповідно оплату за одиницю продукції.

Іншим фактором, що спричиняє вплив на змінну частину оплати праці робітників, є пряма оплата праці за одиницю виробу, яка залежить від трудомісткості одиниці виробу та годинної оплати праці (розцінок за вироби), що змінюються під впливом науково-технічного прогресу та покращання організації виробництва та праці. [9, с. 454]

Етап 5. Аналіз ефективності стимулювання персоналу. У ході проведення цього етапу аналізу необхідно визначити ефективність стимулювання персоналу, тобто оцінити співвідношення між обсягом витрат на оплату праці та наслідками трудових зусиль персоналу, відповісти на запитання - чи принесли зміни в рівні оплати праці необхідний економічний ефект для підприємств та його власників?

Для оцінки ефективності стимулювання персоналу прийнято визначати та порівнювати в динаміці значення таких аналітичних показників.

1. Коефіцієнт співвідношення між темпами зростання продуктивності праці та рівнем середньої заробітної плати або коефіцієнт співвідношення між темпом зростання фонду оплати праці та товарооборотом.

2. Коефіцієнт співвідношення між темпом зростання фонду оплати праці та доходами підприємства.

3. Коефіцієнт співвідношення між темпом зростання фонду оплати праці та прибутком підприємства.

4. Коефіцієнт співвідношення між темпом зростання фонду оплати праці та ринковою вартістю підприємства (його акцій).

Таким чином, для характеристики стану використання на підприємстві трудових ресурсів і виявлення резервів збільшення обсягу виробництва та підвищення рентабельності роботи треба проаналізувати такі показники, пов'язані з рухом, якістю робочої сили, її продуктивністю, а також її вартістю:

чисельність персоналу підприємства з точки зору динаміки,

категорійної структури, професійної підготовленості, плинності працівників;

використання робітниками і службовцями робочого часу, стан

трудової дисципліни;

продуктивність праці;

фонд оплати праці, динаміка середньої заробітної плати працівників і трудомісткості продукції. [12, с. 47]

Розділ ІІ. Загальна характеристика ТзОВ «Стар»

2.1 Організаційно-економічна характеристика ТзОВ «Стар» та системи його управління

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стар» створено за рішенням засновника підприємства від 01 жовтня 1999р. та згідно із Законом України «Про підприємництво» і Законом України «Про підприємства в Україні» з метою сприяння розвитку економіки України, формування ринкових відносин, отримання прибутку та реалізації на його основі економічних та соціальних інтересів власника та трудового колективу і зареєстроване виконкомом Житомирської міської Ради 27.10.1999р. за №347-ЖОЮ.

Підприємство є юридичною особою і діє на основі повного господарського рахунку, самофінансування і самоокупності та відповідно до чинного законодавства України та Статуту підприємства, самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку.

Підприємство має самостійний баланс, розрахункові та валютні рахунки в банках м. Житомира, здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном згідно з метою своєї діяльності і призначенням майна. В господарській діяльності в разі недостатності власних обігових коштів користується кредитами банків та інших кредиторів.

Інших юридичних осіб у своєму складі ТзОВ «Стар» не має.

ТзОВ «Стар» взяте на облік платника податків в Житомирській об'єднаній державній податковій інспекції 05.11.1999р. (довідка №5823), платником податку на додану вартість (свідоцтво № 09633397, індивідуальний податковий номер 306207806253, НВ №345801).

Підприємство керується у своїй діяльності чинним законодавством, положеннями Статуту, а також внутрішніми локальними нормативними актами.

Предметом діяльності є виробництво та оптова торгівля товарами народного споживання, продуктами харчування, посередницька діяльність, торгівельно-закупівельна діяльність з фізичними та юридичними особами з приводу придбання та реалізації товарів народного споживання, продуктів харчування, тощо, проведення зовнішньоекономічної діяльності. Реалізація товарів здійснюється за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі в порядку, передбаченому законодавством України про ціни та ціноутворення.

Майно підприємства становлять оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Управління підприємством здійснюється на основі поєднання прав власника щодо господарського використання майна і принципів самоврядування трудового колективу. Керівником підприємства є директор, найманий власником для виконання функцій керівництва, що представляє інтереси ТзОВ «Стар» в інших підприємствах, організаціях та державних органах, укладає договори, здійснює наймання і звільнення персоналу, розпоряджається майном і грошовими коштами підприємства в інтересах підприємства, здійснює інші дії з оперативного керівництва, обмежені умовами контракту, що укладено між власником та керівником.

Загальна структура підприємства включає в себе:

адмінвідділ, який здійснює загальне керівництво, укладає договори, відповідає за фінансову дисципліну підприємства,тощо;

економічна служба, яка здійснює оперативний та бухгалтерський облік,складає статистичну звітність, здійснює економічний аналіз результатів діяльності;

відділ збуту, який веде роботу з постачальниками та покупцями, регулює ціну та обсяги постачання і продажу товарів, веде аналітичну роботу по вивченню і аналізу ринку аналогічної продукції;

митна служба, яка забезпечує роботу з митницею по оформленню всіх документів по імпортним вантажам, здійснює контроль за митними платежами, відслідковує зміни в митному законодавстві, яким керується в своїй роботі.

Штатним розкладом підприємства затверджено 3 штатних одиниці з затвердженим місячним фондом оплати праці.

З початку діяльності згідно чинного законодавства підприємство зареєстровано у:

- фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (реєстраційний № 0609001591);

- Корольовському відділенні Пенсійного фонду України (реєстраційний № 2802-3028);

- Житомирському міському центрі зайнятості (реєстраційний № 2802191);

- фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (реєстраційний № 2343).

Сплата обов'язкових внесків здійснюється одночасно з виплатою заробітної плати працівників.

Підприємство веде облік результатів своєї діяльності, які відображаються в щоквартальних та річних бухгалтерських, податкових та статистичних звітах.

2.2 Особливості технологічного процесу та їх вплив на організацію аналітичних досліджень на ТзОВ «Стар»

З початку існування підприємство займається виробництвом та реалізацією рибної продукції. Це є основним видом діяльності даного підприємства. Починаючи з 2003 року ТзОВ «Стар» розпочало діяльність у сфері зовнішньоекономічної діяльності і на даний час є імпортером риби на Україну.

При цьому закуплену за кордоном морожену рибу, на підприємстві коптять, солять, маринують та виробляють пресерви та консерви, а також копчену та солену рибу запаковують в вакуумні упаковки для подальшої реалізації.

На підприємстві установлено сучасне устаткування для соління, коптіння риби. Налагоджені конвеєри для виготовлення пресервованої та консервованої риби. Є вакуумні станки з великою площею робочого стола.

Також підприємство імпортовану морожену рибу продає без переробки на вітчизняному ринку.

Рибна продукція, що закуповується підприємством за імпортними контрактами у АТ «Каякс фішекспорт» (Естонія) та ТОВ «ВРХЛ» (Естонія), - конкурентоспроможний товар на вітчизняному ринку, оскільки має помірні ціни і високу якість, тому повністю відповідає та задовольняє попит внутрішнього споживчого ринку.

Основні споживачі даного товару - вітчизняні оптові підприємства по збуту рибної продукції, що працюють з ТзОВ «Стар» за договорами купівлі-продажу, а також дрібнооптові споживачі - за разовими угодами.

Основними конкурентами в регіоні по роботі з аналогічним товаром є фірми «Аріс», «Скандінавія», «Самфіш».

Аналізом фінансового стану займаються не тільки керівники і відповідні служби підприємства, але і його засновники, інвестори з метою вивчення ефективності використання ресурсів, банки для оцінки умов кредитування і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного одержання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходження коштів у бюджет. Відповідно до цього аналіз який проводиться на підприємстві поділяється на внутрішній і зовнішній.

Внутрішній аналіз - проводиться службами підприємства і його результати використовуються для планування, контролю і прогнозування фінансового стану. Його ціль - установити планомірне надходження коштів і розмістити власні і позикові кошти таким чином, щоб забезпечити нормальне функціонування підприємства, одержання максимуму прибутку і виключення банкрутства.

Зовнішній аналіз - здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних і фінансових ресурсів, що контролюють підприємство, на основі звітності, що публікується. Його ціль - установити можливість вигідного вкласти кошти, щоб забезпечити максимум прибутку і виключити ризик утрати.

2.3 Основні показники діяльності ТзОВ «Стар» та їх оцінка

Для оцінки господарської діяльності ТзОВ «Стар» в таблиці 2.1. приведемо основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки діяльності. В ході аналіз визначимо абсолютні та відносні відхилення, виявимо вплив можливих факторів на ці відхилення. Дані приведені на основі показників фінансової звітності Ф.1 «Баланс», Ф. 2 «Звіт про фінансові результати» [Додаток].

Таблиця 2.1.

Основні показники господарської діяльності ТзОВ «Стар»,2006 - 2008 р.

Показники

Одиниці виміру

2006 р.

2007 р.

2008 р.

Відхилення 2008 року

2006 р.

2007 р.

+/-

%

+/-

%

Обсяг виробництва

тис.грн.

1221,1

1452,2

1655,5

+434,4

+35,57

+203,3

+14,0

Обсяг реалізації

тис.грн.

1425,3

1524,3

1845,2

+419,9

+29,46

+320,9

+21,05

Виручка

тис.грн.

1652,5

1834,6

2330,6

+678,4

+41,03

+496,0

+27,03

Чистий дохід

тис.грн.

1377,1

1528,8

1942,2

+565,1

+41,03

+413,4

+27,04

Валовий прибуток

тис.грн.

834,9

783,5

997,0

+162,1

+19,41

+213,5

+27,25

Чистий прибуток

тис.грн.

452,1

610,4

765,2

+313,1

+69,25

+154,8

+25,36

Собівартість реалізованої продукції

тис.грн.

542,2

745,3

945,2

+403,0

+74,33

+199,9

+26,82

Середньоспискова чисельність працівників

чол.

82

93

91

+9

+10,97

-2

-2,15

Середньорічна вартість основних засобів

тис.грн.

1345,2

1654,2

1791,1

+445,9

+33,15

+136,9

+8,27

Фондовіддача

коеф.

1,02

0,92

1,08

+0,06

-

+0,16

-

Фондомісткість

коеф.

0,98

1,08

0,92

-0,06

-

-0,16

-

Фондоозброєність

коеф.

16,4

17,79

19,68

+3,28

-

+1,89

-

Рентабельність продукції

%

153,98

105,12

105,48

-48,5

-

+0,36

-

Рентабельність продажу

%

60,63

51,25

51,33

-9,3

-

+0,08

-

Рентабельність власного капіталу

%

15,25

19,42

22,89

+7,64

-

+3,47

-

Продуктивність праці

коеф.

16,79

16,44

21,34

+4,55

-

+4,9

-

Отже, показники діяльності підприємства за проведеними розрахунками мають тенденцію до покращення. Обсяги виробництва та реалізації зросли. Обсяги виробництва в 2008 році в порівнянні з 2006 роком зросли на 434,4 тис.грн. (35,57 %), в порівнянні з 2007 роком на 203,3 тис.грн. (14 %). Обсяги реалізації зросли в 2008 році в порівнянні з 2006 роком зросли на 419,9 тис.грн. (29,46 %), в порівнянні з 2007 роком на 320,9 тис.грн. (21,05 %). Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг зросла в 2008 році в порівнянні з 2006 роком на 678,4 тис.грн. (41,03 %), в порівнянні з 2007 роком на 496 тис.грн. (27,03 %).

Фондовіддача в 2008 році зросла в порівнянні з 2006 роком на 0,06 пунктів, в порівнянні з 2007 роком на 0,16 пунктів. Це є позитивною тенденцією, так як основні засоби стали приносити більше чистого доходу. Основним фактором даного зростання є ріст показника чистого доходу підприємства. В 2008 році в порівнянні з 2006 роком він зріс на 565,1 тис.грн. (41,03 %), в порівнянні з 2007 роком на 413,4 тис.грн. (27,04 %).

Фондомісткість відповідно зменшилась, в 2008 році в порівнянні з 2006 роком на 0,06 пунктів, в порівнянні з 2007 роком на 0,16 пунктів. Це теж є позитивною тенденцією, так як для отримання чистого доходу потрібно стало менше використання основних засобів. Основним фактором є зростання чистого прибутку. А також перевищення темпів зростання чистого прибутку над темпами зростання середньорічної вартості основних засобів. Середньорічна вартість основних засобів в 2008 році в порівнянні з 2006 роком зросла на 445,9 тис.грн. (33,15 %), в порівнянні з 2007 роком на 136,9 тис.грн. (8,27%).

Фондоозброєність на підприємстві за три роки зросла. В 2008 році в порівнянні з 2006 роком на 3,28 пункти, в порівнянні з 2007 роком на 1,89 пункти. Отже, один працівник підприємства тепер може обслуговувати більшу кількість (у вартісному вираженні) основних засобів. Причиною цього є установлення на підприємстві більш дорогого та удосконаленого устаткування, яке не потребує великої кількості робітників для обслуговування. При цьому бачимо, що середньоспискова чисельність працівників в 2008 році дещо знизилась.

Продуктивність праці на ТзОВ «Стар» зросла в 2008 році в порівнянні з 2006 роком на 4,55 пункти,в порівнянні з 2007 роком на 4,9 пункти. Це є позитивним явищем. Основним фактором, який на це впливає, являється збільшення чистого доходу підприємства, також дещо знизилась середньоспискова чисельність працівників.

Показники рентабельності підприємства в 2008 році в порівнянні з 2006 роком дещо погіршились, але порівняно з 2007 роком вони покращились.

Так, рентабельність продукції в 2008 році в порівнянні з 2006 роком знизилась на 48,5 пунктів, а в порівнянні з 2007 роком зросла на 0,36 пунктів. Основним фактором даного зростання є деяке перевищення темпів зростання валового прибутку над темпами зростання собівартості продукції, робіт та послуг.

Рентабельність продажу в 2008 році в порівнянні з 2006 роком знизилась на 9,3 пункти, в порівнянні з 2007 роком зросла на 0,08 пункти. Основним чинником даного явища є деяке перевищення темпів зростання валового прибутку в порівнянні з темпами зростання чистого доходу від реалізації підприємства.

Рентабельність власного капіталу зросла в 2008 році в порівняні з 2006 роком на 7,64 пункти, в порівнянні з 2007 роком на 3,47 пункти. На це вплинуло перевищення темпів зростання чистого прибутку підприємства над темпами зростання власного капіталу.

Розділ ІІІ. Аналіз формування та використання фонду оплати праці на ТзОВ «Стар»

3.1 Аналіз загального обсягу, структури та динаміки фонду оплати праці на ТзОВ «Стар»

Розпочинаючи аналіз використання фонду заробітної плати, в першу чергу потрібно розрахувати абсолютне та відносне відхилення фактичної його величини від планової.

Абсолютне відхилення визначається шляхом порівняння фактично використаних засобів на оплату праці із плановим фондом зарплати в цілому по підприємству, виробничим підрозділам і категоріям працівників:

Однак при цьому потрібно враховувати, що абсолютне відхилення саме по собі не характеризує використання фонду зарплати, тому що цей показник визначається без врахування ступеню виконання плану по виробництву продукції [19, с.224].

Відносне відхилення розраховується як різниця між фактично нарахованою сумою заробітної плати та плановим фондом, скоректованим на темп зростання (зниження) обсягу виробництва. При цьому потрібно мати на увазі, що коректується тільки перемінна частина фонду заробітної плати, котра змінюється пропорційно обсягу виробництва продукції. Це зарплата робітникам за відрядними розцінками, премії робітникам та управлінському персоналу за виробничі результати та сума відпускних, що відповідає частині перемінної зарплати.

Постійна частина оплати праці не змінюється при збільшенні або зменшенні обсягу виробництва (зарплата робітникам по тарифним ставкам, зарплата службовцям за окладами, усі види доплат, оплата праці робітників будівельних бригад, соціальної сфери, сума відпускних):

, де

- відносне відхилення фонду заробітної плати; - фонд заробітної плати фактичний; - фонд заробітної плати базовий, скоригований на фактичний темп зміни обсягу виробництва; та - відповідно змінна та постійна сума базового фонду заробітної плати; В деяких джерелах замість , використовується - коефіцієнт виконання плану (при використанні планових показників замість базисних). - темп зростання (зниження) обсягу виробництва.[9, с. 453]

Далі нам необхідно розрахувати абсолютне та відносне відхилення розміру фонду заробітної плати 2008 року від 2006 та 2007 років на ТзОВ «Стар». Дані для розрахунку оформимо у вигляді таблиці (табл. 3.1).

Таблиця 3.1.

Показники для аналізу фонду оплати праці на ТзОВ «Стар»

Показники

2006 р.

2007 р.

2008 р.

Фонд оплати праці, тис.грн. в т.ч.:

674,5

828,4

964,4

- змінна частина;

452,2

602,1

719,2

- постійна частина.

222,3

226,3

245,2

Обсяг виробництва, тис.грн.

1 221,1

1 452,2

1 655,5

Таким чином, були визначені показники аналізу фонду заробітної плати. Розраховуємо темп зростання (зниження) обсягу виробництва. Він складає:

або 118,92 %;

або 113,10 %.

Розрахуємо абсолютне та відносне відхилення по фонду оплати праці:

;

.

;

.

Таким чином, були розраховані абсолютне та відносне відхилення по фонду оплати праці. Результати свідчать про те, що на ТзОВ «Стар» є наявна перевитрата у використанні фонду заробітної плати в 2007 році у розмірі 68,5 тис.грн. та в 2008 році у розмірі 51,7 тис.грн.

Наведемо в графічному вигляді показники фонду оплати праці та обсягів виробництва за чотири роки (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Динаміка ФОП та обсягів виробництва за 2006 - 2008 роки на ТзОВ «Стар»

Отже, бачимо, що зі зростанням обсягів виробництва фонд оплати праці теж зростає. Фактором, який впливає на це зростання є збільшення фонду оплати праці робітників, які отримують заробітну плату відповідно до свого виробітку, тобто змінного фонду оплати праці. Цю тенденцію можна прослідкувати на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Динаміка постійного та змінного ФОП за 2006 - 2008 роки на ТзОВ «Стар»

Також дослідимо зміну фонду оплати праці в динаміці за чотири роки діяльності (табл. 3.2).

Таблиця 3.2.

Аналіз динаміки фонду оплати праці на ТзОВ «Стар»

Роки

ФОП, тис.грн.

Абсолютний приріст, тис.грн.

Темп зростання, %

Темп приросту, %

Абсолютне значення 1% приросту, тис.грн.

баз.

ланц.

баз.

ланц.

баз.

ланц.

2005

645,2

-

-

-

-

-

-

-

2006

674,5

+2,3

+2,3

104,54

104,54

+4,54

+4,54

6,4

2007

828,4

+183,2

+153,9

128,40

122,82

+28,40

+22,82

6,7

2008

964,4

+319,2

+136,0

149,47

116,42

+49,47

+16,42

8,3

Отже, за чотири роки діяльності на підприємстві розмір фонду оплати праці має стійку тенденцію до зростання. Так найбільший абсолютний приріст спостерігається в 2008 році в порівнянні з базисним 2005 роком - 319,2 тис.грн., а найменший темп приросту становить 2,3 тис.грн. в 2006 році в порівнянні з 2005 роком. Темпи приросту за всі роки мають додатне значення, так, найбільший темп приросту спостерігається в 2008 році в порівнянні з 2005 роком і становить 49,47 %, найменший темп приросту - 4,54 % в 2006 році порівняно до попереднього 2005 року. Відповідно зі збільшенням темпів приросту зростає абсолютне значення 1 % приросту, яке в 2008 році є найбільшим - 8,3 тис.грн.

Фонд оплати праці - основний економічний показник з оплати праці, що широко використовується у господарській практиці, статистичній звітності, аналізі. Він включає в себе основну і додаткову заробітну плату персоналу підприємства, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (крім тих, які у законодавчо встановленому порядку до фонду оплати праці не входять, наприклад допомога з тимчасової непрацездатності, вихідна допомога та деякі інші) [1, с.409].

Отже, необхідно проаналізувати склад і структуру фонду оплати праці ТзОВ «Стар» (табл. 3.3). Цей аналіз полягає у визначенні питомої ваги кожного виду доплат у загальному фонді оплати праці та відхилення пунктів структури.

Таблиця 3.3.

Аналіз структури та складу фонду оплати праці на ТзОВ «Стар»

Показники

2007 р.

2008 р.

Відхилення

Сума, тис.грн.

Питома вага, %

Сума, тис.грн.

Питома вага, %

+ / -

%

пунктів структури

1.Фонд основної заробітної плати, всього

675,2

81,50

795,8

82,52

+120,6

+17,86

+1,02

2.Фонд додаткової заробітної плати, всього. в т.ч.:

142,3

17,18

156,3

16,21

+14,0

+9,84

-0,97

- премії та винагороди, що носять систематичний характер

56,3

6,80

63,2

6,55

+6,9

+12,25

-0,25

- виплати в порядку компенсації втрати заробітної плати внаслідок зростання споживчих цін

12,1

1,46

13,4

1,39

+1,3

+10,74

-0,07

3.Заохочувальні та компенсаційні виплати, всього. в т.ч.:

10,9

1,32

12,3

1,27

+1,4

+12,84

-0,05

- соціальні пільги, що носять індивідуальний характер

1,1

0,13

1,5

0,16

+0,4

+36,36

+0,03

Фонд оплати праці

828,4

100,00

964,4

100,00

+136,0

+16,42

-

Отже, в ході проведеного аналізу структури фонду оплати праці підприємства за 2007 та 2008 роки бачимо, що фонд оплати праці зріс в цілому та за складовими. Причому за всіма складовими відбулось збільшення за абсолютними та відносними відхиленнями. Найбільше в абсолютному вираженні зріс фонд основної заробітної плати на 120,6 тис.грн., найменше - заохочувальні та компенсаційні виплати - на 0,4 тис.грн.. У відносному вираженні найбільше зростання спостерігається по заохочувальним та компенсаційним виплатам - на 36,36 %, найменше зріс фонд додаткової заробітної плати - 9,84 %.

Розглянемо структуру фонду оплати праці в графічному зображенні:

Рис. 3.3. Структура фонду оплати праці 2007, 2008 роки на ТзОВ «Стар»

В структурі фонду оплати праці підприємства теж відбулись деякі зміни. Так найбільше збільшилась частка фонду основної заробітної плати на 1,02 пункти структури, найбільше зменшилась питома вага фонду додаткової заробітної плати на 0,97 пункти структури.

3.2 Аналіз факторів, що обумовили зміну обсягу фонду оплати праці на ТзОВ «Стар»

Аналіз динаміки фонду оплати праці необхідно доповнити визначенням та кількісною оцінкою основних факторів, що обумовили зміну його розміру. Як вже зазначалось в цій роботі в першому розділі основними факторами, які впливають на розмір фонду оплати праці є: категорія працюючих (відрядна, погодинна); постійна частина фонду заробітної плати залежить від середньоспискової чисельності працівників і їх середнього заробітку за відповідний період часу; змінна частина витрат на оплату праці, передусім, залежить від обсягу випущеної продукції тощо.

Отже, проведемо факторний аналіз фонду оплати праці на ТзОВ «Стар».

Таблиця 3.4.

Вихідні дані для аналізу фонду оплату праці ТзОВ «Стар»

№ з/п

Види оплат

Одиниця виміру

Оплата праці

2007 р.

2008 р.

відхилення

+ /-

%

1

Змінна частина заробітної плати робітників без оплати відпусток:

тис.грн.

349,4

471,2

+121,8

+34,86

1.1

відрядні розцінки

тис.грн.

317,2

438,1

+120,9

+38,11

1.2

премія за виробничі результати

тис.грн.

32,2

33,1

+0,9

+2,79

2

Постійна частина оплати праці

тис.грн.

131,4

160,7

+29,3

+22,30

2.1

оплата праці за тарифними ставками

тис.грн.

126,8

156,0

+29,2

+23,03

2.2

всі види доплат, в тому числі доплати за надурочний час

тис.грн.

3,2

3,5

+0,3

+9,37

2.3

інші види оплат, в тому числі оплата простоїв

тис.грн.

1,4

1,2

-0,2

-14,28

3

Заробітна плата робітників без відпускних

тис.грн.

480,8

631,9

+151,1

+31,43

4

Питома вага змінної частини

%

72,68

74,57

+1,89

-

5

Розподіл відпускних:

5.1

що відносяться до змінної частини

тис.грн.

140,5

151,60

+11,1

+7,9

5.2

що відносяться до постійної частини

тис.грн.

52,8

51,7

-1,1

-2,08

5.3

Всього оплата відпусток

тис.грн.

193,3

203,3

+10,0

+5,17

6

Всього заробітна плата робітників з відпускними

тис.грн.

674,1

835,2

+161,1

+23,90

6.1

змінна частина

тис.грн.

489,9

622,8

+132,9

+27,13

6.2

постійна частина

тис.грн.

184,2

212,4

+28,2

+15,31

7

Заробітна плата службовців

тис.грн.

109,0

82,3

-26,7

-24,50

7.1

оплата за окладами

тис.грн.

85,5

54,9

-30,6

-35,79

7.2

оплата відпусток

тис.грн.

15,3

18,2

+2,9

+18,95

7.3

премії

тис.грн.

5,9

7,3

+1,4

+23,73

7.4

доплати і надбавки

тис.грн.

2,3

1,9

-0,4

-17,39

8

Оплата праці робітників неосновної діяльності

тис.грн.

45,3

46,9

+1,6

+3,53

9

Всього витрат на заробітну плату по підприємству

тис.грн.

828,4

964,4

+136,0

+16,42

10

Чисельність службовців

чол.

10

8

- 2

-20,00

За даними табл. 3.4 можна зробити висновок, що фонд оплати праці у 2008 році збільшився на 16,42 % або на 136 тис.грн.. При цьому його змінна частина збільшилася на 27,13 % або на 132,9 тис.грн., а постійна частина - на 15,31 %, що склало 28,2 тис.грн..

Проведемо аналіз змінної частини фонду заробітної плати за рахунок:

- зміни обсягу виробництва:

де - змінна частина фонду заробітної плати; ОВ - обсяг виробництва.

- зміни прямої оплати праці за одиницю продукції:

З проведених розрахунків можна зробити висновок, що фонд змінної заробітної оплати у 2008 році збільшився на 136 тис.грн. в порівнянні з минулим 2007 роком.

Найбільший вплив на збільшення змінної частини фонду заробітної плати здійснила зміна обсягу виробництва, що призвела до збільшення змінної частини фонду заробітної плати на 70,8 тис.грн.; за рахунок збільшення прямої оплати праці за одиницю продукції - на 65,2 тис.грн..

Проведемо аналіз фонду заробітної плати службовців () за даними таблиці 3.4.

,

де О - оплата за окладами; В - оплата відпусток; П - премії; Н - доплати і надбавки.

,

де Ср - середньорічна заробітна плата.

Визначимо зміну оплати за окладами за рахунок:

- чисельності службовців:

- середньорічної заробітної плати службовців:

Загальна зміна становить:

З проведеного розрахунку можна зробити висновок, що фонд заробітної плати службовців у 2008 році зменшився на 30,6 тис.грн. у порівнянні з 2007 роком або на 35,79 %.

На зміну фонду заробітної плати службовців вплинули наступні фактори: зменшення чисельності службовців на два чоловіки призвело до зменшення фонду заробітної плати на 17,1 тис.грн.; при цьому за рахунок зменшення середньорічної заробітної плати службовців фонд заробітної плати зменшився на 13,5 тис.грн., збільшення оплати відпусток - на 2,9 тис.грн., збільшення премій - на 1,4 тис.грн., зменшення доплат і надбавок - на 0,4 тис.грн. Найбільший вплив на фонд заробітної плати службовців мало зменшення числа службовців.

3.3 Аналіз ефективності стимулювання персоналу на ТзОВ «Стар»


Подобные документы

 • Історичні аспекти розвитку пенсійної системи, передумови та мета створення Пенсійного фонду. Аналіз діяльності, формування та використання коштів Пенсійного фонду в Україні. Управління Пенсійним фондом, його пріоритетні напрямки та шляхи удосконалення.

  курсовая работа [373,8 K], добавлен 15.03.2011

 • Теоретичні аспекти витрат підприємства, їх структура та класифікація. Фінансові результати діяльності підприємства та фактори, що на них впливають. Аналіз витрат та фінансових результатів, динаміки доходів. Проблеми управління витратами підприємств.

  курсовая работа [94,3 K], добавлен 08.02.2010

 • Інформаційне забезпечення аналізу прибутку підприємства. Методи оцінки його формування та використання. Автоматизована система управління формуванням доходів підприємства. Модель оптимізації використання чистого прибутку від продажів "Фокстрот-Харків".

  курсовая работа [160,8 K], добавлен 09.07.2014

 • Теоретичні аспекти та принципи і порядок формування прибутку і його використання на сучасному підприємстві, що займається виробництвом. Економічна сутність прибутку, що є результатом діяльності підприємства і показником, який визначає її ефективність.

  статья [84,8 K], добавлен 07.08.2017

 • Характеристика основних показників виробничої діяльності підприємства та фінансового стану підприємства за основними показниками. Організація бухгалтерського обліку. Ревізія і контроль на підприємстві. Аналіз трудових ресурсів та фонду оплати праці.

  отчет по практике [85,4 K], добавлен 17.03.2011

 • Сутність власного капіталу, його функції та складові, методики аналізу. Стан фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства. Фактори впливу на ефективність використання власного капіталу, рекомендації щодо оптимізації його формування.

  дипломная работа [2,0 M], добавлен 07.12.2010

 • Призначення фінансових ресурсів у фінансово-господарській діяльності підприємства, їх формування та показники ефективності використання. Аналіз формування та використання фінансових ресурсів ДПТД "Нікітський сад", шляхи удосконалення системи управління.

  дипломная работа [752,9 K], добавлен 09.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.