Капітал підприємства

Поняття капіталу підприємства як економічної категорії. Аналіз системи управління капіталом на підприємствах різних організаційно-правових форм. Оцінка економічної ефективності заходів удосконалення системи управління фінансами. Організація охорони праці.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 14.09.2014
Размер файла 1,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

6. Коефіцієнти оцінки ліквідності й платоспроможності характеризують здатність підприємства своєчасно розраховуватися за своїми поточними фінансовими зобов'язаннями за рахунок оборотних активів різного рівня ліквідності. Проведення такої оцінки потребує попереднього групування оборотних активів підприємства за рівнем ліквідності:

Ліквідні -- всі оборотні активи;

Швидколіквідні -- оборотні активи без урахування суми всіх запасів;

Готові засоби платежу -- сума грошових коштів і поточних фінансових інвестицій.

Для проведення оцінки ліквідності і платоспроможності в процесі фінансового аналізу використовують наступні показники:

а) коефіцієнт абсолютної ліквідності, показує в якій мірі всі поточні зобов'язання підприємства забезпечені готовими засобами платежу, які воно має в наявності на певну дату:

(1.31)

де Кал - коефіцієнт абсолютної ліквідності;

ГК - грошові кошти;

ПФІ - поточні фінансові інвестиції;

ПЗ - поточні зобов'язання;

б) Загальний коефіцієнт покриття показує в якій мірі вся заборгованість по поточних фінансових зобов'язаннях може бути погашена за рахунок усіх його поточних (оборотних) активів:

(1.32)

де Кзп - загальний коефіцієнт покриття;

ОА - оборотні активи;

ПЗ - поточні зобов'язання;

в) Загальний коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості характеризує загальне співвідношення розрахунків за цими видами заборгованості підприємства:

(1.33)

де Кскд - загальний коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості;

ДЗ - дебіторська заборгованість;

КЗ - кредиторська заборгованість.

7. Коефіцієнт фінансового левереджу (коефіцієнт фінансування) дозволяє встановити, яка сума позикових коштів залучена підприємством на одиницю власного капіталу. Фінансовий левередж вимірює ефект, який полягає у підвищенні рентабельності власного капіталу за допомогою збільшення частки позикового капіталу в його загальній сумі. Для розрахунку ефекту фінансового левереджу використовують формулу:

(1.34)

де ЕФЛ - ефект фінансового левереджу, що полягає в прирості рентабельності власного капіталу, %;

СПП - ставка податку на прибуток;

КВРа - коефіцієнт валової рентабельності активів;

ПК - сума позикового капіталу;

ВК - сума власного капіталу.

Знання механізму впливу фінансового левереджу на рівень прибутковості власного капіталу і рівень фінансового ризику дозволяє цілеспрямовано управляти як вартістю, так і структурою капіталу підприємства.

8. Основною з найважливіших передумов ефективного управління капіталом підприємства є оцінка його вартості.

Вартість капіталу являє собою ціну, яку підприємство платить за його залучення з різних джерел. Витрати на залучення капіталу або витрати на капітал - це сума постійних виплат, яку повинна здійснювати фірма власникам капіталу (інвесторам, кредиторам) з урахуванням суми залученого капіталу.

1. Вартість капіталу підприємства слугує мірою прибутковості операційної діяльності. Оскільки вартість капіталу характеризує частину прибутку, який повинен бути виплачений за використання сформованого або залученого нового капіталу для забезпечення випуску та реалізації продукції, цей показник виступає мінімальною нормою формування операційного прибутку підприємства, нижньою межею при плануванні його розмірів.

2. Вартість капіталу підприємства є базовим показником формування ефективності фінансового інвестування. Цей показник дозволяє оцінити не тільки реальну ринкову вартість або доходність окремих інструментів фінансового інвестування, але й сформувати найбільш ефективні напрямки й види цього інвестування на попередній стадії формування інвестиційного портфеля. І, звичайно, цей показник служить мірою оцінки прибутковості сформованого інвестиційного портфеля в цілому.

3. Показник вартості капіталу в розрізі окремих його елементів використовується у процесі управління структурою цього капіталу на основі механізму фінансового левереджу. Мистецтво використання фінансового левереджу полягає у формуванні найвищого його диференціалу, однією з складових якого є вартість позикового капіталу. Мінімізація цієї складової забезпечується у процесі оцінки вартості капіталу, який залучається з різних позикових джерел, і формування відповідної структури джерел його використання підприємством.

4. Рівень вартості капіталу підприємства є найважливішим вимірником рівня ринкової вартості цього підприємства. Зниження рівня вартості капіталу призводить до відповідного зростання ринкової вартості підприємства й навпаки. Таким чином, управління вартістю капіталу є одним із самостійних напрямків підвищення ринкової вартості підприємства, що є однією з цілей управління його прибутком.

Підводячи підсумки треба підкреслити, що існує багато підходів до удосконаленя системи управління капіталом на підприємстві. Капітал підприємства представляє собою грошові кошти що знаходяться в розпорядженні підприємства та призначені для покриття потреб у забезпеченні процесу його функціонування. Капітал в залежності від джерел залучення поділяється на власний та позиковий які в свою чергу мають свої особливості переваги та недоліки що здійснюють певний вплив на процес функціонування підприємства. Під структурою капіталу розуміють співвідношення власних та позикових коштів які підприємство використовує в процесі господарської діяльності.

Розділ 2. Аналіз системи управління капіталом на підприємствах різних організаційно-правових форм

2.1 Аналіз фінансово-госоподарської діяльності підприємств

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Відповідно до теми магістерської роботи, дослідження фінансового стану підприємств проведемо через призму капіталу, оскільки саме капітал забезпечує фінансову стійкість підприємства, а отже є основою його діяльності.

З метою найбільш глибокого вивчення особливостей системи управління капіталом на вітчизняних підприємствах для аналізу у нашому дослідженні були обрані чотири підприємства різних організаційно-правових форм: ДП ПАТ "Київський завод "Радар", ПрАТ "Київфундаментбуд", ПАТ "Фармак", ТОВ "Форум 2000".

ПАТ "Київський завод "Радар" - одне з передових підприємств України, що спеціалізується на виробництві сучасного радіоелектронного і радіолокаційного обладнання для літаків і вертольотів. Завод був створений в 1930 році і став одним з перших заводів авіаційного приладобудування в Україні. Завод відомий, як виробник перших у СРСР літакових радіолокаторів ПСБН, радіолокаційних головок самонаведення для авіаційних ракет класу "повітря-повітря", а також складних і особливо складних радіолокаційних комплексів для літаків і вертольотів, що випускаються авіаційними підприємствами Харкова, Києва, Казані, Ульяновська, Новосибірська , Ташкента, Кумертау та інших міст.

У даний час завод здійснює виробництво та ремонт метеонавігаційних РЛС "Буран-А" (для літаків АН-140, АН-148, АН-74ТК-300, БЕ-200, ІЛ-114), бортовий навігаційно-посадкової апаратури "Курс-93М "(для АН-140, МІГ-29, МІ-8), МНРЛС-85,?Гроза?, ?Буран ? (для літаків ТУ, АН, ІЛ різних типів), головок самонаведення 9Б 1101К (для ракет Р27Р1"повітря-повітря"), прицільно-навігаційних комплексів ПНС-24М (для СУ-24)," Восьминіг "(для КА-27, КА-28), систем держрозпізнавання 6231Р (для СУ-27, МІГ-29).

ПрАТ "Київфундаментбуд", було засноване в 1962 році і вже більше 50 років функціонує як найбільше підприємство з будівництва очисних споруд, яке свого часу було субпідрядною організацією в системі Мінпромбуду України.

На сьогоднішній день основна діяльність ПрАТ "Київфундаментбуд" зводиться до виконання таких будівельно-монтажних робіт, як:

- статичні та динамічні випробування паль;

- улаштування буроін'єкційних та буронабивних паль;

- заглиблення залізобетонних паль;

- улаштування кріплень з шпунта ударним і вібраційним методами;

- будівництво очисних споруд;

- будівництво каналізаційних насосних станцій;

- будівництво споруд методом "стіна в грунті";

- будівництво залізобетонних резервуарів для води ємністю від 100 до 20000 куб. м..

За кращі будинки та комплекси житлово-цивільного і промислового призначення, збудовані в Україні, ПрАТ "Київфундаментбуд" було затверджено колективним членом Академії будівництва України, а у 2005 році нагороджено Почесним дипломом "Краще підприємство України".

ПАТ "Фармак" - провідна українська фармацевтична компанія, створена в 1925 р., яка забезпечує 15,9% обсягу виробництва лікарських засобів в Україні. На сьогоднішній день підприємство випускає понад 170 найменувань лікарських препаратів.

Серед стратегічних препаратів компанії можна відзначити такі як: Амізон, Антраль, Барбовал, Валідол, Діазолін, Корвалол, Ламікон, Риназолін, Нафтізін, Хондрасил та інші.

Нові лікарські засоби ПАТ "Фармак" випускаються на базі сучасних технологій і досягнень у галузі фармакології та медицини. На підприємстві впроваджуються новітні технології, проводиться технічне переоснащення і модернізація виробничих потужностей відповідно з правилами належної виробничої практики лікарських засобів GMP.

Понад 21% виготовленої продукції ПАТ "Фармак" експортується в 26 країн Європи, СНД, США і Південно-Східної Азії. Компанія "Фармак" є учасником національних конкурсів якості і за останні роки отримала ряд нагород і сертифікатів. Зокрема, компанія ПАТ "Фармак" стала єдиним представником фармацевтичної індустрії країн-членів СНД на престижній Міжнародній виставці фармацевтичних інгредієнтів та допоміжних продуктів "СPHI Worldwide" (2003 р.) у Франкфурті.

ТОВ "Форум 2000" створено як товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю і зареєстроване Мінською Районною Державною Адмiнiстрацiєю м. Київ 19 березня 2001 року. Підприємство здійснює оптову та роздрібну торгівлю технікою, побутовою технікою, будiвельно-оздоблювальними матерiалами.

ТОВ "Форум 2000" пропонує широкий вибір матеріалів для реклами, поліграфії та будівництва:

- плівка ORACAL для реклами і поліграфії, різноманіття кольорів, діапазонів використання;

- плівки та папір для цифрового широкоформатного друку, ламінації та монтажу зображень;

- голографічні та світловідбиваючі плівки компанії "LG Chem";

- ПВХ-плівки товщиною від 0,2 мм для виготовлення POS-продукції та друку;

- пластмасові листи стіролакрілонітрила (SAN) прозорі та молочні, товщиною від 1 мм;

- прозорий антибліковий та декоративний полістирол (PS) товщиною від 1 мм;

- РЕТ-плівки та листи прозорі, товщиною від 0,5 мм для демонстраційних фондів, стендів, торгівельного обладнання, упаковки;

- листовий та сотовий поліпропілен для реклами, друку, упаковки;

- банерні тканини для оформлення фасадів, фестивалів, шоу, світлової реклами;

- вінілові тентові та гоночні тканини для виготовлення тентів;

- штучний мармур Hi-MACS для кухонних та барних меблів, ванних кімнат, підвіконня, облицювання стін;

- алюмінієві профілі.

- клеї та поліролі.

ТОВ "Форум 2000" є членом Європейської Асоціації Дистриб'юторів Пластиків - EPDA (European plastics distributors association). Європейська Асоціація Дистриб'юторів Пластиків була створена в 1975 році і сьогодні в ній представлені майже всі європейські країни. В складі EPDA входять компанії, сферою діяльності яких є дистрибуція та виробництво пластикових листів, стрижнів, труб, плівок та ін. Критерії відбору членів EPDA дуже високі - компанія повинна відповідати високим європейським стандартам.

Для ТОВ "Форум 2000" притаманна висока конкуренцiя в галузi. Конкуренцiю пiдприємству в реалiзацiї технiки та будiвельно-оздоблювальних матеріалів складають оптовi та роздрiбнi мережi магазинiв побутової технiки та будiвельних матерiалiв в м. Києвi: ТОВ "Техномаркет", "Ельдорадо", "Нова лінія" та iншi.

Для проведення аналізу ефективності використання капіталу на підприємствах, ми будемо використовувати данні які наведено в таблиці (табл. 2.1). капітал управління фінанси економічний

Ефективність використання капіталу визначається в першу чергу результатами від його функціонування і зв'язком з витратами, необхідними для одержання цих результатів. У даному випадку, під ефективністю використання капіталу, мається на увазі величина прибутку, отриманого на одну гривню вкладеного капіталу.

Але, так як стан капіталу в процесі діяльності підприємства постійно змінюється, на нашу думку, крім показника величини одержуваного прибутку, ефективність функціонування капіталу визначається саме більш загальним показником - величиною приросту капіталу за період. Виходячи з даного припущення, та щоб більш повно охарактеризувати використання власного капіталу ДП ПАТ "Київський завод "Радар", ПАТ "Фармак", ПрАТ "Київфундаментбуд" та ТОВ "Форум 2000" проаналізуємо забезпеченість цих підприємств фінансовими ресурсами на основі таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Забезпеченість фінансовими ресурсами підприємств різних організаційно-правових форм господарювання

Аналізуючи забезпеченість ДП ПАТ "Київський завод "Радар" фінансовими ресурсами можна сказати, що протягом 2-х років в структурі фінансових ресурсів підприємства власні ресурси збільшились на 446 тис. грн. Підприємство для своєї діяльності не залучає позикові ресурси (короткострокові та довгострокові кредити відсутні).

Аналізуючи забезпеченість фінансовими ресурсами ПрАТ "Київфундаментбуд", слід зазначити, що в структурі фінансових ресурсів підприємства частка власних ресурсів зменшилась на 5252 тис. грн. Це було спричинено виникненням досить значної суми непокритих збитків за цей період діяльності. Тому підприємство для своєї подальшої ефективної діяльності було змушене залучити позикові ресурси (довгострокові кредити банків). Разом з тим залучені кошти також зросли на 2753 тис.грн.

Говорячи про забезпеченість фінансовими ресурсами ПАТ "Фармак" можемо відзначити, що протягом 2-х років в структурі фінансових ресурсів підприємства його власні ресурси зменшились на 103302 тис. грн. з причин, аналогічних вищезгаданим на ПрАТ "Київфундаментбуд". Тому підприємство для своєї діяльності активно залучає капітал, і зокрема позикові ресурси.

Щодо ТОВ "Форум 2000", то підприємство використовує і залучені, і позикові кошти. Однак за рахунок виваженої політики обліку та управління власним капіталом підприємств вдалося збільшити його обсяг на 1142 тис. грн.

Слід зазначити, що при аналізі співвідношення власного та залученого капітало особливої уваги заслуговує вирішення проблеми оптимізації, яке вимагає врахування того, що:

- з одного боку, зростання долі позичкового капіталу підвищує мінливість чистого грошового потоку, тобто збільшує фінансовий ризик;

- але з іншого боку, більш високе значення долі позичкового капіталу забезпечує зростання рентабельності власного капіталу підприємства, і підвищує величину чистого прибутку, що отримується.

Основним показником, що характеризує ефективність функціонування підприємства, його життєздатність у довгостроковому періоді є наявність власного капіталу та раціональна його структура. Складові власного капіталу та їх динаміка за 2012-2013 рр на досліджуваних підприємствах представлені у таблиці 2.2. Щодо аналізу структури власного капіталу та її складових, для кожної організаційно-правової форми підприємства, то, для кращого сприйняття інформації, відобразимо її у вигляді діаграм (рис. 2.1).

Як бачимо з рисунку 2.1, структура власного капіталу підприємств різних організаційно-правових форм значно різниться. Це пов'язано з низкою факторів, одним з яких є цілі та пріоритети системи управління капіталом на підприємстві.

Отже, в умовах ринкової економіки відбувається зміщення пріоритетів в об'єктах та цільових установах системи управління об'єктом господарювання. Якщо в економіці, що централізовано планувалась, свобода в маніпулюванні ресурсами була достатньо обмежена, а підприємства були поставлені в жорсткі рамки і не могли вибирати найбільш раціональну структуру ресурсів, що ними використовувались, то в ринковій економіці такі обмеження по суті не існують, а ефективне управління ресурсами вимагає здійснення раціоналізації ресурсного потенціалу підприємства.

2.2 Аналіз складу та структури капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм

У ході аналізу ефективності використання капіталу підприємств різних організаційно-правових форм у роботі визначається його величина, вивчається структура і динаміка, проводиться оцінка співвідношень між окремими групами джерел капіталу. Початковим етапом аналізу структури капіталу досліджуваних підприємств є визначення частки власних і позикових джерел у загальній сумі капіталу. При цьому слід використовувати методи вертикального і горизонтального аналізу пасивної частини бухгалтерського балансу. Проаналізуємо фінансовий стан підприємств на основі показників, вказаних у пункті 1.3, а результати згрупуємо в таблицю.

Таблиця 2.3 Дослідження показників фінансового стану підприємств різних організаційно-правових форм через призму власного капіталу по групах аналізу

Нижче проаналізуємо отримані показники по кожному підприємству окремо.

ДП ПАТ "Київський завод "Радар"

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. На досліджуваному підприємстві протягом досліджуваного періоду з'явилася загроза щодо зростання фінансових ризиків, оскільки в результаті аналізу спостерігається дуже стрімке зменшення значення КФЛ, що було викликане збільшенням у 3,2 рази обсягу короткострокових банківських кредитів у 2013 році та одночасним зниженням фінансових інвестицій до 0, у порівнянні з 2012 роком, коли обсяг фінансових інвестицій на підприємстві сягав 7137 тис. грн.

2. Коефіцієнт незалежності. Значення КН перебуває в рекомендованих межах і коливалося в межах 88-90%, що свідчить про фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Незначне зменшення значення КН у 2013 році зумовлено зростанням обсягів поточних зобов'язань у порівнянні з попереднім періодом на 26%, при чому це збільшення відбулося за рахунок зростання обсягів короткострокових кредитів банків.

3. Коефіцієнт фінансової стійкості. Значення КФС перебуває у рекомендованих межах і коливалося в межах 88-90%, що свідчить про фінансову стійкість даного підприємства. Незначне зменшення значення КФС у 2013 році зумовлено тими ж факторами, що і у випадку зменшення коефіцієнта незалежності на підприємстві.

4. Коефіцієнт фінансового левериджу. На досліджуваному підприємстві протягом досліджуваного періоду довгострокові зобов'язання були не значними, тому ризик залежності підприємства від довгострокових зобов'язань не суттеві.

ПрАТ "Київфундаментбуд"

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. На досліджуваному підприємстві протягом досліджуваного періоду з'явилася загроза щодо зростання фінансових ризиків, оскільки в результаті аналізу спостерігається дуже стрімке зменшення значення КФЛ, що було викликане збільшенням з 1540 тис.грн. до 3047 тис.грн. кредиторської заборгованості підприємства за товари, роботи і послуги, а також незначним зростанням поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці, бюджетом та інших поточних зобов'язань та одночасним зниженням обсягу грошових коштів підприємства практично до 0, у порівнянні з 2012 роком, коли обсяг грошових коштів підприємства у національній валюті складав 99 тис грн..

2. Коефіцієнт незалежності. Значення КН не перебуває в рекомендованих межах і має негативну тенденцію до зниження. Його значення у 2013 році становило 16,1%, що на 18,5% менше ніж у попередньому. Все це свідчить про фінансову залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Зменшення значення КН у 2013 році зумовлено зменшенням обсягу власного капіталу у порівнянні з попереднім періодом на 5252 тис.грн., при чому це зменшення відбулося за рахунок зростання обсягу непокритих збитків підприємства.

3. Коефіцієнт фінансової стійкості. Значення КФС перебуває у рекомендованих межах і коливалося в межах 63-82%, що свідчить про фінансову стійкість даного підприємства. Хоча негативним фактором є тенденція до стрімкого зниження значення КН у 2013 році, що зумовлено тими ж факторами, що і у випадку зниження коефіцієнта незалежності.

4. Коефіцієнт фінансового левериджу. На досліджуваному підприємстві протягом досліджуваного періоду існувала загроза щодо зростання фінансових ризиків, оскільки підприємство на цей період мало значні довгострокові зобов'язання. Хоча у 2013 році і відбулося часткове погашення довгострокових банківських кредитів, та одночасне зменшення у 2,4 рази обсягів власного капіталу підприємства все одно спричинило негативну тенденцію до збільшення даного показника більш ніж у 2 рази.

ПАТ "Фармак"

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. На досліджуваному підприємстві протягом досліджуваного періоду існує загроза фінансових ризиків, оскільки в результаті аналізу було отримано дуже низьке значення КФЛ, що коливається в межах 9-10%. Негативні наслідки зумовлені значним обсягом короткострокових банківських кредитів та поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями, обсяги яких становлять у 2013 році 178184 тис.грн. та 70806 тис.грн. відповідно. Навіть значні суми грошових коштів у іноземній валюті, обсяг яких, до того ж зріс у 2013 році у 2 рази не забезпечують підприємству достатнього рівня ліквідності.

2. Коефіцієнт незалежності. З 2013 року значення КН перебуває в рекомендованих межах і становить 54%, що свідчить про фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Значне збільшення значення КН у 2013 році зумовлено зростанням обсягів власного капіталу у порівнянні з попереднім періодом на 306913 тис. грн.. або майже у 2,5 рази, при чому це збільшення відбулося за рахунок зростання обсягів нерозподіленого прибутку підприємства у 2013 році.

3. Коефіцієнт фінансової стійкості. З 2013 року значення КФС перебуває у рекомендованих межах і становить 80%, що свідчить про фінансову стійкість даного підприємства. Значне збільшення значення КФС у 2013 році зумовлено тими ж факторами, що і у випадку збільшення коефіцієнта незалежності на підприємстві.

4. Коефіцієнт фінансового левериджу. На досліджуваному підприємстві протягом досліджуваного періоду існувала загроза фінансових ризиків, оскільки підприємство на цей період мало значні довгострокові зобов'язання. Крім того у 2013 році зріс обсяг довгострокових банківських кредитів у 2,3 рази, порівняно з 2012 роком, негативний вплив від чого урівноважило лише одночасне збільшення обсягів власного капіталу, що і спричинило позитивну тенденцію до зниження коефіцієнта.

ТОВ "Форум 2000"

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. На досліджуваному підприємстві протягом досліджуваного періоду з'явилася загроза щодо зростання фінансових ризиків, оскільки в результаті аналізу спостерігається дуже стрімке зменшення значення КФЛ, що було викликане збільшенням у 2013 році на 1030 тис.грн. або у 6,7 рази обсягу кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та одночасним зниженням грошових коштів підприємства у 7,4 рази у порівнянні з 2012 роком, коли їх обсяг на підприємстві сягав 1177 тис. грн. Високий показник абсолютної ліквідності підприємства свідчить про ведення ним неефективної грошової політики.

2. Коефіцієнт незалежності. Значення КН перебуває в рекомендованих межах і коливалося в межах 52-59%, що свідчить про фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Незначне зменшення значення КН у 2013 році зумовлено зростанням обсягів поточних зобов'язань у порівнянні з попереднім періодом на 60%, при чому це збільшення відбулося за рахунок зростання обсягів кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

3. Коефіцієнт фінансової стійкості. Значення КФС перебуває у рекомендованих межах і коливалося в межах 59-60%, що свідчить про фінансову стійкість даного підприємства. Незначне збільшення значення КФС у 2013 році зумовлено наявністю на підприємстві фонду забезпечення наступних виплат і платежів.

4. Коефіцієнт фінансового левериджу. На досліджуваному підприємстві у 2012 році довгострокові зобов'язання були не значними, тому ризик залежності підприємства від довгострокових зобов'язань безпечний. Незначне зменшення цього показника відбулося у 2013 році (1,5%), та не перевищило рекомендованих меж (25%), тому фінансовий ризик є практично відсутнім.

З точи зору інвестиційної привабливості структура джерел капіталу не має великого значення, але для внутрішніх управлінських цілей при оцінці діяльності підприємства цей показник дуже важливий. Тому проаналізуємо співвідношення власних та запозичених джерел приросту капіталу за допомогою таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 Співвідношення власного та запозиченого капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм у 2012-2013 роках, %

Назва підприємства

Частка власного капіталу у пасивах підприємства, %

Частка запозичених коштів у пасивах підприємства, %

Відношення власних і запозичених джерел капіталу

2012

2013

2012

2013

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

ДП ПАТ "Київський завод "Радар"

97,8

93,2

2,2

6,8

0,02

0,07

ПрАТ "Київфундаментбуд"

44,5

46,1

45,5

53,9

1,02

1,16

ПАТ "Фармак"

61,1

59,1

38,9

40,9

0,63

0.69

ТОВ "Форум 2000"

81,0

86,0

19,0

14,0

0,23

0,16

Як бачимо у більшості досліджуваних підприємств власні джерела капіталу переважають запозичені, особливо це є характерним для підприємства ДП ПАТ "Київський завод "Радар", 100% акцій якого належить державі. Лише у підприємства ПрАТ "Київфундаментбуд" частка власних коштів у порівнянні з запозиченими є най меншою .

2.3 Оцінка ефективності системи управління капіталом на підприємствах

Управління капіталом підприємства пов'язано з встановленням, описом та аналізом внутрішніх закономірностей його формування, розміщення та використання. Зовнішній прояв дії закономірностей функціонування капіталу підприємства виражається в зміні часткових показників, що характеризують стан капіталу підприємства на певний момент часу.

Виходячи із результатів дослідження, ми дійшли висновку, що ефективність системи управління на підприємствах характеризується стійкістю підприємства. Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності підприємств щодо володіння своїм майном і його використання.

Значимість оптимізації політики залучення позикових коштів пов'язані з необхідністю прогнозування результатів фінансово-господарської діяльності відповідно до поточного фінансового стану підприємства. Важливим елементом системи його оцінки є аналіз рентабельності вкладень капіталу, яка на сучасному етапі є тим фактором, що безпосередньо впливає на фінансову стабільність суб'єкта господарювання.

Аналіз літератури з економічного аналізу свідчить, що серед провідних вчених і науковців немає єдності щодо застосування коефіцієнтів фінансової стійкості. Зараз в Україні набуло поширення застосування західних методик розрахунку фінансових коефіцієнтів. Функціонуючі в інших країнах світу методики аналізу фінансової стійкості здебільшого неспроможні правильно оцінити стан справ на підприємствах України. Вивчення підходів до проведення аналізу фінансової стійкості, які запропоновані різними авторами, дозволяє з'ясувати, що в нашій країні відсутня єдина методика розрахунку фінансових коефіцієнтів. Тому потрібно розробити науково обґрунтовану методику, яка б задовольнила інтереси широкого кола користувачів. Адже фінансові показники повинні давати об'єктивну і точну характеристику фінансового стану підприємства, його стійкості; для всіх показників мають бути зазначені числові нормативи діапазону їх змін як у просторі, так і в часі. Детально вивчивши літературні джерела, за сучасних умов діяльності для оцінки фінансової стійкості підприємств нами були застосовані показники наведені в табл. 2.5.

Як свідчать дані таблиці 2.5, у 2012-2013 роках фінансова стійкість підприємств характеризується нерівномірністю. Можна сказати, що підприємство ДП ПАТ "Київський завод "Радар" є досить стійким, тоді як ПрАТ "Київфундаментбуд" характеризується невисоким ступенем стійкості. ПАТ "Фармак" та ТОВ "Форум 2000" займають проміжну позицію.

Отже, можемо зробити висновок, що система управління капіталом на усіх досліджуваних підприємствах має певні недоліки, які пов'язані з нераціональним перерозподілом капіталу у його структурі, а також орієнтацією більшості підприємств у своїй діяльності на короткострокові перспективи, а оскільки нарощення капіталу є довготривалим процесом, то необхідність вдосконалення системи управління капіталом є значною.

Для більш повного аналізу стану надходжень до підприємств розглянемо динаміку зміни відносних показників прибутковості табл. 2.6.

Таблиця 2.6 Дослідження показників рентабельності та оборотності капіталу підприємств різних організаційно-правових форм через призму власного капіталу по групах аналізу

№ п/п

Показники

ДП ПАТ "Київський завод "Радар"

ПрАТ "Київфундамент-буд"

ПАТ "Фармак"

ТОВ "Форум 2000"

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Аналіз оборотності капіталу

1.1.

Коефіцієнт обороту власного капіталу

0,2390

0,3551

1,4916

5,1202

2,4382

0,7583

3,4905

0,2895

2. Аналіз рентабельності

2.1.

Рентабельність власного капіталу

0,0036

0,0031

0

0

0

0,0760

0

0

3. Аналіз рентабельності капіталу підприємства

3.1.

Коефіцієнт реінвестування

-

0,7716

-

-

-

7,7843

-

-

3.2.

Коефіцієнт економічного росту

-

0,0024

-

-1,3756

-

0,5919

-

0,0040

Нижче проаналізуємо отримані показники по кожному підприємству окремо.

ДП ПАТ "Київський завод "Радар"

1. Коефіцієнт обороту власного капіталу. Протягом досліджуваного періоду на підприємстві спостерігається низька ефективність використання власного капіталу, крім того, значення коефіцієнта не відповідає мінімальним встановленим межам, отже можна говорити про неефективне використання власного капіталу на даному підприємстві. Незначне збільшення показника у 2013 році досягається за рахунок зростання майже у 1,5 рази чистого доходу від реалізації продукції на підприємстві.

2. Рентабельність власного капіталу. Рентабельність власного капіталу даного підприємства є дуже низькою Кожна 1 грн. власного капіталу у 2013 році принесла лише 0,3 копійки прибутку підприємства. Спостерігається подальше зниження даного показника, що, як і у попередніх випадках, було спричинено значним зростанням обсягу власного капіталу у порівнянні з прибутком підприємства. Крім того, спостерігається негативна тенденція до падіння частки чистого прибутку що йде на поповнення власного капіталу, що підтверджується зниженням показника у порівнянні з попереднім періодом на 0,05%. Отже, підприємство практично не має можливостей розширення своєї діяльності.

3. Коефіцієнт реінвестування. У 2013 році капіталізована частка чистого прибутку підприємства становила 0,772, це означає, що 77,2% чистого прибутку було спрямовано на збільшення власного капіталу підприємства. Але, не зважаючи на досить високий показник, ефективність використання власного капіталу на підприємстві є низькою, оскільки його прибутковість складає лише 0,3%.

4. Коефіцієнт економічного росту. Темпи збільшення власного капіталу за рахунок чистого прибутку підприємства є дуже низькими, оскільки значення нерозподіленого прибутку протягом 2012-2013 років зросло лише на 446 тис. грн. Отже, можна стверджувати, що на підприємстві присутні позитивні тенденції щодо прискорення темпів зростання власного капіталу за рахунок чистого прибутку.

ПрАТ "Київфундаментбуд"

1. Коефіцієнт обороту власного капіталу. Протягом досліджуваного періоду на підприємстві спостерігається позитивна тенденція до зростання ефективність використання власного капіталу, крім того, оскільки значення коефіцієнта у 2013 році, що у 2012 році навіть не відповідало мінімальним встановленим межам, зросло майже у 3,5 рази. Отже можна говорити про значне покращення ефективності використання власного капіталу на даному підприємстві, що відбулося насамперед за рахунок зростання на 6020 тис.грн. чистого доходу від реалізації продукції, робіт та послуг на підприємстві.

2. Рентабельність власного капіталу. Рентабельність власного капіталу дорівнює нулю, оскільки прибутку за даний період підприємство не мало.

3. Коефіцієнт реінвестування. У 2013 році чистого прибутку на збільшення власного капіталу підприємства спрямовано не було, оскільки за даний період прибутку підприємство не мало взагалі.

4. Коефіцієнт економічного росту. Темпи збільшення власного капіталу за рахунок чистого прибутку підприємства мають негативне значення, оскільки у 2013 році на підприємстві спостерігалася збиткова діяльність, у результаті якої непокриті збитки підприємства досягли 3280 тис.грн. Отже, на підприємстві спостерігається негативна тенденція щодо прискорення темпів зростання власного капіталу за рахунок чистого прибутку.

ПАТ "Фармак"

1. Коефіцієнт обороту власного капіталу. Протягом досліджуваного періоду на підприємстві спостерігається різке зниження ефективності використання власного капіталу, крім того, значення коефіцієнта не відповідає мінімальним встановленим межам, отже можна говорити про неефективне використання власного капіталу на даному підприємстві. Значне зменшення показника у 2013 році зумовлено падінням майже на 25% чистого доходу від реалізації продукції на підприємстві.

2. Рентабельність власного капіталу. Рентабельність власного капіталу у 2012 році дорівнює нулю, оскільки прибутку за даний період підприємство не мало. У 2013 році рентабельність власного капіталу даного підприємства мала тенденцію до зростання, але була дуже низькою: кожна 1 грн. власного капіталу у 2013 році принесла лише 7,6 копійки прибутку підприємства. Спостерігається подальше зниження даного показника, що спричинено значним зростанням обсягу власного капіталу у порівнянні з обсягами прибутку підприємства. Отже, підприємство практично не має можливостей розширення своєї діяльності.

3. Коефіцієнт реінвестування. Спостерігається значна позитивна тенденція до зростання частки чистого прибутку що йде на поповнення власного капіталу, що підтверджується зниженням показника, яке становить 7,78. Таке надзвичайно високе значення показника спричинене збільшенням у 24 рази порівняно з 2012 роком іншого додаткового капіталу підприємства. Але, не зважаючи на високий показник, ефективність використання власного капіталу є низькою, оскільки його прибутковість складає лише 7,6%.

4. Коефіцієнт економічного росту. Темпи збільшення власного капіталу за рахунок чистого прибутку підприємства є дуже високими, оскільки значення нерозподіленого прибутку та іншого додаткового капіталу протягом 2012-2013 років зросло аж на 306913 тис.грн. Отже на підприємстві спостерігається тенденція стрімкого прискорення темпів зростання власного капіталу за рахунок чистого прибутку, а отже і економічного росту.

ТОВ "Форум 2000"

1. Коефіцієнт обороту власного капіталу. Протягом досліджуваного періоду на підприємстві спостерігається погіршення ефективності використання власного капіталу, з 2013 року значення коефіцієнта вже не відповідає мінімальним встановленим межам, що говорить про неефективне використання власного капіталу на даному підприємстві. Зменшення показника у 2013 році відбулося за рахунок падіння майже у 7,4 рази чистого доходу від реалізації продукції на підприємстві.

2. Рентабельність власного капіталу. Рентабельність власного капіталу дорівнює нулю, оскільки прибутку за даний період підприємство не мало.

3. Коефіцієнт реінвестування. У 2013 році чистого прибутку на збільшення власного капіталу підприємства спрямовано не було, оскільки за даний період прибутку підприємство не мало взагалі.

4. Коефіцієнт економічного росту. Темпи збільшення власного капіталу за рахунок чистого прибутку підприємства є дуже низькими, оскільки значення нерозподіленого прибутку протягом 2012-2013 років зменшилося на 4 тис. грн. і позитивну тенденцію зростання зберегло лише внесення 20 тис.грн. іншого додаткового капіталу підприємства.

Розділ 3. Розробка напрямів удосконалення системи управління капіталом підприємств

3.1 Удосконалення системи управління капіталом підприємства

У сучасних умовах господарювання вітчизняних підприємств особливого значення набули питання підвищення ефективності управління, а, отже - підвищення якості управлінських рішень, що приймаються керівниками підприємства на усіх рівнях. Одним з важливих факторів, що забезпечують становлення та розвиток діяльності підприємства, є грамотне управління його капіталом.

Раціональне формування та використання капіталу підприємства вимагає постійного відстеження змін у його розмірі та структурі. Це здійснюється шляхом ретельного ведення бухгалтерського обліку господарських операцій, пов'язаних зі змінами у розмірі та складі власного капіталу, і відображення відповідних даних в основних формах фінансової звітності підприємства - у першому розділі пасиву Балансу, а також у звіті про власний капітал.

Складність управління власним капіталом полягає в тому, що в процесі поточної діяльності відбуваються безперервні зміни, пов'язані зі збільшенням або зменшенням як його загальної величини, так і окремих його складових. Крім того, на підприємствах різних організаційно-правових форм питання управління капіталом також мають певні особливості.

Проведений аналіз існуючих наукових робіт за тематикою управління капіталом дозволяє стверджувати, що сутність управління капіталом найчастіше висвітлюється у фінансовому аспекті (як управління фінансовими ресурсами) [35, с.144]. Опис та обґрунтування цілісної інтегрованої системи управління всіма видами капіталу наводиться у науковій літературі лише фрагментарно.

В широкому розумінні, система управління капіталом - це сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів, до яких, на нашу думку, відносяться підходи до управління капіталом, базові положення системи управління капіталом, забезпечення управління капіталом та складові системи управління капіталом.

Практичний досвід в сфері управління капіталом свідчить, що невелике число управлінських команд змогли добитися постійного зростання капіталу, замінивши традиційний підхід до управління на критичніший, краще інформований і гнучкіший процес управління капіталом, такий, що тісно прив'язує стратегію до довгострокових цілей.

Рішучість в управлінні капіталом а особливо готовність перерозподілити капітал життєво важлива, оскільки досвід показує, що тільки 10 відсотків нових стратегій і 60 відсотків перевірених часом стратегій, із 179 варіантів направлених на розширення, добиваються запланованого зростання і цілей по прибутковості. Окремі компанії насильно проводять перерозподіл, встановлюючи цілі по мінімальному річному "обороту капіталу" в 10-15% від всього інвестованого капіталу [25, с. 34].

Ми вважаємо, що у процесі свого становлення система управління капіталом повинна проходити певний перелік етапів:

- розробка;

- впровадження;

- оцінювання;

- моніторинг;

- удосконалення.

З метою розробки цілісної системи управління капіталом актуальним і необхідним є проведення аналізу загальних наукових підходів до управління та адаптація їх для використання при управлінні капіталом.

Такі підходи доцільно поділити на дві групи:

- перша розглядає капітал підприємства як елемент глобальнішої системи, наприклад, системи управління фінансами підприємства або системи управління підприємством в цілому (логічний, відтворювально-еволюційний, функціональний, процесний, структурний, ситуаційний та директивний, а також комплексний, глобальний, інтеграційний та маркетинговий);

- друга - як систему із своїми елементами (логічний, відтворювально-еволюційний, функціональний, процесний, структурний, ситуаційний та директивний).

До того ж, до управління капіталом необхідним є застосування всіх перерахованих підходів, так як кожен з них більш глибоко висвітлює свій аспект управління. Вони не дублюють, а доповнюють один одного.

Вітчизняними науковцями обґрунтовано, що до базових положень системи управління капіталом входить встановлення принципів, визначення мети і завдань управління капіталом підприємства.

Забезпечення системи управління капіталом - сукупність матеріальних, фінансових або будь-яких інших засобів і організаційних заходів для реалізації завдань управління капіталом.

Доцільно виділити та розглянути інтелектуальне, інформаційне та технічне забезпечення системи управління капіталом. Однак зазначимо, що такі види забезпечення не є відокремленими елементами, а тісно пов'язані між собою.

Одним з етапів формування системи управління капіталом є виділення її складових. Проведені теоретичні дослідження дають змогу стверджувати, що до них відносяться процесна, функціональна, організаційна та методична.

У межах процесної складової розглядається сукупність взаємозалежних управлінських процесів, спрямованих на обґрунтування, вироблення, прийняття й виконання рішень щодо формування та використання капіталу.

У межах функціональної - сукупність функцій управління як специфічних видів діяльності по обґрунтуванню, виробленню, прийняттю й виконанню управлінських рішень.

У межах організаційної - сукупність спеціалізованих органів управління, взаємодіючих і взаємозалежних між собою для досягнення цілей і завдань управління капіталом.

Методична складова складається з методик та методів організації управління, тобто сукупності способів і прийомів управління, що забезпечують досягнення поставлених цілей і рішення завдань управління капіталом.

Схематично удосконалену систему управління капіталом підприємства зображено на рис. 3.1.

Рис.3.1. Удосконалена система управління капіталом підприємства

Передумовами практичного застосування, тобто системно-процесного підходу до управління капіталом є впровадження на підприємствах ERP-системи, яка включають комплекс програмного забезпечення з навчанням персоналу, задіяного в процесах управління капіталом.

Завданням оцінювання ефективності впровадження системи управління капіталом підприємства є визначення досягнутих у процесі функціонування системи управління результатів і витрачених на досягнення цих результатів матеріальних і часових ресурсів. Жодна система не може успішно розвиватися без орієнтації на формалізований вимірний критерій якості. Якщо є такий критерій якості - можна проводити оптимізацію системи, добиватися від неї максимальних результатів. Якщо такого критерію немає, ніяка оптимізація просто неможлива. Якщо критерій заданий неправильно, розвиток компанії може піти зовсім в інший бік.

Треба відзначити, що поняття показника - критерія якості, що оцінює функціонування системи, використовується у двох сенсах. По-перше, це показники, які вимірюють ті чи інші результати реального (або імітаційного) функціонування системи (експериментальні показники функціонування). Інший варіант - це теоретичні оцінки можливих значень експериментально визначених показників - теоретичні показники функціонування. Значення теоретичних і експериментальних показників функціонування можуть не збігатися. Розбіжність може бути зумовлена недосконалістю методу побудови теоретичних оцінок, недостатньою інформування особи, що дає відповідні теоретичні оцінки, можливістю декількох варіантів перебігу процесу функціонування та ін.. Точність теоретичних оцінок - це "міра відповідності" теоретично побудованих оцінок їх експериментальним значенням [27, с. 23].

Оцінити ефективність впровадження системи управління капіталом на підприємствах, зокрема процесної її складової можливо за допомогою використання збалансованої системи показників (BSC). BSC - це механізм послідовного доведення до персоналу стратегічних факторів успіху, цілей управління капіталом та контроль їх досягнення через так звані ключові показники ефективності, які, по суті, є вимірювачами досяжності цілей, а також характеристиками ефективності бізнес-процесів і роботи кожного окремого співробітника. Перевага BSC полягає в тому, що підприємство, що впровадило цю систему, отримує в результаті "систему координат" дій у відповідності зі стратегією на будь-яких рівнях управління. Така "система координат" включає проекцію фінансів, клієнтів, процесів та навчання і зростання, за рахунок чого з'являється можливість управління не тільки фінансовими показниками, але і не фінансовими.

На основі проведеного дослідження, нами визначено, що в рамках проекції фінансів доцільним є використання концепції економічної доданої вартості шляхом розрахунку показника EVA для підприємств до і після впровадження запропонованої системи управління.

Моніторинг системи управління капіталом - процес систематичного або безперервного збору інформації про параметри управління капіталом, яка може бути використана для поліпшення процесу прийняття рішення, а також, як інструмент зворотного зв'язку з метою ефективного управління капіталом.

Він виконує наступні функції:

1. виявляє стан критичних або перебуваючих у стані зміни явищ навколишнього середовища, у відношенні яких буде вироблений курс дій на майбутнє;

2. забезпечуючи зворотний зв'язок, у відношенні попередніх успіхів і невдач певної системи управління капіталом;

3. встановлює відповідності обраним критерію ефективності.

Безперервне удосконалення системи управління капіталом - політика, яка спонукає, зобов'язує працівників, пов'язаних з управлінням капіталу і наділяє їм повноваженнями до пошуку способів покращення показників ефективності функціонування такої системи на безперервній основі.

3.2 Оцінка економічної ефективності заходів удосконалення системи управління капіталом підприємства

Одним із основних питань управління капіталом підприємства є визначення оптимальної структури капіталу, тобто такого співвідношення власних і позикових коштів, яке забезпечує максимізацію ринкової вартості підприємства. Оптимізація структури капіталу являє собою одну із найбільш важливих та складних задач, що вирішуються в процесі управління підприємством. Оптимальна структура капіталу - це таке відношення використання власних та позикових ресурсів, при якому забезпечується найбільш ефективна пропорційність між коефіцієнтом рентабельності та коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість.

Процес удосконалення системи управління капіталом нерозривно пов'язаний із врахуванням особливостей використання як власного, так і позикового капіталу. Таким чином, підприємство, що використовує лише власний капітал, має найбільшу фінансову стійкість (його коефіцієнт автономії дорівнює одиниці), але обмежує темпи свого розвитку (так як не може забезпечити формування необхідного додаткового об'єму активів в періоди сприятливої кон'юнктури ринку) та не використовує фінансові можливості приросту прибутку на вкладений капітал. А підприємство, що використовує позиковий капітал, має більш високий фінансовий потенціал свого розвитку (за рахунок формування додаткового обсягу активів) та можливості приросту фінансової рентабельності діяльності, однак у більшій мірі генерує фінансовий ризик та загрозу банкрутства (що зростають по мірі зростання питомої ваги позикових ресурсів в загальній сумі використовуваного капіталу).

Аналіз економічної літератури свідчить, що більшість авторів виокремлює три методи оптимізації структури капіталу Рис. 3.2.

Основні методи оптимізації структури капіталу підприємства

Оптимізація

Оптимізація

Оптимізація

структури капіталу

структури капіталу

структури капіталу

за критерієм

за критерієм

за критерієм

максимізації рівня

мінімізації його

мінімізації рівня

прогнозованої

вартості

фінансових ризиків

фінансової

рентабельності

Рисунок 3.2 - Характеристика основних методів оптимізації структури капіталу підприємства.

Для більшої обґрунтованості та наукової значимості отриманих результатів вважаємо за необхідне розрахувати оптимальну структуру капіталу для ПрАТ "Київфундаментбуд" за усіма трьома зазначеними методами.

Метод оптимізації структури капіталу за критерієм максимізації рівня прогнозованої фінансової рентабельності ґрунтується на багатоваріантних розрахунках рівня фінансової рентабельності при різній структурі ресурсів.

Остання виражається через такий показник, як ефект фінансового левериджу, який полягає у тому, що підвищення частки залученого капіталу обумовлює зростання рентабельності власного, але позитивний ефект має місце лише у тому випадку, коли різниця між валовим прибутком та середнім розміром відсотка за кредит є позитивною величиною. Результати розрахунків за даним методом для ПрАТ "Київфундаментбуд" наведено в Таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 Оптимізація структури капіталу ПрАТ "Київфундаментбуд" за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності

Показник

Варіант

I

II

III

IV

V

VI

VII

Варіанти

структури

капіталу, %

а) власний

100

80

60

50

40

35

30

капітал

б) позиковий

0

20

40

50

60

65

70

(кредит)

Власний

капітал, тис.

39165

39165

39165

39165

39165

39165

39165

грн.

Можлива

сума

позикового

0

9791,25

26110

39165

58747,50

72735

91385

капіталу,

тис. грн.

Загальний

обсяг

39165

48956,25

65275

78330

97912,50

111900

130550

капіталу,

тис. грн.

Коефіцієнт

фінансового

-

0,005

0,014

0,020

0,031

0,038

0,048

важеля

Коефіцієнт

валової

рентабельно

25,08

25,08

25,08

25,08

25,08

25,08

25,08

сті активів,

%

Рівень

ставки

процента за

кредит без

-

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

урахування

премії за

ризик, %

Премія за

-

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

ризик, %

Ставка

відсотка за

кредит з

-

20,00

20,50

21,00

21,50

22,00

22,50

врахування

м премії за

ризик, %

Продовження таблиці 3.1

Сума

валового

прибутку

17719

17719

17719

17719

17719

17719

17719

без % за

кредит

Сума

процентів за

-

1958,25

5352,55

8224,65

12630,71

16001,70

20561,63

кредит, тис.

грн.

Сума

валового

прибутку з

17719

15760,75

12366,45

9494,35

5088,29

1717,30

-2842,63

врахування

м сплати %

за кредит

Ставка

податку на

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

прибуток, %

Сума

податку на

3721

3309,76

2596,95

1993,81

1068,54

360,63

-

прибуток,

тис. грн.

Чистий

прибуток,

13998,01

12450,99

9769,50

7500,54

4019,75

1356,67

-2842,63

тис. грн.

Чиста

рентабельні

35,74

31,79

24,94

19,15

10,26

3,46

-5,73

сть власного

капіталу, %

На основі розрахунків наведених у таблиці 3.1 можна зробити висновки, що найбільше значення чистої рентабельності власного капіталу досягається за варіантом I та ІІ, які відображають структуру капіталу у співвідношенні: 100 % - власний капітал, 0 % - позиковий та 80 % - власний капітал, 20 % - позиковий відповідно.

Вважаємо за потрібне розрахувати значення чистої рентабельності власного капіталу ПрАТ "Київфундаментбуд", виходячи із існуючого співвідношення власного і позикового капіталу Табл. 3.2.

Таблиця 3.2 Показники, що характеризують існуючу структуру капіталу ПрАТ "Київфундаментбуд" за 2013 рік

Показник

Існуючий варіант структури капіталу

Варіанти структури капіталу, %

а) власний капітал

46,05

б) позиковий (кредит)

53,95

Власний капітал, тис. грн.

39165

Можлива сума позикового капіталу, тис. грн.

45876

Загальний обсяг капіталу, тис. грн.


Подобные документы

 • Сутність капіталу як економічної категорії. Аналіз дебіторської заборгованості, ліквідності, платоспроможності та рентабельності підприємства. Загальна оцінка управління оборотним капіталом, покращення ефективності його використання в процесі виробництва.

  дипломная работа [1,3 M], добавлен 07.11.2011

 • Організація формування фінансів підприємства. Поняття, зміст та завдання управління фінансами підприємства. Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства. Прогнозна модель оцінки ефективності управління фінансами на підприємстві.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 19.04.2011

 • Джерела формування і напрямки використання власного капіталу. Аналіз структури та динаміки власного капіталу, оцінка ефективності його використання та факторів, що спричинили її зміну. Шляхи вдосконалення системи управління капіталом на підприємстві.

  дипломная работа [374,8 K], добавлен 11.02.2015

 • Суть ефективності як економічної категорії. Методики аналізу ефективності діяльності підприємства АПК. Оцінка фінансових результатів, аналіз капіталу та майна. Проблеми та перспективи державної підтримки підприємств АПК в умовах фінансової кризи.

  магистерская работа [692,5 K], добавлен 08.12.2010

 • Економічна сутність і роль оборотного капіталу підприємства. Оцінка фінансового стану ВАТ "Південний ГЗК", аналіз оборотних коштів, структури дебіторської заборгованості. Раціоналізація розміщення, підвищення ефективності використання оборотного капіталу.

  дипломная работа [169,8 K], добавлен 08.11.2010

 • Розробка комплексу задач "Вдосконалення системи управління залученням позикового капіталу з метою забезпечення фінансової стабільності підприємства". Аналіз складу та структури позикових фінансових ресурсів ДП "Діапазон" в динаміці.

  курсовая работа [69,5 K], добавлен 10.09.2007

 • Сутність джерел фінансування підприємства, позичковий капітал як один з джерел фінансування. Зовнішні джерела створення позикового фінансового капіталу. Проведення оцінки ефективності управління капіталом підприємства на прикладі ТОВ "Прометей".

  курсовая работа [68,9 K], добавлен 03.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.