Капітал підприємства

Поняття капіталу підприємства як економічної категорії. Аналіз системи управління капіталом на підприємствах різних організаційно-правових форм. Оцінка економічної ефективності заходів удосконалення системи управління фінансами. Організація охорони праці.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 14.09.2014
Размер файла 1,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

34. Ламанов, С.В. Система завдань управління оборотним капіталом підприємства / С.В. Ламанов // Управління розвитком. - 2011. - №1 (98). - С. 155-158.

35. Лебідь О. В. Алгоритм управління капіталом підприємства на синергетичних засадах / О. В. Лебідь // Культура народов Причерноморья. Научный журнал.Серия: Экономические науки. - Симферополь: Межвузовский центр "Крым", 2007. - №103. - С. 144 - 149.

36. Лебідь О. В. Еволюція поглядів на сутність категорії "капітал"/ О. В. Лебідь // Коммунальное хозяйство городов. Науково-технічний збірник. Серія: Економічні науки. - К.: Видавництво "Техніка", 2006. - Вип. 73. - С. 362 - 373.

37. Лебідь О. В. Капітал підприємства як об'єкт управління / О. В. Лебідь // Збірник наукових праць Черкаського технологічного університету. Серія: Економічні науки.- Черкаси: ЧДТУ, 2006. - Вип. 16. - С. 71 - 74.

38. Лебідь О. В. Методика оцінки ефективності управління капіталом підприємства / О. В. Лебідь // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. -- Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. - Вип. 233: В 5-ти. Т. І. - С. 260 - 274.

39. Лебідь О. В. Обґрунтування показників аналізу та оцінювання капіталу підприємства / О. В. Лебідь // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2010. - №5. - С. 57 - 64.

40. Лебідь О. В. Підвищення ефективності функціонування капіталу підприємства за рахунок управління узгодженістю його підсистем / О. В. Лебідь // Коммунальное хозяйство городов. Науково-технічний збірник. Серія: Економічні науки. - К.: Видавництво "Техніка", 2008. - Вип. 80. - С. 160 - 171.

41. Любунь О. С. Організація управління взаємодією промислового та банківського капіталу в ринкових умовах / О. С. Любунь; Університет економіки та права "Крок". - К., 2006. - 335 с.

42. Лютий І. О. Вплив держави на ринок фінансового капіталу України / І.О. Лютий, Н. В. Дрозд // Фінанси України. -- 2010. -- № 8. -- С. 63-72.

43. Малин А.С. Исследование систем управления: Учебник для вузов / А.С. Малин, В.И. Мухин; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - 3-е изд. - М.: Изд. Дом. ГУВМЭ, 2008. - 399.

44. Малярець Л. М. Управління процесом росту власного капіталу підприємства : моногр. / Л. М. Малярець, Н. М. Пономаренко. - Харків: вид. ХНЕУ, 2011. - 132 с.

45. Маргасова В. Г. Оцінка діючої системи управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості Чернігівського регіону / В. Г. Маргасова // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 9. - С. 75 - 84.

46. Маркс К. Капитал: Критика политической экономии. Т.1: Кн.1: Процесс производства капитала. - М.: Политиздат, 1988. - 891 с.

47. Маркс К. Капитал: Критика политической экономии. Т.2: Кн.2: Процесс обращения капитала. - М.: Политиздат, 1988. - 654 с.

48. Мішеніна Н.В. Механізм формування оптимальної структури фінансового капіталу в системі забезпечення стійкого розвитку підприємства / Н. В. Мішеніна, І. С. Мареха // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. -- 2010. -- № 1. -- С. 7-14.

49. Мних Є. В. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства / за ред. проф. Є. В. Мниха. - К.: КНТЕУ, 2005. - 232 с.

50. Осипов В. І. Економіка підприємства: підручник / В. І. Осипов. - Одеса: Маяк, 2009. - 724 с.

51. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: монографія / М. О. Кизим, В. А. Забродський, В. А. Зінченко, Ю. С. Копчак. - Х. Видавничий Дім „ІНЖЕК", 2003. - 144 с.

52. Панасюк В. Витрати виробництва: управлінський аспект / В.М. Панасюк. - Тернопіль: Астон, 2005. - 288 с.

53. Пантелеев А. В. Теория управления в примерах и задачах: учеб. пособ / А. В. Пантелееев, А. С. Бортаковский. - М.: Высшая школа, 2003. - 583 с.

54. Пархоменко, О.П. Концепція формування та використання оборотного капіталу промислового підприємства / О.П. Пархоменко // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. - 2010. - N 36. - С. 21-25.

55. Пархоменко, О.П. Система управління оборотним капіталом промислового підприємства / О. П. Пархоменко // Торгівля і ринок України. - 2009. - Вип. 28. - Т.2. - С. 232-240.

56. Пастернак-Таранушенко Г. Капитал: как его получить и использовать в Украине: практическое пособие / Г. Пастернак-Таранушенко, В. Рожок. -- К. : ЦУЛ, 2010. -- 722 с.

57. Пельтек, Л.В. Методологічні аспекти формування системи управління оборотними активами підприємства / Л.В. Пельтек, С.М. Писаренко // Вісник Запорізького національного університету. - 2010. - №1(5). - С. 43-49.

58. Пенская И. А. Рейтинговая оценка привлечения, размещения и использования капитала предприятия/ И.А. Пенская // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2005. - №3 (Т.1). - С.127 - 132.

59. Поляк Г. Б. Финансовый менеджмент: учеб. для вузов / Г. Б. Поляк, И. А. Акодис, Т. А. Краева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 518 с.

60. Потапов А.Л. Применение имитационной компьютерной модели для определения оптимальной структуры долгосрочного капитала фирмы / А.Л. Потапов // Финансовый менеджмент. - 2002. -№1. -С. 35-43.

61. Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія / Олена Валентинівна Раєвнєва. - Х.: ВД „ІНЖЕК", 2009. - 496 с.

62. Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту: навч. посіб., 2-е вид., доп. і перероб. / Є. Г. Рясних. - К.: Скарби, 2004. - 238 с.

63. Смирнова О. О. Теоретичні аспекти визначення вартості інвестиційного капіталу / О. О. Смирнова // Фінанси України. -- 2008. -- № 7. -- С. 102 - 107.

64. Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: теория и практика: учеб. для вузов / Е. С. Стоянова, Г. Б. Крылова, И. Т. Балабанов; Финансовая акад. при Правительстве РФ, Акад. менеджмента и рынка, Ин-т финансового менеджмента. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Перспектива, 2003. - 655 с.

65. Струченкова Т.В. Движение капитала в условиях финансовой глобализации / Т.В. Струченкова // Банковское дело. - 2004. - № 1. - с. 25-27

66. Сысоев С. А. Эволюция категории „капитал" / С. А. Сысоев // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. - Донецьк. - 2012. - № 91. - С. 100 - 103;

67. Телиженко А.М. Управление инвестициями фирмы: определение эффективной структуры капитала / Телиженко А.М., Федоренко Н.О. // Вісник Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2006. - С. 54

68. Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями: Учебник для вузов / Т.В. Теплова. - М., 2001. -504с.

69. Трубочкина М. Управление затратами предприятия / М.И. Трубочкина. - М.: ИНФРА - М, 2006. - 217 с.

70. Федоренко Н.О. Анализ факторов, определяющих финансовый результат деятельности предприятия / Н.О. Федоренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. - 2009. - №2. - С. 206-210.

71. Федоренко Н.О. Застосування методу максимізації вартості активів підприємства для визначення оптимальної структури капіталу / О.М. Теліженко, Н.О. Федоренко // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць: Економічні науки. Вип. 3 (16). - Чернівці, Технодрук, 2009. - 558 с. - С. 473-479.

72. Федоренко Н.О. Разработка методического подхода к определению оптимального соотношения собственного и заемного капитала предприятия / Н.О. Федоренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - №2 (2). - С. 178-187.

73. Федоренко Н.О. Управление финансовыми ресурсами: определение зоны оптимальных значений структуры капитала / О.М. Теліженко, Н.О. Федоренко // Управління розвитком. - Харків: Вид-во ХНЕУ, 2006. - №7. - С.172-174.

74. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал: / Джон Ричард Хикс . - М.: Прогресс, 1988. - 487 с.

75. Ходжава, К. Я. Стратегічні напрями підвищення ефективності управління оборотним капіталом / К. Я. Ходжава // Управління розвитком. - 2012. - №19(140). - С. 161-163.

76. Хомяков В. І. Менеджмент пiдприємства: навчальний посiбник для вузiв / В. І. Хомяков. - 2-е вид., перероб. i доп. - К.: Кондор, 2005 . - 431 с.

77. Циклы воспроизводства капитала: монография / С. Н. Козьменко, Т. А. Васильева, И. Д. Скляр, А. А. Епифанов, С. В. Леонов. - Сумы: Деловые перспективы, 2012. - 224 с.: рис.

78. Циклы воспроизводства капитала: монография / С.Н. Козьменко, Т.А. Васильева, И.Д. Скляр и др. -- Сумы : Деловые перспективы, 2005. -- 221 с.

79. Череп А.В. Управління собівартістю / А.В. Череп. - Харків: ВД "ІНЖЕК", 2005. - 373 с.

80. Чмутова І. М. Принципи управління капіталом підприємства / І. М. Чмутова, О. В. Лебідь // Теорії мікро-макроекономіки. Збірник наукових праць. - К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2006. - Вип. 25. - С. 168 - 173.

81. Чмутова І. М. Факторний аналіз функціонування капіталу підприємства / І. М. Чмутова, О. В. Лебідь // Економічний аналіз. Збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету. - Тернопіль: Економічна думка, 2008. - Вип. 2 (18). - С. 252 - 260.

82. Чорна О. Є. Управління капіталом підприємства в умовах ринкової трансформації економіки України: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Одеський держ. економічний ун-т. - О., 2005. - 21 с.

83. Чубка, О. М. Оцінка методів управління оборотним капіталом промислових підприємств / О. М. Чубка, О. М. Рудницька // Проблеми економіки та управління. - Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2009. - №640. - С. 440-445.

84. Швиданенко Г.О., Шевчук Н.В. Управління капіталом підприємства: Навч. посіб. - К: КНЕУ, 2007. - 440 с.

85. Шевчук Н. Капітал підприємства: формування та ефективність функціонування / Н. Шевчук // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 5-6. - С. 39-43.

86. Шеремет А. Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ: учеб. пособ. / А. Д. Шеремет, А. Ф. Ионова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 537 с.

87. Федоренко Н.О. Мирошниченко, Ю.О. // Актуальні проблеми економіки. - Київ: ВНЗ "Національна академія управління", 2008. - № 2. - С. 209-220.

88. Юхименко П. І. Історія економічних вчень: навч. посіб. / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко, 2-ге від., випр. - К.: Знання-Прес, 2001. - 514 с.

89. Яремко І. Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій: монографія / Ігор Йосифович Яремко. - Л.: Каменяр, 2011. - 176 с.

90. Ярощук О. В. Аналіз формування капіталу підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.04.; Терноп. акад.. нар. госп-ва / Олексій Вікторович Ярощук. - Тернопіль, 2004. - 20 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сутність капіталу як економічної категорії. Аналіз дебіторської заборгованості, ліквідності, платоспроможності та рентабельності підприємства. Загальна оцінка управління оборотним капіталом, покращення ефективності його використання в процесі виробництва.

  дипломная работа [1,3 M], добавлен 07.11.2011

 • Організація формування фінансів підприємства. Поняття, зміст та завдання управління фінансами підприємства. Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства. Прогнозна модель оцінки ефективності управління фінансами на підприємстві.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 19.04.2011

 • Джерела формування і напрямки використання власного капіталу. Аналіз структури та динаміки власного капіталу, оцінка ефективності його використання та факторів, що спричинили її зміну. Шляхи вдосконалення системи управління капіталом на підприємстві.

  дипломная работа [374,8 K], добавлен 11.02.2015

 • Суть ефективності як економічної категорії. Методики аналізу ефективності діяльності підприємства АПК. Оцінка фінансових результатів, аналіз капіталу та майна. Проблеми та перспективи державної підтримки підприємств АПК в умовах фінансової кризи.

  магистерская работа [692,5 K], добавлен 08.12.2010

 • Економічна сутність і роль оборотного капіталу підприємства. Оцінка фінансового стану ВАТ "Південний ГЗК", аналіз оборотних коштів, структури дебіторської заборгованості. Раціоналізація розміщення, підвищення ефективності використання оборотного капіталу.

  дипломная работа [169,8 K], добавлен 08.11.2010

 • Розробка комплексу задач "Вдосконалення системи управління залученням позикового капіталу з метою забезпечення фінансової стабільності підприємства". Аналіз складу та структури позикових фінансових ресурсів ДП "Діапазон" в динаміці.

  курсовая работа [69,5 K], добавлен 10.09.2007

 • Сутність джерел фінансування підприємства, позичковий капітал як один з джерел фінансування. Зовнішні джерела створення позикового фінансового капіталу. Проведення оцінки ефективності управління капіталом підприємства на прикладі ТОВ "Прометей".

  курсовая работа [68,9 K], добавлен 03.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.