Управління ризиками як функціональне завдання санаційного контролінгу

Сутність, задачі і функції, контролінгу як функціонально відособленого напряму економічної роботи на підприємстві. Поняття, характеристика і класифікація фінансових ризиків підприємства. Основні методи нейтралізації і мінімізації фінансових ризиків.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 19.05.2011
Размер файла 42,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

1. Сутність, задачі і функції, контролінгу

2. Суть і класифікація фінансових ризиків підприємства

3. Методи нейтралізації і мінімізації фінансових ризиків

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

В умовах сьогодення, коли Україну визнано світовим співтовариством, як країну з ринковою економікою, ще актуальнішою стає проблема здійснення дієвого та ефективного внутрішнього контролю діяльності суб'єктів господарювання. Сучасні ринкові відносини в Україні виставляють нові вимоги до якісного рівня управління, характеру розв'язуваних при цьому завдань, до методів їхнього вирішення.

Безперечною умовою вдосконалення методів управління є повне використання внутрішніх можливостей підприємства, тобто утворення такої системи управління, яка б могла своєчасно виявляти, координувати, контролювати, аналізувати відхилення, коригувати, планувати, здійснювати внутрішній консалтинг, інформувати вище керівництво про економіку підприємства. Вдосконалюючи систему управління, підприємства орієнтуються на досягнення головної мети - отримання оптимального прибутку, а також на вирішення конкретних оперативних, поточних та стратегічних задач.

Аналіз досліджень показав, що останнім часом з'являються наукові праці з розроблення питань розвитку системи економічного контролю на підприємстві. Проблема набуває особливої актуальності ще й у зв'язку з перенесенням у вітчизняну дійсність запозичених західних концепцій, що безпосередньо стосується проблеми контролю. З-поміж них певне місце охоплює концепція контролінгу, як один із можливих варіантів налагодження ефективного менеджменту.

1. Сутність, задачі і функції,контролінгу

Контролінг - нова концепція в теорії і практиці сучасних інформації та управління, яка забезпечує підтримку внутрішнього балансу стану підприємства шляхом формування інформації про витрати та доходи як основу для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Це явище виникло на стику економічного аналізу, планування, управлінського обліку і менеджменту. Контролінг (управління управлінням) переводить управління підприємством на якісно новий рівень, інтегруючи, координуючи і направляючи діяльність різних служб і підрозділів підприємства на досягнення оперативної і стратегічної мети. Це своєрідний механізм саморегулювання на підприємстві, забезпечуючи зворотній зв'язок в контурі управління.

Контролінг - це функціонально відособлений напрям економічної роботи на підприємстві, пов 'язаний з реалізацією фінансово-економічної коментуючої функції в менеджменті для ухвалення оперативних і стратегічних управлінських рішень.

Основна кінцева мета будь-якого комерційного підприємства-отримання прибутку (контролінг можна назвати системою управління прибутком, підприємства), але в деяких випадках цілі підприємства можуть бути і іншими, - наприклад, завоювання частки ринку, усунення конкурентів, - тоді контролінг орієнтує зусилля підприємства у напрямі цієї мети, хоча кінцева мета теж отримання прибутку.

Контролінг почав використовуватися у 1980-тір.р. країнах з розвитою ринковою економікою для запобігання кризовим ситуаціям на підприємстві. Зараз поширюється впровадження системи контролінгу на українських підприємствах.

Контролінг ґрунтується на наукових досягненнях різних дисциплін: економічної теорії, аналізу господарської діяльності, бухгалтерського обліку, планування, менеджменту, кібернетики, соціології. Не існує готових рішень для всіх проблем, з якими може зіткнутися підприємство. Реальні економічні проблеми завжди нестандартні і заплутані, а часу і початкової інформації для їх вирішення звичайно недостатньо. Тому варто навчитися сміливо комбінувати різні підходи, застосовувати весь накопичений багаж знань, для пошуку творчих рішень в умовах невизначеності і неповної інформації.

Основна мета контролінгу - орієнтація управлінського процесу на досягнення всієї мети, що стоїть перед підприємством забезпечення прибутковості та ліквідності підприємства шляхом виявлення причинно наслідкових зв'язків при зіставленні фінансових результатів від реалізації та витрат, а також вживання заходів регулювання виявлених відхилень і оптимізація співвідношення витрати - обсяг - прибуток.

Мета системного контролінгу визначає основні її функції. Серед фахівців, що займаються проблемами контролінгу, немає чіткої і єдиної думки з даного питання. Головним аргументом при виділені комплексу функції системи контролінгу є суть концепції і мети системи. Виходячи з визначення системи контролінгу,суттю якого є інтеграція окремих елементів функції управління (обліку, аналізу, контролю, планування ) витікає, що даній системі властиві такі функції:

- координація управлінської діяльності по досягненню мети підприємства;

- інформаційна і консультаційна підтримка ухвалення управлінських рішень;

- створення і забезпечення функціонування загальної інформаційної системи управління підприємством;

- облікове - контрольне зіставлення планових та фактичних величин;

- аналітичне вироблення основних підконтрольних показників оцінки ефективності роботи підприємства;

- забезпечення раціональності управлінського процесу;

- планування та координації окремих виробничих планів по відношенню до загального плану.

Причини появи на сучасних підприємствах контролінгу:

- підвищення нестабільності внутрішнього і зовнішнього середовища висуває додаткові вимоги до системи управління підприємством:

1)зсув акценту з контролю минулого на аналіз майбутнього;

2)збільшення швидкості реакції на зміни внутрішнього і зовнішнього середовища, гнучкості підприємства;

3)необхідність в безперервному відстежуванні змін, що відбуваються в

зовнішньому і внутрішньому середовищах підприємства;

4)необхідність швидкого виявлення та реагування на зміни зовні та всередині підприємства;

5) необхідність продуманої системи дій по забезпеченню виживання підприємства і уникненню кризової ситуації;

- ускладнення систем управління підприємством вимагає механізму координації усередині системи управління;

- недолік релевантної (суттєвої, значної) інформації вимагає побудови спеціальної системи інформаційного забезпечення управління;

- прагнення до синтезу, інтеграції різних областей знання і людської діяльності.

2. Суть і класифікація фінансових ризиків підприємства

Фінансова діяльність підприємства у всіх її формах пов'язана з багатьма ризиками, ступінь впливу яких на результати діяльності посилюється зі збільшенням обсягів діяльності. Ризики, що пов'язані , фінансовою діяльністю підприємства, виділяють в особливу,групу фінансових ризиків, які є одними з визначальних серед ризиків усієї господарської діяльності підприємства.

Фінансовий ризик - це ймовірність виникнення небажаних фінансових наслідків у формі втрати доходу чи капіталу в умовах невизначеності здійснення фінансової діяльності підприємства.

Характеристика фінансових ризиків:

- ймовірнісний характер;

- невизначеність наслідків;

- різноманітність рівня;

- економічна природа:

- об'єктивність прояву;

- суб'єктивність оцінки.

Фактори, що впливають на рівень сукупного ризику:

Операційний ризик - постачання, виробництво, збут.

Інвестиційний ризик - проектні ризики, ризики фінансового інвестування.

Фінансовий ризик - структура капіталу, ризики ліквідності, премія за ризик.

Класифікація фінансових ризиків

1. За видами:

- ризик зменшення фінансової стійкості(процентний ризик, валютний ризик);

- ризик непластпроможності (депозитний)

- інвестеційний ризик (кредитний)

- інфляційний ризик (структуриний)

2. За об'єктами :

- ризик окремої фінансової операції;

- ризик різних видів фінансової діяльності;

- ризик фінансової діяльності підприємства в цілому;

3. За джерелами виникнення:

- зовнішній;

- внутрішній;

4. За фінансовими наслідками:

- пов'язаний з економічними втратами;

- пов'язаний з втратою вигоди;

- пов'язаний як з економічними втратами, так і з додатковими доходами.

5. За характером прояву в часі:

- постійний;

- тимчасовий:

6. За рівнем фінансових втрат:

- допустимий;

- критичний;

- катастрофічний.

7. За рівнем передбачувальності:

- прогнозований;

- не прогнозований.

8. За можливістю страхування:

- підлягають страхуванню;

- не підлягають страхуванню.

9. За видами діяльності:

- операційний;

- інвестиційний;

- фінансовий.

3. Методи нейтралізації і мінімізації фінансових ризиків

У фінансовому менеджменті розрізняють внутрішні і зовнішні методи нейтралізації і мінімізації ризиків.

Внутрішні механізм нейтралізації фінансових ризиків:

- Уникнення ризику;

- Лімітування концентрації;

- Хеджування;

- Диверсифікація;

- Розподіл ризиків;

- Страхування.

Система зовнішніх механізмів нейтралізації фінансових ризиків передбачає використання зовнішнього страхування. Таке страхування здійснюється за допомогою страхових компаній, яким передаються повністю або частково ризики значних фінансових втрат. При цьому фінансові ризики повинні відповідати певним умовам, а саме: можливість страхування, високий ступінь ймовірності настання ризикової події, не прогнозованість та нерегулярність ризику, прийнятна ціна страхового захисту.

При страхуванні фінансового ризику визначають:обсяг страхової відповідальності, страхової суми, розмір страхового тарифу, розмір страхового платежу, порядок його сплати, порядок визначення розміру страхового збитку та порядок виплати страхового відшкодування.

Висновки

контролінг фінансовий ризик

Вимоги нового світового ринку та необхідність удосконалення існуючих економічних процесів на підприємстві дали поштовх для виникнення та розробки методів застосування нової науки - контролінгу.

Думки українських вчених-економістів у визначені суті системи контролінгу розділяються. За їхнім твердженням, система контролінгу - це принципово нова концепція інформації й управління, яку можна визначити як обліково-аналітичну систему, яка реалізує синтез елементів обліку, аналізу, контролю, планування, яка забезпечує як оперативне, так і стратегічне управління процесом досягнення цілей і результатів діяльності підприємства.

Отже, з вищевикладеного можна зробити наступний висновок: закордонні вчені-економісти в основу контролінгу покладають управлінський облік, а вітчизняні - обліково-аналітичну систему. На даному етапі розвитку для України контролінг є нововведенням, яке основується на принципах управління, що дає можливість передбачити майбутнє для підприємства.

На нашу думку, причиною виникнення та запровадження контролінгу на підприємствах Української економіки є об'єктивна необхідність удосконалення та систематизації процесу управління.

Контролінг дає оцінку ефективності прийняття управлінських рішень, запобігає виникненню несприятливих ситуацій. Але він не вирішує завдання самостійно, а взаємодіє з багатьма економічними дисциплінами та науками.

Застосування системи контролінгу у виробничій практиці підприємств України дасть можливість підвищити рівень координованості процесів планування, контролю, обліку, аналізу на підприємствах, забезпечити її відповідними методами та засобами, які необхідні для якісного вирішення управлінських рішень.

Список використаної літератури

1. Андрушків Б. М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. - Львів: Світ, 2003, - 296 с.

2. 2. Герчикова Р.Н. Менеджмент. М.: "Банки и биржи", 2007.

3. 3. Завадський Й.С. Менеджмент: Management,-- T. 1.-- К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 2002.-- 384с.

4. 4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: "Дело", 2005

5. 5. Осовська Г. В. Основи менеджменту: Курс лекцій. Житомир: Жіті, 2008, - 600 с.

План реструктуризації боргів господарства

(січень - червень 2009 р.), тис. грн.

Рік

2009

Місяць

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Номер періоду

1

2

3

4

5

6

Виручка від реалізації

220

220

220

220

220

340

Собівартість реалізованих, товарів, робіт та послуг

190

190

190

190

190

300

Валовий прибуток

30

30

30

30

30

40

Адміністративні витрати

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

2,5

Витрати на збут

5

5

5

5

5

9

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

23,3

23,3

23,3

23,3

23.3

28.5

Відсотки та інші платежі до отримання:

7,5

7,5

7,5

7,5

47,57

7,5

ТОВ «Агроснаб» (до січня 20010 р., 70 тис. грн)

векселя короткострокові №1 (до червня 2009 р., 40 тис. грн)

40,07

короткострокова вексель отриманий №2 (до серпня 2009 р., 30 тис. грн)

ТОВ «Злагода» (до 1 серпня 2009 р., 70 тис. грн)

ТОВ «Полюс» (до 1 вересня 2009 р., 60 тыс. Грн.)

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Коротстрокова облігація №1 (до 1 серпня 2009р, 40 тис. грн)

Відсотки та інші платежі до сплати:

4,17

4,17

125,68

24,17

4,17

410,67

Довгостроковий кредит №1 (лютий 2010 р., 140 ти. грн)

Довгостроковий кредит №2 (до 1 березня 2010 р., 140 тис. грн)

позика №1(до 1 лютого 2010 р., 200 тис. грн)

позика №2 (березень 2010 р., 200 тис. грн)

Позика №3 (січня2010 р., 100 тис. грн)

Поточна заборгованість за довгостроковим кредитом №1 (50 тис. рн.)

4,17

4,17

4,17

4,17

4,17

4,17

Короткостроковий вексель виданий №1(до 1 квітня 2009 р, 100 тис. рн.)

101,51

Короткостроковий вексель виданий №2 (до 1 листопада 2009р,100 тис. грн)

Кредиторська заборгованість ТОВ «Успіх»(до 1 травня 2009р,20 тис. грн)

20

Кредиторська заборгованість ТОВ «Купи - продай»( до 1 квітня 2009р, 20 тис. грн)

20

Короткострокова позика №1 (червень 2009 р., 200 тис. грн.)

184,75

Короткострокова позика №2 (до 1 липня 2009р,200 тис. грн.)

186,25

Короткострокова позика №3 (до 1 листопада 2009р, 200 тис. грн)

Прибуток (збиток) до оподаткування

26,63

26,63

-74,88

26,63

66,7

-374,67

Податок на прибуток

6,12

6,12

-

6,12

15,34

-

Чистий прибуток звітного періоду

20,24

20,24

-74,88

20,24

51,36

-374,67

Амортизація

18,8

18,8

18,8

18,8

18,8

29

Грошовий потік

Накопичений грошовий потік

Коефіцієнт дисконтування

Дисконтований грошовий потік

NPV

План реструктуризації боргів господарства

(липень - грудень 2009р.) тис. грн.

Рік

2009

Місяць

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Номер періоду

7

8

9

10

11

12

Виручка від реалізації

220

220

220

340

220

220

Собівартість реалізованих, товарів, робіт та послуг

190

190

190

300

190

190

Валовий прибуток

30

30

30

40

30

30

Адміністративні витрати

1,7

1,7

1,7

2,5

1,7

1,7

Витрати на збут

5

5

5

9

5

5

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

23,3

23,3

23,3

28,5

23.3

23.3

Відсотки та інші платежі до отримання:

150,36

7,5

70

ТОВ «Агроснаб» (до січня 20010 р., 70 тис. грн)

70

векселя короткострокові №1 (до червня 2009 р., 40 тис. грн)

короткострокова вексель отриманий №2 (до серпня 2009 р., 30 тис. грн)

30,53

ТОВ «Злагода» (до 1 серпня 2009 р., 70 тис. грн)

70

ТОВ «Полюс» (до 1 вересня 2009 р., 60 тыс. Грн.)

7,5

7,5

Коротстрокова облігація №1 (до 1 серпня 2009р, 40 тис. грн)

42,33

Відсотки та інші платежі до сплати:

4,17

4,17

4,17

309,95

4,17

107,19

Довгостроковий кредит №1 (лютий 2010 р., 140 ти. грн)

Довгостроковий кредит №2 (до 1 березня 2010 р., 140 тис. грн)

позика №1(до 1 лютого 2010 р., 200 тис. грн)

позика №2 (березень 2010 р., 200 тис. грн)

Позика №3 (січня2010 р., 100 тис. грн)

103,04

Поточна заборгованість за довгостроковим кредитом №1 (50 тис. рн.)

4,17

4,17

4,17

4,17

4,17

4,15

Короткостроковий вексель виданий №1(до 1 квітня 2009 р, 100 тис. рн.)

Короткостроковий вексель виданий №2 (до 1 листопада 2009р,100 тис. грн)

104,17

Кредиторська заборгованість ТОВ «Успіх»(до 1 травня 2009р,20 тис. грн)

Кредиторська заборгованість ТОВ «Купи - продай»( до 1 квітня 2009р, 20 тис. грн)

Короткострокова позика №1 (червень 2009 р., 200 тис. грн.)

Короткострокова позика №2 (до 1 липня 2009р,200 тис. грн.)

Короткострокова позика №3 (до 1 листопада 2009р, 200 тис. грн)

201,61

Прибуток (збиток) до оподаткування

169,49

26,63

19,13

-273,11

19,15

-14,25

Податок на прибуток

38,98

6,12

4,40

-

4,40

-

Чистий прибуток звітного періоду

130,51

20,51

14,73

-273,11

14,73

-14,25

Амортизація

18,8

18,8

18,8

29

18,8

18,8

Грошовий потік

Накопичений грошовий потік

Коефіцієнт дисконтування

Дисконтований грошовий потік

NPV

План реструктуризації боргів господарства

(Січень - червень 2010р. ) тис. грн..

Рік

2010

Місяць

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Номер періоду

13

14

15

16

17

18

Виручка від реалізації

220

220

220

220

220

220

Собівартість реалізованих, товарів, робіт та послуг

190

190

190

190

190

190

Валовий прибуток

30

30

30

30

30

30

Адміністративні витрати

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Витрати на збут

5

5

5

5

5

5

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

23,3

23,3

23,3

23,3

23.3

23.3

Відсотки та інші платежі до отримання:

ТОВ «Агроснаб» (до січня 20010 р., 70 тис. грн)

векселя короткострокові №1 (до червня 2009 р., 40 тис. грн)

короткострокова вексель отриманий №2 (до серпня 2009 р., 30 тис. грн)

ТОВ «Злагода» (до 1 серпня 2009 р., 70 тис. грн)

ТОВ «Полюс» (до 1 вересня 2009 р., 60 тыс. Грн.)

Коротстрокова облігація №1 (до 1 серпня 2009р, 40 тис. грн)

Відсотки та інші платежі до сплати:

347,36

351,9

101,51

Довгостроковий кредит №1 (лютий 2010 р., 140 ти. грн)

143,03

Довгостроковий кредит №2 (до 1 березня 2010 р., 140 тис. грн)

144,9

позика №1(до 1 лютого 2010 р., 200 тис. грн)

204,33

позика №2 (березень 2010 р., 200 тис. грн)

207

Позика №3 (січня2010 р., 100 тис. грн)

Поточна заборгованість за довгостроковим кредитом №1 (50 тис. рн.)

Короткостроковий вексель виданий №1(до 1 квітня 2009 р, 100 тис. рн.)

Короткостроковий вексель виданий №2 (до 1 листопада 2009р,100 тис. грн)

Кредиторська заборгованість ТОВ «Успіх»(до 1 травня 2009р,20 тис. грн)

Кредиторська заборгованість ТОВ «Купи - продай»( до 1 квітня 2009р, 20 тис. грн)

Короткострокова позика №1 (червень 2009 р., 200 тис. грн.)

Короткострокова позика №2 (до 1 липня 2009р,200 тис. грн.)

Короткострокова позика №3 (до 1 листопада 2009р, 200 тис. грн)

Прибуток (збиток) до оподаткування

-324,06

-328,6

23,3

23,3

23,3

23.3

Податок на прибуток

-

-

5,36

5,36

5,36

5,36

Чистий прибуток звітного періоду

-324,06

-328,6

17,94

17,94

17,94

17,94

Амортизація

18,8

18,8

18,8

18,8

18,8

29

Грошовий потік

Накопичений грошовий потік

Коефіцієнт дисконтування

Дисконтований грошовий потік

NPV

Початковий платіжний календар (січень - червень 2009 р.), тис. грн.

Рік

2009

Місяць

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Номер періоду

1

2

3

4

5

6

Виручка від реалізації

220

220

220

220

220

340

Собівартість реалізованих, товарів, робіт та послуг

190

190

190

190

190

300

Валовий прибуток

30

30

30

30

30

40

Адміністративні витрати

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

2,5

Витрати на збут

5

5

5

5

5

9

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

23,3

23,3

23,3

23,3

23.3

28.5

Відсотки та інші платежі до отримання:

7,5

7,5

7,5

7,5

47,57

7,5

ТОВ «Агроснаб» (до січня 2010 р., 70 тис. грн)

векселя короткострокові №1 (до червня 2009 р., 40 тис. грн)

40,07

короткострокова вексель отриманий №2 (до серпня 2009 р., 30 тис. грн)

ТОВ «Злагода» (до 1 серпня 2009 р., 70 тис. грн)

ТОВ «Полюс» (до 1 вересня 2009 р., 60 тыс. Грн.)

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Коротстрокова облігація №1 (до 1 серпня 2009р, 40 тис. грн)

Відсотки та інші платежі до сплати:

4,17

4,17

125,68

24,17

4,17

410,67

Довгостроковий кредит №1 (лютий 2010 р., 140 ти. грн)

Довгостроковий кредит №2 (до 1 березня 2010 р., 140 тис. грн)

позика №1(до 1 лютого 2010 р., 200 тис. грн)

позика №2 (березень 2010 р., 200 тис. грн)

Позика №3 (січня2010 р., 100 тис. грн)

Поточна заборгованість за довгостроковим кредитом №1 (50 тис. рн.)

4,17

4,17

4,17

4,17

4,17

4,17

Короткостроковий вексель виданий №1(до 1 квітня 2009 р, 100 тис. рн.)

101,51

Короткостроковий вексель виданий №2 (до 1 листопада 2009р,100 тис. грн)

Кредиторська заборгованість ТОВ «Успіх»(до 1 травня 2009р,20 тис. грн)

20

Кредиторська заборгованість ТОВ «Купи - продай»( до 1 квітня 2009р, 20 тис. грн)

20

Короткострокова позика №1 (червень 2009 р., 200 тис. грн.)

202,5

Короткострокова позика №2 (до 1 липня 2009р,200 тис. грн.)

204

Короткострокова позика №3 (до 1 листопада 2009р, 200 тис. грн)

Прибуток (збиток) до оподаткування

26,63

26,63

-94,88

26,63

66,7

-374,67

Податок на прибуток

6,12

6,12

-

6,12

15,34

-

Чистий прибуток звітного періоду

20,24

20,24

-94,88

20,24

51,36

-374,67

Амортизація

18,8

18,8

18,8

18,8

18,8

29

Грошовий потік

39,04

39,04

-76,08

39,04

70,16

-345,67

Накопичений грошовий потік

39,04

78,08

-37,04

-37,04

109,2

-275,51

Коефіцієнт дисконтування

0,98

0,96

0,95

0,93

0,91

0,89

Дисконтований грошовий потік

38,26

37,48

-72,28

36,31

63,85

-307,65

NPV

38,26

75,74

-34,8

-35,97

100,16

-243,8

Початковий платіжний календар(липень - грудень 2009р.) тис. грн.

Рік

2009

Місяць

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Номер періоду

7

8

9

10

11

12

Виручка від реалізації

220

220

220

340

220

220

Собівартість реалізованих, товарів, робіт та послуг

190

190

190

300

190

190

Валовий прибуток

30

30

30

40

30

30

Адміністративні витрати

1,7

1,7

1,7

2,5

1,7

1,7

Витрати на збут

5

5

5

9

5

5

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

23,3

23,3

23,3

28,5

23.3

23.3

Відсотки та інші платежі до отримання:

150,36

7,5

70

ТОВ «Агроснаб» (до січня 20010 р., 70 тис. грн)

70

векселя короткострокові №1 (до червня 2009 р., 40 тис. грн)

короткострокова вексель отриманий №2 (до серпня 2009 р., 30 тис. грн)

30,53

ТОВ «Злагода» (до 1 серпня 2009 р., 70 тис. грн)

70

ТОВ «Полюс» (до 1 вересня 2009 р., 60 тыс. Грн.)

7,5

7,5

Коротстрокова облігація №1 (до 1 серпня 2009р, 40 тис. грн)

42,33

Відсотки та інші платежі до сплати:

4,17

4,17

4,17

309,95

4,17

107,19

Довгостроковий кредит №1 (лютий 2010 р., 140 ти. грн)

Довгостроковий кредит №2 (до 1 березня 2010 р., 140 тис. грн)

позика №1(до 1 лютого 2010 р., 200 тис. грн)

позика №2 (березень 2010 р., 200 тис. грн)

Позика №3 (січня2010 р., 100 тис. грн)

103,04

Поточна заборгованість за довгостроковим кредитом №1 (50 тис. рн.)

4,17

4,17

4,17

4,17

4,17

4,15

Короткостроковий вексель виданий №1(до 1 квітня 2009 р, 100 тис. рн.)

Короткостроковий вексель виданий №2 (до 1 листопада 2009р,100 тис. грн)

104,17

Кредиторська заборгованість ТОВ «Успіх»(до 1 травня 2009р,20 тис. грн)

Кредиторська заборгованість ТОВ «Купи - продай»( до 1 квітня 2009р, 20 тис. грн)

Короткострокова позика №1 (червень 2009 р., 200 тис. грн.)

Короткострокова позика №2 (до 1 липня 2009р,200 тис. грн.)

Короткострокова позика №3 (до 1 листопада 2009р, 200 тис. грн)

201,61

Прибуток (збиток) до оподаткування

169,49

26,63

19,13

-273,11

19,15

-14,25

Податок на прибуток

38,98

6,12

4,40

-

4,40

-

Чистий прибуток звітного періоду

130,51

20,51

14,73

-273,11

14,73

-14,25

Амортизація

18,8

18,8

18,8

29

18,8

18,8

Грошовий потік

149,31

39,31

33,53

-244,11

33,53

-4,55

Накопичений грошовий потік

-275,51

-196,36

188,62

72,84

-210,58

28,98

Коефіцієнт дисконтування

0,88

0,86

0,85

0,83

0,82

0,80

Дисконтований грошовий потік

131,39

33,81

28,5

-202,61

27,49

-3,64

NPV

176,26

165,21

62,31

-174,11

-175,12

23,85

Початковий платіжний календар

(Січень - червень 2010р. ) тис. грн..

Рік

2010

Місяць

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Номер періоду

13

14

15

16

17

18

Виручка від реалізації

220

220

220

220

220

220

Собівартість реалізованих, товарів, робіт та послуг

190

190

190

190

190

190

Валовий прибуток

30

30

30

30

30

30

Адміністративні витрати

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Витрати на збут

5

5

5

5

5

5

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

23,3

23,3

23,3

23,3

23.3

23.3

Відсотки та інші платежі до отримання:

ТОВ «Агроснаб» (до січня 20010 р., 70 тис. грн)

векселя короткострокові №1 (до червня 2009 р., 40 тис. грн)

короткострокова вексель отриманий №2 (до серпня 2009 р., 30 тис. грн)

ТОВ «Злагода» (до 1 серпня 2009 р., 70 тис. грн)

ТОВ «Полюс» (до 1 вересня 2009 р., 60 тыс. Грн.)

Коротстрокова облігація №1 (до 1 серпня 2009р, 40 тис. грн)

Відсотки та інші платежі до сплати:

347,36

351,9

Довгостроковий кредит №1 (лютий 2010 р., 140 ти. грн)

143,03

Довгостроковий кредит №2 (до 1 березня 2010 р., 140 тис. грн)

144,9

позика №1(до 1 лютого 2010 р., 200 тис. грн)

204,33

позика №2 (березень 2010 р., 200 тис. грн)

207

Позика №3 (січня2010 р., 100 тис. грн)

Поточна заборгованість за довгостроковим кредитом №1 (50 тис. рн.)

Короткостроковий вексель виданий №1(до 1 квітня 2009 р, 100 тис. рн.)

Короткостроковий вексель виданий №2 (до 1 листопада 2009р,100 тис. грн)

Кредиторська заборгованість ТОВ «Успіх»(до 1 травня 2009р,20 тис. грн)

Кредиторська заборгованість ТОВ «Купи - продай»( до 1 квітня 2009р, 20 тис. грн)

Короткострокова позика №1 (червень 2009 р., 200 тис. грн.)

Короткострокова позика №2 (до 1 липня 2009р,200 тис. грн.)

Короткострокова позика №3 (до 1 листопада 2009р, 200 тис. грн)

Прибуток (збиток) до оподаткування

-324,06

-328,6

23,3

23,3

23,3

23.3

Податок на прибуток

-

-

5,36

5,36

5,36

5,36

Чистий прибуток звітного періоду

-324,06

-328,6

17,94

17,94

17,94

17,94

Амортизація

18,8

18,8

18,8

18,8

18,8

29

Грошовий потік

-305,26

-309,8

36,74

36,74

36,74

36,74

Накопичений грошовий потік

-309,81

-615,06

-273,06

73,48

73,48

73.48

Коефіцієнт дисконтування

0,79

0,77

0,76

0,74

0,73

0,72

Дисконтований грошовий потік

-241,16

-238,55

27,92

27,19

26,82

26,45

NPV

-244,8

-479,91

-210,63

55,11

54,01

53,27

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття і класифікація фінансових ризиків, методи їх оцінки на ринку. Способи управління та вимірювання фінансових ризиків. Факторний та коефіцієнтний аналіз результату операційної діяльності, тривалості операційно-фінансового циклу підприємства.

  курсовая работа [185,2 K], добавлен 27.01.2011

 • Поняття та сутність фінансових ризиків на підприємстві, їх класифікація та різновиди, фактори розвитку та можливі наслідки для організації. Кредитні ризики в системі фінансових ризиків. Стратегія і тактика управління кредитними ризиками на підприємстві.

  контрольная работа [163,3 K], добавлен 18.06.2010

 • Тенденції розвитку промислових підприємств у ринковій економіці. Сутність, види й класифікація фінансових ризиків. Організаційно-методичне забезпечення мінімізації впливу ризиків на підприємстві. Аналіз методів оцінки фінансової стійкості підприємства.

  курсовая работа [109,7 K], добавлен 02.02.2010

 • Економічний зміст фінансових ризиків суб’єкта підприємництва, їх класифікація, умови виникнення та методи оцінки. Фінансове планування та прогнозування фінансових ризиків суб’єкта підприємництва, механізми їх нейтралізації та оптимізація управління.

  дипломная работа [348,4 K], добавлен 21.03.2013

 • Фінансовий ризик як імовірність виникнення фінансових наслідків у формі втрати доходу або капіталу. Класифікація фінансових ризиків за видами. Аналіз фінансових ризиків ЗАТ "Рівне-Борошна" та заходи щодо їх мінімізації. Оцінка фінансового рівня безпеки.

  реферат [17,7 K], добавлен 21.10.2010

 • Необхідність, сутність, мета та завдання фінансового менеджменту. Структура вхідних грошових потоків на підприємстві та їх характеристика. Основні причини зміни вартості грошей у часі. Сутність і класифікація фінансових ризиків, політика управління.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 04.10.2010

 • Теоретичні основи управління, економічний зміст фінансових ризиків підприємства, їх сутність та класифікація. Аналіз фінансових результатів, зміни формування власних обігових коштів, вплив дебіторської та кредиторської заборгованості на фінансовий стан.

  дипломная работа [124,4 K], добавлен 03.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.