Управління дебіторською заборгованістю

Сутність, зміст та значення дебіторської заборгованості у діяльності підприємства, її види та класифікація. Аналіз стану дебіторської заборгованості ТОВ "Ворожба". Огляд факторинга як методу її рефінансування. Основні організаційні методи управління нею.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 10.06.2014
Размер файла 169,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Кпдз ? із ^ ДЗ

Кпдз v із ? ДЗ

Кпдз ^ із v ДЗ

Кпдз ^ із ^ ДЗ

Кпдз ^ із ? ДЗ

1

1

1

1

0

0

0

Період перебування капіталу в грошових коштах (ППКГК) порівнюється з обсягом прострочених платежів (ОПП) даного підприємства

1

ППКГК v і відсутні ОПП

ППКГК v із v ОПП

ППКГК ^ із v ОПП

ППКГК ? із v ОПП

ППКГК ^ і відсутні ОПП

ППКГК v із ^ ОПП

ППКГК ^ із ^ ОПП

ППКГК ? із ^ ОПП

1

1

1

1

0

0

0

0

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшл) порівнюється з часткою простроченої дебіторської заборгованості (ЧПДЗ)

Нормативне значення КШЛ: 0,7-1

1

Кшл < норм. значення і ЧПДЗ не значна

Кшл >= норм. значення і ЧПДЗ не значна

Кшл < норм. значення і ЧПДЗ значна

Кшл >= норм. значення і ЧПДЗ значна

1

1

0

0

2

Кшл >= норм. значення і ЧПДЗ v

Кшл < норм. значення і ЧПДЗ v

Кшл >= норм. значення і ЧПДЗ ^

Кшл < норм. значення і ЧПДЗ ^

1

1

0

0

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшл) порівнюється з динамікою питомої ваги грошових коштів і поточних фінансових інвестицій (ЧГКПФІ)

1

Кшл < норм. значення і ЧГКПФІ значна

Кшл > норм. значення і ЧГКПФІ значна

Кшл < норм. значення і ЧГКПФІ не значна

Кшл > норм. значення і ЧГКПФІ не значна

1

1

0

0

2

Кшл ? і ^ ЧГКПФІ

Кшл ^ і ^ ЧГКПФІ

Кшл ? і v ЧГКПФІ

Кшл v і v ЧГКПФІ або ?

1

1

0

0

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) порівнюється з коефіцієнтом ліквідності грошових потоків (Клгп)

Нормативне значення КАЛ: 0,2

1

Кал <= норм. значення і Клгп=1

Кал >= норм. значення і Клгп=1

Кал <= норм. значення і Клгп>1

Кал >= норм. значення і Клгп>1

1

1

0

0

2

Кал ^ і Клгп=1

Кал v і Клгп=1

Кал ^ і Клгп>1

Кал v і Клгп>1

1

1

0

0

Коефіцієнт рентабельності використання вільних грошових коштів (Кр) в короткострокових фінансових вкладеннях порівнюються з обсягом поточних фінансових інвестицій (ПФІ)

1

Кр ^ із ? ПФІ

Кр ^ із v ПФІ

Кр v із ^ ПФІ

Кр v із ? ПФІ

1

1

0

0

Присудження балів та умовні позначення:

0 балів - у випадку негативної тенденції

1 бал - у випадку позитивної тенденції

^ - збільшення показника

v - зменшення показника

? - незмінність показника

Прийняті управлінські рішення управління дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, поточними фінансовими інвестиціями можуть бути оцінені в 0 або 1. На підставі експертних досліджень установлено, що максимальна кількість балів становить 14.

Рівень управління дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, поточними фінансовими інвестиціями на підприємстві вважають високим, якщо набрано 10 і більше балів, середнім: 6 - 9 балів і низьким: 5 і менше балів Приймати рішення щодо підвищення ефективності управління оборотними активами доцільно на підставі аналізу позицій і оцінки в балах.

Проведемо бальну оцінку показників управління дебіторською заборгованістю, грошовими коштами та поточними фінансовими інвестиціями ТОВ «Ворожба» в період 2009 - 2011 рр. (табл. 3.2).

Таблиця 3.2 - Бальна оцінка показників для обґрунтування рівня управління дебіторською заборгованістю, грошовими потоками, поточними фінансовими інвестиціями підприємства ТОВ «Ворожба» за 201 - 2011 рр.

Показники

Кількість рівнів оцінки

Оцінка в балах

2010 р.

2011 р.

Обсяги дебіторської заборгованості порівнюються з обсягами продажу

1

1

1

Обсяги продажів порівнюються з часткою в них дебіторської заборгованості

1

1

0

2

1

1

Період погашення дебіторської заборгованості порівнюється періодом погашення кредиторської заборгованості

1

0

0

2

0

0

Коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості порівнюється з обсягами дебіторської заборгованості

1

0

1

Період перебування капіталу в грошових коштах порівнюється з обсягом прострочених платежів даного підприємства

1

0

0

Коефіцієнт швидкої ліквідності порівнюється з часткою простроченої дебіторської заборгованості

1

1

1

2

0

1

Коефіцієнт швидкої ліквідності порівнюється з динамікою питомої ваги грошових коштів і поточних фінансових інвестицій

1

1

1

2

0

0

Коефіцієнт абсолютної ліквідності порівнюється з коефіцієнтом ліквідності грошових потоків

1

0

0

2

0

1

Коефіцієнт рентабельності використання вільних грошових коштів в короткострокових фінансових вкладеннях порівнюються з обсягом поточних фінансових інвестицій

1

0

1

За результатами проведеного аналізу підприємство у 2010 році набрало 5 балів, що свідчить про низький рівень управління дебіторською заборгованістю. Що стосується 2011 року то товариство підвищило показник до 8 балів, що відповідає середньому рівню управління дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, поточними фінансовими інвестиціями.

Негативним моментом діяльності підприємства є збільшення обсягів дебіторської заборгованості та суми простроченої дебіторської заборгованості, також слід звернути увагу на можливість зменшення періоду погашення дебіторської заборгованості по відношенню до періоду погашення кредиторської заборгованості.

Отже, урахування обґрунтованості мети управління оборотними активами та застосування запропонованої методики дає змогу виявити недоліки в управлінні дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, поточними фінансовими інвестиціями на вітчизняних підприємствах, обґрунтувати вплив на показники ліквідності платоспроможності прибутковості та прийняти своєчасні управлінські рішення.

Серед проблем управління дебіторською заборгованістю на ТОВ «Ворожба» можна виділити наступні:

- немає достовірної інформації про терміни погашення зобов'язань компаніями-дебіторами;

- не проводиться оцінка кредитоспроможності покупців;

- не регламентована робота з простроченою дебіторською заборгованістю.

Для вирішення цих проблем пропонується:

- для контролю та планування дебіторської заборгованості на підприємстві має бути налагоджена робота по отриманню наступної інформації :

1) дані про виставлені дебіторам рахунки, які не сплачені на сьогодні;

2) час прострочення платежу по кожному з рахунків;

3) розмір безнадійної і сумнівної дебіторської заборгованості, оціненої на підставі встановлених внутрішньофірмових нормативів;

4) кредитна історія контрагента(середній період прострочення, середня сума кредиту);

- знизити ризик несвоєчасного повернення грошових коштів і виникнення збитків можна, уклавши договір страхування дебіторської заборгованості. Страхування дебіторської заборгованості припускає страхування ризику збитків від несвоєчасного повернення грошових коштів покупцем або його банкрутства. Безумовно, страхування дебіторської заборгованості з часом стане нормою для багатьох російських компаній. Укладення договору страхування дозволить не лише провести обгрунтовану оцінку кредитних ризиків компанії, але і перекласти самі риски на страхову компанію. Таким чином, рекомендовані вище положення, які могли б лягти в основу політики управління дебіторською заборгованістю в ТОВ «Ворожба», дозволять підприємству уникнути збитків пов'язаних із списанням безнадійної до стягнення дебіторської заборгованості, підвищити ефективність розрахунків.

3.2 Факторинг як метод рефінансування дебіторської заборгованості підприємства

Перед нами постає завдання у цьому пункті: визначити припустиму планову величину дебіторської заборгованості на наступний період.

За умови жорсткого контролю підприємства за обсягами своїх поточних зобов'язань з метою створення умов для посилення його платоспроможності, зростання терміну оборотності кредиторської товарної заборгованості буде відповідати швидкості зростання обсягів реалізації продукції.

3.3 Оптимізація дебіторської заборгованості в системі управління діловою активністю підприємства

Ефективність управління оборотними коштами підприємства та його здатність генерувати грошові потоки від операційної діяльності визначається показником ділової активності. В основі оптимізації обсягів дебіторської заборгованості підприємства може бути ідея оптимального скорочення оборотності дебіторської заборгованості.

Оптимальний термін обертання дебіторської заборгованості (ТО опт дз) може здійснюватися в цілому за дебіторською заборгованістю по підприємству та окремо за кожною статтею дебіторської заборгованості:

ТО опт дз = ТО дз - ТО ДГК = (360/Чд)*Дзсер - (360/ЧД)* ДГК (3.5)

де ТОдз - тривалість обороту дебіторської заборгованості, дні;

ТО ДГК - тривалість обороту для необхідного приросту грошових коштів, дні;

ЧД - чистий дохід від реалізації, тис. грн.;

Дзсер - середньорічний обсяг дебіторської заборгованості, тис. грн.;

ДГК - необхідний приріст грошових коштів, тис. грн.

У наведеній моделі оптимальний обсяг дебіторської заборгованості визначається за формулою:

ДЗ опт сер = Топт ДГК / 360 * ЧД (3.6)

При цьому, вхідним моментом оптимізації є встановлення необхідного обсягу приросту грошових коштів підприємства, тобто обсягів продажу, який здійснюється без відстрочки термінів платежу.

Для неплатоспроможних підприємств одним із шляхів обґрунтування такого приросту є забезпечення нормативного рівня показника абсолютної платоспроможності у плановому періоді.

Розрахунок оптимального обсягу дебіторської заборгованості за моделлю оптимізації строків її оборотності буде наведений на основі вихідних даних у таблиці 3.6.

У західній практиці, грошові кошти та їх еквіваленти у балансі підприємства мають становити не менш 10% поточних зобов'язань. Приріст грошових коштів підприємства, необхідний для забезпечення встановлення значення показника абсолютної платоспроможності на рівні 0,1 становитиме:

ДГК = (0,1 - 2,16) * 1313,0 = 2704,8 тис. грн.

Дана модель дозволяє визначити оптимальний обсяг дебіторської заборгованості, необхідний для забезпечення поточної платоспроможності підприємства. Проте, її використання не орієнтоване на підтримку фінансової стійкості підприємства, його платоспроможності в майбутній перспективі, оскільки в ній не контролюється збалансованість між обсягами та термінами обороту активів в цілому, окремих її складових та джерел їх формування.

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

У країнах світу, залежно від економічного розвитку та політичного стану, існують закони на нормативні документи, які повністю або частково, захищають людину від небезпечних та шкідливих умов праці, забезпечують охорону її здоров'я.

Охорона праці - це діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Закон України «Про охорону праці» [26] визначає основні напрямки по реалізації конституційного права на охорону життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулюють при участі відповідних державних органів відносини між власником підприємства, чи установи організації, чи органом і роботодавцем з питань зовнішнього середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Загальний нагляд за додержанням норм охорони праці покладено на прокуратуру, спеціальний - на професійні спілки. Контроль за безпекою праці здійснюють також державні й відомчі спеціалізовані інспекції.

Регулювання охорони праці в Україні здійснюється: Конституцією України; Законом України «Про охорону праці» від 21.11.2002 року № 229 - IV [26]; Законом України «Про загальнообов'язкове державне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань» від 08.07.2010 р. № 2-3 [25]; Кодексом законів про працю; нормативними актами міністерств, відомств та локальними нормативними актами.

4.1 Система управління охороною праці в організації

Система охорони праці (СОП) є складовою частиною управління підприємством. Управління охороною праці - це підготовка, прийняття та реалізація рішень по здійсненню організаційних, технічних, лікувально-профілактичних та санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини у процесі праці. У СОП є об'єкти а органи управління, які виконують покладені на них функції. Об'єкт управління - це діяльність служб та підрозділів підприємства щодо забезпечення безпеки праці на робочих місцях, на підприємстві в цілому. Органи управління: роботодавець - на підприємстві в цілому; у відділах - керівники відповідних підрозділів.

Відділ охорони праці ТОВ «Ворожба» створено відповідно до Закону України «Про охорону праці» [26] з метою організації та виконання ряду правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійних захворювань та аварій в процесі праці.

На підприємстві створений спеціальний кабінет з охорони праці, який забезпечений нормативно-технічною документацією, інструкціями, стандартами, підручниками, методичними вказівками з охорони праці, наочними посібниками, демонстраційними матеріалами.

Про запровадження інструктажу роблять запис у спеціальному журналі реєстру інструктажів з питань охорони праці, а також у документі про прийом працівника на роботу. Інструктаж проводиться з одним або групою робітників у кабінеті охорони праці або в спеціально обладнаному приміщенні з використанням сучасних технічних засобів навчання, наочних посібників. Первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктаж проводить безпосередньо керівник структурного підрозділу. Всі інструктажі реєструються в спеціальних журналах. Вони повинні бути пронумеровані і завірені печаткою. Керівник структурного підрозділу зобов'язаний видати працівнику примірник інструкції з охорони праці за його професією або вивісити її на робочому місці.

Усі працівники в ТОВ «Ворожба» згідно із законом підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Відповідно до пункту 1.4 Типового положення «Про службу охорони праці» [41], СОП створюється на підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше осіб. На підприємстві працює від 51 до 500 чоловік, отже, штат служби охорони праці складає один чоловік з інженерно-технічною освітою.

Далі наведемо таблицю 4.1, в якій наведено перелік нормативно - правових актів, що повинні бути на підприємстві.

Таблиця 4.1 - Нормативно-правова база з питань ОПБНС (станом на 2011 р.)

№ п.п.

Нормативно-правові акти

Відмітка про наявність

Відмітка про відповідність чинному законодавству

Висновки / Коментарі

1

Програма (текст) вступного інструктажу з охорони праці та тексти інструктажу на робочих місцях

+

Відповідає

Форма зберігання - електронна, застаріле

2

Положення про систему управління охороною праці (СУОП) [41]:

+

Відповідає

Відповідає нормам чинного законодавства

2.1

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

+

Відповідає

3

Колективний договір для малих підприємств

+

Відповідає

Оформлено на основі чинного законодавства

4

Закон України «Про охорону праці»

+

Відповідає

Отже, за наведеною таблицею можемо зробити висновок про те, що на ТОВ «Ворожба» існують недоліки з нормативно-правовою базою. Керівництву слід більш відповідально ставитися до покращення стану даного питання. На підприємстві не зовсім виконуються положення цих документів.

Витрати, пов'язані з охороною праці, можна поділити на доцільні, частково доцільні і недоцільні. Фінансування охорони праці на ТОВ «Ворожба», згідно до ст. 19 3акону України «Про охорону праці» [26], не здійснюється керівником підприємства.

4.2 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації

Дотримання санітарно-гігієнічних норм робочого місця в офісі є дуже важливим, як для співробітників, що працюють на такому робочому місці, так і для посадових осіб, на яких покладено відповідальність за охорону праці. Чинним законодавством України встановлено нагляд і контроль за дотриманням вимог законодавства, що регулює санітарно - гігієнічні норми робочого місця, а також відповідальність за його порушення.

Об'єктом дослідження є приміщення економічного відділу ТОВ «Ворожба». Приміщення розташоване на першому поверсі адміністративної будівлі. Поблизу не має виробничого приміщення з підвищеним рівнем вібрації, шуму. Поблизу знаходиться залізнична колія, але на сьогодні по ній не здійснюються перевезення пасажирів чи товарів. Поблизу немає високих дерев, які закривали б небосхил, зменшуючи природну освітленість.

Загальна площа приміщення 34м2, висота - 3м, приміщення має 4 вікна. Кількість працюючих в приміщенні 5 осіб. Отже, на одного працюючого в приміщенні припадає: 34 : 5 = 6,8 (м2/чол.) робочої площі. Можна зробити висновок, що нормативи розмірів та забезпечення працюючих робочою площею дотримано, оскільки норматив складає 6 (м2/чол.), якщо використовуються комп'ютери. Система опалення, вентиляції та світла штучна. За небезпекою ураження електричним струмом управлінське приміщення належить до приміщень без підвищеної небезпеки ураження електричним струмом працюючих . План приміщення наведений на рис. 4.1.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

1 - вікна; 2 - робочі столи з комп'ютерами; 3 - шафа; 4 - двері

Рисунок 4.1 - План приміщення економічного відділу ТОВ «Ворожба»

У приміщенні розташовано 5 комп'ютерів. Напруга джерела живлення комп'ютерів у приміщенні - 220 Вт. Також розміщено 5 письмових столів, шафа для зберігання документів, відповідно до їх функціонального призначення.

Щодо технологічної оснащеності робочого місця, то воно відповідає вимогам нормативно-правових актів, що регулюють питання охорони праці під час користування офісною технікою. Робочі місця розташовані на відстані 1м від стіни з вікном. Прохід між рядами робочих місць - 1м. Кожного дня проводиться вологе прибирання. У приміщенні знаходиться дві медичні аптечки першої допомоги.

Приміщення обладнане витяжною вентиляцією. Батареї опалення, водопровідні труби захищені діелектричними щитками від випадкового дотику.

На підприємстві штучне освітлення, яке обладнане системою загального рівномірного освітлення. Застосовують лампи накалювання, потужністю 100 Вт, кількість ламп у світильнику - 2 шт. Світильники розташовані з одного боку від екрана монітору. Мінімальна освітлюваність лампи розжарювання за нормами Еmin=100лк.

Наступним етапом буде розрахунок загального освітлення приміщення. Отже, коефіцієнт використання світлового потоку розраховується за формулою:

F = (E*S*K*Z) / (n*N) (4.1)

Де, Е - норма освітленості, лк;

S - площа приміщення, м;

К - коефіцієнт запасу, К = 1,3…1,5 (менші значення для ламп розжарювання більші - для газорозрядних ламп);

Z - коефіцієнт нерівномірності освітлення змінюється в межах 1,1….1,5 (у середньому 1,2);

n - коефіцієнт використання освітлювальної установки;

N - число ламп

Отже, F = (100*34*1,6*1,1) / (0,54*2) = 5540,7

Для визначення коефіцієнта необхідно розрахувати індекс приміщення:

i = (a*b) / Hc*(a+b) (4.2)

де, a,b - відповідно довжина та ширина приміщення, м;

Нс - висота розміщення світильника над освітлювальною поверхнею, м.

Отже, і = (3*11,3) / 2,4*(11,3+3) = 0,99.

Вимоги щодо організації та конструкції робочих місць на ТОВ «Ворожба», то вони забезпечують підтримання оптимальної робочої пози з такими ергономічними характеристиками: по-перше, ступні ніг на підлозі, стегна - в горизонтальній площині, передпліччя - вертикально, лікті під кутом 80 градусів до вертикальної площини, зап'ястя зігнуті під кутом не більше 20 град. відносно горизонтальної площини, нахил голови - 15 - 20 град. відносно вертикальної площини; по-друге, користування ПК - є основним видом діяльності, а отже його периферійні пристрої (принтер, сканер) розташовано на основному робочому місці з лівого боку; по-третє, висота робочої поверхні столу для ПК становить 715мм, ширина - 1000мм; по-четверте, робоче сидіння користувача ПК - стілець, поверхня стільця напівм'яка з неслизьким покриттям; по-п'яте, монітор розташовано на оптимальній відстані 700мм від очей користувача, а клавіатура - на відстані 600мм, розташування монітору забезпечує зручність зорового спостереження.

Рівень шуму та вібрації на робочих місцях, що працюють з ПК, визначаються відповідно до ДсанПіН 3.3.2-007-98. Для забезпечення нормованих рівнів шуму у виробничих приміщеннях та на робочих місцях застосовуються шумопоглинальні засоби, вибір яких обґрунтовується спеціальними інженерно-акустичними розрахунками.

Своєчасне виявлення та усунення причин виникнення виробничих травм і професійних захворювань, а також вжиття відповідних профілактичних заходів дозволяє значно знизити рівень виробничого травматизму та захворюваності, економічні втрати підприємств, зберегти здоров'я, високу професійну працездатність працівників.

Наступним етапом буде оцінка стану виробничого травматизму та професійних захворювань на підприємстві. Для оцінки рівня травматизму розраховують показники його частоти й тяжкості:

Пчт = 1000 * А / Т (4.3)

Де, А - кількість випадків травматизму за звітний період;

Т - середньоспискова чисельність працівників

Птт = Д / Т (4.4)

Де, Птт - показник тяжкості травматизму;

Д - кількість днів непрацездатності

Показник непрацездатності - це число людино-днів непрацездатності, що припадає на 1000 працівників:

Пнп = 1000* Д / Т (4.5)

Показники інтенсивності випадків захворювань (Піз), непрацездатності (Пнп), які припадають на 100 працюючих і тривалості захворювання (Птр), розраховують за формулами:

Піз = 100* С / Р

Пнп = 100* Д / Р (4.6)

Птр = Д / С

Де, Р - загальна кількість працюючих;

Д - кількість днів непрацездатності через захворювання;

С - кількість випадків захворювання.

Розрахунки наведемо у табл. 4.2.

Таблиця 4.2 - Оцінка стану виробничого травматизму та професійних захворювань на ТОВ «Ворожба» за 2009 - 2011 рр.

Показники

Роки

2009

2010

2011

Загальна кількість працюючих (Р)

148

134

125

Середньорічне число працюючих (Т)

12,3

11,2

10,42

Кількість випадків травматизму за звітний період (А)

-

1

-

Кількість днів непрацездатності (Д)

-

15

-

Кількість днів непрацездатності через захворюваність (Д)

93

85

91

Кількість випадків захворювань (С)

15

9

11

Показник частоти травматизму (Пчт)

0

7,46

0

Показник тяжкості травматизму (Птт)

0

15

0

Показник непрацездатності (Пнп)

0

1339,3

0

Показник інтенсивності випадків захворювання (Піз)

10,14

6,72

8,8

Показник інтенсивності випадків непрацездатності (Пнп)

62,84

63,43

72,8

Показник тривалості захворювання (Птр)

6,2

9,5

8,3

Аналізуючи дані таблиці, можемо зробити висновок про те, що на підприємстві лише у 2010 році стався один нещасний випадок із тимчасовою втратою працездатності. Нещасних випадків зі стійкою втратою працездатності та зі смертельним наслідком не було. Щодо кількості випадків захворювання, то у 2011 році їх значення було рівне 11, що на 4 випадки менше, ніж у 2009 році. Показник частоти травматизму склав 7,46 у 2010 році. Щодо показника інтенсивності випадків захворювання, то він знизився на 1,34 у 2011 році у порівнянні з 2009 роком.

Основними причинами нещасних випадків на підприємстві є не виконання посадових інструкцій по охороні праці, невчасне проведення інструктажу після зміни технологічного процесу, недостатня забезпеченість попереджувальними засобами та інше.

4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об'єкті

Основним нормативним документом, що регламентує вимоги щодо пожежної безпеки є Закон України «Про пожежну безпеку» [52]. Цей закон визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності.

Пожежа - це неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується в часі і просторі та створює загрозу життю і здоров'ю людей, навколишньому середовищу, призводить до матеріальних збитків.

Основними причинами пожежі на підприємстві є:

- небезпечне поводження з вогнем;

- незадовільний стан електротехнічних пристроїв та порушення правил їх монтажу та експлуатації;

- порушення режимів технологічних процесів;

- невиконання вимог нормативних документів з питань пожежної безпеки.

Власник підприємства, повинен:

- розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;

- організувати навчання працівників правилам пожежної безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;

- повинен створити засоби протипожежної безпеки.

Система протипожежного захисту - це сукупність організаційних заходів, а також технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей небезпечних факторів пожежі та обмеження матеріальних збитків від неї.

Первинні засоби пожежогасіння є у всіх виробничих приміщеннях, цехах, складах, відділах і передаються під охоронну відповідальність безпосередньо керівникам цих об'єктів або іншим посадовим особам з числа інженерно-технічних працівників. Наявність засобів пожежогасіння підвищує рівень пожежної безпеки об'єктів, і, тим самим, у разі виникнення вогню, зменшує матеріальні збитки та людські жертви. Первинними засобами пожежогасіння на ТОВ «Ворожба» є вогнегасники, бочки з водою, ящики з піском.

Досліджуваний об'єкт - економічний відділ ТОВ «Ворожба» по вибуховій та пожежній безпеці відноситься до категорії В (робота з не пальними речовинами і матеріалами в холодному стані). Можлива причина пожежі в приміщенні - порушення правил техніки безпеки, несправність електроприладів. Існує охоронно-пожежна сигналізація. У випадку пожежі можна також зв'язатися з пожежною охороною.

Щодо класу робочих зон приміщень з вибухової та пожежної безпеки, то відділ належить: за вибухонебезпечною робочою зоною приміщень належить до класу В - IІа, тобто вибухонебезпечна концентрація пилу та волокон може утворюватися лише у наслідок аварії або несправності; за пожежонебезпечною робочою зоною приміщення - до класу П - ІІа, тобто у робочих зонах приміщень є тверді горючі речовини або матеріали, які не здатні переходити у зважений стан.

За ступенем вогнестійкості будівель та споруд (ДБН В.1.1-7-2002), то економічний відділ належить до 2 ступеня, тобто допускається використовувати незахищені сталеві конструкції.

У разі порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей, державні інспектори з пожежного нагляду мають право припиняти чи забороняти роботу підприємств.

План евакуації наведений у додатку Ж.

До підприємств, установ та організацій за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду застосовуються штрафні санкції.

4.4 Висновки та пропозиції до розділу 4

Отже, керівництву ТОВ «Ворожба» слід більше уваги приділяти питанню хорони праці на підприємстві. На досліджуваному об'єкті не виконуються витрати на охорону праці. Цим питанням слід зайнятися вже сьогодні, адже у майбутньому керівництво не застраховане від виникнення виробничих травм та професійних захворювань на підприємстві.

Відповідальним особам за охорони праці на підприємстві, необхідно заохочувати робітників для здачі правил правильно поводження на робочому місці.

Стан пожежної безпеки на підприємстві нормальний. Оснащення об'єкта первинними засобами пожежогасіння є дуже важливим для збереження життя працівників і запобігання втрати майна підприємства при виникненні пожежі.

ВИСНОВКИ

Формування ринкових відносин в Україні характеризується значним уповільненням платіжного обігу, що спричиняє збільшення дебіторської заборгованості. У зв'язку з цим важливим завданням фінансового менеджменту є ефективне управління дебіторською заборгованістю. Політика управління дебіторською заборгованістю являє собою частину загальної політики управління оборотними активами і маркетингової політики підприємства, направленої на розширення об'ємів реалізації продукції і полягає в оптимізації загального розміру цієї заборгованості і забезпеченні своєчасної її інкасації. Забезпечення оптимального обсягу дебіторської заборгованості та її частки у структурі оборотних активів підприємства є актуальною проблемою для всіх підприємств, незалежно від форм власності, від їх величини тощо. Адже, через управління дебіторською заборгованістю можна впливати на обсяг прибутку підприємства, його ліквідність та платоспроможність, а відповідно і на ризики, що з ними пов'язані.

Дослідження сутності поняття дебіторської заборгованості підприємства дають можливість зробити висновки про різноманітність підходів до даного поняття. Провівши аналіз визначень понять дебіторської заборгованості різними науковцями можна сказати, що всі вони так чи інакше розкривають його сутність або частину її. Тому в роботі надано власне визначення даного поняття як: «деякої суми заборгованості підприємству на певну дату, яка не є фінансовим активом, призначеним для продажу, що виникла при наданні коштів, продажу інших активів або робіт чи послуг безпосередньо боржникові».

Значне місце в системі ефективного управління дебіторською заборгованістю має її класифікація. Аналiз економiчної літерaтури показaв, що icнує шиpoкий спeктр видів дебітoрської заборгованості. Розpоблена нaми класифікaція розкривaє еконoмічну прирoду рiзних видів дебiторської заборгoваності підприємства та вiдповідає структуpi бухгалтeрського балaнсу. Викладенi пoгляди, рекoмендації та окрeмі прийoми класифiкації заборговaності мoжна використoвувати як для складaння фінанcoвої звітнoсті, так i для упрaвлінських рішeнь щодо регулювaння розрахункiв та управлiння дебіторcькою заборгованicтю.

Управлiння дебіторською заборгованіcтю, як і управління оборотними активами в цілому, є однiєю із найактуальнiших ланок діяльноcті керівництва підприємcтва, котра потpебує щоденнoго контролю за її стaном і прийняття ефeктивних рішень. Політика упpавління дебіторською забoргованістю - це однa з найбільш актуaльних проблем багaтьох українcьких підприємств, оскiльки в підприємницькій дiяльності некеровaна дебіторська заборгованiсть, як правило, є однiєю з причин кризового стaну.

Метою управління дебіторською заборгованістю є максимізація прибутку підприємства. Досягнення цієї мети здійснюється за допомогою чітко сформованих етапів управління дебіторською заборгованістю, що являє собою послідовність дій, направлених на вивчення та діагностику дебіторської заборгованості та передбачає poзробку ряду захoдів щодо пoгашення дебіторcької заборгованості.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ворожба» - м'ясопереробне підприємство, яке має у своєму розпорядженні чотири цехи, оснащених передовими технологіями устаткування.

Фінансова робота - це діяльність з управління фінансами фірми. Фінансова робота на підприємстві дуже різноманітна і багатогранна. Вона включає: планування і організацію фінансів; облік фінансових ресурсів; контроль і аналіз ефективності їх використання; стимулювання кінцевих результатів виробництва. Умовно її можна згрупувати по напрямах таким чином: фінансове планування,, оперативна фінансова робота, контрольно-аналітична робота.

Нами проведено аналіз фінансового стану ТОВ «Ворожба» та стану управління дебіторською заборгованістю даного підприємства на основі даних фінансової звітності за 2009 - 2011 роки.

Оцінюючи баланс ТОВ «Ворожба» за 2009 - 2011 рр., можемо зробити висновок про те, що дане підприємство має виробничу спрямованість, так як частка основних засобів вдвічі перевищує інші складові необоротних активів. Щодо оборотних активів, то вони перевищують частку необоротних активів. За аналізований період частка оборотних активів збільшилася на 4787 тис. грн., а частка необоротних активів - лише на 325 тис. грн. Це свідчить про формування більш мобільної структури активів, яка прискорює оборотність оборотного капіталу та як наслідок - підвищує його ліквідність. Найбільшу частку в оборотних активах на кінець 2011 року займали виробничі запаси, їіх питомага вага становила 15,9 %.

Щодо пасиву балансу підприємства, то можемо зробити висновок про те, що ТОВ «Ворожба» не є фінансово залежним від зовнішніх джерел фінансування. Власний капітал перевищує зобов'язання. Більша частина зобов'язань підприємства є поточні.

Що стосується оцінки фінансового стану, то спостерігаємо проблему з абсолютною та швидкою ліквідністю. У 2009 році показник абсолютної ліквідності становив аж 7,40, і це за рахунок того, що підприємство мало велику кількість фінансових інвестицій. Отже, наше підприємство не здатне вчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями.

Аналіз діяльності ТОВ «Ворожба» показав, що стан управління дебіторською заборгованістю знаходиться на досить не високому рівні. Дебіторська заборгованість за розрахунками у 2011 році збільшилась у порівнянні з 2009 роком на 3255 тис. грн., а дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги в свою чергу також зросла на 1270 тис. грн.

Найбільша частка дебіторської заборгованості погашається протягом 90 днів, при чому особливо вдалим виявився 2011 рік.

Отже, можемо зробити висновок про те, що підприємство активніше надавало товарний кредит, ніж використовувало кошти своїх постачальників. На нашу думку, це свідчить про неуспішне управління розрахунками з постачальниками, адже підприємство більше роздає свої кошти, ніж користується «чужими».

Для зменшення суми дебіторської заборгованості був проведений розрахунок на основі факторингу. Як виявилося, цей метод є одним із найкращих способів зменшення дебіторської заборгованості на аналізованому підприємстві. Він прискорює одержання грошей від покупців, а також гарантує повне погашення дебіторської заборгованості, рятує постачальників від необхідності брати великі та дорогі кредити в банках.

Щодо стану охорони праці, то керівництву ТОВ «Ворожба» слід більше уваги приділяти цьому питанню на підприємстві. На досліджуваному об'єкті не виконуються витрати на охорону праці. Цим питанням слід зайнятися вже сьогодні, адже у майбутньому керівництво не застраховане від виникнення виробничих травм та професійних захворювань на підприємстві.

Відповідальним особам за охорони праці на підприємстві, необхідно заохочувати робітників для здачі правил правильно поводження на робочому місці.

Стан пожежної безпеки на підприємстві нормальний. Оснащення об'єкта первинними засобами пожежогасіння є дуже важливим для збереження життя працівників і запобігання втрати майна підприємства при виникненні пожежі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агеева, Е.И. Кредитная политика как инструмент управления дебиторской задолженностью [Текст] / Е.И. Агеева // Финансовый менеджмент. - 2004. - № 6. - с. 22- 34.

2. Антонов, В.М. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології [Текст]: навчальний посібник / В.М. Антонов, Г.К. Яловий; ред. В.М. Антонов; Мін-во освіти і науки України, КНУ ім. Т.Г. Шевченка. - К. : ЦНЛ, 2005. - 432. - ISBN 966 - 364 - 074 - Х.

3. Арафьева, Е.О. Научись управлять дебиторской задолженостью [Текст] / Арафьева, Е.О. // Финансовый директор. - 2002. - №5. - с. 73 - 77.

4. Артеменко В.Г. Финансовый анализ [Текст]: учебное пособие / В.Г. Артеменко, М.В. Беллендир. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело и Сервис, 1999. - с. 160. - ISBN 5 - 86509 - 050 - Х.

5. Багатко, Н. Продаж дебіторської заборгованості: визначення, оцінка, облік [Текст] / Н. Багатко // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. - 2004. - №22. - с. 57 - 63.

6.Багров, В.П. Економічний аналіз [Текст] : навчальний посібник / В.П. Багров, І.В. Багрова. - К : Центр, 2000. - с. 182. - ISBN 199 - 203 - 101.

7. Балабанов, И.Т. Основы финансового менеджмента [Текст]: учебное пособие / И.Т. Балабанов. - М.: Финансы и статистика, 1998. - с.477. - ISBN 5 - 279 - 01756 - 6.

8. Бальціка, В.В. Борги підприємств України: проблеми не розв'язуються [Текст] / В.В. Бальціка // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №2. - с. 48 - 60.

9. Басюк, Т.П. Реструктуризація дебіторської заборгованості підприємства [Текст] / Т.П. Басюк // Фінанси України. - 2004. - №12. - с. 115 - 124.

63. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа [Текст]: учебно-практическое пособие / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфа-М, 2001. - 208. - (Висшее образование). - ISBN 5 - 16 - 000251 - 0.

64. Шморгун, Н.П. Фінансовий аналіз [Текст]: навч. пос. / Н.П. Шморгун, І.В. Головко. - К.: ЦНЛ, 2006. - 528. - ISBN 966 - 364 - 333 - 1.

65. Шубина, Т.В. Организация документооборота для управления дебиторськой задолженостью [Текст] / Т.В. Шубина // Финансовій менеджмент. - 2005. - №5. - с. 35 - 42.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сутність та необхідність управління дебіторською та кредиторською заборгованістю. Аналіз фінансового стану бюджетного підприємства. Дослідження дебіторської та кредиторської заборгованості комунального підприємства та методи ефективного управління ними.

  курсовая работа [68,3 K], добавлен 07.02.2012

 • Сутність дебіторської заборгованості: поняття, класифікація та оцінка. Проблеми дебіторської заборгованості вітчизняних підприємств. Недоліки існуючої системи обліку. Використання комплексного методичного підходу до розрахунку резерву сумнівних боргів.

  реферат [22,3 K], добавлен 15.10.2011

 • Дослідження методичних підходів формування механізму управління дебіторською заборгованістю підприємства. Основні фактори впливу на динаміку та якість дебіторської заборгованості. Шляхи мінімізації негативного впливу факторів, які доцільно застосовувати.

  статья [1,8 M], добавлен 07.02.2018

 • Основи управління дебіторською заборгованістю підприємства в системі кредитної політики: класифікація, принципи, підходи до аналізу. Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління оборотними активами підприємства та політика її оптимізації.

  дипломная работа [737,5 K], добавлен 12.09.2012

 • Теоретичні основи управління, економічний зміст фінансових ризиків підприємства, їх сутність та класифікація. Аналіз фінансових результатів, зміни формування власних обігових коштів, вплив дебіторської та кредиторської заборгованості на фінансовий стан.

  дипломная работа [124,4 K], добавлен 03.03.2011

 • Варіативність підходів до розробки управлінських рішень. Аналіз результатів діяльності підприємства ПАТ "ВЗТА". Фінансовий аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості об’єкта дослідження. Шляхи вдосконалення та управління заборгованостю.

  курсовая работа [263,3 K], добавлен 25.02.2013

 • Аналіз проблем управління дебіторською заборгованістю підприємства торгівлі як складових стратегічного управління. Визначення головної мети та задач управління дебіторською заборгованістю. Систематизація задач в рамках її формування й погашення.

  статья [15,5 K], добавлен 15.01.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.