Розробка і наукове обґрунтування методичних положень і практичних рекомендацій щодо покращення фінансової стійкості на підприємстві

Сутність і умови фінансової стійкості підприємства, принципи управління нею на сучасному ринку. Загальна оцінка фінансового стану підприємства, аналіз показників. Напрямки удосконалення управління фінансової стійкості підприємства, що вивчається.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 26.08.2014
Размер файла 481,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

18. Карпець О.С. Модеоь оцінки фінансової стійкості підприємства: когнітивний підхід [Електронний ресурс] / О.С. Карпець. - Режим доступу: http://business-inform.net/pdf/2012/3_0/54_58.pdf

19. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. [Текст] / Г.Г. Кірейцев. - К: ЦУЛ, 2002. - 496 с.

20. Кондрашихін А.Б. Фінансова санація і банкрутство підприємств [Текст]: Навч.посіб. / А.Б. Кондрашихін, Т.В. Пепа, В.О. Федорова. - К.: ЦУЛ, 2007. - 208 с.

21. Конкурентоспособность продукции и предприятия [Текс]/ [Буркинский Б.В., Лазарева Е.В., Агеев И.Н. и др.]. - Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2009. - 132 с.

22. Конкурентная позиция малого предприятия [Электронный ресурс] / веб-сайт «Центр информационной поддержки малого бизнеса». - Режим доступа: http://smallbusinesses.ru/content/10/1/

23. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування [Текст] / Г.О. Крамаренко. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 224 с.

24. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання [Текст]: Монографія / Л.А. Лахтіонова. - К.:КНЕУ, 2001. - 387 с.

25. Лахтіонова Л.А. Аналіз фінансової стійкості суб'єктів підприємницької діяльності [Текст]: Монографія / Л.А. Лахтіонова. - К.: КНЕУ, 2011. - 880 с.

26. Лахтіонова Л.А. Модель внутрішнього аналізу фінансової стійкості компанії на основі абсолютних її показників [Електронний ресурс] / Л.А. Лахтіонова. - Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22 (2)_ekon/stat_20_1/73.pdf

27. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій [Текст]: монографія / Л.О. Лігоненко. - К: Київ. нац. торг. - екон. університет, 2001. - 580 с.

28. Лисевич С.Г. Управління фінансовою стійкістю та фактори, що впливають на неї [Електронний ресурс] / С.Г. Лисевич. - Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.2/211.pdf

29. Мамонтова Н.А. Фінансова стійкість акціонерних підприємств і методи її забезпечення [Текст] / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Київ - 2001.

30. Маркетинговий менеджмент [Текс]: навч. посіб. / [під ред. д.е.н., проф., академіка АЕН України Л.В. Балабанової]. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2002. - 290 с.

31. Михайлова Л. І. Інноваційний менеджмент [Текс]: навч. посіб. / Л. І. Михайлова, С.Г. Турчіна. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 248 с.

32. Мних Є.В. Економічний аналіз [Текст]: Підручник / Є.В. Мних. - Київ: Центр навчальної літератури, 2008. - 412 с.

33. Молчанова О.П. Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] / О.П. Молчанова. - Режим доступу: http://molchanova.spa.msu.ru/Innov-Management2/02-01.htm.

34. НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

35. НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

36. НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

37. НПАОП 0.00-1.31-99 Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

38. НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки

39. Павловська О.В. Фінансовий аналіз [Текст]: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька. - К.: КНЕУ, 2002. - 388 с.

40. Парахина В.Н. Стратегический менеджмент [Текс]: учебник / В.Н. Парахина, Л.С. Максименко, С.В. Панасенко. - [4-е изд., стер.]. - М.: КНОРУС, 2008. - 496 с.

41. Пласкова Н.С. Экономический анализ [Текст]: учебник / Пласкова Н.С. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2010. - 704 с.

42. Подольська В.О. Фінансовий аналіз [Текст]: Навчальний посібник / В.О. Подольська, О.В. Яріш. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 488 с.

43. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учеб. пособ / Т.А. Пожидаева. - 3-е изд., стер. - М.: КНОРУС. 2010. - 320 с.

44. Полонська Л.А. Інноваційна політика торговельних підприємств: теорія та методологія: [монографія] / Л.А. Полонська, Н.В. Лохман. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. - 221 с.

45. Приймак І.І. Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб'єктів господарювання в економіці України [Текст] / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Львів - 2007.

46. Рудницька О.М. Шляхи покращення фінансового стану українських підприємств [Електронний ресурс] / О.М. Рудницька, Я.Р. Білецька. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2700/1/19.pdf

47. Русак Н.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования [Текст]: Справ. Пособие / Н.А. Русак, В.А. Русак. - Мн.: Выш. Шк., 1997. - 309 с.

48. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст]: Навч. Посіб. / Г.В. Савицька. - К.: Знання, 2004. - 654 с.

49. СН 181-70 «Вказівки по проектуванню колірної обробки інтер» єрів виробничих будівель промислових підприємств»

50. СніП 2.04.05-91*У «Опалення, вентиляція і кондиціонування»

51. Соловйова Н.І. Основні компоненти фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств [Текст] / Н.І. Соловйова // Економіка АПК. -2004.-Ст. 7. - С. 81-89

52. Старостенко Г.Г. Фінансовий аналіз [Текст]: Навч. Посібник / Г.Г. Старостенко, Н.В. Мірко. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 224 с.

53. Уолш Кяран. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства [Текст]: пер. з англ. - К.: Всеувито; Наукова думка, 2009. - 367 с.

54. Фартушний І.Д. Економіко-математична модель стратегії розвитку ВАТ «Укртелеком» на основі нечіткої логіки [Електронний ресурс] / І.Д. Фартушний, Х.В. Гандабура. - Режим доступу: http://economy.kpi.ua/ru/node/330

55. Федулова Л. І. Інноваційна економіка [Текс]: підруч. / Л. І. Федулова. - К.: Либідь, 2006. - 480 с.

56. Фролова Т.О. Фінансовий аналіз [Текст]: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч./ Т.О. Фролова. - К.: Вид-во Европ. ун-ту, 2010. - 253 с.

57. Хиггинс, Роберт С. Финансовый анализ: инструменты для принятия бизнес-решений [Текст]: Пер. с англ. - М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. - 464 с.

58. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємств та її аналіз [Текст]: Навч. посібник / Ю.С. Цал-Цалко. - К.: ЦУЛ, 2002. - 360 с.

59. Череп А.В. Проблеми визначення фінансового стану підприємств в умовах фінансової кризи [Текст] / А.В. Череп, Л.А. Кириченко. - 2008. - №6. - С. 233-236.

60. Шеремет А.Д. Анализ и диагноститка финансово - хозяйственной деятельности предприятия [Текст]: Учебник / А.Д. Шеремет. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 367 с.

61. Штембуляк Д.О. Фінансова стійкість підприємства в умовах ринкової турбулентності [Текст] // Экономика и управление. - 2010. - №1. - С. 119-123.

62. Яловий Г.К. Концептуальні підходи до визначення фінансової стійкості підприємства [Текст] / Г.К. Яловий, Н.П. Бакеренко // Науковий вісник НЛТУ України. - 2008, вип. 18.5 - С. 115-124.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Загальна характеристика фінансової стійкості підприємства. Поняття та види фінансової стійкості. Фінансово-економічна діагностика діяльності підприємства ПАТ "Білопільський машзавод". Шляхи поліпшення фінансової стійкості і фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [709,8 K], добавлен 14.09.2012

 • Інформаційне забезпечення та методики оцінки фінансової стійкості підприємства. Оцінка фінансової стійкості ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" за системою показників. Підвищення фінансової стійкості підприємства. Управління фінансовою стійкістю.

  курсовая работа [984,0 K], добавлен 02.07.2014

 • Сутність поняття фінансової стійкості. Характеристика показників фінансового стану підприємства з точки зору теорії. Рекомендації щодо підвищення рівня стійкості та платоспроможності підприємства. Аналіз фінансового стану ВАТ "Львівбудкомплектація".

  курсовая работа [45,8 K], добавлен 17.01.2011

 • Сутність і значення фінансової стійкості підприємства, характеристика її типів. Аналіз абсолютних та відносних показників фінансової стійкості ТОВ "Ескорт", шляхи її покращення. Визначення економічного ефекту від збільшення власного капіталу організації.

  курсовая работа [59,8 K], добавлен 15.05.2012

 • Розгляд основних показників наявності джерел формування запасів та власних оборотних коштів фірми. Аналіз фінансової стійкості підприємства на прикладі ВАТ "М'ясокомбінат "Ятрань". Розробка заходів щодо підвищення фінансової стабільності підприємства.

  курсовая работа [90,4 K], добавлен 14.04.2013

 • Завдання та види фінансового аналізу. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу щодо оцінки фінансової стійкості підприємства. Вартість чистих активів як критерій оцінки фінансової стійкості. Аналіз ефективності використання інформаційних технологій.

  дипломная работа [254,9 K], добавлен 06.03.2011

 • Сутність фінансової стійкості, її значення для діяльності суб'єктів господарювання. Типи фінансової стійкості та основні фактори, які впливають на неї. Аналіз фінансової стійкості ТОВ "Освіта України". Шляхи удосконалення управління фінансовою стійкістю.

  дипломная работа [675,4 K], добавлен 18.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.