Оподаткування операцій особливого виду з податку на прибуток

Операції особливого виду, для яких визначено особливий порядок оподаткування прибутку. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів (акцизний податок). Розрахунок величини екологічного податку та суми сплати ПДВ до бюджету ювелірного підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 23.03.2017
Размер файла 26,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра обліку та аналізу

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни "Податкова система"

Варіант № 4

Виконала:

студентка групи ОА-21сп

Блащук Марія

Прийняла: ст.викладач Луцишин Л.М.

Львів - 2016 р.

ЗМІСТ

Вступ

1. Теоретична частина

1.1 Оподаткування операцій особливого виду з податку на прибуток

1.2 Особливості обчислення податку з тютюнових виробів

1.3 Тестові питання

2. Практична частина

Висоновок

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Податки - дуже складна і надзвичайно впливова на всі економічні явища та процеси фінансова та юридична категорія. Можна без перебільшення сказати, що, з одного боку, податки - це фінансове підґрунтя існування держави, мірило її можливостей у світовому економічному просторі щодо розвитку науки, освіти, культури, гарантування економічної безпеки, зростання суспільного добробуту народу.

Податки - це обов'язковий елемент економічної системи держави незалежно від того, яку модель економічного розвитку вона вибирає, які політичні сили перебувають при владі. Відсутність податків паралізує фінансову систему держави в цілому, робить її недієздатною і в кінцевому підсумку - позбавленою будь-якого сенсу.

Об'єктивною реальністю є те, що за наявних економічних умов підприємницькі структури та громадяни повинні віддавати частку своїх доходів на загальнодержавні суспільні потреби, а натомість одержувати від держави безплатні блага та послуги.

Безпосередньо збиранням податків займаються спеціальні служби. У різних країнах вони мають різні назви, але мета їх одна: забезпечити ефективне, правильне, своєчасне надходження податків до бюджету країни.

Контрольна робота складається з вступу; теоретичної частини, яка містить два теоретичні питання та тестові завдання; практичної, в яку входять дві задачі та висновок.

Мета контрольної роботи полягає в тому, щоб перевірити рівень засвоєння студентами отриманих теоретичних знань і застосування набутих практичних навичок розрахунку загальнодержавних та місцевих податків та зборів.

Завданням цієї контрольної роботи є написання теоретичної частини, яка складається з двох теоретичних питань і п'яти тестових завдань. А також передбачається виконання практичної частини.

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Оподаткування операцій особливого виду з податку на прибуток

У ст. 7 ЗУ «Про оподаткування прибутку» вказано операції особливого виду, для яких визначено особливий порядок оподаткування, тобто встановлено особливий порядок визначення валових доходів і валових витрат, а саме: товарообмінні операції, діяльність страхових організацій, розрахунками в іноземній валюті, виплата дивідендів, операції з пов'язаними особами, оподаткування спільної діяльності без створення юридичної особи та діяльність неприбуткових організацій [1,c.45].

Оподаткування товарообмінних (бартерних) операцій. Доходи та витрати від здійснення бартерних операцій визначаються, виходячи з договірної ціни такої операції, але не нижчої за звичайні ціни. Тобто, якщо податкові органи вважають, що ціни були заниженими (завищеними), вони мають право донарахувати податок, використовуючи ціни, які склалися на ринку.

Оподаткування страхової діяльності. Об'єктом оподаткування в страхових організацій виступає не прибуток, а оподатковуваний дохід. Його сума підраховується так: сума валових внесків, отриманих від операцій страхування і перестрахування ризиків, зменшується на суму страхових платежів, сплачених за договорами перестрахування. Основна ставка оподаткування становить 3 %. Крім того, доходи страховиків-резидентів, отримані за договорами довгострокового страхування життя, оподатковуються за ставкою 0 %, але в разі порушення вимог відповідного договору, у тому числі в разі його дострокового розірвання, такі доходи справляються за ставкою 3 %. Усі інші доходи страховиків оподатковуються податком на прибуток у загальному порядку;

Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті здійснюється згідно з п.153.1 ст.153 [1,c.49].

Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку.

Пунктом 4 П(С)БО №21 визначено, що курсова різниця - це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.

У податковому обліку позитивне значення курсових різниць, визначене відповідно до п.153.1.3 п.153.1 ст.153 ПКУ, банківською установою включається до складу доходу від операційної діяльності, іншими платниками податку - до складу інших доходів.

Датою отримання доходів, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, є звітний період, у якому такі доходи визнаються згідно з цією статтею, незалежно від фактичного надходження коштів.

Податкові витрати за операціями в іноземній валюті відносяться до інших операційних витрат, які включаються до складу витрат у періоді, в якому вони були здійснені.

Тобто, визначені за правилами бухгалтерського обліку курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти для цілей оподаткування податком на прибуток визначаються доходами та/або витратами у звітному періоді їх виникнення відповідно до вимог ПКУ.

Оподаткування операцій з пов'язаними особами. Пов'язані особи -- це юридичні та/або фізичні особи, взаємовідносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють і які відповідають будь-якій з наведених нижче ознак[3, c.34]:

- юридична особа, що здійснює контроль за господарською діяльність платника податку або контролюється таким платником податку чи перебуває під спільним контролем з таким платником податку;

- фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за платником податку;

- посадова особа платника податку, уповноважена здійснювати від імені платника податку юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени її сім'ї;

- платники податку -- учасники об'єднання підприємств незалежно від його виду та організаційно-правової форми, що провадять господарську діяльність шляхом утворення такого об'єднання.

Податковим кодексом визначено окремий порядок оподаткування господарських операцій за участю пов'язаних осіб. У разі, якщо договірна ціна на товари (роботи, послуги), продані пов'язаним особам, відрізняється більше ніж на 20% від звичайної ціни на аналогічні товари (роботи, послуги), то доходи продавця у такому випадку визначатимуться податковими органами за звичайними цінами.

На таких самих принципах будується і врахування витрат платника податку, понесених у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у пов'язаної особи, тобто якщо витрати на товари (роботи, послуги) відрізняються більше ніж на 20% від звичайної ціни на такі самі товари (роботи, послуги), то у випадку завищення витрат покупцем більше ніж на 20% його витрати визначатимуться за звичайними цінами.

Таки самі правила діють і при врахуванні доходів і витрат у випадках сплати або отримання процентів за депозитами, кредитами (операціями фінансового лізингу), позиками, іншими цивільно-правовими договорами із пов'язаними з платником податку особами.

Особливістю є і те, що не включаються до складу витрат витрати платника податку на оплату винагород або інших видів заохочень пов'язаним з ним фізичним особам у разі, якщо немає документальних доказів того, що таку оплату було проведено як компенсацію за фактично надану послугу (відпрацьований час). За наявності зазначених документальних доказів віднесенню до складу витрат підлягає фактична сума оплати, але не більша, ніж сума, розрахована за звичайними цінами.

Спільна діяльність без створення юридичної особи провадиться на підставі договору про спільну діяльність, що передбачає об'єднання коштів або майна учасників для досягнення спільної господарської мети.

Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

У разі, коли доходи від спільної діяльності не розподіляє протягом звітного періоду з метою оподаткування, вони вважаються розподіленими між учасниками згідно з умовами договору про спільну діяльні на кінець такого звітного періоду і підлягають оподаткуванню.

У разі, коли протягом звітного періоду витрати, понесені платником податку в зв'язку із проведенням спільної діяльності, перевищують доходи, отримані від таких операцій, балансові збитки переносяться на зменшення доходів майбутніх податкових періодів від такої спільної діяльності.

Порядок податкового обліку та звітності результатів спільної діяльності встановлюється центральним податковим органом.

Оподаткування дивідендів. Дивіденди - платіж, який провадиться юридичною особою на користь власників (довірених осіб власника) корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів, емітованих такою юридичною особою, у зв'язку з розподілом частини її прибутку[6, c.65].

До дивідендів не включаються виплати юридичної особи, пов'язані зі зворотним викупом акцій, часток (паїв), раніше емітованих такою юридичною особою.

Емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам, нараховує та здійснює до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі основної ставки, нарахованої на суму дивідендів, призначених для виплати, без зменшення суми дивідендів на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок оплачує до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів. Надалі такий платник податку зменшує суму нарахованого податку на прибуток звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв'язку з нарахуванням дивідендів. У такому самому порядку мають сплачувати податок на дивіденди юридичні особи, які не є платниками податку на прибуток, або мають пільги з цього податку. Не дозволяється зарахування податку на дивіденди в рахунок таких податків, як єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва, під час оподаткування страхових операцій та грального бізнесу.

Виплата дивідендів на користь фізичних осіб за привілейованими умовами прирівнюється (з метою оподаткування) до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням та включенням суми виплат до складу валових витрат платника податку. При цьому податок на дивіденди не справляється.

Ставки податку для дивідентів, які нараховані юридичною особою (платником податку на прибуток) для фізичної особи, оподатковуються за ставкою 5%, для юридичної особи 18%. Дивіденди, нараховані юридичною особою на користь нерезидента

оподатковуються подвійно. Дивіденди, нараховані юридичною особою на користь фізичних осіб привілейованих (встановлений фіксований розмір виплати дивідендів)

оподатковуються за ставкою - 18%. Інститути спільного інвестування та платники єдиного податку (юридичні особи) нараховані дивіденди оподатковують за ставкою 18%[1, c.45].

Оподаткування неприбуткових організацій. До неприбуткових організацій відносяться[4, c.23]:

- органи влади та бюджетні установи;

- благодійні фонди, громадські організації, політичні партії;

- пенсійні фонди;

- релігійні організації;

- інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку.

Доходи таких неприбуткових організацій звільняються від оподаткування, але не всі, а лише ті, що визначені законом. Для кожного виду неприбуткових організацій визначається окремий перелік неоподатковуваних доходів. Як правило, не оподатковуються добровільні пожертвування, пасивні доходи, кошти, які надходять від проведення їх основної діяльності та з бюджетів. Всі інші доходи оподатковуються в загальному порядку. Також оподатковується дохід, що на 25% перевищує доходи над витратами.

Центральний податковий орган веде реєстр всіх неприбуткових організацій, які звільняються від оподаткування. Такі організації зобов'язані подавати податкову звітність про використання своїх коштів. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету;

1.2 Особливості обчислення податку з тютюнових виробів

Акцизний податок - непрямий податок на споживання окремих видів товарів, визначених як підакцизні, що включається до ціни таких товарів. До підакцизних товарів входитять також тютюнові вироби [6, c.45].

Особливістю обчислення податку з тютюнових виробів є те, що сума податку обчислюється одночасно за адвалорними (у відсотках до обороту реалізації товару) та спеціфічними ставками (в твердих сумах з одиниці товару в гривнях). Отже, для того, щоб обчислити суму акцизного податку потрібно обчислити суму і по адвалерній ставці і по специфічній і підсумувати їх.

Отже, для того, щоб обчислити суму акцизного податку потрібно обчислити суму і по адвалерній ставці і по специфічній і підсумувати їх.

Якщо ставка встановлена у відсотках (адвалерна) до обороту з реалізації, акцизний податок обчислюється у такому порядку[1, c.56].

АП = Об х Ст (2.1)

Оборот з реалізації за встановленими виробником або імпортером максимальними роздрібними цінами з врахування ПДВ окремо за кожним видом товару (продукції) за формулою:

Об = (Мц з ПДВ) Ч К-ть (2.2)

За ставками у твердих сумах з одиниці продукції базою оподаткування акцизного податку є фактичні обсяги (вага, об'єм, кількість) у фізичних одиницях виміру.

Суму податку, яка повинна сплачуватися до бюджету, можна обрахувати за формулою:

Ап = Ст х К-ть (2.3)

Ставка акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів становить 5%.

При визначенні податкового зобов'язання на сигарети одного найменування сума акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими адвалорною та специфічною ставками акцизного податку, не повинна бути меншою встановленого мінімального акцизного податкового зобов'язання. Також за наявності у місці торгівлі тютюновими виробами таких виробів одного найменування, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких зазначені різні максимальні роздрібні ціни, продаж таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, не вищими ніж ті, що зазначені на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках [1, c.58].

Суми податку з тютюнових виробів, вироблених на митній території України перераховуються до бюджету виробниками продукції протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації за місячний податковий період.

1.3 Тестові завдання

4. Визначити передумови виникнення та подальшого розвитку податків:

а) існування держави;

б) виникнення грошей;

в) суспільний поділ праці.

34. Показником, який не буде використаний для обчислення суми податку на прибуток є:

а) балансовий прибуток;

б) чистий прибуток;

в) виручка від реалізації;

г) всі доходи підприємства;

д) всі витрати підприємства.

64. Отримані платником податку іноземні доходи:

а) не оподатковуються в Україні за умови сплати податку за кордоном;

б) оподатковуються в Україні без урахування сплаченого за кордоном податку;

в) оподатковуються в Україні із врахуванням сплаченого за кордоном податку;

г) дають право на податковий кредит в Україні.

94. Підставою для нарахування податкового кредиту без отримання податкової накладної є:

а) транспортний квиток;

б) готельний рахунок;

в) товарно-транспортна накладна.

124. Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є:

а) суб'єкти господарювання, які орендують конкретні ділянки надр для видобування корисних копалин;

б) суб'єкти господарювання - власники спеціальних дозволів на користування надрами;

в) суб'єкти господарювання, які викупили у держави частину ділянки надр для для видобування корисних копалин;

г) фізичні особи на підставі складених договорів для здійснення господарської діяльності.

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Задача 1

4. Промислове підприємство здійснило розміщення відходів у відведених місцях у 2,5 км від межі населеного пункту - І та ІІ класу небезпеки, 5 та 9 тонн відповідно та у відведених місцях у 5,5 км від меж населеного пункту - 5 установок, що містять ртуть та 240 шт. люмінесцентних ламп.

Визначити, яку величину екологічного податку повинно сплатити підприємство.

Розв'язання:

Ставка податку за розміщення відходів для І класу становить 1128,63 грн за тонну, для ІІ класу - 41,11 грн за тонну; за розміщення обладнання та приладів, що містять ртуть - 694, 91 за одиницю; люмінесцентних ламп - 12,09 грн за одиницю. Коефіцієнт за розміщення відходів у межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких меж - 3; на відстані від 3 км і більше від меж населеного пункту - 1.

І клас небезпеки: 5*1128,63*3=16 929,45 грн.

ІІ клас небезпеки: 9*41,11*3=1 109,97 грн.

Прилади і обладнання, що містять ртуть: 5*694,91=3 474,55 грн.

Люмінесцентні лампи: 240*12,09=2 901,60 грн.

Сума, яку підприємство повинне сплатити до бюджету: 16 929,45 + 1 109,97 + + 3 474,55 + 2 901,60 = 24 415,57 грн.

Задача 2

34. Підприємство виготовляє ювелірні вироби. Собівартість виробництва одного виробу - 1200 грн., рентабельність виробництва - 25%. У серпні місяці було виготовлено 110 виробів, з яких реалізовано - 70, зокрема на експорт - 30, та 40 відпущено працівникам підприємства в рахунок оплати праці. Визначити суму сплати ПДВ до бюджету.

Розв'язання:

Знаходимо ціну виробу: 1200*1,25=1 500 грн.

Реалізовано продукції: 40*1500=60 000 грн.

40*1500=60 000 грн.(в оплату праці)

30*1500=45 000 грн. (експорт)

ПДВ(реалізовано як оплату працівникам)=60 000*20%=12 000 грн.

ПДВ(експорт)=45 000*0%=0

ПДВ (реалізовано продукції): 60 000*20%=12 000 грн.

ПДВ до сплати до бюджету: 12 000+0+12 000=24000 грн.

оподаткування прибуток тютюновий акцизний

ВИСНОВОК

За допомогою контрольної роботи я дослідила на прикладі деяких видів податків діючу систему оподаткування. Оскільки механізм оподаткування дуже складний, то виникає потреба деталізованого розгляду.

Ефективність державного регулювання за допомогою податків вирішальною мірою залежить від вибору системи оподаткування, висоти податкових ставок (ставки ПДВ, податку на прибуток, прибуткового податку з громадян та інші повинні ретельно і обґрунтовано обраховуватись і бути оптимальними за даної економічної ситуації), видів і розмірів податкових пільг (необґрунтоване і безсистемне надання пільг веде до втрати державою значних фінансових ресурсів).

У теоретичній частині контрольної роботи було розглянуто два теоретичних питання, а саме: «Оподаткування операцій особливого виду з податку на прибуток» і «Особливості обчислення податку з тютюнових виробів».

У першому питанні вказано операції особливого виду, для яких визначено особливий порядок оподаткування, тобто встановлено особливий порядок визначення валових доходів і валових витрат, а саме: товарообмінні операції, діяльність страхових організацій, розрахунками в іноземній валюті, виплата дивідендів, операції з пов'язаними особами, оподаткування спільної діяльності без створення юридичної особи та діяльність неприбуткових організацій.

Щодо другого питання, то вказала порядок нарахування акцизного податку на тютюнові вироби, обчислення податку за адвалорними і специфічними ставками та порядок сплати до бюджету.

У теоретичній частині також розвязала тестові завдання.

У практичній частині контрольної роботи я здійснювала розрахунок екологічного податку, а також визначала розмір податку на додану вартість.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. 2755-VI (з наступними змінами і доповненнями).

2. Бечко П.К., Захарук О.А. Основи оподаткування: Навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / П.К. Бечко, О.А. Захарук. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 168 с.

4. Олійноник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник/ Олійник О.В., Філон І.В. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 456 с.

5. Педь І.В. Податкові і соціальні збори в податковій системі України: Навчальний посібник / За ред. Ю.М. Лисенкова. - К.: Знання, 2008. - 366 с.

6. Облік і звітність в оподаткуванні: Навчальний посібник / М.Я. Яструбський, Л.М. Лучишин, Н.І. Римарська. - Львів: В-во НУ ЛП, 2013. - 209, 297 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Алгоритм визначення суми податку на прибуток підприємств, яка сплачується за результатами операцій у звітному періоді. Розрахунок суми податкових зобов’язань, що сплачується до бюджету. Розмір акцизного, екологічного податку, податку на нерухоме майно.

  контрольная работа [25,2 K], добавлен 01.12.2015

 • Основи оподаткування акцизними зборами, сутність акцизів. Платники та об’єкти оподаткування, види підакцизних товарів. Методики нарахування акцизних зборів, порядок обчислення сум податку, які підлягають сплаті до бюджету. Контроль за сплатою податку.

  курсовая работа [641,4 K], добавлен 24.11.2020

 • Аналіз теоретичних питань щодо економічної сутності та місця податку на прибуток підприємства в системі оподаткування. Нормативно-правове забезпечення оподаткування прибутку вітчизняного підприємства. Досвід країн ЄС щодо стягнення податку на прибуток.

  статья [25,2 K], добавлен 07.02.2018

 • Особливості оподаткування алкогольних та тютюнових виробів. Механізм справляння, види ставок та перелік платників акцизного податку. Процедура маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Аналіз негативних наслідків зміни ставок акцизного податку.

  курсовая работа [347,6 K], добавлен 23.05.2015

 • Податок на прибуток підприємств в податковій системі України. Прибуток як об’єкт оподаткування і джерело сплати податку на прибуток. Аналіз складу і структури валових доходів, валових витрат та амортизаційних відрахувань підприємства як платника податку.

  курсовая работа [330,2 K], добавлен 29.04.2012

 • Платники акцизного податку, об’єкти оподаткування, перелік підакцизних товарів. Ставки цього податку, методика його обчислення, пільги, строки сплати в бюджет і звітність платників. Сутність і призначення марок акцизного податку, контроль за його сплатою.

  лекция [51,8 K], добавлен 18.11.2013

 • Визначення за даними господарських операцій складу валових витрат підприємства та валових доходів, суми податку на прибуток до сплати. Знаходження податкового кредиту та податкового зобов’язання, суми сплати до бюджету податку на додану вартість.

  задача [18,6 K], добавлен 02.02.2010

 • Платники податку та об'єкт оподаткування, порядок перерахування податку до бюджету. Особливості оподаткування доходів, одержуваних громадянами за місцем роботи, від заняття підприємницькою діяльністю та інших доходів. Звітність платників податку.

  курсовая работа [91,7 K], добавлен 05.04.2013

 • Податок на додану вартість. Розрахунок суми податку на прибуток за перший квартал поточного року. Складання декларації з податку на прибуток. Розрахунок комунального податку, розрахунок податку з власників транспортних засобів за звітний період.

  контрольная работа [33,4 K], добавлен 08.12.2010

 • Значення податку на прибуток для держави. Бази оподаткування в Україні і в західних країнах. Вплив податкової реформи в Україні на надходження податку до бюджету. Пропозиції щодо реформування оподаткування прибутку в контексті євроінтеграційних процесів.

  статья [193,7 K], добавлен 13.11.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.