Управління оборотними активами на прикладі підприємства "Мікадо Груп"

Сутність оборотних активів та їх значення в умовах ринкової економіки. Сучасні моделі управління оборотними активами та їх характеристика. Аналіз фінансової звітності підприємства "Мікадо Груп". Удосконалення управління оборотними активами підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 04.04.2014
Размер файла 156,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Наявність надлишку виробничих запасів та нестача запасів готової продукції через неможливість повного використання наявних виробничих запасів. У даному випадку підприємство несе втрати, пов'язані з неефективним використання ресурсів, збереженням надлишку запасів та втратою продажів.

Нестача виробничих запасів та запасів готової продукції через невірно складений бюджет реалізації. У даному випадку виникають втрати підприємства від зменшення обсягів виробництва.

Наявність надлишку виробничих запасів через поставки в надмірному обсязі без врахування обґрунтованої величини запасів готової продукції. Тут виникають втрати підприємства через неефективне використання "заморожених" у запасах коштів.

Наявність обґрунтованої величини виробничих та запасів готової продукції. Це ідеальна ситуація для підприємств. При цьому загальні транспортно-заготівельні витрати мінімізуються, а витрати, спричинені надлишком чи дефіцитом виробничих запасів та запасів готової продукції відсутні.

З метою забезпечення ефективного управління запасами пропонується механізм управління запасами промислових підприємств (Додаток Ж). Запропонований механізм входить у компетенцію відділів маркетингу, логістики, виробничого відділу та фінансових служб підприємства. В першу чергу відділ маркетингу аналізує ринок споживачів і складає прогноз обсягів реалізації продукції. Прогноз обсягів реалізації направляється у виробництво для обґрунтування завантаженості виробничої потужності підприємства та потреби у виробничих запасах. Далі інформація про виробничу потребу надходить до відділу логістики для аналізу ринку постачальників і їх цінової політики. На основі рекомендацій відділу маркетингу, отриманої інформації від логістів та виробничого підрозділу фінансові служби визначають прогнозні фінансові показники діяльності підприємства. Отримана інформації стає базою для розробки плану виробництва. У відповідності із затвердженим планом виробництва відділ логістики робить замовлення постачальникам. Виробничі запаси надходять на склади відділу логістики, а потім передаються у виробництво. Поповнення виробничих запасів відділом логістики відбувається у міру відвантаження готової продукції покупцям. Особливість представленого механізму полягає в тому, що контроль за обсягами виробничих запасів та запасів готової продукції знаходиться у компетенції відділу логістики. Відділ збуту займається реалізацією продукції та контролює виконання зобов'язань покупцями.

Координація роботи по управлінню запасами на основі представленого механізму дозволить підприємству-виробнику:

1. Знизити витрати часу на управління запасами.

2. Забезпечити узгодженість інформації між відділом збуту та логістики про наявність запасів для прийняття працівниками відділу логістики оперативних рішень щодо управління витратами, обумовлених запасами.

3. Сприятиме формуванню таких обсягів виробничих та запасів готової продукції, які забезпечать безперервну роботу підприємства та при яких витрати, пов'язанні з їх утриманням на підприємстві будуть мінімальними.

4. Підвищити загальну ефективність управління.

Для забезпечення ефективності управління запасами, працівники відділу логістики повинні свою роботу координувати за такими напрямами:

Моніторинг постачальників виробничих запасів. Це дозволить виявити найбільш відповідальних постачальників, постачальників з найкоротшими та найдовшими термінами постачання, диференціювати їх за рівнем цін та якістю.

Моніторинг обсягів виробничих запасів та запасів готової продукції. Реалізація даного напряму забезпечить виявлення періодів часу, які потребують мінімальних та максимальних обсягів запасів, що дозволить оцінити ефективність процесу управління запасами, а також необхідність його вдосконалення.

Моніторинг величини витрат на управління виробничими запасами та запасами готової продукції. Даний напрям дозволить менеджерам з логістики обґрунтувати розмір всіх видів витрат, співставити величину витрат від надлишкового збереження запасів з величиною втрат від їх дефіциту та розробити рішення щодо їх пріоритетності (оцінити наявність витрат обумовлених дефіцитом чи надлишком).

Роль фінансових служб у представленому механізмі полягає в тому, що вони координують процеси формування запасів, забезпечують їх раціональне використання, оцінюють рівень ефективності управління ними.

За результатами розроблених рекомендації щодо удосконалення управління оборотними активами вітчизняних промислових та торговельних підприємств можна зробити наступні висновки.

1. На сучасному етапі розвитку економіки України одним із напрямів підвищення ефективності управління оборотними активами є врахування фінансовими менеджерами витрат, з якими вони зустрічаються у процесі управління дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, поточними фінансовими інвестиціями, запасами. Враховуючи специфіку виникнення складових оборотних активів на вітчизняних підприємствах, доцільно до таких витрат віднести:

1) витрати на управління дебіторською заборгованістю,

2) витрати на управління грошовими коштами,

3) витрати на управління поточними фінансовими інвестиціями,

4) витрати на управління запасами.

При цьому необхідно зважати на те, що витрати на управління запасами промислових та торговельних підприємств відрізняються, що пов'язане зі специфікою їх функціонування. У зв'язку з цим, можна констатувати, що удосконалення управління запасами зазначених підприємств має реалізовуватися з урахуванням особливостей їх господарської діяльності.

2. Для підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, поточними фінансовими інвестиціями доцільно на вітчизняних промислових та торговельних підприємствах розробити Положення про управління дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, поточними фінансовими інвестиціями. Таке Положення дозволяє систематизувати управлінські рішення щодо управління кожною з перерахованих складових оборотних активів, обґрунтувати напрями їх реалізації, а також оптимізувати поточні обсяги дебіторської заборгованості, грошових коштів, поточних фінансових інвестицій, і, в результаті, забезпечити достатній рівень платоспроможності, ліквідності, прибутковості підприємства. Реалізація розділів зазначеного Положення має здійснюватися на основі відповідних методик. У зв'язку з цим, розроблено методику оцінки управління дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, поточними фінансовими інвестиціями, методику управління портфелем дебіторської заборгованості, методику управління грошовими коштами та поточними фінансовими інвестиціями.

3. Для оцінки всіх тенденцій, які стосуються управління на підприємстві дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, поточними фінансовими інвестиціями доцільно застосовувати методику оцінки управління дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, поточними фінансовими інвестиціями. Особливістю запропонованої методики є те, що в її межах структуровано порядок оцінки управління дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, поточними фінансовими інвестиціями, структуровано етапи реалізації управлінських рішень та сформульовані правила, якими мають керуватися менеджери при виборі подальших дій у напряму забезпечення ефективного управління дебіторською заборгованістю, грошовими коштами та поточними фінансовими інвестиціями. Поряд з цим, на основі сформованих правил вона дозволяє оцінити в балах ефективність управління дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, поточними фінансовими інвестиціями, обґрунтувати його рівень (високий, середній або низький) та прийняти відповідні рішення щодо його удосконалення.

4. Для забезпечення ефективного управління дебіторською заборгованістю вітчизняним промисловим і торговельним підприємствам доцільно застосовувати методику управління портфелем дебіторської заборгованості. Під портфелем дебіторської заборгованості слід розуміти сукупність усіх видів дебіторської заборгованості, які мають різний обсяг, різний термін погашення та різний рівень ризикованості. У зв'язку з цим, в межах даної методики визначено правила прийняття рішень про ліквідність та платоспроможність окремого покупця, обґрунтовано необхідність розробки індивідуальних умов кредитування покупців, виділені фактори, які впливають на вибір умов кредитування підприємством покупців, подані рекомендації щодо оцінки змін у кредитній політиці вітчизняних підприємства при переході 1) від передплати до продажу в кредит,

2) при подовженні строків кредитування,

3) при наданні знижок за дострокову оплату.

5. Для забезпечення ефективного управління грошовими коштами та поточними фінансовими інвестиціями слід вітчизняним промисловим та торговельним підприємствам застосовувати методику управління грошовими коштами та поточними фінансовими інвестиціями. Вона базуються на обґрунтуванні доцільності її реалізації за двома напрямами:

1) управління грошовими потоками та 2) управління залишками грошових коштів і поточними фінансовими інвестиціями. У межах даної методики визначено взаємозв'язок управління грошовими потоками, залишками грошових коштів та поточними фінансовими інвестиціями з платоспроможністю, ліквідністю, прибутковістю підприємства, систематизовано та представлено порівняльний аналіз методів визначення грошових потоків, обґрунтовано необхідність включення у прогноз грошових надходжень вітчизняних підприємств додатково трьох статей ("інша дебіторська заборгованість на початок періоду", "надходження від іншої дебіторської заборгованості" та "інша дебіторська заборгованість на кінець періоду"), запропоновано послідовність дій фінансових менеджерів щодо раціонального використання тимчасово вільних залишків грошових коштів та здійснення поточних фінансових інвестицій.

6. Управління запасами промислових та торговельних підприємств має здійснюватися з урахуванням специфіки їх господарської діяльності. У зв'язку з цим, вітчизняним підприємствам рекомендується застосовувати механізм управління запасами промислових підприємств та механізм управління запасами торговельних підприємств. Особливістю розроблених механізмів є те, що вони враховують витрати на управлінням запасами торговельних та промислових підприємств, базуються на логістичних підходах до управління запасами, в їх межах визначено функції підрозділів підприємства та обґрунтовано роль фінансових служб у процесі управління запасами.

7. Успішність господарської діяльності промислових та торговельних підприємств залежить від обґрунтованості формування менеджерами-логістиками обсягів запасів та вибору раціональної моделі управління ними. Для оцінки рівня формування виробничих (для промислових підприємств) або товарних запасів (для торговельних підприємств) доцільно застосовувати методи таксономічного моделювання. Особливістю зазначених методів є те, що вони дозволяють оцінити вплив кожного постачальника на рівень формування запасів підприємства, та, виходячи із цього, обрати найбільш раціональну модель управління запасами стосовно конкретного постачальника.

Висновки

Випускна робота спрямована на розв'язання важливої проблеми - удосконалення управління оборотними активами вітчизняних підприємств. Узагальнюючи результати теоретичної та практичної роботи, доцільно зробити такі висновки та пропозиції:

1. Забезпечення достатнього рівня ліквідності, платоспроможності, прибутковості вітчизняних підприємств пов'язане із завданнями підвищення ефективності управління оборотними активами.

2. Оборотні активи - це мобільна частина активів підприємства, яка використовується протягом одного року у процесі операційної, фінансової, інвестиційної діяльності з метою отримання економічних вигод. Забезпечення ефективності управління оборотними активами передбачає врахування методологічних засад, на яких цей процес базується, обґрунтування зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на нього, й визначення його ролі і місця в системі управління фінансами підприємства.

3. Управління оборотними активами вітчизняних підприємств має включати обґрунтування відповідних управлінських рішень щодо трьох основних напрямів:

1) управління дебіторською заборгованістю,

2) управління грошовими коштами і поточними фінансовими інвестиціями,

3) управління запасами.

4. Важливим чинником ефективності управління оборотними активами на вітчизняних підприємствах є якість його правового забезпечення. Застосування розроблених рекомендацій щодо необхідності уніфікації та уточнення понять, пов'язаних з оборотними активами підприємств, які зустрічаються у законодавстві України, дає можливість підвищити якість правового забезпечення управління оборотними активами підприємств.

5. Вітчизняні промислові й торговельні підприємства мають недостатній рівень управління дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, поточними фінансовими інвестиціями. Застосування методики оцінки управління дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, поточними фінансовими інвестиціями дає змогу оцінити рівень управління на підприємстві цими складовими оборотних активів, вчасно виявити недоліки в управлінні ними та прийняти необхідні регулюючі рішення.

6. Для забезпечення ефективного управління дебіторською заборгованістю вітчизняним промисловим і торговельним підприємствам доцільно використовувати методику управління портфелем дебіторської заборгованості, яка дає можливість розробити індивідуальні умови кредитування покупців, оцінити вигідність підприємства у разі змін умов кредитування, оцінити вплив чинників на обсяги дебіторської заборгованості, забезпечити контроль за поточними обсягами дебіторської заборгованості, обґрунтувати можливості її рефінансування.

7. На даний час вітчизняні підприємства не мають наукового-обґрунтованого підходу до управління грошовими коштами і поточними фінансовими інвестиціями. Застосування розробленої методики управління грошовими коштами та поточними фінансовими інвестиціями, що включає управління грошовими потоками, залишками грошових коштів та поточними фінансовими інвестиціями та базується на їхньому взаємозв'язку з показниками ліквідності, платоспроможності, прибутковості, дає можливість створити дієві механізми управління цими складовими на вітчизняних промислових і торговельних підприємствах.

8. Необхідною умовою підвищення ефективності управління оборотними активами на вітчизняних підприємствах є раціональне обґрунтування рівня витрат на управління ними. Щоб забезпечити це доцільно виділяти витрати на управління (1) дебіторською заборгованістю, (2) грошовими коштами, (3) поточними фінансовими інвестиціями, (4) запасами. При цьому обов'язково необхідно враховувати те, що витрати на управління запасами промислових і торговельних підприємств суттєво відрізняються.

9. Вітчизняні промислові й торговельні підприємства управління запасами мають здійснювати з врахуванням специфіки свого функціонування. Для забезпечення ефективності таких процесів пропонуються механізми управління запасами для промислових і торговельних підприємств. В їхніх межах обґрунтовано доцільність застосування логістичних підходів до контролю за обсягами запасів, розмежовано між структурними підрозділами підприємства функції щодо управління запасами, визначено роль відділів маркетингу, продажу, логістики, виробничого, фінансових служб в управлінні запасами.

10. Застосування методів таксономічного моделювання промисловими і торговельними підприємствами дає можливість оцінити вплив кожного постачальника на рівень формування запасів підприємства та обґрунтувати найраціональнішу модель управління ними стосовно конкретного постачальника.

Використання запропонованих у Випускній дослідження рекомендацій щодо управління оборотними активами на вітчизняних промислових і торговельних підприємств дозволить підвищити їхній рівень ліквідність, платоспроможність, прибутковість, що є надзвичайно важливим для подальшого їхнього розвитку та розвитку економіки нашої країни в цілому.

Список використаних джерел

1. Alan C. Shapiro, Sheldon D. Balbirer. Modern corporate finance: A Multidisciplinary Approach to Value Creation, 2000 by Prentice-Hall, p.545

2. Belverd E. Need, Jr. Financial accounting, 1989 edited by Houghton Miffin Company, p.791

3. Агеева Е.И. Кредитная политика как инструмент управления дебиторской задолженностью // Финансовый менеджмент. - 2009. - №6. - С.22-35

4. Анализ систем управления запасами, Хедли Дж., Уайтин Т., пер. с англ., Гл. ред. физ. - матем. литературы изд-ва "Наука", М., 2007.

5. Андрей Звягинцев. Корпоративные структуры и логистика // Логистика. - 2010. - № 2. - С.29-31.

6. Атрилл Питер, МакЛейни Эдди. Управленческий учет для нефинансовых менеджеров /Пер. с англ.; Под ред. Каныгина С.Л. - Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2011. - 624 с.

7. Бакун Ю.В. Облік, аналіз, аудит запасів на підприємствах торгівлі. - Автореф. дисер. канд. екон. наук. - Київ. - 2010. - 18 с.

8. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 480 с.

9. Білик М.Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств // Фінанси України. - 2010. - №12. - С.24-36

10. Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. - К.: т-во "Знання", КОО, 1999. - 312 с.

11. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. - К.: Ника-центр, 1999. - 592с.

12. Бланк И.А. Управление активами. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2011. - 702 с.

13. Боди, Зви, Мертон, Роберт. Финансы.: Пер. с англ. - М.: Издательский. дом "Вильямс", 2008 - 592 с.

14. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - К.: Видавництво А.С.К., 2010. - 400 с.

15. Бондаренко О.С. Актуальні проблеми управління фінансами корпоративного

16. сектору економіки // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Фінансово-кредитна система України: проблеми та шляхи вирішення", Дніпропетровськ: Наука і освіта. - 2011. - С.152-154.

17. Бондаренко О.С. Вплив організаційно-правової форми господарювання підприємства на його інноваційну політику // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2010. - № 5, Т.2. - С.93-96.

18. Бондаренко О.С. Методичні засади управління портфелем дебіторської заборгованості // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави". - Дніпропетровськ: Наука і освіта. - 2010. - Т.2 - С.76-78

19. Бондаренко О.С. Методичні підходи до розробки індивідуальних умов кредитування покупців // Матеріали міжн. наук. - практ. конф. "Сучасний стан та проблеми розвитку підприємництва в регіоні". - Жовті води: Т.3. - 2010. - С.3-5.

20. Бондаренко О.С. Моделі управління поточними ліквідними активами // Економіка та держава. - 2009. - №8. - С.17-23

21. Бондаренко О.С. Підходи до управління грошовими коштами суб'єктів господарювання // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2010. - №4. - С.114-119

22. Бондаренко О.С. Проблеми адаптації зарубіжного досвіду управління запасами до сучасних умов господарювання вітчизняних підприємств // Вісник Хмельницького національного університету. - 2008. - №5. - С.103-106

23. Бондаренко О.С. Проблеми управління оборотними активами вітчизняних акціонерних товариства // Науковий та виробничо-практичний збірник по технічним та природничим наукам. 2009. - № 3. С.23-27

24. Бондаренко О.С. Сучасні моделі управління виробничими та збутовими запасами // Економіка та держава. - 2012. - №3. - С.16-22.

25. Бондаренко О.С. Сучасні підходи до управління оборотними ліквідними активами // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Економіка і управління у промисловості". - Дніпропетровськ:: НМАУ. - 2011. - С.162-164.

26. Бондаренко О.С. Управління активами як необхідна складова ефективного функціонування акціонерних товариств в ринкових умовах // Збірник наукових праць ДНУ. - 2010. - №2. - С.644-647

27. Бондаренко О.С. Управління поточними активами: теоретичні основі та практичне застосування // Вісник Хмельницького національного університету. - 2010. - №3. - С.51-56.

28. Бондарєва І.О. Управління виробничими запасами на підприємстві. Автореф. дисер. канд. екон. наук. - Донецьк. - 2009. - 18 с.

29. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. - СПб.: Питер, 2012. - 544 с.

30. Брігхем Євхен. Основи фінансового менеджменту: пер. з анг. - Київ: Молодь, 2007. - 1000 с.

31. Бугріменко Р.М. Ефективність політики управління фінансуванням обігових активів торговельних підприємств. - Автореф. дисер. канд. екон. наук. - Харків. - 2008. - 16 с.

32. Бунич П.Г. и др. Экономико-математические методы управления оборотными средствами.М., "Финансы", 1973. - 240 с.

33. Бурковська О.С. Економіко-правові аспекти розвитку корпоративної форми господарювання в сучасних умовах // Збірник тез і виступів на науковій конференції "Теорія і практика формування і розвитку корпоративного сектора економіки".К. - 2011. - С.25-27

34. Бурковська О.С. Теоретичні аспекти фінансового менеджменту // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2008. - №4. - С.137-140.

35. Бурковська О.С. Управління дебіторською заборгованістю: зарубіжний досвід та можливості його використання в Україні. // Проблеми розвитку державних та місцевих фінансів. Наук.-теорет. конф. Київ. - 2011. - С.34-40.

36. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. Г.

37. Ловінська, Л.В. Жилкіна, О.М. Голенко та ін. - К.: КНЕУ, 2008. - 370 с.

38. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спец. "Облік і аудит" /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2009. - 726 с.

39. Быков А., Велесько Е. Оптимизация запасов на основе имитационного моделирования. // Логистика. - 2010. - №1. - С. 19-21.

40. Ван Хорн Основы управления финансамы /Пер с анг. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 782 с.

41. Ван Хорн, Джеймс, К., Вахович, (мл.), Джон, М. Основы финансового менеджмента, 11-е изд.: Пер. с анг. - М.: изд. дом "Вильямс", 2010. - 992 с.

42. Васильчук О.И., Пипко Е.Г. Специфика анализа факторов внешней среды в рамках системы стратегического управления на предприятиях сервиса // Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - №2 (1,7). - С.52-58

43. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку /Пер. з англ.О. Мінін, О. Ткач. - К.: Основи, 1999. - 943 с.

44. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 501 с.

45. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. - К.: Лібра, 2009. - 704 с.

46. Голубєва Т.С. Управління грошовими потоками підприємства // Збірник наук. праць Вісник КНУТД. - 2009. - № 4. - С.48-54.

47. Господарський кодекс України прийнятий 16.01.2012 р. № 436-ІV

48. Гринберг А.С. Шестаков В.М. Информационные технологии моделирования процесов управления экономикой: Учеб. пос. для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 399 с.

49. Грідчіна М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посіб. - К.: МАУП, 2008. - 232 с.

50. Гусєва О.Ю. Стратегія управління оборотним капіталом торговельних підприємств. - Автореф. дисер. канд. екон. наук. - Донецьк. - 2010. - 18 с.

51. Деменіна О.М. Управління грошовими потоками в межах концепції фінансової рівноваги підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №7. - С.14-17.

52. Довгопол Н.А. Оптимізація оборотних фондів у виробничих запасах // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2009. - №4. - С.177-122.

53. Драгун Л.М., Левченко В.Ф., Бондаренко О.Л. Удосконалення аналізу ефективності використання обігових коштів підприємства // Фінанси України. - 1998. - № 12. - С.12-20.

54. Економічний аналіз. Навч. посібник /М.А. Балюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін., за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2009 - 556 с.

55. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2008. - 317 с.

56. Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. - Х.: Еспада, 2009. - 688 с

57. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 р. N 3125-XII із змінами та доповненнями

58. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996 із змінами та доповненнями

59. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" № 2343-XII від 14.05.1992 р. зі змінами та доповненнями

60. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1992 р. № 1577-XІІ зі змінами та доповненнями

61. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1991 р. № 448/96-ВР зі змінами та доповненнями

62. Закон України "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.2001 р. № 2210 зі змінами та доповненнями

63. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" № 959-ХІ від 16.04.1991 р. зі змінами та доповненнями

64. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991 р. № 1955-ХІІ ВР зі змінами та доповненнями

65. Закон України "Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10.12.1997 р. №710/97-ВР змінами та доповненнями

66. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994 р. N334/94-ВР в редакції від 22.05.1997 р. із змінами та доповненнями

67. Закон України "Про оренду державного та комунального майна" № 2269-XII від 10.04.1992 р. зі змінами та доповненнями

68. Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.1992 р. № 2269-XII зі змінами та доповненнями

69. Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" № 2658-ІІІ від 12.07.2001 р. зі змінами та доповненнями

70. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 р. №168/97-ВР із змінами та доповненнями

71. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" № 2181 - ІІІ від 21.12.2000 р. зі змінами та доповненнями

72. Закон України "Про лізинг" від 11.12.2009 р. № 1381-ІV

73. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18.06.1991 р. № 1201-ХІІ зі змінами та доповненнями

74. Зарубинский В.М., Зарубинская Н.С., Демьянов Н.И., Семеренко И.В. К вопросу об управлении финансовым состоянием предприятия // Финансовый менеджмент. - 2010. - №3. - С.112-119

75. Золотарьов А. Раціональне використання оборотних засобів у промисловості // Економіка України. - 2001. - №7. - С.29-32.

76. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов и материальные результаты /Пер. с англ. - М.: ЗАО "Олимп Бизнес", 2011. - 512 с.

77. Карбовник А.М. Управління оборотними активами промислових підприємств (на прикладі поліграфії України). - Автореф. дис. канд. екон. наук. - Львів. - 2001. - 20 с.

78. Карбовник А.М. Деякі аспекти управління дебіторською заборгованістю та їх вплив на джерела формування оборотних активів // Фінанси України. - №9. - 2001. - С.92-97.

79. Карп І.М. Застосування логістичного підходу в управлінні промисловим підприємством // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - №4. - С.27-34.

80. Климова Н.І. Управління корпоративними фінансами. - Автореф. дисер. канд. екон. наук. - Харків. - 2009. - 20 с.

81. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 512 с.

82. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 416 с.

83. Коновалова О.В. Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничорудної промисловості Кривбасу). - Автореф. дисер. канд. екон. наук. - Київ. - 2009, - 16 с.

84. Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996р. зі змінами та доповненнями

85. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник. - К.: Либідь, 1995. - 160 с.

86. Король В. Сучасні проблеми реалізації механізму фінансового менеджменту в умовах трансформації економіки України // Економіка, фінанси, право. - 2009. №3. - С.22-25.

87. Костенко А.Г., Бондарева И.А. Совершенствование методов ускорения оборачиваемости оборотных средств // Наукові праці Донецького державного технічного університету. - Донецьк. ДТУ. - 2000. - №19. С.28-33.

88. Которщикова О. Управління дебіторською заборгованістю на підприємстві // Економіка, фінанси, право. - 2008. - №7. - С.23-25.

89. Крайник О.П., Клепикова З.В. Фінансовий менеджмент: Навч. пос. - Львів., Інтелект - Декор, 2000. - 260 с.

90. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент: Учеб. пос. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во "Дело и Сервис", 2001. - 400 с.

91. Круглова О.А. Ефективність управління товарними запасами у підприємствах роздрібної торгівлі - Автореф. канд. екон. наук. - Харків. - 2008. - 17 с.

92. Ларина Р.Р., Хаджинова Е.В. Логистическая стратегия организации финансов многопрофильных предприятий // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - №5. - С.62-67.

93. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001. - 387 с.

94. Лимонова Л.О. Роль зворотніх зв'язків у системі корпоративного управління // Фінанси України. - 2008. - №11. - С.126-131

95. Лобов С.П. Управління оборотними коштами в умовах їх дефіциту (на прикладі гірничорудних підприємств Кривбасу). - Автореф. канд. екон. наук. - Кривий ріг. - 2010. - 17 с.

96. Лучков О.І. Визначення оптимального розміру дебіторської заборгованості // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 1. - С.22-27

97. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. (Під ред. проф.Н.М. Ушакової) - К.: "Хрещатик", 1999р. - 800 с.

98. Маргасова В.Г. Системний підхід до управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 7 (37). - 2010. - С.53-59

99. Маргасова В.Г. Управління оборотним капіталом та оцінка його впливу на фінансовий стан підприємства (на базі харчової промисловості). Дис. канд. екон. наук: 08.04.01. /Науково-дослідний фінансовий інститут Міністерства фінансів України. - Київ. - 2011. - 216 с.

100. Маслов С.І. Управління дебіторською заборгованістю та її прогнозування // Фінанси України. - №2. - 1999. - С.23-33.

101. Мертенс А.В. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. - К.: Киевское инвестиционное агенство, 1997. - 416 с.

102. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: "Дело ЛТД", 1994. - 702 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Економічна сутність та основні завдання управління оборотними активами. Особливості управління дебіторською заборгованістю підприємства. Аналіз системи управління оборотними активами ВАТ "Київпромстройсервіс". Характеристка управління грошовими коштами.

  дипломная работа [639,1 K], добавлен 07.09.2010

 • Економічна сутність та класифікація активів та пасивів підприємства, принципи їх формування. Сутність і завдання управління оборотними та необоротними активами, власним та позиковим капіталом. Фінансово–коефіцієнтний аналіз діяльності підприємства.

  курсовая работа [5,4 M], добавлен 27.01.2011

 • Сутність, склад і структура оборотних активів. Класифікація і принципи організації, джерела формування. Визначення наявності і ефективності використання оборотних активів. Заходи щодо підвищення ефективності управління оборотними коштами підприємства.

  курсовая работа [54,0 K], добавлен 05.01.2011

 • Ефективність використання основних засобів сільськогосподарських підприємств, фінансовий аналіз: склад, структура, рентабельність оборотних активів та їх груп; чинники впливу на показники ефективності; резерви зростання; управління оборотними активами.

  статья [21,8 K], добавлен 08.12.2010

 • Теоретично-методологічні основи управління оборотними коштами підприємства. Визначення основної потреби в оборотних коштах, джерела їх формування, контроль за раціональним використанням. Розрахунок показників стану і використання оборотних коштів.

  курсовая работа [49,8 K], добавлен 21.06.2011

 • Основи управління дебіторською заборгованістю підприємства в системі кредитної політики: класифікація, принципи, підходи до аналізу. Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління оборотними активами підприємства та політика її оптимізації.

  дипломная работа [737,5 K], добавлен 12.09.2012

 • Сутність та значення управління фінансами на підприємстві в умовах ринкової економіки. Аналіз структури капіталу організації. Оцінка платоспроможності, ліквідності та ділової активності компанії. Структура оборотних активів будівельного комбінату.

  курсовая работа [177,5 K], добавлен 29.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.