Оцінка фінансового стану підприємства і заходи для оздоровлення фінансового положення

Поняття фінансового стану та фінансових ресурсів на підприємстві. Організаційно–економічна характеристика підприємства КП "Макіївтепломережі". Методологія і інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану і фінансових результатів на підприємстві.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 22.02.2013
Размер файла 112,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Як і у всіх інших, в умовах кризи неплатежів у даного підприємства є нестача грошових коштів. Щодо джерел отримання грошових коштів, то до них відносяться:

1) реалізація продукції з негайною оплатою або із знижкою;

2) отримання дебіторської заборгованості;

3) продаж матеріальних і нематеріальних активів (зайвих запасів);

4) отримання банківських кредитів;

5) залучення інвестицій, приватного капіталу та інших внесків до статутного фонду.

Таким чином, можна зробити висновок, що пошук ефективних механізмів управління фінансовими ресурсами та забезпечення їх реальної інтеграції в систему ринкових відносин зумовлює необхідність розробки певної фінансової стратегії на даному етапі розвитку комунального підприємства «Макіївтепломережа».

Висновки

У курсовій роботі на тему «Оцінка фінансового стану підприємства і заходи для оздоровлення фінансового положення» було проаналізовано комунальне підприємство «Макіївтепломережа».

Відносно першого розділу можна зробити наступні висновки. Фінансовий стан - найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Він відображає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами. Фінансово-стійким є такий господарюючий суб'єкт, який за рахунок власних засобів покриває засоби, вкладені в активи (основні фонди, нематеріальні активи, оборотні кошти), не допускає невиправданої дебіторської і кредиторської заборгованості і розплачується в строк по своїх зобов'язаннях. Головними у фінансовій діяльності є правильна організація і використання оборотних коштів. Тому в процесі аналізу фінансового стану питанням раціонального використання оборотних коштів приділяється основна увага. Фінансовий аналіз є однією з найбільш важливих функцій управління. Він дає можливість визначати конкурентоспроможність суб'єкта господарювання в ринковій економіці. Суб'єкт господарювання здійснює свою виробничо-господарську діяльність на ринку самостійно, але в умовах конкуренції. Ринкові регулятори разом з конкуренцією створюють єдиний механізм господарювання, який примушує виробника враховувати інтереси і попит споживача.

В роботі було проаналізовано основні поняття та практично здійснено діагностику фінансового стану КП «Макіївтепломережа». Загальні значення проаналізованих показників наступні:

- майновий стан підприємства характеризується як стабільний. Знос основних засобів має негативну тенденцію, але коефіцієнт оновлення засобів частково покриває його;

- про ділову активність можна судити з двох основних показників, які мають тенденцію до збільшення;

- фінансова стійкість. Це одна из найбільш важливих груп показників, по якій можна оцінити ефективність функціонування підприємства в цілому. Фінансовий стан комунального підприємства «Макіївтепломережа» характеризується як нестабільний.

- ліквідність підприємства має не дуже позитивні зміни у зрівнянні з 2009 роком.

Отже, загалом фінансовий стан комунального підприємства «Макіївтепломережа» характеризується як нестійкий, підприємство майже неліквідне, але успішно виконує свою основну функцію, постачання енергії населенню, що свідчить про злагоджену роботу колективу.

Для вдосконалення фінансово-економічної діяльності підприємства можна запропонувати наступне: зниження витрат підприємства; оновлення застарілих фондів; впровадження досягнень НТР; нарощування своїх виробничих потужностей; реструктуризація кредиторської заборгованості; розвиток інвестиційної привабливості.

Завдяки ефективно розробленій політиці керівництва, підприємство зможе реалізувати свій потенціал та вийти на новий рівень розвитку.

Список використаної літератури

1. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч.посіб. - К.: МАУП, 2000. - 152с.:іл. - Бібліогр.: с. 142 - 144.

2. Терещенко О. Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства / О. Терещенко // Економіка України. - 2003. - № 8. - С. 38-44.

3. Хотомлянський О. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі використання матричних моделей / Хотомлянський О., Перната Т., Северина Г. // Економіка України. - 2003. - № 4. - С. 35.

4. Ковальов В.В. Финансовый анализ. - М.: Финанс и статистика, 1998. - 512 с.

5. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” від 16 липня 1999 р. № 996-XIV // Галицькі контракти. - 1999. - № 36.

6. Положення ( стандарт ) бухгалтерського обліку форма 1 “ Баланс ”: Затв.наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Галицькі контракти. - 1999. - № 32.

7. Положення ( стандарт ) бухгалтерського обліку форма 2 “Звіт про фінансові результати“: Затв.наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Галицькі контракти. - 1999. - № 32.

8. Положення ( стандарт ) бухгалтерського обліку форма 3 “Звіт про рух грошових коштів”: Затв.наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Галицькі контракти. - 1999. - № 32.

9. Положення (стандар ) бухгалтерського обліку форма 4 “Звіт про власний капітал”: Затв.наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Галицькі контракти. - 1999. - № 32.

10. Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Булгакова С. О., Куліш А. П. Фінанси підприємств: Підручник. - 6.вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2006. - 552 с.

11. Материалы V международной студенческой научной конференции "Экономика и маркетинг ХХI века" г.Донецк: ДонНТУ.

12. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств: Навчальний посібник. - Л.: Сполом, 1999 - 211 с.

13.Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. - Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. - 240 с.

14. Бланк И.А. Финансовій менеджмент: Навчальний посібник. - «Фінанси і статістіка», 2004 - 656 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Види, завдання, інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Парадіз". Напрямки поліпшення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [197,5 K], добавлен 14.06.2010

 • Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ "ПМК-68". Аналіз фінансових результатів, майна та джерел коштів підприємства. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 11.01.2013

 • Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники фінансового стану підприємства. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

  лекция [122,8 K], добавлен 15.11.2008

 • Теоретичні аспекти поняття фінансового стану підприємства: сутність, значення для діяльності. Аналіз фінансового стану ВАТ "Видавництво Харків". Показники платоспроможності і ліквідності підприємства. Заходи щодо покращення фінансового стану підприємства.

  дипломная работа [146,6 K], добавлен 21.08.2010

 • Сутність, особливості фінансової діяльності на підприємстві. Інформаційна база комплекcної оцінки фінансового стану підприємства. Методика та показники оцінки фінансового стану підприємства. Аналіз джерел власного капіталу, рентабельності підприємства.

  курсовая работа [139,6 K], добавлен 25.11.2014

 • Характеристика показників, що потрібні для проведення фінансового аналізу. Класифікація активів підприємства по рівню ліквідності. Аналіз руху коштів ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" за 2009 й 2010 р. висновки щодо фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [115,5 K], добавлен 05.02.2011

 • Сутність і призначення аналізу фінансового стану підприємства. Прийоми аналізу. Роль аналізу фінансового стану в розробці фінансової політики підприємства. Прогнозування й розробка моделей фінансового стану об'єкта господарювання. Аналіз руху грошей.

  реферат [206,8 K], добавлен 15.07.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.